Kirkeblad-2009-1.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2009-1.pdf - Skalborg Kirke

KIRKEBLADET

1

2009

SKALBORG SOGN


Kirkebladet

Udgives af Skalborg Menighedsråd

Redaktion:

Poul A. Nielsen (ansv. red.), Hannah S. Jensen

Dorte Sandegaard, Søren Thing Andersen og

kirkens præster.

Provst Peter A. Krogsøe, Birke Alle 41

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 13 83 pakr@km.dk

Koret i Københavns Domkirke

I anledning af FUK´s 40 års jubilæum medvirkede

Skalborg Kirkes Ungdomskor ved en

musikgudstjeneste i Københavns Domkirke

lørdag eftermiddag den 8. november 2008.

2

Sognepræst NN, Klarupgårdvej 1

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 72 57

Sognepræst Helle Rosenkvist

Lindholmsvej 60 st., 9400 Nørresundby

Tlf. 21 62 24 40 hros@km.dk

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Gunderupvej 1, 9260 Gistrup

Tlf. 98 33 30 15 mns@km.dk

Kordegn Bente Schüsler

Leharparken 52, Frejlev, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 34 33 58

Kirketjener Jane Jensen

Algade 67, 1. th., 9000 Aalborg

Tlf. 20 93 42 05 og 98 13 34 28

Organist Eva-Marie Kjæhr Olesen

Lisedalsvej 9, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 49 44 (Privat), 98 18 22 03 (Kirken)

organist@skalborgkirke.dk

Korleder Henriette Bjerg Danielsen

Jens Bangs Vej 10, 9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 11 54 / 40 48 11 63

korleder@skalborgkirke.dk

Kirkekontoret

Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 00 69. skalborg.sogn@km.dk

Fax 98 18 02 69. www.skalborgkirke.dk

Mandag - fredag 09.30-13.00

Torsdag tillige 16.00-18.00

Lørdag, kun tlf. 10.00-12.00

Menighedslokalerne 98 18 85 92

Menighedsrådets formand

Henning Bentzen, Rungsvej21, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 33 90

Næste nummer udkommer 9. maj 2009

Layout og tryk:

Ballermanns Eftf Bogtryk & Offset A/S

To af deltagerne, Caroline på 14 år og Vita på

21 år fortæller:

- Domkirkens akustik er fantastisk god. Vi lød

som et kæmpekor, og det gik rigtig godt både

med og uden orgelledsagelse.

- Ud over os medvirkede 4 andre kor + en

række spirekor fra København. De havde en

masse pårørende med, så kirken var totalt

fyldt. Vi var de første, der sang, og da var folk

lidt usikre på, om man måtte klappe. Men

snart bragede bifaldene løs.

- Om aftenen

spillede vi

bowling,

inden vi overnattede

i et

FDF-hus midt

inde i

København.

Næste formiddag kørte bussen os hjem igen,

mens vi øvede på sange til den forestående jul.

- Jeg glæder mig til flere af den slags oplevelser,

siger Caroline efter sin første kor-tur.

På spørgsmålet om hvorfor der ikke er drenge

med i koret, siger Vita:

- Det er i hvert fald ikke fordi vi har noget

imod drenge.

PAN


Tale til, tale med

”Mennesker i dag vil ikke tales til. De vil

tales med”. Sådan kan man undertiden høre

formuleret en af tidens største aktuelle

udfordringer til kirken. Men er sprogdragten i

dette udsagn ny, er indholdet det ikke.

Det har altid været og er også i dag kirkens

vigtigste opgave at forsøge at bringe evangeliet,

ordet om Jesus Kristus korsfæstet og

opstanden, i samtale med de dybeste lag i

mennesker.

Opgaven skal løses på et bestemt sted, i en

bestemt tid og i forhold til ganske bestemte

virkelige, eksisterende mennesker. Derfor vil

måden, hvorpå det sker, formen, udtrykket

være under stadig forvandling. Sandheden

ligger ikke i det uforanderligt sammen.

Sandheden ligger i forskelligheden.

Evangeliets vej til mennesker er ikke enetalen,

monologen, men derimod dialogen, samtalen.

Mennesker vil og skal ikke tales til. De vil og

skal tales med. Så vidt så godt.

Hermed er sagen dog ikke udtømt. Det er et

karakteristisk træk ved en del af den aktuelle

religiøse interesse, at den er stærkt jeg-centreret.

Jeg forventer – og forlanger – et klart

udbytte af min religiøse søgen i form af social

og åndelig berigelse. Giver min investering af

mig selv, min tid, min lidenskab ikke kendelig

bonus, kølnes min interesse ganske hurtigt, og

jeg går et andet sted hen.

