11.04.2015 Views

Medlemsblad nr. 2 2011 - Arbejdsmiljønet

Medlemsblad nr. 2 2011 - Arbejdsmiljønet

Medlemsblad nr. 2 2011 - Arbejdsmiljønet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Netværket for virksomhedernes arbejdsmiljøprofessionelle<br />

Nr. 2 • Marts <strong>2011</strong><br />

Mogens Bo Thomsen, Danske Bank:<br />

1.400 ledere<br />

der kan og vil<br />

Årskonference <strong>2011</strong>:<br />

Husk at<br />

tilmelde dig<br />

Ejner K. Holst og<br />

Rikke Ørum<br />

om samarbejde<br />

TEMA:<br />

Tillid og/eller<br />

kontrol


Indhold<br />

Navne 2<br />

Før årskonferencen <strong>2011</strong><br />

Ejnar K. Holst, LO: Antal 4<br />

arbejdsmiljørepræsentanter<br />

skal passe til virkeligheden<br />

Rikke Ørum, Dansk Erhverv: 4<br />

Bliv bevidst om samarbejdet<br />

i virksomheden<br />

Vi har 50.000 kr. 6<br />

– Du kan være med til at bestemme,<br />

hvad vi skal bruge dem til<br />

TEMA: Tillid og/eller kontrol<br />

Den lokale leder er i centrum 7<br />

Notitser 10<br />

Man tager et forældet system, 12<br />

hugger det ned og håber det bedste<br />

Målet styrer midlerne 14<br />

Pisk, prædiken eller gulerod 15<br />

Bornholms Erhvervsskole 16<br />

Præmier giver positiv stemning 17<br />

Sådan blev OHSAS 18001 til 18<br />

Achilleshæl i OHSAS er omtanke 20<br />

Andre artikler<br />

PCB: Man kan gøre meget<br />

ved at ventilere og gøre rent 22<br />

ArbejdsmiljøNET<br />

Medlemsmøde i Øst: 24<br />

Brug dog klinikken, vi er der for jer<br />

Medlemsmøde i Nord:<br />

Lys og lyd i indeklimaet 26<br />

Kalender 27<br />

Næste nummer maj <strong>2011</strong><br />

Deadline for materiale der ønskes optaget i bladet Fredag den 15. april.<br />

Redaktør Søren Dam Nielsen, Larsen & Partnere, Juliesmindevej 8, 4180 Sorø,<br />

telefon 57 82 02 03, dam@0203.dk, www.0203.dk<br />

Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame, www.fingerprint.dk<br />

Tryk Rosendahls Mediaservice, Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N<br />

ISSN 1904-755X<br />

Annoncer Rosendahls Mediaservice, www.rosendahls-mediaservice.dk<br />

Mediakonsulent Heidi Benn Laurberg, telefon 76 10 11 64, hbl@rosendahls.dk<br />

Oplag 800 stk.<br />

Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der uopfordret indsendes<br />

og eventuelt optages under indsenderens navn. Samtidig gøres opmærksom på,<br />

at det optagne ikke nødvendigvis udtrykker ArbejdsmiljøNETs holdning.<br />

ArbejdsmiljøNET er trykt i et oplag på 800 og fordeles til ArbejdsmiljøNETs<br />

550 medlemsvirksomheder; som typisk er repræsenteret i foreningen af bl.a.<br />

arbejdsmiljøledere og -konsulenter samt til arbejdsmiljømyndighederne,<br />

hovedorganisationerne og andre arbejdsmiljøaktører i Danmark.<br />

Om ArbejdsmiljøNET<br />

ArbejdsmiljøNET – Mødestedet for virksomhedernes arbejdsmiljøprofessionelle<br />

Formand Eva Tauby, telefon 56 67 75 88<br />

Sekretær Pernille Bruun, telefon 86 11 04 11,<br />

info@arbejdsmiljonet.dk<br />

www.arbejdsmiljonet.dk<br />

Navne ...<br />

– ArbejdsmiljøNETs navnestof<br />

Fortæl om dit nye job<br />

Skifter du job? Er du ny på posten?<br />

Fortæl det til dit netværk gennem<br />

ArbejdsmiljøNET.<br />

Skriv til dam@0203.dk<br />

Peter Hasle blev den 1. januar <strong>2011</strong> udnævnt<br />

til professor på Det Nationale Forskningscenter for<br />

Arbejdsmiljø. Han får ansvaret for at lede og videreudvikle<br />

NFA’s forskning i virksomheders organisering<br />

af arbejdsmiljøindsatsen.<br />

En af professor Peter Hasles vigtigste opgaver er at<br />

sikre, at NFA’s brugere får størst mulig synergi mellem<br />

forskningen og organiseringen af arbejdsmiljøindsatsen<br />

på henholdsvis samfunds-, virksomhedsog<br />

individniveau.<br />

Peter Hasle har tidligere bl.a. været forskningsleder<br />

i Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA,<br />

lektor på DTU og siden 2006 har han arbejdet som<br />

seniorforsker på NFA.<br />

Peter Hasle har en omfattende erfaring som leder af<br />

en række store nationale forskningsprojekter og som<br />

underviser. Han er medlem af en lang række faglige<br />

udvalg og har et væsentligt internationalt netværk.<br />

Lars Rise, Aarhus Karlshamn Denmark, er nyt<br />

medlem i ArbejdsmiljøNET. Han er i en ny stilling,<br />

hvor forebyggende indsats overfor uheld er en<br />

central opgave.<br />

- Vi er relativt få på virksomheden, som har<br />

arbejdsmiljø som en central del af arbejdsopgaverne.<br />

Jeg har derfor brug for lidt mere sparring,<br />

fortæller han.<br />

Lars Rise står for bl.a. risikovurdering af procesanlæg,<br />

mærkning af kemiske procesanlæg, arbejde<br />

i sikkerhedsudvalget og for auditering i forbindelse<br />

med arbejdsmiljø.<br />

Tidligere formand for SSID, Charlotte Breinholt<br />

er efter en pause fra arbejdsmiljøarbejdet tilbage som<br />

medlem via ansættelse i Novo Nordisk.<br />

2


Husk at tilmelde dig<br />

ArbejdsmiljøNETs<br />

årskonference<br />

senest den 29. marts<br />

Tilmelding online på<br />

arbejdsmiljønet.dk<br />

3


Før årskonference <strong>2011</strong><br />

Antal arbejdsmiljørepræsentanter<br />

skal passe til virkeligheden<br />

Intentionen med de nye regler for samarbejde i virksomhederne er at give<br />

arbejdsmiljøet et løft, og det er ikke det nøjagtige antal af arbejdsmiljørepræsentanter,<br />

