27.07.2013 Views

Sikkerheds lederen

Sikkerheds lederen

Sikkerheds lederen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Sikkerheds</strong> <strong>lederen</strong><br />

Sammenslutningen af <strong>Sikkerheds</strong>ledere i Danmark<br />

Middelfartmøde:<br />

Forandring fryder<br />

– når det er til det bedre<br />

Men forandring kan frustrere<br />

undervejs.<br />

Tema:<br />

Motion – nu<br />

spinner de<br />

<br />

De motionerer, de er<br />

<br />

og kantinen serverer<br />

linsetærte. En konfekture-<br />

<br />

i folkesundheden, siger<br />

<br />

Tema:<br />

Motion<br />

<br />

<br />

<br />

Banker:<br />

Værdiledelse i Middelfart<br />

Sparekasse og alternativt<br />

forsøg med sikkerhedsarbejdet<br />

i Danske Bankkoncernen


Indhold<br />

TEMA:<br />

Offentlige<br />

virksomheder<br />

kan også.<br />

Sunde tiltag<br />

på Århus Tekniske<br />

Skole.<br />

Side 10<br />

Middelfartmøde:<br />

Ken Storkøkken<br />

er familievenlig.<br />

Side 22<br />

Middelfartmøde:<br />

Medarbejdere<br />

skaber<br />

kulturen<br />

i Middelfart<br />

Sparekasse.<br />

Side 24<br />

Forsidebillede:<br />

Daniel Agerholm<br />

TEMA:<br />

Bente Klarlund:<br />

Inaktive<br />

arbejdspladser<br />

bør tilbyde fysisk<br />

aktivitet.<br />

Side 6<br />

TEMA:<br />

Spis chokolade,<br />

men med<br />

motion til.<br />

Side 16<br />

FARMOR<br />

i Banken<br />

– ledere får<br />

mere ansvar<br />

for sikkerhed<br />

Side 28<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Medlemsblad for Sammenslutningen af <strong>Sikkerheds</strong>ledere i Danmark<br />

Bestyrelsen<br />

Formand<br />

<strong>Sikkerheds</strong>- og miljøleder<br />

Eva Tauby<br />

Toms Gruppen A/S<br />

Telefon 44 89 11 63<br />

Mobil 23 73 15 11<br />

eva.tauby@tomsgroup.com<br />

Næstformand<br />

Arbejdsmiljøkonsulent Ole Vendelbo<br />

Danmarks Tekniske Universitet<br />

Telefon 45 25 11 55<br />

olv@adm.dtu.dk<br />

Kasserer<br />

Adm. direktør Poul M. Schmidt,<br />

CRECEA A/S<br />

Telefon 87 33 11 00<br />

pms@crecea.dl<br />

Bestyrelsesmedlemmer<br />

<strong>Sikkerheds</strong>leder Bent Harding Kristensen<br />

VELUX A/S<br />

tlf. 76 69 36 64 (direkte)<br />

bent.kristensen@VELUX.com<br />

Miljøchef Poul Chr. Jespersen,<br />

Aarhus Tekniske Skole<br />

Telefon 89 37 35 90<br />

pcj@ats.dk<br />

Regionsformænd<br />

Region Nord<br />

Miljøchef Poul Chr. Jespersen,<br />

Aarhus Tekniske Skole<br />

Telefon 89 37 35 90<br />

pcj@ats.dk<br />

Sekretariat<br />

Region Syd<br />

<strong>Sikkerheds</strong>leder Bent Harding Kristensen<br />

VELUX A/S<br />

Telefon 76 69 36 64 (direkte)<br />

e-mail: bent.kristensen@VELUX.com<br />

Region Øst<br />

Arbejdsmiljøkonsulent Ole Vendelbo,<br />

Danmarks Tekniske Universitet<br />

Telefon 45 25 11 55<br />

olv@adm.dtu.dk<br />

Konferenceudvalget<br />

<strong>Sikkerheds</strong>- og miljøleder<br />

Eva Tauby<br />

Adm. direktør Poul M. Schmidt<br />

Udstillingsudvalget<br />

<strong>Sikkerheds</strong>chef Arne Nielsen<br />

Redaktionsudvalget<br />

<strong>Sikkerheds</strong>- og miljøleder<br />

Eva Tauby,<br />

ansv. efter presseloven<br />

Redaktør Peter Finn Larsen<br />

Sekretær<br />

Pernille Bruun, SSID’s sekretariat, Kongsvang Allé 25, 8000 Århus C,<br />

telefon 86 11 04 11, fax 86 11 30 97, sekretariatet@ssid.dk, www.ssid.dk<br />

Næste nummer af <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> marts 2008.<br />

Hjemmesideudvalget<br />

Adm. direktør Poul M. Schmidt<br />

Arbejdsmiljøkonsulent Ole Vendelbo<br />

Vedtægtsudvalget<br />

Arbejdsmiljøkonsulent Ole Vendelbo<br />

<strong>Sikkerheds</strong>- og miljøleder<br />

Eva Tauby<br />

Materiale, der ønskes optaget i bladet skal være aftalt med Peter Finn Larsen 19. februar 2008.<br />

Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der uopfordret indsendes og eventuelt optages under<br />

indsenderens navn. Samtidig gøres opmærksom på, at det optagne ikke nødvendigvis udtrykker SSID’s holdning.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> er trykt i et oplag på 800 og fordeles til SSID’s 550 medlemmer blandt sikkerhedsledere,<br />

miljøchefer og bst-ledere samt til arbejdsmiljømyndighederne, hovedorganisationerne og andre arbejdsmiljøaktører<br />

i Danmark.<br />

Redaktør<br />

Peter Finn Larsen,<br />

Larsen & Partnere, Pedersborg Torv 7, 1., 4180 Sorø, telefon 57 82 02 03, larsen@lapart.dk, www.lapart.dk<br />

Layout<br />

Fingerprint reklame, Postboks 241, 4200 Slagelse, telefon 23 83 84 20, michael@fi ngerprint.dk<br />

Tryk<br />

Rosendahls Bogtrykkeri, Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N<br />

Annoncer<br />

Rosendahls Bogtrykkeri,<br />

annoncekonsulent Anne-Marie Christensen,<br />

telefon 76 10 11 36, amc@rosendahls.dk


Det Historiske Hus ApS<br />

i Odense og tre fysioterapeutstuderende<br />

deler SSIDs<br />

rejselegat med henholdsvis<br />

30.000 kr. og 20.000 kr.<br />

Legatet blev uddelt på SSIDs<br />

Christiansborgmøde den<br />

10. december.<br />

Det Historiske Hus ved<br />

Rasmus Dahlberg og<br />

Susanne Willers har planer<br />

om en researchrejse til<br />

Qatar og Bangkok. I Quatar<br />

vil de besøge Al Shaheenfeltet<br />

i den Persiske Havbugt<br />

og mødes med sikkerhedsrepræsentanter,HR-<br />

ansvarlige ect. for feltet<br />

i land.<br />

I Bangkok vil de besøge<br />

byens nye internationale<br />

lufthavn mhp. interviewbesøg<br />

hos bl.a. flyveledelsen,<br />

den logistikansvarlige og<br />

HR-afdelingen.<br />

De to legatmodtagere ønsker<br />

at undersøge udfordringer,<br />

strategier og praktiske erfaringer<br />

ift. globaliseringens<br />

muligheder og konsekvenser<br />

på det sikkerhedsmæssige<br />

område. Udover at opsamle<br />

faglige hovedpunkter in-<br />

denfor sikkerhedsområder<br />

bredt betragtet, ønsker de<br />

at supplere arbejdet med<br />

undersøgelser af kulturelle<br />

udfordringer i relation til eksekvering<br />

af sikkerhedsforanstaltninger<br />

– kultur forstået<br />

som de nationale kulturer i<br />

en globaliseret verden, men<br />

også de selskabsorienterede<br />

kulturer, som varierer fra<br />

virksomhed til virksomhed<br />

og udfordrer implementeringen<br />

af nye medarbejdere og/<br />

eller nye rutiner.<br />

Mærsk Olie og Gas’<br />

Al Shaheen-felt i Qatar<br />

bemandes af både danskere,<br />

qatarer og bl.a. filippinere og<br />

er således et oplagt sted at<br />

undersøge bl.a. følgerne af<br />

sproglige og kulturelle barrierer<br />

i sikkerhedsarbejdet,<br />

mener legatmodtagerne.<br />

Ergonomisk<br />

risikovurdering<br />

De tre fysioterapeutstuderende,<br />

Karina Christensen<br />

Nissen, Lene Kjær Madsen<br />

og Bettina Kallesø Kristensen,<br />

er i gang med et bachelorprojekt,<br />

Risikovurdering<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Fortsætter side 4<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

3


Fortsat fra side 3<br />

i Arbejdsmiljøet, og de vil<br />

bruge legatet til studierejser<br />

i Danmark og Norge.<br />

I Norge planlægger de besøg<br />

hos relevante fagpersoner<br />

på arbejdsmiljøområdet,<br />

da de mener, at man i<br />

Norge forholder sig mere til<br />

begrebet risikovurdering og<br />

ergonomisk risikovurdering<br />

end i Danmark.<br />

De har bl.a. kontakt til<br />

faggruppen i ergonomi<br />

i Norge, som har kompetencer<br />

indenfor arbejdsmiljø,<br />

og som kender og benytter<br />

ergonomisk risikovurdering.<br />

De tre studerende har<br />

tidligere arbejdet med<br />

ergonomisk risikovurdering<br />

på Viking i Esbjerg,<br />

hvor de erfarede, at<br />

begrebet ofte anvendes,<br />

når virksomheder ønsker<br />

at blive certifi ceret inden<br />

for arbejdsmiljøet (OHSAS<br />

18001).<br />

Der arbejdes dog ikke ud<br />

fra en fælles forståelse af<br />

begrebet og dermed heller<br />

ikke struktureret med det,<br />

skriver de tre studerende<br />

i deres legatansøgning.<br />

Med deres projekt håber<br />

de, at de kan være med<br />

til at sætte fokus på begrebet<br />

ergonomisk risikovurdering<br />

for at sikre et kvalifi ceret<br />

og struktureret arbejde<br />

med sundhedsfremme<br />

og forebyggelse i arbejdsmiljøet.<br />

Udbyttet af de to rejselegater<br />

fremlægges på årskonferencen<br />

22. april og vil<br />

blive omtalt i <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong>.<br />

4 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Husk e-mail<br />

Har du ikke allerede gjort det, så gør det nu: Send os en mail med din e-mailadresse.<br />

Det vil gøre det meget nemmere for sekretariatet at komme i kontakt med dig, når der<br />

udsendes indbydelser, informationsmateriale m.m.<br />

Send din mail til: sekretariatet@ssid.dk<br />

Pris til slagteri<br />

Danish Crown i Ringsted har<br />

<br />

<br />

Slagteriet har siden 2005<br />

reduceret antallet af ulykker<br />

med 50 procent gennem<br />

en indsats, som har<br />

fokus på nærved-ulykker,<br />

hårdtslående humor og<br />

konkurrence om at nedbringe<br />

ulykkerne mest mellem<br />

afdelingerne. Projektet<br />

blev omtalt i <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

3 2007.<br />

Læs mere om projektet<br />

på Danish Crown Ringsted<br />

på www.ssid.dk<br />

Forrest i midten ses Leo Bjørnskov, Arbejdsmiljørådets formand.<br />

Danish Crowns koncern produktionsdirektør Arthur Pedersen (tv) får overrakt prisen af Arbejdsmiljørådets<br />

formand, Leo Bjørnskov (th).


Sjælland:<br />

Vandtårnsvej 78<br />

2860 Søborg<br />

Tlf: 35-433563<br />

E-mail: sjaelland@euromiljo.dk<br />

Jylland:<br />

Sindalsvej 9<br />

8240 Risskov<br />

Tlf: 86-757474<br />

E-mail: jylland@euromiljo.dk<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Klik ind på www.euromiljo.dk og se hvordan I får et godt og røgfrit indeklima


Tema: Motion<br />

Bente Klarlund Pedersen:<br />

Arbejdsgivere skal aktivere<br />

medarbejderne<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Kontormusen sygner hen ad<br />

åre, byggearbejderens eneste<br />

muskel er den der klasker<br />

mørtel mellem stenene.<br />

Mange fl ere arbejdspladser,<br />

end du tror, lider under for<br />

inaktive arbejdsopgaver. Det<br />

bliver medarbejderne syge<br />

af. Det fi ndes der lægelige<br />

beviser for. Og det er<br />

arbejdspladserne, der bærer<br />

ansvaret.<br />

– Arbejdsmiljø kan defi neres<br />

som noget, der kan påvirke<br />

menneskers risiko for at blive<br />

syge som følge af deres arbejde.<br />

I den forstand er motion<br />

et arbejdsmiljøproblem.<br />

6 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Derfor må sikkerhedsorganisationerne<br />

arbejde med, hvordan<br />

arbejdspladser kan kompensere<br />

for de meget inaktive<br />

liv, mange arbejdstagere har,<br />

forklarer Bente Klarlund<br />

Pedersen, som er læge og professor<br />

på Rigshospitalet og ekspert<br />

i motion. Bente Klarlund<br />

har blandt andet fundet udbredt<br />

dokumentation for, at<br />

mangel på motion er lige så<br />

farligt som at ryge.<br />

Ændre rutiner<br />

– Cheferne på arbejdspladser,<br />

hvor medarbejderne er inaktive,<br />

skal ændre rutinerne.<br />

Fakta om motion<br />

ifølge Bente Klarlund Pedersen<br />

Uanset om du er slank, overvægtig eller fed<br />

beskytter motion mod sygdomme. Fedme i sig<br />

selv er ikke så usundt. Det der er farligt er, at<br />

de fede bevæger sig mindre.<br />

I 2020 vil 70 procent af alle sygdomme ifølge<br />

WHO være livsstilsbetingede.<br />

30-40 procent af den raske befolkning dyrker<br />

så lidt motion, at de med stor risiko vil blive<br />

livsstilssyge. Tallet svarer cirka til antallet<br />

af rygere i den danske befolkning, og livsstilsfaktorer<br />

er ansvarlige for 50-90 procent<br />

af de store folkesygdomme. Mellem 30 og 40<br />

procent af danskerne er i dag fysisk inaktive,<br />

mens det for 40 år siden kun var en procent.<br />

Det er lige så farligt at være fysisk inaktiv,<br />

som det er at ryge. Hvis man motionerer, ned-<br />

Bente Klarlunds forskergruppe har blandt andet fundet ud af, at et<br />

gen ved navn IL-6 har afgørende betydning for, at motion er effektiv<br />

behandling af blandt andet diabetes 2, forhøjet blodtryk, åreforkalkning<br />

og hjertesygdom.<br />

sætter man risikoen for at få hjertesygdomme<br />

eller kræft til det halve.<br />

Bente Klarlund har fundet dokumentation<br />

for, at motion har gavnlig indfl ydelse på 27<br />

diagnoser, blandt andet hjertesygdomme, sukkersyge,<br />

leddegigt og depression.<br />

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion er<br />

alle vigtige elementer i at forebygge sygdom.<br />

Men polariseringen af befolkningens kondital<br />

har aldrig været større: Aldrig har så mange<br />

danskere været i god kondition, og aldrig har<br />

så mange været i rigtig dårlig kondition. Bente<br />

Klarlund har desuden udtalt, at stress bør ses<br />

som et femte element i KRAM(s), fordi stress<br />

kan reduceres ved øget motion, da musklerne<br />

påvirker vores hjerne.<br />

Det skal ikke være stillesiddende.<br />

Der skal indbygges muligheder<br />

for at komme op at stå<br />

hver time, holde walk and talkmøder.<br />

De skal understøtte aktiv<br />

transport til og fra arbejde,<br />

fx ved at tilbyde badefaciliteter<br />

på arbejdspladsen. Gennemgå<br />

rutinerne, lav dem om og<br />

fremsæt konkrete tilbud.<br />

Arbejdsgiverens tid<br />

Netop fordi det hører ind<br />

under arbejdsgivernes ansvar<br />

for arbejdsmiljøet, at medarbejderne<br />

kan være fysisk<br />

aktive, så er det ifølge Bente<br />

Klarlund også i arbejdstiden,<br />

den fysiske aktivitet bør ligge.<br />

– Jeg er rundt i fagforeninger<br />

lige nu og fortælle, at tiden er<br />

inde til, at man som arbejdstager<br />

kan sætte en dagsorden,<br />

hvad fysisk aktivitet angår.<br />

Jeg tror, man i overens-


Bente Klarlund er begyndt at tale med fagforeningerne om at forhandle<br />

forhold om livsstil ind i overenskomsterne med arbejdsgiverne, så fysisk<br />

aktivitet bliver en del af kontrakten.<br />

Vokseværk<br />

Birch & Krogboe er vokset ud af sit navn.<br />

Vores vækst har givet os mange nye kompetencer, og i dag er vi<br />

derfor meget mere end rådgivende ingeniører.<br />

Fra den 15. januar 2008 samler vi vores kompetencer under vores<br />

nye navn: ALECTIA. Navneskiftet gælder også Danbrew, Dansk<br />

Arbejdsmiljø, Watertech, JobLiv Danmark og MA Project, der i dag er<br />

en del af Birch & Krogboe.<br />

ALECTIA er den nye fællesnævner for alle vores medarbejdere og alt<br />

det, vi står for i dag.<br />

Læs mere på www.alectia.com<br />

En del af Birch & Krogboe<br />

komstforhandlingerne skal<br />

forhandle om noget, der har<br />

med livsstil at gøre. Det skal<br />

være en del af vores kontrakt,<br />

at vi har lov til at foretage os<br />

noget, hvor vi er fysisk aktive.<br />

– Det er en sag, hvor alle<br />

vinder. Arbejdsgiveren får<br />

mere oplagte medarbejdere,<br />

der stråler, og har røde<br />

kinder, og arbejdstagerne<br />

får mere energi og glæde og<br />

samlet færre sygedage.<br />

Pulsen skal op<br />

Det hører med til historien,<br />

at fysisk aktivitet først for<br />

alvor rykker ved sundheden,<br />

når pulsen kommer i vejret,<br />

og man bruger de store muskelgrupper.<br />

– Derfor er det vigtigt at<br />

sondre mellem fysisk aktivitet<br />

og hårdt fysisk arbejde,<br />

understreger Bente Klarlund.<br />

– En murer på en byggeplads,<br />

som dagen lang<br />

bruger den ene arm rigtig<br />

meget, får ikke nødvendigvis<br />

sund motion.<br />

Tema: Motion<br />

Fakta om<br />

Bente<br />

Klarlund<br />

Professor og overlæge på<br />

Rigshospitalet, grundforskningscenter<br />

for infl ammation<br />

og metabolisme<br />

Bente Klarlund holder<br />

samtidig fast i, at der ikke<br />

behøver være tale om decideret<br />

motion – for så tror<br />

mange mennesker, at det er<br />

noget med, at de skal ned og<br />

klæde om. Det behøver de<br />

ikke, men virksomhederne<br />

bør lære, at passiv adfærd er<br />

usundt for deres medarbejdere<br />

– det er den passivitet,<br />

der bør ændres på. Det giver<br />

sygedage – og her taler vi<br />

mange, mange milliarder<br />

tabskroner for virksomhederne<br />

hvert år.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 7


8<br />

Tema: Motion<br />

Bred indsats<br />

mod brede rygge<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Farsø Sparekasse bliver nok<br />