Til denne selvoptagede, jeg-syge religiøsitet,

som ikke vil tales til, men kun tales med,

udgør Maria, Jesu mor, et klart modstykke:

En engel kommer i det fjerne, ringeagtede

Nazareth til en almindelig pige af jævne

forældre. Englen siger til hende, at hun har

fundet nåde for Gud. Hun skal blive med barn

og føde en søn. Han skal blive stor og kaldes

den Højestes Søn, og Gud Herren skal give

ham hans fader Davids trone. Han skal være

konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal

ikke være ende på hans rige. Derpå forlader

Peter A. Krogsøe

englen hende – så pludseligt, som den var

kommet.

Tilbage sidder en pige med hovedet fyldt af et

mylder af tanker og hjertet gennemstrømmet

af et væld af modstridende følelser. Hvad er

det, hun har oplevet En drøm Et djævelsk

bedrag Eller er det virkelig Gud, der har talt

til hende Hos omgivelserne finder hun ingen

hjælp eller støtte. Da hun omsider drister sig

til at tale om, hvad der er hændt hende, bliver

hun mødt med en overbærende hovedrysten.

Maria har intet håndgribeligt at overbevise

skeptikerne med. Hun har kun et ord at henvise

til – og et ord af hvem Også i hende selv

gnaver tvivlen. Men Maria gør sig stærk over

for de stemmer uden for hende og i hende

selv, som indladende spørger: Hvad har du ud

af det her Hvad kan du bruge det til Frem

for gaven holder hun sig til giveren, Gud, der

i sin nåde er kommet til hende. Mara klynger

sig til det, hun har hørt – hørt talt til sig. Ved

det fortoner sig spørgsmålet om, hvad hun

kan bruge det til, hun har oplevet. Det afgiver

pladsen til en fast forvisning om, at der er

noget, Gud vil bruge hende til.

Den tro, som englen ved sit ord kalder frem i

Maria, er ikke flygtig som den, der er frugten

af den selvoptagne, jeg-syge religiøsitet. Den

er ikke afhængig af omskiftelser i det ydre.

Den bærer gennem sejre og nederlag.

”Mennesker i dag vil ikke tales til, de vil tales

med”. På den ene side en modsætning – på

den anden to sider af den samme sag. Maria

er kvinden, der er blevet talt til, og som i det,

hun har hørt, føler sig talt med.

Hun fremtræder dermed som en evig

udfordring til alle os, der ikke vil tales til og

i grunden heller ikke tales med, men helst

hele tiden selv vil tale. Med sin klyngen sig til

Ham, der kommer til hende i sit ord, er hun i

kød og blod et billede på den sande tro. ■

3


Det nye menighedsråd

Menighedsrådet for de næste 4 år består af 10 valgte medlemmer samt kirkens præster.

Hvor intet andet er nævnt i fortegnelsen nedenfor, er adressen 9200 Aalborg SV.

Menighedsrådet afholder ordinære møder en gang om måneden på skiftende ugedage.

Datoerne fremgår af kirkens kalender på kirkebladets bagside og på kirkens hjemmeside med

adressen www.skalborgkirke.dk.

Møderne begynder kl. 19.30 og er åbne for alle, undtagen når der behandles personsager.

Dagsordenen offentliggøres i forvejen ved opslag i våbenhuset og på kirkens hjemmeside og

kan også fås på kirkekontoret.

Kons. sygeplejerske

Edith Aarup-Jensen,

Sorthøj 37

9000 Aalborg

Civilingeniør

Søren Thing

Andersen,

Langholtvej 5

Projektleder

Henning Bentzen,

Rungsvej 21

Sygeplejerske

Susanne Brinch,

Follingsvej 21

Depotarbejder

Søren Christensen,

Th. Olesen

Løkkens vej 23

Civilingeniør

John Gade,

Portørvej 6

Diakon

Paul Holm,

Holger Drachmanns

Vej 30

Lærer

Hannah S. Jensen,

Kronosvej 22

9210 Aalborg SØ

Studielektor

Poul A. Nielsen,

Birkealle 43

Lærer

Dorte Sandegaard,

Birkealle 15

Det samlede

menighedsråd

kan kontaktes

pr. mail

4

Provst

Peter A. Krogsøe,

Birkealle 41

Sognepræst

Helle Rosenkvist,

Lindholmsvej 60 st.

