27.07.2013 Views

2.02 master

2.02 master

2.02 master

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sikkerhedslederen<br />

Medlemsblad for Sammenslutning af Sikkerhedsledere i Danmark<br />

Bestyrelsen<br />

Formand<br />

Næstformand<br />

Kasserer<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Områdeformænd<br />

Områdeformand<br />

Jylland Nord<br />

Områdeformand<br />

Jylland Syd<br />

Områdeformand<br />

Fyn<br />

Områdeformand<br />

Sjælland<br />

Områdeformand<br />

København<br />

Konferenceudvalget<br />

Arbejdsmiljøchef Erik Brødbæk<br />

Direktør Poul M. Schmidt<br />

Sikkerhedsleder Kay V. Johnsen<br />

Udstillingsudvalget<br />

Direktør Jens Jørgensen<br />

Sikkerhedschef Arne Nielsen<br />

Redaktionsudvalget<br />

Ansvarshavende Erik Brødbæk<br />

Redaktør Jens Stokholm<br />

Journalist Lars Nielsen<br />

2 Sikkerhedslederen 2/2002<br />

Arbejdsmiljøchef Erik Brødbæk<br />

COOP DANMARK PERSONALE<br />

Sikkerhedsleder Kay V. Johnsen<br />

HOFFMANN A/S<br />

Direktør Poul M. Schmidt<br />

BST ÅRHUS<br />

Hjemmesideudvalget<br />

Direktør Poul M. Schmidt<br />

Sektionsleder Ole Vendelbo<br />

Vedtægtsudvalget<br />

Arbejdsmiljøchef Erik Brødbæk<br />

Miljø- og kvalitetschef Per Bech<br />

Direktør Poul M. Schmidt<br />

Sekretariat<br />

Sektionsleder Ole Vendelbo<br />

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET<br />

Miljø- og kvalitetschef Per Bech<br />

KOOPERS DENMARK A/S<br />

Sikkerhedsleder Leif Hindby<br />

ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER<br />

Sikkerhedsleder Kay V. Johnsen<br />

HOFFMANN A/S<br />

Miljø- og kvalitetschef Per Bech<br />

KOPPERS DENMNARK A/S<br />

Afdelingslederleder Palle Bennow<br />

SDC UDVIKLING A/S<br />

Næste nummer af Sikkerhedslederen september 2002.<br />

Sektionsleder Ole Vendelbo<br />

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET<br />

43 86 34 40<br />

erik_broedbaek@fdb.dk<br />

76 20 37 77<br />

kvj@hoffmann.dk<br />

87 33 11 00<br />

pms@bstaarhus.dk<br />

45 25 11 55<br />

olv@adm.dtu.dk<br />

63 31 31 68<br />

bechp@koppers-europe.com<br />

89 40 15 00<br />

lehi@akv.aarhus.dk<br />

76 20 37 77<br />

kvj@hoffmann.dk<br />

63 31 31 68<br />

bechp@koppers-europe.com<br />

44 70 20 11<br />

pb@sdc.dk<br />

45 25 11 55<br />

olv@adm.dtu.dk<br />

Materiale, der ønskes optaget i bladet skal være aftalt med Jens Stokholm senest den 30. august. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der uopfordret indsendes og<br />

eventuelt optages under indsenderens navn. Samtidig gøres opmærksom på, at det optagne ikke nødvendigvis udtrykker SSID’s holdning.<br />

Sikkerhedslederen er trykt i et oplag på 800 og fordeles til SSID’s 550 medlemmer blandt sikkerhedsledere, miljøchefer og bst-ledere samt til arbejdsmiljømyndighederne,<br />

hovedorganisationerne og andre arbejdsmiljøaktører i Danmark.<br />

Redaktør: Jens Stokholm • Bülowsvej 26, 4 • 1870 Frederiksberg • 33 22 00 61 • e-mail: jst@hmsman.dk • www.hmsman.dk<br />

Layout: Erik Stokholm • e-mail: est@tdcadsl.dk<br />

Tryk: EH-TRYK • Tlf.: 86 10 22 88 • Fax: 86 10 10 64<br />

Indhold<br />

Nyt fra bestyrelsen 3<br />

Sikkerhedslederen 3<br />

Årskonference 2002 4<br />

Filmanmeldelse 6<br />

Generalforsamling 10<br />

Virksomhedsportræt 12<br />

Novozymes<br />

Arbejdsmiljø i 15<br />

Vejle kommune<br />

Lars’ Klumme 18<br />

Landet Rundt 19<br />

Områdenyt 22<br />

Aktivitetskalender 23<br />

Sekretær: Jette Vinther • SSID‘s sekretariat • Kongsvang Allé 25 • 8000 Århus C • Tlf.: 86 11 04 11 • Fax: 86 11 30 97 • e-mail: sekretariatet @ ssid.dk • www.ssid.dk


Nyt fra bestyrelsen<br />

SSID’s flagskib Årskonferencen blev afviklet<br />

i perioden 15. –17. april i Kolding. Aldrig har<br />

der været så mange deltagere (200), aldrig<br />

har der været så massive positive tilbagemeldinger<br />

på program og indledere, og aldrig<br />

har vi haft så stor og aktiv udstilling, som vi<br />

havde i år.<br />

Der skal lyde en velment tak til alle som<br />

bidrog til denne succes, ikke mindst konferencedeltagerne.<br />

Det bliver noget af en<br />

udfordring at følge op til næste år.<br />

I konferenceperioden afholdte vi også generalforsamling.<br />

Igen var det positivt at opleve<br />

mange deltagere, der aktivt deltog i debatten.<br />

Bestyrelsen blev efter kampvalg suppleret<br />

med 2 nye medlemmer, idet jobskifte gjorde<br />

det nødvendigt for Per Olsen og Jens Jørgensen<br />

at udtræde. Vi byder velkommen til<br />

Ole Vendelbo, DTU og Per Bech, Koppers<br />

i Nyborg, samt til suppleanterne Lise Heimark,<br />

København og Jens Chr. Jespersen,<br />

Århus.<br />

Sikkerhedslederen<br />

Arbejdsmiljøreform anno 2003?<br />

Dansk arbejdsmiljø befinder sig midt i vadestedet.<br />

Strukturudvalgets arbejde de kommende<br />

måneder bliver afgørende for hvilken<br />

linie, der lægges i den efterfølgende lovgivning.<br />

Regeringen vil noget med arbejdsmiljøet. Det<br />

siger beskæftigelsesministeren, det siger formanden<br />

for folketingets arbejdsmarkedsudvalg<br />

og det siger DA. Det går vi så ud fra<br />

selvom opposition, LO og mange kommentatorer<br />

har en anden opfattelse. Regeringen<br />

har startet med at rydde banen, fordi det den<br />

vil er noget andet end den udviklingslinie,<br />

der er lagt over de sidste 10 år. Vi skal have<br />

mindre bureaukrati og mere selvforvaltning<br />

hos virksomhederne. Samtidig lægges der op<br />

til, at arbejdsmarkedets parter kommer mere<br />

på banen både når det gælder strukturelle<br />

rammer for arbejdsmiljøarbejdet og regulerende<br />

aftaler på linie med den, der er indgået<br />

om mobning og seksuel chikane for dele af<br />

arbejdsmarkedet.<br />

Naturligt rettes blikket mod arbejdsmarkedets<br />

parter. Vil det lykkes for dem at nå frem<br />

til en rammeaftale for en ny struktur? Spor<br />

fra de foregående 10 – 15 år skræmmer, og<br />

optakten efter regeringsskiftet gjorde sit til<br />

Det er længe siden, at der har været kampvalg<br />

til pladserne i bestyrelsen, men vi oplever<br />

det positivt, og tager det som udtryk for,<br />

at medlemmerne gerne vil bidrage til foreningens<br />

udvikling. Bestyrelsen opfordrer<br />

til, at denne interesse også udmynter sig i<br />

aktiv deltagelse i lokalområderne.<br />

Foreningens store satsning på produktion af<br />

videofilmen Prisen har skabt stor opmærksomhed<br />

i mange kredse, og vi kan se, at<br />

salget stiger jævnt.<br />

Bestyrelsen har sat fokus på hjemmesiden, og<br />

der er indgået en serviceaftale der sikrer, at<br />

hjemmesiden holdes opdateret og ajourført.<br />

Her i bladet er der en omtale af det årlige<br />

kursus i Dialog, kommunikation og gennemslagskraft<br />

som gennemføres i samarbejde<br />

med DA. Vi opfordre alle der har mulighed<br />

herfor til at deltage.<br />

Bestyrelsen, suppleanter, områdeformænd<br />

og områderepræsentanter afholder strategi-<br />

at fastholde billedet af blokpolitik på arbejdsmiljøområdet.<br />

Glædeligt var det derfor på<br />

SSID’s Årskonference at opleve en Thomas<br />

Philbert og Marie-Louise Knubbert på talefod<br />

og klart enige om, at de havde en fælles<br />

opgave som skulle lykkes. Oplæggene var<br />

som ventelig forskellige, men uden bastante<br />

udmeldinger og synlige konfliktpunkter.<br />

Øget selvforvaltning og mindre bureaukrati<br />

lyder rigtigt i de fleste sikkerhedslederes øre.<br />

Det kan ikke undgå at give arbejde til sikkerhedslederne<br />

eller de, der løser denne<br />

opgave. Vi skal så blot sikre, at kompetencen<br />

er på plads. Mange sikkerhedsledere har de<br />

senere år peget på, at der både i Arbejdstilsynet<br />

og BST er et øget bureaukrati . Det har<br />

ikke givet bedre arbejdsmiljø – højest har det<br />

skabt flere job i systemerne.<br />

Arbejdstilsynets organisering ændret<br />

At skal have øget fokus på tilsyn og mindre<br />

på vejledning. Det kræver så et rådgivningsapparat,<br />

der kan sikre det store flertal af<br />

virksomheder en kompetent og konkurrencedygtig<br />

rådgivning. Det skal BST kunne, og<br />

BST bør udbygges. Danmark er det land i<br />

Europa, med absolut færrest antal arbejdstager<br />

tilsluttet et BST system. Organisation og<br />

indhold skal udvikles bort fra den stramme<br />

Erik Brødbæk<br />

konference 24.-26. oktober. Øvrige arrangementer<br />

kan ses på hjemmesiden.<br />

Bestyrelsen ønsker alle en god og rekreativ<br />

sommer, med ønsket om at vende tilbage<br />

med fornyede kræfter og energi til den kommende<br />

SSID-sæson.<br />

Med venlig hilsen<br />

Erik Brødbæk<br />

styring. Virksomhederne har et krav på mere<br />

frit valg af rådgivere og ydelser – ganske som<br />

de er vant til på alle andre områder. Sondring<br />

mellem § 5 og § 6 ydelser virker absurd.<br />

Samfundet har krav på, at arbejdsmiljøet er<br />

i orden og at man bruger faglig kompetent<br />

rådgiver, hvis man ikke selv kan klare problemerne.<br />

Det skal styres af Arbejdstilsynet og<br />

ikke i organisering af BST-systemet.<br />

Tilbage står sikring af, at virksomhederne<br />

udvikler et godt arbejdsmiljø uden arbejdsskader<br />

og nedslidning, med trivsel for medarbejderne.<br />

Arbejdstilsynets regler og kontrol<br />

eller virksomhedernes gode vilje gør det ikke<br />

alene. Det er nødvendigt med både incitamenter,<br />

redskaber som APV, uddannelse og<br />

ikke mindst ledelse.<br />

Her ligger Strukturudvalgets største og vanskeligste<br />

opgave. Behovet for kraftfulde<br />

instrumenter på alle 4 områder fremgår af, at<br />

et klassisk arbejdsmiljøproblem som arbejdsulykker<br />

ikke er løst ved de sidste 25 års indsats<br />

og at nye komplekse problemer omkring<br />

stress samt psykisk arbejdsmiljø trænger sig<br />

på samtidig med store ændringer i arbejdskraftens<br />

sammensætning, krav og forventninger.<br />

Det behov alene retfærdiggør en<br />

arbejdmiljøreform 2003.<br />

Jens Stokholm<br />

Sikkerhedslederen 2/2002<br />

3


4 Sikkerhedslederen 2/2002<br />

Årskonference 2002<br />

Under overskriften ”Forandring til tiden” blev årskonferencen 2002 afviklet. Lad det være slået fast straks. Det var en velbesøgt<br />

og vellykket konference, hvor information, indlæg, livlig debat, erfaringsudveksling, udstilling og socialt samvær gik op i en højere<br />

enhed. Evalueringen dokumenterede dette til fulde<br />

Og forandringens vinde blæste kraftigt gennem Årskonferencens mange indlæg:<br />

• Den nye VK regerings oplæg til en reform af arbejdsmiljøarbejdet.<br />

• To lærerige eksempler på en strategisk placering af arbejdsmiljøarbejdet i en privat og en offentlig virksomhed.<br />

• Nye (og overrasende) samarbejdstoner fra arbejdsmarkeds to hovedorganisationer<br />

• Nye fakta omkring økonomien i arbejdsulykker – både i SSID’s nye film og i en større undersøgelse.<br />

• Såvel nye som gamle metoder i bekæmpelse af arbejdsulykker<br />

Vi har valgt at bringe dem alle dels i korte referater og dels i form af to virksomhedsportrætter af en stor privat og offentlig virksomhed,<br />

med arbejdsmiljøarbejdet i en strategisk placering.<br />

Effejtivisering og prioritering af<br />

arbejdsmiljøindsatsen<br />

Formanden for folketingets Arbejdsmarkedsudvalg,<br />

venstremanden Jens Vibjerg indledte<br />

konference med en orientering om regeringens<br />

mange tiltag og planer for Arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Jens Vibjerg startede med at<br />

slå fast, at målet for den nye politik var at<br />

genskabe respekten for arbejdsmiljøet. For<br />

meget bureaukrati har for længe slidt på<br />

denne respekt. Midlerne skal være dialog<br />

med arbejdsmarkedets partere, effektivisering<br />

af arbejdsmiljøarbejdet og prioritering<br />

af indsatsområderne. Der er på ingen måde<br />

tale om en nedprioritering af arbejdsmiljøet,<br />

således som oppositionen og fagforeningerne<br />

har hævdet. Regeringen betragter<br />

arbejdsmiljøet og det arbejde, der skal gøres<br />

som vigtigt.<br />

Mange ting er allerede sat i værk. Administrative<br />

bøder skal kun gælde for materielle<br />

lovovertrædelser. Den nedre grænse for<br />

etablering af sikkerhedsorganisation hæves<br />

fra 5 til 10 ansatte. Incitamentspakkens forskellige<br />

elementer tages af bordet, da de<br />

ikke tilskynder parterne til at sikre et godt<br />

arbejdsmiljø, men snare skaber mere bureau-<br />

SSID<br />

VK regeringens arbejdsmiljøpolitik<br />

krati. Arbejdsskadereformen er udskudt til<br />

efteråret, hvilket Jens Vibjerg beklagede. Det<br />

korte varsel, hvormed udbygningen af BST<br />

blev stoppet, blev også beklaget, men sådan<br />

var det nu engang, når valget lå hvor det<br />

lå og et kursskifte skulle gennemføres. Jens<br />

Vibjerg understregede samtidig, at der ikke<br />

var tale om en afskaffelse af BST - alene en<br />

tænkepause.<br />

Jens Vibjerg – formanden for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg<br />

