29.09.2015 Views

Untitled - Vrtec Domžale

Untitled - Vrtec Domžale

Untitled - Vrtec Domžale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN E V A L V A C I J A<br />

ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012<br />

ZA ENOTO:CICIDOM<br />

VZGOJITELJICE:VERA KOLENC, JANA KOSIRNIK, ANA MARAVIČ, MARJETA MAV<br />

POMOČNICE VZGOJITELJICE: LEONIDA HABJAN, DARJA IRŠIČ, KATJA REPNIK, DANIJELA TEGELJ<br />

STAROST OTROK V ODDELKIH: 1-2, 2-4, 4-5, 5-6<br />

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV V ODDELKIH:<br />

PREDSEDNIK SVETA V ENOTI:<br />

VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLE V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU:<br />

Poleg vseh spremljajočih dejavnostih in v prvi vrsti igre, bomo namenile velik poudarek gibanju in<br />

medsebojnim odnosom. Razvijali bomo naklonjen spoštljiv odnos do žive in nežive narave in<br />

spodbujale različne pristope k spoznavanju in ohranjanju narave (ločeno zbiranje odpadkov,<br />

varčevanje z energijo). Nudile jim bomo bogat domišljijski svet, jim dajale čim več možnosti za<br />

socializacijo in poskrbele za čim bogatejši kulturni program. Pri načrtovanju dejavnosti bomo<br />

upoštevale participacijo otrok. Z dodatnimi dejavnostmi pa bomo prispevale k pestrosti dogajanja v<br />

vrtcu. Povezovale se bomo s starši ter krepile obojestransko spoštljiv odnos.<br />

Za kvalitetnejše delo z otroki se bomo dodatno izobraževale.<br />

Potrudile se bomo, da nam bo vsem v vrtcu čas prijetno mineval.<br />

PRIORITETNE NALOGE :<br />

I. PRIORITETNE NALOGE za šolsko leto 2011/2012<br />

1. Vidim, slišim, čutim, povem:<br />

- Participacija otrok pri načrtovanju, raziskovanju in v vsakdanjem življenju<br />

- spodbujati prijateljstvo, sodelovanje in pomoč med otroki,<br />

- učiti se strpnosti in komunikacije, prepoznavanje drugačnosti<br />

- zapisi o otroku: anekdotski, listovniki,<br />

2. Zdravje in varnost v vrtcu<br />

- nadaljevanje s projektom Zdravje v vrtcu (enote, ki so prejele nalepke<br />

»Zdrav vrtec« bodo cilje in vsebine nadaljevale in bogatile, navajanje otrok na<br />

varovanje lastnega zdravja: higiena rok, gibanje in šport, varovanje pred soncem…<br />

- skrb za zdravo in kvalitetno prehrano z vnašanjem biološko pridelanimi prehrambenimi<br />

izdelki<br />

- Skupaj v gore (v aprilu 2012 sobotni izlet za starše in otroke vseh enot Vrtca <strong>Domžale</strong>)<br />

- Vsakodnevne vodene gibalne minutke v vseh oddelkih<br />

3. Ekologija in naravoslovje<br />

- ločevanje odpadkov (nadaljevanje)<br />

- varčevanje z energijo, čistili in drugimi sredstvi,<br />

- skrb za naravo – nadaljevanje: čiščenje okolice, zasadimo drevo, uredimo gredico…<br />

- nadaljevanje z naravoslovnim projektom Odpri oči, napni možgane<br />

4. Medgeneracijsko sožitje<br />

- skupni dopoldanski sprehodi, izleti in druge aktivnosti otroci – starejši,srečanja otrok s<br />

starejšimi (dedki in babice, starejši sosedje….)<br />

- v povezavi z delovno vzgojo (pečemo, sadimo, barvamo…)<br />

-<br />

5. Delovna vzgoja ali kako vključiti otroke v pridobivanje delovnih navad: zadolžitve,<br />

dežurstva, barvanje pohištva, urejanje gredic, grabljenje listja….<br />

6. Nadgrajevati cilje in spoznanja športnega projekta Mojca se giba (igre in sredstva, izleti,<br />

telovadba v telovadnicah OŠ)


II. STRATEŠKI CILJI ZA LETO 2010 – 2013 V ENOTI CICIDOM<br />

- RAZŠIRJEN SKUPNI PROJEKT – JAZ, CICIDOMČEK<br />

CILJ: SPREMLJANJE OTROKOVEGA RAZVOJA IN NAPREDKA SKOZI VSE PREDŠOLSKO OBDOBJE<br />

V VRTCU<br />

- ZDRAV VRTEC –<br />

1. CICIDOM ŠPORTNI VRTEC ( CICIPLANINEC, VSAKODNEVNE GIBALNE MINUTE, ZLATI<br />

SONČEK, ROLANJE, IGRE NA SNEGU, VADBENE URE V TELOVADNICIU, KOLESARJENJE)<br />

CILJ: SPODBUJANJE K POHODNIŠTVU, OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA, VARNO VEDENJE V<br />