de første. Tæt efterfulgt<br />

af WM Data, Woodland,<br />

Ældreplejen i Assens Kommune,<br />

Kims og i alt snart 40<br />

arbejdspladser i Danmark,<br />

som får certifi cering på deres<br />

sundhed gennem Dansk<br />

Firmaidrætsforbund.<br />

Certifi ceringen er et tilbud,<br />

Dansk Firmaidrætsforbund<br />

har haft siden marts i år.<br />

Med en certifi cering skal<br />

arbejdspladserne<br />

stile efter at<br />

forbedre<br />

sundheden på<br />

fem områder –<br />

kost, rygning,<br />

alkohol, motion<br />

og stress. Det er de<br />

fem emner, som for<br />

alvor kan rykke ved sundheden<br />

hos medarbejderne.<br />

Men ingen af dem kan<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

stå alene. Både erfaring og<br />

forskning viser, at en samlet<br />

indsats over for alle fem delområder<br />

er nødvendig.<br />

– Hvis en medarbejder er<br />

stresset, så ryger han måske<br />

også, og har ikke overskud<br />

til at lave sund mad. Det<br />

hele hænger sammen,<br />

forklarer afdelingsleder<br />

Bo Isaksen fra Motion på<br />

Arbejdspladsen, den afdeling<br />

i Dansk Firmaidrætsforbund,<br />

som står for sundhedscertifi -<br />

ceringen.<br />

Hvad er ideen<br />

Foruden de fem parametre<br />

satser Dansk Firmaidrætsforbund<br />

på det vedholdende,<br />

langsigtede arbejde med at<br />

holde arbejdspladserne til<br />

ilden.<br />

Certifi ceringen forløber<br />

over et år, og inkluderer 50<br />

konsulenttimer. Dansk Firmaidrætsforbund<br />

hjælper<br />

med at sætte rammerne<br />

for øget sundhed på<br />

arbejdspladsen – det<br />

indebærer at lægge<br />

en strategi, sammensættesundhedsudvalg<br />

– og<br />

forberede virksomheden<br />

på at blive<br />

selvkørende. Netop<br />

her ligger den<br />

store udfordring,<br />

for mange års<br />

erfaringer har<br />

vist, at begejstringen<br />

for sundhed<br />

på virksomhederne<br />

hurtigt kan falde<br />

voldsomt, når Dansk<br />

Motion er kun en lille del af en bredere, sammenhængende indsats,<br />

virksomheder skal i gang med for at blive sundhedscertifi ceret af Dansk<br />

Firmaidrætsforbund.<br />

Firmaidrætsforbund trækker<br />

sig ud, hvis indsatsen ikke<br />

er etableret som en fast bestanddel<br />

af virksomhedens<br />

aktiviteter og organisation.<br />

– Når du først er gået i gang<br />

med det, så er det skruen<br />

uden ende, understreger Bo<br />

Isaksen. Den langsigtede<br />

holde-i-hånd-funktion er så<br />

vigtig. Hvis vi slipper dem for<br />

tidligt, så er der et tilbagefald.<br />

Efterligner svenskerne<br />

Dansk Firmaidrætsforbund<br />

er løbet i haserne på sin<br />

svenske søsterorganisation,<br />

som udtrykt på svenska<br />

sedan 2001 har diplomerat<br />

mere end 1000 företag. Med<br />

stor succes. Mange virksomheder<br />

er i gang med den<br />

tredje diplomeringsrunde.<br />

En certifi cering gælder i to<br />

år. Kravene for at blive certifi<br />

ceret er en forretningshemmelighed,<br />

men kan blandt<br />

andet bestå i at opstille<br />

konkrete mål:<br />

– En virksomhed med 100<br />

ansatte, hvoraf 25 er rygere,


Første skridt i en sundhedscertifi cering fra Dansk Firmaidrætsforbund er at opstille en såkaldt baseline for<br />

medarbejdernes sundhed.<br />

kan eksempelvis sætte det<br />

mål, at halvdelen af rygerne<br />

skal være holdt op inden for<br />

to år. Handlingen kan bestå<br />

i at tilbyde medarbejderne<br />

rygestopkursus. Vores krav<br />

er så, at virksomheden begynder<br />

på det projekt.<br />

Det er en følgegruppe af<br />

eksperter, som har lavet<br />

de krav, der skal opfyldes,<br />

for at en virksomhed kan<br />

certifi ceres af Dansk Firmaidrætsforbund.<br />

I gruppen<br />

sidder blandt andre Bengt<br />

Saltin RIGSHOSPITALET,<br />

Kaya Röesler, SdU, Gisela<br />

Sjøgaard, Nationalt Forskningscenter<br />

for Arbejdsmiljø,<br />

Just Justesen, Sundhedsstyrelsen<br />

og læge Leif<br />

Skive, som var foregangsmand<br />

for at give motion på<br />

recept.<br />

Arbejder du i støjende omgivelser?<br />

Læs mere på www.CRECEA.dk eller ring til CRECEA på telefon 70 10 86 00 · CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver<br />

Tema: Motion<br />

– De kigger os over skulderen,<br />

og er vores garanti for,<br />

at det vi laver, er ok.<br />

Den indledende manøvre<br />

i en certifi cering er at opstille<br />

en såkaldt baseline for<br />

medarbejdernes sundhed<br />

– hvor står medarbejderne<br />

lige nu – efter deres egen<br />

opfattelse. Medarbejdernes<br />

svar giver indikationer for,<br />

hvor det vil være en fordel at<br />

sætte ind først.<br />

– Hvis de fx siger, at kantinen<br />

er for dårlig – så er det<br />

der vi sætter ind, fordi vi der<br />

kan fl ytte tilfredshedsgraden<br />

mest. Det er altid godt at<br />

starte med succeser.<br />

Siden Bo Isaksen startede<br />

i Dansk Firmaidrætsforbund<br />

i 1992, har han oplevet et<br />

stadig stigende behov for<br />

kvalitet på området.<br />

– Man hopper ikke på at løse<br />

rygeproblemet med rygekabiner<br />

eller motion med et<br />

motionsrum længere.<br />

– CRECEA tilbyder en professionel rådgivning inden for støjmålinger og høreundersøgelser<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

9


Tema: Motion<br />

Mindst halvdelen<br />

skal være sundere<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Der er motionslokaler på<br />

skolen. Rabataftaler med<br />

fi tness-centre rundt om<br />

i byen. En forsøgsordning<br />

med gratis massage til<br />

skolebetjentenes og rengøringsassistenternes<br />

udsatte<br />

kroppe. Rygestopkurser og<br />

stresshåndteringskurser.<br />

Tiltag og planer inden for<br />

områderne kost, rygning,<br />

alkohol, motion og stress.<br />

Fem områder, hvor det er<br />

muligt at nå langt med<br />

sundheden.<br />

Hvis der er penge. Og hvis<br />

medarbejderne vil.<br />

Den store udfordring<br />

Hver tiende medarbejder<br />

har motioneret eller brugt<br />

andre sundhedstilbud gennem<br />

Aarhus Tekniske Skole.<br />

Men det tal skal være meget<br />

højere, og det bliver den<br />

store udfordring, fortæller<br />

sikkerhedsleder Poul<br />

Christian Jespersen.<br />

– Indtil nu har vi fået fat<br />

i de medarbejdere, som<br />

i forvejen motionerer. Det<br />

er de nemme. De svære<br />

er de lidt ældre, lidt overvægtige<br />

mænd. Hvordan<br />

motiverer vi dem? Vi kan<br />

for eksempel informere<br />

dem om, at de har forhøjet<br />

kolesteroltal – så hvis du<br />

ikke gør noget, så får du<br />

følgesygdomme.<br />

Måden at gøre det på er at<br />

tilbyde alle medarbejdere<br />

at få en frivillig og anonym<br />

sundhedsprofi l. Skolen får<br />

10 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Medarbejderne på Århus Tekniske Skole deltog på eget initiativ i 2006<br />

i Creceas Scrabble i Skoven – et o-løb og en bogstavleg, hvor man kun får<br />

samlet bogstaver nok, hvis man både bevæger sig og samarbejder.<br />

blot en tilbagemelding om<br />

generelle tendenser, som<br />

giver viden om, hvilke områder,<br />

det vil være gavnligt<br />

at sætte ind på.<br />

– Andre, som har erfaring<br />

med sundhedsprofi ler, siger,<br />

at vi får fat i cirka 50 procent<br />

af medarbejderne på<br />

den måde. Min kongstanke<br />

er, at alt efter, hvad sundhedsprofi<br />

len viser, så kan<br />

vores samarbejdspartner,<br />

Crecea, henvise medarbejderne<br />

til nogle af skolens<br />

egne tilbud om sundhedsfremme.<br />

Forsøget er at få<br />

alle tingene til at spille<br />

sammen.<br />

Udover Crecea arbejder<br />

skolen sammen med Falck<br />

Healthcare, hvor medarbejdere<br />

kan få op til seks konsultationer<br />

hos en psykolog.<br />

Bestyrelsens nik<br />

Aarhus Tekniske Skole er<br />

den første uddannelsesinstitution,<br />

der er arbejdsmiljøcertifi<br />

ceret efter både<br />

Bekendtgørelse 923 og<br />

OHSAS 18.001. Det indebærer,<br />

at skolen har forpligtet<br />

sig til at fremlægge<br />

planer om sundhedsfremme.<br />

Målet er at skabe et<br />

godt helbred blandt medarbejdere<br />

og elever – og<br />

mindske sygefraværet.<br />

Sygefravær – det er et af<br />

nøgleordene i forhold til<br />

bestyrelsen, der skal bevilge<br />

Fortsætter side 12


Tema: Motion<br />

Mindst halvdelen<br />

skal være sundere<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Der er motionslokaler på<br />

skolen. Rabataftaler med<br />

fi tness-centre rundt om<br />

i byen. En forsøgsordning<br />

med gratis massage til<br />

skolebetjentenes og rengøringsassistenternes<br />

udsatte<br />

kroppe. Rygestopkurser og<br />

stresshåndteringskurser.<br />

Tiltag og planer inden for<br />

områderne kost, rygning,<br />

alkohol, motion og stress.<br />

Fem områder, hvor det er<br />

muligt at nå langt med<br />

sundheden.<br />

Hvis der er penge. Og hvis<br />

medarbejderne vil.<br />

Den store udfordring<br />

Hver tiende medarbejder<br />

har motioneret eller brugt<br />

andre sundhedstilbud gennem<br />

Aarhus Tekniske Skole.<br />

Men det tal skal være meget<br />

højere, og det bliver den<br />

store udfordring, fortæller<br />

sikkerhedsleder Poul<br />

Christian Jespersen.<br />

– Indtil nu har vi fået fat<br />

i de medarbejdere, som<br />

i forvejen motionerer. Det<br />

er de nemme. De svære<br />

er de lidt ældre, lidt overvægtige<br />

mænd. Hvordan<br />

motiverer vi dem? Vi kan<br />

for eksempel informere<br />

dem om, at de har forhøjet<br />

kolesteroltal – så hvis du<br />

ikke gør noget, så får du<br />

følgesygdomme.<br />

Måden at gøre det på er at<br />

tilbyde alle medarbejdere<br />

at få en frivillig og anonym<br />

sundhedsprofi l. Skolen får<br />

10 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Medarbejderne på Århus Tekniske Skole deltog på eget initiativ i 2006<br />

i Creceas Scrabble i Skoven – et o-løb og en bogstavleg, hvor man kun får<br />

samlet bogstaver nok, hvis man både bevæger sig og samarbejder.<br />

blot en tilbagemelding om<br />

generelle tendenser, som<br />

giver viden om, hvilke områder,<br />

det vil være gavnligt<br />

at sætte ind på.<br />

– Andre, som har erfaring<br />

med sundhedsprofi ler, siger,<br />

at vi får fat i cirka 50 procent<br />

af medarbejderne på<br />

den måde. Min kongstanke<br />

er, at alt efter, hvad sundhedsprofi<br />

len viser, så kan<br />

vores samarbejdspartner,<br />

Crecea, henvise medarbejderne<br />

til nogle af skolens<br />

egne tilbud om sundhedsfremme.<br />

Forsøget er at få<br />

alle tingene til at spille<br />

sammen.<br />

Udover Crecea arbejder<br />

skolen sammen med Falck<br />

Healthcare, hvor medarbejdere<br />

kan få op til seks konsultationer<br />

hos en psykolog.<br />

Bestyrelsens nik<br />

Aarhus Tekniske Skole er<br />

den første uddannelsesinstitution,<br />

der er arbejdsmiljøcertifi<br />

ceret efter både<br />

Bekendtgørelse 923 og<br />

OHSAS 18.001. Det indebærer,<br />

at skolen har forpligtet<br />

sig til at fremlægge<br />

planer om sundhedsfremme.<br />

Målet er at skabe et<br />

godt helbred blandt medarbejdere<br />

og elever – og<br />

mindske sygefraværet.<br />

Sygefravær – det er et af<br />

nøgleordene i forhold til<br />

bestyrelsen, der skal bevilge<br />

Fortsætter side 12


Tema: Motion<br />

Der skal være mulighed for at fl exe ud midt på arbejdsdagen for at få massage og fysioterapi, mener Poul<br />

Christian Jespersen, sikkerhedsleder på Århus Tekniske Skole.<br />

Fortsat fra side 10<br />

pengene. Hvis eksempelvis<br />

den gratis massage, skolen<br />

forsøgsvis tilbyder betjente<br />

og rengøringsassistenter, viser<br />

sig at blive hentet hjem i<br />

kraft af færre sygedage, kan<br />

alle medarbejdere senere<br />

blive koblet på.<br />

– Vi vil altid være i baghjulet<br />

af private virksomheder, fordi<br />

vi ikke har økonomien til<br />

at sætte ting i gang, mener<br />

Poul Christian Jespersen.<br />

– Her har vi har visse regler<br />

vi skal gebærde os inden for.<br />

Vi får taxameter efter det<br />

antal elever, der kommer her<br />

på stedet. Private virksomheder<br />

har helt andre muligheder<br />

for at sprælle. Skolen<br />

her – var der råd, så ville<br />

den gøre endnu mere for at<br />

medarbejderne følte sig passet<br />

på, set og hørt. Man gør,<br />

hvad man kan, inden for de<br />

økonomiske og fysiske rammer<br />

her på stedet, vurderer<br />

Liselotte Aamann, som deler<br />

kontor med Poul Christian<br />

Jespersen.<br />

Sundhed i pausen<br />

Men sundhedsfremme kan<br />

godt lade sig gøre, selvom<br />

pengene er offentlige. For<br />

at få mest muligt ud af<br />

pengene, har Poul Christian<br />

Jespersen valgt, at<br />

skolen giver instruktører og<br />

12 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

lokaler – personalet giver<br />

sin tid. En anden mulighed,<br />

som koster meget lidt, er at<br />

samarbejde med idrætsklubber<br />

om at leje sig ind til<br />

badminton og svømning på<br />

skæve tidspunkter.<br />

Du kan fl exe ud<br />

En del medarbejdere er af<br />

sig selv begyndt at benytte<br />

frokost- eller andre pauser<br />

i arbejdsdagen til at gå i<br />

motionscenteret på skolen<br />

eller indlægge en gang massage.<br />

Det er i orden, om end<br />

emnet har været oppe at<br />

vende i HR-afdelingen – for<br />

hvad med de medarbejdere,<br />

der misbruger friheden.<br />

– Vi mangler at få taget den<br />

diskussion med ledelsen og<br />

bestyrelsen. Kan man lave<br />

noget i arbejdstiden – er det<br />

fx ok at fl exe for at dyrke<br />

motion i tidsrummet fra<br />

8-16? Men det kommer lige<br />

så stille nedefra – så vi andre<br />

bliver tvunget til at sige,<br />

at selvfølgelig kan man da<br />

gøre det.<br />

Det er nødvendigt, at motion<br />

og sundhed kan blive<br />

en del af livet på arbejdspladsen.<br />

For medarbejdere,<br />

der skal arbejde otte timer<br />

– og derefter lave motion på<br />

arbejdspladsen – de vil hellere<br />

hjem og hente børn. Og<br />

efterspørgslen på sundhed<br />

skal komme fra medarbejderne<br />

selv.<br />

– Intentionen er at gå fra, at<br />

skolen arrangerer noget for<br />

dig, til at du arrangerer for<br />

dig selv. Det kræver noget<br />

tilvænning fra begge sider.<br />

Strategien har været at gå<br />

efter nogle hurtige succeser<br />

– og sideløbende fortælle<br />

om sundhedsfremme.<br />

Det begyndte i 2002 med<br />

udbud af kurser i rygestop,<br />

rygtræning, gratis motion<br />

osv., som medarbejderne så<br />

meldte sig til.<br />

– Rygtræningskurserne er<br />

nok den største succes, vi<br />

har haft. I dag ved medarbejderne,<br />

hvad sundhedsfremme<br />

er – og i dag kommer<br />

de selv med nye forslag<br />

til motion eller sundhed<br />

– i modsætning til tidligere<br />

– fx om aerobic eller<br />

bogstavleg i skoven.<br />

Poul Christian Jespersen<br />

fodrer medarbejderne med<br />

information om sundhedsfremme<br />

på intranet, det<br />

digitale personaleblad og<br />

i emails. Inden længe<br />

udgiver han et hæfte med<br />

sundhedsfremmende tilbud<br />

– og lægger rygestop, ryg-<br />

og slankekurser ind på faste<br />

tidspunkter i kalenderen,<br />

så medarbejderne vænner<br />

sig til, at bestemte datoer<br />

er øremærket bestemte<br />

kurser.<br />

Ikke kun fastholde<br />

Det primære er at aktivere<br />

de medarbejdere, som allerede<br />

arbejder på Aarhus<br />

Om Århus Tekniske Skole<br />

Skolen er spredt på fi re afdelinger over hele Århus<br />

Der er 650 medarbejdere og over 30.000 elever<br />

Skolen blev arbejdsmiljøcertifi ceret i 2003<br />

Århus Tekniske Skole deltog fra 2004-2006 i et projekt<br />

om sundhedsfremme, og fi k derigennem et tilskud på<br />

300.000 kr.<br />

Århus Tekniske Skole samarbejder med bl.a. Crecea, en<br />

privat psykolog og Falck Healthcare om sundhedsfremme


Jeg træner selv en gang om ugen med to af mine kolleger – hvis en af os<br />

falder fra, så smuldrer det også for os andre, fortæller Poul Christian<br />

Jespersen, sikkerhedsleder på Århus Tekniske Skole.<br />

Tekniske Skole. Sundhedsfremme<br />

er dog begyndt at<br />

liste sig ind i markedsføringen<br />

udadtil:<br />

– Jeg har også solgt det her<br />

over for bestyrelsen på, at vi<br />

kan tiltrække nye medarbejdere.<br />

Vi skriver i jobannoncer,<br />

at vi er arbejdsmiljøcertifi<br />

cerede, og måske skulle<br />

vi til at nævne vores tilbud<br />

inden for sundhedsfremme.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Tema: Motion<br />

Professionel rådgivning, der betaler sig<br />

Vi tilbyder:<br />

Sundhedsstand-up<br />

Sundhedscheck<br />

med kolesterolmåling<br />

blodtryksmåling<br />

konditionsmåling<br />

Stress-stand-up<br />

Rygestop kurser<br />

Arbejdsmiljørådgivning<br />

www.am-centret.dk<br />

Virumvej64,2830Virum–32646999<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 13


Tema: Motion<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

motionsrummet<br />

Line Holm cykler på arbejde,<br />

og er varmet godt op, når<br />

hun når Århus Tekniske<br />

Skole på toppen af højdedragene,<br />

der omgiver byen.<br />

– Jeg har typisk brugt motionsrummet<br />

på skolen om<br />

morgenen, fordi jeg så var<br />

varmet op. Det er et stort<br />

rum med mange forskellige<br />

maskiner. Jeg gik til et introduktionsforløb<br />

sammen<br />

med nogle kolleger, hvor<br />

en fysioterapeut forklarede,<br />

hvordan man bruger dem.<br />

<br />

sekretær/konsulent, Miljø og Sikkerhed<br />

<br />

<br />

<br />

14 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

– Jeg er typen der ville gøre<br />

det af mig selv i forvejen<br />

– derfor er jeg nok en lidt<br />

dårlig repræsentant.<br />

Motionsrummet bliver brugt<br />

af andre, men i de tidsrum,<br />

Line Holm har benyttet<br />

rummet har hun været<br />

alene. Hun opfordrer derfor<br />

skolen til at gøre mere opmærksom<br />

på muligheden.<br />

En anden hindring for<br />

at komme i gang med<br />

At kunne låse sine private ejendele ind i et skab - eller at have nem<br />

adgang til et motionsrum uden for arbejdstid. De små detaljer kan være<br />

vigtige, for at motionstilbud bliver brugt, mener Line Holm Nedergaard.<br />

fi tness-udstyret, kan være<br />

åbningstiden fra 7-16.<br />

– Det skal passe ind i en<br />

hverdag – den daglige<br />

logistik skal passe. Du kan<br />

godt komme ind på andre<br />

tidspunkter, men så skal du<br />

stå og jonglere med koder<br />

og gitre.<br />

– Jeg bruger middagspausen<br />

et par gange om ugen til at<br />

motionere i skolens motionsrum,<br />

fortæller Liselotte<br />

Aamann.<br />

Gratis motionsrum på<br />

arbejdspladsen med gode<br />

maskiner – det er et meget<br />

Jeg kommer i motionsrummet i middagspausen<br />

– der støder jeg af og til<br />

på andre ansatte. Flere fortæller mig,<br />

at de benytter rummet om aftenen<br />

eller i weekenderne, siger Liselotte<br />

Aamann. Det er dejligt, at der gøres<br />

brug af de gode tilbud, vi har fået.