– er tilfreds med udviklingen på<br />

arbejdsmiljøområdet<br />

Arbejdsmiljøreform 2003<br />

Prioriteringen er et af nøgleordene i det<br />

fremtidige arbejdsmiljøarbejde. De alvorligste<br />

problemer skal løses først. Det nytter<br />

ikke, at man tager fat på alt muligt og så<br />

fortsat står tilbage med et uændret antal<br />

dødsulykker, eksponering for kræftfremkaldende<br />

stoffer, opløsningsmiddelproblemer,<br />

børnearbejde, høreskader, tunge løft, helbredsskader<br />

i social- og sundhedssektoren<br />

og indeklimaproblemer. Der skal strukturændringer<br />

til, både i myndigheds- og rådgivningsapparatet.<br />

Den skal tage udgangspunkt<br />

i den situation, som ledelsen og medarbejderne<br />

står i, og man skal kunne se og måle,<br />

hvilken effekt der på sigt opnås gennem<br />

arbejdsmiljøarbejdet. Det skal være lige så<br />

interessant at være sikkerhedsrepræsentant<br />

som tillidsrepræsentant.<br />

Der er nu igangsat de to udvalgsarbejder, som<br />

skal lede frem til grundlaget for en ”Arbejdsmiljøreform<br />

2003” med fokus på henholdsvis<br />

prioriteringsgrundlaget for indsatsen og<br />

strukturen for arbejdet, ikke mindst det rådgivningsapparat,<br />

der skal betjene virksomhederne.<br />

Jens Vibjerg sluttede af med at<br />

konstatere, at det endnu var meget åbent,


hvilket indhold en ny struktur ville få, og<br />

han opfordre mødedeltagerne til at sende<br />

alle konstruktive ideer ind. Arbejdsmarkedets<br />

partere havde en stor opgave og ansvar<br />

for i fællesskab at få tingene på plads til efteråret.<br />

Kunne de ikke det, måtte og ville regeringen<br />

selv fastlægge rammerne.<br />

Spørgelysten var stor efter indlægget. Nogle<br />

af spørgsmålene udtrykte skepsis omkring<br />

parternes evne til at nå et mål af enighed<br />

fordi vi tidligere havde oplevet stor uenighed<br />

med tendens til ensidige politiske beslutninger<br />

bestemt af hvem der havde flertallet i<br />

folketinget. Jens Viberg troede ikke det ville<br />

ske denne gang. Parterne fremhæver i mange<br />

andre sammenhæng den danske model og<br />

opfordrer regeringen til at satse på den. ”Så<br />

de bliver nok enige, og bliver de ikke det,<br />

er de nok heller ikke så interesseret i modellen”.<br />

Regeringen vil så alene udarbejde forslagene.<br />

Andre spørgsmål fokuserede på at ledelsens<br />

engagement i arbejdsmiljøarbejdet var helt<br />

centralt for opnåelse af resultater – eksempelvis<br />

reduktion af arbejdsulykker. Er der<br />

politisk forståelse for dette og vilje til at<br />

bringe det ind i lovgivningen lød spørgsmålet.<br />

Jens Vibjerg ville ikke låse sig fast<br />

på enkeltløsninger på dette tidspunkt, men<br />

understregede vigtigheden af at få både ledelsen<br />

og medarbejderne mere med på banen<br />

end tilfældet var i dag.<br />

jst<br />

Novozymes og Vejle kommune<br />

En privat og en offentlig arbejdsgiver<br />

Arbejdsmiljøloven skelner ikke mellem private<br />

og offentlige arbejdsgivere, men forvaltes<br />

ansvaret forskelligt, og hvordan modtages<br />

den nye regerings oplæg til ændringer på<br />

arbejdsmiljøområdet de to steder? De spørgsmål<br />

blev stillet til den øverste ansvarlige for<br />

henholdsvis Novozymes og Vejle kommune.<br />

Det blev til 2 meget spændende og inspirerende<br />

indlæg fra engagerede topledere, der<br />

begge ville noget med deres arbejdsmiljøansvar<br />

og arbejdsmiljøet i deres virksomheder.<br />

Overordnet indgår arbejdsmiljøet begge<br />

steder i den strategiske planlægning og styring<br />

af virksomhederne, er synlig i medarbejdernes<br />

hverdag og spiller en rolle for<br />

produkter samt kundekontakter. I det konkrete<br />

er der forskelle. De forskelle har Sikkerhedslederen<br />

besluttet sig til at se nærmere på<br />

et 2 parallelle virksomhedsportrætter til ligelig<br />

inspiration for sikkerhedsledere i offentlige<br />

og private virksomhedeer.<br />

Se side 12 – 17.<br />

Thomas Philbert Nielsen fra DA<br />

LO og DA<br />

Arbejdsmiljøet – en fælles udfordring for<br />

organisationerne<br />

Med Jens Vibjergs indledning om regeringens<br />

oplæg til en ”arbejdsmiljøreform 2003”<br />

og klare udspil til parterne om at finde en<br />

fælles model, var der på forhånd stor interesse<br />

omkring DA og LO’s indlæg på konferencen.<br />

Gennem stort set de sidste 10 år har<br />

sikkerhedslederne været vænnet til, at uenighed<br />

mere end enighed parterne imellem<br />

har præget udviklingen på arbejdsmiljøområdet.<br />

Særlig markant blev det med vedtagelsen<br />

af incitamentspakken for 11⁄2 år siden.<br />

Udmeldingerne fra fagforeningernes side lige<br />

efter regeringsskiftet lovede heller ikke for<br />

godt. Samtidig kunne det være fristende for<br />

arbejdsgiversiden at satse på, at regeringen<br />

ville gennemføre alle arbejdsgivernes ønsker<br />

– ganske som det havde været tilfældet med<br />

den forrige regerings gennemførelse af incitamentspakken.<br />

Underdirektør i DA, Thomas Philbert Nielsen<br />

lagde traditionen tro for. De store overskrifter<br />

prægede indledningen, men tonen var en<br />

anden. Skarpheden fra tidligere år var forsvundet.<br />

Situationen er historisk og der er tale om<br />

en fælles udfordring hvor partssamarbejdet<br />

skal have en ny chance. Regeringen vil noget<br />

med arbejdsmiljøet, og ønsker at reetablere<br />

partssamarbejdet. Det er iøvrigt første gang,<br />

at der i et regeringsgrundlag er et afsnit om<br />

arbejdsmiljøet. Gennem regeringens første<br />

100 dage er der skabt et grundlag, banen er<br />

så at sige ryddet og tingene skal nu gøres på<br />

en ny måde.<br />

DA’s vision for den nye måde bygger på<br />

det selvforvaltende arbejdsmiljøsystem. Efterspørgsel<br />

skal præge opgaverne frem for<br />

udbud. Arbejdstilsynet skal decentraliseres<br />

og professionaliseres. Der skal gennemføres<br />

en tydelig afgrænsning af opgaverne med<br />

først og fremmest adskillelse af kontrol og<br />

rådgivning. Rådgivningen skal liberaliseres,<br />

der skal nye virkemidler på bordet og retssikkerheden<br />

skal forbedres.<br />

LO-sekretær Marie Louise Knuppert fulgte op<br />

og beklagede, at incitamentspakken var taget<br />

af bordet. Med en lille finte til DA’s pasmelding<br />

i Arbejdsmiljørådet for år tilbage reflekterede<br />

Marie Louise Knuppert lidt over LO’s<br />

overvejelser i den nye situation. ”Vi kunne<br />

have valgt at træde ud af Arbejdsmiljørådet –<br />

men valgte at blive”.<br />

Herefter listede Marie Louise nogle hovedsynspunkter<br />

op og henviste i øvrigt til LO’s<br />

oplæg ”nnn” på hjemmesiden. Uddannelsen<br />

skal være målrettet. Det samme gælder indsatsen,<br />

og de nye arbejdsmiljøproblemer skal<br />

frem. Sikkerhedsarbejdet skal styrkes på de<br />

små virksomheder, og der skal udvikles et<br />

tæt samarbejde mellem sikkerhedsorganisationen<br />

og samarbejdsorganisationen. Medarbejdernes<br />

ret til at sige fra overfor dårligt<br />

arbejdsmiljø skal styrkes. Endelig er der<br />

”myndighedssøjlen”. Her skal der sikres en<br />

målrettet og strategisk arbejdsmiljøforskning,<br />

der skal være arbejdsmiljødatabase, arbejdsmiljøregnskab<br />

og økonomiske incitamenter<br />

til at sikre og udvikle godt arbejdsmiljø. Det<br />

er også nødvendigt med nye ledelsesværktøjer<br />

og kursustilbud.<br />

Tiden til de to indlæg var knap, og der var<br />

ikke tid til uddybning af de meget generelle<br />

ønsker. Forsamlingen blev ikke meget klo-<br />

Marie Louise Knuppert<br />

Sikkerhedslederen 2/2002<br />

5


gere på, hvad forårets forhandlinger ville<br />

bringe af konkret lovgivning. Et vigtigt punkt<br />

prægede begge indlæg. Der var en ny vilje<br />

til at samarbejde og tage beskæftigelsesministerens<br />

opgave op, og det er for forsamlingen<br />

en forudsætning for et resultat som<br />

sikkerhedslederne kan arbejde videre med i<br />

arbejdsmiljøets hverdag.<br />

På grund af den knappe tid blev det aftalt,<br />

at Sikkerhedslederen følger op med et dobbelt<br />

interview, hvor begge parter har mulighed<br />

for at uddybe deres synspunkter.<br />

Arbejdstilsynet<br />

Arbejdstilsynets direktør Jens Jensen indledte<br />

med at konstatere, at det var 8. gang<br />

han deltog i SSID’s årskonference. Hvert år<br />

har der været noget nyt. Arbejdsmiljøområdet<br />

har været præget af kontinuerlig forandring<br />

med mange udviklingsaktiviteter og<br />

nye tiltag. Det er ikke tilfældet iår, og lige<br />

nu afventer alle de igangværende udvalgsarbejde<br />

i henholdsvis prioriterings- og strukturudvalget.<br />

Hvor Jens Jensen de tidligere<br />

år har fokuseret meget på de nye aktiviteter<br />

og sat dem ind i den overordnede strategi<br />

for arbejdsmiljøarbejdet blev dette år meget<br />

præget af en status og kommentarer til den<br />

nye At struktur.<br />

Prisen – et dokumentarprogram om prisen på en arbejdsulykke<br />

6 Sikkerhedslederen 2/2002<br />

Jens Jensen understregede, at selvom prioriteringsudvalget<br />

står midt i sit arbejde og der<br />

er vendt op og ned på meget det sidste halve<br />

år er der også faste holdepunkter, som føres<br />

videre. Handlingsprogrammet ”Rent arbejdsmiljø<br />

år 2005” er stadig i fokus. Lakmusprøven<br />

for Arbejdstilsynet de kommende år<br />

bliver de effekter og resultater, der nås, og<br />

den effektivitet hvormed de nås.<br />

Meget af det som regeringen har lagt op til<br />

har allerede været på vej. De senere år er der<br />

En filmanmeldelse<br />

skrevet langt færre vejledninger og fokuseret<br />

langt mere på kontrol og krav. Den røde tråd<br />

den kommende tid bliver:<br />

• Fokus på væsentlige arbejdsmiljøproblemer<br />

• Fokus på virksomhedernes eget arbejdsmiljøarbejde<br />

– (navnlig det tilpassede<br />

tilsyn)<br />

• Fokus på virksomheder med det dårlige<br />

arbejdsmiljø – ( At vil i højere grad sige<br />

nej til de gode arbejdsmiljøvirksomheder)<br />

• Fokus på kvalitet og effektivitet i myn-<br />

dighedsudøvelsen.<br />

Fokus på kvalitet og effektivitet vil foregå<br />

ud fra en model, med kvalitet og effektivitet<br />

i indbyrdes samspil. Værdigrundlaget for<br />

arbejdsmiljøindsatsen styrer kvaliteten i Tilsynsarbejdet<br />

En øget digitalisering af arbejdet<br />

skal sikre en øget effektivitet – både hvad<br />

angår produktiviteten, effekten og resultaterne<br />

af arbejdet.<br />

Men myndigheden skal ikke kun stille krav.<br />

Den skal også kunne vejlede virksomhederne<br />

– ikke med direkte rådgivning om løsninger,<br />

men ved at anvise, hvor virksomhederne kan<br />

hente rådgivning.<br />

Der vil i tiden fremover blive lagt stor<br />

vægt på, at Arbejdstilsynet kan præstere<br />

nogle resultater i form af forbedret arbejdsmiljø<br />

på de prioriterede områder. Det er så<br />

at sige arbejdstilsynets eksistensberettigelse.<br />

Årskonferencen startede andendagen med en premiere – en filmpremiere, og oven i købet med SSID som hovensponsor, idemæssig ophavsmand og central<br />

konsulent. En satsning fra bestyrelsens side i mere end en forstand, og det lykkedes. En fyldt foredragssal fik i 22 minutter en helt ny filmisk vinkling på et gammelkendt<br />

emne, arbejdsulykken.<br />

Og salen blev fra starten fanget ind både af historien, dens menneskelige konsekvenser, der sad med som tilskuer i salen, og de økonomiske perspektiver i en<br />

arbejdsulykke. Over en halv million kroner havde ulykken kostet virksomhed og samfund, da optagelserne var slut i marts 2002. Mere vil løbe på i årene fremover.<br />

Da klapsalverne var døde hen gav flere spontant tilkende, at filmen var god, ny i sin vinkling af stoffet og med en tidsrelevant fokus på økonomien. Den kan<br />

anvendes i mange forskellige undervisningssammenhæng, hvor den udfylder et hul i de eksisterende film om emnet.<br />

Det undervisningsmæssige perspektiv er udbygget i en DVD udgave. Her er der links til uddybende informationer om 9 forskellige instanser, der er berørt af og<br />

involveret i en arbejdsulykke. Disse er:<br />

Virksomheden – Sikkerhedsorganisationen – Arbejdstilsynet – Forsikringen – Arbejdsskadestyrelsen – Den Sociale Ankestyrelse<br />

Økonomen – Kommunen – Psykologen<br />

Drejebogen var hentet ud af virkeligheden på Dandy, hvor en kvindlig arbejder mister 4 fingre. Ulykkens hovedperson var den autentiske hovedaktør i filmen med<br />

Peter Tellesen fra PVT film som producent. Igennem den kronologiske beretning om ulykken, behandling og efterfølgende revalidering vises et tikkende kasseapparat,<br />

der tæller sammen, hvad ulykken koster virksomhed og samfund.<br />

Udgiften marts 2002 er beregnet til godt en halv million kroner, og udgifter vil fortsat løbe på i årene fremover. Filmens kommentator slutter af med at konstatere,<br />

at der registreres ca. 50.000 arbejdsulykker årligt. Mange af disse koster ikke så meget, men der er andre, som koster meget mere.<br />

