25.12.2013 Views

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Dermato ... - e-Dok

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Dermato ... - e-Dok

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Dermato ... - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

T i l b a g e t i l t o p<br />

Ti l ba ge t i l t o p<br />

1.2.14 Lumbalpunktur, tværfaglig instruks <strong>Dermato</strong>logisk Afdeling S, AUH (Version: 1) Side 1 af 4<br />

<strong>Århus</strong> <strong>Universitetshospital</strong>, <strong>Århus</strong> <strong>Sygehus</strong>, <strong>Dermato</strong>-venerologisk Afdeling S<br />

1. <strong>Dermato</strong>logisk Afdelings fællesdokumenter > 2. Fælles tværfaglige retningslinier og<br />

instrukser > 14. Lumbalpunktur, tværfaglig instruks <strong>Dermato</strong>logisk Afdeling S, AUH<br />

Forfatter:<br />

Anni Buhl Worm<br />

Line Kibsgaard<br />

Anni Lassen<br />

Versionsnr.: 1<br />

Informationstype:<br />

Instruks<br />

Ikrafttrædelsesdato: 04-09-2012<br />

Revideret dato: 04-09-2012<br />

Faglig ansvarlig:<br />

1.2.14 Lumbalpunktur, tværfaglig instruks <strong>Dermato</strong>logisk Afdeling S, AUH<br />

Lumbalpunktur, tværfaglig instruks <strong>Dermato</strong>logisk Afdeling S, AUH<br />

Formål<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Definition af begreber<br />

Fremgangsmåde<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ansvar<br />

Referencer<br />

Formål<br />

Beskrive indikation, diagnostisk berettigelse og procedure for korrekt udførelse af lumbalpunktur.<br />

Beskrive tværfaglige opgaver i forbindelse med lumbalpunktur.<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Patienter tilknyttet <strong>Dermato</strong>-venerologisk Afdeling S<br />

Indikation<br />

· Mistanke om neurolues/neurosyfilis eller neuroborreliose<br />

· Symptomer/manifestationer fra centralnervesystemet hos patienter med (eller mistænkt for)<br />

neurolues/neurosyfilis eller neuroborreliose<br />

Kontraindikation<br />

· Infektion omkring indstiksstedet.<br />

· Forhøjet intrakranielt tryk (vurderes ved opthalmoskopi og/eller CT cerebrum)<br />

· Spina bifida<br />

· Koagulationsforstyrrelser: INR > 1,5<br />

· Ved AK behandling med K-vitamin antagonist, skal der pauseres i behandlingen til INR ≤ 1,5 før indgrebet<br />

Definition af begreber<br />

· CSV: cerebrospinalvæske. 20 dråber svarer til ca. 1 ml. CSV<br />

· PTB: prøvetagningsblanket


T i l b a g e t i l t o p<br />

1.2.14 Lumbalpunktur, tværfaglig instruks <strong>Dermato</strong>logisk Afdeling S, AUH (Version: 1) Side 2 af 4<br />

· KMA: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Skejby<br />

· NBG: Nørrebrogade, <strong>Århus</strong> <strong>Universitetshospital</strong><br />

· SSI: Statens Serum Institut<br />

Spinalvæskeundersøgelse:<br />

· Der tages altid 6 glas fra: 5 sterile spidsglas og 1 plastrør m. spids bund med 20 dråber i hver.<br />

Fremgangsmåde<br />

Oversigtsskema over tværfaglige opgaver ved lumbalpunktur – Syfilis/Borellia:<br />

Udprintning evt.<br />

Rekvirering af undersøgelse, følgesedler, booking v.sekretær, laboratoriet, fremstilling og forsendelse.<br />

Sygeplejersken til udprintning:<br />

Fremstilling, glas og forsendelse af spinalvæske ved lumbalpunktur<br />

På ordinationssdagen<br />

· Proceduren ordineres på gult ordinationsark under feltet ”Andre prøver”.<br />

Ved undersøgelse for neurosyfilis skal der stå:<br />

1) Fuld syfilis (intrathecalsyntese) SSI<br />

2) Lumbalpunktur, Syfilis<br />

Ved undersøgelse for neuroborreliose, skal der stå:<br />

1) Lumbalpunktur neuroborreliose<br />

Proceduren bookes af sekretær og udføres enten på dagen eller i løbet af de næste 1-3 dage.*<br />