fi nt tilbud. Det kan være<br />

forebyggende og dermed<br />

medvirke til at forhindre<br />

sygefravær. Arbejdspladser<br />

har ikke pligt til at beskæftige<br />

sig med medarbejdernes<br />

sundhed, men vores ledelse<br />

har ønsket at give medarbejderne<br />

fl ere sundhedstilbud<br />

og det er meget positivt.<br />

Liselotte Aamann har<br />

brugt kraniosakralterapi<br />

en periode, hvor bare det<br />

at komme ud af sengen var<br />

en kamp. Hun havde en<br />

begyndende diskosprolaps.<br />

Kraniosakralterapi er ganske<br />

blide tryk i kraniekanten,<br />

ansigtet, bækkenet og ned<br />

ad rygsøjlen, som fjerner<br />

ubalancer, der kan være<br />

opstået af mange årsager<br />

blandt andet ved, at man<br />

sidder og spænder i nakke<br />

og ryg under skærmarbejde.<br />

Tema: Motion<br />

<br />

<br />

<br />

Når arbejdspladsen tilbyder, at man kan gå til massage eller motion midt<br />

i arbejdstiden, og fl exe senere, så skal jeg også tage imod det, mener<br />

Lars Gruhn.<br />

Massagen foregår på Århus<br />

Tekniske Skole. Lars Gruhn<br />

hopper ud af de daglige<br />

rutiner, og i et tilstødende<br />

lokale ligger han i 20-30<br />

minutter, og får æltet<br />

hovedpinen ud af kroppen.<br />

– Det har stor betydning,<br />

at det foregår her. Jeg har<br />

ikke taget mig sammen til<br />

at søge hjælp ude i byen<br />

– så det har måske ikke<br />

– Min ryg fi k det godt efter<br />

to behandlinger. Kraniosakralterapi<br />

kan være virksom,<br />

hvor det traditionelle<br />

behandlingssystem må give<br />

op. Derudover opnår man<br />

et velbefi ndende – måske<br />

fordi energistrømmen fl yder<br />

bedre. Man anbefaler bl.a.<br />

kraniosakralterapi til, når<br />

folk har begyndende stress<br />

– terapien virker meget<br />

afslappende. Der er fl ere<br />

været slemt nok, mener Lars<br />

Gruhn om sin hovedpine,<br />

som indimellem har kostet<br />

nogle sygedage.<br />

– Så har jeg glemt det, når<br />

der er gået tre dage. Men<br />

i min bevidsthed har det<br />

hele tiden været sådan, at<br />

jeg havde et behov for det<br />

her. Kroppen har jo under<br />

alle omstændigheder godt<br />

af det. Man får jo rullet<br />

rundt i muskler og tømt<br />

affaldsdepoter, og oplever<br />

velvære bagefter.<br />

Man kan booke sig ind til<br />

massage i arbejdstiden.<br />

Lars Gruhn har dog selv<br />

taget ydertidspunkterne.<br />

Det er svært lige at lade en<br />

medarbejdere her på stedet,<br />

som er begyndt at anvende<br />

kraniosakralterapi forebyggende<br />

mod stress.<br />

Liselotte Aamann har også<br />

opnået den gevinst, at hun<br />

i dag tager mindre medicin<br />

og har færre sygedage af<br />

den allergi, hun lider af året<br />

rundt.<br />

bemærkning falde midt<br />

i arbejdstiden: Nu går jeg<br />

lige til massage.<br />

– Men jeg skal ændre holdning.<br />

Når arbejdspladsen<br />

tilbyder at gå til sundhedsfremmende<br />

foranstaltninger<br />

i arbejdstiden, så skal jeg<br />

også tage imod det.<br />

Som seniormedarbejder<br />

og med rødder i industrikulturen,<br />

hvor man var på<br />

arbejde fra otte til 16, så er<br />

det svært at lave den slags<br />

afbræk. Det er i høj grad<br />

aldersbetinget, vurderer<br />

Lars Gruhn. De nye medarbejdere<br />

synes, massage og<br />

andet er gode tilbud, og de<br />

vil gerne.<br />

Antændning!<br />

Værdier, viden og mennesker i fare…<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 15


16<br />

Tema: Motion<br />

Øget motion i virksomhederne<br />

44 procent af virksomhederne<br />

i en undersøgelse foretaget<br />

af Sundhedsstyrelsen<br />

i 2005 havde motionstilbud<br />

til de ansatte. I 2002 var<br />

det 20 procent. Deltagelse<br />

i enkeltstående arrangementer<br />

er oftest forekommende.<br />

80 procent af de store virksomheder<br />

med mindst 100<br />

ansatte har en indsats inden<br />

for fi re af de fem områder<br />

(mad, motion, rygning, alkohol<br />

og stress), hvor det blot<br />

er tilfældet for 35 procent<br />

af de mindre virksomheder<br />

(10 – 19 ansatte).<br />

Kilde: Sundhedsstyrelsen,<br />

www.sst.dk<br />

Ethvert barns drøm. Yankie<br />

Barer, skildpadder, fyldte chokolader.<br />

Så mange du har lyst<br />

til. Hver dag. Men en regning<br />

skal før eller siden betales.<br />

Overvægt, måske endda sukkersyge<br />

– diabetes 2.<br />

En sag for sikkerhedsorganisationen,<br />

som i forvejen<br />

havde oprettet et sundhedsudvalg<br />

med den opgave at<br />

skabe bevidsthed blandt<br />

medarbejderne på Toms om,<br />

at fri adgang til chokolade<br />

kræver en høj fornemmelse<br />

for mådehold. Chokolade er<br />

nydelse til de gode øjeblikke,<br />

som koncernen siger.<br />

Men sikkerhedsorganisationen<br />

bliver næsten løbet<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Mange virksomheder river en dag ud af kalenderen for at deltage i et motionsarrangement.<br />

Fotograf: Steen S. Pedersen<br />

Selvbeherskelse i Slaraffenland<br />

<br />

<br />

<br />

agterud af administrerende<br />

direktør, Jesper Møller, der<br />

får kontakt med sundhedsguruen<br />

Chris MacDonald.<br />

I TV-udsendelsen Chris på<br />

Chokoladefabrikken sætter<br />

Chris MacDonald fi re<br />

medarbejdere på smalkost.<br />

I et forløb på to måneder<br />

får de hvert deres program,<br />

som indbefatter motion og<br />

kostomlægning. Det fører til<br />

store vægttab.<br />

– Chris var et indslag i programmet.<br />

Det begyndte med<br />

et open space-arrangement,<br />

hvor medarbejderne var<br />

med til at defi nere, hvad vi<br />

mente, når vi talte sundhed.<br />

Vi satte fokus på blandt<br />

andet maden i kantinen,<br />

frugtkurve, rygepolitik og<br />

motion, fortæller direktør<br />

Jesper Møller.<br />

Toms IF<br />

Idrætsforening<br />

Dart, bowling, kegler,<br />

badminton, ishockey,<br />

golf, spinning, fi skeri,<br />

DHL-stafet, håndbold<br />

og fodbold.<br />

Afsmittende virkning<br />

– <strong>Sikkerheds</strong>organisationen<br />

er glad for, at Chris kom<br />

– det har givet en større<br />

bevidsthed om sundhed<br />

og at tage vare på sig selv,<br />

fortæller Eva Tauby.<br />

– Det smitter af på det<br />

ansvar, medarbejdere tager<br />

for sig selv og for andre.<br />

Ansvaret bliver bevidstgjort<br />

– man bliver vækket. Chris<br />

MacDonald har gjort os bevidste:<br />

Det er din krop – det<br />

er dig, der beslutter, om du<br />

vil bevæge den, og hvad der<br />

skal puttes i den.<br />

<strong>Sikkerheds</strong>organisationen<br />

får mere og mere at gøre<br />

med medarbejdernes sundhed,<br />

vurderer Eva Tauby. Det<br />

kan være hjertekarsygdomme<br />

eller nedslidning, begge<br />

Fortsætter side 18


uden<br />

SAFIRE<br />

med<br />

SAFIRE<br />

2 min. efter antænding!<br />

Få sikkerhed i særklasse!<br />

Hvordan sikrer du jeres uerstattelige aktiver, hvis uheldet er ude?<br />

SAFIRE er ideel til at redde værdier, viden og mennesker. En revolutionerende nyhed, skabt<br />

til kontorfaciliteter, institutioner og hoteller.<br />

SAFIRE er et brandhæmmende middel med utrolig effekt. Det yder beskyttelse mod<br />

antænding, og reducerer brandrisiko samt røgskader markant. Derudover kan det påvirke<br />

forsikringsudgifterne positivt.<br />

SSG tilbyder imprægnering med SAFIRE på tekstiler og andre brandbare materialer i jeres<br />

lokaler. Det er sikkert, nemt og billigere end du tror.<br />

AF21<br />

brandhæmmer/fire retardant<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Nem imprægnering<br />

Miljøvenligt<br />

Lugtfri<br />

Usynlig (skjolder ikke)<br />

Testet og godkendt af DBI og DTC<br />

Kom på forkant med udviklingen. Ring 70 15 38 00 for mere information eller et kort<br />

<br />

- så er alt i orden!<br />

70 15 38 00 mail@ssg.dk www.ssg.dk Herlev Holbæk Næstved Fredericia Rønne


Tema: Motion<br />

Fortsat fra side 16<br />

dele kan være konsekvenser<br />

af overdreven indtagelse<br />

af chokolade. En naturlig<br />

udløber af tankerne og diskussionerne<br />

om sundhed på<br />

Toms er derfor en slikguide,<br />

som giver anvisninger på,<br />

hvordan man kan give børn<br />

et afbalanceret forhold til<br />

slik – uden at have strenge<br />

regler. Samme læreproces,<br />

som medarbejderne på Toms<br />

er ved at gennemgå.<br />

– Virksomhedens medarbejdere<br />

er lidt delt i to grupper,<br />

vurderer Lene Hvidtfeldt,<br />

som koordinerer Toms’<br />

idræt. De medarbejdere, som<br />

er begejstrede for sundhed<br />

på arbejdspladsen, og de,<br />

som synes, det er fjollet, at<br />

virksomheden skal bestemme,<br />

hvordan de skal leve<br />

deres liv.<br />

Ingen tvang<br />

Men der er ingen tvang,<br />

påpeger Jesper Møller. Det<br />

er snarere inspiration. Det er<br />

også at tage del i folkesundheden.<br />

– Som konfekturefabrik kan<br />

vi ikke ignorere det fokus,<br />

der er i medierne om befolkningens<br />

stigende overvægt.<br />

Vi ser det ikke som en mission<br />

at fodre danskerne med<br />

slik, så de bliver overvægtige.<br />

Men en arbejdsgiver<br />

skal ikke blande sig i alting.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

direktør<br />

Dovenskab giver<br />

dårlig samvittighed<br />

Det første, vi gjorde med<br />

Chris MacDonald, var at<br />

18 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

En konfekturefabrik som Toms har et stort ansvar for, at medarbejderne<br />

er bevidste om at leve sundt. Fotograf: Daniel Agerholm<br />

Det ville være forkert at<br />

tage fat i medarbejderne<br />

ved personalesamtaler, og<br />

sige til dem, at du for øvrigt<br />

skal tabe dig nogle kilo. Kun<br />

hvad rygning og kantinemaden<br />

angår, er vi lidt fi rkantede.<br />

Men hvis de vil have<br />

frituremad, må medarbejderne<br />

selv fi nde en grillbar.<br />

Selvkontrol med slik<br />

– Vi har lov til at spise alt<br />

det slik, vi vil. Derfor har<br />

vi en særlig forpligtelse<br />

overfor medarbejderne til at<br />

gå igennem en lang række<br />

øvelser: armbøjninger, styrketræning,<br />

maxtest øvelse på<br />

kondicykel. Vi skulle fi nde<br />

ud af, hvor god form vi var i,<br />

og hvad det svarer til aldersmæssigt.<br />

Min rigtige alder<br />

var 51 – og min faktiske,<br />

signalere, at vi har adgang<br />

til noget, der feder, og det<br />

skal vi være bevidste om.<br />

Vi har medarbejdere, som<br />

har rige muligheder for at<br />

administrere sig selv. De skal<br />

være bevidste og veloplyste.<br />

Med det som grundlag kan<br />

de agere, som de har lyst til,<br />

erklærer Eva Tauby.<br />

Godt med en udefra<br />

Det behøver ikke være en<br />

guru, men det er en god ide,<br />

at virksomheder får input<br />

til bedre sundhed udefra,<br />

fysiske alder 56. Efter de to<br />

måneders træning var min<br />

fysiske alder sænket til et<br />

sted i 40erne.<br />

Vi kan alle sammen gøre<br />

meget hurtige fremskridt<br />

på to måneder. Bagsiden af<br />

mener Eva Tauby. Nogle, der<br />

kan fortælle en historie, der<br />

smitter.<br />

– Det er meget bedre, end en<br />

sikkerhedsorganisation, som<br />

siger, nu skal I høre, venner.<br />

Chris MacDonald har frem<br />

for alt inspireret Toms.<br />

– Stræk jer, sagde Chris til<br />

vores funktionærer. Hvorfor<br />

bevæger I jer ikke? Lav<br />

noget pausegymnastik. Men<br />

det er meget svært, når der<br />

ikke er en indpisker. Man<br />

bliver hurtigt lidt bornert,<br />

og har nogle grænser, hvis<br />

møde<strong>lederen</strong> pludselig siger,<br />

at vi må standse en diskussion<br />

for at hoppe på stedet.<br />

Omvendt dræner man<br />

lokalet for energi, når man<br />

sidder stille til et møde i tre<br />

timer, noterer Jesper Møller<br />

sig. Der kan være brug<br />

for en person i dagligdagen,<br />

som har indpiskerens rolle,<br />

sådan som Chris MacDonald<br />

havde det.<br />

Der er kommet gang i medarbejderne<br />

på konfekturefabrikken.<br />

Nu er udfordringen<br />

at holde begejstringen for<br />

bevægelse intakt uden en<br />

indpisker til at pege på<br />

blåbær og bananerne frem<br />

for chokoladebarrene. Måske<br />

kan gruppepresset sikre, at<br />

virksomheden holder den<br />

sunde kurs. En sag for sikkerhedsorganisationen.<br />

medaljen er, at man falder<br />

meget hurtigt tilbage igen.<br />

Det er en af de ting, jeg tog<br />

til mig i programmet med<br />

Chris. Førhen løb jeg også –<br />

men mest om sommeren,<br />

Fortsætter side 20


ÅbeUddee<br />

Masteruddannelsen for dig der<br />

arbejder med miljø og arbejdsmiljø<br />

På DTU’s masteruddannelse i Teknisk miljøledelse<br />

sætter vi fokus på, hvordan man skaber fremdrift<br />

i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet. Du opnår<br />

kompetence til at lede, koordinere og rådgive om<br />

miljø- og arbejdsmiljøarbejde i private og offentlige<br />

virksomheder.<br />

Du lærer:<br />

vurdere<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

forbedre<br />

<br />

<br />

250<br />

derer<br />

<br />

Velkommen til informationsmøder<br />

Målgruppe:<br />

med<br />

<br />

<br />

<br />

Adgangskrav:<br />

<br />

<br />

med<br />

Varighed:Tomed16<br />

<br />

er<br />

<br />

Pris:<br />

Ansøgningsfrist: 2008<br />

Studiestart:2008<br />

www.tml.dtu.dk<br />

Teknisk Miljøledelse<br />

<br />

45256079<br />

København:17DTU<br />

Århus:<br />

<br />

NoBells.dk


20<br />

Tema: Motion<br />

Fortsat fra side 18<br />

hvor det er lyst. Om vinteren<br />

faldt jeg ud. Men selvfølgelig<br />

kan man løbe, selvom<br />

det er mørkt. Det gør jeg<br />

nu, så har jeg bare en lygte<br />

med, så jeg ikke løber ind i<br />

lavthængende grene.<br />

Direktør Jesper Møller afprøvede<br />

blandt andet boksning på opfordring<br />

fra Chris MacDonald.<br />

Fotograf: Daniel Agerholm<br />

Jeg spiste relativt sundt i<br />

forvejen, men det har været<br />

lækkert at komme op i gear<br />

fysisk, og føle sult på en anden<br />

måde – og derefter spise<br />

gode ting i stedet for tomme<br />

kalorier. Jeg er for eksempel<br />

blevet meget glad for<br />

bananer igen, og Chris har<br />

en forkærlighed for blåbær.<br />

Man kan få et helt andet syn<br />

på, hvad man har lyst til.<br />

Det gælder om at gå fra, at<br />

jeg burde få motion til, at jeg<br />

skal. Jeg har mere end førhen<br />

dårlig samvittighed, hvis jeg<br />

ikke får det gjort. Det skal<br />

helst være nemt. Johnny, vores<br />

produktionschef, siger, at<br />

nogle dage, hvor han egentlig<br />

skal i fi tness-centeret, så<br />

er det som om bilen trækker<br />

den anden vej. Det er ikke<br />

dovenskab, men haven og<br />

børnene og alt det andet,<br />

man gerne vil nå.<br />

En anden medarbejder har<br />

sagt, at det er godt, at man<br />

ikke når at komme hjem og<br />

falde ned i sofaen – hellere<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