Filmen udgives af Forlaget 94, Mariedalsvej 7A, 8220 Brabrand. Tlf.87 47 00 20, www.forlaget94.dk<br />

Jens Stokholm<br />

Jens Jensen, Arbejdstilsynet


Det skal så samtidig finde sted under en<br />

finanslovsramme og en markedsmæssig situation,<br />

hvor bevilling reduceres fra 370 mil.<br />

kr. i 2002 til 315 mil kr. i 2005 og en personalereduktion<br />

fra 700 årsværk i 2002 til 570<br />

i 2005. konsekvensen af dette bliver færre<br />

tilsyn og stop for landsdækkende indsatser.<br />

Biblioteket lukkes, og det vurderes om produktregisteret<br />

skal lukkes. Endelig forenkles<br />

Arbejdstilsynets struktur med kun 4 tilsynskredse,<br />

et arbejdsmiljøfagligt center og en<br />

administrativ enhed. Ledelsen for hver af<br />

disse 6 selvbærende enheder udgør sammen<br />

med Direktøren den ny ”koncernledelse”.<br />

Fremtidens arbejdsmiljø<br />

Projektleder Anne-Marie Dahl fra Instituttet<br />

for fremtidsforskning stod for første dagens<br />

sidste indlæg. Meget apropos de mange varslede<br />

ændringer i en nær fremtid handlede indlægget<br />

om fremtidens arbejdsmiljø. Det blev<br />

en kaskade af tankevækkende vinklinger på<br />

det, der allerede er i gang rundt om, kan<br />

dokumenteres i statistikker, målinger og aktiviteter<br />

bredt i samfundet. De perspektiver, som<br />

Anne-Marie Dahl ridsede op, gav samtidig en<br />

kraftig påmindelse om, at arbejdsmiljøarbejdet<br />

er i færd med at skifte indhold og fokus.<br />

Og fremtiden er allerede over os. Maskinerne<br />

har for længst taget det manuelle arbejde.<br />

Hovedparten af os er ikke optaget af det<br />

mere. Det samme gælder informationer og<br />

informationssamfundet – også her overtager<br />

maskinerne. Vi skal i stedet til at leve af<br />

vore følelser. Omsorg og historier kommer<br />

i højsædet sammen med vore drømme. Det<br />

påvirker igen vore krav og forventninger til<br />

arbejde og fritid. Ikke mindst de unge, der<br />

er ude eller på vej på arbejdsmarkedet, er<br />

bærer af disse forandringer Der er masser<br />

af eksempler og en statistik over arbejdsstyrkens<br />

fordeling fra 1901 med fremskrivning til<br />

Anne-Marie Dahl<br />

Landbrug m.v.<br />

Arbejdsstyrkens fordeling 1901 – 2021<br />

2021 dokumenterer mere end noget andet<br />

denne udvikling – se figur 1.<br />

Parallelt med denne udvikling har der fundet<br />

en udvikling sted af arbejdsbegrebet. I industrisamfundet<br />

var brug af tid i centrum<br />

sammen med den stabile medarbejder. I<br />

Informationssamfundet var/er det viden og<br />

analytiske evner der tæller sammen med<br />

medarbejdere, der kan bearbejde og formidle<br />

viden. I drømmesamfundet er det historien<br />

og kreativitet, der er i centrum, tid og sted er<br />

ikke afgørende. Arbejde og fritid glider ud i<br />

et. Det ses allerede hos de unge, hvor høj løn<br />

ikke er nok. ”Heller kuli hos Lars von Trier<br />

end millionær i kloakbranchen”, og så skal<br />

det handle om MIG.<br />

Det giver modsatrettede tendenser omkring<br />

fremtidens arbejdsplads. På den ene side er forandring,<br />

aktivitet og udfordringer med projektarbejde<br />

og flexible rum i højsædet – new office<br />

konceptet er in også af den grund. Færre opgaver<br />

løses optimalt af den enkelte. Levende bygninger<br />

døgnet rundt. På den anden side er der<br />

behov for stabilitet, enkelthed, hjemlig atmosfære,<br />

retten til noget personligt og et godt<br />

arbejdsmiljø, hvor fokus også har flyttet sig.<br />

I industrisamfundet drejede det sig om grovmekanik<br />

og gift, nedslidning og forgiftning. I<br />

informationssamfundet om finmekanik, musseskader<br />

og sex-chikane. I drømmesamfundet er<br />

problemet ”At navigere i kaos” og altid at være<br />

”on”. Familieliv og arbejdsliv går ud i et, ja har<br />

næsten byttet roller. Familielivet prioriteres højt<br />

i holdninger og ambitioner, men lavt i handlinger.<br />

Forventningerne og ambitionerne kan<br />

være svære at opfylde i hjemmelivets kontante<br />

og lidt sure arbejdskrav. Så er der mere selvrealisering<br />

og oplevelse på arbejdet.<br />

Det giver stress, og stress med afledte problemer<br />

er den nye arbejdsmiljøudfordring.<br />

Industri, håndværk, bygge/anlæg<br />

Vidensbehandling<br />

Følelsesbehandling,<br />

skabelse af oplevelse<br />

Personlig omsorg<br />

SACA projektet –<br />

Hvad koster arbejdsulykker i din virksomhed?<br />

Efter premieren på ”Prisen” præsenterede<br />

lektor Pall Rikhardsson, Handelshøjskolen<br />

i Århus den undersøgelse og metode, som<br />

blandt andet havde inspireret til filmen. En<br />

analyse af 27 ulykker med fravær ud over<br />

skadesdagen gav som resultat, at mindre<br />

alvorlige ulykker i gennemsnit kostede virksomheden<br />

ca. 8.500 kr., den typiske ulykke<br />

kostede ca. 31.500 kr. og den alvorlige ulykke<br />

kostede ca. 85.750 kr. 2/3 er synlige omkostninger<br />

og 1/3 er skjult ( kan ikke umiddelbart<br />

beregnes ud fra økonomisystemet i virksomheden).<br />

Det er vigtigt at understrege, at der<br />

her alene er tale om de rene virksomhedsomkostninger.<br />

Samfundets omkostninger og<br />

den skadesramtes omkostninger er ikke medregnet<br />

således som der er tilfældet i filmen<br />

”Prisen”.<br />

Omkostningerne fordeler sig med 2/3 på<br />

fravær, 14% på produktionsforstyrrelser, der i<br />

øvrigt er jokeren i omkostningerne og tilsvarende<br />

13% på administration. Forebyggelsen<br />

af nye ulykker udgør kun 3% af omkostningerne.<br />

Omkostningerne mærkes i øvrigt<br />

mere i små virksomheder og virksomheder,<br />

der sælger arbejdskraft.<br />

Et vigtigt led i projektet har været etablering<br />

af en metode til beregning af omkostningerne<br />

og afprøvning af denne. Det er lykkedes<br />

med SACA metoden (Systematic Accident<br />

Cost Analysis), der er udviklet i samarbejde<br />

med PriceWaterhouseCoopers og betalt af<br />

Arbejdstilsynet. Interesserede kan hente rapport<br />

og metodebeskrivelse på www.asb.dk/<br />

saca.<br />

Sikkerhedslederen 2/2002<br />

7


Som nævnt er det kun en begrænset del af<br />

omkostningerne, der er medtaget – den del,<br />

der umiddelbart berører (og motiverer?) virksomhederne.<br />

”Prisen” viste, at arbejdsulykker<br />

koster samfundet meget mere. Set i et<br />

europæisk perspektiv er det beregnet, at der<br />

sker ca. 4.5 mio arbejdsulykker årligt i EU.<br />

De resulterer i 146 mio. tabte arbejdsdage<br />

med et skønnet tab af BNP på 2,6 – 3,8%. For<br />

Danmarks vedkommende betyder det et tab<br />

på 34,2 – 50 mia. kr.<br />

Hvad holder os dog tilbage?? – også selvom det<br />

måske er mindre i Danmark end i resten af EU.<br />

Danfoss knækker ulykkeskurven<br />

Fra økonomital og regnskabsmetoderne hos<br />

Århus Handelsskole til sikkerhedsleder Leif<br />

Rasmussen konferencen ud på en rejse i<br />

praktikkens land – nærmere betegnet hos<br />

Danfoss i Kolding. Her har de knækket ulykkeskurven<br />

– se figur 1. Det har taget tid og<br />

det er foregået trin for trin, år for år var Leif<br />

Rasmussens indledende budskab.<br />

Isbjergstigen<br />

Risikable handlinger: Placering af stige på kasse.<br />

Mindre uheld: Kassen skrider og personen på nederste<br />

trin forstuver en fod.<br />

Dødsulykke: Kassen skrider og medarbejderen på øverste<br />

trin forstuver en fod<br />

8 Sikkerhedslederen 2/2002<br />

Figur 1<br />

Figur 1: Antal arbejdsulykker, Danfoss Kolding<br />

Trin 1 blev taget I 1996/97 hvor ulykkerne<br />

blev halvveret, sikkerhedsrundgange kom i<br />

højsæde og 0 ulykker år 2000 blev sat som<br />

mål.<br />

Trin 2 (1997-98) var synliggørelse af uheld,<br />

udarbejdelse af handlingplaner og informationsmøder.<br />

Trin 3 havde som tema 100 dage uden uheld<br />

med synlig fejring af dette og introduktionsprogram<br />

I sikkerhed for nyansatte.<br />

Trin 4 (1999-2000) havde synliggørelse af<br />

tæt ved hændelser og uforsvarlige hændelser<br />

som tema.<br />

Trin 5 (2000-2001) havde eliminering af risikofaktorer,<br />

den ryddelige fabrik og 5S på<br />

arbejdspladsen som temaer.<br />

Kommunikation, fornyelse og dynamik er nødvendige<br />

ingredienser for at holde interessen<br />

fangen. ”Gryden skal holdes I kog”, og det<br />

hjælper, når det er en ildsjæl som Leif Rasmussen,<br />

der er mesterkokken. Til kommunikation<br />

betjener Leif Rasmussen sig blandt andet af<br />

foto og humoristiske overheads. Foto af uforsvarlige<br />

hændelser og foto i rapporter samt på<br />

handlingsplaner er med til at synliggøre forholdene,<br />

og det huskes langt bedre end alenlange<br />

beskrivelser. Leif Rasmussen gav en lang<br />

række praktiske eksempler, og de er generøst<br />

stillet til medlemmernes disposition på SSID’s<br />

hjemmeside.<br />

Eksemplet over dem alle var efter redaktørens<br />

opfattelse en risikobetonet placering<br />

af en stige. Den havde Leif udnyttet til at<br />

anskueliggøre isbjergteorien. Billedet behøver<br />

ingen forklaring.<br />

Maersk Contractors<br />

Martin Heuser fra Maersk trainingcenter,<br />

Svendborg gennemgik principperne bag sikkerhedsarbejdet<br />

off shore. Nøgleordene er<br />

ledelse, ansvar og udøvelse.<br />

En borerig er et barskt miljø med store klimatiske<br />

udfordringer og mange forskellige<br />

besætninger fra mange forskellige lande. Det<br />

stiller særlige krav til sikkerheden, de sikkerhedssystemer,<br />

der arbejdes efter og uddannelse.<br />

Grundlæggende er det sådan i dag<br />

med den store opmærksomhed, der på olieindvinding<br />

i Nordsøen, at man ganske enkelt<br />

ikke får arbejdstilladelse, hvis sikketrhedsstatistikkerne<br />

ikke er på et acceptabelt niveau.<br />

Der er mange elementer i de sikkerhedssystemer,<br />

man anvender. Et af disse er arbejdstilladelse<br />

til farligt arbejde. Først når de<br />

sikkerhedsmæssige forberedelserne er på<br />

plads gives der ved underskrift accept på, at<br />

arbejdet kan gå i gang. Tilsvarende når det er<br />

afsluttet skal der være underskrift på. at alle<br />

ting er tilbageleveret.<br />

Martin Heuser tror i dag på, at det kan lade<br />

sig gøre at arbejde med 0 ulykker – sådan har<br />

det ikke altid været.<br />

jst


Folkesundhed og rummeligt arbejdsmarked<br />

Udviklingen i folkesundheden i Danmark og<br />

det danske folkesundhedsprogram<br />

I et ekvilibristisk tempo gennemgik Finn<br />

Kamper Jørgensen fra Statens institut for<br />

Folkesundhed essensen af dokumentationen<br />

omkring danskernes sundhed. Ingen af de<br />

tilstedeværende var ladt i tvivl om, at vor livsstil<br />

er hovedansvarlig for vore gebrækkeligheder<br />

og dårlige prognose for levealderen.<br />

(Den har dog rettet sig noget det sidste par<br />

år – budskabet er trængt ind især hos den<br />

bedst uddannede del af befolkningen).<br />

Tobak, kost (fedt), alkohol i større mængder<br />

og manglende motion er de hovedansvarlige<br />

faktorer. Først og fremmest Folkesundhedsprogrammet<br />

skal få os til at ændre<br />

vore vaner. Sundhedsprogrammerne inddrager<br />

også arbejdspladserne, og det har været<br />

med til at udvide arbejdsmiljøbegrebet.<br />

Sundhedssektoren har her skubbet til en lidt<br />

rigid arbejdsmiljøsektor.<br />

Finn Kamper Jørgensen gik herefter over til<br />

en gennemgang af de seneste resultater fra<br />

den 3. store undersøgelse af sundhed og<br />

sygelighed i den voksne danske befolkning<br />

siden 1987. Undersøgelsen bygger på interview<br />

af 22.500 personer. Ca. 4/5 af den<br />

voksne befolkningen vurderer, at de har et<br />

godt eller virkeligt godt helbred, og andre<br />

4/5 vurderer, at de er friske nok til at gøre<br />

hvad de har lyst til. Især de ældre får det<br />

bedre mentalt og fysisk, medens de unge<br />

noget overraskende vurderer deres helbred<br />

lidt ringere end tidligere og føler sig mere<br />

stressede.<br />

Der er kommet en langt større bevidsthed om<br />

betydningen af sund adfærd siden den første<br />

undersøgelse i 1987, og det giver sig tydeligt<br />

udslag i faldende antal rygere. Der er 53% af<br />

de adspurgte, som er ansat på arbejdspladser<br />

med faste rygeregler. Men også når det<br />