der skal skille os ad<br />

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter<br />

skal passe til<br />

virkeligheden i virksomheden,<br />

siger Ejner K. Holst, sekretær<br />

for arbejdsmiljø i LO:<br />

- Det betyder ikke, at<br />

vi åbner for en fri jagt på<br />

arbejdsmiljørepræsentanter,<br />

og at få er godt og færre<br />

bedre. Hensigten med den<br />

nye lov er, at vi skal give arbejdsmiljøet<br />

et løft. Målsætningerne<br />

er ikke ændret.<br />

Ingen stakkels<br />

mellemleder<br />

Det nye er, at arbejdsmiljø<br />

skal integreres i det daglige,<br />

strategiske arbejde. Det skal<br />

med Ejner K. Holsts ord<br />

Ejner K. Holst, LO, siger ok til<br />

færre arbejdsmiljørepræsentanter.<br />

ikke være sådan, at en eller<br />

anden stakkels mellemleder<br />

kommer til at hænge på opgaven,<br />

fordi han tilfældigvis<br />

var på toilettet, da der skulle<br />

udpeges en arbejdsmiljøansvarlig<br />

i virksomheden.<br />

- Jeg vil ikke udtale mig<br />

om, hvor højt op beslutningerne<br />

om arbejdsmiljø skal<br />

lægges i den enkelte virksomhed,<br />

men du skal op på<br />

det niveau, hvor man træffer<br />

beslutningerne for dagligdagen<br />

og fremtiden, anfører<br />

Ejner K. Holst.<br />

Alle skal screenes<br />

Netop nu er regeringens<br />

2020-plan for arbejdsmiljøet<br />

under forhandling mellem<br />

partierne i Folketinget, og<br />

det er ifølge Ejner K. Holst<br />

afgørende for, at den nye arbejdsmiljølov<br />

giver mening,<br />

at partierne bliver enige om<br />

bl.a. fortsatte screeninger af<br />

virksomhederne:<br />

- Vi har meldt ud, at der er<br />

behov for et screeningsarbejde,<br />

der står på to ben. Alle<br />

virksomheder skal besøges –<br />

nogle evt. mere hyppigt end<br />

andre. Det er ikke godt udelukkende<br />

at basere et system<br />

på risikobaserede tilsyn. Der<br />

kan sagtens findes virksomheder<br />

med et elendigt<br />

arbejdsmiljø i ikke-belastede<br />

brancher, fastslår han. n<br />

Bliv bevidst om samarbejdet<br />

i virksomheden<br />

Brug den nye arbejdsmiljølov til at styrke organisationen som helhed,<br />

opfordrer Rikke Ørum, Dansk Erhverv<br />

Det er en konsekvens af de<br />

nye regler for samarbejde i<br />

arbejdsmiljøloven, at sidevognen<br />

”sikkerhedsorganisation”<br />

kan køres til skrot.<br />

Omvendt betyder det, at<br />

arbejdsmiljø skal integreres<br />

i den øvrige organisering af<br />

arbejdet i de danske virksomheder.<br />

- Her er det, virksomhederne<br />

kan opdage, at mange<br />

medarbejdere måske allerede<br />

i dag arbejder med arbejdsmiljø.<br />

Det kan også være,<br />

der allerede er medarbejdere,<br />

som samarbejder på tværs<br />

af afdelinger, men de kan<br />

godt blive mere bevidste om<br />

det, anfører Rikke Brgendahl<br />

Ørum, chef for HR og arbejdsmiljø<br />

i Dansk Erhverv.<br />

Det samme kan virksomheden<br />

som helhed. De nye<br />

regler for samarbejde kan<br />

virksomhederne bruge<br />

som en anledning til at<br />

styrke måder at organisere<br />

arbejdet på, som måske allerede<br />

eksisterer, men som<br />

virksomheden ikke har rettet<br />

ret meget opmærksomhed<br />

på før.<br />

- Dansk Erhvervs arbejdsmiljøkonsulenter<br />

rådgiver<br />

virksomhederne om mulighederne<br />

med de nye regler.<br />

Vi stiller afklarende spørgsmål<br />

til, hvordan virksomheden<br />

fungerer i forvejen.<br />

4


Før årskonference <strong>2011</strong><br />

Rikke Ørum, Dansk Erhverv,<br />

opfordrer til at se bredt på<br />

de nye muligheder for samarbejde.<br />

Hvem kommunikerer mest<br />

sammen, fx. Det er måske<br />

ikke naboerne, det kan måske<br />

foregå på tværs af huset.<br />

Når man sætter fokus på en<br />

måde at organisere sig på<br />

i arbejdsmiljødelen, så kan<br />

man samtidig fremme og<br />

blive bevidst om andre<br />

samarbejdsrelationer, opfordrer<br />

Rikke Ørum.<br />

Fordele ved at slanke<br />

Ingen virksomheder bør<br />

slanke deres arbejdsmiljøorganisation<br />

pr. automatik.<br />

- Virksomheder, som<br />

i forvejen laver alt arbejde<br />

med arbejdsmiljø i organisationen,<br />

behøver måske ikke<br />

så mange arbejdsmiljørepræsentanter.<br />

Men hvis man<br />

omvendt kommer og siger<br />

til mig: ’Vi vil skære ned til<br />

halvdelen’, så spørger jeg:<br />

Hvorfor? Hvad vil I så med<br />

de tilbageblevne repræsentanter?<br />

Hvad er formålet, og<br />

hvad får I ud af det? Hvordan<br />

ser I en styrke ved at<br />

gøre organisationen mindre,<br />

spørger Rikke Ørum for at<br />

understrege, at der skal være<br />

en mening med at spare på<br />

arbejdsmiljørepræsentanter<br />

ud over at spare penge.<br />

For der kan også være<br />

fordele ved at vælge færre:<br />

Der kan ske en professionalisering,<br />

som også kommer<br />

repræsentanterne selv til<br />

gavn. De får måske bedre<br />

mulighed for at blive oprustet<br />

til opgaven med kurser<br />

o. lign. Og der er gode<br />

muligheder for at udvikle<br />

kompetencer, som også kan<br />

bruges til at følge andre karrierespor.<br />

En lang proces<br />

Dansk Erhverv hjælper<br />

processen med at skabe<br />

nye organisationsformer<br />

på vej med kurser og<br />

informationsmateriale.<br />

Især store virksomheder<br />

henvender sig for at få<br />

gode råd.<br />

- Det er ikke noget,<br />

man skaber fra den ene<br />

dag til den anden, når nu<br />

arbejdsmiljøarbejdet har<br />

været meget bundet op på<br />

partssamarbejdet, bemærker<br />

Rikke Ørum. Der er<br />

kommet nye muligheder,<br />

men det tager tid at bygge<br />

dem ind i virksomhedens<br />

strukturer eller få ledelsen<br />

mere på banen. n<br />

Ejner K. Holst og Rikke Ørum deltager i en paneldebat<br />

på ArbejdsmiljøNETs årskonference.<br />

På www.arbejdsmiljonet.dk har vi oprettet en blog, hvor<br />

du kan stille spørgsmål til dem – eller til Jens Jensen,<br />

Arbejdstilsynet, som også deltager.<br />

UD MED PCB<br />

Saneringsarbejde der kræver det helt rigtige udstyr<br />

Stennevad A/S sørger for din personlige sikkerhed<br />

Besøg os til SSID<br />

Vare<strong>nr</strong>. 17195<br />

Ansell Sol-Vex<br />

Nitrilhandske<br />

Vare<strong>nr</strong>. 17520 & 17530<br />

Ansell TNT<br />

Nitril engangshandske<br />

Vare<strong>nr</strong>. 740033<br />

Pureflo ESM<br />

Frisklufthjelm<br />

Vare<strong>nr</strong>. 37218<br />

Topguard<br />

Engangsbeskyttelsesdragt<br />

STENNEVAD A/S<br />

EN SIKKER SAMARBEJDSPARTNER<br />

Lillebæltsvej 1-3 · 6715 Esbjerg N · Tlf. 75 14 40 00 · Fax 75 14 44 73 · E-mail: niels@stennevad.dk · www.stennevad.dk<br />

5


Før årskonference <strong>2011</strong><br />

Vi har 50.000 kr.<br />

...<br />

ArbejdsmiljøNET har nedlagt rejselegatet.<br />

Pengene har vi stadig ...<br />

Nu kan alle arbejdsmiljønettere være med til at<br />

bestemme, hvad vi skal bruge dem til.<br />

Gå ind på bloggen på www.arbejdsmiljonet.dk<br />

og del dine forslag med dit arbejdsmiljønetværk.<br />

Arbejdspladsvurdering<br />

- nemt og enkelt<br />

Det behøver ikke at være besværligt at få styr<br />

på virksomhedens APV-proces. Der kan spares<br />

mange timer og meget besvær med vores webbaserede<br />

og brugervenlige system, iAPV.<br />

iAPV indeholder:<br />

• Prædefinerede spørgeskemaer<br />

• Overblik med dokumentation samlet ét sted<br />

• Opsamling og generering af handlingsplaner<br />

Hele 92 % af vores brugere er meget glade for<br />

løsningen, og med iAPV er det let at leve op til<br />

de gældende krav og finde ud af, hvor der skal<br />

gøres en indsats.<br />

Læs mere om iAPV.<br />

www.orbicon.dk/apv<br />

6


Før årskonference <strong>2011</strong><br />

Den lokale leder<br />

er i centrum<br />

Forebyggelse og lokal dialog skal løfte arbejdsmiljøet.<br />

Og den lokale leder er omdrejningspunktet<br />

Af Mogens Bo Thomsen, arbejdsmiljøleder i Danske Bank<br />

Med projekt FARMOR afprøvede<br />

Danske Bank-koncernen<br />

i 2006-07 nye veje i organiseringen<br />

af arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Formålet var at engagere<br />

og ansvarliggøre det lokale<br />

niveau i forhold til arbejdsmiljøarbejdet,<br />

støttet af<br />

professionelle arbejdsmiljøkonsulenter.<br />

En revideret arbejdsmiljølov<br />

senere har vores<br />

grundlæggende ideer om organiseringen<br />

af arbejdsmiljøarbejdet<br />

ikke ændret sig.<br />

Vi vil fortsat have lederne<br />

til at udføre det praktiske<br />

Projekt FARMOR (Fremtidens<br />

Arbejdsmiljøorganisation)<br />

Projekt FARMOR kunne du læse om i Sikkerhedslederen<br />

<strong>nr</strong>. 4-2007 og du kan finde Teamarbejdslivs evaluering<br />

af projektet på hjemmesiden ’www.teamarbejdsliv.dk’.<br />

Konklusionen er at arbejdslederne både kan og vil løfte<br />

arbejdsmiljøet og at mange af dem ser det som en<br />

naturlig del af deres ledelsesansvar og daglige arbejde.<br />

Evalueringen bestod af to spørgeskemaundersøgelser,<br />

casebesøg i forsøgsenheder m.v.<br />

arbejdsmiljøarbejde. Hvis<br />

vi skal gøre os håb om at<br />

arbejde forebyggende så skal<br />

arbejdsmiljøarbejdet op af<br />

sidevognen og ind i linjeorganisationen.<br />

Det kan synes som endnu en<br />

opgave for mellemlederen, men<br />

FARMOR viste, at de kunne<br />

og ville løfte den. Arbejdsmiljøarbejdet<br />

i en kontor- og<br />

administrativ virksomhed<br />

er heller ikke mere kompliceret,<br />

end at det kan udføres<br />

ved hjælp af få og enkle værktøjer<br />

og ved kontinuerlig<br />

dialog. Koncernens ledere<br />

er i dag ansvarlige for at<br />

følge op på deres årlige APVrapport,<br />

og det er i sig selv<br />

en stor del af arbejdsmiljøarbejdet.<br />

De alvorlige arbejdsmiljøproblemer<br />

som stress og<br />

7


Før årskonference <strong>2011</strong><br />

røveri eller skimmelsvampesager<br />

kræver alligevel professionel<br />

hjælp. Og den kan<br />

den lokale leder lige så godt<br />

rekvirere, som at det skal ske<br />

via en arbejdsmiljøgruppe.<br />

I øvrigt har vi netop<br />

opgjort antallet af arbejdsmiljøsager<br />

i 2010, hvor<br />

koncernen har anvendt<br />

ekstern ekspertise, og den<br />

var i næsten alle tilfælde<br />

rekvireret af lederne. Ikke af<br />

arbejdsmiljøgrupperne.<br />

Hvad med medarbejderindflydelsen?<br />

Du kan give medarbejderne<br />

indflydelse enten via repræsentanter<br />

eller direkte ved<br />

lokal dialog. Vores erfaring<br />

er, at vi skal fokusere på den<br />

direkte medarbejderinddragelse,<br />

hvis vi vil forbedre<br />

arbejdsmiljøet i dagligdagen<br />

og så øge medarbejderindflydelsen<br />

på det strategiske<br />

niveau. Den nye arbejdsmiljølov<br />

fastholder arbejdsmiljøgrupperne<br />

som de udførende.<br />

Det er prøvet siden<br />

1977, og det har også vist<br />

sin berettigelse. På de fysisk<br />

farlige arbejdspladser.<br />

De ’få og enkle værktøjer’<br />

(som nævnes ovenfor)<br />

består i IT, IT og atter IT. Til<br />

dokumentation, til kommunikation,<br />

til information<br />

og som hjælp til møder. Alle<br />

vores medarbejdere har adgang<br />

til vores interne intranet.<br />

I samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen<br />

har vi<br />

udarbejdet en arbejdsmiljøside<br />

på koncernens portal, hvor du<br />

kan finde svar på alle relevante<br />

arbejdsmiljøspørgsmål.<br />

Og hvis du ikke kan i dag,<br />

så vil du kunne det til næste<br />

år. I koncernens arbejdsmiljøplan<br />

for <strong>2011</strong> indgår ’kommunikation<br />

om arbejdsmiljø’<br />

som det ene fokusområde,<br />

og et delmål er netop, at alle<br />

relevante informationer er<br />

umiddelbart tilgængelige.<br />

Mødefrekvens<br />

og forebyggelse<br />

Et bud på ledernes antal møder<br />

kunne være et møde om<br />

arbejdsmiljø hvert kvartal.<br />

Danske Bank bruger IT til kommunikation, dokumentation<br />

og information om arbejdsmiljøspørgsmål:<br />

• APV som gennemføres hver år ensartet i Danmark,<br />

Finland, Irland, Norge og Sverige<br />

• Et handlingsplansystem hvor alle medarbejdere har<br />

adgang til handlingsplaner for deres enhed<br />

• Information om arbejdsmiljøspørgsmål via intranetartikler<br />

og videospots. Artikler om psykisk arbejdsmiljø<br />

hører til de mest læste artikler<br />

• En arbejdsmiljøside, hvor medarbejderne kan finde<br />

svar på stort set alle arbejdsmiljøspørgsmål, som<br />

opstår i en finansiel virksomhed<br />

• Månedlige nyhedsmails til arbejdsmiljøgrupperne og<br />

HR-partnerne<br />

• Kompetencerum for arbejdsmiljøorganisationen<br />

Mogens Bo Thomsen med kolleger driver Danske Banks overordnede<br />

arbejdsmiljøarbejde fra hovedsædet i København.<br />

Og vi vil kvalificere lederne<br />

med et enkelt mødemateriale,<br />

som sætter dem i stand<br />

til holde gode møder om<br />

de vigtigste arbejdsmiljøforhold.<br />

Materialer, som er<br />

hurtige at sætte sig ind i.<br />

Vi har i samarbejde med<br />

koncernens arbejdsmiljøudvalg<br />

og vores eksterne arbejdsmiljørådgiver<br />

udarbejdet<br />

14 mødematerialer om vores<br />

vigtigste arbejdsmiljøspørgsmål.<br />

Med kvartalsmøderne vil<br />

der blive taget fat på arbejdsmiljøspørgsmål,<br />

inden de har<br />

udviklet sig til arbejdsmiljøproblemer.<br />

Det er forebyggende. Lederen<br />

skal tage udgangspunkt<br />

i sin sidste APV-rapport og<br />

vælge det mødemateriale,<br />

som der er mest behov for.<br />

Og ved arbejdsmiljømødet<br />

vil det være naturligt, at<br />

medarbejderne er med til at<br />

vælge, hvilket emne der skal<br />

op på næste møde.<br />

Den nye lov<br />

Loven åbner for nogle nye<br />

muligheder. Vi kan f.eks. selv<br />

fastsætte antallet af arbejdsmiljøgrupper,<br />

i det omfang<br />

vi kan sandsynliggøre, at<br />

arbejdsmiljøarbejdet foregår<br />

på et kvalificeret niveau.<br />

På den anden side fastholdes<br />

intentionen om en<br />

arbejdsmiljøorganisation på<br />

to niveauer: Det udførende<br />

og det planlæggende. Vi vil<br />

jo gerne have lederne til at<br />

tage sig af det udførende, og<br />

hvis det skal gennemføres,<br />

kræver det en aftale med vores<br />

fagforening, Danske Kreds.<br />

Til gengæld kunne vi<br />

udbygge medarbejderrepræsentanternes<br />

indflydelse på<br />

det planlæggende niveau og<br />

sikre deres indflydelse på og<br />

kontrol af arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Og arbejdsmiljøgrupperne<br />