gøre det på vejen hjem. Vi har<br />

27 deltagere i tilbuddet om at<br />

gå i fi tnesscenter – der opstår<br />

et gruppepres, som også er<br />

med til at holde os i gang.<br />

<br />

<br />

Spinning er<br />

ikke tosset<br />

– Med spinning kan man<br />

køre mod Bjarne Riis, da<br />

han var på toppen, siger en<br />

begejstret Johnny Nielsen,<br />

som før spurgte sig selv,<br />

hvad det var for tosser, der<br />

trampede i pedalerne til høj<br />

musik på fi tness-lokalernes<br />

motionscykler. Men spinning<br />

er godt, fordi det kan<br />

lægges sådan til rette, at alle<br />

uanset form er lige udmattede<br />

efter en time.<br />

Johnny lærte at spinne af<br />

Chris MacDonald. Han lærte<br />

også at skære ned på chokoladen:<br />

– Jeg kunne gå igennem en<br />

produktionshal, hvor jeg var<br />

af den overbevisning, at jeg<br />

ikke havde spist noget. Medarbejderne<br />

kunne så komme<br />

hen til mig, og spørge: Er du<br />

klar over at du lige har spist<br />

15 stykker chokolade?<br />

Johnny Nielsen i bokseringen.<br />

Fotograf: Daniel Agerholm<br />

Johnnys problem er dog<br />

egentlig ikke chokolade,<br />

mere sodavand. Man ved<br />

godt, man har spist meget,<br />

når man har slugt en marcipanbrik<br />

på 75 gram, forklarer<br />

han.<br />

Da Chris MacDonald kom,<br />

blev der sat fokus på Johnnys<br />

holdninger.<br />

– Jeg har altid været sportsfanatiker.<br />

Jeg føler egentlig<br />

stadig, at jeg er toptrænet.<br />

Men jeg fandt ud af, at det er<br />

jeg langt fra. Jeg så i øjnene,<br />

at min kondition og vægt<br />

var næsten bombet tilbage<br />

til stenalderen.<br />

Chris gav det nødvendige<br />

skub til at kvitte chokoladerne<br />

og sodavanderne, og<br />

sætte sig op på spinningcyklen.<br />

Efterfølgende er<br />

kadencen faldet noget igen.<br />

– Jeg forsøger at fastholde inspirationen.<br />

Jeg tager Chris<br />

som en buffet – jeg plukker<br />

det, jeg syntes var godt.<br />

<br />

<br />

Afhængig<br />

af motion<br />

Før stod den på stegt fl æsk<br />

med persillesovs mindst en<br />

gang om ugen – jeg kunne<br />

godt lide meget fed mad. Jeg<br />

rørte mig ikke ret meget. Jeg<br />

kunne spise fem yankiebarer<br />

på en dag.<br />

Joan Jensen blev en af de fi re<br />

deltagere i Chris på Chokoladefabrikken,<br />

fordi kollegaen<br />

Sonja blev ved med<br />

at prikke til hende. Det er<br />

lige noget for dig, vedblev<br />

hun.<br />

– Hun kunne se, hvor svært<br />

jeg havde det. I min familie<br />

er der mange, som har<br />

sukkersyge – diabetes 2.<br />

Min far er næsten blind og<br />

har mistet en storetå. Med<br />

den vægt jeg havde på det<br />

tidspunkt, var jeg i risikogruppen.<br />

Mine arme sov og<br />

summede. Chris mente, jeg<br />

var i gang med at få åreforkalkning.<br />

Jeg meldte mig, og fi k min<br />

datter til at hjælpe mig med<br />

at ansøge, for jeg er ordblind.<br />

Jeg blev meget bange, da min<br />

datter ringede og sagde, jeg<br />

var blevet udtaget. At skulle<br />

i fjernsynet. Og kunne jeg<br />

klare det – jeg var ikke noget<br />

motionsmenneske overhovedet.<br />

Jeg syntes, jeg havde<br />

allergi over for det.<br />

Joan gennemførte dog både<br />

motion og tv-optagelser.<br />

Det bestod blandt andet i<br />

længere gåture, cykling – og<br />

senere spinning, boksning<br />

og øvelser med vægte. Hun<br />

har også lagt sin kost fuldstændig<br />

om. I de to måneder,<br />

programmet stod på,<br />

levede Joan af smoothies,<br />

frugt, spinat og kylling.<br />

Joan spinner stadig – tre<br />

gange om ugen i en time.<br />

Ryggen har det godt. Armene<br />

ligeså. Humøret er bedre, selvom<br />

hun har haft svært ved at<br />

komme i gang igen efter sommerferie<br />

og en operation.<br />

– Din hjerne er trænet op, og<br />

du vil gerne træne, men din<br />

krop kan ikke. Jeg var blevet<br />

afhængig af motion, men der<br />

skal ikke meget til, før det<br />

går tilbage. Men du kan ikke<br />

tabe dig og holde vægten,<br />

hvis du ikke dyrker motion.<br />

Joan har smidt 17 kg.<br />

Efter Chris MacDonalds projekt på<br />

Toms tog Lotte Pedersen (forrest)<br />

initiativ til et spinning-hold i et<br />

nærliggende motionscenter.<br />

Fotograf: Daniel Agerholm


20<br />

Tema: Motion<br />

Fortsat fra side 18<br />

hvor det er lyst. Om vinteren<br />

faldt jeg ud. Men selvfølgelig<br />

kan man løbe, selvom<br />

det er mørkt. Det gør jeg<br />

nu, så har jeg bare en lygte<br />

med, så jeg ikke løber ind i<br />

lavthængende grene.<br />

Direktør Jesper Møller afprøvede<br />

blandt andet boksning på opfordring<br />

fra Chris MacDonald.<br />

Fotograf: Daniel Agerholm<br />

Jeg spiste relativt sundt i<br />

forvejen, men det har været<br />

lækkert at komme op i gear<br />

fysisk, og føle sult på en anden<br />

måde – og derefter spise<br />

gode ting i stedet for tomme<br />

kalorier. Jeg er for eksempel<br />

blevet meget glad for<br />

bananer igen, og Chris har<br />

en forkærlighed for blåbær.<br />

Man kan få et helt andet syn<br />

på, hvad man har lyst til.<br />

Det gælder om at gå fra, at<br />

jeg burde få motion til, at jeg<br />

skal. Jeg har mere end førhen<br />

dårlig samvittighed, hvis jeg<br />

ikke får det gjort. Det skal<br />

helst være nemt. Johnny, vores<br />

produktionschef, siger, at<br />

nogle dage, hvor han egentlig<br />

skal i fi tness-centeret, så<br />

er det som om bilen trækker<br />

den anden vej. Det er ikke<br />

dovenskab, men haven og<br />

børnene og alt det andet,<br />

man gerne vil nå.<br />

En anden medarbejder har<br />

sagt, at det er godt, at man<br />

ikke når at komme hjem og<br />

falde ned i sofaen – hellere<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

gøre det på vejen hjem. Vi har<br />

27 deltagere i tilbuddet om at<br />

gå i fi tnesscenter – der opstår<br />

et gruppepres, som også er<br />

med til at holde os i gang.<br />

<br />

<br />

Spinning er<br />

ikke tosset<br />

– Med spinning kan man<br />

køre mod Bjarne Riis, da<br />

han var på toppen, siger en<br />

begejstret Johnny Nielsen,<br />

som før spurgte sig selv,<br />

hvad det var for tosser, der<br />

trampede i pedalerne til høj<br />

musik på fi tness-lokalernes<br />

motionscykler. Men spinning<br />

er godt, fordi det kan<br />

lægges sådan til rette, at alle<br />

uanset form er lige udmattede<br />

efter en time.<br />

Johnny lærte at spinne af<br />

Chris MacDonald. Han lærte<br />

også at skære ned på chokoladen:<br />

– Jeg kunne gå igennem en<br />

produktionshal, hvor jeg var<br />

af den overbevisning, at jeg<br />

ikke havde spist noget. Medarbejderne<br />

kunne så komme<br />

hen til mig, og spørge: Er du<br />

klar over at du lige har spist<br />

15 stykker chokolade?<br />

Johnny Nielsen i bokseringen.<br />

Fotograf: Daniel Agerholm<br />

Johnnys problem er dog<br />

egentlig ikke chokolade,<br />

mere sodavand. Man ved<br />

godt, man har spist meget,<br />

når man har slugt en marcipanbrik<br />

på 75 gram, forklarer<br />

han.<br />

Da Chris MacDonald kom,<br />

blev der sat fokus på Johnnys<br />

holdninger.<br />

– Jeg har altid været sportsfanatiker.<br />

Jeg føler egentlig<br />

stadig, at jeg er toptrænet.<br />

Men jeg fandt ud af, at det er<br />

jeg langt fra. Jeg så i øjnene,<br />

at min kondition og vægt<br />

var næsten bombet tilbage<br />

til stenalderen.<br />

Chris gav det nødvendige<br />

skub til at kvitte chokoladerne<br />

og sodavanderne, og<br />

sætte sig op på spinningcyklen.<br />

Efterfølgende er<br />

kadencen faldet noget igen.<br />

– Jeg forsøger at fastholde inspirationen.<br />

Jeg tager Chris<br />

som en buffet – jeg plukker<br />

det, jeg syntes var godt.<br />

<br />

<br />

Afhængig<br />

af motion<br />

Før stod den på stegt fl æsk<br />

med persillesovs mindst en<br />

gang om ugen – jeg kunne<br />

godt lide meget fed mad. Jeg<br />

rørte mig ikke ret meget. Jeg<br />

kunne spise fem yankiebarer<br />

på en dag.<br />

Joan Jensen blev en af de fi re<br />

deltagere i Chris på Chokoladefabrikken,<br />

fordi kollegaen<br />

Sonja blev ved med<br />

at prikke til hende. Det er<br />

lige noget for dig, vedblev<br />

hun.<br />

– Hun kunne se, hvor svært<br />

jeg havde det. I min familie<br />

er der mange, som har<br />

sukkersyge – diabetes 2.<br />

Min far er næsten blind og<br />

har mistet en storetå. Med<br />

den vægt jeg havde på det<br />

tidspunkt, var jeg i risikogruppen.<br />

Mine arme sov og<br />

summede. Chris mente, jeg<br />

var i gang med at få åreforkalkning.<br />

Jeg meldte mig, og fi k min<br />

datter til at hjælpe mig med<br />

at ansøge, for jeg er ordblind.<br />

Jeg blev meget bange, da min<br />

datter ringede og sagde, jeg<br />

var blevet udtaget. At skulle<br />

i fjernsynet. Og kunne jeg<br />

klare det – jeg var ikke noget<br />

motionsmenneske overhovedet.<br />

Jeg syntes, jeg havde<br />

allergi over for det.<br />

Joan gennemførte dog både<br />

motion og tv-optagelser.<br />

Det bestod blandt andet i<br />

længere gåture, cykling – og<br />

senere spinning, boksning<br />

og øvelser med vægte. Hun<br />

har også lagt sin kost fuldstændig<br />

om. I de to måneder,<br />

programmet stod på,<br />

levede Joan af smoothies,<br />

frugt, spinat og kylling.<br />

Joan spinner stadig – tre<br />

gange om ugen i en time.<br />

Ryggen har det godt. Armene<br />

ligeså. Humøret er bedre, selvom<br />

hun har haft svært ved at<br />

komme i gang igen efter sommerferie<br />

og en operation.<br />

– Din hjerne er trænet op, og<br />

du vil gerne træne, men din<br />

krop kan ikke. Jeg var blevet<br />

afhængig af motion, men der<br />

skal ikke meget til, før det<br />

går tilbage. Men du kan ikke<br />

tabe dig og holde vægten,<br />

hvis du ikke dyrker motion.<br />

Joan har smidt 17 kg.<br />

Efter Chris MacDonalds projekt på<br />

Toms tog Lotte Pedersen (forrest)<br />

initiativ til et spinning-hold i et<br />

nærliggende motionscenter.<br />

Fotograf: Daniel Agerholm


Middelfartmødet<br />

<br />

<br />

<br />

Det lyder som et paradoks, at<br />

virksomheden, der er kåret<br />

som Danmarks mest familievenlige,<br />

har afskaffet frihed<br />

til barns 1. sygedag, men der<br />

er selvfølgelig en forklaring.<br />

Nemlig, at forældre til syge<br />

børn tager det antal fridage,<br />

der er behov for.<br />

Det fungerer fi nt, og der er<br />

ikke konstaret misbrug, fortalte<br />

adm. direktør Jan Foged,<br />

Ken Storkøkkener A/S, på årets<br />

Middelfartmøde i Region Syd.<br />

– Tværtimod oplever vi, at<br />

medarbejdere i løbet af formiddagen<br />

fi nder løsningen<br />

på deres problem, og så dukker<br />

de op senere på dagen,<br />

tilføjede han.<br />

Ledelsen i Ken Storkøkkener<br />

lægger vægt på at<br />

inddrage hele familien, så<br />

den i fællesskab kan få nogle<br />

oplevelser, der bliver en<br />

fælles referanceramme for<br />

alle medarbejdere og deres<br />

familier.<br />

– Man har noget at tale om,<br />

når man mødes igen, fortalte<br />

direktøren om baggrunden<br />

for, at virksomheden<br />

Netværkslokomotivet<br />

skaber bedre læsere<br />

Det er blevet nødvendigt<br />

at kunne læse, skrive og<br />

regne, næsten uanset hvad<br />

man arbejder med. Men det<br />

giver mere end en halv million<br />

danskere et alvorligt<br />

22 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

har et særdeles omfattende<br />

katalog af tilbud til medarbejderne,<br />

hvoraf en hel del<br />

øger medarbejdernes mulighed<br />

for at være fl eksible til<br />

gavn for familien og i sidste<br />

ende også virksomheden.<br />

Jan Foged er overbevist om, at det<br />

smitter positivt af på bundlinjen,<br />

at virksomheden har fokus på at<br />

være familievenlig udover, at det<br />

giver glade medarbejdere.<br />

F.eks. et tilbud om at tage<br />

en pc’er med hjem, hvis<br />

der er behov for det. Eller<br />

handicap på arbejdsmarkedet,<br />

for deres kundskaber er<br />

meget ringe.<br />

Derfor tog det daværende<br />

Tholstrup Mejeri på Vejle-<br />

tilbud om børnepasning<br />

i akutte situationer, som<br />

da pædagogerne i Århus’<br />

daginstitutioner nedlagde<br />

arbejde. Eller mødregrupper,<br />

når fl ere medarbejdere føder<br />

stort samtidig. Eller julebagning,<br />

fi rmafester, informationsmøder<br />

hver måned med<br />

grundig information om<br />

stort og småt i virksomheden,<br />

fredagsbar, frugt, brætspil<br />

og meget meget mere.<br />

– Vi er meget bevidste om, at<br />

vi skal have styr på medarbejdernes<br />

trivsel og motivation<br />

til at møde på arbejde.<br />

Har vi ikke styr på det,<br />

tjener vi ingen penge, og det<br />

er forudsætningen for, at vi<br />

kan have det godt.<br />

Siger ikke ja til alt<br />

Ken Storkøkkener siger ikke<br />

ja til alle ordrer, fortalte<br />

direktøren også.<br />

– Skønner vi, en ordre vil<br />

komme for meget på tværs<br />

af medarbejdernes trivsel<br />

og vil presse dem for meget,<br />

siger vi nej.<br />

– Vi ønsker en arbejdsplads,<br />

vores medarbejdere er glade<br />

for at være på, fastslog Jan<br />

kanten for ti år siden initiativ<br />

til at gøre en indsats<br />

for mennesker, som var<br />

ved at blive hægtet af på<br />

grund af deres svage læsefærdigheder.<br />

Det blev til<br />

Foged, som dog også erkendte,<br />

at en familievenlig<br />

arbejdsplads ikke nødvendigvis<br />

er en arbejdsplads<br />

med et godt arbejdsmiljø.<br />

– Men det er mit indtryk, at<br />

vi har et godt arbejdsmiljø,<br />

tilføjede han.<br />

Jan Foged er overbevist om,<br />

at en god balance mellem familieliv<br />

og arbejdsliv smitter<br />

positivt af på bundlinjen.<br />

Prisen<br />

KEN Storkøkkener i Århus<br />

vandt prisen som Danmarks<br />

mest familievenlige arbejdsplads<br />

i november sidste år<br />

på en konference i Hellerup<br />

som afslutning på en nationale<br />

Worklife Balance-uge.<br />

Juryen begrundede sit valg<br />

med, at køkkenvirksomheden<br />

har ydet en stor<br />

indsats for at fremme<br />

forståelse og respekt virksomhedens<br />

ansatte imellem.<br />

Det handler bl.a. om,<br />

at virksomheden har skabt<br />

klare og fl eksible ordninger<br />

for børnefamilierne samt en<br />

god seniorpolitik.<br />

netværkslokomotivet. Det<br />

fortæller Jane Hansen, som<br />

i dag er formand for styregruppen<br />

i lokomotivet. En<br />

styregruppe, som blandt<br />

andet tæller repræsentanter


Virksomhederne skal i Netværkslokomotivet blandt andet uddanne personer,<br />

som kan hjælpe med at fi nde frem til mennesker, som lider under<br />

svage læsefærdigheder, fortalte formand for netværkets styregruppe, Jane<br />

Hansen, til sikkerhedslederne i Middelfart.<br />

for arbejdsgivere, medarbejdere,<br />

LO, DA, regioner og<br />

Ordblindeforeningen.<br />

– Det er utroligt, så mange<br />

resurser, mennesker bruger<br />

på, at de har det her handicap.<br />

Nye resurser<br />

Udbyttet ved ti dages læsekurser<br />

er derfor ikke kun<br />

forbedret kunnen, men<br />

også en frigørelse af resurser<br />

ved, at de ikke længere<br />

er nødt til at skjule deres<br />

problem.<br />

Kurserne ligger i arbejdstiden,<br />

for erfaringerne har<br />

vist, at medarbejderne ikke<br />

får gjort noget ved læsebesværet<br />

i fritiden. Desuden<br />

er motivationen større i<br />

arbejdstiden, og medarbejderne<br />

lærer dermed mere.<br />

Det giver også mulighed<br />

for at trække på hinandens<br />

erfaring.<br />

Netværkslokomotivet<br />

er begyndt at udvide<br />

aktiviteterne med dansk<br />

for tosprogede og engelsk,<br />

og har i dag mere end 200<br />

medlemsvirksomheder.<br />

Om Netværkslokomotivet<br />

Netværkslokomotivet er et netværk af private og offentlige<br />

virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner<br />

opstået i Vejle, men i gang med at udvide sig<br />

Netværkslokomotivets formål er:<br />

at udveksle erfaringer om motivation og identifi kation af<br />

medarbejdere med læse-, stave- og regne problemer. Ligeledes<br />

arbejder netværket med at udarbejde: Læse-, stave- og regnekurser<br />

for medarbejdere i netværkets medlemsvirksomheder.<br />

Kurser for nøglepersoner, ledere, uddannelsesansvarlige, tillidsrepræsentanter<br />

m.fl . om, hvordan man identifi cerer og<br />

motiverer medarbejdere med læse-, stave- og regneproblemer.<br />

SKILTNING · MÆRKNING · SIKKERHED<br />

-synlig sikkerhed<br />

på arbejdspladsen<br />

Bestil vores<br />

sikkerhedskatalog nu!<br />

<strong>Sikkerheds</strong>skilte<br />

Rørmærkning<br />

Ventilsikring<br />

Middelfartmødet<br />

EX-Zoner, svejseværksteder, kemikalieområder m.v.<br />

- ECK kan hjælpe med de rigtige løsninger til en<br />

sikker og synlig skiltning<br />

<br />

<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 23


Middelfartmødet<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

– Vi er ikke et aktieselskab.<br />

Det giver os større frihed<br />

til at tænke langsigtet, for<br />

vi har ikke nogle kortsigtede<br />

præstationskrav at tage<br />

hensyn til, fortæller Knud<br />

Herbert Sørensen, sparekassens<br />

HR-direktør.<br />

– Vi stoler på, at du gør dit<br />

bedste – vi må hellere lige<br />

tjekke efter – den tankegang<br />

kan vi ikke bruge til noget.<br />

Værdibaseret ledelse er, at<br />

alle tager ansvar for bankens<br />

samlede kultur. Det stiller<br />

store krav til at kunne selv.<br />

Men dermed skal muligheden<br />

for at træffe beslutninger<br />

selv også foreligge. Det<br />

afgørende er at give frihed<br />

til ansvar, i stedet for at<br />

tildele frihed under ansvar.<br />

Forskellen er altafgørende.<br />

Seks år<br />

i top ti<br />

Hvert år kårer Great<br />

Place to Work Institute<br />

Danmark og Berlingske<br />

Nyhedsmagasin Danmarks<br />

bedste arbejdspladser.<br />

De seneste<br />

seks år har Middelfart<br />

Sparekasse ligget i top ti.<br />

I 2007 blev Middelfart<br />

Sparekasse kåret til Europas<br />

bedste fi nansielle<br />

arbejdsplads.<br />

– Vi sender medarbejderne<br />

ud uden et sikkerhedsnet.<br />

Det sker, at de prøver ting af.<br />

Men det skal være nemmere<br />

at få tilgivelse end at få til-<br />

24 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Hvis der skal ske væsentlige forandringer, så skal topledelsen være engageret i dem. Derfor er det lykkedes at<br />

gøre Middelfart Sparekasse til Danmarks bedste arbejdsplads, mener HR-direktør og tidligere fodboldspiller<br />

