11.04.2015 Views

Medlemsblad nr. 1 2002

Medlemsblad nr. 1 2002

Medlemsblad nr. 1 2002

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr. 1 • Marts <strong>2002</strong><br />

Sikkerhedslederen<br />

Udfordringer for arbejdsmarkedets parter<br />

Karruseltur for arbejdsmiljøet<br />

Tholstrup Cheese A/S<br />

Arbejdsulykker og dansk/svensk forskel<br />

Arbejdsmiljøregnskab<br />

IT-baserede APV-systemer<br />

Arbejdstilsynets ende – eller en ny start<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

1


Sikkerhedslederen<br />

<strong>Medlemsblad</strong> for Sammenslutning af Sikkerhedsledere i Danmark<br />

Bestyrelsen<br />

Formand<br />

Næstformand<br />

Kasserer<br />

Sekretær<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Arbejdsmiljøchef Erik Brødbæk<br />

FDB PERSONALE<br />

Afd.maskinmester Per Olsen<br />

FDB DISTRIBUTIONEN<br />

Direktør Poul M. Schmidt<br />

BST ÅRHUS<br />

Direktør Jens Jørgensen<br />

ENTREPRENØRERNES BST<br />

Områdeformænd<br />

Områdeformand<br />

Jylland Nord<br />

Områdeformand<br />

Jylland Syd<br />

Områdeformand<br />

Fyn<br />

Områdeformand<br />

Sjælland<br />

Sikkerhedsleder Kay V. Johnsen<br />

H. HOFFMANN & SØNNER A/S<br />

Sikkerhedsleder Leif Hindby<br />

ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER<br />

Sikkerhedsleder Kay V. Johnsen<br />

H. HOFFMANN & SØNNER A/S<br />

Miljø- og kvalitetschef Per Bech<br />

KOPPERS DENMNARK A/S<br />

Sikkerhedsleder Palle Bennow<br />

SDC UDVIKLING A/S<br />

43 86 34 40<br />

erik_broedbaek@fdb.dk<br />

87 38 52 02<br />

per_olsen@fdb.dk<br />

87 33 11 00<br />

pms@bstaarhus.dk<br />

75 91 01 99<br />

jj@entrep-bst.dk<br />

76 20 37 77<br />

kvj@hoffmann.dk<br />

89 40 15 00<br />

lehi@akv.aarhus.dk<br />

76 20 37 77<br />

kvj@hoffmann.dk<br />

63 31 31 68<br />

bechp@koppers-europe.com<br />

44 70 20 11<br />

pb@sdc.dk<br />

Indhold<br />

Nyt fra bestyrelsen 3<br />

Sikkerhedslederen 3<br />

Debatforum 4<br />

Årskonference <strong>2002</strong> 7<br />

Virksomhedsportræt 8<br />

Tholstrup Cheese A/S<br />

Kurveknækkeren 12<br />

Lars’ klumme 14<br />

Boganmeldelse 16<br />

Landet Rundt 18<br />

Værktøjskassen 20<br />

IT baseret APV<br />

Områdeformand<br />

København<br />

Sektionsleder Ole Vendelbo<br />

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET<br />

45 25 11 55<br />

olv@adm.dtu.dk<br />

Index 2001 24<br />

Konferenceudvalget<br />

Arbejdsmiljøchef Erik Brødbæk<br />

Direktør Poul M. Schmidt<br />

Sikkerhedsleder Kay V. Johnsen<br />

Udstillingsudvalget<br />

Direktør Jens Jørgensen<br />

Sikkerhedschef Arne Nielsen<br />

Redaktionsudvalget<br />

Ansvarshavende Erik Brødbæk<br />

Redaktør Jens Stokholm<br />

Journalist Lars Nielsen<br />

Sekretariat<br />

Områdenyt 26<br />

Aktivitetskalender 27<br />

Sekretær: Jette Vinther • SSID‘s sekretariat • Kongsvang Allé 25 • 8000 Århus C • Tlf.: 86 11 04 11 • Fax: 86 11 30 97 • e-mail: sekretariatet @ ssid.dk • www.ssid.dk<br />

Næste nummer af Sikkerhedslederen juni <strong>2002</strong>.<br />

Materiale, der ønskes optaget i bladet skal være aftalt med Jens Stokholm senest den 20. maj. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der uopfordret indsendes og<br />

eventuelt optages under indsenderens navn. Samtidig gøres opmærksom på, at det optagne ikke nødvendigvis udtrykker SSID’s holdning.<br />

Sikkerhedslederen er trykt i et oplag på 800 og fordeles til SSID’s 550 medlemmer blandt sikkerhedsledere, miljøchefer og bst-ledere samt til arbejdsmiljømyndighederne,<br />

hovedorganisationerne og andre arbejdsmiljøaktører i Danmark.<br />

Redaktør: Jens Stokholm • Bülowsvej 26, 4 • 1870 Frederiksberg • 33 22 00 61 • e-mail: jst@hmsman.dk • www.hmsman.dk<br />

Layout: Erik Stokholm • e-mail: est@tdcadsl.dk<br />

Tryk: EH-TRYK • Tlf.: 86 10 22 88 • Fax: 86 10 10 64<br />

2 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>


Nyt fra bestyrelsen<br />

Ved modtagelsen af dette blad har du allerede<br />

modtaget programmet til SSID’s årskonference<br />

på Hotel Comwell i Kolding i dagene<br />

15.-17. april.<br />

De mange positive tilbagemeldinger vi har<br />

fået tyder på, at det igen i år er lykkedes at<br />

sammensætte et aktuelt og spændende program.<br />

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig<br />

bør du sikre dig en af de attraktive pladser.<br />

På konferencens første dag har vi som noget<br />

nyt, fået tilsagn fra 2 markante virksomhedsledere,<br />

der giver deres bud på, hvordan den<br />

nye regerings udmeldinger og nye tiltag kan<br />

passes ind i dagligdagen.<br />

Et andet spændende projekt er verdenspræmiere<br />

på en video/DVD, som SSID har fået<br />

optaget om en konkret arbejdsulykke. Videoen<br />

følger den tilskadekomne i hele forløbet<br />

gennem diverse instanser og foretager<br />

løbende en opsummering af de omkostninger,<br />

der er forbundet med en arbejdsskade.<br />

Videoen vises tirsdag morgen, som optakt til<br />

formiddagens emne.<br />

Konferencen afslutter som altid med et<br />

spændende, eftertænksomt og humoristisk<br />

oplæg.<br />

Her imellem vil der være en række spændende<br />

oplæg, som vil binde konferencen<br />

sammen.<br />

Udstillingsudvalget har sammen med udstillerne<br />

sammensat en række spændende nyheder<br />

og aktiviteter i forbindelse med den<br />

traditionelle deltagerkonkurrence.<br />

Mandag den 15. april kl. 20,30 afholder vi<br />

generalforsamling på Hotel Comwell i Kolding,<br />

og bestyrelsen opfordrer til, at så mange<br />

som muligt deltager heri. Set i bakspejlet<br />

er vi mange der synes, at det seneste år er<br />

gået meget hurtigt, men den fornemmelse<br />

har ofte begrundelse i, at der er sket mange<br />

ting på kort tid. Det mener vi i bestyrelsen er<br />

tilfældet i SSID sammenhæng.<br />

På arbejdsmiljøområdet er der også sket<br />

meget siden folketingsvalget i november<br />

2001. De mange forskellige udmeldinger og<br />

manglende lovgivningsmæssige afklaringer<br />

har efterladt sikkerhedsledere og virksomheder<br />

i et vakuum, hvilket der redegøres for i<br />

nedenstående artikel.<br />

Erik Brødbæk<br />

Sikkerhedslederen<br />

De mange forandringer, en udfordring for<br />

parterne<br />

Rammerne for arbejdsmiljøarbejdet har atter<br />

slået en gevaldig koldbøtte, og dem har der<br />

været nogle stykker af på det seneste. For<br />

mange koldbøtter bliver man svimmel af med<br />

risiko for at miste orienteringen. Det er lige<br />

præcis hvad der sker i det daglige arbejdsmiljøarbejde,<br />

og det er dybt problematisk, hvis<br />

det står på i for lang tid.<br />

Den ene dag skal arbejdstilsynet have flere<br />

ressourcer og nærhedsprincippet er i højsædet.<br />

Den næste dag reduceres organisationen<br />

væsentligt og der gennemføres en centralisering,<br />

blandt andet for at sikre større lighed<br />

i forvaltningen. Det kan blive lidt svært, at<br />

udføre tilsynsarbejde en periode fremover.<br />

Den ene dag skal en incitamentspakke sikre<br />

fremdrift i arbejdsmiljøet. Den næste dag er<br />

den i opløsning uden vished for, hvad der så<br />

skal ske. For målet er vel stadig det samme –<br />

udvikling og fastholdelse af et godt arbejdsmiljø,<br />

hvor antal dødsulykker i arbejdsmiljøet<br />

sammen med antal arbejdsulykker kan<br />

udvise det vedvarende fald vi har ventet på i<br />

så mange år. Hvor er i øvrigt diskussionen af<br />

mål og midler i alt dette?<br />

Arbejdsmiljøforskningen, der skal tilvejebringe<br />

et videnskabeligt grundlag for metoder,<br />

standarder og prioritering af indsatsen,<br />

er foreløbig beskåret på Arbejdsmiljøinstitut,<br />

der har det tunge videnskabelige ansvar.<br />

Hvad der sker på de arbejdsmedicinske klinikker<br />

og på BAR området er endnu uvist.<br />

Det er svært at forstå, hvad der den ene<br />

dag retfærdiggør en udbygning af BST til at<br />

omfatte samtlige arbejdstagere i Danmark,<br />

og den næste dag et stop. I Sverige og Norge<br />

er dobbelt så mange omfattet af BST. I andre<br />

EU lande er det endnu flere.<br />

Det kan bestemt være hensigtsmæssigt at se<br />

det arbejdsmiljøapparat grundigt efter, der<br />

nu i 25 år har lagt linien. Der er opnået<br />

mange forbedringer i arbejdsmiljøet, men<br />

der mangler også meget trods tilførsel af<br />

store ressourcer i 80’erne og 90’erne. Det<br />

har bl. a. CASA rapporten til Ingeniørforening<br />

i Danmark sat fokus på i 2000. Arbejdsmiljøarbejdet<br />

kan givet gøres lige så godt og<br />

helst bedre på nye måder.<br />

Mange sikkerhedsledere har med god grund<br />

forholdt sig skeptisk til incitamentspakken som<br />

værende både bureaukratisk, dyr og traditionel.<br />

Enhver sikkerhedsleder ved på sin krop,<br />

at vilkårene for arbejdsmiljøarbejdet på virksomhederne<br />

er det centrale. Et godt arbejdsmiljø<br />

sikres kun gennem ledelsens løbende<br />

opmærksomhed på samt deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Derfor skal virksomhedernes<br />