kunne f.eks. uddannes til<br />

specialister indenfor emnerne<br />

i de 14 mødematerialer.<br />

En gruppe for hvert emne.<br />

Sandsynligvis færre<br />

grupper<br />

Det vil jo være en naturlig<br />

konsekvens med færre grupper,<br />

hvis andre skal udføre<br />

deres udførende arbejde.<br />

Men vi kan heller ikke undvære<br />

de uddannede grupper.<br />

De skal stadig være der som<br />

rådgivere for lederne, som<br />

kontaktmulighed for medarbejderne,<br />

og som sparringspartnere<br />

i forbindelse med<br />

mødematerialer og arbejdsmiljøinformation.<br />

Hvor mange grupper der<br />

er brug for, skal vi drøfte<br />

med medarbejdernes repræsentanter.<br />

Det gavner bundlinjen<br />

Det kan umiddelbart se ud,<br />

som om vi skal bruge mange<br />

ressourcer, hvis lederne<br />

skal holde kvartalsmøder<br />

om arbejdsmiljø. Men mange<br />

af de spørgsmål de skal<br />

sætte på dagsordenen, skal<br />

de også i dag tage stilling<br />

til. Fremover vil det bare<br />

8


Før årskonference <strong>2011</strong><br />

ske på en mere systematisk<br />

måde.<br />

Desuden ved vi, at ledere,<br />

som sørger for et godt arbejdsmiljø,<br />

får tilfredse medarbejdere.<br />

Tilfredse medarbejdere<br />

giver tilfredse kunder og<br />

tilfredse kunder medfører et<br />

bedre resultat på bundlinjen.<br />

93 arbejdsmiljøgrupper<br />

koster<br />

Vi kan også regne på, hvad<br />

vores 93 arbejdsmiljøgrupper<br />

koster. De skal uddannes,<br />

de tager rundt til deres<br />

filialer, de skal holdes ajour<br />

med nyeste viden, og de<br />

mødes med regelmæssige<br />

mellemrum. Det ressourceforbrug<br />

kan godt sammenlignes<br />

med ledernes fremtidige<br />

ressourceforbrug. Og så<br />

er der gevinsten: Den lokale<br />

dialog vil forebygge arbejdsmiljøproblemer,<br />

øge trivslen<br />

og vores sociale kapital,<br />

hvor vi i øvrigt har et godt<br />

udgangspunkt: Vores APV<br />

fra oktober 2010 viste, at vi<br />

har en høj social kapital, og<br />

at der generelt er stor tillid<br />

fra medarbejderne til deres<br />

leder.<br />

Bedre kontinuitet<br />

Endelig vil arbejdsmiljøkendskabet<br />

blive solidt<br />

forankret. Selv om en leder<br />

Danske Banks mødematerialer er powerpoint-dokumenter<br />

med noter. Foreløbig er der 14, der hedder:<br />

DIALOG om ANERKENDELSE DIALOG om KRÆNKENDE ADFÆRD<br />

DIALOG om APV<br />

DIALOG om PSYKISK ARBEJDSMILJØ<br />

DIALOG om AT LØFTE OG BÆRE DIALOG om SCREENING/Arbejdstilsynet<br />

DIALOG om BELYSNING<br />

DIALOG om STRESS<br />

DIALOG om DIALOG (vejledning) DIALOG om STØJ<br />

DIALOG om INDEKLIMA<br />

DIALOG om SYNSPROBLEMER<br />

DIALOG om KONFLIKTER DIALOG om VOLD OG TRUSLER<br />

flytter til en anden lederpost<br />

tager hun sin arbejdsmiljøviden<br />

med sig. Modsat<br />

arbejdsmiljørepræsentanten.<br />

Når han flytter stilling, skal<br />

vi starte forfra med at uddanne<br />

en ny arbejdsmiljørepræsentant.<br />

Så der bliver større kontinuitet<br />

i arbejdsmiljøarbejdet,<br />

når lederen er omdrejningspunktet.<br />

Løsning med<br />

fagforeningen<br />

Vi er stadig i forhandlinger<br />

med fagforeningen. Heldigvis<br />

har vi lange traditioner<br />

for at finde forhandlingsløsninger,<br />

så vi forventer,<br />

at vi sammen enes om en organisation,<br />

som begge parter<br />

er trygge ved og som bygger<br />

på en konstruktiv dialog.<br />

Kun med den lokale leder<br />

som omdrejningspunkt kan<br />

vi efter vores opfattelse få<br />

arbejdsmiljøarbejdet op af<br />

sidevognen. n<br />

Hva' gør du ved PCB<br />

PCB er en udbredt miljø- og sundhedsskadelig belastning for<br />

danske bygninger, og en økonomisk hovedpine for dem der skal<br />

løse problemet og betale regningen.<br />

FjernPCB er et uafhængigt samarbejde mellem fire virksomheder,<br />

der tilsammen kan tilbyde en hurtig og effektiv totalentreprise af<br />

PCB.<br />

"Vi er eksperter i at begrænse omkostningerne til det nødvendige<br />

niveau. Vi sætter fokus på de angrebne områder og udelukkende<br />

renovere og sanere efter behov - det gør os virkelig<br />

konkurrencedygtige på pris og ikke mindst kvalitet..."<br />

Begræns omkostningerne<br />

- kortlæg den reelle PCB-belastning<br />

Præcise PCB-laboratorieanalyser<br />

- til tiden<br />

Miljø - Entreprise<br />

Denmark<br />

12 års erfaring med fjernelse af PCB,<br />

Asbest og andre farlige stoffer i<br />

Norden og Tyskland<br />

FjernPCB.dk<br />

Erik Christensen<br />

Mobil 22 94 84 25<br />

Mail e-c@mail.dk<br />

Midtjysk Flaskecentral er specialister i<br />

bortskaffelse og genbrug af<br />

PCB-belastede termoruder<br />

9


100.000 danskere<br />

mangler dagslys på jobbet<br />

Mere end 100.000 danskere, der arbejder i supermarkeder, på lagre<br />

og på fabrikker, får for lidt dagslys, idet de må nøjes med det kunstige<br />

lys fra lysstofrør i en ellers mørk hal. Det skriver Avisen.dk. Det er<br />

direkte sundhedsskadeligt, advarer læger. Lys har bl.a. stor betydning<br />

for humøret og for døg<strong>nr</strong>ytmen. Ifølge specialkonsulent fra HK, Bjarne<br />

Petersen, er det lovpligtigt at sørge for, at medarbejdere får mulighed<br />

for at tilbringe en del af arbejdstiden i dagslys.<br />

3F informerer østarbejdere<br />

om arbejdsmiljø<br />

Fagforbundet 3F igangsætter nu en kampagne for at fortælle<br />

østarbejdere om de danske arbejdsmiljøregler<br />

Information er vejen til større sikkerhed blandt de anslåede<br />

13.000 østarbejdere i Danmark. Det mener fagforbundet 3F,<br />

som derfor nu sætter gang i en ny kampagne, der skal øge østarbejdernes<br />

viden om de danske arbejdsmiljøregler.<br />

Kampagnen er bygget op som en kombination af hjemmeside,<br />

smser og plakater, og vil henvende sig til de brancher,<br />

som traditionelt rummer flest østarbejdere.<br />

3Fs kampagne for at højne sikkerhed blandt gæstearbejdere fra<br />

Østeuropa består bl.a. af hjemmesiden safein.dk, hvor man kan<br />

læse om danske arbejdsmiljøforhold på en række sprog.<br />

Arbejdsmiljøkampagner<br />

Danmarksmestre i arbejdsmiljø kåret<br />

Sideløbende med DM i Skills – danmarksmesterskaber<br />

for en lang række fag<br />

fra brolæggere til social- og sundhedsassistenter<br />

i Odense Arena fra den<br />

27.-29. januar deltog 20 bygge- og<br />

anlægsfag i konkurrencen om titlen<br />

som Danmarks bedste i sikkerhed.<br />

Seks dommere vurderede konkurrencedeltagerne<br />

på, hvordan de tog vare<br />

på sig selv med særlig vægt på<br />

• Planlægning, orden og ryddelighed<br />

• Håndtering af tunge byrder<br />

• Arbejdsstillinger<br />

• Håndtering af maskiner og værktøj<br />

• Brug af personlige værnemidler<br />

Næsten 15.000 mennesker besøgte de<br />

store messehaller fra den 27.-29. januar.<br />

Erling the Lærling<br />

En 22-årig murer vandt en særlig konkurrence<br />

iværksat af Videncenter for<br />

Arbejdsmiljø, Erling the Lærling-spillet.<br />

I facebook-spillet ”Erling the Lærling”<br />

skal man hjælpe Erling med at overleve<br />

sit arbejde – gerne i længere tid end<br />

vennerne kan holde ham i live.<br />

I forummet kan lærlinge og unge håndværkere<br />

både brokke sig over og grine<br />

af nogle af de situationer, de udsættes<br />

for på arbejdspladsen.<br />

Lærlinge og unge kan også søge råd<br />

og vejledning hos hinanden eller hos en<br />

række arbejdsmiljøeksperter fra BAR<br />

Bygge og Anlæg.<br />

Nyhed<br />

Smart<br />

skæremaskine<br />

skal fjerne<br />

skader<br />

Virksomheden P. Ellegaard<br />

A/S vil af med snitskader og<br />

ensformige arbejdsprocesser.<br />

Derfor har virksomheden<br />

været en tur i Belgien for at<br />

købe en skæremaskine, som<br />

overflødiggør Stanley-knivene,<br />

og som samtidig giver et<br />

mindre spild ved udskæring.<br />

P. Ellegaard har bl.a.<br />

specialiseret sig i at bygge<br />

førerhuse til traktorer. En del<br />

af sædet har skullet skæres<br />

ud med håndkraft, og det er<br />

bl.a. den manuelle udskæring<br />

af mange førersæder,<br />

som slider på medarbejderne.<br />

Virksomheden har også erfaring<br />

for, at nye medarbejdere<br />

næsten får snitsår på klokkeslæt<br />

– i hvert fald inden for<br />

de første tre måneder.<br />

Virksomheden har med<br />

Smartcut fået en maskine,<br />

som kan skære i alle emner<br />

fra blød PVC til gummi og<br />

blød PU, der er en udnyttelse<br />

af materialerne, som er 30-40<br />

procent bedre og hastigheden<br />

på udskæringen er forøget 5-6<br />

gange. Også eksterne kunder<br />

kan slippe for stanleykniven<br />

fremover. P. Ellegaard tilbyder,<br />

at kunder kan både købe<br />

og få skåret gummi hos dem.<br />

Arbejdsmiljøkonferencer<br />

Forebyggelsesfonden<br />

trækker<br />

fulde huse<br />

En konference rettet mod<br />

små og mellemstore virksomheder<br />

arrangeret af<br />

Forebyggelsesfonden 28.<br />

marts i Aalborg melder alt<br />

udsolgt. Konferencen er<br />

gratis, og indholdet er bl.a.<br />

andre virksomheders erfaringer<br />

med projekter og de<br />

nye forebyggelsespakker.<br />

10


Er du arbejdsmiljøleder,<br />

arbejdsmiljøkoordinator,<br />

arbejdsmiljøchef eller<br />

sikkerhedsleder?<br />

Så har vi sammen med arbejdsmiljøNET udviklet to<br />

kurser der matcher dit job!<br />

Ledelse af arbejdsmiljøet<br />

3 ugers lederuddannelse<br />

(tidligere Sikkerhedslederen - 4 uger)<br />

For dig der arbejder med arbejdsmiljø på ledelsesniveau, og<br />

hvor arbejdsmiljø er din hovedbeskæftigelse.<br />

Start 26. september <strong>2011</strong><br />

Ledelse af arbejdsmiljøet<br />

1 uges lederkursus<br />

(tidligere Sikkerhedslederen - 1 uge)<br />

For dig der arbejder med<br />

arbejdsmiljø på ledelsesniveau,<br />

men hvor arbejdsmiljø ikke er din<br />

hovedbeskæftigelse.<br />

Start 9. maj <strong>2011</strong><br />

Læs mere på www.dakurser.dk eller ring<br />

til kursuschef Jan Bendtsen på 33 38 94 72,<br />

eller chefkonsulent Kirsten Hales<br />

på 33 38 94 33.<br />

www.dakurser.dk - mail@dakurser.dk


Tema Tillid og/eller kontrol<br />

”Man tager et forældet<br />

system, hugger det ned,<br />

og håber på det bedste”<br />

Arbejdstilsynets tilbagetrækning vil forstærke tendensen til et a- og et b-hold<br />