i Vejle Boldklub, Knud Herbert Sørensen.<br />

ladelse. Det skal være muligt<br />

at behandle alle forskelligt,<br />

i stedet for at behandle alle<br />

ens.<br />

– Hvis man en morgen<br />

vågner, og ikke har lyst til at<br />

tage på arbejde, men hellere<br />

vil fi ske, så vil vi hellere<br />

have, at medarbejderen ringer<br />

og siger det, frem for at<br />

han møder op, men egentlig<br />

ikke er til stede.<br />

Det handler om selvledelse.<br />

For bankverdenen lever af,<br />

at mennesker mødes, hvad<br />

enten det er medarbejdere,<br />

der møder kunder – eller<br />

medarbejdernes daglige møder<br />

med hinanden og med<br />

ledelsen. Navnlig Middelfart<br />

Sparekasse, der som et lille<br />

pengeinstitut ikke kan konkurrere<br />

på lav udlånsrente<br />

og lignende. Kvaliteten af<br />

mødet mellem mennesker<br />

afhænger af menneskers<br />

motivation. Selvledelse giver<br />

topmotivation. Til gengæld<br />

kan mødet mellem mennesker<br />

ikke kontrolleres, og<br />

derfor kan man lige så godt<br />

lade være.<br />

Forandringer i sparekassens<br />

kultur kan nu komme fra<br />

alle hjørner af organisationen.<br />

Det betyder, at ledelsen<br />

engang imellem må se på<br />

sig selv udefra, og spørge sig<br />

selv, om man virkelig kan<br />

være en seriøs sparekasse på<br />

denne måde. Fx når en skattet<br />

medarbejder i en verden,<br />

der traditionelt har været<br />

befolket med slipseklædte<br />

herrer, en dag møder op på<br />

arbejde i shorts.<br />

– Mit råd ved forandringer<br />

er: Vær åben, siger Knud<br />

Herbert Sørensen.<br />

Værdier<br />

i Middelfart Sparekasse<br />

Medarbejderne er ansvarsfulde<br />

De vil gerne gøre deres bedste<br />

De er ikke ud på at snyde dig<br />

Derfor behøver du ikke at<br />

kontrollere dem


AT har succes med<br />

ny screeningsmetode<br />

Arbejdstilsynet har udviklet<br />

et såkaldt afklaringsværktøj,<br />

som tilsynet bruger i forbindelse<br />

med screeningen af det<br />

psykiske arbejdsmiljø. Tilsynet<br />

ser således kun på én<br />

problemstilling ad gangen,<br />

når det besøger en virksomhed.<br />

Målet er at gøre ”vejen<br />

til en afgørelse kortere”, som<br />

arbejdspsykolog og tilsynsførende<br />

i AT’s Task Force for<br />

psykisk arbejdsmiljø, Merete<br />

Elisabeth Lund, udtrykte det<br />

på årets Middelfartmøde.<br />

Og det ser ud til, at metoden<br />

lever op til målsætningen.<br />

Den har nemlig betydet,<br />

at Arbejdstilsynet i højere<br />

grad end tidligere har været<br />

i stand til at reagere over for<br />

det psykiske arbejdsmiljø. Til<br />

gengæld er det kun ét emne,<br />

der bliver behandlet, og det<br />

vakte lidt kritik på mødet.<br />

Merete Elisabeth Lund<br />

forsvarede det dog med, at<br />

at det er urealistisk at tro, at<br />

man på et enkelt besøg kan<br />

få alle aspekter af det psykiske<br />

arbejdsmiljø med.<br />

– Vi vil hellere fordybe os<br />

i et enkelt emne og så få det<br />

løst, sagde hun.<br />

Metoden<br />

Merete Elisabeth Lund var<br />

inviteret for at give en statusrapport<br />

om tilsynet med<br />

det psykiske arbejdsmiljø,<br />

men fortalte samtidig om<br />

tilsynets arbejdsmetoder<br />

i forbindelse med screening<br />

af det psykiske arbejdsmiljø.<br />

Det typiske forløb er, at<br />

tilsynet mødes med sikkerhedsorganisationen<br />

og ledelsen<br />

samt repræsentanter for<br />

medarbejderne. Herunder<br />

fremlægges det skriftlige<br />

materiale, virksomheden har<br />

Middelfartmødet<br />

<br />

<br />

om emnet, f.eks. APV’en,<br />

ligesom der er en generel<br />

dialog om psykisk arbejdsmiljø.<br />

Besøget slutter med<br />

en rundgang på virksomheden<br />

og eventuelt samtale<br />

med medarbejdere.<br />

– Vores målsætning er, at vi<br />

kan træffe en afgørelse på baggrund<br />

af det besøg, fortalte<br />

Merete Elisabeth Lund. Tidligere<br />

var der skubbet et detailtilsyn<br />

ind mellem besøg og<br />

afklaring. Det er forsvundet nu<br />

med den nye arbejdsmetode.<br />

Fortsætter side 26<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 25


26<br />

Middelfartmødet<br />

Fortsat fra side 25<br />

To måneders frist<br />

Er der problemer med det<br />

psykiske arbejdsmiljø, har<br />

virksomheden en frist på to<br />

måneder til at fremlægge en<br />

handlingsplan. Problemerne<br />

kan være så alvorlige, at der<br />

afgives et undersøgelsespåbud,<br />

og det medfører, at<br />

virksomheden skal benytte<br />

ekstern rådgiver til at udarbejde<br />

handlingsplanen.<br />

Et strakspåbud på psykisk<br />

arbejdsmiljø vil være uhyre<br />

sjældent men kan forekomme,<br />

f.eks. i forbindelse med<br />

voldssager, vurderer hun.<br />

Det underholdende indslag<br />

– det kan godt være klogt,<br />

selvom det er sjovt – på årets<br />

middelfartmøde stod psykolog<br />

Rasmus Mortensen fra<br />

virksomheden Potentiale for.<br />

For hver dansker er der 500<br />

kinesere. Som elev i den danske<br />

folkeskole i dag, møder<br />

du op hver morgen i bevidstheden<br />

om, at du skal gøre dit<br />

bedste for at holde de 500 kinesere<br />

bag dig. Det skaber et<br />

vist pres. Dette pres kender de<br />

fl este danske virksomheder.<br />

I kampen for at klare os i<br />

den globale konkurrence,<br />

har virksomhedslederne i<br />

dag papir på, hvordan hver<br />

eneste medarbejder skal<br />

udvikle sig. Hvis vi fortsætter<br />

med at stramme skruen,<br />

og lagvis lægge fl ere krav<br />

på, hvad medarbejdere kan<br />

og skal leve op til, så får det<br />

konsekvenser en dag.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Arbejdspsykolog Merete Elisabeth<br />

Lund fortalte om AT’s nye metode<br />

til screening af det psykiske arbejdsmiljø.<br />

Vi kan sammenligne det<br />

med et kamelvæddeløb<br />

i ørkenen – uden kameler.<br />

Vi stæser hver især af sted<br />

gennem sandet i et ræs mod<br />

hinanden. Efter 20 kilometer<br />

i ørkenen kan det godt<br />

blive lidt varmt. Vi standser<br />

måske lidt op, hvorved vi<br />

bliver overhalet af mange,<br />

mange andre. Hvad gør vi,<br />

når det sker? Er det på det<br />

tidspunkt, at vi har brug for<br />

en coach, så vi kan komme<br />

endnu et hak op i gear? Nej,<br />

mener Rasmus Mortensen.<br />

Da har vi allermest brug for<br />

at fi nde den nærmeste oase,<br />

sætte os i vandkanten og<br />

køle tæerne i vandet. Men<br />

gør vi det? Eller tilpasser vi<br />

os tempoet og forsøger at<br />

indhente det tabte terræn?<br />

Containe<br />

<strong>Sikkerheds</strong>ledere står med<br />

et stort ansvar for at hjælpe<br />

medarbejdere med den men-<br />

Procesvejledning<br />

Arbejdstilsynet tilbyder procesvejledning,<br />

hvis en virksomhed<br />

skal udarbejde en<br />

handlingsplan. Tilsynet har<br />

specielt uddannede medarbejdere<br />

til den opgave, og<br />

der er ikke personsammenfald<br />

mellem tilsynsførende<br />

og vejledere.<br />

– Vi vejleder ikke i konkrete<br />

løsninger. Dem må virksomheden<br />

selv beslutte, men vi<br />

vejleder i, hvordan man kan<br />

få processen i gang, understregede<br />

hun.<br />

Der er skønsmæssigt<br />

ti timers procesvejledning<br />

neskelige og faglige udvikling,<br />

som er nødvendig i alle<br />

forandringsprocesser. Det<br />

er en kunst at tage ansvar<br />

for mennesker, når verden<br />

ændrer sig.<br />

Bare Sønnike er glad<br />

Et grundlæggende, godt redskab<br />

til at give medarbejdere<br />

plads til at udvikle sig på<br />

egne vilkår og i eget tempo<br />

er evnen til at ’containe’ –<br />

rumme dem. Rasmus Mortensen<br />

bruger sin søn som<br />

eksempel. Sønnen skal lære<br />

at cykle. Rasmus Mortensen<br />

løber efter sønnen med et<br />

kosteskaft fastgjort til cyklen.<br />

Når det går galt, og sønnen<br />

cykler ind i en tornebusk, så<br />

er faren en kraftidiot. Når det<br />

endelig lykkes, efter timers<br />

motion med et kosteskaft i<br />

hånden, så siger sønnike: Se,<br />

hvad jeg har lært. Rasmus<br />

Mortensens indsats har han<br />

glemt og lagt bag sig.<br />

til rådighed for hver<br />

virksomhed inden for de<br />

to måneder, som virksomhederne<br />

har frist til at udarbejde<br />

en handlingsplan.<br />

Overraskende<br />

Merete Elisabeth Lund<br />

fortalte i øvrigt, at der er<br />

givet overraskende få undersøgelsespåbud<br />

i forhold til<br />

det ventede, nemlig foreløbig<br />

fem.<br />

Ligeledes har det overrasket,<br />

at det er tandlæger og læger,<br />

der tilsyneladende har størst<br />

problemer med at skabe et<br />

godt psykisk arbejdsmiljø på<br />

deres arbejdspladser.<br />

<br />

<br />

<br />

jægere til selv at være de jagtede<br />

Det gør ikke noget. Sønnike<br />

er glad, og dermed er<br />

farmand også glad. Men det<br />

er en svær balance, når man<br />

skal undgå faldgruberne på<br />

begge sider af rummeligheden:<br />

At afvise sønnike, når<br />

han overfuser faren med<br />

beskyldninger om omsorgssvigt,<br />

fordi han ikke holdt<br />

ordentligt fast i kosteskaftet.<br />

Eller undgå at identifi cere<br />

sig med sønnens succes med<br />

selv at lære at cykle – og<br />

dermed overtage sønnens<br />

projekt. Det er anerkendelse.<br />

Så enkelt er det, når man som<br />

sikkerhedsleder skal hjælpe<br />

medarbejdere gennem fl ere<br />

og fl ere, og vanskeligere og<br />

vanskeligere forandringsprocesser<br />

i en kompleks og sammensat<br />

kultur, som vi alle er<br />

styret af i en grad, så vi bliver<br />

skide sure, bare den mindste,<br />

lillebitte ting bliver lavet om.<br />

Sådan cirka.


Hvorfor vinder direktøren<br />

på bane 4 kampen om<br />

arbejdskraften?<br />

Tænk, hvis du kunne fi nde 10 % fl ere medarbejdere uden<br />

rekruttering. Med en People Strategy kan din virksomhed få<br />

et forspring i kampen om arbejdskraften. ALECTIA People<br />

har udviklet et koncept, som skaber attraktive arbejds-<br />

pladser med øget effektivitet, bedre fysiske rammer og<br />

mindre sygefravær. Det giver bonus på bundlinjen.<br />

Læs mere på www.alectia.com<br />

ALECTIA er det nye navn for selskaberne i Birch & Krogboe. Vi skifter<br />

navn den 15. januar 2008. I ALECTIA People rådgiver vores 150<br />

konsulenter om at skabe attraktive arbejdspladser. ALECTIA People<br />

har tidligere været kendt som Dansk Arbejdsmiljø, Byggeriets<br />

Arbejdsmiljøcenter og JobLiv Danmark.


FARMOR sender arbejdsmiljøet<br />

i armene på lederne<br />

<br />

forsøg med at overdrage langt mere af ansvaret for<br />

<br />

95 procent af arbejdsmiljøproblemerne<br />

kan lederne<br />

i de lokale fi lialer selv løse<br />

ved hjælp af sund fornuft.<br />

Grundideen i Danske Banks<br />

projekt FARMOR er derfor<br />

at aktivere lederne, samtidig<br />

med at forsøgsområdet får<br />

tilbagevendende besøg af<br />

professionelle arbejdsmiljøkonsulenter.<br />

På et SSID-medlemsmøde i<br />

Høje Taastrup den 26. september<br />

redegjorde arbejdsmiljøkonsulent<br />

i Danske<br />

Bank, Mogens Bo Thomsen,<br />

og organisationspsykolog<br />

fra JobLiv Danmark/Birch &<br />

Krogboe, Henrik A. Eriksen,<br />

for projekt FARMOR.<br />

– Vi vil bevise, at vi kan<br />

lave et godt arbejdsmiljø<br />

ved at satse på lederne og<br />

understøtte dem med professionel<br />

hjælp. Når du som<br />

28 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

medarbejder har et problem,<br />

så gå til din leder, siger<br />

Mogens Thomsen.<br />

Foretrækker <strong>lederen</strong><br />

Fire ud af fem medarbejdere<br />

i banken går til deres leder,<br />

når de oplever problemer<br />

med arbejdsmiljøet, viser en<br />

undersøgelse i banken.<br />

95 procent af arbejdsmiljøproblemerne<br />

kan personalet<br />

selv løse ved dialog med deres<br />

leder og med almindelig sund<br />

fornuft. Det afgørende i projekt<br />

FARMOR er derfor, at den<br />

lokale leder og medarbejderne<br />

taler sammen, og i fællesskab<br />

ændrer på arbejdsmiljøet, når<br />

det er nødvendigt.<br />

Otte grunde fra det traditionelle<br />

arbejdsmiljøarbejde<br />

til at overveje alternative<br />

organisationsmåder<br />

1. Manglende lokalt arbejdsmiljøarbejde<br />

2. Manglende synlighed i arbejdsmiljøarbejdet<br />

3. Svært at takle det psykiske arbejdsmiljø<br />

4. Uens indsats af arbejdsmiljøgrupper<br />

5. Manglende kontinuitet i arbejdsmiljøarbejdet<br />

på grund af udskiftninger i grupperne<br />

6. Medarbejderne efterspørger professionel rådgivning<br />

7. Problematisk at få valgt arbejdsmiljørepræsentanter<br />

8. Manglende incitamenter til at prioritere<br />

arbejdsmiljøarbejdet i grupperne<br />

Ledernes ansvar bliver større,<br />

arbejdsmiljøorganisationens<br />

mindre. Men formålet er ikke<br />

at afskaffe arbejdsmiljøorganisationen,<br />

understreger Mogens Thomsen. Det er<br />

snarere at placere opgaven<br />

der, hvor den naturligt hører<br />

Arbejdsmilølovens krav til opbygningen af en sikkerhedsorganisation var<br />

fornuftige i forbindelse med traditionelle industrivirksomheder i 1977,<br />

men for banker og for andre moderne kontorvirksomheder anno 2007 er<br />

de for rigide, mener Mogens Bo Thomsen, som selv har lavet tegningen.<br />

hjemme. Navnlig i en situation,<br />

hvor det er svært at rekruttere<br />

personer til sikkerheds- og<br />

arbejdsmiljøhvervene.<br />

Plan hvis succes<br />

Projekt FARMOR forløber over<br />

to år, og den fængende forkortelse<br />

står for ”Fremtidens<br />

Arbejdsmiljøorganisation”.<br />

Projektet består i at etablere en<br />

tilbagevendende arbejdsmiljødialog<br />

blandt forsøgsområdets<br />

1.300 medarbejdere og ledere.<br />

Hvis medarbejderne og deres<br />

organisationer er positive, vil<br />

Danske Bank efter orientering<br />

af Arbejdstilsynet køre<br />

projektet i fuld skala i hele<br />

koncernen.<br />

Kontinuitet ønskes<br />

I en bank er det mest ubehagelige<br />

scenarie, at man<br />

bliver udsat for røveri. I<br />

hverdagen er sikkerhed ikke<br />

et påtrængende tema. Derfor<br />

er interessen for at arbejde<br />

med arbejdsmiljø svingende:<br />

– Vi har velfungerende arbejdsmiljøgrupper<br />

med engagerede<br />

og dygtige medarbejdere,<br />

som gør et fremragende<br />

stykke arbejde, mens engagementet<br />

andre steder er så lavt,<br />

at det i årevis ikke er lykkedes<br />

at besætte alle arbejdsmiljørepræsentantpladserne,fortæller<br />

Mogens Thomsen.<br />

Det gode, kontinuerlige<br />

arbejdsmiljøarbejde afhænger<br />

af de enkelte gruppers<br />

engagement. Arbejdsmiljøet


kan være jævnet med jorden,<br />

hvis en ildsjæl flytter job –<br />

og faktum er, at hver sjette<br />

arbejdsmiljørepræsentant<br />

hvert år finder nyt arbejde et<br />

andet sted i koncernen.<br />

Disse omstændigheder gør<br />

det oplagt at placere opgaverne<br />

med arbejdsmiljø<br />

som en naturlig del af det<br />

daglige, lokale arbejde.<br />

– Danske Bank ønsker mere<br />

arbejdsmiljø for pengene. Vi<br />

vil såmænd også gerne bruge<br />

flere penge på arbejdsmiljø.<br />

Men så vil vi også se nogle<br />

resultater, understreger<br />

Mogens Thomsen.<br />

Fortsat<br />

medarbejderindflydelse<br />

Ledelsen har drøftet projektet<br />

med Danske Kreds – personaleorganisation<br />

i Danske Bankkoncernen.<br />

Kredsen har især<br />

to betænkeligheder. Den første<br />

går på, om det er muligt at<br />

motivere cheferne til at tage<br />

opgaven alvorligt. Den anden<br />

Har du styr på dit arbejdsmiljø?<br />

handler om medarbejderinddragelsen<br />

og sikkerhed for at<br />

der bliver en klageadgang for<br />

bankens medarbejdere, hvis<br />

cheferne ikke løfter opgaven<br />

tilstrækkeligt godt.<br />

– Men vi tror på, at der med<br />

FARMOR vil blive færre<br />

klagesager, fordi chefen<br />

afholder tilbagevendende<br />

møder om arbejdsmiljøet<br />

med medarbejderne, vurderer<br />

Mogens Thomsen. Netop<br />

den kontinuerlige dialog er<br />

basis for Fremtidens Arbejdsmiljøorganisation.<br />

– Der skal fortsat være<br />

medarbejderindflydelse,<br />

understreger Mogens Thomsen.<br />

Der vil stadig sidde<br />

medarbejdere i et arbejdsmiljøudvalg,<br />

som drøfter<br />

planlægningen af koncernens<br />

arbejdsmiljøarbejde. Vi<br />

overvejer, om tillidsrepræsentanterne<br />

kan få en mere<br />

aktiv rolle i forbindelse med<br />

arbejdsmiljø, for de er alligevel<br />

ofte inddraget i spørgsmål<br />

om psykisk arbejdsmiljø.<br />

BST Jylland er en privat virksomhed, som rådgiver om alle aspekter af arbejdsmiljø.<br />

Danske Bank gør forsøg med at flytte en del af ansvaret for sikkerhed<br />

over til lokale ledere.<br />

Den professionelle<br />

vurdering af FARMOR<br />

Psykolog Henrik A. Eriksen har<br />

som led i projektet, sammen<br />

med ti andre professionelle<br />

arbejdsmiljøkonsulenter, været<br />

på besøg i forsøgsområdets filialer.<br />

Efter tre besøgsrunder er<br />

hans indtryk, at cheferne har<br />

vænnet sig til tanken om, at<br />

arbejdsmiljø er deres opgave.<br />

En klar gevinst er, at forsøgsområdets<br />

chefer og med-<br />

arbejdere i dag taler engageret<br />

om arbejdsmiljøet – også<br />

det psykiske.<br />

– Specielt de unge er ikke<br />

bange for at tage bladet fra<br />

munden. De er nærværende<br />

og meget direkte.<br />

Endelig oplever medarbejderne,<br />

at konsulenternes<br />

professionelle rådgivning<br />

sikrer, at der reelt sker<br />

arbejdsmiljømæssige fremskridt.<br />

www.bstjylland.dk - vi skaber grundlag for trivsel<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

