Kirkeblad-2011-3.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk
  • No tags were found...

Kirkeblad-2011-3.pdf - Skalborg Kirke

KIRKEBLADET32011SKALBORG SOGN


KirkebladetUdgives af Skalborg MenighedsrådRedaktion:Poul A. Nielsen (ansv. red.), Hannah S. JensenDorte Sandegaard, Søren Thing Andersen ogkirkens præster.Provst Peter A. Krogsøe, Birke Alle 41Træffes 11.30-12.30 undtagen mandagTlf. 98 18 13 83 pakr@km.dkSognepræst Heine Hansen, Klarupgårdvej 1Træffes 11.30-12.30 undtagen mandagTlf. 98 18 72 57 hloh@km.dkSognepræst Helle RosenkvistLindholmsvej 60 st., 9400 NørresundbyTlf. 21 62 24 40 hros@km.dkSognepræst Hanne PahuusEgehusvej 4, 9520 SkørpingTlf. 98 65 68 64 hkp@km.dkmobiltlf. 21 60 00 90Mission AfrikaVi lever i en tid, hvor stadig flere bliverkristne. I Asien og Afrika vokser antallet afkristne kirker, og mange kommer til tro påJesus Kristus. For 100 år siden rejste en unglæge, dr. Brønnum til Afrika for at forkyndeden kristne tro og for at helbrede mange syge.Han kom fra Aalborg, og der var menneskerher fra byen, der støttede ham.I begyndelsen var det kun få, der blev kristneog som blev døbt, men i det område, hvor hanbegyndte i Nigeria, er der i dag flere millionerkristne, og samtidig er der også mangemuslimer.Kordegn Bente SchüslerTlf. 98 34 33 58Kirketjener Jane JensenTlf. 98 13 34 28 (privat), 20 93 42 05 (kirken)Organist Eva-Marie Kjæhr OlesenTlf. 98 18 49 44 (privat), 98 18 22 03 (kirken)organist@skalborgkirke.dkKirkekontoret, Digtervejen 6, 9200 Aalborg SVTlf. 98 18 00 69 skalborg.sogn@km.dkFax 98 18 02 69 www.skalborgkirke.dkMandag lukketTirsdag - fredag 09.30-13.00Torsdag tillige 16.00-18.00Lørdag, kun tlf. 10.00-12.00Menighedslokalerne tlf. 98 18 85 92Menighedsrådets formandHenning Bentzen, Rungsvej 21, 9200 Aalborg SVTlf. 98 18 33 90 hbe@gvdnet.dkNæste kirkeblad udkommer 18. november 2011Ballermanns Eftf. Bogtryk & Offset A/SLæs i kirkebladet om arrangementerne indtildecember. Det samlede sæsonprogram bliver ikkelængere trykt i et særskilt hæfte.Se det på kirkens hjemmeside.(Første lutherske kirke i Nigeria, fra 1915.Se mere på www.MissionAfrika.dk)Der er brug for at støtte de kristne både iNigeria, Sierra Leone, i Kina og mange andresteder.Vi håber, at der er nogle her i Skalborg sogn,der vil deltage i en kreds som støtte for MissionAfrika, og vi indbyder interesserede tilen sammenkomst, hvor pastor Kristen Vestergaard,der har været missionær i Nigeriaog sognepræst i Gjøl, har lovet at fortælle omkirkerne i Nigeria.Det forgår tirsdag den 13. september kl. 14.30hjemme hos os på Jakob Knudsens vej 13.VelkommenBirthe og Jørgen Juul.2


