23.11.2013 Views

Øre - Næse - Halsafdelingen - Hospitalsenheden Vest 3 ... - e-Dok

Øre - Næse - Halsafdelingen - Hospitalsenheden Vest 3 ... - e-Dok

Øre - Næse - Halsafdelingen - Hospitalsenheden Vest 3 ... - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3.3.2.4 Anlæggelse af SinoJect dræn i sinus maxillaris (Version: 1) Side 1 af 3<br />

<strong>Øre</strong> - <strong>Næse</strong> - <strong>Halsafdelingen</strong> - <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

3. Lægelige instrukser > 3. Sygdomme i næse og bihuler > 2.4. Anlæggelse af SinoJect dræn i<br />

sinus maxillaris<br />

Forfatter:<br />

Versionsnr.: 1<br />

Ikrafttrædelsesdato: 03-09-2009<br />

Revideret dato: 03-09-2009<br />

Faglig ansvarlig:<br />

3.3.2.4 Anlæggelse af SinoJect dræn i sinus maxillaris<br />

Indikation<br />

Akut sinuitis maxillaris med afløbshindring. SinoJect-dræn anvendes til punktering gennem medialvæggen af sinus<br />

maxillaris. Denne punktering kan enten anvendes til engangs gennemskylning af sinus maxillaris eller til flere<br />

dages drænering og skylning.<br />

Udstyr<br />

SinoJect udstyret består af en penetreringsnål, som skrues på affyringsdelen. På nålen sættes plastslangen med<br />

indføringsstudsen (=kæbehuledræn). Denne skal penetrere sinus maxillaris' medialvæg og hvorefter den ved hjælp<br />

af små modhager kan sidde fast i knoglelamellen.<br />

Penetreringsnål, affyringsdel, kæbehuledræn,<br />

forbindelsesslanger til påsætning af enten jeanett-sprøjte eller<br />

sprøjte med Luer-lock<br />

Forberedelse<br />

Overfladeanalgesi f.eks. med Xylocain spray eller kokain-væddede vatpinde sv.t. slimhinden i meatus inferior fortil<br />

lige inferiort til concha medias anteriore begrænsning. God effekt også af supplerende infiltrationsanalgesi<br />

sammesteds med Lidocain-Adrenalin 1%.<br />

Procedure<br />

Penetrationsnålen fastgøres affyringsdelen (skrues fast) og kæbehuledrænet skubbes over nålen. Instrumentet<br />

"lades" ved træk i håndtaget indtil man med et klik mærker dennes fiksering.


3.3.2.4 Anlæggelse af SinoJect dræn i sinus maxillaris (Version: 1) Side 2 af 3<br />

Nålens spids sættes fast svarende til den bedøvede slimhinde i meatus inferior. Instrumentspidsen rettes mod<br />

laterale øjenkrog og lidt bagud. Spidsen kan også forsigtigt lirkes fast i knoglelamellen.<br />

Herefter affyres instrumentet ved tryk på knappen. Forud for dette gøres patienten opmærksom på, at der vil<br />

komme et pludseligt ryk i instrumentet og at han/hun skal forsøge ikke at trække hovedet bort. Hovedet kan evt.<br />

støttes af en medhjælper.<br />

Instrumentet trækkes forsigtigt tilbage hvorved kæbehuledrænet efterlades siddende fast i sinus maxillaris'<br />

medialvæg. Forbindelsesslanger fastgøres drænets ende, hvorefter man med en sprøjte med lunkent saltvand<br />

gennemskyller kæbehulen. Patienten bedes om at bøje hovedet forover og lade vandet løbe ud gennem næse og<br />

mund ned i en kapsel.


3.3.2.4 Anlæggelse af SinoJect dræn i sinus maxillaris (Version: 1) Side 3 af 3<br />

Skematisk oversigt over anlæggelse af SinoJect kæbehuledræn<br />

Ved eengangsgennemskylning trækkes drænet ud efter endt procedure. Hvis der er indikation for flere dages<br />

skylning og drænage, kan SinoJect drænet efterlades in situ efter afkortelse af drænenden. Længden tilpasses så<br />

enden ligger frit i vestibulum nasi og nemt kan tages frem til fornyet påsætning af forbindelsesslangen. Dette<br />

gøres bedst med lille pincet, som også fikserer kæbehuledrænet ved påsætningen og aftagningen (OBS! forhindre<br />

accidentiel seponering af drænet!).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!