selvforvaltning stå i centrum sammen med<br />

incitamenter til, at ledelsen prioriterer arbejdsmiljøet<br />

på linie med andre ledelsesopgaver.<br />

Virksomhederne er også forskellige med forskellige<br />

risici. Det bør i langt højere grad<br />

afspejle krav til arbejdsmiljøarbejdet, end tilfældet<br />

er i dag.<br />

Arbejdsmarkedets parter skal nu komme med<br />

de nye og forløsende planer. Det ser vi frem<br />

til. På SSID’s årskonference i Kolding bliver<br />

der på første dagen mulighed for at løfte<br />

lidt af sløret for, hvad der er i vente. Det<br />

vil være lykkeligt for dansk arbejdsmiljø, hvis<br />

det nu lykkes at opnå enighed om både mål<br />

og midler efter de mange år med skiftende<br />

udmeldinger om uenighed og deraf følgende<br />

konsekvenser i form af ensidige beslutninger<br />

eller forsinkelse af gode initiativer.<br />

Jens Stokholm<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

3


Debat<br />

forum<br />

Henning Berner<br />

Den karruseltur dansk arbejdsmiljø<br />

havde været igennem det sidste 11⁄2<br />

år har skadet dansk arbejdsmiljø<br />

Der har længe været for megen<br />

dansk selvforståelse af typen: ”Vi er<br />

de bedste til arbejdsmiljø”.<br />

Det er nødvendigt med klarhed<br />

over hvem der har hvilke opgaver.<br />

Der er for megen overlapning, dobbeltarbejde<br />

og uklarhed.<br />

Ingrid Zeuthan Løkkegård<br />

Kan parterne løse opgaven?<br />

Der er bestemt mangler i det<br />

gamle system, som det er en fordel<br />

at få rettet, og vi befinder os i<br />

en tid, hvor der skal ske forandringer.<br />

Det fromme fælles ønske til<br />

minister og parter er, at der nu<br />

bliver lagt en linie, der ikke fremover<br />

bliver genstand for skiftende<br />

flertals meget forskellige<br />

ideer og ønsker.<br />

APV er et godt værktøj, en holdning<br />

som mange store virksomheder<br />

deler uagtet den kritik, der<br />

har været.<br />

Ole Vendelbo<br />

Det subjektive ansvar burde bruges langt<br />

mere, men det krævede jo ingen lovændringer.<br />

Arbejdstilsynet bør blive mindre bureaukratisk.<br />

Jens Stokholm<br />

Mette Heide<br />

Der er unægtelig vendt op og ned på det<br />

meste i det danske arbejdsmiljølandskab<br />

siden debatforum mødtes i november 2001.<br />

Time out på BST ordningen (med midlertidigt<br />

stop for udbygningen), udmelding om<br />

forenkling af APV for små virksomheder, tilbageføring<br />

af væsentlige dele af incitamentspakken<br />

efter massiv markedsføring i efteråret<br />

2001, mange afskedigelser i Arbejdstilsynet<br />

og på AMI samt dybtgående strukturreform<br />

af Arbejdstilsynet er blot nogle af forandringerne.<br />

Vi skal et helt år tilbage for at finde<br />

lignende store ændringer, og derfra hele 25<br />

år tilbage med indføringen af den nuværende<br />

arbejdsmiljølov.<br />

Det er naturligt, at debatforum tager fat på<br />

den nye situation for arbejdsmiljøarbejdet i<br />

Danmark. Den kan ikke undgå at påvirke vilkårene<br />

for sikkerhedsledernes arbejde. Hvad<br />

betyder de mange forandringer i det daglige<br />

arbejdsmiljøarbejde ude på virksomhederne?<br />

hvad vil eller måske mere præcist kan arbejdsmarkedets<br />

parter bidrage med i deres nye<br />

centrale rolle og hvilke forslag/ønsker har<br />

debatforum?<br />

Forsigtig start<br />

Gruppen lagde meget forsigtigt ud med generelle<br />

betragtninger over de forgangne måneders<br />

mange begivenheder. Uvisheden om<br />

hvad der vil ske, er fortsat stor. DA siden<br />

har ganske vist meldt klart ud med kontante<br />

ønsker om forandringer, men LO siden har<br />

omvendt været meget forsigtig bortset fra<br />

de forventelige protester i starten af forløbet.<br />

Beskæftigelsesministerens udmelding er<br />

overvejende meget generel. Hvad skal man<br />

tro og mene i sådan en situation?<br />

Ingrid konstaterede derefter, at der bestemt<br />

er mangler i det gamle system, som det er en<br />

fordel at få rettet, og at vi befinder os i en tid,<br />

hvor der skal ske forandringer. Det er nødvendigt<br />

med en opbremsning i den megen<br />

lovgivning. I perioder er der så mange nye<br />

love, at det kan være næsten umuligt for selv<br />

den regelrette virksomhed at implementere<br />

det hele på en ordentlig måde til tiden. Virksomhederne<br />

har bestemt brug for arbejds-<br />

4 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>


miljøsystemer som fundament for ledelse og<br />

kommunikation, men de skal tage udgangspunkt<br />

i virksomhedens behov.<br />

Behov for styring<br />

Og behov for arbejdsmiljøsystemer er der<br />

i dag. APV er et godt værktøj, en holdning<br />

som mange store virksomheder deler uagtet<br />

den kritik, der har været. I spørgeskemaer fra<br />

store internationale investorer spørges der<br />

også til arbejdsmiljøforhold. Kunder stiller<br />

krav og kommer på en form for inspektion.<br />

Lego har oplevet, at store kunder på sådanne<br />

inspektioner har peget på sikkerhedsrisici i<br />

virksomheden på et meget detaljeret niveau.<br />

Jens fulgte op med at efterlyse internationale<br />

perspektiver på den danske arbejdsmiljødebat.<br />

Der har længe været for megen dansk<br />

selvforståelse af typen: ”Vi er de bedste til<br />

arbejdsmiljø”, ”De andre har noget at lære<br />

af os – ikke omvendt” og ”Arbejdsmiljøkrav<br />

samt omkostninger er langt højere i Danmark”.<br />

For det meste er dokumentationen<br />

tynd eller mangler helt. Tager man området<br />

BST, så er vi det land i Nord- og Midteuropa,<br />

der har langt den mindste BST dækning og<br />

bruger de færreste midler på BST. Vi lever<br />

stadig i den opfattelse, at BST i Norge og Sverige<br />

hovedsagelig består af læger der behandler<br />

uagtet begge lande har fjernet behandling<br />

fra BST for længst. De ligger rent faktisk<br />

tæt på den danske model bort set fra et<br />

større fokus på sundhedsfremme. De dækker<br />

næsten dobbelt så mange arbejdstagere med<br />

BST og bruger over dobbelt så mange penge<br />

pr. BST tilmeldt arbejdstager som Danmark.<br />

Alt sammen i øvrigt styret af en langt, langt<br />

enklere lovgivning.<br />

Og målt ud fra arbejdsulykker og død som<br />

følge af arbejdsulykker ligger vi dårligere end<br />

Norge og især Sverige. Svenskere og nordmænd<br />

lever langt længere end danskere<br />

Ole indvendte her, at arbejdsulykker og død<br />

som følge af arbejdsulykker ikke var relevante<br />

mål på arbejdsmiljøindsatsen. Indvendingen<br />

skabte en efterfølgende livlig debat<br />

om hvad der skal måles på for at se relevante<br />

forbedringer, og hvad der definerer ”relevante<br />

forbedringer” – en diskussion, der ikke<br />

bliver refereret i denne omgang, da den lå<br />

noget udenfor dagens tema.<br />

Kan parterne løse opgaven?<br />

Jens spurgte nu gruppen, om den mente, at<br />

arbejdsmarkedets parter ville være i stand til<br />

at løse den opgave, som beskæftigelsesministeren<br />

havde stillet.<br />

Efter nogen tids eftertænksomhed lagde<br />

Mette for med at konstatere, at det sandelig<br />

kom an på hvor fokus blev lagt, og om der<br />

var sat et mål, som parterne skulle gå ud fra.<br />

Det udgangspunkt var der generelt enighed<br />

om. EGA blev derpå nævnt som et eksempel<br />

på både styrker og svagheder i partssamarbejdet.<br />

De områder og konkrete EGA forhold,<br />

som der var sat fokus på, var for det<br />

meste løst eller i hvert fald væsentlig forbedret.<br />

Derimod er der i perioden kommet<br />

nye EGA områder, som der ikke er taget<br />

fat på, fordi de ikke har været med fra starten.<br />

Det centrale partssamarbejde kan være<br />

meget stift i forhold, hvor rammer og vilkår<br />

ændrer sig så hurtigt som det er tilfældet på<br />

mange arbejdspladser.<br />

Det førte diskussionen ind på den danske<br />

model i forhold til arbejdsmiljøet. Der er stor<br />

interesse for den danske samarbejdsmodel<br />

i dele af EU. På områderne løn og ansættelse<br />

er der næppe nogen tvivl om, at modellen<br />

fungerer godt. På arbejdsmiljøområdet<br />

er anvendeligheden nok mere broget. Områder<br />

indenfor det psykiske arbejdsmiljø er<br />

svære at regulere lovgivningsmæssigt. Her<br />

har partsamarbejdet en vigtig opgave. Andre<br />

områder indenfor det fysiske arbejdsmiljø er<br />

mindre velegnede til forhandlingsløsninger.<br />

Henning føjede til, at partsamarbejdet skal<br />

ses bredere end LO og DA. Det offentlige er<br />

også en stor og vigtig part, som tit glemmes i<br />

arbejdsmiljødebatten.<br />

Kompetancer og mål<br />

Mette fandt det vigtigt, at parterne tog fat på<br />

en ny vurdering af, hvad det var for kompetencer,<br />

der var brug for i det danske arbejdsmiljø,<br />

og at man knyttede den diskussion til<br />

en måldiskussion. Der var en tilbøjelighed<br />

til bare at fortsætte ud af det samme spor.<br />

Ingrid spurgte med et lille smil om vi som<br />

sikkerhedsledere har den rette kompetance<br />

til at være sparigspartnere for ledelsen. Ingen<br />

havde dog større forventninger til, at sikkerhedslederne<br />

ville være på dagsordenen i<br />

partsdrøftelserne den kommende tid.<br />

Ole kom herefter ind på økonomien i arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Der er meget stor forskel på,<br />

hvordan virksomhederne styrer økonomien i<br />

arbejdsmiljøarbejdet, og det er afgørende, at<br />

der er midler til rådighed. Det var ønskeligt,<br />

om de mål virksomheden går efter, omsættes<br />

i kroner og øre under budgetlægningen.<br />

Det kunne samtidig bruges til en styring, og<br />

sikkerhedslederne kunne her få en central<br />

rolle.<br />

Her var Ingrid ikke enig. For hende var det<br />

bedre at styre på niveauet i arbejdsmiljøet,<br />

og forskellige virksomheder med forskelligt<br />

niveau på arbejdsmiljøet har også forskelligt<br />

behov. Det tilpassede tilsyn med dertil knyttet<br />

niveauinddeling var et godt redskab, der<br />

kunne danne udgangspunkt for en bredere<br />

styring. F. eks. kunne obligatorisk BST tilgangen<br />

og brug af BST styres ud fra hvilket<br />

niveau virksomheden befandt sig på. Mette<br />

kunne tilslutte sig det princip og føjede til,<br />

at mange mellemstore og store virksomheder<br />

i dag havde en ganske stor arbejdsmiljø/<br />

miljø afdeling, der kunne meget selv. Der<br />

var elementer i den nuværende BST ordning,<br />

som på en måde satte virksomhederne under<br />

administration. Der burde være større frihed<br />

til selv af vælge konsulenter. Igen mangler en<br />

nuanceret diskussion af mål og midler. Både<br />

Ingrid og Mette understregede det vigtige i,<br />

at den diskussion fandt sted. Det var ikke<br />

nok blot at pege på ”Rent arbejdsmiljø år<br />

2005” som den målramme, der styres efter.<br />

Hvad med de virksomheder, der allerede er<br />

der, og hvad skal der siden hen ske?<br />

Henning: Der er virksomheder, hvor det<br />

interne sikkerhedsarbejde ikke er særligt velfungerende.<br />

De har brug for både en generalistrådgivning<br />

og specialister. BST er en<br />

sådan rådgiver med den faglighed og objektivitet,<br />

som en partsstyring nu engang kan<br />

tilføre. Det er ikke realistisk, at virksomhederne<br />

skal kunne alt selv. Der er heller ikke<br />

tvivl om, at samspillet mellem virksomhed<br />

og rådgiver forandrer sig i takt med, at virksomhedens<br />

arbejdsmiljø forandrer sig. Der<br />

vil i fremtiden bliver mere brug for en auditering<br />

end egentlig rådgiver. Man kan tage et<br />

parallelt eksempel i revisorbranchen. Den<br />

lille nystartede virksomhed har brug for basal<br />

hjælp til regnskabet, nogle mellemstore for<br />

den sags skyld også. Efterhånden som virksomheden<br />

lærer det basale bliver revisorens<br />

rolle mere en strategisk rådgiver og auditor.<br />

Jens spurgte, om konklusionen så var, at<br />

de nuværende rammer for arbejdsmiljøarbejdet<br />

bredt, og BST i særdeleshed, var for<br />

bureaukratiske, og at parterne burde sikre et<br />

mere fleksibelt system, der i højere grad tog<br />

højde for virksomhedernes meget forskellige<br />

behov, størrelse og muligheder. Svaret blev<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

5


ikke rigtig givet, men både i Syd- og i Vestdanmark<br />

var opfattelsen den, at man først<br />

måtte have lovgivningen ud over broerne. Så<br />

kunne man altid se på, hvad man så kunne<br />

få ud af det lokalt. Henning føjede til, at hvis<br />

det man så gjorde ikke virkede, så skulle det<br />

også have konsekvenser. Det skulle koste.<br />

Der var alt for mange eksempler på manglende<br />

konsekvenser af ret så alvorlige forsømmelser.<br />

Det bragte det objektive ansvar på banen.<br />

Arbejdsgiverorganisationerne havde ønsket<br />

det objektive ansvar fjernet. Mette var af<br />

den opfattelse, at det kunne få en række<br />

uheldige konsekvenser, og blandt andet indirekte<br />

påvirke ledelsesretten. Fjerner man<br />

det objektive ansvar fjerner man desuden et<br />

incitament for topledelsen til at gribe ind<br />

i arbejdsmiljøet. Jens havde ikke set den<br />

indfaldsvinkel. Han havde oprindelig set en<br />

række uheldige eksempler på brugen af det<br />

objektive ansvar, der bragte det i diskrespekt<br />

hos arbejdsgiveren. Det var i hvert fald heller<br />

ikke heldigt.<br />

Alle var enige om, at det subjektive ansvar<br />

burde bruges langt mere, men det krævede<br />

jo ingen lovændringer.<br />

Ønsker til ministeren og parterne<br />

Jens spurgte herefter hvilke ønsker gruppen<br />

havde til ministeren og parterne.<br />

Alle var enige om, at det var nødvendigt med<br />

klarhed over hvem der havde hvilke opgaver.<br />

Der var for megen overlapning, dobbeltarbejde<br />

og uklarhed. Ole fandt det desuden<br />

vigtigt, at Arbejdstilsynet blev mindre bureaukratisk.<br />

Det var efterhånden utallige henvendelser<br />

om alt muligt, og nye regler på<br />

kemiområdet kom i en lind strøm. Der er<br />

også behov for en mere ensartet forvaltning.<br />

Et eksempel er det tilpassede tilsyn, hvor kriterierne<br />

er meget firkantet formuleret. Det<br />

virker ind imellem noget tilfældigt hvor indplaceringen<br />

falder. Er blot et enkelt lille kriterium<br />

ikke på plads, kan det nogle steder<br />

betyde dårligere niveauindplacering. Den<br />

sidste oplevelse var der ikke enighed om.<br />

Ingrid havde det ønske til arbejdstilsynet,<br />

at de i højere grad involverede virksomhederne,<br />

når nye fortolkninger af love blev<br />

udmeldt. For Mette var det vigtigt, at rollerne<br />

blev klare, og at Arbejdstilsynets rolle blev<br />

en ren tilsynsrolle. For Henning var det vigtigt,<br />

at BST ikke gik hen og blev en handelsvare,<br />

men blev fasthold og udbygget som den<br />

professionelle rådgiver, BST skulle være.<br />

Alle var enige om, at den karruseltur dansk<br />

arbejdsmiljø havde været igennem det sidste<br />

11⁄2 år havde skadet dansk arbejdsmiljø. Det<br />

fromme fælles ønske til minister og parter<br />

er, at der nu bliver lagt en linie, der ikke<br />

fremover bliver genstand for skiftende flertals<br />

meget forskellige ideer og ønsker.<br />

Jens Stokholm<br />

6 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>


Forandring til tiden<br />

SSID<br />

Årskonference <strong>2002</strong><br />

Konferencen er en enestående mulighed for at blive<br />

opdateret om tidens mulige arbejdsmiljøforandringer.<br />

Mange forandringer er oppe i tiden indenfor arbejdsmiljø.<br />

Mange er allerede gennemført og endnu flere vil<br />

føje sig til i løbet af året. Det vil blive debatteret på konferencen,<br />

og det har betydning for alle sikkerhedsledere<br />

i det daglige arbejdsmiljøarbejde<br />

Konferencen er også en enestående mulighed for at<br />

blive opdateret om udviklingen i tiden på mere jordnære<br />

områder såsom personlige værnemidler, alle<br />

typer af sikring, uddannelse, målinger, ergonomisk<br />

godt udstyr og så videre.<br />

Disse områder er alle uundværlige redskaber, når<br />

et godt arbejdsmiljø skal skabes og fastholdes. De<br />

ændres ikke så hurtigt som politiske diskussioner og<br />

beslutninger På konferencen vil 18 forskellige firmaer<br />

præsentere deres nyheder og produkter. Der vil være<br />

rig lejlighed til at få praktiske råd fra eksperterne.<br />

Meld dig til konferencen<br />

og<br />

besøg udstillingen<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

7


Virksomhedsportræt<br />

Tholstrup Cheese A/S<br />

Tæt på den jyske højderyg, lidt vest for<br />

Fredericia har en af Danmarks større familieejede<br />

virksomheder sin rod og hovedproduktion.<br />

Det er den oste og pasta<br />

producerende koncern Tholstrup Cheese<br />

A/S. Som i så mange andre af de store<br />

familieejede virksomheder går også her<br />

kvalitet, lønsomhed, innovation og en<br />

god personalepolitik med et godt arbejdsmiljø<br />

hånd i hånd. Dette blev hen over<br />

midten af 90’erne videreudviklet med<br />

en lang række medarbejderrettede aktiviteter,<br />

seminarer, trivselsmålinger med<br />

videre. Resultatet af dette kan i dag læses<br />

i et arbejdsmiljøregnskab.<br />

Mere struktur i arbejdsmiljøarbejdet<br />

På arbejdsmiljøområdet ville man dog godt<br />

have lidt mere struktur i arbejdet, fortæller<br />

Benny Pedersen, der er driftsleder på Korsvej<br />

Mejeri og miljøchef i koncernen. Det er<br />

nødvendigt at dokumentere, hvad der sker<br />

og den udvikling der finder sted. Ellers risikerer<br />

man ofte at blive hængende i en eller<br />

anden opfattelse hos medarbejderne af, at<br />

fig. 1<br />

her sker der aldrig noget og tingene bliver<br />

aldrig anderledes, fortsætter Benny Pedersen.<br />

APV var vi i gang med, men vi mente ikke det<br />

var nok, og meldte os derfor i 1998 til KGMP<br />

og Arbejdstilsynets projekt om arbejdsmiljøregnskab.<br />

Det skabte i de efterfølgende år<br />

et stærkt fokus på arbejdsmiljøarbejdet, hvor<br />

stort set alle medarbejdere blev engageret –<br />

ikke kun selve sikkerhedsorganisationen.<br />

Arbejdsmiljøpolitik – en støtte<br />

Noget af det første vi skulle i gang med var<br />

at formulere en arbejdsmiljøpolitik. I første<br />

omgang fandt vi, det var lidt overflødigt og<br />

tidsspilde. Vi forstod rent ud sagt ikke betydningen<br />

af en arbejdsmiljøpolitik. Processen<br />

blev lang, men den skabte en bevidsthed om,<br />

hvad der var vigtigt i arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Ledelsen blev medinddraget i formuleringen,<br />