RAZNIH SITUACIJAH IN OKOLJIH, PRIDOBIVANJE ZAUPANJA V SVOJE TELO, UČENJE VARNEGA<br />

VEDENJA V NARAVI<br />

2. SKRB ZA OSEBNO HIGIENO,<br />

CILJ: OTROKE NAVAJATI K REDNEMU IN TEMELJITEMU UMIVANJU ROK,<br />

3. SADNA POGOSTITEV OB ROJSTNIH DNEVIH,<br />

CILJ: OTROKE NAVADITI NA ZDRAVO PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI.<br />

- PROJEKT PROMET (SKUPNI SPREHODI, OBISK POLICISTA)<br />

CILJ: SEZNANJANJE Z VARNIM VEDENJEM V PROMETU<br />

- LOČUJEMO SKUPAJ ( RDEČI NOSKI, LOČEVANJE ODPADKOV, VARČEVANJE Z ENERGIJO IN<br />

VODO)<br />

CILJ: OTROK PRIDOBIVA IZKUŠNJE KAKO LAHKO SAM IN DRUGI LJUDJE VPLIVAJO NA NARAVO<br />

IN KAKO LAHKO DEJAVNO PRISPEVAJO K OHRANITVI OKOLJA<br />

CILJI:<br />

-zagotoviti čim več kvalitetnih vsebin v okviru kurikula,<br />

-omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok ter pridobivanje zaupanja v svoje telo,<br />

-poslušanje, razumevaje in doživljanje jezika ter spodbujanje jezikovnih zmožnosti,<br />

-doživljanje literarnih del za otroke,<br />

-spodbujanje splošne ustvarjalnosti,<br />

-seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja,<br />

-ekološko osveščanje ter spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave,<br />

-doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.<br />

PROJEKTI<br />

Naslov projekta<br />

Nosilec Star. Čas<br />

izvedbe skupina izvedbe<br />

Glavni cilj projekta<br />

Ločujemo skupaj vse Vse Celo leto Otrok pridobiva izkušnje:<br />

(rdeči noski,<br />

ločevanje, varčevanje<br />

- kako lahko sam in drugi ljudje<br />

vplivajo na naravo,<br />

z energijo in vodo)<br />

- kako lahko dejavno prispeva k<br />

ohranitvi okolja.<br />

Dober dan, prijatelj vse vse Celo leto -Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in<br />

načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in<br />

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali<br />

več otroki<br />

-Otrok pridobiva konkretne izkušnje za<br />

sprejemanje drugačnosti.<br />

Ciciplaninec<br />

Maravič,<br />

Repnik,<br />

Tegelj<br />

vse<br />

jesen,<br />

zima,<br />

pomlad<br />

-spodbujanje k pohodništvu,<br />

-aktivno preživljanje prostega časa.<br />

Jaz, Cicidomček vse vse Celo leto Utrjevanje novih spoznanj, graditev<br />

pozitivne samopodobe, spoznavanje samega<br />

sebe na čim več načinov.<br />

Spremljanje otrokovega napredka in razvoja.<br />

Pravljica meseca Mav, Iršič 2-4 celo leto Otroku približati pravljico.<br />

Knjižni nahrbtnik<br />

Kolenc,<br />

Repnik<br />

4-5 okt. - maj Približati otrokom knjigo ter povezati vrtec in<br />

družino.


Vzgoja za varnost v<br />

prometu<br />

Zlati sonček<br />

Igrajmo se v<br />

angleščini<br />

Pravljični palček<br />

Unicef<br />

Kolenc,<br />

Repnik<br />

4-5 celo leto Otrok se seznanja z varnim vedenjem v<br />

prometu.<br />

Maravič, 5-6 celo leto Omogočanje in spodbujanje gibalne<br />

Tegelj<br />

dejavnosti in razvijanje veselja do športa<br />

Tori 5-6 okt. - maj Preko igre spoznati tuj jezik<br />

Maravič,<br />

Tegelj<br />

Maravič,<br />

Tegelj<br />

5-6 okt. – feb. Približati otrokom knjigo ter povezati vrtec in<br />

družino.<br />

5-6 celo leto -spoznavanje samega sebe in drugih ljudi<br />

-otrok pridobiva konkretne izkušnje za<br />

sprejemanje drugačnosti<br />

Odpri oči, napni<br />

možgane<br />

vse 1-6 Celo leto Spodbujati samostojno raziskovanje,<br />

opazovanje, vedoželjnost,<br />

Spodbujati k nastajanju naravoslovnih<br />

kotičkov.<br />

Mojca se giba vse 1-6 Celo leto Ustvarjanje spodbudnega gibalnega okolja.<br />

DODATNE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI SO REDNO VKLJUČENI V<br />

