25.12.2013 Views

Microsoft Word - Opsamling af døgnurin.pdf - e-Dok

Microsoft Word - Opsamling af døgnurin.pdf - e-Dok

Microsoft Word - Opsamling af døgnurin.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Information til patienten<br />

<strong>Opsamling</strong> <strong>af</strong> <strong>døgnurin</strong><br />

Hvorfor:<br />

For at undersøge hvordan nyrerne fungerer, kan det være nødvendigt med en<br />

<strong>døgnurin</strong>opsamling.<br />

Hvordan:<br />

Når <strong>døgnurin</strong>opsamlingen påbegyndes tømmes blæren i toilettet. Dato og<br />

klokkeslæt for tømningen <strong>af</strong> blæren noteres på dunken.<br />

Al urin opsamles i dunken de næste 24 timer. Start og <strong>af</strong>slutningstidspunktet<br />

skal være det samme med 1 døgns interval.<br />

Dvs. hvis blæren tømmes kl. 7.00 i toilettet (start-tidspunkt), <strong>af</strong>sluttes<br />

opsamlingen i dunken kl. 7.00 næste morgen(dunken skal <strong>af</strong>leveres denne dag).<br />

Det er vigtigt for undersøgelsen, at alt urin opsamles.<br />

Dunken <strong>af</strong>leveres samme dag som opsamlingen <strong>af</strong>sluttes.<br />

□ Ja<br />

□ Nej<br />

Til din urin-undersøgelse skal der tages en<br />

blodprøve samme dag, som du <strong>af</strong>leverer<br />

<strong>døgnurin</strong>en.<br />

Udarbejdet <strong>af</strong>: Specialeansvarlig sygeplejerske Eva Dalsgaard og Sygeplejerske Trine Frost • Godkendt <strong>af</strong>:<br />

Afdelingssygeplejerske Solveig Meisner Pedersen<br />

Dato for udarbejdelse: 24.08.11 • Sidst revideret 24.07.2012<br />

Side 1 <strong>af</strong> 2<br />

Heibergs Allé 2<br />

Postboks 130, DK-8800 Viborg<br />

Tlf. 7844 0000, tlf. direkte 7844 7610<br />

www.regionshospitalet-viborg.dk<br />

Regionshospitalet<br />

Viborg, Skive<br />

Medicinsk Afdeling<br />

M 22 Amb. f. Nyresygdomme


□ Ja<br />

Til din urinundersøgelse skal urinen senest 2<br />

timer efter <strong>af</strong>slutningstidspunktet sendes til<br />

undersøgelse.<br />

Dvs. du skal planlægge at <strong>af</strong>slutningstidspunktet<br />

skal være lige inden du kører ind for at <strong>af</strong>levere<br />

dunken eller <strong>af</strong>slutter opsamlingen ved ankomst<br />

til ambulatoriet.<br />

□ Nej<br />

OBS:<br />

Dunken bør opbevares ved stuetemperatur eller køligere. Må ikke stå på et<br />

varmt badeværelsesgulv.<br />

Side 2 <strong>af</strong> 2<br />

<strong>Opsamling</strong> <strong>af</strong> <strong>døgnurin</strong> • Regionshospitalet Viborg, Skive • Nyreambulatoriet<br />

Udarbejdet <strong>af</strong>: Specialeansvarlig sygeplejerske Eva Dalsgaard og Sygeplejerske Trine Frost • Godkendt <strong>af</strong>: Afdelingssygeplejerske<br />

Solveig Meisner Pedersen<br />

Dato for udarbejdelse: 24.08.11 • Sidst revideret 24.07.2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!