og blev derigennem bevidstgjort omkring det<br />

igangværende arbejde foruden den forpligtigelse<br />

der lå i direktionens underskriften<br />

til sidst. Blev projektdeltagerne eller medarbejderne<br />

senere i forløbet i tvivl om mål<br />

og midler kunne man altid vende tilbage til<br />

den bibel, som arbejdsmiljøpolitikken på en<br />

måde blev.<br />

Trivselsundersøgelse<br />

Trivselsundersøgelse blev et andet nyttigt<br />

redskab i arbejdsmiljøregnskabet. Den første<br />

undersøgelse var meget omfattende og blev<br />

gennemført af konsulentfirma. Den næste<br />

blev gennemført 1 år efter af Mejeriindustriens<br />

Bedriftssundhedstjeneste og omfattede<br />

8 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>


nu kun 47 spørgsmål. Generelt viser undersøgelsen,<br />

at medarbejderne trives i virksomheden.<br />

Omkring 80 % er tilfredse med at<br />

arbejdet på Tolstrup og kun 5 – 6 % er utilfreds.<br />

Lige så vigtigt er imidlertid de resultater i<br />

trivselsundersøgelsen, der danner udgangspunkt<br />

for forbedringer. Efter 1999 undersøgelsen<br />

og det efterfølgende regnskab, blev<br />

der arbejdet med ændring i mødestrukturerne<br />

med mindre grupper, tættere på produktionen<br />

og langt mere dynamik under<br />

møderne - læs: Tovejskommunikation og<br />

dialog. Ligeledes blev der arbejdet med lederrollen,<br />

der er blevet mere krævende og derfor<br />

kræver mere efteruddannelse og udvikling.<br />

Resultatet kunne aflæses i den anden trivselsundersøgelse<br />

fra 2000. Der er en fremgang<br />

på mellem 8% og 19 %, hvor medarbejdere<br />

oplevede forskellige former for øget indflydelse<br />

– se figur 1.<br />

Støj<br />

Støj er et problem i mejeriindustrien med<br />

hårde overflader i bygningerne af hensyn til<br />

hygiejnekrav og tilsvarende krav til rengøring<br />

af maskiner. I regnskabet fra 2000 er der<br />

sat fokus på resultaterne fra indsatsen. Her<br />

er både forbedringer og mangler – figur 2.<br />

Manglerne er prioriteret i 2001 og nu afventer<br />

man spændt resultatet af nye målinger.<br />

fig. 3<br />

For Benny Pedersen er det et skoleeksempel<br />

på en af de mange anvendelsesmuligheder<br />

af et arbejdsmiljøregnskab - bred kommunikation<br />

til medarbejderne. Her har vi et problem,<br />

og det gør vi noget ved. Der er et sted<br />

opnået nogle gode resultater af en indsats,<br />

og den mangler et andet sted, hvor vi nu har<br />

lagt en plan for en prioriteret indsats. I vil i<br />

næste regnskab kunne vurdere hvor langt vi<br />

er kommet.<br />

Arbejdsulykker og personaledata.<br />

Også arbejdsulykkerne er et indsatsområde.<br />

Målet er max 10 ulykker pr. år i 2003 eller<br />

22 pr. 1 mio. arbejdstimer. Virksomheden<br />

er godt på vej, hvad der fremgår af figur<br />

3. Man registrerer også tilløb til ulykker, og<br />

registrerer i dag ca. 4 gange så mange tilløb<br />

fig. 2<br />

som egentlige ulykker. Regnskabet består af<br />

mange andre tal. Først og fremmest personaledata<br />

indgår med oplysninger om fravær,<br />

personaleomsætning, fordeling på køn, alder<br />

og anciennitet. Der er i alle disse tal ikke<br />

sat kroner og øre på de forskellige områder,<br />

som dokumenteres. Det er et bevidst valg i<br />

den anvendte metode.<br />

APV og arbejdsmiljørundgange<br />

APV kan udføres på mange måder. Hos Tholstrup<br />

har vi ikke været helt tilfredse med vor<br />

måde, konstaterer Benny Pedersen. Den har<br />

ikke været synligt, og det har ofte knebet<br />

med opfølgningen. Derfor har vi koblet<br />

APV opfølgningen til de Sikkerhedsrunder<br />

vi har genindført. På disse runder, der skal<br />

gennemføres senest 14 dage inden sikkerhedsudvalgsmødet,<br />

følges der op på den<br />

handlingsplan, der er lagt for en given<br />

opgave, og nye opgaver registreres, prioriteres<br />

( af driftsleder og SiR) og offentliggøres<br />

derefter. APV er på dagsorden på alle lokale<br />

møder.<br />

Kampvalg til SiR<br />

For at organisere og forankre arbejdet med<br />

arbejdsmiljøregnskabet blev der nedsat en<br />

særlig ArbejdsMiljøGruppe med Benny Pedersen,<br />

en sikkerhedsrepræsentant fra SiU,<br />

en tillidsrepræsentant fra SU og yderligere<br />

en arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant.<br />

Denne sammensætning har vist sig at være<br />

ideel fordi både SU og SiU er repræsenteret<br />

samtidig med at størrelsen på gruppen er<br />

begrænset, og de væsentlige produktionsområder<br />

er repræsenteret. Det har givet både<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

9


indsigt og gennemslagskraft for gruppen,<br />

”der fungerer kanon godt”, som Benny<br />

Pedersen udtrykte det. Sikkerhedsudvalget<br />

er ligeledes på 5 personer med mejerichefen<br />

som formand. Dermed er den driftsmæssige<br />

chef for den samlede produktionsvirksomhed<br />

også formand for sikkerhedsudvalget.<br />

Dette er nyt og gennemført som led i en<br />

udvikling af SiO.<br />

Det er ikke bare i de egentlige udvalg, at<br />

der er en dynamisk stemning og frugtbart<br />

samarbejde. Det gælder i lige så høj grad<br />

ude i linien og omkring de lokale sikkerhedsgrupper.<br />

Et synligt udtryk for den ånd som<br />

nu hersker er, at der har været kampvalg til<br />

sikkerhedsrepræsentanterne.<br />

Miljø og arbejdsmiljø<br />

Tholstrup blev i 1991 ISO 9001 certificeret<br />

og blev i 2001 niveau 1 godkendt efter en<br />

meget omfattende gennemgang ved Arbejdstilsynet.<br />

Desuden har virksomheden Green<br />

Network Certificate. Det har været en fordel<br />

for virksomhedens udvikling af et arbejdsmiljøregnskab,<br />

at den i forvejen har arbejdet<br />

så meget med certificeringer. Kvalitetsarbejdet<br />

i virksomheden er mere konkret med bl.<br />

a. målbare fokusområder. Målet er, at kunne<br />

gøre arbejdsmiljøarbejdet lige så konkret og<br />

målbart. Næste arbejdsmiljøregnskab bliver<br />

udvidet til et egentlig miljøregnskab.<br />

Der er ikke skarpe grænser mellem miljø<br />

og arbejdsmiljø på virksomheden. Benny<br />

Pedersen har ansvaret for begge områder<br />

og samtidig et produktionsansvar. Det er en<br />

udvikling, der startede med traditionel sikkerhed,<br />

derpå blev til det bredere arbejdsmiljø<br />

og nu tillige inddrager ydre miljø.<br />

Man har i virksomheden ikke traditionel sikkerhedsleder.<br />

Arbejdsmiljøleder vil være en<br />

mere rigtig betegnelse.<br />

Virksomheden arbejder også med flexjob,<br />

sygdomsopfølgning og rummeligt arbejdsmarked.<br />

Det sker i tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne<br />

og er ikke et ansvar for<br />

miljøchefen. Det indgår heller ikke i arbejdsmiljøregnskabet<br />

som det ser ud i dag.<br />

Arbejdsmiljøregnskab – omkostning og<br />

begrundelse<br />

skulle i forvejen gøres i andre sammenhænge.<br />

Trykning afhænger af ambitionsniveauet.<br />

Det vigtigste formål er fortsat den interne<br />

kommunikation og dokumentation. I stigende<br />

grad har man også oplevet ekstern<br />

interesse for og brug af regnskabet. Nogle<br />

kunder vil i dag have dokumentation om<br />

alt. Både store engelske kunder og svenske<br />

kunder har spurgt ind til denne form for<br />

oplysninger, og så styrker det en evt. kommende<br />

leverandørposition, at man kan dokumentere<br />

hvad man gør, bemærker Benny<br />

Pedersen tørt. Det er vel ikke afgørende for<br />

en evt. ordrer, men er alt andet lige, kan et<br />

arbejdsmiljøregnskab blive udslagsgivende i<br />

en hård konkurrence<br />

Jens Stokholm<br />

Tholstrup Cheese A/S er Danmarks største privatejede<br />

mejeriselskab med en årlig omsætning på 850 mio. kr.<br />

og godt 600 ansatte. Overskud efter skat var i 2000 på<br />

38 mio. kr., egenkapitalen på 32,7%. Selskabets hovedaktiviteter<br />

er produktion og salg af specialoste til det globale<br />

marked. I alt 85% af denne produktion eksporteres.<br />

Desuden produceres og sælges frisk pasta. De kendteste<br />

varemærker er Blå, Hvid og Rød Castello. Desuden<br />

Arbejdsmiljøregnskabet er i dag en integreret<br />

del af Tholstrup A/S’s styringsredskaber og<br />

kommunikation til omverden. Prisen er overkommelig<br />

efter det er indkørt. Der medgår<br />

vel ca. 400 arbejdstimer på et år, men det er<br />

svært at beregne præcist. Meget af arbejdet<br />

Benny Pedersen<br />

Tholstrup Cheese A/S – fakta<br />

Tolko, Saga, Marquis og landsby. Frisk pasta markedsføres under<br />

varemærket Pastella.<br />

Firmaet blev grundlagt i 1893, den gang som mejeri. Det har<br />

fortsat 2 produktionssteder i Fredericia – Lillebælt mejeri og<br />

Korsvej Mejeri samt et mejeri i Gjesing v. Skanderborg. De primære<br />

markeder er for ostens vedkommende Tyskland, Norden,<br />

Benelux og USA. Frisk pasta skal afsættes primært til Danmark,<br />

Norden og Holland.<br />

10 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>


Har du modtaget<br />

”Faldsikring for øvede og begyndere”<br />

- ellers ring og bestil dit eksemplar!<br />

Hammervej 1-3 • DK-2970 Hørsholm • Tlf.: 45 86 62 22 • Fax: 45 76 57 27<br />

E-mail: icm@icm-as.dk • www.icm-as.dk<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