VRTEC: (delavnice ipd. - le za otroke)<br />

Dejavnost<br />

Izvajalec Čas Starost<br />

(ime in priimek) izvajanja otrok<br />

Igre na snegu in učenje smučanja Repnik zima 5-6<br />

Tečaj rolanja Tegelj pomlad 5-6<br />

Biba pleše Kolenc, Maravič okt. - maj 4-6<br />

Število<br />

otrok<br />

Plačilo<br />

Dnevi kolesarjenja Maravič pomlad 5-6<br />

Pripravljeni, pozor, zdaj! Petra Avbelj okt. - maj 3-6 starši<br />

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI SO REDNO VKLJUČENI V<br />

VRTEC<br />

Dejavnost Izvajalec (ime in priimek, firma) Čas izvajanja Starost otrok Število otrok<br />

Plavali tečaj Azimut pomlad 4-6<br />

Plesne vaje Miki plesna šola celo leto 5-6<br />

Abonma KD F. Bernika celo leto 4-6<br />

DODATNE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC:<br />

(cicibanove urice ipd.)<br />

Dejavnost Izvajalec Čas izvajanja Starost otrok Št. vključenih Plačilo<br />

DODATNE DEJAVNOSTI - JESENOVANJE NA KMETIJI, ZIMOVANJE IN LETOVANJE<br />

Dejavnost Izvajalecfirma<br />

Delavec<br />

vrtca<br />

Kraj<br />

dejavnosti<br />

Čas izvedbe<br />

Jesenovanje Maravič Škofja loka 22.-<br />

24.9.2011<br />

Število Plačilo<br />

otrok<br />

10 starši<br />

IZLETI SAMO ZA OTROKE<br />

Cilj izleta - kraj Čas Skupina Vodja izleta Cilj<br />

Bližnji vrtci celo leto 2-6 vse Povezovanje med vrtci<br />

Izleti ob Kamniški<br />

Bistrici<br />

celo leto 1-2 Jana Kosirnik,<br />

Leonida Habjan<br />

Orientacija v širšem okolju


Izlet ob Kamniški<br />

Bistrici<br />

<strong>Vrtec</strong> Palček-Vir,<br />

vrtec Kekec-Radomlje<br />

vsak<br />

mesec<br />

jesen<br />

2010<br />

pomlad<br />

2011<br />

2-4 Meta Mav, Darja<br />

Iršič<br />

2-4 Meta Mav, Darja<br />

Iršič<br />

Živalski vrt pomlad 4-5 Vera Kolenc,<br />

Katja Repnik<br />

Kmetija<br />

med<br />

letom<br />

4-5 Vera Kolenc,<br />

Katja Repnik<br />

CPV Količevo oktober 4-5, Kolenc, Repnik,<br />

5-6 Maravič, Tegelj<br />

OŠ Rodica pomlad 5-6 Ana Maravič,<br />

Danijela Tegelj<br />

Izlet na kmetijo jesen 5 - 6 Ana Maravič,<br />

Danijela Tegelj<br />

Zaključno srečanje v<br />

Mostecu (Unicef)<br />

pomlad 5 - 6 Ana Maravič,<br />

Danijela Tegelj<br />

Pravljica v Arboretumu jesen 5 - 6 Ana Maravič,<br />

Danijela Tegelj<br />

Orientacija v širšem okolju<br />

Povezovanje med vrtci, vztrajnost pri<br />

hoji<br />

Razvijanje naklonjenega in<br />

spoštljivega odnosa do žive naravedo<br />

živali,<br />

-Spoznavanje nekaterih živalskih vrst<br />

Ogled kmetije in spoznavanje<br />

življenja na kmetiji<br />

Seznanjanje s požarno varnostjo<br />

Obisk prvošolcev<br />

Ogled kmetije, živali in življenja na<br />

kmetiji.<br />

Spoznavanje sebe in drugih kultur.<br />

Bralna kultura na prostem.<br />

IZLETI IN DRUGE DEJAVNOSTI ZA STARŠE IN OTROKE (pikniki, delovne akcije, srečanja,<br />

