29.09.2015 Views

vrtec Palček

Več informacij... - Vrtec Domžale

Več informacij... - Vrtec Domžale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Naj našim otrokom vedno sije sonce.<br />

<strong>vrtec</strong> <strong>Palček</strong>


VABILO<br />

Veselimo se novih mest za organizirano varstvo naših<br />

otrok, zato vas vabimo, da se nam pridružite na<br />

slovesnem odprtju razširjenega<br />

vrtca <strong>Palček</strong> na Viru,<br />

v torek, 24. septembra 2013,<br />

ob 17. uri pred VRTCEM PALČEK,<br />

Vir, Dvoržakova 15.<br />

Za kulturni program bodo poskrbeli otroci iz vrtca<br />

<strong>Palček</strong>, plesna para Katja Podgoršek in Filip Savić ter<br />

Jaka Podgoršek in Katarina Matuš,<br />

Vzgojiteljski pevski zbor Vrtca Domžale, moški pevski<br />

zbor CPV Domžale ter Godba Domžale.<br />

Vljudno vabljeni.<br />

Župan Občine Domžale<br />

Toni DRAGAR<br />

Ravnateljica Vrtca Domžale<br />

Jana Julijana PIRMAN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!