11


Knæk ulykkeskurven<br />

Arbejdsulykker, økonomi og forskellen Danmark/Sverige?<br />

Arbejdsmiljøet i Danmark er som helhed<br />

godt. På mange områder er det endda blandt<br />

de bedste i de lande, vi normalt sammenligner<br />

os med. Sådan skal det også være i<br />

en moderne velfærdsstat. Størst mulig sikkerhed<br />

i alle livets forhold er et vigtigt mål<br />

for borgerne. Risikoen skal være minimal for<br />

at blive skadet varigt såvel som forbigående i<br />

arbejdet<br />

Det koster penge. Alt efter temperament kan<br />

man betragte det som nødvendig investering<br />

i en moderne virksomhed på linie med bygninger<br />

og maskiner eller en af samfundet<br />

pålagt ekstraudgift. Nogle arbejdsgivere er af<br />

den opfattelse, at arbejdsmiljøet koster unødigt<br />

mange penge, og at kravene til arbejdsmiljøet<br />

og dermed omkostningerne er større<br />

i Danmark end i andre lande. Om det reelt<br />

forholder sig sådan er dog aldrig ordentlig<br />

undersøgt. Vi savner kort og godt grundige<br />

økonomiske undersøgelser på arbejdsmiljøområdet<br />

og vi savner international benchmarking.<br />

Ulykkesstatistikker er hårde tal på, hvor<br />

langt vi er nået. De kan samtidig belyse<br />

økonomien i arbejdsmiljøarbejdet. Udviklingen<br />

omkring arbejdsulykker i Danmark er<br />

desværre ikke tilfredsstillende. Antal ulykker<br />

med dødelig udgang ligger forholdsvis<br />

højt og det er uændret over de sidste 20 år.<br />

Omkring 70 personer dør årligt som følge af<br />

ulykker i det danske arbejdsmiljø, lidt over<br />

5000 udsættes for andre alvorlige ulykker,<br />

og ca. 40.000 registreres med ulykker, der<br />

forårsager et sygefravær på mindst 1 dag. Det<br />

er kun ca. halvdelen af denne type arbejdsulykker,<br />

der registreres i Danmark. Vi ved<br />

også, at der ved siden af disse ulykker ligger<br />

et langt større antal ulykker med alene materielle<br />

skader på produktionsmidler og de<br />

færdige produkter – formentlig 3 – 4 gange<br />

så mange som antal personskader.<br />

Det er meget store omkostninger for individet,<br />

erhvervslivet og samfundet, der ligger<br />

gemt bag disse tal. Forbløffende nok har<br />

det i mange år ikke interesseret erhvervsliv<br />

og samfund nævneværdigt. Nye undersøgelser<br />

er dog sat i gang det sidste års tid,<br />

hvor Arbejdstilsynet og hovedorganisationerne<br />

har sat fokus på arbejdsulykker. Foreløbige<br />

opgørelser tyder på, at en alvorlig<br />

ulykke i gennemsnit koster virksomheden<br />

alene tæt på 100.000 kr., en almindelig<br />

ulykke koster tilsvarende omkring 25.000 –<br />

30.000 kr. og mindre alvorlige ulykker koster<br />

i gennemsnit omkring 8000 kr. Det giver<br />

omkostninger for virksomhederne alene på<br />

langt over en mia. pr. år. Hertil skal så<br />

føjes mindst lige så store omkostninger for<br />

den ulykkesramte og samfundet. Hvad ulykker<br />

på arbejdspladserne, der alene medfører<br />

materielle skader, koster virksomhederne og<br />

samfundet er endnu mere ukendt, men beløbet<br />

er formentlig langt større i kraft af det<br />

store antal og de lige så alvorlige konsekvenser<br />

for produktion og produktionsmidler.<br />

Midt i billedet af det gode danske arbejdsmiljø<br />

er der således et veldokumenteret<br />

område vi ikke har styr på. Der har ganske<br />

vist været et lille fald de sidste par år samtidig<br />

med gennemførelse af en kampagne, og<br />

det er udlagt som bevis for, at nu går det<br />

den rigtige vej. Samme fald er dog set før, for<br />

derpå igen at vende, og vi ligger stadig over<br />

niveauet i slutningen af 80’erne.<br />

Anderledes forholder det sig i Sverige, der<br />

havde samme udgangspunkt som Danmark<br />

for 20 år siden og en industritype, der normalt<br />

har mange og svære arbejdsulykker.<br />

Sverige har i dag halvt så mange dødsulykker<br />

og arbejdsulykker med fravær som Danmark<br />

– målt pr. 1000 beskæftiget. Det er med<br />

andre ord lykkedes svenskerne at knække<br />

ulykkeskurven. Forskellen mellem Sverige<br />

og Danmark blev synlig for alle under bygningen<br />

af Øresundsbroen. Med samme type<br />

af arbejde og arbejdsplads havde svenske<br />

arbejdere langt færre arbejdsulykker end<br />

danske. Også i Tyskland, med den risikotunge<br />

mine- og sværindustri, har man haft et<br />

vedvarende fald i antal arbejdsulykker over<br />

de sidste 20 år – dog med genforeningsårene<br />

som en undtagelse. Statistikkerne for<br />

arbejdsulykker i Tyskland og Danmark kan<br />

ikke umiddelbart sammenlignes på grund af<br />

forskellige krav til anmeldelse, men tal for<br />

dødsulykkerne kan. Der blev i 1997 anmeldt<br />

2.5 dødsulykker pr. 100.000 beskæftigede i<br />

hele Tyskland mod 3 i Danmark og godt 11⁄2<br />

i Sverige.<br />

Det kan lade sig gøre at nedbringe arbejdsulykkerne<br />

i de enkelte virksomheder. Store<br />

internationale virksomheder som Hydro,<br />

Dupont og Saint Gobain har dokumenteret<br />

det i en vifte af forskellige lande med vidt<br />

forskellig lovgivning og kultur. På en konference<br />

afholdt af Arbejdstilsynet i efteråret<br />

2001 dokumenterede en række virksomheder<br />

i Danmark ( mange i øvrigt med udenlandske<br />

ejere), at de over en kort årrække<br />

havde reduceret arbejdsulykkerne til nul<br />

eller tær derved. Hvad er det de gør, som<br />

hovedparten mangler, og hvad gør forskellen<br />

mellem Danmark og især Sverige?<br />

Det er langt overvejende de menneskelige<br />

elementer, der skal sættes ind på. Tre helt<br />

centrale indsatsområder går igen i alle virksomheder<br />

med godt arbejdsmiljø og lave<br />

ulykketal: Synlig ledelse, sikkerhedsbevidst<br />

holdning hos alle i virksomheden og systematik<br />

i arbejdsmiljøarbejdet.<br />

12 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>


Synlig ledelse betyder, at topledelsen engagerer<br />

sig i arbejdsmiljøarbejdet, melder det<br />

ud, følger løbende op på de retningslinier og<br />

mål, der sættes samt er konsekvent hvis de<br />

ikke følges og nås. Danske erhvervsledere<br />

på topplan beskæftiger sig generelt meget<br />

lidt med arbejdsmiljø. Det er sjældent, det<br />

er på dagsorden på ledelsesmøderne. Som<br />

herren, så følger og hans tjenere. Det forplanter<br />

sig til mellemlederne, der har fattet,<br />

at det ikke er på arbejdsmiljøområdet, at<br />

karrieren grundlægges.<br />

Sikkerhedsbevidst holdning hos alle i virksomheden<br />

er formentlig en vigtig forklaring<br />

på forskellen mellem de danske og svenske<br />

ulykketal. Danskere er lykkeriddere og individualister<br />

i højere grad end broderfolket.<br />

Sikkerhed er besværlig. Det begrænser den<br />

højt besungne individuelle frihed at skulle<br />

overholde regler for sikker adfærd og det<br />

koster tid. Tid er både arbejdsgiver og<br />

arbejdstager interesseret i at spare. Det øger<br />

risikoen for ulykker på mennesker og materiel.<br />

Systematisk arbejdsmiljøarbejde er som alle<br />

andre aktiviteter i en virksomhed en sekvens<br />

af forundersøgelse, planlægning, aktivitetsgennemførelse,<br />

samt efterfølgende analyse,<br />

kontrol og korrektion af planlægningen før<br />

næste sekvens. Den bør i øvrigt ikke isoleres<br />

fra produktionsplanlægning, men tværtimod<br />

integreres i denne. For at begrænse kommende<br />

ulykker må man nødvendigvis kende<br />

årsagen til de nuværende – ikke kun det<br />

man tror er årsagen. Metoderne er opfundet<br />

og dokumenteret, nogle endda flere gange.<br />

Se blot de 30 metoder i kampagnen: NUL<br />

arbejdsulykker<br />

Nye initiativer fra regeringen bør bygge på de<br />

3 hovedprincipper i succesfyldt nedbringelse<br />

af arbejdsulykker: En ledelsen der engagerer<br />

sig mere direkte i arbejdsmiljøarbejdet –<br />

ellers går arbejdsmiljøarbejdet i bedste fald<br />

istå og i værste fald tilbage. Et holdningsskift<br />

til det at arbejde sikkert – både hos ledelsen<br />

og arbejdstagerne, hvor begge grupper<br />

tager ansvar for sig selv og kollegerne. Systemer<br />

til at planlægge ud fra under ledelsens<br />

overordnede ansvar i et samarbejde med<br />

arbejdspladsens medarbejdere og – under<br />

den daglige sikkerhedsleders kyndige vejledning.<br />

Jens Stokholm<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

13


LARS’ KLUMME<br />

Arbejdstilsynets ende – eller en ny start ?<br />

Ulykkerne vælter ned over os. BSTs udvikling<br />

er sat i stå. Hundredvis af nyansatte må<br />

fyres – Kravet om tilslutningspligt står for<br />

fald. Arbejdstilsynet skæres ned og samles i<br />

4 store centre. De ansatte kan bruge halvdelen<br />

af deres arbejdstid på at køre på arbejde<br />

og den anden halvdel på at køre fra arbejde.<br />

Hvor skal kontorerne ligge? Skal Arbejdstilsynet<br />

overhovedet lave kampagner mere ?<br />

Skal al fremtidig lovgivning først godkendes<br />

af DA, eller skal arbejdsmiljø være aftalestof ?<br />

Det gebyrbelagte tilsyn skrottes o.s.v.<br />

Kort sagt, den store klage er i gang – og det<br />

kan også blive en ordentlig øretæve for dansk<br />

arbejdsmiljøvirksomhed, hvis vi ikke tænker<br />

os om. Men det kan også være anledningen<br />

til, at vi måske begynder at tænke anderledes<br />

og i mere konstruktive baner.<br />

Lad os begynde med at tænke over det helt<br />

grundlæggende. – Hvorfor har vi egentlig<br />

et arbejdstilsyn, og hvorfor er der nogen<br />

arbejdsforhold, som afgøres af arbejdsmiljølovgivningen,<br />

funktionærlovgivningen og<br />

anden offentlig lovgivning, medens andet<br />

afgøres ved parternes frie forhandling.<br />

Svaret er, at vi har love, regler og overenskomster<br />

for at sikre, at ingen skades på arbejdet<br />

og for at håndtere de konflikter, der opstår<br />

på arbejdsmarkedet, så arbejdet kan forløbe<br />

så uforstyrret som muligt. Arbejdstilsynets<br />

opgave er først og fremmest at udforme love<br />

med tilhørende regelsæt, undersøge klager<br />

over arbejdsmiljøet og komme med et mæglingsforslag,<br />

således at medarbejdere og virksomheder<br />

kan få afgjort opståede konflikter<br />

omkring arbejdsforhold, som lønmodtagerne<br />

finder utilfredsstillende.<br />

Det sker helt grundlæggende v.h.a. af lovgivning,<br />

bekendtgørelser og vejledninger, som<br />

tegner de store linier. Så sker det v.h.a.<br />

forbud, påbud og vejledninger, som afgør<br />

konkrete konflikter på de enkelte virksomheder,<br />

og så sker det ved kampagner og<br />

information, som retter sig mod forskellige<br />

forhold i de enkelte brancher.<br />

Lars Nielsen<br />

Nu skal det altså til at ske med noget færre<br />

mennesker og en anden organisation, og så<br />

gælder det om at være kreativ, så den samme<br />

arbejdsbyrde kan løftes af færre ansatte.<br />

På kredsniveau kunne man f.eks. begynde at<br />

tænke i de baner, at siden vi fik de store<br />

amtskredse, er der gået meget tid med at<br />

køre på vejene fra opgave til opgave, og det<br />

vil blive endnu værre, når kredsene bliver<br />

endnu større. Men er det overhovedet nødvendigt,<br />

at den enkelte ansatte skal køre så<br />

langt? Kunne man ikke i stedet indrette arbejdet<br />

som tilsynsførende således, at man havde<br />

en række mindre teams, som stod i forbin-<br />

Når sikkerhed hænger sammen<br />

Løsninger indenfor<br />

• faldsikring<br />

• uddannelse<br />

• service<br />

• rådgivning<br />

Tlf. 43 90 90 00<br />

Mail: mail@resq.dk<br />

Håndværkerbyen 19<br />

2670 Greve<br />

14 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>


delse med hovedkontoret v.h.a elektronisk dataoverførsel? Så kunne<br />

den enkelte tilsynsførende hver morgen modtage sine opgaver via sin<br />

hjemmecomputer, køre ud og se på opgaverne og sende rapporter,<br />

forbud, påbud og vejledninger til hovedkontoret fra hjemmecomputeren<br />

eller via en computer i sin bil.<br />

Den rigtige handske til jobbet…<br />

Så behøvede de kun at vise sig på hovedkontoret til briefinger, firmafester<br />

og andre begivenheder, der fordrer personligt fremmøde.<br />

Kunne man ikke også i højere grad anvende de informationer, der<br />

opsamles på virksomhedsbesøgene til at konstatere, at der er nogle<br />

leverandører, der skal lære at overholde arbejdsmiljøloven bedre, i<br />

stedet for at kaste sig over den stakkels arbejdsgiver, der har været så<br />

uheldig at købe materiel eller tjenesteydelser hos disse efterladende<br />

leverandører.<br />

Eller hvad med at bruge erfaringerne fra inspektionerne til at give<br />

uddannelsesinstitutionerne påbud om at uddanne deres elever bedre<br />

i arbejdsmiljø, inden de slippes ud på arbejdsmarkedet.<br />

Hvad med at se på, om f.eks. arbejdshygiejniske brugsanvisninger<br />

kunne laves på en anden måde? Hvorfor f.eks. ikke indføre krav om<br />

ISO 9000 certificering af virksomheder, der udarbejder arbejdshygiejniske<br />

brugsanvisninger? Det ville så betyde, at virksomheder, der<br />

producerer eller importerer stoffer og materialer, og ikke ønsker en<br />

sådan ISO 9000 certificering, måtte entrere med et certificeret laboratorium,<br />

som udarbejdede brugsanvisningerne for dem og rådgav om,<br />

hvordan stoffet eller materialet blev mere arbejdsmiljøvenligt.<br />

Professionelle handskebrugere ved hvor vigtigt<br />

det er at bruge den rigtige handske til jobbet.<br />

Prøv f.eks.<br />

Marigold Fireblade<br />

til beskyttelse mod skarpe genstande.<br />

Hvorfor fortsætte med at opdele brugsanvisninger i leverandørbrugsanvisninger<br />

og arbejdspladsbrugsanvisninger ?. Hvorfor ikke forlange,<br />

at leverandører af stoffer og materialer direkte udarbejder brugsanvisninger<br />

for hver af de mange processer, som deres stof eller materiale<br />

bliver anvendt til og sørger for at holde dem ajour. Sikke en masse<br />

tid, deres kunder kunne spare på at lave arbejdspladsbrugsanvisninger,<br />

og sikke meget enklere, anvisningerne kunne blive, når leverandøren<br />

tog udgangspunkt i de konkrete arbejdsforhold, i stedet for at<br />

lave generelle brugsanvisninger, der tager udgangspunkt i de værst<br />

tænkelige arbejdsbetingelser, som stoffet eller materialet kan blive<br />

anvendt til.<br />

Hvad med at stille krav om, at virksomhedsledere inden for forskellige<br />

brancher skal have autoriseret uddannelse, der sikrer, at de<br />

kender de arbejdsmiljøregler, som de skal overholde, og gøre autorisationen<br />

afhængig af, at de rent faktisk efterlever reglerne?<br />

Det er ikke den nye regerings kop te, vil du muligvis sige. Nej, men<br />

hvis man vil skære i bevillinger og normeringer til arbejdstilsynet og<br />

stadig opretholde et godt arbejdsmiljø, så drejer det sig om at rationalisere<br />

arbejdet på alle niveauer, og så kan det ikke nytte noget, at<br />

man hænger fast i gammeldags arbejdsformer.<br />

Derfor siger jeg – lad være med at klage, og se hellere regeringens<br />

nedskæringer som en udfordring, der må løses med nye og mere rationelle<br />

arbejdsformer – og ved at tvinge virksomhederne til at bære en<br />

større del af byrden med at holde justits på arbejdsmiljøområdet.<br />

• Skærebeskyttelse op til kat. 4 (EN388)<br />

• Beskyttelse mod varme op til kat. 4 (EN407)<br />

• Produceret af 100% Kevlar ® fibre Du Pont<br />

• Stort udvalg af handsketyper og størrelser<br />

• Leveres også med ærmer til beskyttelse af<br />

håndled og underarm. 3 længder.<br />

Køb Marigold Fireblade hvor du normalt køber<br />

personlige værnemidler, eller kontakt Marigold<br />

Industrial og få oplyst nærmeste forhandler.<br />

Marigold Industrial, Kaalundsvej 11, 3400 Hillerød<br />

Telefon 48 24 60 23 • Telefax 48 24 53 23<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

15


Boganmeldelse<br />

Udnyt din stress<br />

Kim K. Jensen<br />

Forlag: EQ Learning. www.eq.dk<br />

Pris: kr. 1100,00 + moms<br />

Da bog og kassette dumpede ind af brevsprækken<br />

med anmodning om anmeldelse i<br />

sikkerhedslederen var min umiddelbare reaktion,<br />

at det havde jeg ikke tid til. Det kunne<br />

næppe heller interessere sikkerhedslederne i<br />

deres lige så travle hverdag. For skams skyld<br />

kastede jeg et blik i den lille, overskuelige<br />

bog eller hæfte i et appetitligt layout. I introduktionens<br />

første linie stod, at hvis jeg følte,<br />

jeg ikke havde tid til at læse introduktionen,<br />

så tilhørte jeg målgruppen for programpakken.<br />

Den sad, - og da jeg derpå bongede<br />

ud på en lang række spørgsmål om negativ<br />

stress, var beslutningen taget. Kvik og relevant<br />

markedsføring for bog med budskab.<br />

Og bogen er let læst, overskuelig med kort<br />

og let forståelig gennemgang af stress, både<br />

den positive, der er uundværlig når der skal<br />

ydes en særlig indsats, og den negative, der<br />

nedbryder sundhed og i det lange løb nedsætter<br />

den daglige præstation. For den meget<br />

travle findes tillige en instruktions CD med<br />

indlæst tekst fra instruktionshæftet, så man<br />

kan aflytte det i bilen på vej til jobbet, men så<br />

har man virkelig også brug for programpakken.<br />

Sammenhængen mellem præstationer, følelser,<br />

tanker, sundhed og stress bliver gennemgået<br />

sammen med lidt baggrundsinformation<br />

om stress og mentale processer fra de senere<br />

årtiers hjerneforskning. Betydningen af restitution<br />

for at undgå opbygning af vedvarende<br />

stress og udbrændthed på længere<br />

sigt understreges, og forskellige restitutionsmetoder<br />

omtales: Motion, mental træning,<br />

hobby og små pauser i hverdagens arbejdsrytme.<br />

Motion og god fysisk form har både<br />

en her og nu positiv virkning på stress og<br />

en sundhedsfremmende effekt, der er dokumenteret<br />

i utallige undersøgelser. Det er op<br />

til den enkelte at få det på plads. De fleste<br />

har oplevet, hvordan man kan blive opslugt<br />

af en god hobby, et fritidsarbejde og fuldstændig<br />

glemme bekymrende stress. Det er i<br />

høj grad restitution. Men også små pauser i<br />

arbejdet er vigtig – 3 minutter for hver time<br />

anbefales, og et medfølgende træningsprogram<br />

giver anvisning på, hvordan de gennemføres<br />

med størst udbytte. Mental træning<br />

er den fjerde af metoderne til restitution,<br />

og her findes en CD med forskellige relevante<br />

og let tilgængelige træningsprogrammer,<br />

men de er ikke til brug i bilen!<br />

Boganmeldelse<br />

Boganmeldelse<br />

Arbejdsmiljøregnskab Arbejdsmiljøredegørelse<br />

Bedre styr på arbejdsmiljøet<br />

Gitte Goldschmidt, Henning Ryssov-Nielsen,<br />

Jakob Bonnesen & Dorthe Nedermark,<br />

KGMP<br />

Forlaget Thomson. www.thomson.dk<br />

Pris: 316,00 + moms<br />

Så kom den – bogen med den systematiske<br />

indføring i, hvorledes et arbejdsmiljøregnskab<br />

og en arbejdsmiljøredegørelse kan<br />

gennemføres og udfærdiges. Efter gennemførelse<br />

af ALAR projektet (ArbejdsmiljøLedelse<br />

ArbejdsmiljøRegnskab), der er finansieret af<br />

Arbejdstilsynet, har fire KGMP medarbejdere<br />

samlet erfaringerne fra projektet i denne bog.<br />

Og lad det være sagt med det samme, der<br />

er tale om et gennemarbejdet og inspirerende<br />

metodeoplæg på et forsømt område i<br />

arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Til dato er det få virksomheder overhovedet,<br />