9400 Nørresundby

Sognepræst

Mette Nøhr Shaw,

Gunderupvej 1

9260 Gistrup

Sognepræst

NN

Klarupgårdvej 1

9076@sogn.dk


Udvalg og enkeltposter

Formand

Henning Bentzen

Næstformand

Søren Thing Andersen

Kasserer

John Gade

Den nye formand

Som ny formand efter Eigil Kjær har menighedsrådet

valgt Henning Bentzen, der med

16 års erfaring som næstformand er særdeles

godt rustet til opgaven. Mange kender også

Hennings hyggelige og humoristiske væremåde,

fx som vært på FredagsTræf eller i

rollen som stedfortrædende formand:

Kontaktperson

Paul Holm

Aktivitetsudvalg

Edith Aarup-Jensen, Hannah S. Jensen, Paul

Holm, Dorte Sandegaard og Poul A. Nielsen

Børne- og ungdomsudvalg

John Gade, Dorte Sandegaard og

Søren Thing Andersen

Kirkebladsudvalg

Poul A. Nielsen, Dorte Sandegaard

Søren Thing Andersen og Hannah S. Jensen

Kirke- og præstegaardsudvalg

Paul Holm, Edith Aarup-Jensen, John Gade

og Søren Christensen

Repræsentanter til Korråd

Susanne Brinch og Dorte Sandegaard

Valgbestyrelse

Søren Thing Andersen, Dorte Sandegaard

og Poul A. Nielsen

Kirkeværge

valgt uden for menighedsrådet

Erik Bruun Kristensen

Hesselvej 17

Kirkens præster indgår i udvalgene efter

indbyrdes aftale.

Om sin vej til menighedsrådet fortæller

Henning Bentzen:

- I en årrække var jeg bestyrer i Spar Nords

afdeling i Skalborg, hvor jeg tit fik en snak

med vores kunder. Nogle af dem var ledere i

FDF, og pludselig en dag i 1979 var jeg også

leder i FDF. Eigil Kjær var da kredsleder, et

hverv jeg senere overtog efter ham.

- Efter nogle år i FDF blev jeg opfordret til at

gå ind i menighedsrådet, hvor Eigil Kjær var

formand. Nu har jeg så afløst ham og er altså

endnu en gang gået i hans fodspor.

Den nye formand har klare visioner:

- Jeg håber, vi kan styrke kontakten med de

unge i sognet og de unge børnefamilier.

- Jeg synes, kirken skal være et levende sted,

der er en aktiv del af det lokale samfund.

- Kirken skal være åben og forandringsvillig,

så medlemmerne oplever den som en naturlig

og selvfølgelig del af deres liv.

HSJ

5


Farvelfest Sogneindsamling 2009

Kirken var fyldt ved Erik Steen Møllers

afskeds-gudstjeneste den 4. januar og det

samme gjaldt Sognesalen ved den efterfølgende

flotte og festlige reception, der formede

sig som en stor og varm tak for 16 års indsats

som præst i Skalborg.

Det skete bl.a. i en række taler:

Søndag den 1. marts gennemføres den årlige

sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp,

også her i Skalborg Sogn.

Sidste år blev der med 20.000 frivillige i hele

landet indsamlet 15 mio. kr. til bekæmpelse af

AIDS især i Afrika.

Dette års indsamling retter sig mod sult, som

faktisk slår flere mennesker ihjel end AIDS,

malaria og tuberkulose tilsammen.

Og det er kun blevet værre i en tid med

stigende fødevarepriser.

Vi har brug for ca. 25 indsamlere. Efter en let

frokost i Sognesalen begynder indsamlingen

ved halv-tolv tiden. Du vælger selv din rute:

og ved overrækkelse af gaver:

- og tag bare familien med.

Forhåbentlig vil der være mange gode

ansøgere til den nu ledige stilling. Blandt dem

udvælger menighedsrådet nogle til prøveprædiken

og nærmere samtale, hvorefter der

foretages indstilling til ministeriet.

I bedste fald vil en ny præst kunne flytte ind

i boligen på Klarupgårdvej sidst i april eller

først i maj. Indtil da varetages embedet af

Peter A. Krogsøe og Helle Rosenkvist med

bistand af nabopræster og i enkelte tilfælde

emeriti. Konfirmanderne undervises af lærer

Ida Grymer.

6

Små to timer senere er I hjemme igen, med

en god portion frisk luft og et godt bidrag til

indsamlingen.

Meld dig som indsamler til Susanne Brinch på

tlf. 98 180032 eller til kirkekontoret, eller mød

bare op i Sognesalen.