29


Årsmøde Region Nord<br />

Sunde løft kræver<br />

gennemtænkt emballage<br />

<br />

Mange træk- og vridskader<br />

er reduceret på Arla Foods<br />

ved blandt andet at ændre<br />

emballage og inddrage<br />

medarbejderne i at løfte på<br />

andre måder. Nils Mogensen,<br />

arbejdsmiljøkoordinator<br />

hos Arla, fortalte om projekt<br />

Tunge Løft på Region Nords<br />

årsmøde.<br />

12 uskyldigt indpakkede<br />

juicebrikker ankommer<br />

til Arla Foods i Hobro fra<br />

Rynkeby. De natarbejdende<br />

pakkemedarbejdere læsser<br />

dem om, hvorefter de bliver<br />

kørt videre ud til supermarkederne.<br />

Ingen på Rynkeby<br />

har i tankerne, at et relativt<br />

let produkt kan give rygsmerter<br />

hos medarbejdere på<br />

Arla Foods.<br />

Men det gør de. De er svære<br />

at holde på, og indpakningen<br />

går nemt i stykker. En<br />

overgang løser medarbejderne<br />

i Hobro problemet<br />

ved at lægge brikkerne ned<br />

i mælkekasser. Imidlertid<br />

skaber de dermed besværlige<br />

arbejdsvilkår for næste led<br />

i fødekæden: de butiksansatte,<br />

der har vanskeligt ved<br />

at få greb om brikkerne og<br />

løfte dem ud af mælkekasserne.<br />

Løsningen bliver at<br />

bede Rynkeby pakke juicen<br />

i emballage med seks brikker<br />

i hver.<br />

Analyse af løft<br />

Projekt Tunge Løft, som har<br />

løbet fra 2004 til 2006, har<br />

reduceret mængden af tunge<br />

løft i Arlas pakketerminaler<br />

rundt om i landet. For at<br />

analysere løftene, anvendte<br />

Arla den såkaldte NIOSHmodel.<br />

Gennem den sætter<br />

man objektive mål på løft,<br />

30 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Niels Mogensen, arbejdsmiljøkoordinator på Arla Foods i Hobro fortæller, hvordan man ved at reducere en<br />

indpakning af mælkeprodukter fra 12 liter til seks, kan skåne medarbejderne fra mange besværlige løft.<br />

suppleret med medarbejdernes<br />

subjektive oplevelser<br />

af løftene. Arbejdsledere og<br />

arbejdsmiljørepræsentanter<br />

er med på natholdet for at<br />

måle, fi lme og indtaste data<br />

i computerprogrammer.<br />

Fokusgrupper<br />

I fokusgrupper peger<br />

medarbejderne på, at juicebrikkerne<br />

er blandt de værste<br />

løft. Derfor besøger to<br />

sikkerhedsrepræsentanter<br />

Rynkeby for at undersøge,<br />

om det er muligt at fi nde<br />

en anden indpakning. Det<br />

viser sig ikke at være noget<br />

problem, på Rynkeby har<br />

de bare aldrig tænkt på, at<br />

indpakningen kan volde<br />

besvær. De ophører også<br />

med at stable emballagen<br />

i forbandt. En pakkemåde,<br />

der gør det vanskeligt at<br />

trække i varerne, og som<br />

giver en tendens til, at<br />

produkterne står i pyramideform.<br />

Stakkels den pakkemedarbejder,<br />

der kommer til


at hente den øverste pakning<br />

i pyramiden.<br />

Det bliver også tydeligt, at<br />

det er nødvendigt at skabe<br />

et naturligt fl ow i arbejdet<br />

for at sprede de hårde belastninger<br />

ud over et større<br />

tidsrum. Pakkearbejdet er<br />

præget af vekselvis travlhed<br />

og stilstand.<br />

Gør det synligt<br />

Hele vejen igennem har<br />

projektet være synligt for<br />

medarbejderne – blandt<br />

andet ved at analyserne af<br />

løft, opmålinger af vægt og<br />

løfteafstande, og subjektive<br />

interview alle blev gennemført<br />

om natten.<br />

– Det er noget af det, der<br />

har fl yttet allermest – at<br />

medarbejderne kunne se,<br />

at vi var i gang med at gøre<br />

noget ved det, fortæller<br />

arbejdsmiljøkoordinator<br />

Nils Mogensen. I en halvårsavis<br />

har medarbejderne<br />

endvidere fået information<br />

om, hvor langt projektet var<br />

nået.<br />

Kørestole skaber<br />

opmærksomhed<br />

Nils Mogensen forsøgte også<br />

gennem en event at skabe<br />

opmærksomhed blandt medarbejderne<br />

om sunde løft.<br />

Han lånte kørestole på Hjælpemiddelcentralen,<br />

og med<br />

budskabet, at hvis du ikke<br />

løfter rigtigt, så ender du i en<br />

af dem, stillede han kørestolene<br />

ud i terminalerne.<br />

En anden event bestod i, at<br />

Nils Mogensen tapede medarbejderne<br />

ind på ryggen, så<br />

forkerte løft kostede hår på<br />

ryggen.<br />

– De events betyder også<br />

meget, tror jeg. Medarbejderne<br />

bliver gjort mere bevidste, og<br />

de får noget at tale om.<br />

– Jeg vil også opfordre jer til at<br />

bruge fysioterapeutskolerne.<br />

Alle studerende har en opgave<br />

om sundhedsfremme, hvor de<br />

skal ud i virksomhederne. Det<br />

koster højst en sodavand, så<br />

går de rundt mellem medarbejderne<br />

og hjælper dem med<br />

gode arbejdsstillinger.<br />

Projektet med tunge løft er<br />

så godt, at Arbejdstilsynet<br />

har bedt om at se nærmere<br />

på det. Projektet deltager<br />

i en priskonkurrence i forbindelse<br />

med den europæiske<br />

arbejdsmiljøkampagne<br />

Let Belastningen.<br />

Sæt plaster på med én hånd!<br />

Hurtigt:<br />

Beskyttelsespapiret trækkes<br />

af, idet et plaster trækkes op<br />

– derfor er det let at sætte<br />

på med kun én hånd.<br />

Plaster til alt:<br />

Der er plaster i forskellige<br />

størrelser og materialer<br />

i hver dispenser.<br />

www.firstaid.cederroth.com<br />

Tel 0046 8 590 963 00, Fax 0046 8 590 822 03, firstaid@cederroth.com<br />

Årsmøde Region Nord<br />

<br />

<br />

<br />

Arbejdsmiljørådet forbereder lige nu i samarbejde med<br />

Danmarks Radio og Videncenter for Arbejdsmiljø en<br />

større kampagne for forbedret arbejdsmiljø.<br />

Kampagnen, som bliver lanceret i januar 2008, kommer<br />

til at bestå af 12 tv-programmer, radioindslag og et stort<br />

website på Videncenter for Arbejdsmiljøs<br />

portal, www.arbejdsmiljoviden.dk.<br />

Klart:<br />

Det klare låg beskytter og holder<br />

plastrene rene, tørre og lette at<br />

finde.<br />

Parat:<br />

Plasterrefillerne fastholdes i<br />

dispenseren, så plasteret altid<br />

er lige ved hånden, når det<br />

behøves.<br />

Påfyldningen er enkel og gøres<br />

med en specialnøgle.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 31


Årsmøde Region Nord<br />

Det er menneskeligt<br />

at lave ulykker<br />

<br />

<br />

<br />

En fl yulykke på Tenerife<br />

i 1977. Atomudslip på<br />

Tremileøen i USA i 1979.<br />

Begivenheder, der ændrede<br />

en fasttømret tradition for at<br />

efterforske ulykker ud fra en<br />

ensidigt teknisk synsvinkel.<br />

For der var ikke nogen tekniske<br />

fejl – det var mennesker,<br />

som handlede uhensigtsmæssigt.<br />

Mennesker fejler. Men de<br />

står aldrig alene. På tidspunktet<br />

for den handling,<br />

der fører til en ulykke, fører<br />

trådene altid tilbage tilbage<br />

til andre mennesker,<br />

systemer, teknik og organisationer<br />

– i et komplekst<br />

netværk. De menneskelige<br />

handlinger bliver udført ud<br />

fra de informationer, der er<br />

til stede på det pågældende<br />

tidspunkt.<br />

Det mener Helle Boelsmand<br />

Bak, sygeplejerske, og<br />

Thomas Koester, psykolog,<br />

fra virksomheden Force<br />

Technology, som arbejder<br />

med at forbedre sikkerheden<br />

på skibe, boreplatforme<br />

og på sygehuse.<br />

Opgaven er blandt andet<br />

at skabe et optimalt samspil<br />

mellem mennesker og<br />

teknologi.<br />

Sikkerhed<br />

Sikkerhed er ikke blot fraværet<br />

af ulykker. Man kan<br />

balancere på afgrundens<br />

rand i årevis, inden en ulykke<br />

indtræffer, og derfor tro,<br />

at sikkerheden er i orden på<br />

den baggrund, at der endnu<br />

ikke er sket noget.<br />

32 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Helle Boelsmand og Thomas Koester fra Force Technology: Det enkelte menneske er kun én faktor. Menneskelige,<br />

organisatoriske, tekniske og systemiske forhold i et samspil er det, der skaber ulykkerne.<br />

Både organisatorisk, teknisk<br />

og menneskeligt kan der<br />

være store gevinster at hente<br />

ved at gennemgå vilkårene<br />

for sikkerheden i de enkelte<br />

virksomheder.<br />

Afbrudt og forstyrret<br />

Nogle gange bliver man afbrudt<br />

midt i sit arbejde. Det<br />

sker. Det kan være en sygeplejerske,<br />

som hælder medicin<br />

op, opdager, at hun mangler<br />

noget, går væk for at hente<br />

det, vender tilbage, og har<br />

glemt, hvor langt hun er nået.<br />

Selvsamme sygeplejerske<br />

kan også blive forstyrret af<br />

pårørende, og senere, når<br />

hun vender tilbage til sit<br />

arbejde, kan hun ikke huske,<br />

hvilke glas medicin, hun har<br />

haft fat i.<br />

– På en sygehusafdeling,<br />

hvor man får taget blodprøver,<br />

så vi et personale,<br />

som forstyrrede hinanden.<br />

Det er vigtigt, at de rigtige<br />

blodprøver tilknyttes de<br />

rigtige patienter. Personalet<br />

stod sammen og havde<br />

det hyggeligt med at sætte<br />

labels på glassene. Men der<br />

var en risiko for at sætte<br />

labelsene forkert på. De<br />

havde en kultur med at råbe<br />

til hinanden, som bidrog<br />

til en forvirret, forstyrret<br />

atmosfære: – Hvem tager<br />

til seruminstituttet – hvem<br />

stikker børn i dag? Vi<br />

indførte diskretionslinjer –<br />

striber på gulvet og kabiner,<br />

så man stod hver for sig, og<br />

bedre kunne koncentrere<br />

sig, fortæller Helle Boelsmand.<br />

Menneske og teknologi<br />

Tit og ofte opstår uheld ved,<br />

at mennesker bliver forvirrede,<br />

når knapper, glas, skruer,<br />

rør osv. ikke tydeligt nok angiver,<br />

hvad de skal bruges til.<br />

Her kan et design være til stor<br />

hjælp. Det kan være som ved<br />

computere, hvor der kun er et<br />

hul, en bestemt ledning kan<br />

komme ind i. Eller som ved<br />

blyfri benzin, hvor blyholdig<br />

benzin ikke kan komme ned<br />

i tanken på personbilen, fordi<br />

hullet i bilen er for lille til<br />

benzinpistolen.<br />

Det kan være at lave design,<br />

hvor man kan udnytte<br />

følesansen til at vælge rigtigt.<br />

Nogle gange ser man eksempler<br />

på, at brugerne har måttet<br />

kompensere på dårligt design<br />

ved at bruge fx askebægre til


at lægge over knapper, de kun<br />

sjældent skal bruge.<br />

Optimer teknologien, så den<br />

er så intuitiv som muligt, opfordrer<br />

Helle Boelsmand og<br />

Thomas Koester. Og hav ikke<br />

for stor tiltro til teknologien.<br />

Brug tjeklister og procedurer.<br />

Forventninger<br />

Skæbner afgøres af mennesker<br />

og deres valg. Når mennesker<br />

vælger, sker det på en<br />

baggrund af forventninger<br />

om, hvad der kan ske, og af,<br />

hvor meget, de er villige til<br />

at sætte sikkerheden på spil.<br />

Det er let at fornægte faresignaler.<br />

Da Scandinavian<br />

Star forulykkede, berettede<br />

en kvindelig passager, at hun<br />

ville friske sig lidt op med et<br />

bad i sin kahyt. Der var på det<br />

tidspunkt ild i skibet nedenunder<br />

hende. Håndtagene<br />

på blandingsbatteriet var så<br />

varme, at hun måtte dreje på<br />

dem med et håndklæde, og<br />

DI Business Academy<br />

VIRKSOMHEDSUDVIKLING<br />

DER KAN SES PÅ BUNDLINJEN<br />

Ofte kan forkert eller mangelfuld mærkning af rør, knapper, glas og<br />

lignende medvirke til, at der opstår fejl. Her er rørene mærkede, men<br />

rørene på Arla i Hobro kunne godt have haft forskellige farver. Måske var<br />

ensfarvet maling billigere?<br />

vandet fra den kolde hane<br />

var skoldhedt. Hun slog det<br />

hen med, at der nok var<br />

justeringsproblemer. Da hun<br />

anvendte hårtørreren lugtede<br />

der brændt. Også dette fandt<br />

hun en forklaring på. Det<br />

var først, da hun trådte ud af<br />

kahytten, og røgen væltede<br />

imod hende, at hun blev klar<br />

Godt arbejdsmiljø<br />

er god forretning<br />

Vi sætter fokus på, hvordan du med et godt arbejdsmiljø kan skabe effektiv personalepleje<br />

samtidig med, at du profi lerer virksomheden i kampen om at tiltrække og<br />

fastholde gode medarbejdere. Hør også, hvad den nye partsaftale mellem DI og COindustri<br />

om håndtering af det psykiske arbejdsmiljø betyder for din virksomhed.<br />

Du kan læse mere og tilmelde dig konferencen på butik.di.dk<br />

Vil du vide mere? Så ring til DI Business Academy på 3377 3377 eller<br />

send en mail til businessacademy@di.dk.<br />

over, at der var brand. Når det<br />

går galt, har man ofte en forkert<br />

opfattelse af situationen.<br />

Stress kan påvirke mennesker<br />

til at vurdere forkert. Kommunikation<br />

kan også skabe misforståelser,<br />

da man kan sige<br />

det samme, men mene noget<br />

forskelligt. Og hvis man tror,<br />

Årsmøde Region Nord<br />

noget er sikkert, så kan man<br />

blive mindre opmærksom på,<br />

at der rent faktisk lurer farer<br />

lige om hjørnet.<br />

Appetit på risici<br />

Endelig er mennesker forskellige.<br />

Nogle har en meget<br />

høj appetit på risici – ’ukorrigerbar<br />

høj risikoadfærd’.<br />

De tager chancer, mange<br />

andre ikke ville tage. Olieindustrien<br />

er i forbindelse<br />

med ansættelse begyndt at<br />

screene medarbejdere for<br />

graden af deres risikoappetit.<br />

Organisationen kan også i sig<br />

selv drive medarbejdere til at<br />

begå fejl ved at sætte dem under<br />

et unødigt pres. Kilderne<br />

til fejl kan synes uudtømmelige.<br />

Men sørg i hvert fald for<br />

at anlægge et bredere perspektiv,<br />

end at skyde skylden<br />

på det ulykkelige menneske,<br />

som tilfældigvis stod ved<br />

roret, da ulykken indtraf, er<br />

budskabet fra Helle Boelsmand<br />

og Thomas Koester.<br />

DI’S ARBEJDSMILJØKONFERENCE 2008<br />

TIRSDAG DEN 29. JANUAR 2008<br />

ODENSE CONGRESS CENTER<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

33


34<br />

Nyt fra regionerne<br />

<br />

<br />

<br />

Poul Chr. Jespersen<br />

formand for<br />

SSID Nord<br />

25 var mødt<br />

op til årsmødet<br />

i SSID<br />

Nord, som<br />

startede med<br />

spændende<br />

oplæg af miljøkoordinator<br />

Nils Mogensen<br />

om et tunge-løft projekt på<br />

ARLA Foods. Efter en grundig<br />

rundvisning på mejeriet om<br />

mælkens vej fra tank til karton<br />

var det Force Technologys tur<br />

til en meget god og grundig<br />

gennemgang af de menneskelige<br />

faktorers indfl ydelse på<br />

ulykkesstatistikkerne, herunder<br />

hvad tvetydig skiltning<br />

betyder. Dias fra begge oplæg<br />

kan fi ndes på SSID’s hjemmeside<br />

og er refereret her.<br />

Efter frokost var der årsmøde,<br />

hvor regionsformand<br />

Poul Chr. Jespersen afl agde<br />

beretning. Der er desværre<br />

kun blevet afholdt et medlemsarrangement<br />

i 2007,<br />

selve årsmødet. Bestyrelsen<br />

havde derudover planlagt<br />

tre møder: Besøg hos<br />

Unimerco om støj og arbejdsmiljøreform<br />

ved jurist<br />

fra Arbejdstilsynet, konference<br />

med emnet <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

som inspirator<br />

og katalysator, og endelig<br />

besøg på Aalborg Portland<br />

med temaet: Hvorledes<br />

undersøges det psykiske<br />

arbejdsmiljø, og hvordan<br />

bruges AMI’s tredækker<br />

spørgeskema vedr. psykisk<br />

arbejdsmiljø. Disse store<br />

planer gik desværre i vasken<br />

på grund af travlhed på<br />

virksomhederne og en sikkerhedsleder,<br />

der holdt 14<br />

dage før besøget.<br />

Årsmøde i Region Øst:<br />

Nyt medlem<br />

i bestyrelsen<br />

Ole Vendelbo<br />

formand for<br />

SSID Øst<br />

Inge Lise<br />

Hermund,<br />

Frandsen<br />

El A/S, blev<br />

valgt ind i<br />

bestyrelsen<br />

for Region<br />

Øst på<br />

årsmødet.<br />

Her afl øser hun Sri Sai Das,<br />

NCC, der trak sit kandidatur,<br />

da der var en interesseret<br />

afl øser.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Frans Henriques, Roskilde<br />

Tekniske Skole, blev sammen<br />

med suppleanterne, Tove<br />

Skands, Fødevareinstituttet,<br />

og Winnie Løfquist, Lundbeck,<br />

genvalgt.<br />

Tyndt besøgt<br />

arrangement<br />

I sin gennemgang af årets<br />

aktiviteter kom formand<br />

Ole Vendelbo ind på, at et<br />

par af årets fi re arrange-<br />

Regionsudvalget har holdt<br />

fi re møder i året og desuden<br />

været aktive på landsplan<br />

med afholdelse af SSID<br />

strategimøde for bestyrelserne<br />

med suppleanter, hvor<br />

bl.a. SSID’s hjemmeside blev<br />

diskuteret. Den skal styrkes,<br />

og den skal hitte.<br />

Hjemmesiden forventes<br />

færdig inden Årskonferencen<br />

i Kolding 2008. Regionsudvalget<br />

afholder planlægningsmøde<br />

for 2008 d. 12.<br />

december. Beretningen blev<br />

godkendt uden kommentarer.<br />

Til regionsudvalget blev<br />

Arne Nielsen, Aalborg<br />

Universitet, genvalgt og<br />

Marianne Astorp, Sygehus<br />

Thy-Mors blev nyvalgt.<br />

Som suppleanter var der<br />

nyvalg til Nils Mogensen,<br />

menter havde været tyndt<br />

besøgt. Det åbnede for<br />

en ivrig diskussion om,<br />

hvordan bestyrelsen kan<br />

skærpe interessen for<br />

arrangementerne – eller om<br />

det er en helt anden type<br />

arrangementer, der skal<br />

satses på.<br />

Diskussionen førte ikke til<br />

en konklusion, men endte<br />

med en opfordring til at<br />

tilkendegive, hvad man<br />

ønsker.<br />

Gode ideer og forslag kan<br />

sendes til Ole Vendelbo<br />

– mail: olv@adm.dtu.dk<br />

Arla Foods, Hobro og Gitte<br />

Jensen, Nobel Cigars Production<br />

Aps.<br />

Og fl ere gav tilsagn om at<br />

ville være med i arbejdet<br />

fremover, hvilket lover godt<br />

for fremtiden, og det generationsskifte,<br />

der er ved at ske i<br />

udvalget.<br />

Første offer eller heldige<br />

kartoffel er Bjarne Møller,<br />

Frederikshavns Kommune,<br />

som går på pension, og<br />

derfor ikke genopstillede.<br />

Regionsudvalget takker<br />

Bjarne for mange års stor og<br />

god indsats og rare timer.<br />

Årsmødet 2008 afholdes på<br />

B&O i Struer 25. november.<br />

På udvalgets vegne<br />

Poul Chr. Jespersen<br />

Nyt fra<br />

Region Syd:<br />

Erfamøde<br />

Bent H. Kristensen,<br />

formand for<br />

SSID Syd<br />

Region<br />

Syd holder<br />

erfa-møde i<br />

OBH-Gruppens<br />

lokaler<br />

i Kolding d.<br />

11. februar<br />

2008.<br />

Læs mere<br />

på SSID’s hjemmeside, hvor<br />

der også er mulighed for at<br />

tilmelde sig arrangementet.