der har taget fat på arbejdsmiljøregnskab<br />

Konklusion: Programpakken kan anbefales<br />

både for den stressede sikkerhedsleder og<br />

videre i virksomheden til ledere såvel som<br />

medarbejdere, der er på vej ind i den negative<br />

stress spiral. Er du ikke selv der, møder<br />

du sikkert mange spørgsmål om stress i din<br />

virksomhed, hvor det kan være hensigtsmæssigt,<br />

at kunne henvise til relevant og let læst<br />

information. Også i den situation kan programpakken<br />

være et nyttigt redskab.<br />

Jens Stokholm<br />

som en del af virksomhedens information til<br />

interessenter og styring af arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Novo Nordisk og SAS er blandt de første,<br />

der har taget fat på området som en del af<br />

miljøregnskabet. I 1999 udkom ”Nye regnskabsformer”<br />

på samme forlag med forskellige<br />

eksempler på, hvordan det kan gøres,<br />

men ellers dokumenterer til fulde bogens i<br />

øvrigt meget fyldige litteraturliste, hvor lidt,<br />

der er skrevet om emnet.<br />

Bogen er overordnet bygget op i 2 dele.<br />

Sproget er klart og med ordliste til de fleste<br />

forkortelser. Første del handler om arbejdsmiljøregnskabet<br />

med tilhørende redegørelse.<br />

Anden del er en kort men bredt anlagt<br />

gennemgang af baggrundsinformation under<br />

overskriften: Arbejdsmiljøret og –forvaltning.<br />

Sidstnævnte del henvender sig i højere grad<br />

til læsere uden arbejdsmiljøfaglig baggrund,<br />

men er bestemt også læseværdigt for den<br />

arbejdsmiljøprofessionelle. Der er efterfølgende<br />

en emneopdelt litteraturhenvisning til<br />

nyere arbejdsmiljølitteratur og et godt stik-<br />

16 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>


ordsregister. Afslutningsvis bringes et skoleeksempel<br />

på et arbejdsmiljøregnskab. Alt i<br />

alt en mindre håndbog på 220 sider.<br />

Udgangspunkt i del 1 er det indsatsrelaterede<br />

arbejdsmiljøregnskab med medarbejderne<br />

og kunderne som de primære målgrupper.<br />

Det bliver i bogen koblet til arbejdsmiljøledelse,<br />

og de to indfaldsvinkler behandles<br />

herefter samlet med udgangspunkt i en<br />

model – se figur 1. Økonomiske opgørelser<br />

spiller i denne sammenhæng en mindre fremtrædende<br />

rolle i modsætning til det økonomisk<br />

relaterede arbejdsmiljøregnskab. I<br />

sidstnævnte, der ikke behandles nærmere, er<br />

målgruppen primært arbejdsgiverne, og indholdet<br />

er økonomiske opgørelser over investeringer<br />

samt resultater.<br />

ALAR-model for arbejdsmiljøledelse og regnskab<br />

Den valgte metode rummer mange praktiske<br />

fordele, knytter direkte an til APV traditionen<br />

og de arbejdsmetoder, der har kendetegnet<br />

dansk arbejdsmiljøarbejde i det sidste kvarte<br />

sekel. Ved at lægge vægt på dels vigtigheden<br />

af forankring i virksomhedens ledelse – først<br />

og fremmest gennem politik elementet – og<br />

dels forankringen ude i linien skabes der en<br />

sammenhæng i arbejdsmiljøindsatsen, der er<br />

nødvendig for at sikre en udvikling. Selve<br />

processen er opbygget over 3 faser:<br />

1. Afklaring, med beslutning om at<br />

gennemføre projektet, forankring<br />

og fastlæggelse af politikker samt<br />

strategier. Her skal topledelsen<br />

med.<br />

2. Arbejdsmiljøregnskabet, med<br />

afklaring af indhold, identifikation<br />

af relevante områder, indsamling<br />

af data, udvikling af indikatorer<br />

m.v.<br />

3. Arbejdsmiljøledelse, der er rettet<br />

mod det interne arbejdsmiljøarbejde<br />

og arbejdsmiljøstyringen.<br />

Denne fase bygger videre på APV.<br />

Fase 2 og 3 overlapper hinanden<br />

i et dynamisk samspil.<br />

De tre faser gennemgås detaljeret i hvert<br />

sit kapitel med mange små praktiske råd og<br />

anvisninger, der vidner om, at metoden har<br />

været prøvet af i det virkelige liv. Hvor indledningen<br />

er klar og overskuelig kan overblikket<br />

ind imellem svigte blandt de mange<br />

detaljer og muligheder, som nævnes. Det vil<br />

givet kræve en del arbejde at sætte sig så<br />

grundigt ind i disse afsnit, at brugeren kan<br />

ekstrahere det, der er brugeligt og nødvendigt<br />

i den enkelte virksomhed. De mange<br />

praktiske råd og anvisninger vil her være til<br />

stor nytte. Det vil nok også være klogt, at<br />

starte i det små – et forhold som forfatterne<br />

selv understreger.<br />

Disposition for arbejdsmiljøregnskab – et eksempel.<br />

Forord<br />

Ledelsens forord<br />

Arbejdsmiljøregnskabsgruppens forord<br />

Politik og ledelse<br />

Virksomhed NN’s idegrundlag<br />

Arbejdsmiljøpolitik<br />

i<br />

Præsentation af virksomhed<br />

Personaledemografi<br />

Arbejdsmiljø generelt<br />

Arbejdsmiljøledelsessystem<br />

Arbejdsmiljømål og resultater<br />

Personaleomsætning<br />

Fravær<br />

Arbejdsulykker<br />

Arbejdsbetingede lidelser<br />

Arbejdspladsvurdering – APV<br />

Sundhedsfremme<br />

Det rummelige arbejdsmarked<br />

Lovgivning<br />

Særlige indsatsområder<br />

Tunge løft<br />

Trivsel – Psykosocialt arbejdsmiljø<br />

Grundlag for talmæssige informationer<br />

Revisors erklæring<br />

Det udførte review<br />

Konklusion<br />

Et evigt tilbagevendende spørgsmål i arbejdsmiljøarbejdet<br />

er, om et godt arbejdsmiljø<br />

koster penge, hvilket er en almindelige opfattelse<br />

i ledelseskredse og blandt ejere, eller<br />

om det i virkeligheden bidrager til bundlinien<br />

gennem øget effektivitet og sparede<br />

omkostninger, hvilket fortrinsvis fremhæves<br />

af arbejdsmiljøprofessionelle og faglige organisationer.<br />

Spørgsmålet er vigtigt fordi det<br />

er økonomien, der er har ledelsens største<br />

opmærksomhed, og uden denne opmærksomhed<br />

er det meget lidt arbejdsmiljøarbejde,<br />

der lykkes på sigt. Det er aldrig<br />

besvaret og skubbes bekvemt til side som<br />

umuligt at besvare, irrelevant eller absurd<br />

– alt efter holdning og placering i arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Spørgsmålet kan kun besvares<br />

gennem systematisk måling af indtægter<br />

og udgifter ved arbejdsmiljøarbejdet, over en<br />

bred front, integreret i virksomhedens øvrige<br />

aktiviteter og kontinuerligt som en del af<br />

ledelsesprocessen.<br />

Bogen giver ikke svaret på dette spørgsmål,<br />

men den er et væsentligt udgangspunkt for<br />

den proces, der skal skabe klarhed omkring<br />

indtægter og udgifter ved arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Det har taget 500 – 600 år at udvikle<br />