gælder bevidsthed om sund kost og motion<br />

ses en positiv udvikling. Alkoholforbruget er<br />

dog i stigning samtidig med, at næsten 60 %<br />

er ansat på arbejdspladser med faste alkoholregler.<br />

Arbejdsmiljøet udgør en del af undersøgelsen.<br />

Ca. hver 4. har fra 25 års alderen<br />

svært ved at nå arbejdsopgaverne. Knap 20<br />

% anbringes altid eller ofte i situationer på<br />

arbejdet, der er følelsesmæssigt belastende<br />

og andre 16% har ringe indflydelse på det de<br />

laver. Det tegner et samlet billede af stadig<br />

voksende psykiske arbejdsmiljøproblemer og<br />

stress.<br />

De fysiske problemer i arbejdsmiljøet forandrer<br />

sig også. Ensidige gentagne bevægelser er<br />

i stigning. Støj opleves også som stigende. Det<br />

er helt på linie med resultaterne fra Arbejdsmiljøinstituttets<br />

undersøgelse, og ganske overraskende<br />

i lyset af de mange år med BST og<br />

støjkampagner fra Arbejdstilsynet.<br />

Endelig er der arbejdsulykkerne. Registreringer<br />

på skadestuerne landet over viser et uændret<br />

højt antal arbejdsulykker. Det fald, som<br />

DA har fundet i deres indberetninger kan<br />

ikke bekræftes af skadestueregistreringerne<br />

og AMI’s NAK undersøgelse. Vi venter stadig<br />

på de endelige tal fra Arbejdstilsynet for 2000<br />

og 2001, men meget tyder på, at faldet i<br />

DA’s statistikker skyldes selektion i gruppen<br />

af rapporterende virksomheder – eksempelvis,<br />

at de indrapporterende virksomheder er<br />

dem, der bevidst arbejder med at forebygge<br />

ulykker (red.)<br />

Det rummelige arbejdsmarked hos Rockwool<br />

Personalekonsulent og arbejdsmiljøleder<br />

Henning Nielsen er ildsjælen i det rummelige<br />

arbejdsmarked hos Rockwool i Vamdrup.<br />

Han trak de strategiske og praktiske hovedlinier<br />

op.<br />

Ledelsen fastlægger mål og strategier for det<br />

rummelige arbejdsmarked, men medarbejderne<br />

er med fra starten. Især er de med,<br />

når de overordnede mål skal konkretiseres til<br />

handlingsplaner. Ellers er det arbejdet med<br />

den enkelte person, som er afgørende for<br />

succes. Her er opstarten meget vigtig, især er<br />

det vigtigt at arbejde med de muligheder folk<br />

har frem for at fokusere på begrænsningerne<br />

– eller som Erik Nielsen udtrykte det: ” Bare<br />

der er muligheder i en medarbejder, kan der<br />

også findes en placering og en udnyttelse i<br />

Rockwool”.<br />

De vigtigste krav i arbejdet med indplacering,<br />

optræning, arbejdsprøvning etc. er, at personen<br />

er motiveret, at formålet er kendt af alle,<br />

Arbejdsmiljøleder Jens Nielsen<br />

der er involveret og at alle relevante oplysninger<br />

er kendt. Det nytter ikke noget, at<br />

en kommune på forhånd kræver en arbejdsplads<br />

når den indledende fase er overstået.<br />

Sundhedsfremme i Rødovre kommune<br />

Rødovre kommune har gennemført en stort<br />

anlagt satsning på sundhedsfremme og rummeligt<br />

arbejdsmarked – især rettet mod<br />

seniorer. Arbejdsmiljøkonsulent Karin A. Welling<br />

gennemgik programmet, der var bygget<br />

op over 7 faser:<br />

1. Information og dialog for alle i målgruppen<br />

2. Spørgeskemaundersøgelse i samarbejde<br />

med AMI<br />

3. Trivselssamtale i samarbejde med BST<br />

Danmark<br />

4. Tilbud om individuel rådgivning med<br />

det mål at skabe overblik og se på<br />

omstillingsmulighederne<br />

5. Opfølgningssamtale med BST Danmark<br />

6. Information, dialog og debatmøde om<br />

resultater, hvordan kan der arbejdes<br />

videre og fokus på roller og ansvar<br />

7. Evaluering<br />

Med baggrund i spørgeskemaundersøgelsen<br />

blev den personlige sundhedsprofil kortlagt<br />

og der blev udarbejdet en personlig APV med<br />

fokus på livsstilsfaktorer og arbejdspladsforhold.<br />

Denne var individuel, men samtidig<br />

blev der udarbejdet en samlet rapport til<br />

Rødovre Kommune over tendenser. Reaktionerne<br />

var meget forskellige. Medarbejderne<br />

var som helhed taknemmelige, og brugte i<br />

høj grad de råd, de fik. Tillidsrepræsentant<br />

var betydelig mere kritisk.<br />

Konferencens to sidste indlæg<br />

var også denne gang forskellige fra resten.<br />

Sikkerhedslederne kan næppe gå hjem og<br />

omsætte antropolog Charlotte Baarts feltarbejde<br />

omkring arbejdsulykker i egen hverdag.<br />

Betydningen af det sociale fællesskab for<br />

håndtering af risici i et sjak jord- og betonarbejdere<br />

var ikke til at tage fejl af. Charlotte<br />

Baarts havde både observeret og på egen<br />

krop prøvet forskellen på at være med og<br />

udenfor. Betydningen af adfærd og holdninger<br />

for sikkerhedsarbejdet og forebyggelse af<br />

ulykker blev atter understreget.<br />

Psykolog Gunner Ørskov holdt et spejl op<br />

for forsamlingen med billeder af os selv og<br />

det samfund vi lever i. De nye fællesskabsord<br />

er ” vi har travlt”, ” Udbrændt” og ”Ressourcer”.<br />

Især det sidste stopper al videre spørgen<br />

og diskussion. Det giver vi næppe slip på<br />

foreløbig.<br />

Sikkerhedslederen 2/2002<br />

9


Generalforsamling<br />

mandag den 15. april 2002 på Comwell Kolding<br />

Efter en god og lang førstedag på årskonferencen bød formanden Erik Brødbæk velkommen<br />

til de 88 delegerede. Lars Nielsen, blev traditionen tro valgt som dirigent.<br />

Sikkerhedslederen har sakset udvalgte afsnit i beretningen.<br />

Mål<br />

SSID skal være en åben og aktiv forening,<br />

der gennem aktuelle lokale og landsdækkende<br />

arrangementer skal placere sig synligt<br />

i arbejdsmiljøbilledet og medvirke til at sætte<br />

arbejdsmiljødagsordenen.<br />

Vi skal bidrage til udvikling af arbejdsmiljøet<br />

gennem samarbejde med myndigheder og<br />

nationale og internationale netværks og sikre<br />

et godt velfungerende og serviceminded<br />

sekretariat.<br />

Bestyrelsen mener, at vi er drejet ind på<br />

sporet og nu er i den situation, at vi kan<br />

speede op for processen.<br />

”På den politiske front har det seneste år i<br />

den grad været holdningernes vendeplads.<br />

Den politiske sammensætning efter valget<br />

har ikke gjort arbejdet med arbejdsmiljø<br />

nemmere. Massakren på Arbejdstilsynet og<br />

Arbejdsmiljøinstituttet sender signaler om<br />

store ændringer i Arbejdstilsynets rolle, ud<br />

over kontrolfunktionen. Den skaber i arbejdsgiverkredse<br />

frygt for, at en neddrosling af<br />

en kvalificeret forskning efterlader os uden<br />

muligheder for at sandsynliggøre eller dokumentere<br />

farligheden af konkrete arbejdsmetoder<br />

m.v.”<br />

Endnu mangler vi en række lovgivningstiltag<br />

for at bringe handling bag ordene, men<br />

meget tyder på, at vi må vente til september,<br />

før der sker noget. Til den tid har regeringens<br />

2 udvalg også barslet med forslag til<br />

prioriteringen af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøapparatets<br />

struktur, herunder arbejdsmarkedets<br />

parters rolle i den kommende<br />

lovgivning på arbejdsmiljøområdet.<br />

den afgående bestyrrelse samlet for sidste gang<br />

10 Sikkerhedslederen 2/2002<br />

Områdeudvalgene<br />

Områdeudvalgene er krumtappen i SSID’s<br />

arbejde, og bestyrelsen vil lægge sig i selen<br />

for at underbygge og udvikle et gensidigt tillidsforhold,<br />

så vi gennem åbenhed og gode<br />

arrangementer såvel lokalt som på landsplan<br />

kan gøre SSID til en eftertragtet medspiller<br />

blandt andre arbejdsmiljøprofessionelle.<br />

Der foregår allerede et godt samarbejde<br />

mellem områderne. Sjælland og København<br />

afholder fælles arrangementer. De medlemsarrangementer,<br />

der har været afholdt<br />

efter områdegeneralforsamlingen, udover at<br />

trække mellem 50 og 100 deltagere har været<br />

en succesoplevelse for deltagerne.<br />

Bestyrelsen har slået til lyd for, at medlemsarrangementerne<br />

i højere grad opleves som en<br />

mulighed for alle medlemmer, vel vidende at<br />

den geografiske afstand giver sine begrænsninger.<br />

I den sammenhæng vil vi i fremtiden vurdere,<br />

om et arrangement kan gentages i andre<br />

områder, så flest mulige får glæde heraf.<br />

Medlemmer<br />

Vi har et jævnt stigende medlemstal, men i<br />

forbindelse med kontingentopkrævningen er<br />

der altid en del udmeldelser. Fra 1. november<br />

2001 har vi indført den procedure, at<br />

sekretariatet kontakter alle virksomheder, der<br />

ønsker sig udmeldt, for at afklare begrundelsen<br />

herfor og for at sikre, at der ikke ligger<br />

misforståelser til grund.<br />

Vi er så optimistiske at tro, at der endnu er<br />

et potentiale for medlemstilgang, og inden<br />

sommerferien vil vi tilsende ikke-medlems<br />

virksomheder med fx 200 medarbejdere og<br />

derover et orienteringsbrev og et eksemplar<br />

af sikkerhedslederen med en opfordring til<br />

at blive medlem.<br />

Erik Brødbæk aflægger beretning<br />

Hjemmesiden<br />

Som bekendt, havde vi nogle startvanskeligheder<br />

med hjemmesiden, men efter at have<br />

skiftet leverandør har vi fået mere skik på<br />

tingene. Vi er klar over, at der skal foregå<br />

en konstant udvikling og vedligeholdelse af<br />

hjemme-siden, for at det er interessant for<br />

brugerne, og bestyrelsen vil opprioritere det<br />

nuværende udvalg til et hurtigt arbejdende<br />

udvalg. - Forbedringsforslag fra medlemmer<br />

og brugere er altid velkomne.<br />

Økonomien<br />

SSID har en sund økonomi. Vi har en tilfredsstillende<br />

egenkapital, der gør, at vi til enhver<br />

tid kan svare enhver sit.<br />

En god økonomi giver os mulighed for at<br />

begynde at eksperimentere med spændende<br />

projekter, og vi har til denne konference<br />

vovet os ud i et filmprojekt om en arbejdsulykke,<br />

som vi skal se i morgen tidlig.<br />

Eksterne samarbejdspartnere<br />

SSID har flere eksterne samarbejdspartnere,<br />

blandt andet DA, DI, De Nordiske søsterorganisationer,<br />

Arbejdstilsynet og BST foreningen.<br />

På det internationale område er vi<br />

ligeledes sammen med BST Foreningen med<br />

i opbygningen af et eurpoæisk netværk af<br />

organisationer, der ligesom vores arbejder<br />

med arbejdsmiljø og sundhed. Formålet er at<br />

skabe større dynamik på arbejdsmiljøområdet<br />

og få ensartede regler og retningslinier i<br />

EU.<br />

Nyt navn??<br />

Mange organisationer skifter navn, - og<br />

spørgsmålet er, om det nu også er ved at<br />

være tiden for SSID? - Den traditionelle sikkerhedsleder<br />

arbejder også med sundhed og<br />

arbejdsmiljø i bredere forstand end lige fysisk<br />

arbejdsmiljø. Vi har ikke umiddelbart fundet<br />

et nyt navn, der falder lige for og helt naturligt.<br />

– Bestyrelsen modtager gerne tilkendegivelser<br />

fra medlemmerne.


Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse<br />

Hverken revisionsselskabet KPMG eller den kritiske revisor, John Weygaard,<br />

havde be-mærkninger til regnskabet.<br />

Fra salen var der blandt andet forskellige kritiske spørgsmål til de<br />

store udgifter ved filmprojektet, og de stigende udgifter til Sikkerhedslederen.<br />

Diskussionen mundede ud i en massiv opbakning fra<br />

de øvrige tilstedeværende, der klart tilkendegav, at det var et godt<br />

initiativ specielt i en periode, hvor man diskuterer begrænsningen af<br />

arbejdsulykker. Også forbedringen af Sikkerhedslederen blev bakket<br />

op af et stort flertal af forsamlingen.<br />

Budgettet for 2003 er stort set uændret i forhold til tallene for 2001<br />

og 2002. kontingentet for 2003 er fortsat kr. 815. En diskussion<br />

gennem flere år om momsregistrering af SSID nu er mundet ud i, at<br />

SSID skal momsregistreres med virkning fra 1. januar 2003.<br />

Valg til bestyrelsen<br />

Formand<br />

Erik Brødbæk, Coop Danmark A/S, blev genvalgt med akklamation.<br />

Bestyrelse<br />

Foruden bestyrelsens forslag blev Anne Bitzer fra Løvens Kemiske<br />

Fabrik opstillet.<br />

Valgt blev Kay V. Johnsen og Ole Vendelbo for en 2-årig periode og<br />

Per Bech for ét år.<br />

Suppleanter<br />

Lise Heimark og Poul Chr. Jespersen blev valgt.<br />

Som sidste punkt rettede formanden en tak til de to afgåede bestyrelsesmedlemmer,<br />

