25.12.2013 Views

Kølecentrifuge 630RS.pdf - e-Dok

Kølecentrifuge 630RS.pdf - e-Dok

Kølecentrifuge 630RS.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Holstebro Sygehus<br />

Klinisk Immunologisk<br />

afsnit og Blodbank<br />

Funktionskvalificerings-protokol<br />

Funktionsnavn: <strong>Kølecentrifuge</strong> model Roto Silenta <strong>630RS</strong> af fabrikatet Hettich.<br />

I Formål Centrifugen anvendes ved fremstilling af blodkomponenter<br />

II<br />

Beskrivelse<br />

Centrifugen skal erstatte eksisterende centrifuge Cryofuge 8000, fabrikat Heraeus, der<br />

pga svigtende driftsikkerhed og større reperationsudgifter skal udskiftes.<br />

Der anvendes i forvejen en centrifuge af samme fabrikat og type, der er kvalificeret juli<br />

mdr. 2002<br />

Centrifugen skal udelukkende anvendes til centrifugering af donorblod til fremstilling af<br />

forskell ige blodkomponenter<br />

Apparaturbeskrivelse: bilag 1.<br />

Leverandøren udfører installationen og giver fornøden konsulentbistand under<br />

afprøvni~gen.<br />

III<br />

Ansvar<br />

Installationskvalificering<br />

Christensen.<br />

udføres af:<br />

Firmaet Hettich labinstrument Ags Ole Jean<br />

Installationskvalificering gennemgås af: Teknisk afdeling Jacob Toftgaard<br />

Vedligeholdelse / kalibrering udføres af: Teknisk afd og firmaet Hettich<br />

Labinstrument<br />

Ags<br />

F:IDiagnostik Fælles HolstebrolCentrallaboratorietlKlinisk ImmunologilBio. UnderviserlFunktionskvaliflcering af kølecentrifuge 2 300304


Holstebro Sygehus<br />

Klinisk Immunologisk<br />

afsnit og Blodbank<br />

Service (firma) udføres af:<br />

Hettich Labinstrument<br />

Aps<br />

Lovpliotig<br />

eftersyn udføres årligt af firmaet<br />

Funktionskvalificering<br />

udføres af:<br />

Funktionskvalificering gennemgås af:<br />

afdelinosbioanalytiker<br />

ledende bioanalytiker<br />

Gunhild Bierre<br />

Cyndy Hallensen<br />

A. Krav til forskrifter / personale / udstyr / materiale<br />

1. De specificerede krav i Europæiske Guidelines vedrørende kvalitetskrav til<br />

blodkomponenter er opfyldt.<br />

2. Alt udstyr og materiale er CE mærket og opfylder de lovpligtige sikkerhedskrav.<br />

3. Personale er specielt oplært i apparaturets betjening.<br />

4. En detaljeret og autoriseret instruktion foreligger.<br />

B. Testprøver. antal og art<br />

Der er tid I. udført funktionskvalificering på udstyr af samme type.<br />

Der anvendes samme centrifugeringsprogram som eksisterende udstyr af samme type.<br />

Der udføres derfor en begrænset afprøvning på tappet donorblod, hvor der udtages<br />

stikprøv~r til kvalitetsundersøgelse på 6 portioner SAG-M, Plasma og Buffycoat<br />

fremstillet ud fra centrifugeret fuldblod.<br />

C. Testbetingelser:<br />

Testen udføres under de gældende betingelser for tapning og fraktionering af fuldblod til<br />

fremstilling af blodkomponenter og der anvendes de eksisterende<br />

fraktioneringsapparatur, lokaler og instruktioner<br />

D. Data indsamlet:<br />

Leverandørens installationsprotokol. Bilag 2<br />

Data indsamlet og behandlet som rapport til kvalitetskontrol af blodkomponenter. Bilag 3<br />

E. Acceptkriterier:<br />

Resultater fra kvalitetskontrol overholder de fastlagte kvalitetskrav til blodkomponenter<br />

jvf. Europæiske Guidelines<br />

Sikkerhed og miljøforhold godkendes af Teknisk afdeling og sikkerhedsorganisationen.<br />

Protokol udarbejdet af: 9f3, KFP l<br />

Protokol gennemgået af: ~~<br />

Protokol godkendt t.(Jp. ' ,nej 7/<br />

Protokol godkendt af: (~ -/flL 21:Z:tif<br />

F:IDiagnostik Fælles HolstebrolCentrallaboratorietlKlinisk ImmunologilBio. UnderviserlFunktionskvalificering af kølecentrifuge 2 300304


Holstebro Sygehus<br />

Klinisk Immunologisk<br />

afsnit og Blodbank<br />

A. Kvalificerings-resultater<br />

1. Alle kvalitets undersøgelser<br />

2. Alle krav til instruktioner, perso<br />

-- lA<br />

I<br />

(lf1(1o iYt-k n'tl)~u-11'/'~ uL _<br />

styr og materi~le er opfyldt. (2~<br />

B. Kommentar / handling:<br />

lJtc.<br />

Resultaterne acceptable?<br />

~ja _nej<br />

Kommentar:<br />

D. Underskrifter:<br />

udført af:<br />

godkendt af:<br />

godkendt af produ~tionsansvarlig:<br />

godkendt af kvalitetskontrolansvarlig:<br />

/0/<br />

dato: ~. ~r<br />

dato: tf/t II -~~ - Ot/<br />

dato: Yi'

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!