Et ondt arbejde blev slået ihjel<br />

<br />

<br />

Amagerforbrænding I/S<br />

håndterer affald fra cirka<br />

500.000 personer og driver<br />

bl.a. forbrændingsanlægget,<br />

hvis store skorstene skyder<br />

godt op i Amagers skyline.<br />

Selskabet driver desuden<br />

otte genbrugspladser samt<br />

anlæg til deponering af affald<br />

og røgaske og har cirka<br />

180 medarbejdere.<br />

APV’er indeholdt ingen<br />

handlingsplaner<br />

Der er mange udfordringer<br />

for det gode arbejdsmiljø,<br />

og det skinnede også igennem<br />

de mange APV’er, som<br />

i begyndelsen af århundredet<br />

var udarbejdet over de<br />

mange arbejdsprocesser. De<br />

pegede på flere hundrede<br />

problemer – men de indeholdt<br />

ingen handlingsplaner,<br />

konstaterede sikkerhedsleder<br />

Michael Hansen,<br />

da han tiltrådte i 2001.<br />

– I dag er vi måske knap<br />

så grundige, men vi handler.<br />

Meget tunge problemer<br />

placeres på en særlig APVliste,<br />

så sikkerhedsgrupperne<br />

kan koncentrere<br />

sig om løsningerne, forklarede<br />

han, da Region<br />

Øst holdt sit årsmøde på<br />

Efter årsmødet fik deltagerne en rundtur på forbrændingsanlægget, bl.a.<br />

på toppen af ovnene, hvor temperaturen er sænket mærkbart gennem<br />

en målrettet indsats for at skabe et bedre arbejdsmiljø. Til højre med gul<br />

hjelm sikkerhedsleder Michael Hansen.<br />

virksomheden og her fik<br />

en gennemgang af dens<br />

arbejdsmiljøarbejde.<br />

– Arbejdsmiljøsystemet er<br />

nu en integreret del af vores<br />

ledelsessystem. Ledelsen<br />

Specialister i Akustik, Støj og Vibrationer<br />

Godkendt af Arbejdstilsynet som arbejdsmiljørådgiver<br />

Godkendt af Miljøstyrelsen til udførelse af målinger i det eksterne miljø<br />

Godkendt af EU kommissionen til støjcertificering af maskiner<br />

vil det her – altså have styr<br />

på arbejdsmiljøet. Det skal<br />

bare være i orden, ligesom<br />

regningerne betales til tiden.<br />

Michael Hansen fortalte<br />

bl.a. om en særlig svær arbejdsopgave,<br />

der nu er gjort<br />

lettere.<br />

Bunden af de store forbrændingsovne<br />

var tidligere<br />

tragtformede og blev<br />

langsomt fyldt op med<br />

størknet metal, som med<br />

8-14 dages mellemrum skal<br />

fjernes. Tidligere var det et<br />

meget besværligt arbejde,<br />

der skulle udføres med en<br />

lufthammer.<br />

Nu har ovnens bund fået<br />

lodrette sider, og det har<br />

gjort arbejdet langt nemmere.<br />

– Lugerne i bunden af<br />

ovnen åbnes, og metallet<br />

kan skubbes fri med en<br />

jernstang. Et ondt arbejde er<br />

blevet slået ihjel, konstaterede<br />

Michael Hansen.<br />

Sundhedsprojekt<br />

Amagerforbrænding har<br />

Fortsætter side 36<br />

Kontakt telefon 3826 2200, telefax 3826 2205, e-mail: info@akustiknet.dk, www.akustiknet.dk<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 35


Kontrolrummet, hvor hver medarbejder har sin egen individuelt indrettet stol for at mindske belastningen ved det stillesiddende arbejde.<br />

Fortsat fra side 35<br />

tillige arbejdet målrettet og<br />

systematisk med at skabe en<br />

sund og rummelig arbejdsplads,<br />

fortalte projektleder<br />

Robert Mariager.<br />

Virksomheden fik i 2000<br />

penge fra Sundhedsministeriet<br />

til at gennemføre<br />

projektet ”Sund Amagerforbrænding”<br />

med det formål<br />

36 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

at skabe bedre livskvalitet<br />

for den enkelte medarbejder<br />

– ikke mindst for de ufaglærte.<br />

Projektet fik for alvor sat<br />

fokus på arbejdsmiljø, den<br />

enkelte medarbejders livsstil<br />

og virksomhedens sociale<br />

ansvar, og projektet er i dag<br />

forankret i virksomheden<br />

med Robert Mariager som<br />

leder.<br />

Forbrændingsanlægget er gennem årene ”knopskudt” med det resultat,<br />

at der er virkelig mange niveauforskelle, som gør det besværligt og hårdt<br />

at transportere værktøj rundt på anlægget. Et helt nyt anlæg er under<br />

projektering og forventes færdigt i 2014.<br />

Det handler bl.a. om tilbud<br />

om sund kost, forskellige<br />

sportsaktiviteter, personlige<br />

sundhedsprofiler,<br />

krisehjælp, ryge-stop-kurser<br />

m.m.<br />

– Det drejer sig meget om<br />

holdninger, og jeg kan konstatere,<br />

at der er sket et stort<br />

ryk i folks holdninger til at<br />

tage mod den slags. Nu taler<br />

vi ikke kun om fysisk sundhed,<br />

men også om hvad der<br />

foregår inde i hovedet og<br />

mental sundhed.<br />

– Den store gevinst er, at<br />

medarbejderne er glade for<br />

de mange tilbud. Gennem<br />

dem får de et større netværk.<br />

Der bliver talt om det<br />

på tværs af fagggrupper,<br />

– og der er nedbrudt hierarkier,<br />

fortalte Robert Mariager,<br />

som inklusive sin løn<br />

har et årligt budget på én<br />

mio. kr. til aktiviteterne.<br />

Robert Mariager: – En del af<br />

baggrunden for vores sundhedsprojekt<br />

handler også<br />

om profilering og fastholdelse<br />

af medarbejdere. Det er<br />

dyrt at rekruttere nye medarbejdere,<br />

så derfor gør vi en<br />

ekstra indsats for at beholde<br />

og bevare dem, vi har.<br />

Amagerforbrænding har i år<br />

udarbejdet en ny personalepolitik,<br />

og i den forpligter<br />

virksomheden sig bl.a. til<br />

følgende:<br />

fremme tilbagevenden til<br />

jobbet efter orlov, sygdom<br />

m.v.<br />

gennemføre fraværssamtaler<br />

og evt. udarbejde<br />

handlingsplaner<br />

for, hvordan medarbejderen<br />

kan vende tilbage<br />

til arbejdet<br />

tilbyde flex- og skånejobs<br />

til nedslidte medarbejdere<br />

i det omfang, det<br />

kan indpasses i den samlede<br />

opgavevaretagelse<br />

imødekomme medarbejdernes<br />

ønske om at gå på<br />

nedsat tid eller en mindre<br />

belastende stilling, så vidt<br />

det er muligt<br />

tilstræbe at begrænse<br />

overarbejde<br />

inddrage seniorproblematikken<br />

i medarbejderudviklingssamtalen<br />

fra<br />

og med medarbejderen er<br />

fyldt 55 år.


Arbejdsplads i bevægelse<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Sidder I for meget ned?<br />

Holder i for mange (halvkedelige)<br />

møder? Bevægelse<br />

giver energi og dynamik i<br />

arbejdet. Vil I være en arbejdsplads<br />

i bevægelse?<br />

Spørgsmål som disse fik<br />

i 2007 flere arbejdspladser<br />

i Københavns Kommune<br />

til at deltage i Arbejdsmiljø<br />

Københavns indsats om at<br />

få bevæget sig mere i dagligdagen.<br />

Indsatsen, som blev udtænkt<br />

i samarbejde med<br />

arbejdsmiljøkonsulenter og<br />

sikkerhedsorganisationen<br />

i kommunen, har haft<br />

til formål at imødegå, at<br />

arbejdet for nogen gruppers<br />

vedkommende bliver mere<br />

og mere stillesiddende.<br />

Med indsatsen ville Arbejdsmiljø<br />

København gerne<br />

gøre sig erfaringer med:<br />

Hvordan kan vi bevæge<br />

os mere rundt i løbet af<br />

arbejdsdagen?<br />

Hvad motiverer folk til at<br />

bevæge sig?<br />

Kan bevægelse bruges<br />

til at udvikle arbejdspladsen?<br />

Det skal være nemt at<br />

gå til – og gerne udenfor<br />

Tre arbejdspladser meldte<br />

sig til at deltage på en bevægelsesworkshop.<br />

Her blev<br />

der arbejdet med medarbejdernes<br />

egne holdninger<br />

og ideer til bevægelse på<br />

arbejdspladsen. Det viste<br />

sig bl.a. at medarbejderne<br />

har særligt lyst til at komme<br />

udenfor – et privilegium,<br />

som næsten kun rygerne<br />

benytter. Men efter, der er<br />

kommet mere opmærksomhed<br />

på det, har flere ikkerygere<br />

på de deltagende<br />

arbejdspladser fulgt rygernes<br />

eksempel og går nu med<br />

ud for at trække frisk luft.<br />

Af alle foreslåede aktiviteter<br />

var Walk & Talk (’gående<br />

møder’) den aktivitet, som<br />

var nemmest at gå i gang<br />

med derhjemme på arbejdspladserne.<br />

Medarbejderne<br />

har lyst og energi til det,<br />

og det er praktisk nemt at<br />

gennemføre – selv midt i en<br />

travl hverdag.<br />

Når vi taler om at integrere<br />

bevægelse og arbejde,<br />

er møder et nemt sted at<br />

starte. Der findes masser af<br />

aktive og kreative metoder<br />

til at højne den fysiske aktivitet,<br />

som gør møder mere<br />

spændende og dynamiske<br />

at deltage i. Vi har oplevet<br />

stor nysgerrighed omkring<br />

vores tilbud om at komme<br />

ud på arbejdspladser og<br />

sætte mere fut i de ordinære<br />

møder. Folk er parate til at<br />

invitere kroppen med til<br />

mødet, og prøve noget nyt.<br />

Hvad er det,<br />

der motiverer os?<br />

I antologien Kroppens Idé,<br />

stiller Olav Ballisager et<br />

grundlæggende spørgsmål:<br />

Hvorfor bevæger mennesket<br />

sig? Han peger selv på, at<br />

det er så indlysende, at det<br />

virker fjollet at spørge. Et<br />

Foto: Michael Medgysi<br />

historisk tilbageblik fortæller,<br />

at arbejde tidligere, og<br />

helt frem til i dag, har været<br />

forbundet med bevægelse.<br />

Men efterhånden som teknologi<br />

overtager mere<br />

og mere fysisk arbejde, er<br />

COWI og vores datterselskab A-miljø udbyder både<br />

firmakurser og det generelle 37-timers kursus.<br />

Tilmelding<br />

Tlf. 63 11 49 41 eller<br />

på www.amiljo.dk<br />

Læs mere<br />

www.cowi.dk/arbejdsmiljoe<br />

Fortsætter side 38<br />

Ny i sikkerhedsorganisationen?<br />

– så husk den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse<br />

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong> 37


38<br />

Stående møde. En af de enkle løsninger til at skabe varieret bevægelse i joblivet.<br />

Fortsat fra side 37<br />

bevægelse for det moderne<br />

menneske blevet et til- og<br />

fravalg: Vil du sidde eller stå<br />

ved dit hæve-/sænkebord?<br />

Vil du tage trappen eller elevatoren?<br />

Vil du cykle – eller<br />

køre i bil? Vil du kommunikere<br />

elektronisk – eller vil<br />

du flytte dig for at tale med<br />

dine kolleger og venner? Vil<br />

du dyrke sport eller spille<br />

computer?<br />

Noget tyder på, at det er<br />

nemmere for os at fravælge<br />

bevægelse end at tilvælge<br />

det. Derfor bliver spørgsmålet<br />

om, hvorfor vi bevæger<br />

os, og hvad der motiverer<br />

os til det, interessant at<br />

undersøge.<br />

På bevægelsesworkshoppen<br />

blev der derfor også arbejdet<br />

med de følelser, tanker og<br />

oplevelser, som medarbejdere<br />

knytter til bevægelse fra<br />

barndommen, arbejdet, fritiden,<br />

sport osv. Det viste,<br />

at folk motiveres af forskellige<br />

typer bevægelse: Nogen<br />

tænder på konkurrence,<br />

andre på naturoplevelsen,<br />

og endelig er der dem,<br />

som helst vil opleve noget<br />

med rytme. Men overskud,<br />

energi, sjov og fællesskab er<br />

gennemgående træk.<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Hvordan skal vi<br />

arbejde med bevægelse<br />

fremover?<br />

I dag har mere end 1/3 af<br />

dem, der arbejder, stillesiddende<br />

arbejde. Som<br />

rådgivere oplever vi i<br />

højere grad end tidligere,<br />

at medarbejdere formulerer<br />

fysisk inaktivitet som et<br />

problem, blandt andet som<br />

tilbagemeldinger i arbejdspladsvurderinger.<br />

Vi kan<br />

også se, at gruppen deler sig<br />

i to: Dem, som har mulighed<br />

for at få bevægelse ind<br />

i arbejdet i løbet af dagen,<br />

og en anden gruppe, som er<br />

særligt fastlåst i arbejdsopgaver<br />

ved pc’en.<br />

Det er indlysende, hvorfor<br />

vi skal gøre noget ved det:<br />

Af den simple grund, at<br />

kroppen degenererer, når<br />

den ikke bliver bevæget<br />

nok, og vi får følgesygdomme<br />

af det. Men det er<br />

mindre indlysende, hvad<br />

der er det mest motiverende<br />

argument for at få folk til<br />

at bevæge sig, og hvorfor<br />

ledelse og arbejdspladsen<br />

skal arbejde med det?<br />

Det er oplagt at stille sig<br />

selv spørgsmålet: Skal vi<br />

tænke og gøre noget anderledes<br />

i vores fremtidige<br />

rådgivning? I dag må vi vel<br />

sige, at god rådgivning er<br />

den, der starter med at påpege<br />

vigtigheden af at have<br />

bevægelse i jobbet. Men vi<br />

må nøje overveje vejen, vi<br />

vil gå. Vil vi definere bevægelse<br />

som en forebyggelsesstrategi<br />

mod risikoen for at<br />

udvikle helbredsproblemer,<br />

som det er vores tradition,<br />

eller vil vi arbejde med<br />

bevægelse i et sundhedsfremmende<br />

perspektiv, hvor<br />

vi fokuserer på potentialet<br />

i bevægelse til at udvikle<br />

arbejdet og livet på arbejde<br />

til det bedre.<br />

Vi har i vores ”bevægelsesindsats”<br />

valgt det sidste,<br />

fordi vi tror på, at der er<br />

masser af energi at hente<br />

her. Med det in mente er<br />

arbejdspladsen et godt<br />

sted at starte, når man skal<br />

tænke mere bevægelse i<br />

dagligdagen.<br />

Læs mere om indsatsen<br />

Arbejdsplads i bevægelse<br />

på Arbejdsmiljø Københavns<br />

hjemmeside<br />

www.amk.kk.dk<br />

Brug din pause på et balancebræt, så risikerer du at grine.


Regeringens mål:<br />

10 procent lavere sygefravær<br />

på grund af dårlig ryg inden 2011<br />

<br />

<br />

Regeringen angiver nu mål<br />

for, hvad der skal komme ud<br />

af at prioritere indsatsen over<br />

for muskel- og skeletbesvær.<br />

Inden udgangen af 2010 skal<br />

sygefravær på grund af dårlig<br />

ryg, smerte i nakke eller andre<br />

former for muskel- og skeletbesvær<br />

mindskes med 10 procent.<br />

For at opnå et så markant<br />

fald er det nødvendigt at<br />

sætte fokus på, hvordan<br />

mennesker med dårlig<br />

ryg eller andre former for<br />

muskel- og skeletbesvær kan<br />

blive på arbejdsmarkedet.<br />

Derfor igangsætter regeringen<br />

samtidig en række nye<br />

undersøgelser og analyser,<br />

som skal danne udgangspunkt<br />

for trepartsdrøftelser<br />

om, hvordan sygefravær kan<br />

forebygges. Trepartsdrøftelserne<br />

sættes i gang i 2008.<br />

På de tre andre prioriterede<br />

indsatsområder er målene<br />

for længst meldt ud, men på<br />

dette område har arbejdsmarkedets<br />

parter ikke været<br />

i stand til at fi nde en fælles<br />

målsætning, og derfor melder<br />

regeringen nu et mål ud.<br />

Ambitiøst<br />

Beskæftigelsesminister<br />

Claus Hjort Frederiksen anser<br />

målet for at være ambitiøst,<br />

men også realistisk:<br />

– Jeg forventer, at både lønmodtagere<br />

og arbejdsgivere<br />

bakker op om målet, så vi<br />

i fællesskab kan undgå, at<br />

plejepersonale og bygningsarbejdere<br />

får ødelagt deres<br />

ryg af arbejdet. Og hvis<br />

skaden er sket, skal vi blive<br />

bedre til at fastholde disse<br />

mennesker på arbejdsmarkedet,<br />

siger ministeren.<br />

– Når jeg er overbevist om,<br />

at vi nok skal nå målet,<br />

skal det også ses i lyset af,<br />

hvad vi ellers har sat i værk<br />

på det her område. Det<br />

gælder Forebyggelsesfonden<br />

og senest vores udspil<br />

til en kvalitetsreform, hvor<br />

vi lægger op til, at der skal<br />

udarbejdes en national<br />

handlingsplan for forebyggelse,<br />

siger Claus Hjort<br />

Frederiksen.<br />

Vi leverer alt inden for maskinsikkerhed, også kurser.<br />

Eden E og Eden<br />

Berøringsløs sikkerhedsføler<br />

Smile<br />

Nødstop<br />

IP69K<br />

<strong>Sikkerheds</strong>kreds kategori 4 Iht. EN 954-1<br />

Køreplanen<br />

I 2007 iværksættes der<br />

udredningsarbejder om sygefravær<br />

og arbejdsfastholdelse.<br />

Der udarbejdes samtidig en<br />

oversigt over andre landes reguleringspraksis<br />

vedrørende<br />

muskel- og skeletbesvær. De<br />

afsluttes i sommeren 2008.<br />

Sommeren 2008 igangsættes<br />

der på baggrund<br />

heraf trepartsdrøftelser, hvor<br />

myndigheder og arbejdsmarkedets<br />

parter i fællesskab<br />

drøfter strategi og videreudvikling<br />

af metoder i forebyggelsen,<br />

som kan matche de<br />

nye udfordringer, som skal<br />

løftes af myndighederne,<br />

arbejdsmarkedets parter,<br />

virksomhederne og samfundet<br />

som helhed.<br />

I 2007 igangsættes også<br />

et udredningsarbejdet om<br />

risikofaktorer knyttet til<br />

fysisk tungt arbejde, der<br />

færdiggøres i 2009. Derefter<br />

tages der stilling til, hvilke<br />

konsekvenser, der skal drages<br />

heraf.<br />

Spot 35<br />

<strong>Sikkerheds</strong>lysbom<br />

Focus<br />

<strong>Sikkerheds</strong>lysbom<br />

<strong>Sikkerheds</strong>lysgitter<br />

Spot 10<br />

<strong>Sikkerheds</strong>lysbom<br />

Mekaniske afbrydere<br />

JOKAB SAFETY DK A/S, Rugmarken 15, 3520 FARUM, Tlf. 44 34 14 54, Fax 44 99 14 54<br />