Per Olsen og Jens Jørgensen for mange års godt samarbejde.<br />

De fik overrakt en gave fra foreningen.<br />

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak til deltagerne<br />

for god ro og orden.<br />

PS<br />

Deres udsendte kan dog ikke helt tilslutte sig dirigentens afsluttende<br />

bemærkning. Et muntert indslag fra udstillerne afbrød på et tidspunkt<br />

generalforsamlingen. De delegerede måtte op på bordene og<br />

ned igen som et led i løjerne. Sligt er ikke set før i SSID’s historie<br />

jst<br />

Stående afstemning<br />

Den rigtige handske til jobbet…<br />

Professionelle handskebrugere ved hvor vigtigt<br />

det er at bruge den rigtige handske til jobbet.<br />

Prøv f.eks.<br />

Marigold Fireblade<br />

til beskyttelse mod skarpe genstande.<br />

• Skærebeskyttelse op til kat. 4 (EN388)<br />

• Beskyttelse mod varme op til kat. 4 (EN407)<br />

• Produceret af 100% Kevlar ® fibre Du Pont<br />

• Stort udvalg af handsketyper og størrelser<br />

• Leveres også med ærmer til beskyttelse af<br />

håndled og underarm. 3 længder.<br />

Køb Marigold Fireblade hvor du normalt køber<br />

personlige værnemidler, eller kontakt Marigold<br />

Industrial og få oplyst nærmeste forhandler.<br />

Marigold Industrial, Kaalundsvej 11, 3400 Hillerød<br />

Telefon 48 24 60 23 • Telefax 48 24 53 23<br />

Sikkerhedslederen 2/2002<br />

11


Virksomhedsportræt<br />

Koncerndirektør Arne W. Schmidt<br />

”Det skal ind på lystavlen, at det betaler sig<br />

for en virksomhed, at have et godt arbejdsmiljø”.<br />

Så kontant indledte koncerndirektør<br />

Arne W. Schmidt, Novozymes SSID’s Årskonference<br />

to hovedindlæg fra topchefen i henholdsvis<br />

en stor privat og en stor offentlig<br />

virksomhed . Og han fortsatte: ”Man har<br />

fokuseret alt for meget på den reaktive side<br />

ved arbejdsmiljøarbejdet, men ikke på mulighederne”.<br />

Når det er sagt, skal det straks<br />

føjes til, at der er kommet for meget bureaukrati<br />

i Arbejdsmiljøarbejdet. Det begrænser i<br />

virkeligheden mulighederne.<br />

Ledelsen har ansvaret for at tilvejebringe<br />

rammerne for arbejdsmiljøarbejdet og integrere<br />

arbejdsmiljø i enhver arbejdsmæssig<br />

sammenhæng. Hos Novozymes bliver ledelsen<br />

selvfølgelig målt på økonomien og produktiviteten,<br />

men også på arbejdsmiljøet.<br />

Arbejdsmiljø er med på alle niveauer. Som<br />

koncerndirektør med ansvar for produktionen<br />

er Arne W. Schmidt formand for arbejdsmiljørådet,<br />

hvori de tunge liniedirektører<br />

også har sæde. Rådets arbejde er strategisk,<br />

fastlægger de overordnede rammer og mål.<br />

12 Sikkerhedslederen 2/2002<br />

Miljø er stærkt i centrum på Novozymes – både fordi enzymer nu og i fremtiden indgår<br />

i mange miljøforbedrende produkter og løsninger, men også fordi enzymproduktion<br />

er en kemisk/biologisk baseret produktion med miljøforurenende risici. Novozymes<br />

har i den sammenhæng vundet mange priser for sit miljøarbejde og for de miljøforbedringer,<br />

der er opnået med enzymprodukterne. Det sociale ansvar og arbejdsmiljøet<br />

indgår sammen med miljøet i de mere bløde værdier, som Novozymes årligt rapporterer<br />

parallelt med det økonomiske regnskab.<br />

Arbejdsmiljøorganisationen er præget af fleksibilitet<br />

og afspejler den aktuelle linieorganisation.<br />

Den er fra top til gulv meget<br />

utraditionel i sin opbygning og bygger oprindelig<br />

på en dispensation fra Arbejdstilsynet.<br />

De traditionelle sikkerhedsudvalg er afløst af<br />

et samarbejde mellem først og fremmest afdelingscheferne,<br />

der har budgetansvar og valgte<br />

arbejdsmiljørepræsentanter. Sidstnævnte får<br />

en udvidet uddannelse og kan bruge 10 -<br />

20% af arbejdstiden på arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Det er vigtigt, at de er godt forankret i den<br />

produktionsmæssige hverdag.<br />

APV har været et godt redskab for opfølgning<br />

og egenkontrol. APV i sig selv er ikke specielt<br />

interessant. Det er processen bag, som gør<br />

APV anvendelig. APV suppleres nu ved at inddrage<br />

arbejdsmiljøet i Novozymes kvalitetsstyringssystem.<br />

Det bliver meget centralt for<br />

styringen og den videre udvikling af arbejds-<br />

miljøet, og det forankrer integrationen af<br />

arbejdsmiljøet i den samlede produktionsstyring.<br />

For Arne W. Schmidt er det en helt naturlig<br />

udvikling. Et godt arbejdsmiljø er centralt<br />

for den fremtidige vækst og vitalt for bundlinien.<br />

Det mindskes ikke i fremtiden – snare<br />

tværtimod. Stærkt medvirkende hertil er den<br />

udviskning af grænsen mellem det at være på<br />

arbejde og fritid, som er igang. Virksomhederne<br />

skal i langt højere grad beskæftige sig<br />

med sundhedsprofilen for den hele medarbejder.<br />

Set på blandt andet denne baggrund<br />

er Novozymes ambitioner mere vidtgående<br />

en både den forrige og den nuværende regerings<br />

arbejdsmiljøoplæg.<br />

For de fleste sikkerhedsledere er det et<br />

misundelsesværdigt ledelsesengagement, der<br />

her lægges for dagen, men hvordan omsættes<br />

den ledelsesmæssige ambition og vision


Sikkerhedsleder John Fønss<br />

til operativ hverdag. Det spørgsmål har vi stillet<br />

til John Fønss, der er daglig sikkerhedsleder<br />

– eller arbejdsmiljørådgiver, som det<br />

hedder i Novo terminologien. John har taget<br />

hele udviklingen med fra traditionel sikkerhedsorganisation<br />

uden reel indflydelse, men<br />

helt efter bogen og med arbejdsmiljøafdeling<br />

samt separat BST ligeledes efter bogen –<br />

til dagens trimmede og dynamiske organisation,<br />

der langt fra er efter bogen men passer<br />

til Novozymes.<br />

Arbejdsmiljøorganisationen<br />

Novozymes – fakta<br />

Novozymes er verdens største producent af enzymer med en andel af verdensmarkedet<br />

på 40%.<br />

Virksomheden blev dannet ved delingen af det gamle Novo Nordisk i 2000 og har<br />

i dag ca. 3500 ansatte på virksomheder i Danmark (knap 2000) og spredt internationalt.<br />

Omsætningen var i 2001 på 5.271 mio. kr., en stigning på 5%. Resultat<br />

af primær drift steg 10% til 904 mio. kr. Produktionen er delt i tekniske enzymer<br />

(blandt a. vaskemiddelenzymer), fødevareenzymer og foderenzymer.<br />

I forhold til den tidligere organisation med<br />

SiU og SiG er SiU erstattet af et Arbejdsmiljøråd<br />

hvori den øverste linieledelse har sæde.<br />

SiG er erstattet af et samarbejde mellem afdelingslederen,<br />

der er sidste ledelsesled med<br />

budgetansvar og arbejdsmiljørepræsentanter,<br />

der er valgt for 4 år. Alle afdelingsledere<br />

har arbejdsmiljøopgaver (og ansvar). Lokale<br />

behov og organisationsforhold afgør antal<br />

arbejdsmiljørepræsentanter sammen med det<br />

forhold, at opgaverne skal klares indenfor 10<br />

- 20 % af arbejdstiden.<br />

Helt centralt i arbejdsmiljøarbejdet er et<br />

dokument: Arbejdsmiljøarbejdet i Novozymes<br />

A/S Danmark. I det beskrives relativt<br />

detaljeret hvad der skal gøres samt ansvar<br />

og opgaver for alle fra øverste koncerndirektør<br />

til menig medarbejder. Der er krav til bl.a.<br />

målfastlæggelse, mødefrekvens og halvårsmøder,<br />

som afholdes af direktørerne. Det er<br />

et dynamisk dokument, som Arbejdsmiljørådet<br />

løbende justerer. Med beslutning om, at<br />

arbejdsmiljøarbejdet skal integreres i Novozymes<br />

kvalitetsstyring danner dokumentet<br />

udgangspunkt for formulering af arbejds-<br />

Sikkerhedslederen 2/2002<br />

13


miljøafsnit i de enkelte enheders kvalitetsstyringsdokumenter,<br />

og vil naturligt indgå i<br />

kvalitetsaudit. Denne udvikling cementerer<br />

yderligere arbejdsmiljøarbejdets integration<br />

i liniens hverdag.<br />

BST<br />

Rådgiver for linieledelsen og arbejdsmiljøorganisationen<br />

er BST. Arbejdsmiljørådgiverne,<br />

hvoraf der er 5, er organisatorisk placeret<br />

i BST og dermed underkastet de bestemmelser,<br />

der fremgår af BST bekendtgørelsen.<br />

Med den nye bekendtgørelse er der meget<br />

stor overlap mellem traditionelle BST opgaver<br />

og ”sikkerhedslederopgaver” (§5 og §6).<br />

I en stor virksomhed er der behov for<br />

enkelthed og koordination af arbejdsmiljørådgivningen.<br />

Det foregår lettest indenfor samme<br />

organisatoriske ramme. Det at linieledelsen<br />

og arbejdsmiljørepræsentanterne har overtaget<br />

mange traditionelle sikkerhedsleder-opgaver<br />

samtidig med, at arbejdsmiljørådgiverne<br />

(sikkerhedslederne) er specialiserede, gør<br />

denne organisationsform usædvanlig. Arbejdsmiljørådgiverne<br />

kombinerer i dag<br />

arbejdsmiljøgeneralistviden med teknisk<br />

spidskompetance – eksempelvis indeklima,<br />

kemi, støj og vibrationer. Generalistviden<br />

anvendes som rådgiver for større produktionsområder<br />

medens specialistviden anvendes<br />

på tværs i hele organisationen.<br />

Fra starten gav det anledning til nogen diskussion<br />

og vel også en vis ængstelse for<br />

BST’s funktionsvilkår i forhold til BST’s neutralitet<br />

og bekendtgørelsens mange krav. På<br />

den anden side var der også stor uro for<br />

negativ påvirkningen af ”sikkerhedslederfunktionen”<br />

med unødig bureaukratisering<br />

på grund af især DANAK krav. I dag er det<br />

bredt accepteret og fungerer.<br />

14 Sikkerhedslederen 2/2002<br />

BST’s bestyrelse er Arbejdsmiljørådet, men<br />

i det daglige er BST placeret under kvalitetsområdet,<br />

som igen refererer til koncerndirektøren<br />

for Produktion, der er formand<br />

for Arbejdsmiljørådet. Da der er behov for<br />

koordination til HR området – eksempelvis<br />

på områderne revalidering og rummeligt<br />

arbejdsmarked deltager BST’s leder i koordinationsgrupper<br />

på disse områder.<br />

Uddannelse<br />

Uddannelse spiller en meget væsentlig rolle i<br />

udviklingen af Novozymes arbejdsmiljøorganisation<br />

og udgør et vigtigt næringssubstrat.<br />

Der er udviklet et særligt kursus på 2 dage for<br />

alle afdelingsledere og funktionschefer. Det<br />

har været en succes i ledelsesgruppen, hvad<br />

der normalt ikke er tilfældet med arbejdsmiljøuddannelser<br />

for ledere. Alle 1. linieledere<br />

gennemgår sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne<br />

det obligatoriske arbejdsmiljøkursus.<br />

Desuden stilles der krav til<br />

arbejdsmiljørepræsentanterne om deltagelse<br />

i en række andre kurser. Det er samtidig en<br />

af grundene bag kravet om en 4 årig valgperiode.<br />

Samlet er der investeret rigtig mange<br />

ressourcer i uddannelsen, og det er nok nødvendigt<br />

for at det hele skal lykkes.<br />

Et 20 årigt perspektiv<br />

For John Fønss er der ingen tvivl om, at<br />

arbejdsmiljøet i Novozymes har undergået<br />

store forandringer i de godt 20 år han har<br />

været med, og at der er sket store fremskridt.<br />

Skal han fremhæve de vigtigste bliver det:<br />

• Inddragelsen af topledelsen og afdelingslederne<br />

i arbejdsmiljøarbejdet med<br />

tydeliggørelse af ansvar og opgaver.<br />

• Løbende fastlæggelse af mål for indsatsen<br />

i dialog med medarbejderne<br />

og med indrapportering af resultater,<br />

der samles op i Arbejdsmiljørådet og i<br />

ledelsessystemet.<br />

• Aktivering af arbejdsmiljørepræsentanterne<br />

lokalt med flere opgaver og større<br />

ansvar.<br />

• Uddannelsesprogram for såvel lederne<br />

som arbejdsmiljørepræsentanterne.<br />

• Årlig rapportering af nøgletal i miljø og<br />

social årsrapport.<br />

Og da bladets redaktør til sidst spørger til de<br />

allergiproblemer, som enzymproduktionen<br />

tidligere skabte, er svaret nærmest et modspørgsmål<br />

– hvilke allergiproblemer? Mange<br />

års udvikling og forebyggende arbejde har<br />

reduceret dette problem til få tilfælde årligt.<br />

Jens Stokholm


Arbejdsmiljø i<br />

Sikkerhedskoordinator Lars Vestergaard Jensen foran Vejle Rådhus<br />

Borgmester Flemming Christensen er en af<br />

landets få SF borgmestre. Meget ulig det traditionelle<br />

SF billede er skatten sat ned i de<br />

9 år, hvor Flemming Christensen har regeret<br />

kommunen. En række forskellige opgaver<br />

har været i udbud, men næsten hver gang<br />

med det resultat, at kommunen ved udbuddet<br />

selv har vundet opgaven. Kun ganske få<br />

opgaver er blevet udliciteret. Omstilling og<br />

udvikling er velkendte begreber ganske som i<br />

fremgangsrige private virksomheder. Rettidig<br />

omhu er en del af ledelsesformen – ganske<br />

som hos hr. Møller og med samme sprogbrug.<br />

Der er bestemt ikke noget kommunalt<br />

støvet over Vejle Kommune og dens borgmester,<br />

der lige så godt kunne være hentet fra<br />

en moderne privat virksomhed med miljø og<br />

rummelighed på programmet.<br />

Efter en kort introduktion af kommunen, og<br />

et par beskedne hip til den nye regerings<br />

indgreb på arbejdsmiljøområdet slog Flemming<br />

Christensen på SSID’s Årskonference<br />

fast, at arbejdsmiljøet indtager en central<br />

Vejle kommune<br />

plads i kommunens personalepolitik. Det er<br />

forankret i den konstitueringsaftale, der blev<br />

indgået efter kommunevalget i november, og<br />

der er tale om en videreførelse af de foregående<br />

års indsats.<br />

Den gode arbejdsplads<br />

Vejle kommune har et godt kendskab til<br />

arbejdsmiljøet i kommunen og medarbejdernes<br />

ønsker gennem de 2 trivselsundersøgelser<br />

”Den gode arbejdsplads”, der er<br />

gennemført sammen med APV. Arbejdsmiljøet<br />

– både det fysiske og det psykiske - er<br />

det, der prioriteres højest af medarbejderne.<br />

For Flemming Christensen er det derfor vigtigt,<br />

at arbejdsmiljøet har både politisk og<br />

ledelsesmæssig stor bevågenhed. Det er en af<br />

forudsætningerne for, at kommunens værdigrundlag<br />

kan få et konkret indhold i relation<br />

til borgerne.<br />

Sådan har det ikke altid været. I 1996 – 1999<br />

gennemførte kommunen derfor et ”Projekt<br />

Arbejdsmiljø”, som havde til formål at skabe<br />

udvikling på området og nedbringe de menneskelige<br />

og økonomiske omkostninger, som<br />

arbejdsmiljøet gav. Færre arbejdsulykker,<br />

nedbringelse af sygefraværet og fastholdelse<br />

samt tiltrækning af gode og kvalificerede<br />

medarbejdere var nogle af målene. I første<br />

fase blev der lavet en arbejdsmiljøpolitik som<br />

en del af personalepolitikken. Den bygger på<br />

det udvidede arbejdsmiljøbegreb, og de bløde<br />

værdier er vægtet højt. Ledelsen har ansvaret<br />

for arbejdsmiljøet med sikkerhedsorganisationen<br />

som en aktiv medspiller. Sikkerhedsorganisationen<br />

følger ledelsesorganisationen.<br />

Vejle kommune<br />

Vejle kommune er placeret i trekantsområdet, der er et af Danmarks vækstområder.<br />

