25.12.2013 Views

DOM2E888B50FA658F47C12574DA0068B1648XPHJM.pdf - e-Dok

DOM2E888B50FA658F47C12574DA0068B1648XPHJM.pdf - e-Dok

DOM2E888B50FA658F47C12574DA0068B1648XPHJM.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2.12.17 Lumbalpunktur (Version: 4) Side 1 af 3<br />

Medicinsk Hepato Gastroenterologisk Afdeling V - Århus Universitetshospital<br />

2. Instrukser > 12. L > 17. Lumbalpunktur<br />

Forfatter:<br />

Jens F. Dahlerup og Majbritt Møller<br />

Versionsnr.: 4<br />

Informationstype:<br />

Instruks<br />

Ikrafttrædelsesdato: 26-01-2012<br />

Revideret dato: 26-01-2012<br />

Faglig ansvarlig:<br />

Jens Frederik Dahlerup<br />

Ledelsesansvarlig: Peter Ott<br />

Seneste rettelse:<br />

Revideret<br />

2.12.17 Lumbalpunktur<br />

Formål<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Definition af begreber<br />

Rekvisitter<br />

Fremgangsmåde<br />

Forsendelse<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ansvar<br />

Referencer<br />

Formål<br />

Udtage prøve af spinalvæske til undersøgelse.<br />

Måle trykket i spinalkanalen.<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Læger og sygeplejersker på afdeling V.<br />

Definition af begreber<br />

-<br />

Rekvisitter<br />

Sterile krølle<br />

Sterilt hulstykke<br />

Sterilt afdækning<br />

Lumbalkanyler 90 x 0,9<br />

Lumbalkanyler 90 x 0,7<br />

Mepore<br />

Sterile vatpinde<br />

Sterile handsker<br />

Klorhexidin 0,5%<br />

Sterile spidsglas<br />

Plastrør fra Hounisen<br />

Sterile kompresser<br />

Medi-Svaps<br />

Sprøjter 10 ml<br />

Kanyler blå/grønne<br />

Engangsskraber<br />

Lidokain 5 mg/ml<br />

Manometer<br />

Tilbage til top<br />

Fremgangsmåde<br />

Pt. oftalmoskoperes mhp. papilødem (ses ved cerebral absces, blødning eller tumor - og er en relativ<br />

kontraindikation).<br />

Pt. lejres i sideleje (fosterstilling), ryggen krummes.


2.12.17 Lumbalpunktur (Version: 4) Side 2 af 3<br />

Punkturstedet lokaliseres og desinficeres: Erkend i rygleje spina iliaca posterior superior.<br />

Gå herefter lodret ned herfra til du rammer rygsøjlen. Dér hvor rygsøjlen og denne linie skærer hinanden, har vi<br />

L 3 -L 4 .<br />

Palperer processus spinosus superior til hvor man vil stikke ind - nålen skal indføres omkring 1 cm inferiort for den<br />

valgte processus spinosus.<br />

Som hovedregel anlægges lokalanæstesi: Brug 5 ml Lidokain. Tillad at der går mindst 1 min. fra man har anlagt<br />

lokalanæstesi, til man forsøger at introducere lumbalpunkturkanylen.<br />

Lumbalkanylen føres ind i spinalkanalen ved i midtlinjen midt mellem processi spinosi med nålen vinklet 20-30<br />

grader kranielt.<br />

2-3 centimer inde pauseres for hver 5 mm, stiletten trækkes tilbage mhp likvorudløb (oftest 4 - 5 cm inde).<br />

Perforationen af dura kan nogle kan føles som at stikke gennem et stykke papir.<br />

Evt. trykmåling (hvis der laves trykmåling - da før og efter udtømmelse af spinalvæske). Det normale tryk er<br />

mellem 50 til 150 mm væskesøjle.<br />

Spinalvæske opsamles i 3 sterile glas (15-20 dråber i hvert glas - dråbehastighed - 1 dråbe/sekund).<br />

Punkturstedet dækkes af steril forbinding.<br />

Efter punktur<br />

Pt. skal være sengeliggende med et så fladt hovedgærde som muligt i 4 timer efter undersøgelsen samt drikke<br />

rigeligt for at undgå efterfølgende hovedpine (postspinal hovedpine).<br />

Tilbage til top<br />

Forsendelse<br />

1. glas:<br />

Sendes til direkte mikroskopi (bakterier) og D + R<br />

på Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Skejby Sygehus<br />

Følgeseddel: Brun dyrkningsseddel<br />

2. og 3. glas:<br />

Hasteprøve - Afleveres personligt til bioanalytiker<br />

på Klinisk Biokemisk Afdeling.<br />

Analysen bestilles på EPJ - RSM:<br />

Vælg profil:<br />

Spinalvæske-profil<br />

Undersøges for:<br />

Glas 2:<br />

a) Glukose<br />

b) Protein<br />

Glas 3<br />

c) Celler<br />

KBA tæller celler i cerebrospinalvæske på<br />

automatisk udstyr, der kræver brug af specielle<br />

glas.<br />

(Plastrør fra Hounisen nr. 62558210)<br />

3. glas:


2.12.17 Lumbalpunktur (Version: 4) Side 3 af 3<br />

Opbevares i køleskab til evt. senere brug, hvis der ønskes yderligere undersøgelser (f.eks. virus-us., Borrelia-us.,<br />

albumin og immunoglobulin G indeks).<br />

Husk: Hvis spinalvæske ønskes analyseret mhp. virus, skal der samtidig sendes serum til samme analyse.<br />

(Mhp. virologisk undersøgelser sendes til klinisk mikrobiologisk afd, virologisk afsnit - særlig rekvisitionsseddel<br />

forefindes i afdelingen.)<br />

Der måles blodsukker mhp. at sammenligne med spinalglukosekoncentrationen.<br />

Tilbage til top<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

-<br />

Ansvar<br />

-<br />

Referencer<br />

-<br />

Tilbage til top

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!