på arbejdsmiljøområdet, vurderer arbejdspsykolog Einar Baldursson<br />

Det tomme rum, Arbejdstilsynet<br />

efterlader, vil stille nye<br />

krav til virksomhedsledere om<br />

selv at tage hånd om at få gjort<br />

det, der er behov for på arbejdsmiljøområdet,<br />

især inden<br />

for psykisk arbejdsmiljø.<br />

I nogle virksomheder kommer<br />

dette til at ske prompte og<br />

problemfrit, mens ledere<br />

i andre virksomheder<br />

målrettet vil nøjes med at<br />

fremstå pletfrie: Ingen skal<br />

kunne sætte en finger på<br />

deres indsats, og derfor vil<br />

de opfylde de formelle krav<br />

uden at tage tilstrækkeligt<br />

stilling til, om de opfylder<br />

medarbejdernes og virksomhedens<br />

behov. Det mener<br />

Einar Baldursson, arbejdspsykolog<br />

fra Aalborg Universitet<br />

om Arbejdstilsynets<br />

nye rolle ifølge regeringens<br />

2020-plan for arbejdsmiljøet,<br />

hvor bl.a. de systematiske<br />

screeninger er skrinlagt.<br />

- Min helt korte vurdering<br />

er, at den ændring,<br />

regeringen gennemfører, vil<br />

accelerere den opsplitning,<br />

12<br />

Menneskelige ressourcer<br />

er i fokus i alle brancher, og<br />

mange ledere står dårligt<br />

rustede, mener Einar<br />

Baldursson. Her er det<br />

cigarmagere i Brasilien.<br />

Foto: Adam Jones/Flickr.com


Tema Tillid og/eller kontrol<br />

der har været ved at ske på<br />

arbejdsmiljøområdet, hvor<br />

de virksomheder, der er<br />

afhængige af en arbejdsmiljøindsats<br />

vil vælge at gøre<br />

endnu mere – og endda<br />

måske meget mere.<br />

Det er ifølge Baldursson<br />

virksomheder, der næsten<br />

kan siges at leve af at have et<br />

godt arbejdsmiljø som tilbud<br />

til de attraktive medarbejdere<br />

og som salgsargument<br />

til kræsne kunder.<br />

B-holdet sagtner farten<br />

Til gengæld vil der opstå<br />

et b-hold – fx i byggebranchen<br />

– hvor det går mindre<br />

fremad end det burde gøre.<br />

- Det er en klassisk problemstilling,<br />

når kontrolsystemer<br />

afmonteres, at man<br />

enten kan bygge nye systemer<br />

op eller sætte i dette<br />

tilfælde ledere i en usikker<br />

position. Psykologisk fungerer<br />

ledere på den måde,<br />

når de bliver usikre, at det<br />

første, de gør, er at tænke<br />

igennem, hvordan de kan<br />

undgå en situation, hvor der<br />

kan sættes en finger på deres<br />

indsats. De bliver defensive<br />

og realorienterede, siger<br />

Einar Baldursson.<br />

I stedet for at udforske mulighederne<br />

i arbejdet med<br />

det psykiske arbejdsmiljø,<br />

så vil de begrænse sig til at<br />

beskæftige sig med det fysiske<br />

arbejdsmiljø og de mere<br />

klare regler, man finder der.<br />

Opgiver og outsourcer<br />

Baldursson er bekymret over<br />

den letsindighed, hvormed<br />

regeringen med hans ord<br />

”tager et forældet system,<br />

hugger det ned og håber på det<br />

bedste.”<br />

- Vi skal også lige huske<br />

på, at vi står i en situation,<br />

hvor en væsentlig del af<br />

fremstillingsområdet bliver<br />

outsourcet – det kan jeg ikke<br />

forestille mig, at der kan<br />

være noget godt ved. Her er<br />

letsindighed det, vi mindst<br />

af alt har brug for, siger han.<br />

Hvis man lader virksomhederne<br />

i stikken i stedet for<br />

at lytte til deres behov, så<br />

kan der være flere, der bare<br />

opgiver og outsourcer, frem<br />

for at drive forretning i et<br />

dyrt og komplekst land som<br />

Danmark.<br />

Einar Baldursson kritiserer<br />

regeringens 2020-planer.<br />

Nye industritoner<br />

Ikke bare videns- og servicevirksomheder<br />

oplever stigende<br />

krav om gode arbejdspladser<br />

fysisk som psykisk.<br />

- Jeg og mine kolleger var<br />

ude på temmelig mange<br />

virksomheder inden for<br />

fremstillingssektoren i<br />

2010, bl.a. møbelindustrien:<br />

Lederne sagde, at presset på<br />

deres kompetencer inden<br />

for psykisk arbejdsmiljø var<br />

det, der var steget allermest<br />

inden for de seneste fem år,<br />

fortæller Einar Baldursson.<br />

Det er en generel tendens, at<br />

personlige og sociale forhold<br />

fylder langt mere i sygdomsbilledet<br />

i dag i forhold til for<br />

ti år siden hos mennesker,<br />

som bliver syge af stress;<br />

forventningerne til at gå på<br />

arbejde har ændret sig – i<br />

alle brancher. Uanset hvor<br />

man bliver ansat, så forventer<br />

man på et eller andet<br />

plan det samme: Opmærksomhed,<br />

personlig udvikling<br />

og coaching, vurderer<br />

Baldursson:<br />

- Vi står i den situation, at<br />

uanset hvilken branche, vi<br />

taler om, så er de menneskelige<br />

ressourcer trådt mere i<br />

forgrunden. Men en anden<br />

rød tråd blandt lederne i de<br />

virksomheder, vi besøgte,<br />

var, at de følte sig fuldstændig<br />

overladt til sig selv. De<br />

er ikke klædt på til psykiske<br />

problemstillinger – og de<br />

kan ikke se, hvor de skal gå<br />

hen og få hjælp, forklarer<br />

Einar Baldursson. Hidtil<br />

har de i en vis udstrækning<br />

fået hjælp igennem Arbejdstilsynet,<br />

og de har haft en<br />

forventning om, at hjælpen<br />

også i stigende grad skulle<br />

komme derfra.<br />

Systemet er fragmenteret<br />

BST-systemet fra gamle dage<br />

er både bisat og begravet –<br />

og Baldursson savner det ikke,<br />

dertil var det for mangelfuldt.<br />

- Men det, vi mangler nu,<br />

er aktøren, som kan være<br />

bindeled mellem sundhedssystemet<br />

i bred forstand og<br />

arbejdspladserne. Der er ikke<br />

noget sted, hvor viden og<br />

erfaringer kan blive formidlet<br />

og opsamlet, og hvor<br />

processer kan blive fastlagt.<br />

Arbejdsmiljøsystemet har<br />

brug for en overhaling –<br />

men det er bare ikke det, vi<br />

får. Derimod får vi en svækkelse<br />

af systemerne, af vores<br />

fælles læring og et mere og<br />

mere fragmenteret arbejdsmiljø.<br />

Jeg har overhovedet<br />

ikke noget imod mere aktive<br />

partnerskaber. Men lige nu<br />

er der ikke noget fællesskab<br />

omkring arbejdsmiljørådgivning,<br />

så vi er i en proces,<br />

hvor vi skal blive ved med<br />

at genopfinde den dybe tallerken<br />

– vi spilder utroligt<br />

mange ressourcer i øjeblikket.<br />

Det, der er tilbage af bstsystemet<br />

betragter viden som<br />

et konkurrenceparameter<br />

– men viden er kun interessant,<br />

hvis den deles, slår<br />

han fast.<br />

Over mod tillid<br />

Einar Baldursson peger på,<br />

at Arbejdstilsynet sagtens<br />

kunne være den medierende<br />

instans. Først skal begrebet<br />

’tilsyn’ dog fjernes og erstattes<br />

med en mere udviklingsorienteret<br />

rådgivningsfunktion.<br />

- Vi skal væk fra at sætte<br />

kontrol i første række og<br />

over mod tillid. Det betyder<br />

ikke, at vi skal fjerne eftersyn<br />

og påbud. Tillid er godt<br />

– naivitet er ikke. Men i øjeblikket<br />

går man fra kontrol<br />

til enfoldighed. Der er brug<br />

for et organ, som i samarbejde<br />

med parterne udvikler<br />

og vejleder, som samtidig<br />

har juridiske beføjelser og<br />

mulighed for at give påbud.<br />

- Situationen lige nu<br />

svarer lidt til loven om tidlig<br />

tilbagevenden. Inden for det<br />

seneste 1 ½ år har vi hjulpet<br />

virksomheder med at blive<br />

bedre på det område. Ideen<br />

er fantastisk – folk skal hurtigt<br />

tilbage efter sygdom.<br />

”Vi skal også lige huske på, at vi står<br />

i en situation, hvor en væsentlig del<br />

af fremstillingsområdet bliver outsourcet<br />

– det kan jeg ikke forestille<br />

mig, at der kan være noget godt ved.<br />

Her er letsindighed det, vi mindst af<br />

alt har brug for.”<br />

Einar Baldursson,<br />

arbejdspsykolog fra Aalborg Universitet<br />

Men ekspertisen står ikke<br />

til rådighed, man fulgte<br />

ikke ideen op fra officielt<br />

hold. Alt tyder nu på, at den<br />

generelle holdning over for<br />

ideen er noget negativ – og<br />

ledelserne hader det. De forstår<br />

ikke, hvad det handler<br />

om. Akkurat som her vil<br />

mange ledelser føle magtesløshed,<br />

trække sig tilbage<br />

og reagere defensivt, når de<br />

ikke længere kan regne med,<br />

at Arbejdstilsynet tager sin<br />

del af ansvaret. n<br />

13


Tema Tillid og/eller kontrol<br />

14<br />

Målet styrer midlerne<br />

Det nye i arbejdsmiljøloven er målstyring frem for<br />

regelstyring, siger Hans Hvenegaard, specialist i arbejdsog<br />

organisationspsykologi<br />

Nok har man droppet de<br />

stive regler for sikkerhedsorganisationerne,<br />

og nok<br />

kan det betragtes som<br />

løsere tøjler og mindre rigid<br />

kontrol af virksomhederne.<br />

Men forpligtelserne er de<br />

samme, som de hele tiden<br />

har været.<br />

Derfor er der ikke tale om,<br />

at myndigheder og organisationer<br />

nu slipper kontrollen<br />

med virksomhederne.<br />

Men om, at arbejdsmiljø – i<br />

kraft af bedre ledelse – skal<br />

tilrettelægges efter målet<br />

om bedre arbejdsforhold.<br />

Det er ikke et spørgsmål om<br />

tillid contra kontrol. Sådan<br />

udlægger Hans Hvenegaard,<br />

direktør fra Team Arbejdsliv<br />

og specialist i arbejds- og<br />

organisationspsykologi, den<br />

nye arbejdsmiljølov.<br />

- Intentionen fra fagbevægelsens<br />

side med den nye<br />

lov var at sikre, at arbejdsgiverne<br />

skubbede arbejdsmiljøet<br />

ind i den strategiske<br />

ledelse af virksomheden.<br />

Til gengæld ønskede man,<br />

at arbejdstagerne bevægede<br />

sig væk fra bare at referere<br />

til regler, fremsætter Hans<br />

Hvenegaard.<br />

- Det er jo ikke på møderne,<br />

man løser problemerne,<br />

men mellem møderne.<br />

Meningen er altså,<br />

at vi skal i gang<br />

med at tænke mindre<br />

i regler og mere<br />

i mål. Det er også<br />

derfor, man har<br />

Virkemidler til at<br />

forbedre arbejdsmiljøet<br />

I en rapport til beskæftigelsesministeriet fra<br />

2010 opregner Hans Jørgen Limborg og Troels<br />

Godt Mathiesen 14 virkemidler, som kan forbedre<br />

arbejdsmiljøet, især hvis de anvendes sammen<br />

og under hensyntagen til konteksten. I deres<br />

konklusion skriver de:<br />

”Den overordnede konklusion er, at der findes en myriade af virkemidler,<br />

som vi har inddelt i 14 kategorier for at give et overblik over<br />

de veje, der er mulige at gå. Det er også konklusionen, at der ikke<br />

findes en sand vej, men at vejen må være et forsøg på at forstå den<br />

kompleksitet, der er indlejret i ethvert arbejdsmiljøarbejde. Vi har<br />

fundet frem til, at virkemidler virker bedst når de er brugt i relation<br />

til den kontekst, de befinder sig i, og virker bedre, når de indgår<br />

i samspil med andre virkemidler. Derudover har vi også vist, at<br />

arbejdsmiljøarbejdet indgår i det, vi har defineret som et virkemiddelflow,<br />