et økonomisk virksomhedsregnskab til det<br />

informations- og styringsredskab, det er i dag.<br />

Med bogen her er vi kommet meget langt i<br />

udvikling af arbejdmiljøregnskabet. Indholdet<br />

bør indgå i uddannelsen af den moderne<br />

sikkerhedsleder og bogen kan varmt anbefales<br />

som introduktion og håndbog, hvis man<br />

overvejer at tage fat på arbejdsmiljøledelse<br />

og arbejdsmiljøregnskab.<br />

Jens Stokholm<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

17


Landet rundt<br />

Arbejdsmiljøinstituttet offentliggjorde i<br />

efteråret hovedresultaterne fra Arbejdsmiljø<br />

i Danmark 2000, der bygger på<br />

en stikprøvebaseret interviewundersøgelse<br />

af Arbejdsmiljøinstituttets Nationale<br />

Arbejdsmiljøkohorte NAK. Der er<br />

Hørelse – stadig et problem og voksende?<br />

Høretab og øresusen (tinnitus) som følge af<br />

støj på arbejdet er en af de mest veldokumenterede<br />

risici på arbejdet. Forebyggelsen<br />

er både kendt og kan gennemføres – normalt<br />

uden de helt store udgifter hvis man tænker<br />

sig lidt om i anskaffelses- og anlægsfasen. Det<br />

kan derfor undre og bekymre, at støjbetingede<br />

gener og sygdom (høretab) øges frem<br />

for at mindskes.<br />

Det hænger imidlertid godt sammen med, at<br />

også antallet der udsættes for dels høj støj<br />

og dels generende støj er steget i perioden<br />

1990 – 2000. Det bør undersøges nærmere,<br />

og holder resultaterne fra NAK, er der her en<br />

udfordring til det forebyggende arbejde og<br />

til strategien bag dette. I den periode, hvor<br />

skaderne tilsyneladende er sket, burde det<br />

være gået den modsatte vej både i kraft af<br />

viden om støj og støjbetingede skader og i<br />

kraft af den øgede arbejdsmiljøindsats.<br />

Det er i industrien, på byggepladserne, i<br />

landbruget og blandt pædagoger, at den<br />

øgede støjudsættelse finder sted. Bygge og<br />

anlæg har i øvrigt også en markant høj udsættelse<br />

for håndvibrationer. Det er i industrien<br />

blandt ufaglærte metalarbejdere og maskinarbejdere,<br />

at der registreres dårlig hørelse –<br />

det klassiske resultat af lang tids høj støjudsættelse.<br />

I modsætning hertil klager mandlige folkeskolelærer<br />

og kvindelige pædagoger over tinnitus<br />

og lydoverfølsomhed. Det er et nyt<br />

problem i tilslutning til udsættelse for støj,<br />

og det er ikke afklaret, hvad der ligger bag.<br />

Forebyggelsen af disse nye gener kan også<br />

blive vanskelig. De traditionelle forebyggelsesmetoder<br />

- eliminering af støjkilde eller<br />

indkapsling - ligger ikke lige for.<br />

siden udkommet en række delrapporter<br />

med mange interessante resultater. De<br />

kan rekvireres hos Arbejdsmiljøbutikken<br />

www.arbejdsmiljøbutikken.dk eller downloades<br />

på www.ami.dk Nogle af rapporterne<br />

omtales kort i det følgende.<br />

Arbejdstid – lange arbejdsuger<br />

Pjecen beskriver arbejdstidens længde og<br />

placering. 22 % af mændene og 8% af kvinderne<br />

har lange arbejdsuger – det vil sige<br />

arbejder 48 timer eller mere om ugen. Det<br />

er blandt selvstændige, i transport og engroshandel<br />

samt på private kontorer og administration,<br />

at der især arbejdes længe. Fire<br />

ud af 5 har almindelig dagarbejdstid. De<br />

lange arbejdsuger findes især i aldersgruppen<br />

mellem 30 og 59 år<br />

Andelen på deltid er faldet fra 14% i 1990<br />

til 9% i 2ooo. Det har været særlig markant i<br />

nogle grupper, eksempelvis kvindelige lærer<br />

med et fald fra 32%i 1990 til 7% i 2000,<br />

rengøringsassistenter fra 65% til44%. Lige<br />

mange mænd og kvinder arbejder på dagtid<br />

( ca. 80%) og 5 % arbejder om natten, heraf<br />

3% på fast nathold eller på natteskift.<br />

Arbejdsulykker – stiger i NAK kohorten.<br />

I NAK er der modsat andre arbejdsulykkesstatistikker<br />

fra de sidste par år konstateret en<br />

fortsat stigning i antal arbejdsulykker. Resultatet<br />

giver anledning til nogen undren. Stigningen<br />

er generel og ikke knyttet til bestemte<br />

brancher. En overvægt af bestemte brancher<br />

kunne ellers have forklaret forskellen,<br />

da det er kendt, at arbejdsulykkerne stiger i<br />

bestemte brancher, medens de falder i andre.<br />

Det kunne også skyldes forskel i spørgsmål,<br />

men det er afvist af forfatterne bag rapporten.<br />

Spørgsmålene er de samme over alle<br />

år. Foreløbig må resultatet derfor stå som et<br />

blandt flere med modsat rettet tendens.<br />

Et andet resultat der undrer er, at der ikke er<br />

forskel i ulykkesfrekvensen mellem store og<br />

små virksomheder i undersøgelsen, og at forskellen<br />

mellem kvinder og mænd er beskeden.<br />

Følgende rapporter med rod i NAK og<br />

arbejdsmiljø i Danmark 2000 er udkommet:<br />

• Forekomst af ensidigt gentaget<br />

arbejde blandt danske lønmodtagere<br />

1995 - 2000<br />

• Fysisk, termisk og kemisk arbejdsmiljø.<br />

• Ergonomisk arbejdsmiljø<br />

• Psykosocialt arbejdsmiljø<br />

• Arbejdstid<br />

• Arbejdsulykker<br />

• Livsstil<br />

• Hørelse<br />

• Hudproblemer<br />

• Bevægeapparatbesvær<br />

• Køn, arbejdsmiljø og helbred<br />

Køn, arbejdsmiljø og helbred – ligestilling<br />

er på vej!<br />

Kvinderne har i perioden 1990 til 2000<br />

nærmet sig mændenes arbejdssituation på<br />

mange områder. Færre kvinder er på deltid<br />

og flere har lange arbejdsuger. Kvinder og<br />

mænd har dog fortsat forskelligt arbejde og<br />

det giver forskel i arbejdsmiljøet. Kvinder<br />

arbejder eksempelvis oftere med mennesker<br />

og information medens mændene arbejder<br />

mere med produktion af ting i industrien<br />

eller i byggeerhvervet.<br />

Flere kvinder end mænd er udsat for ensidigt<br />

gentaget arbejde og højere følelsesmæssige<br />

krav. Mænd er mere udsat for uhensigtsmæssige<br />

påvirkninger på det fysiske, termiske og<br />

kemiske område. Kvinder rapporterer som<br />

helhed flere helbredssymptomer end mændene,<br />

og de forlader arbejdsmarkedet noget<br />

før mændene. - Fra statistikkerne over gennemsnitlig<br />

levealder ved vi, at kvinder i gennemsnit<br />

lever længere end mænd, selvom<br />

forskellen nu mindskes.<br />

Livsstil – udfordringer i arbejdsmiljøarbejdet?<br />

Både arbejdsmiljø og livsstil påvirker såvel<br />

helbredet som livskvaliteten, og arbejdsmiljøet<br />

påvirker ofte livsstilen. Traditionelt har<br />

arbejdsmiljøarbejdet i Danmark ikke beskæftiget<br />

sig med livsstil. I NAK undersøgelsen<br />

18 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>


Landet rundt<br />

fra 2000 har man imidlertid stillet en række<br />

spørgsmål til livsstilsforhold, der belyser<br />

nogle sammenhænge mellem arbejdsmiljø<br />

og livsstilsfaktorerne rygning, kostvaner og<br />

alkohol.<br />

Der er blevet færre rygere siden 1990, og i<br />

2000 ryger i gennemsnit 37% af de erhvervsaktive<br />

(40% mænd og 34% kvinder). Denne<br />

trend gælder dog ikke blandt ufaglærte kvinder.<br />

I den gruppe er der overhovedet de<br />

fleste rygere og især industri samt håndværk<br />

har mange rygere - 46% mænd og 57% kvinder,<br />

der er det højeste gennemsnit i undersøgelsen.<br />

De færreste rygere findes blandt<br />

akademikere – 25% mænd og 14% kvinder.<br />

Kostvaner er en anden vigtig livsstilsfaktor,<br />

og ca. 1/3 af mændene spiser ikke frugt og<br />

grønt hver dag. Blandt de unge mænd er<br />

det ganske overraskende endnu flere. Især<br />

mænd i bygge og anlægsbranchen har et lavt<br />

forbrug af frugt og grønt. I samme branche<br />

har mændene et relativt højt alkoholforbrug.<br />

Noget overraskende er det også tilfældet<br />

blandt mænd indenfor private kontorer og<br />

administration.<br />

Arbejdsmiljøregler under forandring<br />

Regeringsskiftet har bragt en lind strøm af forandringer og varsel af flere. I det<br />

følgende gives en kort oversigt over de væsentligste sammen med en status på de<br />

2 udvalgsarbejder, der er sat i gang.<br />

Administrative bøder<br />

Anvendelsen af administrative bøder er stoppet når det drejer sig om formelle<br />

overtrædelser af arbejdsmiljøloven (manglende SIO, APV og BST tilslutning). Ny<br />

bekendtgørelse er på vej.<br />

BST<br />

Udbygninger pr. 1. jan. <strong>2002</strong> og frem er stoppet. BST’s rolle overvejes i Strukturudvalget.<br />

Arbejdsmiljøafgiften og tilskud<br />

Den generelle arbejdsmiljøafgift ophæves med udgangen af <strong>2002</strong>. Tilskud til virksomheder<br />

med arbejdsmiljøcertifikat ophæves i konsekvens af arbejdsmiljøafgiftens<br />

bortfald. Dog videreføres certifikatordningen som en frivillig ordning.<br />

Gebyrbelagt tilsyn<br />

Dette afskaffes med udgangen af <strong>2002</strong>.<br />

Sikkerhedsorganisationen<br />

De nuværende regler om etablering af sikkerhedsorganisation på virksomheder<br />

med 5 ansatte hæves til 10 ansatte, men med mulighed for at ændre<br />

dette, hvis et område frembyder særlige forhold.<br />

Mobning og seksuel chikane<br />

Arbejdsmarkedets parter indgik en aftale med den tidligere regering om<br />

håndtering af mobning og seksuel chikane ved parterne og udenom Arbejdstilsynet.<br />

Der arbejdes nu på et lovforslag, der skal følge op på denne ramme<br />

på det brede psykiske arbejdsmiljø.<br />

APV<br />

Regeringen undersøger, hvorledes APV arbejdet kan lettes for virksomheder<br />

med under 10 ansatte.<br />

Udvalg om en prioriteret indsatsplan<br />

Udvalget skal til Arbejdsmiljørådets møde den 12 juni <strong>2002</strong> opstille en prioriteret<br />

indsatsplan for parterne og Arbejdstilsynet for de sidste år under Handlingsprogram<br />

2005. Udvalget har holdt sit første møde den 4. marts.<br />

Udvalget om det fremtidige arbejdsmiljøsystem (strukturudvalget)<br />

Et paritetisk sammensat udvalg skal komme med forslag til, hvorledes arbejdsmiljøsystemet<br />

bør indrettes. Hvilke arbejdsmiljøaktører skal indgå, hvilke<br />

roller, opgaver og midler skal de have. I denne forbindelse skal BST’s fremtidige<br />

rolle drøftes. Udvalget har holdt sit første møde den 11 marts. I april<br />

fastlægges kommissorium og arbejdsministeren forventer et resultat i løbet af<br />

efteråret.<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

19


Værktøjskassen<br />

IT baseret APV systemer<br />

Jens Stokholm<br />

APV er kommet for at blive – både i en skriftlig udgave og tilsyneladende<br />

også i de helt små virksomheder. Der er i hvert fald<br />

faldet EU dom, som påbyder tyskerne at gennemføre skriftlig risikovurdering<br />

i virksomheder med under 10 ansatte. Hvordan det<br />

vil påvirke nye regler for APV på små danske virksomheder er<br />

uafklaret i skrivende stund, men APV skal gennemføres i en eller<br />

anden udgave.<br />

På denne baggrund har redaktionen gravet en gammel ide op om<br />

en gennemgang af de IT baserede støtteværktøjer til APV arbejdet.<br />

Det er alene de kommercielt tilgængelige programmer, som<br />

gennemgås. Masser af virksomheder har selv lavet mindre eller<br />

større programmer til eget brug – hovedsagelig til kortlægning.<br />

De medtages ikke. I gennemgangen gives en kort beskrivelse af,<br />

hvorledes programmet virker og hvilke faciliteter det rummer.<br />

Desuden en sammenfattende enkel vurdering og nogle tekniske<br />

data sammen med pris. Sikkerhedslederen har afstået fra at sammenligne<br />

og pointbedømme programmerne. Hertil er behov og<br />

traditioner for APV arbejdet for forskelligt i Danmark. Læseren<br />

vil i de fleste tilfælde kunne få tilsendt en demo diskette til gratis<br />

afprøvning.<br />

Ideen med IT baseret støtteværktøj til APV arbejdet er, at det<br />

skal blive nemmere at gennemføre – både i kortlægningsfasen<br />

og i den efterfølgende styring af forbedringsarbejdet. Udviklingen<br />

i APV arbejdet går i retning af, at kortlægningen forenkles.<br />

Alt for mange har fået en uoverskuelig mængde data, som det<br />

er svært at få overblik over og skelne det væsentlige fra det ligegyldige.<br />

Her rummer de IT baserede systemer nogle muligheder<br />

for enkel dataindsamling og data opkoncentrering. Men de<br />

kan også blive stive, hvis ikke dataindsamlingen kan tilpasses de<br />

virksomhedsspecifikke behov og traditioner. Styringen er nok<br />

det punkt, hvor flertallet af de tilgængelige produkter har været<br />

svagest.<br />

Program Forhandler Pris – enkeltbrugerversion<br />

Organisation<br />

– opbygning<br />

Kortlægning<br />

Prioritering,<br />

løsning og<br />

handlingsplan<br />

Programtype<br />

AMIL<br />

Organisator<br />

?<br />

Ja, + SIO<br />

Ja, + egne skemaer<br />

Ja, + økonomi<br />

Netværk<br />

Qualety APV<br />

www.fonn.dk<br />

2890,00<br />

Ja, delvis<br />

Ja<br />

Ja<br />

PC + netværk<br />

IPL<br />

BST Danmark<br />

900,00 + 100,00<br />

Ja<br />

Nej<br />

Ja, + økonomi<br />

PC<br />

APV-PC/APV-NET<br />

www.apv.ms<br />

2000,00<br />

Ja, + SIO<br />

Ja, + egne skemaer<br />

Ja, + økonomi<br />

PC + netværk<br />

NIKASapv<br />

www.nikas.dk<br />

3950,00<br />

Ja, + SIO<br />

Ja, + egne skemaer<br />

Ja<br />

PC + netværk +<br />

internet<br />

APV-dialogen<br />

www.competencehouse.dk<br />

?<br />

Nej, skal programmeres<br />

Ja, dialogbaseret<br />

Ja, delvis<br />

Internet<br />

20 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>


Værktøjskassen<br />

APV – dialogen<br />

IT baseret APV system<br />

Et helt anderledes APV værktøj er udviklet<br />

hos Competencehouse a/s- en ung dansk<br />

Human Ressource-virksomhed, der udvikler<br />

virksomhedstilpassede IT værktøjer. Det er<br />

det eneste APV værktøj, der helt igennem er<br />

webbaseret. Programmet nås via Internettet<br />

med brug af kodeord, og netadgang bliver<br />

således eneste systemkrav.<br />

I den nuværende udformning fokuserer APV<br />

– dialogen på kortlægningen, formulering<br />

af problemer/opgaver, der skal løses og prioriteringen<br />

af problemløsninger. Derimod<br />

har programmet ikke faciliteter til styring<br />

af problemløsningen og opfølgning. Oplægning<br />

af programmet til en bestemt virksomheds<br />

organisation foregår på individuelt plan<br />

og kræver udviklernes medvirken. Priserne<br />

bliver derfor i den nuværende fase individuelle.<br />

Qualety APV<br />

Qualety APV er et nyt IT baseret APV værktøj<br />

fra Fonn Danmark ApS, der har specialiseret<br />

sig i udvikling af IT værktøjer til støtte for<br />

kvalitets- og personalearbejdet i mindre viksomheder.<br />

Pris: enkeltbruger – kr. 2890,00;<br />

flerbrugere stigende til kr. 25.000,00 for<br />

25 brugere. Henvendelse www.fonn.dk eller<br />

www.qualety.com<br />

Grundideen i APV-dialoger er, at kortlægningen,<br />

problemformuleringen med tilhørende vurdering,<br />

prioriteringen, udarbejdelse af løsningsforslag<br />

og fastlæggelse af handlingsplan foregår i<br />

en interaktiv proces, der er stærkt inspireret af<br />

brainstormteknikker og prioriteringsteknikker<br />

fra gruppearbejde. Det forudsætter en åben og<br />

tillidsfuld dialog mellem ledelse og medarbejdere,<br />

samt at ledelsen er indstillet på, at følge op<br />

på medarbejdernes bidrag til APV processen.<br />

APV processen gennemføres i en afgrænset<br />

gruppe – afdeling, team, hold eller hvad der<br />

nu vælges som organisatorisk udgangspunkt.<br />

En tovholder logger sig via internettet ind på<br />

programmet og taster deltagernes navne samt<br />

e-mailadresse ind. Deltagerne får derpå en mail<br />

med introduktion til APV dialogen samt et personligt<br />

password, og det er muligt at deltage<br />

anonymt. Processen forløber herefter over 5<br />

runder, hvor tovholderen mellem hver runde<br />

sammenfatter og forbereder næste runde.<br />

I 1. runde skal deltagerne nedskrive de<br />

arbejdsmiljøproblemer, som de møder på<br />

jobbet. Dette kan støttes af checkliste.<br />

I 2. runde præsenteres deltagerne for de<br />

arbejdsmiljøproblemer, der er meldt ind, og<br />

nu skal de risikovurdere problemerne.<br />

I 3. runde skal deltagerne prioritere de risikovurderede<br />

problemer.<br />

I 4. runde får deltagerne en liste over de<br />

højest prioriterede problemer. De skal nu<br />

studere disse og derpå beskrive, hvad de<br />

mener årsagen er samt komme med forslag<br />

til løsninger. Tovholder samt ledelse sætter<br />

derpå en handlingsplan op.<br />

I 5. runde bliver deltagerne bedt om at se ud<br />

i fremtiden og formulere mål, som de finder<br />

en attraktiv arbejdsplads skal arbejde med.<br />

Resultatet af de forskellige runder sammenfattes<br />

og er tilgængelig for alle deltagere.<br />

Det er en spændende og anderledes måde<br />

at gennemføre APV på. Ikke mindst i forhold<br />

til det psykiske arbejdsmiljø er der perspektiver,<br />

hvor kortlægning, problembeskrivelse<br />

og løsningsforslag kan understøtte en udviklingsproces<br />

og dermed befordre løsningen.<br />

Det kræver dog, at ledelsen er åben og forandringsparat<br />

samt at tovholder tillige enten<br />

har erfaring i organisationsudvikling eller kan<br />

støtte sig til arbejdspsykologisk ekspertise.<br />

IT baseret APV system<br />

Programmet leveres på CD-rom sammen med<br />

en lille håndbog, der samtidig er instruktionsbog<br />

til programmet. Programmet var let<br />

at installere i den enkeltbruger version, som<br />

redaktionen testede. Opbygningen er relativ<br />

enkel og overskuelig. Funktionalitet i menuer<br />

og ikoner følger stort set de kendte principper<br />

bag windows-programmerne. Der er<br />

tilknyttet et enkelt tekstbehandlingsværktøj,<br />

som tilgodeser de basale krav.<br />

Programmet startes med at brugeren registrerer<br />

den virksomhed, hvor det bruges og<br />

de ansatte, som skal arbejde med APV. Dette<br />

er enkelt og overskueligt. Også ekstern hjælp<br />

som eksempelvis BST kan registreres. Efterfølgende<br />

findes under den noget misvisende<br />

betegnelse ”Organisation” 3 tekstfiler, der<br />

kan benyttes til information og formulering<br />

af målsætning for arbejdet eller lignende. Det<br />

kan være nyttigt, men titlen forekommer misvisende.<br />

Jeg havde på dette sted forventet en<br />

database til organisering af virksomhedens<br />

afdelinger både ud fra navnet og logikken i<br />

strukturering af APV arbejdet i en virksomhed.<br />

En sådan opdeling skal ske gennem brug<br />

af niveausystemet – se nedenfor eller perso<strong>nr</strong>egisteret.<br />

Det forekommer lidt akavet.<br />

De arbejdsmiljøområder, som virksomheden<br />

vælger at arbejde med tager udgangspunkt i<br />

et niveauopdelt system med tre niveauer på<br />

inddelingen af arbejdsmiljøemner. Overordnet<br />

har man fra starten defineret 3 emner<br />

– Sikkerhed, Sundhed og Miljø, der så<br />

underinddeles i yderligere 2 underliggende<br />

niveauer – eksempelvis: Miljø – Ergonomiske<br />

forhold – Tunge løft. Samlet giver det<br />

mulighed for en meget detaljeret emneopdeling<br />

med problemregistrering, der yderligere<br />

kan suppleres med tilføjelse af nye emner på<br />

alle niveauer.<br />

Man kan dog også forenkle emneopdelingen.<br />

Til hvert niveau kan tilknyttes registrerings<br />

dokumenter eller checklister. De<br />

kan være forhåndsprogrammerede, nyudviklede<br />

i systemet eller importeret fra dokumenter<br />

anvendt ved tidligere APV gennemgange.<br />

Igen en stor metodefrihed, der gør de muligt<br />

for brugeren at supplere det traditionelle<br />

fokus på problemområder med et mere<br />

moderne ressourcefokus.<br />

Der er også et kortlægningsprogram, hvori<br />

selve kortlægningen (personstyret eller arbejdspladsstyret)<br />

og planlægningen af indsatsområder<br />

med prioritering og handlingsplan for<br />

prioriterede områder kan bearbejdes. Det suppleres<br />

med et oversigtsprogram, hvor alle<br />

arbejdsmiljøområder vises sammen med en prioritering,<br />

handlingsplan og status på denne.<br />

Qualety APV er præget af kvalitetsarbejdets<br />

arbejdsrutiner og kan givet bruges som<br />

APV edb-program i en mindre afdeling eller<br />

mindre virksomhed. Kortlægningen sammen<br />

med en afsluttende oversigt fungerer fint<br />

om end lidt utraditionel. Derimod savnes<br />

detaljeringsmuligheder omkring årsagsanalyse,<br />

handlingsplan og sikkerhedsorganisation.<br />

Økonomivurdering indgår ikke Det er<br />

svært at vurdere, hvorledes programmet vil<br />

virke i en stor organisation.<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

