Banenorm BN1-106-1 - Banedanmark

bane.dk

Banenorm BN1-106-1 - Banedanmark

SKI 15 -12.3.8 Bestemmelser for rullende materielBestemmelserne i dette afsnit gælder for alt rullende materiel godkendti.h.t. Banenorm BN 1-74, “Udstedelse af overensstemmelseserklæringfor rullende materiel“. Bestemmelserne gælder såvel for kørsel som forstationært ophold på elektrificerede strækninger.Rullende materiel skal overholde UIC - fiche 533, “Beskyttelse vedjording af metaldele på rullende materiel“.Såfremt der ad stiger eller lignende er adgang til at komme de spændingsførendekonstruktioner nærmere end hvad reglerne i afsnit 2.3.1 tillader,skal der på det rullende materiel anbringes advarselsskilt mod farligspænding, se bilag 2.5.3.Kan det ikke sikres at personer utilsigtet kommer de spændingsførendekonstruktioner nærmere end hvad reglerne i afsnit 2.3.1 tillader, skalkørslen foretages under kørestrømsafbrydelse.Der må ikke monteres eller benyttes tv-antenner eller lign. udvendigt påmateriel der befinder sig på elektrificeret spor.For kørsel med veteranbanemateriel skal “Veterantogsbestemmelserne“overholdes.2.3.9 Genstande hvis funktion ikke er betinget af en placering nærsporetFor genstande af ovennævnte karakter gælder de i bilag 2.3.9, side 1angivne afstande. Placeringen af genstande, der ikke er nævnt i bilag2.3.9, afgøres i hvert enkelt tilfælde af driftslederen. Både afstanden til1650 V og til forstærkningsledning skal være overholdt. Disse genstandemå ikke placeres under spændingsførende konstruktioner. Deangivne afstande måles vandret fra en linie lodret gennem nærmestepunkt på den omhandlende genstand. Ved måling i forhold til ledningerregnes med vindstille. Se eksempel bilag 2.3.9, side 2.2.3.10 Genstande hvis funktion er betinget af eller delvis betinget af enplacering nær sporetTil ovennævnte kategori regnes signaler, teknikhytter, relæhytter, relæhuse,fordelingsskabe, perronskure, venterum og lignende samt højttalere,antennemaster, ure, togviserskilte, perron- og pladsbelysning.Vedr. beskyttelsesjording, se afsnit 2.4.2.For ovennævnte (ekskl. signaler) gælder, at placering ikke må skenærmere end 1,0 m til spændingsførende konstruktioner (inkl.forstærkningsledning og strømaftager), målt i lige linie, under forudsætningaf at Banedanmarks gældende fritrumsprofiler overholdes.

More magazines by this user
Similar magazines