hvor afsender, virkemiddel og modtager er en del af denne<br />

proces, men hvor udviklingen er baseret på en lang række andre<br />

aktører, informationer og teknologier, som også har en betydende del<br />

i udviklingen af et sundt og godt arbejde.”<br />

indført den årlige drøftelse,<br />

kommenterer han.<br />

Hvis man skal tale om at<br />

finde en balance mellem tillid<br />

og kontrol, så handler det<br />

om godt samarbejde mellem<br />

arbejdsmiljøledelse og -repræsentanter,<br />

og det har rigtig<br />

mange arbejdspladser allerede.<br />

Det giver gode muligheder for<br />

at finde frem til fælles mål.<br />

- Men vi bør også stadig<br />

huske på, at det ikke er lige<br />

parter, der leger. Arbejdsgiverne<br />

har i sidste ende retten<br />

til at sige ja eller nej, gør<br />

1. Regulering<br />

Afsender<br />

2. Aftaler<br />

3. Økonomiske incitamenter<br />

4. Markedsfremmende tiltag<br />

5. Overvågning, forskning<br />

og intervention<br />

7. Kommunikation<br />

8. Uddannelse og træning<br />

Gulerod: Incitament.<br />

Økonomisk,<br />

moralsk eller forretningsmæssigt<br />

udbytte<br />

Pisk: Kontrol,<br />

straf og sanktioner<br />

Prædiken: Oplysning,<br />

kommunikation<br />

med viden eller<br />

erfaringsbaserede<br />

argumenter<br />

Hans Hvenegaard opmærksom<br />

på.<br />

Mulige gulerødder<br />

Hans Hvenegaard erindrer<br />

om, at systemer let kan<br />

blive opfattet som tvang.<br />

Den gamle bst-ordning blev<br />

eksempelvis oplevet som<br />

tvang og ekstra skat. Man<br />

har også set meget stive<br />

regler blive indført på det<br />

danske arbejdsmarked, når<br />

fx amerikanske firmaer har<br />

opkøbt danske, og har indført<br />

hjelmpåbud eller andet<br />

over hele virksomheden<br />

uden skelen til behovet.<br />

- En kombination virker<br />

bedst. Kontrol er rigtig godt,<br />

fordi det opleves som politiet,<br />

der kommer, og vi får<br />

kniven for struben. Det motiverer<br />

os til at gøre noget<br />

ved det. Men Arbejdstilsynet<br />

kan også godt bruge flere<br />

ressourcer på vejledningskampagner,<br />

dannelse af<br />

alliancer og dialogmøder.<br />

Der er ikke nogen entydig<br />

vej til et godt arbejdsmiljø.<br />

n<br />

6. Rådgivning og forebyggende<br />

behandling<br />

9. Netværk<br />

Virksomheder anvender især pkt. 10-14:<br />

10. Virksomhedsintern organisering<br />

12. Arbejdets indretning og<br />

udførelse af arbejdet<br />

11. Værktøjer og metoder<br />

13. Påvirkning af kultur, adfærd<br />

og sociale normer<br />

14. Påvirkning af<br />

individuel adfærd<br />

Arbejdsmiljøarbejdet


Tema Tillid og/eller kontrol<br />

Pisk,<br />

prædiken<br />

eller gulerod<br />

Det er vanskeligt at afdække hvilke virkemidler,<br />

der egentlig virker, men enkelt er forholdet<br />

mellem årsag og virkning i arbejdsmiljø i hvert<br />

fald ikke, siger en rapport fra 2010<br />

Myndigheder har haft<br />

tradition for at anvende<br />

pisk og organisationer og<br />

rådgivere for at prædike,<br />

når arbejdsmiljøet skulle<br />

forbedres. Der findes ingen<br />

præcis dokumentation for,<br />

hvilke virkemidler, der har<br />

størst effekt, siger Hans<br />

Jørgen Limborg og Troels<br />

Godt Mathiesen i en rapport<br />

til Beskæftigelsesministeriet<br />

om virkemidler<br />

i arbejdsmiljøarbejdet.<br />

- En særlig logik, der er<br />

fremherskende, når man<br />

spørger, hvad der virker,<br />

er metaforen om pisken,<br />

prædikenen og guleroden.<br />

Personen, der ønsker forandring,<br />

kan drive vognen<br />

fremad ved enten at piske<br />

hesten, lokke den eller<br />

besnakke den. Pointen<br />

fra vores kilder og især<br />

mange af dem, vi interviewede,<br />

er, at det ud fra<br />

denne logik alene slet ikke<br />

er muligt at forstå, hvorfor<br />

vognen overhovedet<br />

begynder at køre og endnu<br />

mindre at kunne sige noget<br />

om, hvor den kører hen,<br />

forklarer Hans Jørgen<br />

Limborg.<br />

Med andre ord er det<br />

slet ikke sikkert, at det er<br />

det valgte virkemiddel, der<br />

driver en forandring frem.<br />

I hvert fald sjældent alene.<br />

Det kan derfor være en stor<br />

fordel at være bevidst om<br />

den samlede kontekst, når<br />

man ønsker at fremme bestemte<br />

forandringer.<br />

Virkemidler<br />

strømmer<br />

Virkemidler virker i et flow.<br />

Fra det øjeblik virkemidlet<br />

flyder ud fra kilden til det<br />

strømmer ind for at virke<br />

iblandt virksomheder eller<br />

arbejdstagere i hverdagen,<br />

forandrer det sig. Et godt<br />

eksempel ifølge Limborg<br />

og Mathiesen er Arbejdstilsynets<br />

screeninger af<br />

samtlige virksomheder. De<br />

blev vedtaget for at løfte<br />

arbejdsmiljøet, men de<br />

måtte formes, så de kunne<br />

leve op til kravet om at<br />

screene alle virksomheder<br />

på syv år. Et screeningsbesøg<br />

er derfor kort.<br />

Prædiken<br />

med publikum<br />

Det, som ændrer noget, er<br />

virksomhedernes forberedelse<br />

af besøget.<br />

Modtagelsen blandt<br />

virksomhederne var<br />

blandet. Men nogle af<br />

de faglige organisationer<br />

øjnede chancen og gik<br />

ind som hjælpere for at<br />

støtte virksomheder og<br />

ansatte, så de kunne stå<br />

bedst muligt forberedt på<br />

Arbejdstilsynets besøg.<br />

Den brede formidling –<br />

”prædiken” – om, hvordan<br />

arbejdsmiljøet forbedres,<br />

fik pludselig en topmotiveret<br />

målgruppe, som på<br />

denne måde kunne undgå<br />

pisken. Det, som begyndte<br />

som én kilde, udviklede<br />

sig altså hurtigt til et større<br />

vandløb med mange forgreninger<br />

af virkemidler –<br />

måske med både positive<br />

og negative bivirkninger for<br />

arbejdsmiljøet. Men i hvert<br />

fald: Hvad det egentlig er,<br />

der virker, må bero på en<br />

analyse, der omfatter en<br />

række faktorer. Derfor kan<br />

der være god grund til også<br />

at vælge sin måde at evaluere<br />

sit arbejdsmiljøarbejde<br />

på med omtanke. Eksempelvis<br />

har effektevalueringer<br />

tendens til at have<br />

for meget fokus på en<br />

simpel overensstemmelse<br />

mellem en<br />

årsag og en virkning.<br />

Også her kan<br />

det være gavnligt<br />

at vende opmærksomheden<br />

mod den<br />

synergi, virkemidler<br />

får ved at være til<br />

stede samtidig.<br />

- Flere af de forskningsartikler,<br />

vi<br />

refererer til, siger, at<br />

når man for eksempel<br />

laver sundhedsfremme<br />

rettet mod<br />

individer, så bør<br />

man samtidig gøre<br />

en indsats for at reducere<br />

de belastninger på arbejdspladsen<br />

eller i organisationen,<br />

der kan skabe<br />

usundhed. Den samme<br />

anbefaling fremføres<br />

eksempelvis i forbindelse<br />

med stress – altså at koble<br />

individrettede virkemidler<br />

med en indsats over for bl.a.<br />

organisation og ledelse, forklarer<br />

Hans Jørgen Limborg.<br />

Disse ting kan man godt<br />

skrive sig bag øret som arbejdsmiljøleder.<br />

n<br />

15


Tema Tillid og/eller kontrol<br />

Bornholms<br />

Erhvervsskole<br />

En fusion af mange uddannelser<br />

gør et arbejde med trivsel påtrængende.<br />

Skitsen er fra prospektet<br />

for Campus Bornholm.<br />

Én samlet Campus Bornholm for alle<br />

mellemlange uddannelser på øen<br />

giver mange fusioner. Det nødvendiggør<br />

fokus på trivsel<br />

Alt hvad der hedder uddannelse<br />

på Bornholm under<br />

ét tag. Det er for en stor del<br />

af uddannelserne allerede<br />

i dag virkelighed, hvor<br />

erhvervsskoler, ungdomsuddannelser<br />

og vuc ligger<br />

samlet i Rønne.<br />

- 10. klasserne er også<br />

i spil, fortæller Lars Ole<br />

Andersen, der er arbejdsmiljøleder<br />

på Bornholms<br />

Erhvervsskole.<br />

”Hvis jeg har en kollega, som er lidt<br />

brugt, så har vi et fleksibelt skema,<br />

så vi kan bytte rundt på nogle af<br />

vores timer. Vi skal selvfølgelig alle<br />

sammen gerne ligge ens belastet<br />

mht. timetal ved årets udgang,<br />

men vi kan give hinanden nogle<br />

pusterum på den måde”<br />

Lars Ole Andersen,<br />

arbejdsmiljøleder på Bornholms Erhvervsskole<br />

Fokus på trivsel<br />

Fusionerne mellem de bornholmske<br />

uddannelser vil<br />

give forhøjede udfordringer<br />

med det psykiske arbejdsmiljø,<br />

spår Lars-Ole Andersen.<br />

- Derfor ligger vores fokus<br />

i øjeblikket på trivsel, på at<br />

få en fælles holdning til,<br />

hvad trivsel er, og på at ryste<br />

personalet sammen på tværs<br />

af afdelinger, forklarer Lars-<br />

Ole Andersen. Det er led i en<br />

bevidst strategi om at gribe<br />

ind før nogen bukker under.<br />

- Skolerne har altså været<br />

presset de senere år, anfører<br />

han.<br />

Teams er nøglen<br />

Den vigtigste nøgle til at<br />

bevare trivslen er teammøderne<br />

iblandt lærerne<br />

– de holder typisk uformelle<br />

møder hver morgen og<br />

eftermiddag.<br />

- Jeg underviser selv. Hvis<br />

jeg har en kollega, som<br />

er lidt brugt, så har vi et<br />

fleksibelt skema, så vi kan<br />

bytte rundt på nogle af vores<br />

timer. Vi skal selvfølgelig<br />

alle sammen gerne ligge ens<br />

belastet mht. timetal ved<br />

årets udgang, men vi kan<br />

give hinanden nogle pusterum<br />

på den måde, fortæller<br />

Lars-Ole Andersen.<br />

- Det er meget vigtigt, at<br />

det også er den vej, arbejdet<br />

med trivsel kommer til at gå<br />

i fremtiden, hvis det står til<br />

mig. Det er os, der står med<br />

problemerne til daglig. n<br />

16


Tema Tillid og/eller kontrol<br />

Nne pharmaplan:<br />

Præmier giver positiv stemning<br />

Bygherren sætter niveauet for arbejdsmiljøet på NNE Pharmaplans<br />

byggeprojekter, men arbejdsmiljølederen kan være med til at skabe motivationen<br />