delavnice …)<br />

Dejavnost<br />

Poklici, krožki,<br />

hobiji…(starši, stari<br />

starši, sestre, brati)<br />

Jesensko druženjekostanjčkov<br />

piknik,<br />

Čas<br />

izvedbe<br />

Skupina Vodja<br />

dejavnosti<br />

Cilj<br />

celo leto vse VSE Povezovanje dom-vrtec,<br />

Seznanitev z nekaterimi poklici.<br />

oktober vse VSE Druženje, spoznavanje, sodelovanje<br />

dom -vrtec<br />

Zaključni izlet pomlad vse VSE Medsebojno druženje<br />

Čebelar na obisku pomlad vse VSE Otrok spoznava različno prehrano in<br />

pridobiva navade zdravega in<br />

raznolikega prehranjevanja.<br />

Dedki in babice na obisku december vse VSE Medgeneracijsko druženje<br />

Pozdrav pomladi pomlad 1-2 Kosirnik, Prijetno medsebojno druženje<br />

Habjan<br />

Pozdrav pomladi pomlad 2-4 Mav, Iršič Prijetno med-generacijsko druženje<br />

Igrica staršev pomlad Razveseljevanje otrok<br />

Pozdrav pomladi pomlad 5 - 6 Maravič, Nastop otrok, druženje.<br />

Tegelj<br />

Pomladno srečanje/<br />

delavnica, igrica staršev<br />

marec 4-5 Kolenc,<br />

Repnik<br />

Priprava pomladne dekoracije in<br />

igrice za otroke<br />

KULTURNE PRIREDITVE<br />

(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)<br />

Dejavnost<br />

Čas Skupina Izvajalec Št. Vzgojiteljica<br />

izvedbe<br />

otrok<br />

Predstava vzgojiteljic december 1-6 Vzgojiteljice vrtca vsi Vse<br />

vrtca <strong>Domžale</strong><br />

<strong>Domžale</strong><br />

Novoletni mož-Božiček december 1-6 G . Hafner vsi Vse<br />

Predstava vzgojiteljic<br />

za otroke<br />

februar 1-6 Kolenc, Repnik,<br />

Tegelj, Kosirnik<br />

vsi vse


Umetnik na obisku februar 1-6 vsi vse<br />

Abonma celo leto 4-6 KD F. Bernika 46 Kolenc, Repnik,<br />

Maravič, Tegelj<br />

SODELOVANJE Z OSNOVNO ŠOLO, KRAJEVNO SKUPNOSTJO, ZDRAVSTVENIM DOMOM,<br />

DRUŠTVI, VRTCI, DELOVNIMI ORGANIZACIJAMI<br />

Organizacija (šola …) Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja<br />

Knjižnica <strong>Domžale</strong> celo leto Maravič, Tegelj Sodelovanje v projektu Pravljični<br />

palček<br />

OŠ Rodica pomlad Maravič, Tegelj Sodelovanje med vrtcem in<br />

osnovno šolo<br />

CPV Količevo oktober Kolenc, Repnik, Maravič, Seznanjanje s požarno varnostjo<br />

Tegelj<br />

Obisk policista maj Kolenc, Repnik, Maravič, Seznanjanje s prometno varnostjo<br />

Tegelj<br />

PGD Vir oktober vse Seznanjanje s požarno varnostjo<br />

Športno društvo Vir, AK<br />

<strong>Domžale</strong><br />

jesen,<br />

pomlad<br />

Kolenc, Tegelj<br />

Sodelovanje na krosu<br />

Zdravstveni dom <strong>Domžale</strong><br />

med<br />

letom<br />

Kolenc, Maravič, Repnik,<br />

Tegelj<br />

Otrok pridobiva navade o negi<br />

telesa,<br />

Skrb za ohranitev in krepitev<br />

zdravja-zobki<br />

PREDAVANJA ZA STARŠE IN DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI<br />

(govorilne ure, roditeljski sestanki, hospitacijski nastopi, prireditve, razstave …)<br />

Dejavnost<br />

Čas Starostna izvajalec<br />

izvedbe skupina<br />

Roditeljski sestanek september 1-6 vse<br />

Svet staršev september 1-6 Ana<br />

Maravič<br />

Pogovorne ure celo leto 1-6 1x<br />

mesečno<br />

Skupaj v gore, izlet za starše in otroke iz<br />

vseh enot Vrtca <strong>Domžale</strong><br />

pomlad 1-6<br />

Št.<br />

udeležencev<br />

Predavanje za starše na izbrano temo oktober 1-6 Marko<br />

Juhant

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!