info@jokabsafety.dk, www.jokabsafety.dk<br />

Tilsyn i<br />

brancher<br />

med høj risiko<br />

for nedslidning<br />

Arbejdstilsynet er, på baggrund<br />

af velfærdsaftalen<br />

fra juni 2006, i gang med<br />

særlige tilsyn i de brancher,<br />

hvor der er høj risiko for<br />

at blive slidt ned. Siden 1.<br />

oktober har virksomheder<br />

i ”Hotel- og restaurationsbranchen”<br />

samt ”Hjemmepleje<br />

og døgninstitutioner<br />

for voksne” modtaget særlige<br />

tilsyn, der er fokuseret<br />

på to arbejdsmiljøproblemer:<br />

Ergonomi og psykisk<br />

arbejdsmiljø.<br />

Både ”Hotel- og restaurationsbranchen”<br />

og ”Hjemmepleje<br />

og døgninstitutioner<br />

for voksne” har inden<br />

for de seneste et-to år haft<br />

besøg af Arbejdstilsynet.<br />

Men nu kommer tilsynet<br />

igen, fordi medarbejderne<br />

i netop disse brancher har<br />

særlig risiko for at blive slidt<br />

ned. For begge brancher<br />

gælder fx, at risikoen for<br />

at gå på førtidspension er<br />

næsten dobbelt så stor som<br />

gennemsnittet, og at ca.<br />

otte ud af ti går på efterløn.<br />

Det er primært virksomheder<br />

med mere end 50<br />

ansatte, som får besøg af<br />

Arbejdstilsynet.<br />

Klemliste<br />

Bumpers<br />

Trœdemåtte<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

39


Risikoen for alvorlige arbejdsulykker<br />

skal frem i lyset<br />

Alt for mange kommer til skade, mens de udfører deres<br />

<br />

<br />

En klat olie, defekt værktøj<br />

eller nogle jernrester, der<br />

ligger og fl yder kan føre til<br />

alvorlige ulykker.<br />

Ny guide<br />

til APV<br />

Læs mere på hjemmesiden<br />

www.apvguiden.dk, hvor<br />

man blandt andet kan<br />

hente inspiration fra<br />

andre virksomheder til<br />

at få endnu mere ud af at<br />

lave en APV.<br />

Ulykkeskurven har taget et<br />

uheldigt sving opad gennem<br />

de seneste år. Tidligere tiders<br />

fokus på arbejdsulykker har<br />

i dag fl yttet sig til stress,<br />

som mange heldigvis har<br />

fået øjnene op for – og som<br />

efterhånden opfattes som<br />

folkesygdom nr. 1. Men det<br />

er uheldigt, at det står sløjt<br />

til med fokus på risikoen for<br />

alvorlige ulykker og dødsfald<br />

på de danske arbejdspladser.<br />

Mange ulykker kunne<br />

nemlig have været undgået,<br />

hvis potentielle ulykker på<br />

forhånd havde været identifi<br />

ceret - og hvis forebyggelse<br />

af disse ulykker havde været<br />

forankret i virksomhedens<br />

daglige rutine.<br />

40 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Det mener Industriens<br />

Branchearbejdsmiljøråd,<br />

som nu sætter fornyet fokus<br />

på, hvordan virksomhedens<br />

ledere og medarbejdere i fællesskab<br />

kan forebygge ulykker<br />

på arbejdspladsen via de<br />

lovpligtige arbejdspladsvurderinger.<br />

En landsdækkende<br />

oplysningskampagne og<br />

hjemmesiden apvguiden.<br />

dk guider fra fredag den<br />

19. oktober både små og<br />

store virksomheder i at gøre<br />

arbejdspladsen til et sikkert<br />

sted at færdes.<br />

Harmløse men farlige<br />

De fl este forbinder ulykker<br />

med farlige maskiner, store<br />

højder og trucks. Men den<br />

ubekvemme sandhed er, at<br />

selv tilsyneladende harmløse<br />

omstændigheder i et<br />

uopmærksomt øjeblik kan<br />

føre til forstuvede, brækkede<br />

eller mistede lemmer,<br />

lange sygemeldinger, varige<br />

mén og i yderste konsekvens<br />

dødsfald.<br />

Arbejdstilsynets nyeste tal<br />

viser, at der sidste år blev anmeldt<br />

48.774 arbejdsulykker.<br />

Det er tre procent fl ere end<br />

i 2005, og det er tredje år i<br />

træk, at antallet af anmeldte<br />

arbejdsulykker er steget. 62<br />

ulykker endte med dødsfald<br />

og 5.789 kom så alvorligt til<br />

skade, at det medførte amputation,<br />

knoglebrud eller<br />

skader på omfattende dele af<br />

kroppen.<br />

Fra industri-<br />

til videnssamfund<br />

Det stigende antal arbejds-<br />

Om Industriens<br />

Branchearbejdsmiljøråd<br />

Industriens Branchearbejdsmiljøråd er det forum, hvor<br />

industriens parter samarbejder om at fremme og udvikle<br />

gode arbejdsforhold i industriens virksomheder. Hovedopgaven<br />

er at formidle viden om arbejdsmiljø<br />

og holdningspåvirke ejere, ledere og medarbejdere<br />

i industriens virksomheder.<br />

ulykker skyldes ifølge<br />

Jørgen Bernbom, Forbundssekretær<br />

i Dansk Metal,<br />

blandt andet, at stress og<br />

andre problemer med det<br />

psykiske arbejdsmiljø, som<br />

erhvervslivet heldigvis<br />

har fået øjnene op for, har<br />

skubbet risikoen for fysiske<br />

arbejdsulykker baggrunden.<br />

– Vi må ikke glemme, at<br />

trods forandringen fra<br />

industrisamfund til videnssamfund,<br />

er masser af<br />

mennesker hver dag beskæftiget<br />

med fysisk arbejde<br />

Om omfanget<br />

af arbejdsulykker<br />

i industrien. Vi kan som<br />

samfund ikke leve med, at<br />

en stor gruppe beskæftigede<br />

har en ulykke hængende<br />

over hovedet, fordi de passer<br />

deres arbejde. Derfor håber<br />

vi med oplysningskampagnen<br />

at få belyst, hvor vigtigt<br />

det er at fastholde fokus<br />

på arbejdsulykker. Og hvor<br />

vigtigt det er, at virksomhedernes<br />

ledelse og medarbejdere<br />

i fællesskab får sat<br />

ord på risikoen for arbejdsulykker<br />

– ord som selvfølgelig<br />

skal følges op med en<br />

Arbejdstilsynets nyeste tal viser, at der i 2006 blev anmeldt<br />

48.774 arbejdsulykker. Det er 3 procent fl ere end<br />

i 2005, og det er tredje år i træk, at antallet af anmeldte<br />

arbejdsulykker er steget. 62 af ulykkerne endte med<br />

dødsfald og 5.789 ulykker – svarende til hver ottende<br />

ulykke - var så alvorlige, at de medførte amputation,<br />

knoglebrud eller skader på omfattende dele af kroppen.<br />

Kilde: Arbejdstilsynets årsopgørelse 2006<br />

over anmeldte arbejdsulykker 2001-2006


forebyggende indsats, siger<br />

Jørgen Bernbom.<br />

Det sker ikke for mig<br />

Mange ulykker sker på<br />

grund af rod og uorden,<br />

glemsomhed, tilsidesættelse<br />

af regler, manglende rutine<br />

eller manglende oplæring.<br />

Derfor er det vigtigt for enhver<br />

arbejdsplads at opbygge<br />

en kultur, hvor dialog om<br />

risikoen for ulykker er en<br />

naturlig del af dagligdagen.<br />

– Ulykker opstår, når man<br />

mindst venter det, og det er<br />

selvfølgelig ikke et rart samtaleemne.<br />

Det er lettere at<br />

tænke, at ’det sker ikke for<br />

mig’ eller ’ulykker sker ved<br />

et tilfælde – det kan jeg alligevel<br />

ikke gøre noget ved.’<br />

På nogle arbejdspladser er<br />

der måske samtidig lidt af<br />

en macho-kultur, hvor det<br />

er tabu at tale om at komme<br />

til skade. Men når ulykken<br />

først er sket, er det for sent.<br />

En arbejdspladsvurdering<br />

kan være med til at forebygge<br />

arbejdsulykker, fordi<br />

den får involveret alle i<br />

virksomheden i at gøre arbejdspladsen<br />

sikker. Og det<br />

motiverer samtidigt den enkelte<br />

medarbejder til at tage<br />

et ansvar for at beskytte sig<br />

selv og kollegerne, understreger<br />

Jesper Madsen,<br />

chefkonsulent i Dansk<br />

Industri.<br />

Hverken medarbejdere<br />

eller ledelse behøver være<br />

arbejdsmiljøeksperter for<br />

at forebygge ulykker. En<br />

arbejdspladsvurdering er<br />

drevet af medarbejdernes<br />

erfaringer og viden, og er<br />

hverken dyr eller specielt<br />

tidskrævende at få på plads.<br />

Stress forværres<br />

af Lean-systemet<br />

<br />

<br />

Hvis det psykiske arbejdsmiljø<br />

er dårligt, hjælper det<br />

ikke at ændre organiseringen<br />

af arbejdet via effektiviseringssystemet<br />

Lean eller<br />

lignende systemer. Medarbejderne<br />

vil blot blive endnu<br />

mere stressede, hedder<br />

det i en artikel i Fagbladet,<br />

som refererer erhvervspsykolog<br />

Eva Hultengren for<br />

budskabet.<br />

Hun fremsatte synspunktet<br />

på 3F’s årsmøde i jern- og<br />

metalindustrien, hvor hun<br />

fortsatte:<br />

– Lean kan give mere stress<br />

til de stressede. Og hvis folk<br />

er stressede, er de slet ikke<br />

i stand til at gennemføre en<br />

organisationsændring som<br />

Lean. Man bliver dårligere<br />

til at arbejde under tidspres,<br />

mister koncentrationen og<br />

<br />

Den Stille Epidemi – om mobning på<br />

arbejdspladsen.<br />

Det er titlen på en helt ny videns- og<br />

idebog, udgivet af Socialt Udviklingscenter<br />

SUS. En antologi om årsager, identi-<br />

overblikket og kvaliteten af<br />

ens arbejde falder generelt,<br />

sagde hun.<br />

Helbredstruende<br />

Flere af de cirka 130 tillidsfolk<br />

bemærkede, at stress<br />

ikke er noget, man har snakket<br />

om i sværindustrien.<br />

Men det er ved at ændre sig<br />

– ikke mindst på grund af<br />

presset fra globaliseringen.<br />

– Psykisk arbejdsmiljø var<br />

noget, man snakkede om<br />

de steder, man ikke kunne<br />

komme ordentligt til skade.<br />

Men stress er dybt alvorligt<br />

og kan være helbredstruende<br />

både fysisk og psykisk,<br />

sagde hun.<br />

Eva Hultengren understregede,<br />

at der er forskel<br />

på at have sved på panden<br />

ind i mellem og egentlig<br />

fi cering, forebyggelse og håndtering af<br />

mobning på arbejdspladserne. Skribenter<br />

er blandt andre erhvervspsykolog Eva<br />

Gemzøe Mikkelsen og cand. pæd. og konfl<br />

iktvejleder Nethe Plenge, chefkonsulent<br />

Dorthe Perlt m.fl .<br />

RÅDGIVNING · KEMI<br />

ARBEJDSPLADSVURDERING<br />

helbredstruende stress. Men<br />

antallet af anmeldelser, som<br />

følge af psykiske, arbejdsbetingede<br />

lidelser, blev<br />

tredoblet fra 2001 til 2005,<br />

mens det samlede antal af<br />

anmeldelser stagnerede.<br />

Forandringer stresser<br />

Årsagerne kan være mange,<br />

men en af de afgørende<br />

faktorer i disse år er uvidenhed<br />

om arbejdssituationen.<br />

For eksempel viser en norsk<br />

undersøgelse, at blodtrykket<br />

hos medarbejderne steg i en<br />

periode, hvor der var risiko<br />

for, at arbejdspladsen skulle<br />

lukke.<br />

Derfor er det altafgørende,<br />

at medarbejderne inddrages<br />

fra dag ét, når der er planer<br />

om store forandringer –<br />

for eksempel overgang til<br />

Lean, mener Peter Dragsbæk,<br />

der er konsulent i COindustri.<br />

– Samarbejdsudvalget skal<br />

inddrages, inden det sættes<br />

i gang. Man skal lytte til<br />

medarbejderne, og det kan<br />

faktisk også betale sig. Produktiviteten<br />

er større, når<br />

det psykiske arbejdsmiljø er<br />

i orden, sagde han.<br />

Ohrt Arbejdsmiljø<br />

Dyrehaven 16 · 7080 Børkop · tlf. 24 66 05 18 · info@oam.dk · www.oam.dk<br />

<strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

41


15 arbejdskader<br />

hver dag året rundt<br />

Hver dag året rundt kommer<br />

15 mennesker til skade på<br />

jobbet – typisk ved faldulykker,<br />

hvor de brækker ryggen,<br />

benet eller skulderen. Og det<br />

antal er steget med tre om<br />

dagen på bare fem år, skriver<br />

Politiken med henvisning til<br />

tal fra Arbejdstilsynet.<br />

Masser af<br />

alvorlige ulykker<br />

To af de 15 ulykker er alvorlige<br />

som f.eks. åbent kraniebrud eller<br />

amputation af legemsdele,<br />

for eksempel hvor fingrene<br />

skæres af i en rundsav.<br />

De seneste fire år har farlige<br />

ulykker på byggepladserne<br />

kostet 45 mennesker livet, til<br />

Det var det vanlige billede,<br />

der mødte Arbejdstilsynets<br />

tilsynsførende, da der i<br />

slutningen af november blev<br />

gennemført endnu en aktion<br />

mod livsfarlige sikkerhedsforhold<br />

og dårligt arbejdsmiljø<br />

på byggepladserne.<br />

Tagarbejde uden faldsikring.<br />

Mangelfulde stilladser.<br />

Livsfarlig brug af personlifte.<br />

Klassiske og alvorlige fejl, der,<br />

når uheldet er ude, kan koste<br />

arbejderne på byggepladsen<br />

liv eller førlighed.<br />

– Vi undrer os over, at<br />

virksomhederne i bygge- og<br />

anlægsbranchen har så svært<br />

ved at lære af deres erfaringer,<br />

siger kontorchef Sonja Ploug<br />

Jensen, Arbejdstilsynet.<br />

– Selv hos de største entreprenører<br />

oplever vi igen<br />

42 <strong>Sikkerheds</strong><strong>lederen</strong><br />

Trods gentagne kampagner er byggepladserne fortsat blandt de arbejdspladser,<br />

hvor risikoen for at komme til skade er stor. Arkivfoto.<br />

trods for storstilede indsatser,<br />

der skal øge opmærksomheden<br />

på sikkerheden.<br />

og igen, at det vi fortæller<br />

dem den ene dag, har de<br />

glemt den næste. Det koster<br />

virksomhederne dyrt i bøder<br />

og tabt arbejdstid, når vi må<br />

stoppe arbejdet på en byggeplads.<br />

Men det værste er<br />

selvfølgelig den risiko, som<br />

virksomhederne udsætter<br />

deres medarbejdere for.<br />

135 strakspåbud og forbud<br />

Ved aktionen besøgte Arbejdstilsynet<br />

190 byggepladser over<br />

hele landet. Under besøgene<br />

blev der givet 135 strakspåbud<br />

eller forbud, som betyder, at<br />

arbejdet på byggepladserne<br />

blev stoppet, indtil forholdene<br />

er i orden. Flere af disse sager<br />

skal nu overvejes nærmere for<br />

at afgøre, om der skal indstilles<br />

til retslige tiltaler.<br />

Kun toppen af isbjerget<br />

Statistikkerne er endog<br />

ufuldstændige, fortæller<br />

– Vi kan ikke spore nogen<br />

nævneværdig bedring i<br />

situationen, fastslår Sonja<br />

Ploug Jensen.<br />

– Det hører dog med, at<br />

billedet er ganske varieret.<br />

På en del byggepladser er<br />

forholdene faktisk i orden,<br />

men der er stadig mange<br />

steder, hvor det halter. Så det<br />

handler først og fremmest<br />

om, at arbejdsgiverne især<br />

og branchen generelt må<br />

fastholde fokus på området,<br />

for der skal rettes op. Og Arbejdstilsynet<br />

slipper i hvert<br />

fald ikke området af syne.<br />

Støj<br />

Ved aktionen var støj på<br />

byggepladsen også i fokus.<br />

Også her har Arbejdstilsynet<br />

reageret med påbud om at<br />

Johnny Dyreborg, der er<br />

forsker ph.d. på Det Nationale<br />

Forskningscenter for<br />

Arbejdsmiljø (NFA).<br />

I Danmark er der ganske vist<br />

pligt for arbejdsgiverne til<br />

at anmelde arbejdsulykker,<br />

men der er ingen økonomisk<br />

fordel forbundet med<br />

pligten.<br />

I f.eks. Tyskland, Italien,<br />

Spanien og Finland er der<br />

forsikringssystemer, hvor<br />

arbejdsgiveren har en økonomisk<br />

fordel af at anmelde<br />

arbejdsulykkerne. Det giver<br />

dem et næsten fuldstændigt<br />

billede af problemets<br />

omfang.<br />

Ifølge Johnny Dyreborg udgør<br />

Arbejdstilsynets tal kun<br />

lidt under halvdelen af alle<br />

arbejdsulykker.<br />

– Man skal som minimum<br />

gange tallene med to, siger<br />

han til Politiken.<br />

Fortsat store sikkerhedsproblemer<br />

i byggebranchen<br />

bringe forholdene i orden<br />

straks. Det har fx været ved<br />

manglende brug af høreværn.<br />

– Vi skal kigge nærmere<br />

på tallene, men antallet af<br />

reaktioner på støjområdet<br />

har ikke samme omfang<br />

som indenfor nedstyrtningsfare<br />

osv., siger Sonja Ploug<br />

Jensen.<br />

– Men heller ikke her må<br />

branchen slække på opmærksomheden.<br />

Branchen<br />

er nødt til løbende at vurdere,<br />

om forebyggelsen og<br />

beskyttelsen af arbejderne<br />

mod støj er optimal, påpeger<br />

hun.<br />

Arbejdstilsynet varsler nye<br />

aktioner på byggepladserne<br />

også i de kommende år.


Röksugen - en sikker rygepolitik<br />

Rent rygebord redder rygerne!<br />

Rygebordet er uden tvivl Danmarks mest<br />

fleksible rygeløsning. Den er netop ikke<br />

designet som et lukket rum,<br />

men som en helt åben løsning,<br />

der opfanger al tobaksrøgen<br />

inden den spredes i lokalet. Selve<br />

teknikken er skjult bag et rundt og<br />

cylinderformet hylster. SmokeStation<br />

Rygebordet kan let flyttes, hvis kunden<br />

ønsker rygeløsningen flyttet til den anden<br />

ende af lokalet.<br />

Der er plads til 6 rygende personer ad<br />

gangen, men alligevel optager den<br />

væsentlig mindre plads end de<br />

traditionelle rygekabiner<br />

På trods af at Rygebordet er uhyre<br />

effektiv, og renser 350 m 3 pr. time, er<br />

lydniveauet særdeles behersket. Med et<br />

lydniveau på


NU KAN VI ”FITTE” DINE SIKKERHEDSSKO!<br />

For stor sko<br />

For lille sko<br />

Perfekt sko<br />

Inden for nogle sportsgrene kan man få tilpasset sit udstyr, så man<br />

kan yde det optimale. Ideen er startet i udlandet, hvor de kalder<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

® <br />

VARIO<br />

op til 57 kg op til 79 kg op til 91 kg over 91 kg<br />

<br />

<br />

<br />

virksomheder, hvor man nemt og hurtigt kan måle sig frem til den

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!