Kage, en månedsbonus<br />

eller en gave til alle håndværkere<br />

på en byggeplads<br />

giver en positiv stemning<br />

på NNE Pharmaplans byggepladser.<br />

Det er eksempler<br />

på præmier, der kan blive<br />

udløst, hvis håndværkerne<br />

når nogle fastsatte mål om<br />

fx nul arbejdsulykker, når<br />

NNE Pharmaplans arbejdsmiljøleder<br />

på byggeprojekter,<br />

Anja Vejltoft, står<br />

i spidsen for arbejdsmiljøindsatsen.<br />

- Præmierne gør, at der<br />

kommer mere fokus på<br />

arbejdsmiljøet. Det er en<br />

rigtig god ting, og mange<br />

håndværkere spørger faktisk<br />

også til, om disse ordninger<br />

vil blive anvendt igen på<br />

det næste byggeprojekt,<br />

de skal være på, fortæller<br />

Anja Vejltoft.<br />

Bygherre sætter<br />

niveauet<br />

Det er bygherren på en<br />

byggeopgave, som har det<br />

overordnede ansvar for arbejdsmiljøpolitikken<br />

på byggepladsen.<br />

NNE Pharmaplan<br />

Det giver fornyet energi i arbejdsmiljøarbejdet, når man fejrer<br />

sine succeser, har de erfaret hos NNE Pharmaplan.<br />

er et rådgivende ingeniørfirma,<br />

som bistår bygherren<br />

i bl.a. at sikre et godt arbejdsmiljø.<br />

Som minimum overholder<br />

man selvfølgelig arbejdsmiljøloven,<br />

men især med<br />

amerikanske virksomheder,<br />

der skal bygge i Danmark,<br />

oplever Anja Vejltoft et meget<br />

højt fokus på sikkerhed – og<br />

på, at man kan dokumentere,<br />

at man kan levere de fornødne<br />

løsninger.<br />

At nægte adgang<br />

At motivere medarbejdere til<br />

at bidrage til et godt arbejdsmiljø<br />

kan på den ene side<br />

være at uddele præmier til<br />

dem. Det kan være at sørge<br />

for ordentlig instruktion.<br />

I den anden ende af spektret<br />

har Anja Vejltoft også<br />

indimellem arbejdet med<br />

ID-kort, som blev uddelt,<br />

når medarbejderne havde<br />

været igennem en introduktion<br />

til arbejdsmiljøet på<br />

byggepladsen. Uden ID-kort<br />

var der ingen adgang til byggepladsen.<br />

Derudover benytter<br />

moderne byggepladser sig<br />

af en række andre instrumenter<br />

til at højne sikkerheden,<br />

bl.a. en indledende<br />

risikovurdering af byggeprojektet,<br />

hensigtsmæssig<br />

tilrettelæggelse af byggefaser,<br />

den lovpligtige plan<br />

for sikkerhed og sundhed,<br />

ugentlige sikkerhedsgennemgange<br />

på pladsen<br />

– eller eksempelvis førstehjælpsskure.<br />

- Det er meget forskelligt,<br />

hvad bygherrer vil have,<br />

bemærker Anja Vejltoft<br />

afslutningsvis. n<br />

Specialist når det gælder formstøbte høreværn i<br />

topklasse med perfekt pasform!<br />

AKU Høreværn A/S<br />

Messingvej 1F, 8940 Randers SV – email: aku@aku.dk<br />

+45 8644 7710 www.aku.dk<br />

17


Tema Tillid og/eller kontrol<br />

Sådan blev OHSAS 18001 til<br />

Den lange vej til anerkendelse fra 1999 til <strong>2011</strong><br />

Kristian Glæsel har indrammet<br />

en japansk artikel, som<br />

fortæller om et besøg, the<br />

OHSAS Project Group har aflagt<br />

i Japan. Gruppen består<br />

af en kerne på seks personer,<br />

heriblandt Glæsel, som i en<br />

årrække for egen pengepung<br />

har mødtes rundt om i verden<br />

for at fastlægge de krav<br />

og kriterier, der i dag udgør<br />

rygraden i OHSAS-systemet,<br />

og som i Danmark kan udløse<br />

den famøse krone-smiley.<br />

18<br />

Arbejdsmiljøledelse og<br />

medarbejderindflydelse<br />

Fødslen af OHSAS har været<br />

lang, fordi et system til arbejdsmiljøledelse<br />

har været<br />

et helt nyt koncept i forhold<br />

til de gængse standarder inden<br />

for eksempelvis kvalitet.<br />

- I 90erne begyndte virksomhederne<br />

at sige, at de<br />

gerne ville have en standard<br />

for arbejdsmiljøarbejdet,<br />

men det traditionelle standardiseringssystem<br />

afviste<br />

muligheden; spørgsmålet<br />

om medarbejderindflydelse<br />

var en meget stor knast. I<br />

stedet gik en række certificeringsbureauer<br />

sammen om<br />

at lave OHSAS 18001, som<br />

kom ud første gang i 1999.<br />

Den er langsomt blevet en<br />

anerkendt standard ved, dens<br />

store internationale anvendelse.<br />

En stor del af arbejdet<br />

med at skabe en standard<br />

består i at få de store lande<br />

med. Efterhånden er<br />

OHSAS 18001 anerkendt<br />

i de fleste lande. At få noget<br />

statsanerkendt sker efter<br />

helt faste principper –<br />

men det kræver at man<br />

Forkortelsen og tallene<br />

Ohsas står for: Occupational Health & Safety<br />

Advisory Services<br />

Når det lange tal begynder med 18 – fx 18001 – så<br />

er der tale om en certificering inden for arbejdsmiljø.<br />

Hvorimod tal, der begynder med 14 handler om miljø og<br />

tal med begyndelsen 19 handler om audits.<br />

56.000 virksomheder verden over er arbejdsmiljøcertificeret, fortæller Kristian Glæsel.<br />

kæmper for det, fortæller<br />

Kristian Glæsel.<br />

56.000 med certifikat<br />

56.000 virksomheder på<br />

verdensplan er nu certificerede<br />

efter 18001 og andre<br />

arbejdsmiljøcertificeringer.<br />

- Vi klapper i hænderne.<br />

Det er vi stolte af i OHSAS<br />

project group, fortæller Glæsel<br />

efter års hårdt arbejde for<br />

at etablere arbejdsmiljøsystemet.<br />

- Vi har været meget få<br />

faste medlemmer af OHSAS<br />

project group, men når man<br />

så skal lave en standard,<br />

indbyder man flere. Man<br />

sidder måske 20 mennesker<br />

eller flere og gennemgår<br />

hver eneste kommentar fra<br />

personer over hele verden,<br />

der ønsker at kommentere<br />

certificeringssystemet.<br />

Hvorfor have standard<br />

Styrken ved at være certificeret<br />

ligger i de tre nøgleord:<br />

Viden, ansvar og forudseenhed.<br />

- Du bliver som virksomhed<br />

bragt op på et vidensniveau,<br />

hvor du kender de<br />

regler, der gælder på det pågældende<br />

område. Du retter<br />

til i god tid, så du hele tiden<br />

er på dydens smalle vej, forklarer<br />

Kristian Glæsel.<br />

Certifikatet holder i tre år.<br />

Seneste danske OHSAS er<br />

fra 2008. n


Det helt rigtige sikkerheds udstyr!<br />

Det kan være katastrofalt,<br />

hvis du går på kompromis.<br />

Det helt rigtige udstyr der har kvaliteten i top, til en<br />

rigtig fornuftig pris – det er noget der tæller!<br />

Mere end 30 års erfaring<br />

med sikkerheds udstyr<br />

Optimal vejledning med mange års<br />

erfaring, en service i top der er guld<br />

værd – det er noget der tæller!<br />

Et omfattende program<br />

Faldsikring, åndedrætsværn,<br />

beskyttelses dragte, høreværn,<br />

turbomasker, hjelme, filtre, briller<br />

og meget mere – det er noget der tæller!<br />

Sikkerhed & miljø Aps<br />

Snedkervej 10 • 2630 Taastrup<br />

Tlf. 43 71 16 17 • info@sikkerhed.co.dk<br />

Ring nu!


Tema Tillid og/eller kontrol<br />

Akilleshæl i OHSAS er omtanke<br />

Arbejdsmiljøcertificering OHSAS 18001 er et fornuftigt redskab til<br />

arbejdsmiljøledelse, som lidt for mange virksomheder får lidt for lidt ud af<br />

56.000 virksomheder verden<br />

over har kæmpet, slidt og<br />

lidt for at blive certificeret<br />

i bl.a. arbejdsmiljøledelse,<br />

men det er et fåtal af disse<br />

virksomheder, som når de<br />

resultater, standarderne og<br />

certificeringerne tilstræber.<br />

Årsagen er, at de nok kommer<br />

igennem standardens tjeklister,<br />

men de glemmer i for høj<br />

grad at skabe sammenhænge<br />

mellem standardens dele. Det<br />

siger Kristian Glæsel, direktør<br />

i eget arbejdsmiljørådgiverfirma<br />

og medlem af den<br />

internationale gruppe, som<br />

har skabt OHSAS 18001.<br />

- Standardens og certificeringssystemets<br />

akilleshæl er, at<br />

hvis jeg som virksomhed ikke<br />

forholder mig rigtigt til de<br />

første punkter i den ’cirkel’ af<br />

opgaver, jeg skal igennem, så<br />

får jeg heller ikke de resultater,<br />

standarden lægger op til. Man<br />

kan diskutere, hvor mange virksomheder,<br />

der har fået systemet<br />

til at virke, som det er tænkt.<br />

Fåtallet når max<br />

Det er fåtallet – måske ti<br />

procent, som får gavn af<br />

det, som det egentlig var<br />

meningen, erklærer Kristian<br />

Glæsel. Han uddyber:<br />

- Når jeg som virksomhedsleder<br />

benytter mig af<br />

en standard, så gennemgår<br />

jeg, de enkelte kapitler<br />

i standarden hver for sig,<br />

men tænker ikke over sammenhængen,<br />

og så knækker<br />

filmen. Jeg kontrollerer ikke<br />

reelt, om der er sammenhæng<br />

mellem virksomhedens<br />

arbejdsmiljøforhold og<br />

mine procedurer. Eksempelvis<br />

sker der ofte det, når jeg<br />

besøger virksomheder, at når<br />

jeg beder dem vise mig en<br />

liste over væsentlige arbejdsmiljøforhold,<br />

så kan de ikke<br />

finde den.<br />

- Jeg vil meget gerne have<br />

sammenhæng mellem de<br />

arbejdsmiljøforhold, der er<br />

i virksomheden, og de procedurer,<br />

virksomhederne har<br />

for dem – i mange tilfælde<br />

findes den sammenhæng<br />

ikke. Det svarer til, at jeg<br />

begynder at bygge huset på<br />

mit tag uden at have lagt<br />

fundamentet, sammenligner<br />

Kristian Glæsel.<br />

Auditorer<br />

må ikke rådgive<br />

Det betyder ikke, at disse<br />

virksomheder ikke får deres<br />

certifikat. Det skal de skam<br />

nok få, for hidtil har de<br />

auditorer, som skal tjekke,<br />

om certificeringen er gennemført<br />

korrekt, ikke kunnet<br />

stille noget op med de<br />

lapsus, der opstår undervejs:<br />

- Auditorerne må ikke rådgive<br />

virksomhederne. De skal<br />

DARESCO<br />

www.sikkerhedsspejle.dk<br />

www.industrispejle.dk<br />

www.trafi kspejle.dk<br />

DARESCO A/S<br />

Telefon 6611 5462<br />

DK 5260 Odense S<br />

www.daresco.dk<br />

20


Tema Tillid og/eller kontrol<br />

Mange virksomheder får for lidt ud af de mange penge, de skyder efter en arbejdsmiljøcertificering, mener Kristian Glæsel.<br />