*) bestilling lægges som kladde i EPJ indtil udførelsesdagen.<br />

FØLGESEDLER link: Tværfaglige opgaver ved lumbalpunktur – Syfilis/Borrelia<br />

Der udleveres patientvejledning lumbalpunktur. Patienten informeres mundtligt om proceduren (praktisk<br />

gennemførelse, indikation og mulige komplikationer) og accept indhentes.<br />

Mulige komplikationer: post lumbalpunktur hovedpine (13-36%) karakteriseret som diffus postural hovedpine,<br />

svimmelhed og utilpashed 1 døgn efter proceduren. Som regel remitterer symptomerne spontant, men ved<br />

vedvarende hovedpine kan det blive nødvendigt at anlægge en autolog blod-patch. Rygsmerter ved<br />

punkturstedet. Nakkerygstivhed ved blodtilblanding. Blødning i epiduralrummet og infektion er ekstremt<br />

sjældent forekommende.<br />

På undersøgelsesdagen:<br />

Klargøring<br />

Lubalpunktur - procedurebakken afhentes af sygeplejersken (2 bakker i huset:1 på laserafsnittet og 1 på<br />

afsnit S1) og der dækkes op til ” "Fremstilling sterilt og rent bord" Undersøgelsen kan foregå på samtlige<br />

konsultationsstuer, laserafsnittet eller på afdeling S1.<br />

Der trækkes evt. op til lokalanalgesi- aftales med lægen. 5 spidsglas samt 1 plastikglas stilles klar og der<br />

påsættes labels m. Navn, CPR, dato, klokkeslæt.<br />

Der hældes klorhexidin 0,5% op i plastskål med min. 2 stk. sterile krøller til afspritning.<br />

Lægen oftalmoskoperer (oftalmoskop på afsnit S1) for at udelukke papilødem, og dermed mistanke om<br />

forhøjet intrakranielt tryk. Ved mistanke om ekspansiv intracerebral proces skal der foretages CT eller MRscanning<br />

før proceduren.


T i l b a g e t i l t o p<br />

1.2.14 Lumbalpunktur, tværfaglig instruks <strong>Dermato</strong>logisk Afdeling S, AUH (Version: 1) Side 3 af 4<br />

Valg af kanylestørrelse: Som udgangspunkt vælges den tyndeste kanyle: 0,7mm (0,9 mm kanylen anvendes<br />

kun ved mistanke om meningitis)<br />

Procedure<br />

Informer om, at pt. i forbindelse med proceduren muligvis vil mærke et jag ned i benet – i så fald skal pt. ligge<br />

roligt og gerne orientere lægen om symptomet. Fortæl, at det ikke er farligt men en indikator på, at man er,<br />

hvor man skal være (symptomet opstår ved at nålen strejfer en af nerverne i cauda equina)<br />

Lejring af patient: Enten siddende på sengekanten med en pude under armene til støtte eller i sideleje med<br />

ryggen så tæt mod sengekanten og dig som muligt. Det vigtigste er at patienten informeres om at kyfosere<br />

lænderyggen så meget som muligt. Hvis patienten er korrekt lejret, rammer man så godt som altid rigtigt, så<br />

det betaler sig at bruge tid på dette!<br />

Markering: 2 pegefingre sættes på overkanten af crista iliaca- en på hver side, og med tommelen palperes den<br />

processus spinosus, som sidder i midtlinien mellem de 2 cristakamme (L4-niveau). Marker lige caudalt for<br />

denne enten med sprittusch eller med et neglemærke helt overfladisk i huden.<br />

Overvej behov for lokalanalgesi (anlægges i hud, subcutis og ligamenter på punkturstedet)<br />

Desinfektion: Punkturstedet desinficeres med klorhexidin 0,5% i et ca. 10 x 10 cm. stort område. Afspritning<br />

foretages 2 gange med lufttørring mellem hver.<br />

Sterile handsker og mundbind tages på<br />

Hulstykket påsættes<br />

Indstik: Kanylens skæreflade rettes parallelt med duras længdeforløbne fibre dvs. er patienten lejret i sideleje<br />

skal skæret pege opad eller nedad- i siddende stilling mod højre eller venstre. Indstikket foretages i<br />

medianplanet mellem 2 processus spinosi (typisk i 4. eller 5. lumbale intervertebralrum). Nålen holdes vandret<br />

under indstik hvorefter retningen i reglen er minimalt kranielt. Kanylen føres ind med et jævnt tryk.<br />