21


Værktøjskassen<br />

IPL<br />

IPL er et gennemprøvet IT baseret APV værktøj,<br />

udviklet af BST Danmark. I version 2.0<br />

koster det kr. 100 ekscl. moms i ekspeditionsgebyr<br />

at få tilsendt programmet til<br />

afprøvning og kr. 900,00 ekscl. moms at<br />

blive registreret som bruger. Henvendelse<br />

www.bstdanmark.dk<br />

IT baseret APV system<br />

IPL systemet adskiller sig fra de andre IT<br />

understøttede APV systemer. Det fokuserer<br />

på styring af tre faser, der indgår i en<br />

problembehandling: Identificeringen (I), prioriteringen<br />

(P) og løsningen (L). Selve kortlægningen<br />

med identifikation af problemet<br />

understøttes ikke af systemet. Her kan virksomheden<br />

anvende det eller de systemer,<br />

som man finder mest hensigtsmæssig. Det er<br />

den efterfølgende problembehandling, der<br />

understøttes af IPL.<br />

Arbejdsgangen bygger på en opdeling af APV<br />

arbejdet i 2 faser – en identifikation og en<br />

problembehandling.<br />

Selve identifikationen af et relevant problem<br />

er som nævnt en manuel fase, der kan inddrage<br />

mange forskellige metoder til kortlægning<br />

og vurdering. Målet er, at finde frem<br />

IT – understøttede APV systemer<br />

til relevante problemstillinger for det videre<br />

APV arbejde.<br />

Når en relevant problemstilling er identificeret,<br />

registreres den først i et skema og<br />

derpå i en matrice i IPL systemet. Ved skemaregistreringen<br />

navngives problemet, arbejdspladstilhørsforholdet<br />

noteres sammen med<br />

de personer, der deltog i identifikationen.<br />

Derpå beskrives problemet, status i forhold<br />

til lovbestemmelser noteres i de tilfælde, hvor<br />

APV indgår i en certificeringsproces. Årsagen<br />

til problemet beskrives sammen med de<br />

umiddelbare løsningsforslag. Til sidst kategoriseres<br />

problemet (støj, indeklima, støv etc.),<br />

»problemfarven« bestemmes (rød = der er<br />

et problem, gul=der er et begrænset problem,<br />

grå=ved ikke, grøn=ingen problemer<br />

og blå=ydre miljøproblem) og der gives<br />

et kvalitativt bud på økonomien. Problemet<br />

kan endvidere registreres som et arbejdspladsrelateret<br />

problem eller et perso<strong>nr</strong>elateret<br />

problem. Det normale er brug af<br />

arbejdspladsrelationen.<br />

Registreringen kan nu dokumenteres i et<br />

kort, med en beskrivelse af problemet, hvor<br />

det er, hvilken problemfarve det har, hvilken<br />

kategori det tilhører og den økonomiske vurdering<br />

af problemet. Desuden findes en datomarkeret<br />

aktivitetsstatus: identifikation alene<br />

(I), eller prioriteret til løsning (P) eller løst<br />

(L). Flere kort kan samles hvis flere problemer<br />

er identificeret.<br />

Bag kortet ligger i den IT baserede<br />

registreringsmatrice en række supplerende<br />

muligheder for registreringer af økonomi,<br />

prioritering, ansvar og opfølgning. Disse data<br />

kan udnyttes i en række forprogrammerede<br />

analysemuligheder og udskrivningsrutiner,<br />

der f. eks. kan fremlægges i afdelingen eller<br />

på et sikkerhedsudvalgsmøde. Data kan også<br />

udskrives som stationær fil til HTML sider i<br />

f. eks. et intranet som alle med adgang til<br />

nettet kan læse.<br />

Samlet er der tale om et enkelt og overskueligt<br />

system, der er let at bruge. IPL’s styrke er<br />

overblik og styring. Det mangler en elektronisk<br />

kortlægnings facilitet, noget nogen også<br />

vil kalde en styrke. Det er umiddelbart velegnet<br />

til en enkelt enhed, men kan også anvendes<br />

i flere enheder.<br />

AMIL<br />

Organisator og Maersk Data har udviklet<br />

dette system sammen med deres arbejdsskadesystem.<br />

Det anvendes af LEGO, hvor det<br />

har stor succes både som APV værktøj og<br />

med en række meget interessante styringsmuligheder<br />

på ledelsesniveau. Det er grunden<br />

til at medtage det her, selvom det for<br />

tiden er lagt på hylden hos Organisator. Der<br />

er ikke oplyst priser.<br />

Systemet findes i en netversion, og har sin<br />

styrke i større og de helt store organisationer.<br />

Det skal forberedes inden brug med oplæg<br />

af linieorganisation og evt. sikkerhedsorganisation.<br />

Der medfølger APV skemaer og virksomhedens<br />

egne skemaer samt checklister<br />

kan indlægges som led i forberedelsen af<br />

brugen. Det er som nævnt muligt at modificere<br />

systemet til særlige brugerønsker fra<br />

leverandørside. Lego, der er bruger af systemet,<br />

har således fået indbygget et særligt<br />

prioriterings index, der kombinerer sandsynlighed,<br />

hyppighed og fareklasse. Dette index<br />

kan bruges på forskellig vis – prioritering af<br />

den konkrete opgave, vurdering af den samlede<br />

arbejdsmiljøbelastning (summen af de<br />

enkelte vurderinger i et område) og målfastsættelse<br />

(reduktion i samlede pointsum over<br />

en tidshorisont.). Systemet er endelig forsynet<br />

med adgangskode, der kan være hensigtsmæssigt<br />

i en stor organisation, hvor systemet<br />

er lagt ud på nettet.<br />

Der er 3 hovedområder i systemet – sager,<br />

skema/arbejdsplads og PHO (problem-handling-opfølgning)<br />

Desuden findes en rapportgenerator,<br />

der kan udskrive forud definerede<br />

rapporter eller lave dataudtræk til videre<br />

behandling.<br />

Sager beskriver de enkelte APV aktiviteter<br />

– eksempelvis kortlægning af en bestemt<br />

arbejdsplads. Fra en oversigt kan man klikke<br />

sig ind på den enkelte sag. Det er også det<br />

første man ser når man åbner systemet, og<br />

der kan laves forskellige filterfunktioner, så<br />

det alene er sager fra et bestemt område eller<br />

af en bestemt type, der vises. Sager beskrives<br />

i et sagsomslag.<br />

Kortlægningen med beskrivelse af arbejdsmiljøproblem<br />

gennemføres i skema, der herefter<br />

tillige åbner for registrering af arbejdsplads,<br />

afdeling og sikkerhedsgruppe.<br />

Den egentlige analyse af et problem og efterfølgende<br />

bearbejdning finder sted i PHO<br />

delen af systemet. Der er 4 faneblade med<br />

hvert sit afsnit – Problemuddybning (med risikovurdering),<br />

Årsagsbeskrivelse (med dybere<br />

analyse af årsag(er)), Handlingsplan og<br />

Opfølgning (hvor omkostninger også registreres).<br />

IT baseret APV system<br />

22 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>


Værktøjskassen<br />

APV-PC/APV-NET<br />

Som navnet antyder findes dette system i<br />

såvel enkeltbugerversion som i en netversion.<br />

Operativsystem er Windows 95, 98,<br />

2000 og NT. Systemkrav er minimum 486<br />

maskiner 66 MHz og 12 Mb Ram.<br />

Basis priser:<br />

APV-PC med APV på op til 10 arbejdspladser<br />

.. kr. 2.000<br />

APV-NET med APV på op til 100 arbejdspladser<br />

kr 15.000<br />

Der er yderligere en række priskombinationer.<br />

IT baseret APV system<br />

APV-PC er et meget veldokumenteret og<br />

udbygget system. Det gælder både en meget<br />

indsigtsfuld beskrivelse af selve APV processen<br />

og IT supporten. Systemet er en videreudvikling<br />

af det gamle Procon og kan<br />

supportere såvel kortlægningen som organisering<br />

af problemdata og den efterfølgende<br />

styring af problembehandling med opfølgning.<br />

Det anbefales, at man starter med at gøre sig<br />

klart, hvorledes man vil gennemføre sin APV.<br />

Derpå skal stamdata organiseres og inddateres<br />

– person, afdeling, SIO, . Det er muligt at<br />

NIKASapv<br />

importere samtlige persondata i en virksomhed<br />

fra anden database.<br />

Kortlægningen kan gennemføres ud fa den<br />

tradition og detaljeringsgrad, som virksomheden<br />

er fortrolig med. Det kan gøres elektronisk,<br />

såvel individuelt som på gruppebasis,<br />

og det kan indledes i en papir/skemabaseret<br />

kortlægning, der efterfølgende sammenfattes<br />

og indtastes. Systemet er født med en række<br />

kortlægningsskemaer, der følger At’s vejledninger,<br />

og det er muligt at indlæse nye skemaer.<br />

Kortlægning kan gennemføres både i<br />

forhold til personer og arbejdspladser.<br />

Organisering og prioritering af problemdata<br />

fra en given arbejdsplads eller person rummer<br />

en lang række faciliteter til risikovurdering,<br />

økonomivurdering og prioritering ved henholdsvis<br />

ledelse og SIR. Risikovurderingen<br />

kan vægtes til et samlet grafisk udtryk for risikoens<br />

størrelse.<br />

Beskrivelsen af problemet med kortlægningsdata,<br />

løsningsforslag, tidsplan, relevant<br />

vejledning til det beskrevne problem og<br />

opfølgning foregår i et system af faneblade,<br />

der igen kan samlet i et oversigtsblad, med<br />

alle relevante hoveddata til styringen af den<br />

enkelte opgave. Eneste mangel er, at der ikke<br />

også er et faneblad til årsagsanalysen. Alt<br />

for meget APV arbejde foregår uden en grundig<br />

årsagsanalyse med efterfølgende risiko<br />

for, at løsningerne bliver forkerte og arbejdet<br />

spildt.<br />

Arbejdet med de forskellige faser og delelementer<br />

foregår i et skærmbilled, som<br />

brugeren kan komponere efter behov. Der<br />

anvendes en fluebensmarkering ud for de<br />

personer, arbejdspladser og emner, der er<br />

arbejdet med. Rød farve markerer, at et registreret<br />

problem er uløst og grøn farve markeret,<br />

at der har været et problem, som nu<br />

er løst. Det giver en god grafisk oversigt over<br />

aktiviteterne.<br />

Til programmet hører også en menu- og<br />

værktøjslinie med overordnede funktioner,<br />

der fungerer som andre Windowsprogrammer<br />

– filer, Rediger, Vis, Rapporter Funktioner<br />

med videre. I rapportfunktionen er der<br />

en række præprogrammerede rapporter, herunder<br />

en grafisk fremstilling af prioriterede<br />

problemer. Det er desuden muligt at komponere<br />

egne rapporter indenfor givne rammer.<br />

IT baseret APV system<br />

NIKASapv er et Skandinavisk produkt, der er<br />

udarbejdet i henhold til kvalitetssystemtankegangen<br />

og stærkt inspireret af norsk og svensk<br />

Intern Kontrol. I denne udgave er tilpasset det<br />

danske APV system. Det er baseret på internet-teknologi<br />

og benytter sig af de funktioner,<br />

som findes i brugerens browser. Prisen på<br />

produktet er afhængig af, om lovdelen er med<br />

eller ej. Deuden betales for opdatering.<br />

1 bruger kr. 3950<br />

for NIKASapv og kr. 4950 for NIKASapvlov<br />

1-5 bruger i nætværk kr. 9.950<br />

for NIKASapv og kr. 7950 for NIKASapvlov<br />

Systemet er bygget op omkring tre hoveddele:<br />

1. En virksomhedsdel hvori virksomhedens<br />

organisation, arbejdspladser og personer etableres<br />

og administreres. Det er således muligt<br />

at fastlægge sikkerhedsorganisationen og registrere<br />

den uddannelse, som gives. Herigennem<br />

giver systemet mulighed for løbende at<br />

dokumentere sikkerhedsorganisationen.<br />

2. En kortlægnings- og registreringsdel. Kortlægningsprocessen<br />

kan begynde med at<br />

udvælge det regelværk, der er relevant for<br />

den enkelte afdeling og arbejdsplads. Dette<br />

kan være hensigtsmæssigt, hvis APV arbejdet<br />

på et tidspunkt skal indgå i en certificering.<br />

Selve APV arbejdet foregår. i et system af<br />

faneblade – APV-profil, vurdering, løsning og<br />

handlingsplan. Først fastlægges den enkelte<br />

afdelings APV profil ud fra en simpel checkliste,<br />

der rummer de gængse arbejdsmiljøpåvirkninger<br />

– ergonomiske forhold, fysiske<br />

etc. Denne kan tilpasses efter behov. Efter<br />

fastlæggelse af APV profilen skal de enkelte<br />

APV forhold vurderes og prioriteres. Det foregår<br />

ved hjælp af en enkel risikovurdering<br />

og prioritering. Derpå angives løsninger med<br />

tidsfrister og tilsidst udarbejdes en handlingsplan.<br />

En særlig funktion i NIKASapv er registrering<br />

af hændelser – tilløb til ulykker/skader<br />

og egentlige ulykker/skader. Disse kan kobles<br />

op mod APV systemet og derigennem underkastes<br />

samme arbejdsprocedure som kortlægningsprocessen<br />

munder ud i.<br />

3. Dokumentations- og rapportdelen er den<br />

tredje hoveddel af NIKASapv. Der kan arbejdes<br />

med dokumentation af sikkerhedsorganisationen,<br />

egne dokumenter, regelværket,<br />

APV profilen, identificerede problemer, løsninger,<br />

handlingsplan og gennemførte handlingsplaner.<br />

Desuden findes en statistikdel<br />

til dokumentation af hændelser. I denne del<br />

af programmet findes også systeminfo med<br />

brugere og adgangskoder.<br />

NIKASapv er et ganske omfattende system,<br />

der ud over selve APV siden også kan bruges<br />

til at dokumentere Sikkerhedsorganisationen<br />

og dele af det forebyggende arbejde omkring<br />

arbejdsulykker og tæt på hændelser. Det er<br />

let at arbejde med og overskueligt. De norske<br />

og svenske aner præger systemet på en række<br />

punkter og i sproglige udtryksformer.<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