bare kontrollere, om virksomheden<br />

eksempelvis har en arbejdsmiljøpolitik.<br />

Hvis ja, så<br />

får virksomheden et flueben<br />

ud for det punkt. Auditorerne<br />

kigger ikke på, om denne politik<br />

giver mening i forhold til<br />

virksomheden overordnet set,<br />

forklarer Kristian Glæsel.<br />

Certifikat er genvej<br />

Et arbejdsmiljøledelsessystem<br />

er grundlæggende<br />

en projektbeskrivelse for et<br />

fortløbende projekt. Mange<br />

kloge mennesker verden<br />

over har brugt tid, energi<br />

og grundige overvejelser<br />

over, hvilke mekanismer,<br />

der skal til for at skabe en<br />

systematisk vej til et bedre<br />

arbejdsmiljø.<br />

- Hvis du gør det rigtigt,<br />

så får du som leder et værktøj<br />

forærende, du kan gå<br />

direkte i gang med at<br />

benytte. Det koster langt<br />

mere tid, hvis du selv skal<br />

gennemskue, hvordan<br />

du skal gribe opgaven rigtigt<br />

an, argumenterer<br />

Kristian Glæsel.<br />

Mundtligt<br />

er tilstrækkeligt<br />

Certificering kan være<br />

løsningen, hvis man ønsker<br />

hjælp til systematisk at skabe<br />

et bedre arbejdsmiljø. Meningen<br />

er ikke at drukne i papir<br />

og tjeklister – man kan nå<br />

langt med mundtlige aftaler,<br />

understreger Kristian Glæsel.<br />

- En virksomhed på 20<br />

mand kan sagtens køre<br />

sådan noget her. Det kan<br />

gøres meget, meget enkelt –<br />

men det kræver at man tør og<br />

ved hvordan. Det er kun pjat,<br />

at sådan noget kræver mange<br />

ringbind og mange sider. Hvis<br />

det virker, er det i orden. Der<br />

er ingen grund til at skrive<br />

side op og side ned.<br />

- Hvis man føler, at man<br />

har fuldstændig styr på lovgivningen<br />

og på arbejdsmiljøet,<br />

så er der ikke den store<br />

grund til at blive certificeret.<br />

Certificeringen tjener to formål:<br />

At kunne demonstrere,<br />

at man gør tingene rigtigt,<br />

og at der kommer nogen og<br />

kontrollerer virksomheden,<br />

hvilket gør det nødvendigt<br />

at tage sig sammen.<br />

Lederen er uomgængelig<br />

Ingen projekter løfter sig<br />

imidlertid fra skrivebordsskuffen<br />

eller rundbordssamtalen<br />

af sig selv. Virksomhedens<br />

ledelse er en væsentlig<br />

del af drivkraften:<br />

- Hvis topledelsen melder<br />

hus forbi, så går det galt. Jeg<br />

synes, det var rigtig godt<br />

hvis den administrerende<br />

engang imellem<br />

var ude og med på audit.<br />

Han skal ud og ’walk the<br />

talk’. Derudover er det rigtig<br />

godt, hvis også topledelsen<br />

får konstateret og modtager<br />

afvigelser. Det gør det mere<br />

legitimt, at resten af virksomheden<br />

også har fejl.<br />

- Drivkraften i virksomheder,<br />

der har et certifikat – her<br />

taler vi dagligdag – det er at<br />

det bliver helt naturligt at tage<br />

sikkerhedssko på. Det er holdningsbearbejdning<br />

– sådan gør<br />

vi bare her, og det er selvfølgelig<br />

meget brancheafhængigt,<br />

hvad man er vant til. n<br />

Godt arbejdsfodtøj til<br />

en krævende dag...<br />

Se mere på www.tego-care.dk<br />

eller kontakt Tego-Care for yderligere<br />

information på 57 52 99 20<br />

Flex Fodtøj<br />

Nu med<br />

KEVLAR ®<br />

værnesål og microfiber bindsål<br />

Euro-Dan ® ‘s<br />

kendte forstærkede<br />

tånæse sikrer<br />

lang holdbarhed<br />

på fodtøjets mest<br />

udsatte sted.<br />

21


05<br />

8 505<br />

Luleå<br />

Ske lefteå<br />

Uleåborg<br />

Umeå<br />

Örnsköldsvik<br />

Sundsva l<br />

Sandviken<br />

Helsingfors<br />

Gävle<br />

Borlänge<br />

Talli n<br />

Stockholm<br />

Örebro Bromma<br />

Pärnu<br />

Karlskoga<br />

No rköping<br />

Linköping<br />

Jönköping<br />

Borås<br />

Halmstad Kalmar<br />

Landskrona<br />

Odense Malmö<br />

Esbjerg<br />

Rumia<br />

Torun´<br />

.<br />

Łódź<br />

Zary<br />

Wrocław<br />

Sosnowiec<br />

Skal jeg fjerne pcb fra min virksomhed?<br />

”Man kan gøre meget<br />

ved at ventilere og<br />

gøre rent”<br />

Rigtig mange bør kigge nærmere på, om de har en arbejdsplads med<br />

pcb-holdige byggematerialer, men løsningen behøver langt fra være at rive<br />

bygningerne ned eller fjerne pcb’en<br />

Medierne er fyldt med historier<br />

om pcb-fyldte skoler og<br />

politikere, som kappes om at<br />

vise størst ansvarlighed over<br />

for det for tiden hotteste<br />

indeklima-emne. Det er helt<br />

sikkert en god ide at skaffe<br />

pcb forsvarligt af vejen,<br />

vurderer Finn Gamél<br />

Christensen, Arbejdstilsynets<br />

pcb-ekspert. Vinduesfuger,<br />

betonvægge og<br />

måske gulve kan være fyldt<br />

med pcb i et ukendt antal<br />

bygninger i Danmark, akkurat<br />

som de har vist sig at<br />

være det i Sverige, Norge og<br />

mange andre lande. Men<br />

eftersom pcb i langt de fleste<br />

tilfælde ikke udgør en akut<br />

sundhedsrisiko, så er der<br />

ingen grund til at handle<br />

i panik, oplyser han.<br />

- Der er to gode grunde til<br />

at fjerne pcb fra fuger osv.<br />

Den første er at få fjernet<br />

stoffet fra fødekæden. Den<br />

anden er, at pcb kan påvirke<br />

indeklimaet, siger han.<br />

Imidlertid sker det altovervejende<br />

indtag af pcb hos<br />

mennesker gennem fødevarer.<br />

Den voksne del af befolkningen<br />

får kun omtrent<br />

fem procent af pcb-optaget<br />

fra bygningers indeklima.<br />

Først hvis koncentrationen<br />

af pcb i en bygning kommer<br />

over sundhedsstyrelsens<br />

aktionsværdi, er der grund<br />

til at skride til handling.<br />

Men selv da kan det være<br />

tilstrækkeligt at lufte ud og<br />

gøre rent. Der er altså ikke<br />

umiddelbart grund til at<br />

gå meget radikalt til værks<br />

og fjerne pcb’en eller rive<br />

bygningen ned.<br />

Deponer hos<br />

KommuneKemi<br />

I Sverige har man valgt at gå<br />

grundigt til værks og fjerne<br />

pcb’en.<br />

- Svenskerne har valgt at<br />

sikre, at pcb ikke kommer ud<br />

i det ydre miljø, så det ikke<br />

havner i fødekæden, fortæller<br />

Finn Gamél Christensen.<br />

På længere sigt vil den samme<br />

løsning formentlig være<br />

et godt valg også på dansk<br />

jord. Når man fjerner pcb<br />

fra en bygning, skal man så<br />

bare huske at køre affaldet<br />

til KommuneKemi.<br />

Pcb og håndværkerne<br />

Almindelige mennesker<br />

behøver ikke frygte pcb.<br />

Det gør de håndværkere,<br />

der skal fjerne stoffet heller<br />

ikke – med mindre der er<br />

tale om specialiserede pcbrestauratører,<br />

som indånder<br />

og rører ved stoffet hver dag<br />

i årevis. For alle, som skal<br />

arbejde med at fjerne pcb,<br />

har såvel Arbejdstilsynet<br />

som branchearbejdsmiljøråd<br />

lavet informationsmateriale<br />

om korrekt beskyttelse.<br />

Pcb vandrer<br />

Eftersom Pcb er en slags olie,<br />

kan pcb godt ’vandre’ fra et<br />

materiale til et andet. Som<br />

et kuriosum fortæller Finn<br />

Gamél Christensen, at man<br />

på en skole har fundet en<br />

pænt høj koncentration af<br />

Er du klædt ordentligt på?<br />

En stærk partner<br />

• Til den daglige sikkerhed • Til det korrekte valg af sikkerhedsudstyr • Til viden om lovgivning og krav og Arbejdstilsynets vejledninger<br />

Er dine medarbejdere?<br />

Beskyttelse<br />

gennem viden<br />

Mød os på årskonferencen i Kolding<br />

Kom og få en snak om jeres arbejdsmiljø, sikkerhedsorganisation, rationelt indkøb<br />

og vore Procurator Academy uddannelser. Og – så har vi naturligvis også<br />

et par produktnyheder i posen, vi gerne vil introducere.<br />

Beskyttelse gennem viden<br />

academy<br />

DS/EN ISO 9001:2008<br />

DS/EN ISO 14001:2004<br />

DS/OHSAS 18001:2008<br />

beskyttelse<br />

gennem<br />

viden<br />

Yderligere information +45 7611 5000 • procurator.dk<br />

22


pcb på et kateder.<br />

Også i materialer,<br />

som omgiver det<br />

byggemateriale,<br />

som oprindeligt<br />

var iblandet<br />

pcb, kan man<br />

finde stoffet. Det<br />

skal man være<br />

opmærksom på,<br />

når man skal<br />

i gang med at<br />

fjerne pcb’en.<br />

Pcb-varsler<br />

Man kan få et forvarsel<br />

om, at en bygning<br />

kan indeholde pcb ved at<br />

tjekke byggematerialernes<br />

alder – pcb blev anvendt<br />

i Danmark i perioden 1950-<br />

1977. Ved fuger kan man<br />

prøve at trykke på dem.<br />

Hvis de er gummiagtige,<br />

indeholder de pcb. Det er<br />

også muligt at foretage en<br />

måling af bygningens<br />

aktionsværdier. Ved begrundet<br />

mistanke kan Arbejdstilsynet<br />

kræve, at der bliver<br />

foretaget en måling.<br />

Regeringen laver<br />

handlingsplan<br />

Regeringen offentliggør i løbet<br />

af foråret en handlingsplan<br />

for pcb. Der er grund til at<br />

fjerne pcb, og det vigtigste<br />

skridt er allerede taget, da man<br />

forbød pcb i Danmark i 1976.<br />

Nu er turen kommet til pcbindholdet<br />

i byggematerialer,<br />

og det bør vi også fjerne af<br />

hensyn til os selv og naturen...<br />

men for langt de fleste udgør<br />

pcb i indeklimaet altså ikke en<br />

overhængende trussel, lyder<br />

den faglige vurdering fra Finn<br />

Gamél Christensen.<br />

I Sverige har man valgt at<br />

fjerne alle pcb-holdige materialer<br />

inden 2015 for helt at<br />

fjerne pcb fra fødekæden.<br />

I Norge, hvor man har andre<br />

byggetraditioner, har man<br />

i en mindre undersøgelse<br />

fundet meget begrænsede<br />

mængder pcb. En tredjedel af<br />

Fakta om pcb<br />

Pcb er fællesbetegnelsen for en gruppe af industrikemikalier<br />

– polyklorerede bifenyler – med den særlige<br />

egenskab, at de er gode til at isolere. Pcb har også lang<br />

holdbarhed, god køleevne og lav brændbarhed. Pcb har<br />

været meget udbredt i elektronikindustrien, men har<br />

også været anvendt i byggematerialer og fx selvkopierende<br />

papir.<br />

Pcb er meget længe om at blive nedbrudt, og ophober<br />

sig derfor i naturen – fx hos rovfugle eller isbjørne i<br />

Grønland. Pcb er forbundet med fysiske skader hos<br />

voksne og med skader på nervesystemet. Pcb kan give<br />

mentale skader på fostre og kan også forårsage leverskader<br />

og efterfølgende risiko for kræft.<br />

Pcb blev forbudt i Danmark i 1976, men stoffet vedbliver<br />

at påvirke naturen i generationer fremover.<br />

Typiske steder, hvor PCB har været anvendt:<br />

• Fuger omkring vinduer og døre<br />

• Fuger mellem facadeelementer af beton<br />

• Dilatationsfuger mellem bygningselementer<br />

den danske bygningsmasse er<br />

fra perioden 1950-1977, men<br />

ved en undersøgelse foretaget<br />

af KAB i Farum af omtrent<br />

30.000 lejligheder, fandt man<br />

kun 275 med pcb. n<br />

Giv arbejdsmiljøet luft under vingerne<br />

Arbejdsmiljøcertificering. Kurser. Netværksgrupper<br />

Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter. Tryghed. Trivsel. Glæde.<br />

