29.09.2015 Views

LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVNATELJICE

letni delovni načrt pomočnice ravnateljice - Vrtec Domžale

letni delovni načrt pomočnice ravnateljice - Vrtec Domžale

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>LETNI</strong> <strong>DELOVNI</strong> <strong>NAČRT</strong><br />

<strong>POMOČNICE</strong> <strong>RAVNATELJICE</strong><br />

Pedagoško in organizacijsko vodenje pomočnice ravnateljice poteka v skladu z<br />

LDN Vrtca Domžale, prioritetnimi nalogami in cilji predšolske vzgoje vrtca ter v<br />

skladu z individualnimi LDN posameznih enot.<br />

PRIORITETNE NALOGE za šolsko leto 2009/10 :<br />

1. Zdravje in varnost v vrtcu<br />

- NOVO projekt ZDRAVJE V VRTCU, nacionalni program Ministrstva za<br />

zdravje v sodelovanju z ZZV<br />

- skrb za zdravo in kvalitetno prehrano z vnašanjem biološko predelanimi<br />

prehrambenimi izdelki<br />

- navajanje otrok na varovanje lastnega zdravja (kako se zavarovati pred<br />

gripo, kako skrbeti za ustno higieno, kako skrbeti za zdravje…..)<br />

- šport<br />

2. Govor in komunikacija<br />

- kako govori vzgojitelj<br />

- kako govori otrok<br />

- kaj in na kakšen način še sporočamo<br />

- pomen dobre klime za delo in življenje oddelka in enote<br />

3. Ekologija<br />

- ločevanje odpadkov<br />

- varčevanje z energijo in sredstvi<br />

- skrb za naravo (čiščenje okolice, zasadimo drevo, uredimo gredico…)<br />

4. Medgeneracijsko sožitje<br />

- srečanja otrok s starejšimi<br />

- etnologija, stare igre in igrače, stari običaji<br />

- v povezavi z delovno vzgojo (pečemo, sadimo, barvamo…)<br />

5. Vidim otroka kot posameznika, pogovorne ure in kvalitetni odnosi s starši<br />

6. Kulturno-umetniška vzgoja v vrtcu (ples, glasba, bralna kultura,<br />

etnologija)<br />

7. Nadgrajevati cilje in spoznanja športnega projekta Mojca se giba (igre in<br />

sredstva, izleti, telovadba v telovadnicah OŠ)<br />

8. Zvišati odličnost programa -s še boljšim načrtovanjem vzgojnega dela<br />

-z rekonceptualizacijo časa, prostora, sredstev<br />

- s postavitvijo STRATEŠKIH CILJEV ZA<br />

OBDOBJE 2010/2013


PEDAGOŠKO DELO;<br />

Sodelovanje pri pripravi LDN in spremljanje realizacije ciljev in vsebin<br />

Spremljanje dela strokovnih delavk in svetovanje pri izboljšanju njihovega<br />

strokovnega dela ( pregled dokumentacije, hospitacije, pogovori, vsakodnevna<br />

problematika)<br />

Svetovanje in pomoč vodji enote pri organizaciji dela<br />

Organizacija in vodenje aktiva strokovnih delavcev<br />

• V letošnjem šolskem letu bomo izvajali vsebine;<br />

- govor in komunikacija,<br />

- spodbujanje bralne kulture odraslih,<br />

- zdravje v vrtcu,<br />

- kvalitetne pogovorne ure<br />

- otroci s posebnimi potrebami<br />

Koordiniranje dela med vrtci, starši, zunanjimi sodelavci ter institucijami<br />

( Policija, Čebelarska zveza, gasilci, osnovnimi šolami, Zdravstvenim domom,<br />

ZRŠŠ, MŠŠ, Občino Domžale, gledališče, knjižnica)<br />

Sodelovanje pri organizaciji dodatnih dejavnosti ( jesenovanje, letovanje,<br />

zimovanje, plavalni tečaji, igrajmo se v angleščini, popoldanske dejavnosti)<br />

Sodelovanje pri organizaciji obogatitvenih dejavnosti ( rolanje, igre na<br />

snegu in učenje smučanja, Biba pleše)<br />

Spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov<br />

Organiziranje, spremljanje in hospitiranje praktičnemu pedagoškemu delu<br />

dijakinj in študentk<br />

Organiziranje mentorstva pripravnikom v vrtcu, hospitiranje njihovih<br />

nastopov in sooblikovanje strokovne ocene nastopov<br />

Priprava oz. dopolnitev publikacije Vrtca Domžale<br />

Sodelovanje na regijskih aktivih ravnateljev in pomočnikov ravnateljev<br />

Sodelovanje z zunanjimi sodelavci in okoljem<br />

Skrb za strokovno in interno izobraževanje strokovnih in tehničnih<br />

delavcev v smislu informiranja, obveščanja, organiziranja in koordinacije<br />

DRUGO DELO;<br />

Promocija vrtca v javnosti<br />

( skrb za internetno stran Vrtca Domžale, objavljanje prispevkov v občinska<br />

glasila)<br />

Skrb za nabavo primernih igrač, didaktičnega materiala in potrošnega<br />

materiala


Strokovna knjižnica<br />

Skupaj z Mijo Jerman bova spremljali novosti na področju strokovne<br />

literature. Novosti bova v sklopu » potujoče knjižnice « ponudili<br />

strokovnim delavkam po enotah.<br />

Potujoče igrače<br />

Nakup kvalitetnih igrač, katere potujejo k otrokom v vse enote Vrtca<br />

Domžale<br />

Svoje delo bom gradila na dobrem sodelovanju, kvalitetnem in strokovnem<br />

delu ter prijetni klimi in zaupanju.<br />

Pomočnica ravnateljice<br />

Vilma Hrovat

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!