På vandring med Den Opstandneaf Heine HansenTo skuffede mænd på vej påskesøndag. De taltemed hinanden om, hvad der var sket i påsken.Jesus var blevet fejret af folket. De havde oplevetJesu fornedrelse og død på nærmeste hold.De var skuffede for deres Frelser var død. Han,som gjorde det, han sagde. Ham, som de havdehåbet skulle forløse Israel.Da kom Jesus og slog følge med dem, udenat disciplene kunne se, hvem han var. De toskuffede disciple fortalte om deres oplevelser.Og Jesus skældte dem ud. Hvorfor huskedede ikke, at Skrifterne forjættede, at Kristusskulle lide dette?Da de kom til byen, inviterede de Jesus til atspise med dem. Da han tog brødet og velsignededet, inden han gav dem det, så de, at hanvar Den Opstandne. Men da blev han usynligfor dem. Deres hjerter brændte, og de vendtestraks tilbage til Jerusalem, hvor de fandt deKristus-troende forsamlet. De fortalte ommødet med Den Opstandne. Og disciplene gikud og fortalte vidt og bredt, at Den OpstandneKristus var opstået fra de døde. At Den Opstandnevar hele verdens Frelser.Fortællingen om Den Opstandne Guds Sønnåede også til Danmark med 800 års forsinkelse,og det er den fortælling, som er grundlagetfor Skalborg kirke – ja for alle kirker ihele verden. Det er alle kirkers – også Skalborgkirkes – opgave at forkynde om Kristussom verdens Frelser. Dette er vores opgave– hverken mere eller mindre. Den er alle kristnesopgave.Vores opgave er atvære Guds redskaberfor at spredebudskabet omham ud til alle ogenhver. Ud i denverden, hvor Gudallerede er.Ud i det liv, hvorGuds kærlige ogtilgivende håndallerede virker mellem os mennesker. Gud erude i verden og bruger os som kirke og somkristne til at skabe glimt af hans fornyendeog genskabende kærlighed midt i din og minhverdag.Vi er alle på vandringen mod mødet med DenOpstandne, og vi har alle en opgave at give videre,hvad vi har fået givet. For kirken er altidkun én generation fra at uddø. Derfor er detafgørende, at kirken også vil og tør være kirkemed unge. Vi skal fastholde kontakten med deunge, efter de er blevet konfirmeret.Vi som kirke har livsmedicin at tilbyde ungdommen.Den ungdom, som konstant skalskabe deres egen identitet. Vi som kirke kantilbyde dem at få af vide, at selvom man ikkelever et perfekt liv, så er man altid elsket afGud. Og man sættes ind i et fællesskab, somrækker ud over dødens grænse. Det er dengave, som de første kristne har givet videre tilos, og som vi skal give videre til dem, der skalvære kirke efter os.3


FredagsTræfFællesspisning, foredrag og samtale, kaffe ogafslutning. Pris 35 kr. inkl. spisning. Drikkevarerbetales særskilt. Tilmelding til kirkekontoretsenest onsdagen før kl. 13.00.Maks. 80 pladser.Fredage kl. 18.00 - 21.45som anerkendelse for indsatsen. Han vilfortælle os om det liv, som blev hans, og hvadder driver bevægelsen.Fredag den 9. septemberTil lattermusklen, høresneglenog hjernevindingerneAmatørskuespiller, kirkesanger, lærer PerIversen, Brovst4Når Per Iversen lukkerop for godteposen,kan vi andresætte os mageligttil rette og nyde enskøn blanding afanekdoter, oplæsningaf HC Anderseneventyr ogcabaretnumre.Fredag den 14. oktoberEt sommerophold blev til et heltarbejdsliv ved Abbé PierresKlunsereAbbé Pierre klunser Roger Depoilly,TylstrupFranskmanden RogerDepoilly kom tilAbbé Pierres Klunserlejri Hjallerup i1970 som uddannetrevisor for et kortophold. Men det ernu blevet til over 40år i Danmark og enflot fransk medaljeAbbé Pierre’s Klunsere blev etableret i 1969på Vissegård og flyttede i 1972 til gården”Vesterholt” ved Tylstrup, hvor de fik besøg afAbbé Pierre. Roger Depoilly er nr. 2 fra højre.Fredag den 11. novemberFra Tjernobyl til Aalborg – medviolinerne i kuffertenViolinisterne Olga og Taras Daniluk,AalborgDet var Aalborgsslogan Ren by, grønby, som fik violinistægteparrettil atvælge Aalborg ogbyens symfoniorkester,da atomkraftulykkenødelagdederes hjemegn,Tjernobyl. Ægteparretvil fortælle omderes liv, og de harviolinerne med.


Musik og sangTirsdag den 30. august kl. 19.00”Syng solen ned”Musikgudstjenestemed CharlotteHjørringgaard Larsen,sopran.Hermed indledesen ny sæson forsang timer med Eva-Marie Olesen ogPeter Krogsøe. Dervil blive sunget bådenye og gamle salmer og fortalt om digtere ogkompo nister. Med ”ønskesalmen” kan allepræge programmet. Der kræves ingen særligeforudsætninger for at deltage. Sangtimerneforegår sidste tirsdag i måneden, og bortsetfra denne første foregår de i SogneSalen.Torsdag den 15. september kl. 17.00”Noahs ark”Familiekoncert/spaghettigudstjeneste medTrio Fabula.”Noahs ark” er en musikalskfortælling omglæde og håb. Egnet forbørn af enhver alder.Bagefter er der spisningfor hele familien iSognesalen. Tilmeldingtil kirkekontoret senestden 13. sept.Musikken vil fyldemere end ved enalmindelig gudstjeneste,men ogsåstilhed vil der bliveplads til.Teksten til dennedag er fra Bjergprædikenog drejersig om ikkeat bekymre sig.(Matthæus 6,24-34).Gudstjenestens tema vil således være bekymringog ubekymrethed.Torsdag den 27. oktober kl. 19.30Spil Dansk-koncertDygtige elever fra Aalborg KulturSkole spillerog synger dansk musik. Desuden medvirkerorganisk Eva-Marie Kjær Olesen. Spil Danskdagen er et landsdækkende arrangement, dernu gennemføres for 11. gang.Søndag den 27. november.Kirkens 41 års fødselsdag fejresmed gudstjeneste kl. 10.00 og efterfølgendefrokost i Sognesalen med menighedsrådetsom vært. Her vil den spændende duo PoulStrunk og Lokky Jørgensen på henholdsvisnøgleharpe og guitar underholde med et bredtrepertoire af danske og nordiske sange.Søndag den 2. oktober kl. 19.00MusikgudstjenesteBaryton Morten Porsborg Rasmussen,organist Eva-Marie Kjæhr Olesen ogsognepræst Hanne Pahuus5