Engagement. Overskud. Både mentalt og forretningsmæssigt. Men der er<br />

også mange faldgruber, og vil du undgå at balancere på usikkerhedens kant,<br />

hjælper en struktureret og systematisk tilgang dig til et sundere og mere<br />

sikkert arbejdsmiljø. Bureau Veritas Certification har erfaring fra en lang<br />

række brancher og offentlige sektorer. Vi kan give dig en flyvende start.<br />

Kontakt os<br />

Vi er blevet Danmarks førende certificeringsvirksomhed ved<br />

at kombinere et højt fagligt niveau med dialog og indlevelse.<br />

Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig.<br />

Bureau Veritas Denmark · www.bureauveritas.dk<br />

Oldenborggade 1B<br />

DK-7000 Fredericia<br />

Østbanegade 55, 2. sal<br />

DK-2100 København Ø<br />

Telefon 77 311 000<br />

Telefax 77 311 101<br />

23


arbejdsmiljønet<br />

Klinikchef Lilli Kirkeskov:<br />

Lilli Kirkeskov og Ole Steen Mortensen<br />

”Brug dog klinikken<br />

– vi er der for jer”!<br />

De arbejdsmedicinske klinikker er omstruktureret efter de nye regioner.<br />

Men de er fortsat en mulig samarbejdspartner for os som<br />

arbejdsmiljøprofessionelle<br />

Af Ole Vendelbo, DTU Arbejdsmiljø<br />

Region Øst besøgte den<br />

arbejdsmedicinske afdeling<br />

på Bispebjerg Hospital<br />

den 1. februar. Her fortalte<br />

overlæge Lilli Kirkeskov<br />

om afdelingens arbejde og<br />

hvilke ændringer, der er sket<br />

efter kommunalreformen.<br />

Personalet fra Glostrup og<br />

Hillerød er fra april 2010<br />

flyttet til Bispebjerg, som nu<br />

dækker hele hovedstaden.<br />

Vi kan få lægelig sparring<br />

gennem telefonens<br />

hotline på tlf. 35 31 60 60<br />

og vi kan henvise personer<br />

og grupper til nærmere lægelig<br />

udredning for forhold<br />

mellem gener/symptomer<br />

og arbejdsforholdene hos<br />

os – det være sig allergi,<br />

smerter mm. En henvisning<br />

kræver dog at den pågældende<br />

medarbejder har<br />

accepteret at blive henvist.<br />

Ventetiden er behersket –<br />

de fleste klares indenfor<br />

4 uger.<br />

De hyppigste symptomer<br />

i klinikken er smerter i bevægeapparatet,<br />

mens ”fortidens<br />

synder” som hjerneskader<br />

stort set ikke ses<br />

mere. Ellers fordeler symptomerne<br />

sig på kræft, lungesygdomme,<br />

stress mm.<br />

Ole<br />

Lyngenbo.<br />

Afdelingen foretager også<br />

en del forskning for fondsmidler,<br />

og bidrager bl.a. med<br />

viden til Erhvervssygdomsudvalget,<br />

hvor man vurderer<br />

NYHED:<br />

Plum Duo<br />

Hvilket øje vil du redde, hvis uheldet er ude?<br />

REDINK.DK<br />

Endelig kan du få mobil førstehjælp<br />

til begge øjne på én gang<br />

Mange øjenulykker rammer begge øjne. Alligevel har du indtil nu ikke kunnet få en mobil øjenskyller,<br />

som kan skylle begge øjne på én gang. Det betyder, at du ved alvorlige ulykker har måttet stille dig<br />

selv det urimelige spørgsmål: Hvilket øje vil du redde? Det behøver du ikke længere. Plum Duo er<br />

derfor i mange tilfælde et nødvendigt supplement til dit almindelige øjenskyllersystem.<br />

Du kan få Plum Duo både som pH Neutral og almindelig steril øjenskyller.<br />

Hvis begge øjne er<br />

ramt af fx. syre eller<br />

andre skadelige stoffer,<br />

kan det koste dyrt at<br />

miste tid.<br />

Med Duo kan du skylle<br />

begge øjne på én gang.<br />

En blød stråle skyller<br />

skadestoffet væk fra<br />

øjnene.<br />

Kontakt os for mere information om det nye Duo øjenskyllesortiment:<br />

Plum A/S · Tel.: 6471 2112 · plum@plum.dk · www.plum.dk<br />

24<br />

10954 DUO ann DK 173x119.indd 1 26/03/10 07.45


arbejdsmiljønet<br />

om flere lidelser skal<br />

optages på ”positivlisten”.<br />

Ole Steen Mortensen<br />

fortalte om et<br />

større projekt omkring arbejdsfastholdelse<br />

(Tilbage Til<br />

Arbejdet TTA). Man regner<br />

på samfundsplan med at op<br />

mod 100.000 personer er<br />

sygemeldt, og der er en stor<br />

samfundsmæssig udfordring<br />

i at undgå for mange førtidspensioner.<br />

Her er patienterne<br />

ikke begrænset til de arbejdsskadede,<br />

men er typisk truet<br />

af udstødning fra arbejdsmarkedet.<br />

I sådanne forløb kan<br />

der være tale om, at de<br />

praktiserende læger for ofte<br />

laver langvarige sygemeldinger<br />

i misforstået støtte til<br />

patienten, hvor en træningsindsats<br />

måske var bedre. Han<br />

henviste til en webside med<br />

gode træningsprogrammer på<br />

www.jobogkrop.dk.<br />

Ole Lyngenbo fortalte om<br />

Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12)<br />

som ligger sammen med<br />

klinikken, men som betjener<br />

hele landet. Her kan<br />

fortvivlede mødre få råd<br />

om hvad de skal gøre, når<br />

børn har været i kontakt<br />

med farlige rengøringskemikalier<br />

eller giftige planter.<br />

Privatpersoner eller<br />

sundhedsprofessionelle kan<br />

få rådgivning om risiko og<br />

behandling af svampeforgiftninger<br />

og hugormebid.<br />

Ansatte kan også bruge<br />

giftlinjen til rådgivning<br />

om forgiftninger sket på<br />

arbejdspladsen. Giftlinjen<br />

er døgnbemandet med læger<br />

og sygeplejersker og har<br />

hvert år knap 20.000<br />

henvendelser. n<br />

Kampagnesiden jobogkrop.dk<br />

er første trin i en flerårig indsats<br />

for at informere ledere<br />

og medarbejdere i den offentlige<br />

sektor om muskel- og<br />

skeletbesvær. Den er lavet af<br />

Videncenter for Arbejdsmiljø.<br />

Stol kun på den rigtige<br />

beskyttelse.<br />

Vælg HyFlex ® .<br />

Andrea Lazzari<br />

Process Engineer, Alcoa Italy<br />

CUT PROTECTI ON<br />

HyFlex ® 11-502 giver let snitbeskyttelse til applikationer, der kræver at brugerne kan<br />

styre, håndtere eller samle skarpe genstande. Ideel til brugere af HyFlex ® 11-800 &<br />

11-801 som søger niveau 2 i snitbeskyttelse uden at det går ud over komfort og<br />

håndtering.<br />

Discover t he HyFlex ® range | Ideal balance of comfort, protection and dexterity<br />

W W W.A NSELLH Y FL E X.COM - E - M A IL IN FO@A N SEL L. EU<br />

Cut Pr otection<br />

Multi-Pur pose Oil-Repellent Special Pur pose<br />

25


arbejdsmiljønet<br />

Lys og lyd<br />

i indeklimaet<br />

Slet så dramatisk som denne TESLAgenerator<br />

var hverken Carlo Volfs<br />

foredrag om lys, der skaber trivsel,<br />

eller foredraget om akustik og støj<br />

af Allan Jensen fra Rambøll, da 20<br />

netværkere fra hele landet deltog<br />

i ArbejdsmiljøNET Nords temadag Lys<br />

og Lyd på Energimuseet i Tange.<br />

Trådløs strømføring<br />

Billedet viser, hvordan et lysstofrør<br />

kan lyse vha. trådløs strømføring, og<br />

er taget i forbindelse med den glimrende<br />

og spændende rundvisning på<br />

museet, som ud over nyere og ældre<br />

genstande relateret til energi også<br />

huser Danmarks største vandkraftværk,<br />

der stadig leverer strøm til<br />

3.000 husstande.<br />

Overlad ikke din<br />

sikkerhed til<br />

tilfældighederne!<br />

Dräger X-zone® 5000: Alarmgiver med moderne trådløs kommunikation.<br />

Moderne områdeovervågning - Dräger X-zone 5000 er i kombination med Dräger X-am 5000<br />

eller X-am 5600 i stand til at måle op til 6 gasser med moderne teknologi. Denne robuste<br />

og vandtætte enhed, er let at transportere, og udvider mobil gasmåleteknologi med et unikt<br />

og fleksibelt system med mange muligheder.<br />

FOR YDERLIGERE INFORMATION, GÅ TIL WWW.DRAEGER.DK, ELLER RING TIL +45 4450 0000<br />

2681<br />

26


arbejdsmiljønet<br />

Aktivitetskalender<br />

Meld dig til arrangementerne og se udførlige programmer på www.ssid.dk<br />

Dato<br />

Aktivitet<br />

12-04-<strong>2011</strong>-<br />

14-04-<strong>2011</strong> Årskonference <strong>2011</strong><br />

06-10-<strong>2011</strong> Middelfartmødet på Byggecentrum<br />

29-11-<strong>2011</strong> Årsmøde hos Arbejdstilsynet (tilsynscenter Syd i Kolding)<br />

Afbud: skriv til sekretariatet@ssid.dk<br />

Husk at melde afbud senest 24 timer i forvejen, hvis du bliver forhindret i at komme til<br />

et af ArbejdsmiljøNETs gratis arrangementer, eller send en kollega i stedet for.<br />

Hvis du ikke melder afbud, vil du blive faktureret kr. 200,-<br />

Ejner K. Holst og Rikke Ørum deltager i en paneldebat<br />

på ArbejdsmiljøNETs årskonference.<br />

Husk at blogge<br />

På www.arbejdsmiljonet.dk har vi oprettet en blog,<br />

hvor du kan stille spørgsmål til dem – eller til Jens<br />

Jensen, Arbejdstilsynet, som også deltager.<br />

Få ny viden og inspiration 11 gange om året<br />

Nu får du endnu mere ud af et abonnement<br />

på Magasinet Arbejdsmiljø!<br />

Vi er nemlig gået i luften med et helt nyt magasin-univers,<br />

hvor abonnenter får eksklusiv adgang til en database med<br />

over 1.000 artikler samt tre nye sektioner:<br />

Love, regler og bekendtgørelser. Her kan du<br />

løbende holde dig opdateret med alt det, du skal<br />

følge med i, når du arbejder med arbejdsmiljø.<br />

Forskning om arbejdsmiljø. Et samlet overblik<br />

over de seneste års forskningsresultater.<br />

Arbejdsmiljøloven. Her kan du se hvordan man<br />

kan tilrettelægge sit arbejdsmiljøarbejde og<br />

hvordan andre har organiseret ændringerne.<br />

Få første nummer gratis og vind et gavekort!<br />

Bestil dit abonnement nu - så får du første nummer gratis og<br />

deltager desuden i lodtrækningen om et gavekort på 300 kr. til<br />

Arbejdsmiljøbutikken. Bestil på arbejdsmiljoviden.dk/a-net eller<br />

besøg vores stand på ArbejdsmiljøNETs årskonference.<br />

www.magasinetarbejdsmiljo.dk<br />

27


Ren luft til frisk pris<br />

Turbodrevet åndedrætsværn til brug hele dagen i industrien og byggeriet<br />

Nu har du alle tiders chance for at bestille en komplet Proflow SC med Automask<br />

skærm og to P3 filtre, der beskytter mod partikler. Det hele er samlet i en praktisk<br />

æske og leveres til speciel kampagnepris på vare<strong>nr</strong>. 363.015.<br />

Ønsker du at beskytte dig mod gasser eller en kombination af gas og støv, så kan du<br />

skifte til andre filtre i Pro2000 serien. Vi hjælper gerne med at vælge korrekt filter, samt<br />

henvise til nærmeste forhandler.<br />

Proflow SC:<br />

● Robust elektronisk turboenhed af høj kvalitet<br />

● Automatisk flowkontrol garanterer luftmængden<br />

● Akustisk og visuelt alarmsystem<br />

● Genopladeligt NiMh batteri med driftstid på ca. 8 timer<br />

● Display viser resttid på batteri samt restkapacitet<br />

for partikelfiltrene<br />

● Vand og spulesikker med nedadvendte filtre (IP65)<br />

● Kraftigt støttebælte sikrer høj komfort<br />

Automask:<br />

● Meget let og komfortabel skærm med stort udsyn<br />

● Nem at vedligeholde og rengøre<br />

● Tilbuddet er gældende indtil 15. april <strong>2011</strong> og<br />

er ekskl. moms og levering<br />

Proflow SC<br />

ReadyPack kr.<br />

4.995,-<br />

ekskl. moms

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!