55.000 borgere betjenes af ca. 5000 ansatte og med et driftsbudget på ca. 1,5 mia.<br />

kr. De 5000 ansatte er fordelt på 3 forvaltningsområder med hver sin direktør,<br />

der sammen med Kommunaldirektøren og borgmesteren udgør direktionen. De<br />

tre forvaltningsområder er Socialforvaltning, Børne- og Kulturforvaltning og Teknisk<br />

Forvaltning. Under kommunaldirektøren findes 5 stabsafdelinger med bl.a. personalechefen,<br />

hvorunder arbejdsmiljø sorterer. Samlet set ligner det enhver anden koncern<br />

i opbygning og funktion. Borgerne er kunden. Produktionen er leverancer af<br />

service til borgerne og bestyrelsen er kommunalbestyrelsen med borgmester Flemming<br />

Christensen som arbejdende formand. Flemming Christensen, der kommer fra<br />

SF, er valgt på et flertal af SF, S og Vejle-Listen.<br />

Sikkerhedslederen 2/2002<br />

15


Ønsker til regeringen<br />

Flemming Christensen ser fortsat arbejdsmiljøområdet<br />

som et vigtigt og højt prioriteret<br />

indsatsområde i kommunen – af betydning<br />

for god service til borgerne. Arbejdsmiljøbegrebet<br />

bliver stadig bredere. Der er krav<br />

om udvikling af et godt arbejdsmiljø og det<br />

er vigtigt for tiltrækning samt fastholdelse af<br />

medarbejdere. Derfor anbefaler borgmesteren<br />

regeringen at få en rimelig hurtig afklaring<br />

af fremtidens arbejdsmiljøarbejde, så vi<br />

alle ved, hvad vi har at rette os efter. Desuden<br />

skal kommuner og amter have økonomiske<br />

muligheder for at styrke arbejdsmiljøarbejdet.<br />

BST-ordningen skal udbygges.<br />

Endelig: ”Vis ved handling at regeringen prioriterer<br />

arbejdsmiljøarbejdet. Det vil vi glæde<br />

os til”.<br />

Det daglige sikkerhedsarbejde<br />

Det daglige arbejdsmiljøarbejde er solidt forankret<br />

i sikkerhedsorganisationen med Lars<br />

Vestergaard Jensen som den koordinerende<br />

sikkerhedsleder. Organisationen ændrer sig<br />

hurtigt i takt med ændring af den kommunale<br />

organisation. Vejle har endnu et tostrenget<br />

system med adskillelse af samarbejdsorganisation<br />

og sikkerhedsorganisation. Der er et<br />

hovedsikkerhedsudvalg, 7 sikkerhedsudvalg<br />

med de pågældende områdechefer som formænd<br />

og 170 sikkerhedsgrupper. Arbejdet<br />

er præget af en høj grad af medarbejderinvolvering<br />

og den tradition for medarbejderdemokrati,<br />

der præger kommunerne.<br />

Hovedsikkerhedsudvalget har en strategisk<br />

opgave med kommunaldirektøren som formand..<br />

Hovedsikkerhedsudvalget og det Cen-<br />

Borgmester Flemming Christensen, Vejle<br />

16 Sikkerhedslederen 2/2002<br />

Borgeren i centrum<br />

Åbenhed og dialog<br />

Kvalitet og udvikling<br />

Ressourcebevidsthed<br />

Konkurrencens udfordring<br />

trale Samarbejdsudvalg (det øverste udvalg i<br />

samarbejdsorganisationen) holder fællesmøder,<br />

og med den udvidelse af arbejdsmiljøbegrebet,<br />

der finder sted, er der behov for<br />

tættere samarbejde. Der gennemføres derfor<br />

forsøg med nye organisations- og samarbejdsformer.<br />

I nogle områder vil såvel arbejdsmiljøarbejdet<br />

som samarbejdet have godt af en<br />

samkøring. I andre områder, f.eks. plejesektoren<br />

, - er der så mange konkrete arbejdsmiljøopgaver,<br />

at en samkøring endnu ikke<br />

virker hensigtsmæssig.<br />

Mere og mere lægges ansvar og opgaver ud<br />

i linieorganisationen. Det kan give nogen<br />

spredning i arbejdsmiljøarbejdet, men først<br />

og fremmest giver det et nødvendigt ejerskab<br />

til såvel udvikling, problemer og løsninger.<br />

APV har været et nyttigt redskab, hvor skriftlighed<br />

var med fra starten efter beslutning i<br />

Hovedsikkerhedsudvalget, men kommunen<br />

har ikke én samlet model for gennemførelsen.<br />

Det enkelte sikkerhedsudvalg må selv<br />

udforme APV efter den kultur og de behov,<br />

der er lokalt. Det giver samtidig et mere fasttømret<br />

ejerskab. Decentralisering og lokalt<br />

ejerskab er i det hele taget nøglebegreber<br />

i kommunens udvikling, der er præget af<br />

en dynamisk organisation og arbejdsform.<br />

Det gælder også økonomistyringen og det<br />

kvalitets- samt kontraktkoncept, som vinder<br />

indpas i arbejdsgangen. Det påvirker selvfølgelig<br />

også arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Psykisk arbejdsmiljø<br />

Det psykiske arbejdsmiljø indtager en central<br />

plads i kommunens arbejdsmiljøarbejde. En<br />

pjece om dette åbner med at konstatere, at<br />

alle har et psykisk arbejdsmiljø, men ikke alle<br />

snakker om det. Pjecen er udarbejdet i regi<br />

af en fokusgruppe med deltagelse af menige<br />

medarbejdere. Lars Vestergaard Jensen fortæller<br />

videre om de vanskeligheder der er<br />

med at få vendt manges opfattelse af det psykiske<br />

arbejdsmiljø som noget problemfokuseret<br />

og negativt. Alle kan let formulere, hvad<br />

de opfatter som et dårligt psykisk arbejdsmiljø.<br />

Hvad et godt psykisk arbejdsmiljø er<br />

for en størrelse er det langt vanskeligere at<br />

formulere. Det tager pjecen fat på sammen<br />

med anvisninger på, hvordan man kommer<br />

videre. Det er lykkedes rigtig mange steder,<br />

og nogen fremgang kan måles. En svaghed<br />

ved målingerne er det, at de ikke kan brydes<br />

ned på den enkelte afdeling. En del afdelinger<br />

har derfor foranstaltet egne målinger for<br />

at få en konkret temperatur på det psykiske<br />

arbejdsklima at gå ud fra.


Arbejdsulykker og sygefravær.<br />

Både arbejdsulykker og sygefravær ligger relativt<br />

lavt, men der er store forskelle mellem<br />

forskellige afdelinger. Arbejdsulykkerne i plejesektoren<br />

har i øvrigt ændret karakter. Man<br />

har fået godt fat på det forebyggende arbejde<br />

i de opgaver, der er meget tungt plejekrævende,<br />

og hvor der derfor altid bruges hjælpemidler.<br />

Ulykkerne i forbindelse med plejen<br />

sker nu primært ved opgaver, hvor de ældre<br />

borgere selv er aktive i plejeopgaven, som<br />

samtidig er en aktivering af de ældre. Netop<br />

disse forhold betyder, at der kan opstå pludselige<br />

faresituationer, hvis den ældre af en<br />

eller anden grund uventet mister sin evne til<br />

selv at hjælpe til.<br />

Risikostyring er et andet relativt nyt område<br />

i kommunernes forebyggende arbejde.<br />

Kommuner, der gennemfører risikostyrings<br />

programmer får præmienedslag fra Kommunernes<br />

Arbejdsskadesforsikring og i præmierne<br />

for andre forsikringer !!!!. Opgaven<br />

med risikostyring er placeret hos en risikostyringskoordinator,<br />

der ofte findes udenfor<br />

kredsen af sikkerhedsledere. Det kan være<br />

en uheldig udvikling, da risikostyring klart<br />

bør kobles til arbejdet med forebyggelse af<br />

ulykker og arbejdsskader.<br />

Sikkerhedslederen i kommunen<br />

Samtalen med Lars Vestergaard Jensen glider<br />

herfra over på sikkerhedslederens placering<br />

i en kommune. For Lars er det en naturlig<br />

udvikling, at sikkerhedslederen er placeret<br />

i personaleafdelingen – eller HR afdelingen<br />

som det nok også bliver til i en moderne<br />

kommune. Arbejdsmiljøet er mere og mere<br />

en del af personalepolitikken, ikke bare på<br />

det psykiske område, men også på det tekniske<br />

område som forebyggelse af arbejdsulykker<br />

eller risikostyring. Firs procent af det<br />

forebyggende arbejde handler om holdninger<br />

og kun tyve om teknik. Bearbejdning<br />

af holdninger kræver koordination med den<br />

udvikling af ledere og personale, som en<br />

personaleafdeling er primus motor for. Når<br />

værdibaseret ledelse og kommunens værdigrundlag<br />

bliver vigtige styringsparametre i det<br />

daglige arbejde ude i linien skal arbejdsmiljøarbejdet<br />

indgå i dette. Arbejdsmiljøet er<br />

det, som betyder allermest for de ansatte,<br />

så arbejdsmiljøet skal naturligvis ind på<br />

linie med økonomi, kvalitet og udvikling på<br />

arbejdspladserne. Og her nytter det ikke at<br />

holde fast i traditionel teknisk forankring af<br />

arbejdsmiljøet.<br />

Jens Stokholm<br />

Sikkerhedslederen 2/2002<br />

17


Lars’ Klumme<br />

Husk også de syge medarbejdere – de er<br />

en del af virksomheden<br />

Inden for arbejdsmiljøområdet er vi altid<br />

(ubevidst ?) gået ud fra den opfattelse, at<br />

medarbejderne var sunde og raske og ved<br />

deres fulde fem. Derfor var det per definition<br />

altid virksomheden, der havde et sygt<br />

arbejdsmiljø, hvis nogen kom til skade på<br />

grund af arbejdet eller de forhold, det foregik<br />

under.<br />

Men sandheden er jo, at mange af vore medarbejdere<br />

har fysiske eller psykiske handicaps,<br />

som øger deres risiko for at komme<br />

til skade eller gør dem til ulykkesfugle, der<br />

påfører andre skade.<br />

Det er således umiddelbart indlysende, at<br />

hvis en medarbejder har nedsat hørelse, dårligt<br />

syn, farveblindhed, allergi eller anden<br />

gebrækkelighed, så er han eller hun i øget<br />

risiko for at komme til skade, hvis vi ikke<br />

tager højde for deres handicaps. Ligeledes<br />

har de pågældende en øget risiko for at<br />

udløse en ulykke, der medfører skade på<br />

andre.<br />

Alligevel er det symptomatisk, at når vi gennemfører<br />

arbejdspladsvurdering, er det ikke<br />

en del af programmet at kortlægge, om medarbejderne<br />

har svagheder, der øger risikoen<br />

for dem selv eller andre.<br />

Det hænger utvivlsomt sammen med angsten<br />

for, at arbejdsgiveren vil løse problemet ved<br />

at fyre medarbejderen, hvis han får indblik i<br />

dennes fysiske eller psykiske svagheder.<br />

Og det er naturligvis en risiko, man ikke kan<br />

se bort fra. Men på den anden side er det<br />

pokkers ærgerligt, at man ikke kan gå ind<br />

og hjælpe den slags medarbejdere ved at tilpasse<br />

deres arbejde og deres arbejdsplads,<br />

værktøjer o.s.v. , så de kan blive på arbejdsmarkedet.<br />

Tvært imod er det så vanvittigt, at en medarbejder,<br />

der har en lægeanmeldt erhvervssygdom,<br />

kan forholde arbejdsgiveren dene<br />

oplysning og arbejde videre, til hans helbred<br />

er totalt ødelagt. Det kræver blot, at han over<br />

for arbejdsskadestyrelsen anfører, at han ikke<br />

ønsker erstatning.<br />

Endnu værre er det med psykiske arbejdsmiljøproblemer.<br />

Ind til for få år siden var det<br />

overhovedet ikke noget, sikkerhedsorganisationen<br />

beskæftigede sig med. Så blev arbejdsmarkedets<br />

parter langsomt enige om, at man<br />

måske nok kunne få stress, hvis man arbejdede<br />

i særligt støjende miljøer, hvis man indåndede<br />

organiske opløsningsmidler o.l.<br />

Men da LO begyndte at tale om, at dårlig ledelse<br />

18 Sikkerhedslederen 2/2002<br />

kunne give psykiske problemer, eller at arbejdstakten<br />

kunne blive for høj, stod DA straks af, og<br />

da DA begyndte at tale om druk som en ulykkes-<br />

og sygdomsfaktor, stod LO af.<br />

Alligevel er der ved at brede sig en forståelse<br />

af, at raske mennesker kan komme i en<br />

arbejdssituation, der kan gøre dem psykisk<br />

syge. Men det er fortsat forbudt at tale om, at<br />

der findes medarbejdere, som skaber et uudholdeligt<br />

psykisk klima omkring sig, fordi de<br />

selv er psykisk syge.<br />

Ligeledes er det fortsat ikke tilladt at omtale,<br />

at der er medarbejdere, som p.g.a. utilstrækkelige<br />

evner, uddannelse eller fysik har vanskeligt<br />

ved at passe deres arbejde, og derfor<br />

bliver psykisk syge af skam over ikke at slå til<br />

og frygt for at miste deres job. På trods af,<br />

at man i mange tilfælde ville kunne hjælpe<br />

dem, så de kunne klare deres job eller finde<br />

et mindre belastende job til dem, hvis man<br />

erkendte deres problemer i tide.<br />

Men måske er det ved at lysne. For på<br />

det seneste er flere og flere virksomheder<br />

begyndt at interessere sig for deres medarbejderes<br />

sygefravær, og hermed er det blevet<br />

legalt at snakke om medarbejdernes helbred<br />

såvel som faktorer uden for virksomheden<br />

(f.eks. sygdom i hjemmet eller sociale problemer),<br />

der kan medføre sygefravær. Samtidig<br />

er de mere progressive virksomheder<br />

begyndt at lave aftaler med de sociale myndigheder,<br />

så man kan gå ind og håndtere de<br />

problemer, der forårsager fraværet, så medarbejderen<br />

atter bliver i stand til at levere en<br />

fuld arbejdsindsats.<br />

Dermed bliver det også legalt for os sikkerhedsledere<br />

at gå ind og hjælpe de pågældende,<br />

idet vi må konstatere, at uanset årsag,<br />

så har de pågældende fysiske eler psykiske<br />

problemer, som giver dem en særlig risiko<br />

for at komme galt af sted eller påføre andre<br />

fysisk eller psykisk skade.<br />

”Kommunikation, dialog og gennemslagskraft”<br />

DA’s kursusejendom Egelund ved Fredensborg<br />

den 19.-20. august 2002<br />

SSID har anmodet DA arbejdsmiljøuddannelse om også i år at udbyde kurset ”Kommunikation,<br />

dialog og gennemslagskraft i arbejdsmiljøarbejdet” til sikkerhedsledere<br />

og andre med formidlingsopgaver indenfor arbejdsmiljøområdet.<br />

Kurset gennemføres fra mandag den 19. august kl. 10.00 til tirsdag den 20. august kl.<br />