Gudstjenester

Februar

Søndag 15. 10.00 Torben Winkler Søndag seksagesima. Mark. 4,1-20

Søndag 22. 10.00 Peter A. Krogsøe Fastelavns søndag. Matt 3,13-17 BIL

Søndag 22. 14.00 Helle Rosenkvist Famliegudstjeneste

Marts

Søndag 1. 10.00 Jens Brun 1. søndag i fasten. Matt. 4,1-11

Søndag 8. 10.00 Mette Nøhr Shaw 2. søndag i fasten. Matt. 15,21-28 BIL

Søndag 15. 10.00 Peter A. Krogsøe 3. søndag i fasten. Luk. 11,14-28

Torsdag 19. 19.00 Helle Rosenkvist Hverdagsgudstjeneste

Søndag 22. 10.00 Torben Winkler Midfaste søndag. Joh. 6,1-15

Søndag 29. 10.00 Helle Rosenkvist Mariæ bebudelsesdag. Luk. 1,26-38

April

Søndag 5. 10.00 Helle Rosenkvist Palmesøndag. Matt. 21,1-9

Torsdag 9. 19.00 Helle Rosenkvist Skærtorsdag. Matt. 26,17-30

Fredag 10. 10.00 Mette Nøhr Shaw Langfredag. Matt. 27,31-56/Mark. 15,20-39

Søndag 12. 10.00 Peter A. Krogsøe Påskedag. Mark 16,1-8 BIL

Mandag 13. 10.00 Jørgen J. Juul Anden påskedag. Luk. 24,13-35

Søndag 19. 10.00 NN 1. søndag efter påske. Joh. 20,19-31

Søndag 26. 10.00 NN 2. søndag efter påske. Joh. 10,11-16

Torsdag 30. 19.00 Helle Rosenkvist Hverdagsgudstjeneste

Maj

Søndag 3. 10.00 NN 3. søndag efter påske. Joh. 16,16-22

Fredag 8. 10.00 Helle Rosenkvist Bededag. Konfirmation

Søndag 10. 9.00 NN 4. søndag efter påske. Konfirmation

Søndag 10. 11.00 NN 4. søndag efter påske. Konfirmation

Indsamlingsformål

Indtil næste kirkeblad udkommer i maj, går indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.

Gudstjenester – Drachmannshave, Sofiegården & Stationsmestervej

Gudstjenesterne er på tirsdage kl. 14.15. Der er altergang ved alle gudstjenester.

Drachmannshave

Sofiegården

3. marts Mette Nøhr Shaw 10. marts Helle Rosenkvist

7. april Helle Rosenkvist 14. april Lene Riger-Kusk

5. maj NN

Stationsmestervej

17. februar Peter A. Krogsøe

17. marts Peter A. Krogsøe

21. april NN

7


Kirkens kalender

Februar

Søndag 22. 14.00 Familiegudstjeneste og fastelavnsfest

Marts

Søndag 1. 11.30 Sogneindsamling

Onsdag 4. 10.00 Højskoledag. ”Chagall-kærlighedens maler” ved Karin Kristensen

Torsdag 12. 19.30 Menighedsrådsmøde

Fredag 13. 18.00 FredagsTræf. ”Omkring Mærkedage” ved Jens Smærup Sørensen

Søndag 15. 15.00 Koncert. Sang, cello og orgel. Marie Troelsen, Ian Phillis og

Eva-Marie Kjæhr Olesen (Bemærk ændret klokkeslet)

Søndag 22. 16.00 SkalborgAften. ”Kunsten at græde i kor” ved Erling Jepsen

April

Onsdag 1. 10.00 Højskoledag. Piloten og ”Den lille Prins” ved Vibeke Erbs

Tirsdag 14. 19.30 Menighedsrådsmøde

Søndag 19. 19.30 Koncert. Kammermusik ved Mette Matthiesen, Torkil Essendrop og

Bente Frendrup

Søndag 26. 14.30 SøndagsHjørnet

SkalborgAften

SkalborgAftenen med Erling Jepsen er

flyttet til søndag den 22. marts.

Som omtalt i programfolderen vil han

fortælle om romanen ”Kunsten at græde i

kor”, og vi skal

se filmen af

samme navn.

Fastelavnsfest

Søndag den 22. februar er der fastelavnsfest i

Sognesalen efter familiegudstjenesten kl. 14.00.

Her må børnene rigtig gerne komme udklædte,

så sjovt og farverigt som fantasien rækker.

Der bydes på kaffe/sodavand og fastelavnsboller.

FDF arrangerer løjerne.

Det er gratis at være med..

Der vil blive

serveret et let

måltid mad til

en pris af 35 kr.

Tilmelding til

kirkekontoret

senest onsdag

den 18. marts.

More magazines by this user
Similar magazines