Når modstanden under indstik mindskes, kan man forvente at have perforeret dura, og stiletten udtrækkes for<br />

at se, om der er tilbageløb af CSV. Kommer der ingen CSV, må man føre stiletten ind i kanylen igen, trække<br />

kanyle+ stillet lidt tilbage og forsøge at ændre vinklingen under indstik – der tjekkes med jævne mellemrum<br />

om der er tilbageløb af CSV, ved at trække stiletten ud, indtil proceduren lykkes.<br />

Når CSV drypper fra kanylen, holder lægen* spids- og plastglas, m. patient labels som sygeplejersken<br />

påsætter, ind under kanylen, og tæller 20 dråber i hvert af de 6 glas. Stiletten genindføres hvorefter nålen<br />

trækkes ud (nedsætter risikoen for postlumbalpunktur hovedpine). VIGTIGT: 1. glas SKAL være reserveglasset,<br />

idet der er risiko for blodtilblanding (forstyrrelser af analysesvar).<br />

Forsendelsesglas<br />

* eller sygeplejersken rækker fortløbende lægen spids- og plastglas (m. labels), som sættes ind under kanylen og<br />

lægen tæller 20 dråber i hvert at de 6 glas<br />

Efter lumbalpunktur afsprittes indstiksstedet med 70% spritswaps.<br />

Der påsættes spongostan og sterilt mepore.<br />

Patienten informeres om rigeligt indtag af væske – gerne kaffe og cola – idet koffein mindsker risikoen for<br />

postlumbalpunktur hovedpine.<br />

Specielle vanskeligheder ved indstik<br />

Knogle eller nerverod rammes: Retraher kanylen nogle få mm og foretag ny punktur (ved radikulær<br />

smerteudstråling stikkes i modsat retning af smerteudstrålingen)<br />

Adipøs patient: Intervertebralrum palperes lettest med patienten siddende<br />

Kalcificerede ligamenter: Stik 1 cm. lat. for midtlinien med kanyleretningen en smule medialt ellers prøv tilstødende<br />

intervertebralrum<br />

Lumbal skoliose: Kanylen rettes mod skoliosens konveksitet<br />

Postlumbalpunkturhovedpine: Varighed udover et par dage tilbydes anlæggelse af blood-patch. Foretages af<br />

anæstesien under indlæggelse i sengeafsnittet. Aftales med vagthavende anæstesiolog på tlf. 78450000 -><br />

vagthavende anæstesiolog THG.<br />

Hvis indstik vurderes helt umuligt kan Neuroradiologisk Afdeling være behjælpelig med at foretage proceduren.


T i l b a g e t i l t o p<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

1.2.14 Lumbalpunktur, tværfaglig instruks <strong>Dermato</strong>logisk Afdeling S, AUH (Version: 1) Side 4 af 4<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Indgrebet beskrives og dokumenteres i patientjournalen med procedurekode: KTAB00.<br />

Bør indeholde information om følgende punkter:<br />

· Indikation<br />

· Overvejelser omkring kontraindikationer<br />

· Undersøgelsesresultater (oftalmoskopi eller CT cerebrum)<br />

· Information givet til patient<br />

· Patientens accept<br />

· Indstiksniveau<br />

· CSV udseende (klar eller grumset tyktflydende?)<br />

· Komplikationer eller afvigelser fra normalen<br />

Ansvar<br />

Behandlende læge.<br />

Sekretær, sygeplejerske og bioanalytiker for praktiske forhold.<br />

Referencer<br />

Overlæge Kamaran Shorsh og overlæge Michael N. Binzer: Lumbalpunktur - klinisk procedure, Ugeskr Læger<br />

2005;167(45):4285<br />

Medicinsk Kompendium, 17. udgave, 2009<br />

Williams J, Lye DC, Umapathi T. Diagnostic lumbar puncture: minimizing complications. Intern Med J. 2008<br />

Jul;38(7):587-91. Epub 2008 Apr 16.<br />

Armon C, Evans R.W: Addendum to assessment: Prevention of post–lumbar puncture headaches. Neurology 2005,<br />

volume 65, issue 4, p. 510-512.<br />

Basurto Ona X, Martínez García L, Solà I, Bonfill Cosp X. Drug therapy for treating post-dural puncture headache.<br />

Cochrane Database Syst Rev. 2011 Aug 10;(8):CD007887.<br />

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling, 2. Udgave 2011. Dansk Selskab for trombose og<br />

hæmostase.<br />

Desinfektion med klorhex.: Råd og anvisninger om desinfektion i Sundhedsvæsenet 7. rev. udg. 1. oplag 2004,<br />

Statens Seruminstitut<br />

Regionale dokumenter: 1.6.6.5 Epiduralkateter – infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!