16.00, på DA’s kursusejendom Egelund, Fredensborgvej 71, 3480 Fredensborg.<br />

Tidligere skuespiller og teaterskoleleder Erik Kühnau vil være underviser og inspirator på<br />

kurset.<br />

En oplevelse ud over det sædvanlige<br />

”Ingen forstår som Erik Kühnau på en kærlig og meget lærerig måde at sætte fingeren på<br />

unoderne og få det bedste frem i hver deltager. Som sikkerhedsleder skal du kunne sælge<br />

budskabet både til ledelsen og medarbejderne. Det lærer du på kurset!”<br />

Sådan lyder det samstemmende fra de sikkerhedsledere, der har deltaget i kurset.<br />

Det intensive kursus koster med fuld forplejning og overnatning på ”Dronning Louises<br />

slot” i Fredensborg 5.200,- kr. ekskl. moms.<br />

Du kan tilmelde dig til kurset hos DA arbejdsmiljøuddannelse, Vester Voldgade 113, 1790<br />

København V. Du kan også tilmelde dig direkte hos Inge Finne Hansen på telefon 33 38<br />

94 38, eller på E-mail: arbmil@da.dk<br />

Tilmeldingen til en af de 12 pladser på holdet er bindende og fristen er onsdag den 17. juli<br />

2002.<br />

Dansk Arbejdsgiverforening<br />

Vester Voldgade 113, 1790 København V<br />

Telefon 33 38 90 00, Fax 33 38 91 01<br />

E-mail: arbmil@da.dk, Hjemmeside: www.da.dk


Landet rundt<br />

Ny EU-strategi<br />

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen<br />

2002 – 2006<br />

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er<br />

et stærkt reguleret område indenfor EU’s<br />

socialpolitik.<br />

I et ordrigt dokument – KOM(2002) 118<br />

– beskrives strategien på områdets sammen<br />

med fastlæggelse af hovedindsatsområder. På<br />

mange områder er der tale om velkendt stof<br />

set med danske øjne, men langt mindre konkret<br />

end det vi er vant til.<br />

Interessant er det, at der rettes et stærkt<br />

fokus på de psykosociale risici bredt, ikke<br />

blot mobning og vold. Det afspejler sig således<br />

også i de publikationer og initiativer, der<br />

udgår fra Agenturet i Bilbao.<br />

Dernæst fokuseres der på forebyggelseskulturen<br />

overfor risici, og der peges på nødvendigheden<br />

af at bruge et bredt spektrum<br />

af instrumenter, som det hedder i EU sproget<br />

– lovgivning, social dialog, forbedringsforanstaltninger,<br />

kortlægning af best praksis<br />

(Benchmarking), socialt ansvar, økonomiske<br />

incitamenter og dialog med parterne.<br />

Arbejdsulykker, død som følge af arbejdsulykker<br />

og arbejdsbetingede sygdomme er stærkt<br />

i fokus. Selvom der har været et fald i perioden<br />

1994 – 1998 ( men igen en stigning efter<br />

1999) er der for mange arbejdsulykker – 4,8<br />

mio årligt med sygefravær i mere end 3 dage<br />

og knap 5.500 dødsfald som følge af arbejdsulykker.<br />

Med udvidelsen af EU vil dette stige<br />

yderligere i såvel absolutte som relative tal.<br />

Det er meget store tab det giver i sig selv.<br />

Dertil skal lægges, at ca. 350.000 personer<br />

må skifte job eller reducere arbejdstiden og<br />

andre 300.000 lider af forskellige grader af<br />

varig uarbejdsdygtighed. Alene økonomien i<br />

dette vil skærpe interessen for at gøre mere<br />

ved området på EU plan.<br />

Endelig fokuseres der på arbejdsmiljø- og<br />

socialpolitikken som en konkurrencefaktor<br />

og mangel herpå (”policy off ”) som en<br />

omkostningsfaktor for især samfundet. Sagt<br />

på en anden måde. Der vil blive lagt et øget<br />

pres i årene fremover på virksomhederne for<br />

at få dem til at gøre noget ved arbejdsmiljøet<br />

og det sociale ansvar. Risikovurdering /<br />

APV for alle og fastholdt i skriftlig form er<br />

kommet for at blive. Nye elementer vil formentlig<br />

blive tilført.<br />

Facts – fra Arbejdsmiljø Agenturet<br />

Arbejdsbetinget stress - 22<br />

Stress er det næsthyppigste arbejdsbetingede<br />

helbredsproblem i EU efter rygsmerter. Hele<br />

28 % af arbejdstagerne i EU lider heraf ( hvilket<br />

er sammenligneligt med, at ca. 25% af<br />

danskerne har svært ved at nå deres arbejde<br />

–Folkesundhedsundersøgelsen 2000). Som<br />

årsag angiver Agenturet psykosociale risikofaktorer<br />

såsom arbejdets tilrettelæggelse,<br />

organisering og ledelse, for store jobkrav og<br />

lav jobkontrol, mobning og fysiske risikofaktorer<br />

som støj og dårligt indeklima.<br />

Stress er ikke nogen sygdom, men hvis den<br />

varer ved og er omfattende kan stress føre til<br />

fysisk og psykisk dårligt helbred. Ligeledes er<br />

stress skyld i en stor del af uspecifikt sygefravær.<br />

Et skøn angiver, at det koster mindst 20<br />

mia. euro om året. APV er et af midlerne til at<br />

fjerne eller reducere stress på arbejdet.<br />

Faktadokumentet gennemgår herefter risikovurdering<br />

af stress. Som risikofaktorer<br />

nævnes: Organisationens kultur, fysiske krav<br />

til arbejdets udførelse, manglende egenkontrol<br />

på arbejdets udførelse, relationer herunder<br />

mobning og seksuel chikane, håndtering<br />

af forandringer, roller og rollekonflikter,<br />

støtte fra ledelse og kolleger, uddannelse og<br />

hensyntagen til individuelle faktorer. Grundlæggende<br />

er der her tale om gennemførelse<br />

af APV processen.<br />

Mobning på arbejdspladsen – 23<br />

Da røgen rejste<br />

Mobning er nært forbundet med arbejdsbetinget<br />

stress. Der er ikke nogen vedtagen<br />

definition på mobning i EU, men et eksempel<br />

angives: ”Mobning på en arbejdsplads<br />

er en gentagen, urimelig adfærd overfor en<br />

arbejdstager eller en gruppe af arbejdstagere,<br />

som medfører en risiko for sundhed<br />

og helbred”. Urimelig adfærd kan være, at<br />

Der er altid problemer med rygere! De er fuldstændig ligeglade med alle andre, når de står i deres pauser og<br />

pulser. Ja, man kan til tider have dem mistænkt for ligefrem at finde cigaretterne mere tilfredsstillende, når de<br />

suppleres med synet af en stak-kels ikke-rygende medarbejder, der hostende svinger med armene for at bløde<br />

bare lidt op i røgtågen.<br />

Ikke-rygere er altid så utroligt sarte! Allerede inden man overhovedet har fået en ærlig cigaret op af lommen,<br />

så står de der og hoster, som havde nogen puttet gift i deres kaffe. Som om man bliver syg af at der ryges et<br />

par velfortjente pausecigaretter.<br />

Vi skal vel alle sammen være her!<br />

Ja, det skal vi. Ovenstående eksempler på nogle af de fordomme der hersker om henholdsvis rygere og ikkerygere,<br />

er måske er sat lidt på spidsen, men ikke desto mindre, så er rygepolitik tit en af de ømme tæer i<br />

personale-politikken. Ofte er det et område, hvor man finder sig selv i en kedelig enten-eller situation, bestående<br />

af to alternativer der langtfra kan gøre alle tilfredse: enten må rygerne nyde deres smøger ude i regnen,<br />

eller også må ikke-rygerne gå udenfor, hvis ikke de kan leve med, at i pauserne der ryger man. Er man ikke i<br />

den heldige situation, at arbejdspladsen består udelukkende af ikke-rygere (eller rygere for den sags skyld),<br />

så kan det være svært at komme frem til løsninger hvor de færreste ser sig uretfærdigt behandlet.<br />

Og hvad gør man så?<br />

Hos Skandia Liv fik vi for lidt over et år siden installeret en rygestation. En lille forvokset telefonboks beregnet<br />

til at op til fire personer kan stille deres rygelyst i pauserne. De rygende lukkes ikke inde bag nogen dør, og<br />

det er ikke noget med at boksen er opstillet i en ucharmerende kælder væk fra alt og alle. Hele ideen med<br />

ryge-stationen er, at rygere og ikke-rygere kan være i rum sammen, uden at ikke-rygerne generes af røgen, og<br />

uden at rummet for hver pause efterlades med et stadig mere surt indeklima. Røgen bliver simpelthen suget<br />

væk, inden selv den sarteste ikke-ryger har nået at løfte hænderne.<br />

Når man opstiller en rygestation på arbejdspladsen, handler det ikke om at tage hensyn til ikke-rygerne på<br />

bekost-ning af rygerne, heller ikke den anden vej omkring. Det handler om, at man forsøger at udforme en<br />

løsning, der så vidt muligt ser sagen fra og tager hensyn til begge sider.<br />

Mon ikke det er med konflikter i forbindelse med rygepolitik som med de fleste konflikter ellers – de er som<br />

regel umulige at løse, så længe man kun er i stand til at se dem fra den ene parts perspektiv.<br />

