25.12.2013 Views

Patientinformation, Gravid over termin.pdf - e-Dok

Patientinformation, Gravid over termin.pdf - e-Dok

Patientinformation, Gravid over termin.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Information til patienten<br />

<strong>Gravid</strong> <strong>over</strong> <strong>termin</strong><br />

Med denne skrivelse vil vi orientere dig om forhold, du bør kende til, når du passerer din<br />

scannings <strong>termin</strong> (hvis du ikke er scannet, da den udregnede <strong>termin</strong>).<br />

At gå <strong>over</strong> <strong>termin</strong><br />

De fleste fødsler går i gang af sig selv i dagene omkring <strong>termin</strong>sdatoen. En uge efter <strong>termin</strong><br />

(41+0) vil ca. 24% af de gravide endnu ikke have født og 10 dage efter <strong>termin</strong> (41+3) vil der<br />

stadig være ca. 12%, der afventer tegn på en begyndende fødsel. Kun 6% af alle gravide har<br />

ikke født to uger efter <strong>termin</strong> (42+0)<br />

Vores anbefaling<br />

I Danmark anbefaler jordemødre og læger, at graviditeten er afsluttet senest to uger efter<br />

<strong>termin</strong> (42+0). Denne anbefaling er begrundet i, at der er fundet en lidt øget risiko for, at<br />

moderkagen ikke fungerer optimalt, hvis man går mere end 2 uger <strong>over</strong> <strong>termin</strong>en.<br />

Vi tilbyder undersøgelse af dig og dit barn, når du går <strong>over</strong> <strong>termin</strong>. Hvis alt er normalt ved disse<br />

undersøgelser, er risikoen for dit barn så lille, at vi anbefaler, at du afventer at fødslen går i<br />

gang af sig selv, til du er i uge 41+5. Igangsatte fødsler strækker sig oftest <strong>over</strong> længere tid end<br />

fødsler, der går i gang af sig selv, og derfor er det mest hensigtsmæssigt, at fødslen går i gang<br />

af sig selv. Du og din partner kan dog også vælge at få fødslen sat i gang, når du er i uge 41+3.<br />

Hvis du tilhører en af følgende grupper anbefaler vi igangsættelse uge 41+0:<br />

• Alder >= 40 år på fødselstidspunktet<br />

• BMI før gravidtet >= 35<br />

• gravid ved IVF/ICSI<br />

• gravid med graviditetsbetinget sukkersyge<br />

Undersøgelse efter <strong>termin</strong>en<br />

Du vil blive tilbudt undersøgelse hos din jordemoder omkring <strong>termin</strong>stidspunktet. Her<br />

undersøges dit og dit barns velbefindende.<br />

Hvis du ikke har født 10 dage efter <strong>termin</strong>en (41+3), bliver du tilbudt en undersøgelse på Akut<br />

Svangreafsnit Y07. Hvis 10. dag efter <strong>termin</strong> er i en weekend, vil vi tilbyde dig denne<br />

undersøgelse nærmeste hverdag.<br />

Ved undersøgelsen vil vi afklare med dig og din partner, hvornår fødslen skal sættes i gang.<br />

Ved undersøgelsen vil jordemoderen <strong>over</strong>våge barnets hjerterytme i 20-30 minutter (CTG) og<br />

med mindre fødslen sættes i gang samme dag, bliver der lavet en ultralydsskanning, hvor vi<br />

Udarbejdet af: CT/HS • Godkendt af: RF<br />

Dato for udarbejdelse: 15.01.2012 • Sidst revideret 15.01.2012<br />

Heibergs Allé 2<br />

Postboks 130, DK-8800 Viborg<br />

Tlf. 7844 0000, tlf. direkte 7844 5800<br />

www.hospitalsenhedmidt.dk<br />

Side 1 af 1<br />

Hospitalsenhed Midt<br />

Kvindeafdelingen


undersøger mængden af fostervand og barnets bevægelser. Herefter vil du få en ny tid 2 dage<br />

senere (41+5) på Akut Svangreafsnit, hvor vi gentager undersøgelsen af barnets hjerterytme.<br />

På dette tidspunkt vil vi anbefale dig at fødslen sættes i gang.<br />

Kontakt<br />

Hvis du ikke har født, når du er 8 dage efter din <strong>termin</strong> (uge 41+1), bedes du ringe til<br />

sekretæren på fødegangen, hvor du vil få en tid til undersøgelse i Akut Svangreafsnit. Er du 40<br />

år eller ældre, har du BMI før graviditeten på 35 eller der<strong>over</strong>, har du graviditetsbetinget<br />

sukkersyge eller er din graviditet opnået ved IVF, bedes du ringe til sekretæren på fødegangen,<br />

når du er 6 dage efter din <strong>termin</strong> (uge 40+6). Du vil således få en tid til igangsættelse i Akut<br />

Svangreafsnit.<br />

Det kan forekomme at vi, på grund af travlhed er nødsaget til at udsætte igangsættelsen af<br />

fødsel til følgende dag.<br />

Sekretær på fødegangen:<br />

Tlf. 78 44 58 01 mellem kl. 10.00 – 14.00 mandag til fredag<br />

Med venlig hilsen<br />

Personalet i Kvindeafdelingen<br />

Hospitalsenhed Midt<br />

Side 2 af 2<br />

<strong>Gravid</strong> <strong>over</strong> <strong>termin</strong> • Hospitalsenhed Midt<br />

Udarbejdet af: CT/HS • Godkendt af: RF<br />

Dato for udarbejdelse: 15.01.2012 • Sidst revideret 15.01.2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!