Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

Banedanmark og Vejdirektoratet Den nye bane København-Ringsted og Udbygning af Køge Bugt Motorvejen Tåstrupvej st. 24.450 Åsvej st. 27.440 Tåstrupvej sænkes og føres under banen med en frihøjde på 4,33 m. Vejen retableres med et indsnævret profil bestående af 2 kørebaner á 4,0 m samt 2 cykelstier á 1,7 m adskilt af en 1,0 m rabat mod kørebane. Åsvej sænkes og føres under banen med en frihøjde på 4,63 m. Vejen retableres med 7,0 m asfaltbelagt kørebane og 2,0 m yderrabat i vejens sydlige side. I vejens nordlige side etableres en midterrabat med varierende bredde samt 3,0 m sti og en yderrabat på 1,5 m. Under broen udføres vejen med et nyt tværprofil bestående af 7,0 m asfaltbelagt kørebane, 1,6 m yderrabat i vejens sydlige side. I vejens nordlige side etableres 3,0 m midterrabat, 3,0 m sti samt 0,5 m yderrabat. 3.6 Afvanding Arbejdet udføres i 2 etaper, hvorved trafikken kan opretholdes i 2 spor på Tåstrupvej. For opretholdelse af trafikken under anlægsarbejdet etableres interimsvej. Et antal offentlige og private vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under baneanlægget. Vandsynsforretninger vil blive afholdt i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser. Overfladevandet fra selve banelegemet og baneskråningerne ledes via grøfter og dræn til nærliggende regnvandsbassiner. I regnvandsbassinerne bundfældes urenhederne og afstrømningen reguleres inden udledning til vandløb/regnvandsledning. På flere af strækningerne overvejes det at lede vandet til udvidede banegrøfter i stedet for almindelige regnvandsbassiner. Der kan som følge af den fortsatte detaljering af projektet forekomme mindre justeringer af de udvidede grøfters og regnvandsbassiners placering og udformning. Baneafvandingen består derudover af nødvendige rensebrønde, tætte ledninger ved skærende veje og stier samt enkelte pumpestationer. Ledninger og vejadgang til og fra regnvandsbassinerne vil blive sikret ved pålæg af servitutter. Den nye bane København-Ringsted gennemløber Greve og Solrød Kommuner på Sektion Syd Etape 1, hvor der forventes udledning til følgende recipienter. 30

More magazines by this user
Similar magazines