Vi håndterer tobaksrygning!<br />

www.smokefreesystems.dk<br />

Smoke Free Systems<br />

Bistrupvej 172<br />

3460 Birkerød<br />

Tlf.: 7026 1127<br />

Tlf.dir. 4594 0998<br />

Fax.: 7026 1028<br />

Mobil: 2335 8163<br />

Sikkerhedslederen 2/2002<br />

19


en person ydmyges, gøres til syndebuk saboteres<br />

eller trues. Mobning indebærer ofte<br />

magtmisbrug med både verbale og fysiske<br />

angreb, men også mere rafinerede former<br />

såsom nedgørelse og social isolering.<br />

Hele 9% af de europæiske arbejdstagere<br />

angav i 2000, at de havde været udsat for<br />

mobning de sidste 12 måneder. Konsekvenserne<br />

kan være alvorlige med både sygefravær<br />

og sociale problemer for den udsatte<br />

og dennes familie. Forholdsregler og forebyggelse<br />

bygger på samme principper, som<br />

beskrevet under arbejdsbetinget stress – se<br />

ovenfor. I Danmark har arbejdsmarkedets<br />

partere netop indgået aftale om håndtering<br />

af mobning på arbejdet.<br />

Nye love<br />

Den 4. juni vedtog folketinget en lang række<br />

ændringer i Arbejdsmiljøloven, der stadfæstede<br />

tidligere bebudede ændringer omkring<br />

sikkerhedsorganisationen, Mobning og seksuel<br />

chikane, arbejdsmiljøafgift, og Arbejdstilsynets<br />

adgang til privat bolig.<br />

Sikkerhedsorganisation ved 10 personer<br />

og derover:<br />

§ 5 og 6 ændres, så det framgår, at sikkerhedsorganisation<br />

først skal etableres i virksomheder<br />

med 10 ansatte og derover.<br />

20 Sikkerhedslederen 2/2002<br />

Mobning og seksuel chikane<br />

§ 72 ændres med ny stk 2, der bemyndiger<br />

beskæftigelsesministeren til at fastsætte regler<br />

for, at Arbejdstilsynet ikke skal påse overholdelse<br />

af regler om risiko for helbredsforringelse<br />

som følge af mobning og seksuel<br />

chikane. Dette bortfalder når en tilsvarende<br />

forpligtigelse er dækket af kollektivaftale.<br />

Dog har Arbejdstilsynet pligten til at gå ind,<br />

hvis den faglige aftalepart ikke agter at rejse<br />

sagen.<br />

Privatboligen<br />

§ 76 ændres, så det fremgår, at arbejdstilsynet<br />

ikke skal føre tilsyn med arbejde af ikke<br />

erhvervsmæssig art i privat bolig og dertil<br />

hørende områder. Det gælder dog ikke elevatorer<br />

og andet løfteudstyr samt trykbærende<br />

udstyr.<br />

Lov om ophævelse af lov om arbejdsmiljøafgift<br />

Den 1. januar 2003 ophæves arbejdsmiljøafgiften.<br />

Den afgift, der er indbetalt i 2001<br />

og 2002 kan dog først endelig afregnes i<br />

2007 og 2008 fordi de opgørelser af arbejdsskadeindbetalinger,<br />

der danner grundlag for<br />

beregning af arbejdsmiljøafgiften, først kan<br />

afsluttes på dette tidspunkt.<br />

I tilslutning hertil ophæves §74, stk 4 – 6 i<br />

Arbejdsmiljøloven.<br />

Mangan<br />

Pressen har haft manganforgiftning på dagsordnen<br />

– primært på Stålvalseværket i Frederiksværk.<br />

Arbejdstilsynet har i den anledning<br />

udarbejdet en redegørelse.<br />

Mangan bruges primært som pigment og<br />

som tilsætning til stål. For at det skal udgøre<br />

en risiko skal metallet optræde som fint støv<br />

eller som røg. Det sker under opvarmning<br />

ved smeltning eller ved svejsning i stål. Eksponering<br />

sker ved svejsning, i støberier ved<br />

omsmeltning af skrot og på Stålvalseværket.<br />

Da mangan allerede findes i det skrot, som<br />

smeltes, eller i det stål, der svejses i, er de<br />

forebyggende foranstaltninger indkapsling af<br />

processerne, ventilation, rengøring og brug<br />

af personlige værnemidler herunder åndedrætsværn.<br />

Arbejdstilsynet har stor opmærksomhed rettet<br />

mod problemet. Svejsning er prioriteret som<br />

et af de 10 farligste . Der er behov for mere<br />

forskningsmæssig viden, men Arbejdstilsynet<br />

har ikke planer for særlige tilsynsaktiviteter.<br />

Når sikkerhed hænger sammen<br />

Løsninger indenfor<br />

• faldsikring<br />

• uddannelse<br />

• service<br />

• rådgivning<br />

Tlf. 43 90 90 00<br />

Mail: mail@resq.dk<br />

Håndværkerbyen 19<br />

2670 Greve


Anmeldelse<br />

Erhvervsbetingede lungesygdomme<br />

Bente Korsgaard, Jim Thuesen Pedersen<br />

4. reviderede udgave<br />

Danmarks Lungeforening<br />

38 74 55 44<br />

”Man kan undre sig over at lungerne holder<br />

ud så længe som de gør. Lungerne er fra<br />

vugge til grav udsat for fjendtlige omgivelser.<br />

Vi trækker vejret mindst 15.000 gange i<br />

døgnet, og med hvert åndedrag kan vi under<br />

uheldige omstændigheder indånde stoffer,<br />

som kan være skadelige for lungerne”.<br />

Med denne tankevækkende indledning åbnes<br />

en lille overskuelig bog om erhvervsbetingede<br />

lungesygdomme. I korte instruktive<br />

afsnit med enkel illustration gennemgås først<br />

lungernes opbygning og funktion – lige til<br />

at bruge i undervisning eller som baggrundsinformation.<br />

Derpå omtales symptomer og<br />

undersøgelser – alt sammen nyttige informationer<br />

for den sikkerhedsleder, der har eller<br />

kan have medarbejdere med udsættelse for<br />

lungeskadelig påvirkning. Den efterfølgende<br />

gennemgang af erhvervsbetingede lungesygdomme<br />

er ligeledes kort. Mange af de<br />

omtalte sygdomme er i dag meget sjældne,<br />

og næppe relevant for en daglig sikkerheds-<br />

leder.<br />

Relevant er til gengæld problemerne omkring<br />

rygning, og her kunne det have været nyttigt<br />

med eksempler på rygeafvænningsmetoder<br />

og rygepolitik, der meget ofte er et problem<br />

som sikkerhedsudvalg og sikkerhedsleder<br />

skal tage sig af.<br />

Bogen er som sagt kort, overskuelig og skrevet<br />

i et dagligt sprog med enkelte fagudtryk<br />

i parentes. Blot savnede jeg et index – også<br />

selvom bogen er kort og hermed anbefalet,<br />

hvis den ikke allerede findes på hylden.<br />

webAPV<br />

Jens Stokholm<br />

I sidste nummer af Sikkerhedslederen blev<br />

6 forskellige elektroniske APV systemer<br />

anmeldt. Siden har behjertede læsere gjort<br />

redaktionen opmærksom på, at der findes et<br />

web baseret system, som også bør omtales –<br />

nemlig webAPV – se www.webapv.dk.<br />

Systemet er enkelt og må opfylde EU’s krav<br />

til skriftlighed samt beskæftigelsesministerens<br />

drøm om enkelthed. Det giver en vis<br />

oversigt over problemerne og handlingsplan.<br />

Den korte og meget enkle gennemgang til-<br />

lader ikke videregående konklusioner om<br />

systemets anvendelighed i en mere kompliceret<br />

arbejdsmiljøhverdag.<br />

EDB krav: Adgang til nettet. Priser: Kr.<br />

1000,00 for 1 – 5 brugere stigende til kr.<br />

10.000,00 for 200 eller flere.<br />

Jens Stokholm<br />

Sikkerhedslederen 2/2002<br />

21


Områdenyt<br />

Fyn<br />

Det 1. arrangement i år var hos Montana<br />

Møbler i Haarby den 13. marts. Det var et velbesøgt<br />

arrangement, med spændende indlæg<br />

fra virksomheden. Trævarebranchen har haft<br />

ry for at være kendetegnet ved mange skader.<br />

På mødet fik vi et godt eksempel på, at det er<br />

muligt at ændre dette kedelige renommé. Et<br />

af nøgleordene er ledelsens synlige opbakning<br />

hertil, hvilket ikke kan siges for tit.<br />

Torsdag den 13. juni kl. 11.30 inviterer vi<br />

til et spændende møde hos Tarco Vej i Fjelsted.<br />

Temaet bliver: ”Vejen som arbejdsplads”,<br />

men emner som integrering af kvalitets-, miljø-<br />

og arbejdsmiljøledelsessystemer vil også blive<br />

behandlet. Der skal nok komme emner af<br />

interesse for de fleste sikkerhedsledere. Af<br />

hensyn til de praktiske forhold i forbindelse<br />

med arrangementet, har det været nødvendigt<br />

at begrænse deltagerantallet til 20.<br />

Efterårets arrangementer ligger også fast, og<br />

yderligere oplysninger vil komme i forbindelse<br />

med udsendelsen af invitationerne.<br />

Torsdag den 19. september besøger vi Odense<br />

Stålskibsværft, og onsdag den 11. december<br />

2002 er der lejlighed til at besøge en anden<br />

interessant virksomhed på Fyn – nemlig Orlik<br />

Tobacco Company A/S i Assens. Arrangementerne<br />

vil blive nærmere beskrevet i de kommende<br />

numre af Sikkerhedslederen.<br />

Programmet for temadagen på BYGGECEN-<br />

TRUM i Middelfart er ved at ligge fast. Den<br />

finder sted torsdag den 7. november 2002, og<br />

er nærmere beskrevet andetsteds i bladet.<br />

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til<br />

sikkerhedsleder Søren P. Nielsen fra Svendborg<br />

Kommune for hans store indsats for<br />

SSID. Han havde sidste dag på arbejde den<br />

17. maj 2002, og<br />

han ønskes held og<br />

lykke med den nye<br />

tilværelse.<br />

Per Bech<br />

22 Sikkerhedslederen 2/2002<br />

Jylland Nord<br />

Vi skulle have haft et medlemsmøde hos et<br />

firma i Århus-området med temaerne sundhedsfremme<br />

og integrering af etniske minoriteter<br />

på arbejdsmarkedet. Dette arrangement<br />

har måttet<br />

udskydes, bl.a. fordi firmaet med kort varsel<br />

har måttet melde afbud som vært.<br />

Vi vil hvis muligt forsøge at stable et alternativt<br />

arrangement på benene.<br />

Efterårets medlemsmøder forventes afviklet<br />

planmæssigt.<br />

Disse møder er omtalt i sidste nummer af<br />

bladet.<br />

I øvrigt har det været en stille periode. En<br />

periode hvor mange firmaer har været/er tilbageholdende<br />

med nye tiltag, idet man ikke<br />

kan forudse resultatet af regeringens udspil,<br />

Dette udspil skulle,<br />

når det nedsatte udvalg har afsluttet sit<br />

arbejde, formentligt kunne foreligge til efteråret..<br />

Alle medlemmer fra vort område, der deltog<br />

i årets konference i Kolding, har udtrykt stor<br />

tilfredshed med afviklingen, både årets tema,<br />

herunder afviklingen og udstillingerne, der<br />

i år var mere levende, blev fremhævet. Vi<br />

glæder os allerede til næste år.<br />

Vort medlem af områdeudvalget sikkerhedsleder<br />

Jan Leslie, BASF & NUTRITION A/S i<br />

Grenå har til mig fortalt om det tyske moderfirma<br />

BASF AG`s Sundhedsaudit af afdelingen<br />

i Grenå.<br />

Denne audit der i høj grad handler om<br />

kvalitetsstyring på området omfattede en<br />

gennemgang af virksomheden set med sundhedsmæssige<br />

øjne.<br />

Gennemgangen drejede sig ikke kun om rygning,<br />

vægt og blodtryk osv., men også om<br />

antallet af uddannede førstehjælpere, installering<br />

af øjenskyllefaciliteter der virker, selv<br />

når der skal bruges meget vand, indretning<br />

af konsultation for bedriftslægen, afprøvning<br />

af beredskabsplaner, transporttid til hospital,<br />

undersøgelse af nye medarbejdere for allergier<br />

og andre sygdomme der kan relateres<br />

til arbejdet i virksomheden. (Det gør man i<br />

Tyskland men ikke i Danmark hvorfor fabrikken<br />

i Grenå heller ikke gør det).<br />

Der blev stillet ca. 100 spørgsmål og der blev<br />

foretaget en rundgang i fabrikken og i det<br />

administrative område.<br />

En sundhedsaudit minder meget om en sikkerhedsaudit<br />

med mange fælles berøringsflader.<br />

En af forskellene kan nok bedst<br />

karakteriseres som at sikkerhedslederen<br />

sammen med Si-O er medvirkende til at fore-<br />

bygge at ulykker sker og tager aktion på<br />

at risikoen for gentagelser af arbejdsulykker<br />

minimeres, mens sundhedsauditten udover<br />

det sundhedsmæssige forebyggende, tager<br />

udgangspunkt i at ulykken er sket og hvad<br />

kan vi gøre for at hjælpe skadelidte på<br />

bedst mulig vis inden ekstern assistance tager<br />

over.<br />

Alle medlemmer i området ønskes ”for en<br />

sikkerheds skyld” en god sommer.<br />

Leif Hindby<br />

Temadag<br />

Byggecentrum-arrangementet 2002<br />

Områdeudvalgene fra SYD og FYN afholder<br />

igen i år en spændende og aktuel temadag på<br />

Byggecentrum i Middelfart. Arrangementet<br />

finder sted torsdag den 7. november 2002, så<br />

sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.<br />

I lighed med de foregående år ønsker man<br />

at tage meget aktuelle emner op på temadagen.<br />

Dette år er temaet: ”Styr på arbejdsmiljøet<br />

!”.<br />

Under dette overordnede tema behandle vigtige<br />

emner som:<br />

• Metoder til at få styr på arbejdsmiljøet.<br />

• Sikkerhedsledelsessystemer som fungerer.<br />

• Er der penge at spare.<br />

Temadagen indledes med et oplæg fra<br />

Arbejdstilsynet. Vicedirektør Henrik Elo Petersen<br />

kommer og orienterer om de seneste<br />

tiltag på arbejdsmiljøområdet.<br />

Arrangementsudvalget er i øjeblikket i kon-


takt med en række spændende og kompetente<br />

oplægsholdere, som vil medvirke til at<br />

gøre dagen interessant og udbytterig.<br />

Prisen kommer heller ikke kunne afholde<br />

nogle fra at deltage: 500 kr. for medlemmer<br />

og 700 kr. for ikke medlemmer (incl. fortæring).<br />

Yderligere oplysninger følger – og du vil også<br />

kunne få yderligere oplysninger på SSID’s<br />

hjemmeside: www.ssid.dk.<br />

Per Bech<br />

Jylland Syd<br />

Da foråret og årets største begivenhed, årskonferencen<br />

i Kolding, nu er overstået vil<br />

jeg gerne på områdets vegne sige tak for den<br />

store deltagelse i konferencen og fra mig<br />

personligt en stor tak for jeres opbakning til<br />

mit genvalg til bestyrelsen. Ligeledes vil jeg<br />

gerne på områdeudvalgets vegne ønske jer<br />

alle en rigtig god sommer.<br />

Når dette nu er gjort vil vi også gerne give jer<br />

en aperitif til efterårets begivenheder. Torsdag<br />

den 7. november bliver der afholdt den<br />

årlige Temadag i Middelfart, omtalt andet<br />

steds i bladet, og vi håber at rigtig mange af<br />

områdets medlemmer deltager. Husk først<br />

til mølle princippet, sidste år havde vi folk på<br />

venteliste.<br />

Vi arbejder hårdt i områdeudvalget med et<br />

indtil videre hemmeligt arrangement som vil<br />

løbe af stablen i starten af oktober, nærmere<br />

besked vil tilflyde jer efter ferien.<br />

Årets absolutte højdepunkt i vores Jylland<br />

Syd område bliver årsmødet onsdag den<br />

11. december. Jeg vil ikke helt afsløre indholdet<br />

men kan sige, at det implicerer Leif<br />

Rasmussen fra Danfoss, og han udtrykker<br />

det på denne måde: Dette arrangement må<br />

man simpelt hen ikke gå glip af. Hvis man<br />

gør det, er man selv skyld i, at man ikke får<br />

ladet batterierne op til år 2003. Selve indholdet<br />

af arrangementet, som er et heldagsarrangement,<br />

indebærer oplevelsen af dansk<br />

arbejdsmiljø gennem 75 år og en indsprøjtning<br />

om livskvalitet, nu og for 75 år siden<br />

afleveret af blandt andet psykolog på Danfoss<br />

Kurt Kørner. Dette arrangement er der<br />

forhåbentlig ingen der vil gå glip af.<br />

Skulle der være medlemmer i området der<br />

går og brænder inde med en ide, ris eller ros<br />

til områdeudvalget vil vi meget gerne høre<br />

fra jer, alle indput kan anvendes. Hav en<br />

rigtig god sommer alle sammen.<br />

Kay Vibeke Johnsen<br />

Aktivitetskalender 2002<br />

Uge 36 København, Musseskader og arbejdsborde<br />

19. sep Fyn besøger Odense Stålskibsværft<br />

Uge 40 København, Storrumskontorer<br />

7. nov Jylland Syd og Fyn holder temadag i Middelfart – se særskilt omtale<br />

14.nov København holder generalforsamling hos Tele Danmark – Fremtidens<br />

kontor og telekommunikation<br />

11 dec Jylland Syd. Årsmøde<br />

11 dec Fyn holder medlemsmøde hos Orlik<br />

København<br />

Det københavnske områdeudvalg er nu igen<br />

direkte repræsenteret i SSID’s bestyrelse. Jeg<br />

vil gerne takke for den udviste tillid fra bestyrelsen<br />

og fra generalforsamlingen. Vi har været<br />

igennem det første møde i bestyrelsen, og jeg<br />

glæder mig til at arbejde med forbedring af<br />

foreningens hjemmeside sammen med Poul<br />

M. Schmidt. Hvis nogle af jer har ideer til en<br />

bedre hjemmeside, eller direkte vil bidrage til<br />

arbejdet, så kontakt mig. Jeg håber mere generelt<br />

at knytte arbejdet i områdeudvalgene tættere<br />

på arbejdet i bestyrelsen.<br />

Lokalt må vi desværre konstatere, at det planlagte<br />

juni-møde om forebyggelse af ulykker er<br />

udskudt pga. arbejdspres fra den ansvarlige.<br />

Vi vil på næste møde i områdeudvalget drøfte,<br />

om emnet skal sættes på programmet senere.<br />

Vi ønsker i stigende grad at formidle elektronisk,<br />

men har manglet mail-adresser på<br />

mange af vore medlemmer. Områdeudvalget<br />

har derfor igangsat ”aktion mail-storm”, hvor<br />

vi ringer rundt og spørger til mail-adresser,<br />

som vi derpå sender til Jette Vinther i sekretariatet.<br />

På sigt håber vi, at dette kan danne basis<br />

for oprettelsen af mailgrupper i SSID.<br />

For nogle måneder siden var der igen ”ekspert-diskussion”<br />

i dagspressen og i TV om<br />

museskader. Nogle forskere sagde næsten, at<br />

ergonomiske borde var ligegyldige, ikke modvirkede<br />

arbejdsskader og at pengene stort set<br />

var spildt. Vi planlægger et møde i uge 36,<br />

hvor vi vil invitere et par af debat deltagerne.<br />

På samme møde hører vi et bud fra møbelbranchen<br />

om den aktuelle produktudvikling<br />

af borde og stole (højder, fladskærme osv.)<br />

Senere på efteråret sætter vi fokus på storrumskontorets<br />

fordele og ulemper. Mødet<br />

bliver nok afholdt i uge 40.<br />

Generalforsamlingen kan I allerede godt glæde<br />

jer til. Den afholdes 14. november kl. 13.30<br />

hos Tele Danmark. Ud over en blændende god<br />

beretning fra områdeudvalget kommer der et<br />

oplæg fra udviklingsafdelingen i Tele Danmark,<br />

der vil spå om fremtidens kontorarbejde set<br />

i lyset af udviklingen<br />

indenfor telekommunikation.<br />

Ole Vendelbo<br />

Sikkerhedslederen 2/2002<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!