Højskoledage6Sæsonens højskoledage begynder kl. 10.00 ogslutter kl. 12.45. Højskoleudvalget ønsker atprioritere tid til samvær, at synge og mulighedfor samtale og diskussion. Der begyndes medformiddagskaffe. Foredragene bliver delt i toafdelinger med en beskeden frokost midtvejs.Onsdag den 7. september”Jeg har ladet mig fortælle”Sognepræst Gudmund Rask PedersenMennesket er enfortælling. En fortsatfortælling, hvor vihver især udover konstantat fortælle medpå egen livshistorieogså er meddigtere påhinandens. En fortællesammenhæng,hvorvi med hver voresforanderlige livshistorie, bevidst eller ubevidst,altid hører hjemme i en fortælling (ellerfortællinger) større end det vi kan sige os selv.Det siger sig selv - eller også gør det netopikke dét, og så må vi jo selv sørge for at få detsagt - at vi her alle som én må bestræbe os påat fortælle med på den varmest tænkelige fortællingom os selv såvel som medmennesket.Et foredrag kredsende om grundspørgsmålet”hvad vil det sige at være menneske?” medinddragelse af fortælling og billeder fra skønlitteratur,film og egen livshistorie.Gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Værog Nebel sogne, Horsens. Foredragsholder ogforfatter til bøgerne: ”Forladthed og nærvær”;”At tænke Stort” og ”Glæden på trods”.Onsdag den 5. oktober”Højskolesange og kunstværker”Museumsdirektør Gitte ØrskouGitte Ørskou medbringerudvalgte værker fraKUNSTEN og kæderdem sammen medsange fra Højskolesa ngb oge n .I 2012 har KUNSTEN40 års jubilæum. GitteØrskou vil løfte sløret for fremtidsplanerne,hvor museet som en aktiv medspiller i bådedet nordjyske og det internationale kulturlivsætter nye dagsordener. Heriblandt et projektomkring kirkeudsmykninger.Onsdag den 2. november.”Hildegard von Bingen”Forfatter Anne Lise Marstrand-JørgensenMed udgangspunkti sine to romaner omHildegard og HildegardII fortællerAnne Lise Marstrand-Jørgensen om Hildegardaf Bingen’s liv ogbetydning for samtidog nutid. Hildegard af Bingen blev født i detsydlige Tyskland i 1098 og havde et omfattendevirke som nonne, lægekyndig, komponistog forfatter indtil sin død i 1171. Fra hun varganske lille havde hun oplevelsen af, at Gudviste sig for hende og talte til hende. Oplevelsenaf at være Guds talerør blev fuldstændigafgørende for hendes verdensopfattelse, teologiog virke. Anne Lise Marstrand- Jørgensenfortæller både om den historiske person Hildegardaf Bingen og om sit eget arbejde med attransformere hendes liv til skønlitteratur.