23


I n d e x S i k k e r h e d s l e d e r e n 2 0 0 1<br />

Artikler Nr. 2001 Side<br />

Aktiv udstilling<br />

Aktuel debat – Arbejdsmiljøafgifter, certificering, intensiveret tilsyn og<br />

udbygning af BST<br />

Arbejdsgiverafgiften – landet rundt<br />

Arbejdsmiljø og folkesundhed<br />

Arbejdsmiljøcertificering<br />

Arbejdsmiljøet i Danmark 1990 – 2000<br />

Arbejdsmiljøkampagne i Plastindustrien – Landet rundt<br />

Arbejdsmiljømærkning – Landet rundt<br />

Arbejdstøj – bomuld eller kunstfibre – brune overalls eller individuel<br />

tilpasning<br />

Arbejdsulykker – Sikkerhedslederen<br />

Brancheforeningen for Personligt Arbejdsmiljø – BPA<br />

Bygherreansvar, udbyderansvar, administrative bøder og gebyrbelagt tilsyn<br />

Decra a/s – Nul Arbejdsulykker<br />

Det gode arbejdsliv – Årskonferencen 2001<br />

Det nye arbejdsmiljøbegreb – Lars’ Klumme<br />

Forskning i bæredygtig rengøring – Landet rundt<br />

Halvering af arbejdsulykker hos Arovit<br />

Hvordan gør vi hverdag til god dag?<br />

Hvorfor kommer vi ikke videre? – Lars’ klumme<br />

Incitamentspakken – Landet rundt<br />

Integreret APV, Internationalt diplom til BST Sorø<br />

Internettet – sikkerhedslederens nye værktøj – Værktøjsskabet<br />

ISOVER - Nul Arbejdsulykker<br />

Kommunikation, dialog og gennemslagskraft – Landet rundt<br />

LAB-link – Værktøjsskabet<br />

Lars’ klumme – Skal vi slå sikkerheds- og samarbejdsudvalget sammen?<br />

Lego System A/S – Virksomhedsportræt<br />

Netværk for sikkerhedsledere<br />

NUL arbejdsulykker<br />

Nul arbejdsulykker – Det kan lade sig gøre<br />

Ny BST-bekendtgørelse – Landet rundt<br />

Ny viden om EGA fra AMI – Landet rundt<br />

<strong>nr</strong>. 1<br />

<strong>nr</strong>. 1<br />

<strong>nr</strong>. 2<br />

<strong>nr</strong>. 1<br />

<strong>nr</strong>. 2<br />

<strong>nr</strong>. 4<br />

<strong>nr</strong>. 1<br />

<strong>nr</strong>. 1<br />

<strong>nr</strong>. 3<br />

<strong>nr</strong>. 3<br />

<strong>nr</strong>. 3<br />

<strong>nr</strong>. 2<br />

<strong>nr</strong>. 4<br />

<strong>nr</strong>. 2<br />

<strong>nr</strong>. 2<br />

<strong>nr</strong>. 2<br />

<strong>nr</strong>. 3<br />

<strong>nr</strong>. 4<br />

<strong>nr</strong>. 4<br />

<strong>nr</strong>. 4<br />

<strong>nr</strong>. 3<br />

<strong>nr</strong>. 2<br />

<strong>nr</strong>. 4<br />

<strong>nr</strong>. 1<br />

<strong>nr</strong>. 2<br />

<strong>nr</strong>. 1<br />

<strong>nr</strong>. 2<br />

<strong>nr</strong>. 1<br />

<strong>nr</strong>. 1<br />

<strong>nr</strong>. 3<br />

<strong>nr</strong>. 3<br />

<strong>nr</strong>. 1<br />

side 17<br />

side 4<br />

side 12<br />

side 6<br />

side 12<br />

side 17<br />

side 10<br />

side 10<br />

side 12<br />

side 3<br />

side 17<br />

side 12<br />

side 13<br />

side 4<br />

side 13<br />

side 12<br />

side 18<br />

side 15<br />

side 14<br />

side 16<br />

side 16<br />

side 10<br />

side 12<br />

side 10<br />

side 11<br />

side 8<br />

side 14<br />

side 13<br />

side 12<br />

side 19<br />

side 16<br />

side 11<br />

24 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>


I n d e x S i k k e r h e d s l e d e r e n 2 0 0 1<br />

Artikler Nr. 2001 Side<br />

Nye opgaver, nye roller – Sikkerhedslederen<br />

Nyt og gammelt – Sikkerhedslederen<br />

Rockwool – Virksomhedsportræt<br />

SAS Workware og checkliste<br />

Sikkerhedslederens opgaver: Økonomi, standarder, strategisk arbejdsmiljø,<br />

sikkerhedsleder/miljøleder?, m/k – Debatforum<br />

Sikkerhedslederens roller og opgaver: Fokus, forventninger og lovgivning<br />

– Debatforum<br />

Sikkerhedstræning og organisatorisk adfærd<br />

Skejby Sygehus – Virksomhedsportræt<br />

Snublestensmetoden – Knæk ulykkeskurven<br />

Spænder vi os over for meget – Lars’ klumme<br />

Sund arbejdsplads<br />

Sæt økonomi på arbejdsmiljøet<br />

Tryg med PC – Værktøjskabet<br />

West Pharmaceutical Services – Nul arbejdsulykker<br />

www.bar-web.dk – Landet rundt<br />

Aarhus Tekniske Skole – Virksomhedsportræt<br />

<strong>nr</strong>. 4<br />

<strong>nr</strong>. 2<br />

<strong>nr</strong>. 3<br />

<strong>nr</strong>. 3<br />

<strong>nr</strong>. 4<br />

<strong>nr</strong>. 3<br />

<strong>nr</strong>. 2<br />

<strong>nr</strong>. 4<br />

<strong>nr</strong>. 2<br />

<strong>nr</strong>. 3<br />

<strong>nr</strong>. 4<br />

<strong>nr</strong>. 3<br />

<strong>nr</strong>. 2<br />

<strong>nr</strong>. 4<br />

<strong>nr</strong>. 1<br />

<strong>nr</strong>. 1<br />

side 3<br />

side 3<br />

side 9<br />

side 13<br />

side 4<br />

side 4<br />

side 9<br />

side 8<br />

side 8<br />

side 20<br />

side 7<br />

side 7<br />

side 10<br />

side 12<br />

side 11<br />

side 14<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

25


Områdenyt<br />

Fyn<br />

Som det burde være alle læserne bekendt<br />

sker der for øjeblikket en hel del inden<br />

for det arbejdsmiljømæssige område, hvilket<br />

også påvirker os meget på Fyn.<br />

I forbindelse med årsmødet den 13. december<br />

2001 lykkedes det os med kort varsel at<br />

få den nyudnævnte chef for Arbejdstilsynet<br />

på Fyn, Ole Pedersen, til at komme med et<br />

aktuelt oplæg om de nyeste tiltag på arbejdsmiljøområdet.<br />

Vi nåede vidt omkring regeringens<br />

kommende tiltag, men det var nok<br />

de færreste, som havde forestillet sig, at AT<br />

på Fyn var godt på vej til at blive nedlagt.<br />

Vi følger i skrivende stund situationen nøje,<br />

og jeg tror, at de fleste virksomheder på<br />

Fyn håber på, at Danmarks tredjestørste by,<br />

Odense, også fremover vil være hjemsted for<br />

den lokale arbejdsmiljømyndighed.<br />

I forbindelse med ovenstående arrangement<br />

skal der lyde en tak til Ole Pedersen, og Erik<br />

Brødbæk samt Bent Buhl og Albani for deres<br />

bidrag til et vellykket arrangement.<br />

Bestyrelsen er krøbet i arbejdstøjet, og der<br />

er allerede planlagt en række arrangementer<br />

for resten af året, så sæt allerede nu kryds i<br />

kalenderen.<br />

Det første arrangement finder sted onsdag<br />

den 13. marts <strong>2002</strong> kl. 13 hos Montana Møbler<br />

i Haarby under mottoet: ”Hos Montana<br />

Møbler kommer sikkerheden altid først”.<br />

Virksomheden har opnået en række bemærkelsesværdige<br />

resultater i forbindelse med<br />

påvirkning af sikkerhedskulturen. Der er lagt<br />

op til et interessant arrangement, hvor der<br />

bliver lejlighed til at udveksle erfaringer.<br />

Torsdag den 13. juni kl. 11.30 inviterer vi til<br />

et spændende møde hos Tarco Vej i Fjelsted.<br />

Temaet bliver: ”Vejen som arbejdsplads”, men<br />

emner som integrering af kvalitets-, miljø- og<br />

arbejdsmiljøledelsessystemer vil også blive<br />

behandlet. Der skal nok komme emner af<br />

interesse for de fleste sikkerhedsledere.<br />

Torsdag den 19. september besøger vi Odense<br />

Stålskibsværft, og onsdag den 11. december<br />

<strong>2002</strong> er der lejlighed til at besøge en anden<br />

interessant virksomhed på Fyn – nemlig Orlik<br />

Tobacco Company A/S i Assens. Arrangementerne<br />

vil blive nærmere beskrevet i de kommende<br />

numre af Sikkerhedslederen.<br />

Efter succesen med det seneste arrangement<br />

på BYGGECENTRUM i Middelfart har bestyrelserne<br />

for SYD og FYN besluttet sig for at<br />

afholde en ny aktuel temadag torsdag den<br />

7. november <strong>2002</strong>. Planlægningsarbejdet er<br />

i skrivende stund ved at starte op, og der<br />

bliver i lighed med tidligere tale om et aktuelt<br />

emne med spændende og underholdende<br />

oplægsholdere.<br />

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at bestyrelsen<br />

med suppleanter nu består af følgende:<br />

Peer Zartov-Andreasen, Danisco Distillers,<br />

Jørgen Brix Schächter, BST Østfyn, Per Kanne,<br />

Dampa, Mads Madsen, Tarco Vej, Ole Thøgersen,<br />

Assens Kommune og Per Bech, Koppers<br />

Denmark. Du er velkommen til at kontakte<br />

os. Vi er altid modtagelige for nye forslag og<br />

initiativer.<br />

Per Bech<br />

Jylland Nord<br />

Områdeudvalget har den 23. januar holdt<br />

konstituerende møde efter årsmødet<br />

hos Flextronics. Eneste ændring er, at nyvalgte<br />

Poul Chr. Jespersen blev<br />

tildelt den “krævende” post som områderepræsentant.<br />

Dernæst fortalte Arne Nielsen, Ålborg Universitetscenter<br />

om arbejdet med at<br />

forberede udstillingsaktiviteter i forbindelse<br />

med den kommende<br />

årskonference. Det bliver lidt anderledes i år<br />

- spændende ser det ud.<br />

Udvalget mener fortsat, at to arrangementer<br />

ud over årsmødet er et passende<br />

niveau for årets aktiviteter i området.<br />

På bordet er forslag om afholdelse af møde i<br />

århusområdet den 4. eller 6.<br />

juni. Vi foreslår et indlæg om sundhedsfremme<br />

politik/foranstaltninger med<br />

undertitler som rummeligt arbejdsmarked og<br />

integrering af etniske<br />

minoriteter på arbejdspladserne.<br />

Næste møde forestiller vi os afviklet i ålborgområdet<br />

den 10. eller 11.<br />

september . Her bliver temaet formentlig<br />

Arbejdstilsynet efter ny<br />

regeringsdannelse samt måske erstatningsregler<br />

og sagsbehandling efter<br />

arbejdsulykker på det private - og det offentlige<br />

område.<br />

Endelig er det tanken, at afvikle næste årsmøde<br />

på Teknisk Skole i Århus,<br />

hvor Poul Chr. bl.a. vil fortælle om den nye<br />

elevcentrerede<br />

erhvervsuddannelsesreform og vise os landets<br />

mest moderne<br />

undervisningsafdeling, som indvies til efteråret.<br />

Der vil også blive<br />

anledning til at besøge værkstederne inden<br />

for egen branche og tale med<br />

elever og uddannelsesledere f.eks. om årsager<br />

til manglen på<br />

praktikpladser.<br />

Leif Hindby<br />

26 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>


Områdenyt<br />

København<br />

Siden mit sidste indlæg i december har den<br />

ny regering standset en række af de nye<br />

tiltag, som vi ellers skulle have brugt krudt<br />

på, bl.a.:<br />

• BST til alle er udskudt<br />

• Arbejdstilsynet nedskæres og omstruktureres<br />

• Arbejdsmiljøcertificeringen kommer nok<br />

til at ligge brak.<br />

Vi kommer til at leve i en periode på 1⁄2-1 år,<br />

hvor der ikke sker større ændringer, idet parterne<br />

nu igen presses til forhandlingsbordet<br />

for at drøfte ”systemet”.<br />

Vi kan som sikkerhedsledere have hver sin<br />

personlige holdning til disse ændringer, men<br />

vi kan også nøjes med konstateringen af, at<br />

udviklingen stiller endnu større krav til et<br />

professionelt arbejdsmiljøarbejde internt på<br />

virksomhederne – og dermed større krav til<br />

os !<br />

I Københavns-regionen afholdes 14. marts<br />

møde om ”Arbejdsmiljøet kontante økonomi”.<br />

Vi kører op til ATP-huset i Hillerød<br />

og hører om AES-bidrag og beregningsprincipper<br />

bag disse, fremtiden for arbejdsmiljøafgift,<br />

sagsbehandlingsgebyrer i ASS og<br />

beregning af ulykkespræmier. Der er foreløbigt<br />

ca. 40 deltagere, men der er fortsat<br />

mulighed for at tilmelde sig. Dette er mødet<br />

som du ikke må gå glip af, hvis du vil kunne<br />

svare din adm. dir. om hvorfor I skal betale<br />

alle disse penge !!!!<br />

På længere sigt arbejder vi med planer om<br />

i maj at lave et emnemøde om bekæmpelse<br />

af arbejds-ulykker – og tidligt på efteråret vil<br />

vi gerne sætte fokus på fordele og ulemper<br />

ved storrumskontorer, som tilsyneladende er<br />

tidens trend.<br />

Ole Vendelbo<br />

Jylland Syd<br />

Nu er vinterferien overstået for de flestes<br />

vedkommende og et nyt år er godt igang.<br />

Områdeudvalget har holdt møde og forsøgt<br />

at fastlægge årets aktiviteter. Vi har valgt så<br />

vidt mulig at forsætte med temaet fra sidste år<br />

som var holdningsændring - holdningsbearbejdning.<br />

De aktuelle fastlagte arrangementerÊ<br />

og datoer og kan i se i aktivitetslisten.<br />

Der vil komme et arrangement mere, men<br />

det ligger ikke helt fast endnu. I vil høre nærmere.<br />

Fra områdeudvalget vil vi gerne henstille<br />

til at de medlemmer der endnu ikke har<br />

meldt deres mailadresse til sekretariatet sørg<br />

for at få det gjort. Det vil betyde, at vi kan<br />

udsende arrangementsmeddelelser og lignnende<br />

til jer ad denne vej. Ser frem til at<br />

godt år <strong>2002</strong> med gensyn med forhåbentlig<br />

jer alle.<br />

Kay V. Johnsen<br />

Aktivitetskalender <strong>2002</strong><br />

15. – 17. april SSID Årskonference <strong>2002</strong>, Comwell, Kolding<br />

13. juni Fyn holder medlemsmøde hos Taco Vej, Fjeldsted. Emne: Vejen som arbejdsplads<br />

19. sep. Fyn besøger Odense Stålskibsværft<br />

7. nov. Jylland Syd holder temadag i Middelfart<br />

11. dec. Jylland Syd. Årsmøde<br />

11. dec. Fyn holder medlemsmøde hos Orlik<br />

Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong><br />

27


28 Sikkerhedslederen 1/<strong>2002</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!