GudstjenesterAugustSøndag 21. 10.00 Heine Hansen 9. søndag efter trinitatis. Luk. 16,1-9Søndag 28. 10.00 Helle Rosenkvist 10. søndag efter trinitatis. Luk. 19,41-48og Heine HansenSeptemberSøndag 4. 10.00 Hanne Pahuus 11. søndag efter trinitatis. Luk. 18,9-14Søndag 11. 10.00 Peter A. Krogsøe 12. søndag efter trinitatis. Mark. 7,31-37Søndag 18. 10.00 Helle Rosenkvist 13. søndag efter trinitatis. Luk. 10,23-37Høstgudstjeneste. BILSøndag 25. 10.00 Heine Hansen 14. søndag efter trinitatis. Luk. 17,11-19OktoberSøndag 2. 10.00 Heine Hansen 15. søndag efter trinitatis. Matt. 6,24-34Søndag 2. 19.00 Hanne Pahuus MusikgudstjenesteSøndag 9. 10.00 Heine Hansen 16. søndag efter trinitatis. Luk. 7,11-17Søndag 9. 16.00 Heine Hansen Gudstjeneste – ”Prise med spise”Søndag 16. 10.00 Helle Rosenkvist 17. søndag efter trinitatis. Luk. 14,1-11Søndag 23. 10.00 Peter A. Krogsøe 18. søndag efter trinitatis. Matt. 22,34-46. BILSøndag 30. 10.00 Helle Rosenkvist 19. søndag efter trinitatis. Mark. 2,1-12. B.U.S.K.Mandag 31. 19.00 Helle Rosenkvist ReformationsgudstjenesteNovemberSøndag 6. 10.00 Heine Hansen Alle helgen. Matt. 5,1-12Søndag 6. 16.00 Alle præsterne Alle helgensgudstjenesteSøndag 13. 10.00 Hanne Pahuus 21. søndag efter trinitatis. Joh. 4,46-53Søndag 13. 16.00 Heine Hansen Gudstjeneste – ”Prise med spise”Torsdag 17. 17.00 Helle Rosenkvist SpaghettigudstjenesteSøndag 20. 10.00 Peter A. Krogsøe Sidste søndag i kirkeåret. Matt. 25,31-46Torsdag 24. 19.00 Heine Hansen RockgudstjenesteSøndag 27. 10.00 Helle Rosenkvist 1. søndag i advent. Luk. 4,16-30Kirkens fødselsdag. BILIndtil næste kirkeblad udkommer i november, går indsamlingerne til vores venskabsmenighed iSierra Leone.Gudstjenester – Drachmannshave, Sofiegården & StationsmestervejGudstjenesterne er på tirsdage kl. 14.15. Der er altergang ved alle gudstjenester.Drachmannshave Sofiegården Stationsmestervej6. september Hanne Pahuus 13. september Heine Hansen 20. september Helle Rosenkvist4. oktober Heine Hansen 11. oktober Helle Rosenkvist 18. oktober Peter A. Krogsøe1. november Heine Hansen 8. november Hanne Pahuus 15. november Helle Rosenkvist7


Kirkens kalenderAugustTirsdag 30. 19.00 Musikgudstjeneste. ”Syng Solen ned” med Charlotte Hjørringgård LarsenSeptemberOnsdag 7. 10.00 Højskoledag. ”Jeg har ladet mig fortælle” ved Gudmund Rask PedersenFredag 9. 18.00 Fredagstræf. ”Til lattermusklen, høresneglen og hjernen” ved Per IversenTirsdag 13. 14.30 Mission Afrika – møde hos Birthe og Jørgen Juul, Jakob Knudsens Vej 13Tirsdag 13. 19.00 Menighedsrådsmøde.Torsdag 15. 17.00 Familiekoncert/spaghettigudstjeneste.”Noahs ark” med Trio Fabula.Søndag 18. 10.00 Høstgudstjeneste og markedsdag.Tirsdag 27. 19.00 Sangtime.OktoberSøndag 2. 19.00 Musikgudstjeneste. Baryton Morten Porsborg Rasmussen medvirkerOnsdag 5. 10.00 Højskoledag. ”Højskolesange og kunstværker” ved Gitte ØrskouTirsdag 11. 16.30 Gudstjenesteværksted ved Helle RosenkvistOnsdag 12. 19.00 Menighedsrådsmøde.Fredag 14. 18.00 FredagsTræf. ”Abbé Pierres klunsere” ved Roger Depoilly, TylstrupTirsdag 25. 19.00 Sangtime.Torsdag 27. 19.30 Spil Dansk - koncert. Elever fra Aalborg KulturSkole og kirkens organistNovemberOnsdag 2. 10.00 Højskoledag. ”Hildegard von Bingen” ved Anne Lise Marstrand-JørgensenTorsdag 10. 19.00 Menighedsrådsmøde.Fredag 11. 18.00 FredagsTræf. ”Fra Tjernobyl til Aalborg” med Olga og Taras Daniluk,Søndag 27. 10.00 Kirkens fødselsdag.Tirsdag 29. 19.00 Sangtime.Søndag den 18. september er derhøstgudstjeneste kl.10.00.Bagefter afholdes der traditionen tromarkedsdag til fordel for voresvenskabsmenighed i Sierra Leone.Menighedsrådet er vært ved frokosten, sombestår af Sierraleonsk mad tilberedt af KirstenNielsen, der ligesom sin mand, Egon Nielsenkender Sierra Leone særdeles godt.Der afholdes bl.a. pakkefest med forskelligeauktioner. Kom og vær med til nogle festligetimer, byd løs, og støt samtidig en god sag.Foto fra forrige år med markedsdagensprimus motor, Mogens Aarup-Jensen

More magazines by this user
Similar magazines