29.09.2015 Views

LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE KRTEK IHAN

LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE KRTEK, IHAN - Vrtec Domžale

LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE KRTEK, IHAN - Vrtec Domžale

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>LETNI</strong> <strong>DELOVNI</strong> <strong>NAČRT</strong> <strong>ENOTE</strong><br />

<strong>KRTEK</strong>, <strong>IHAN</strong>


L E T N I<br />

D E L O V N I N A Č R T ŠOLSKO LETO<br />

2013/2014<br />

ENOTA:<strong>KRTEK</strong><br />

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev<br />

metulji Janja Dragar Ribič Barbara Kokovnik ga. Lidija Gornik<br />

pikapolonice Slađana Trapić Tina Jordan ga. Maruša Zalokar<br />

stonoge Nina Fortuna Mateja Kržič ga. Sabina Pirš<br />

mravljice Špela Zemljič Kociper Saša Starič ga. Tanja Šket<br />

miške Alenka Lovšin Maja Novak ga. Ksenija Ofentavšek<br />

gosenice Katja Frol Simona Kunavar ga.Katrin Oražem<br />

čmrlji Polona Kunstelj Irena Širca ga.Suzana Ravbar<br />

žabice Katarina Košenina Tjaša Rožič ga.Nuška Rožič<br />

kresničke Nina Trdin Mateja Gabor ga. Tatjana Sojer<br />

pajki Andreja Matkovič Martina Svetlin ga.Veronika Urbanija<br />

sončki Vilma Romšak Valentina Lukan Romina Cesar Šepec<br />

polži Nataša Mihelčič Jasmina Drobež g. Alen Tandar<br />

čebelice Polona Korošec Jana Kotnik g. Tomo Švarc<br />

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI:<br />

g. Alen Tandar


VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU:


PRIORITETNE NALOGE<br />

1. MATEMATIKA<br />

• Uporaba Montessori igrač in didaktičnih pripomočkov<br />

• Teorija in praksa matematičnih vsebin v predšolskem obdobju<br />

• Ali je res vse tudi matematika?<br />

2. ČUSTVA<br />

• Otrok spoznava in prepoznava čustva, kaj je čustvo, načini izražanja čustev, primeren način izražanja čustev, otrok in čustva,<br />

senzibilnost, empatija….<br />

• Povezovanje z drugimi področji umetnosti (glasbo, gibanjem, plesom, likovnim izražanjem…), družbe (kdo je vesel…), narave (ali tudi<br />

drevesa jokajo?...)<br />

3. Zdravje in varnost v vrtcu<br />

• Kako preprečevati hrup, UHO v vzgojne namene, vnašanje vzgojnih vsebin na to temo in primernih metod.<br />

• skrb za zdravo in kvalitetno prehrano z vnašanjem ekološko pridelanih prehrambenih izdelkov (vključeni v občinski projekt Srce<br />

Slovenije)<br />

• Skupaj v gore, v marcu ali aprilu 2014<br />

• Športno popoldne, potekalo v aprilu, popoldan, skupaj s starši, isti dan v vseh enotah<br />

• Vsakodnevne vodene gibalne minutke v vseh oddelkih<br />

• Mali sonček, za otroke od 2. leta dalje, v povezavi z različnimi aktivnostmi iz področja gibanja,<br />

4. Ekologija in naravoslovje<br />

• ločevanje odpadkov (nadaljevanje)<br />

• varčevanje z energijo, čistili in drugimi sredstvi,<br />

• skrb za naravo – nadaljevanje: čiščenje okolice, zasadimo drevo, uredimo gredico…<br />

• vključitev v akcijo »Očistimo Slovenijo«<br />

5. Medgeneracijsko sožitje<br />

• Obiski starejših sovaščanov, starih staršev….povezovati z vsebinami kaj so delali in kako so se igrali,


• skupni dopoldanski sprehodi, izleti in druge aktivnosti otroci – starejši, srečanja otrok s starejšimi (dedki in babice, starejši sosedje….)<br />

• v povezavi z delovno vzgojo (pečemo, sadimo, barvamo…)<br />

• Sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Domžale<br />

6. Delovna vzgoja ali kako vključiti otroke v<br />

pridobivanje delovnih navad se nadgrajuje: zadolžitve,<br />

dežurstva, barvanje pohištva, urejanje gredic, grabljenje<br />

listja….DELOVNE AKCIJE<br />

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:<br />

Cilji:<br />

-sprejetost otrok in družin-sprejemanje drugačnosti<br />

-vrednote kot del vsakdanjega življenja<br />

-odpadno je lahko uporabno<br />

Projekti:<br />

-Mali sonček<br />

-ekologija<br />

-zdravje in varnost v vrtcu<br />

Dejavnosti:<br />

-petkova druženja<br />

-krompirjev dan<br />

-pustovanje<br />

-pravljičarka pripoveduje<br />

-glasbene delavnice z GŠ Parnas<br />

-gledališki abonma<br />

-novoletne prireditve<br />

-Skupaj v gore<br />

-Športno popoldne Vrtca Domžale<br />

-čistilna akcija


-evakuacijska vaja<br />

STRATEŠKI CILJI NAŠE <strong>ENOTE</strong>, ki jih bomo realizirali v letošnjem šolskem letu:<br />

1. SPREJETOST OTROK IN DRUŽIN-SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI (omogočiti družinam in otrokom, ki prihajajo iz različnih<br />

socialnih okolij,različnih verskih prepričanj,drugih narodnosti,da se vključijo v novo okolje in da se počutijo sprejete in enako<br />

pomembne(druženje na delavnicah, prireditvah, izletih, obiskih staršev v vrtcu,zbiranje odpadnih materialov,predstavitev<br />

poklica,konjička)<br />

2. ODPADNO JE LAHKO UPORABNO(-spodbujanje otrok in staršev k varovanju okolja in ekološko osveščanje:ponovna uporaba<br />

materialov, izdelava igrač iz že uporabljenih materialov,razstava)<br />

3. KREPITEV MEDSEBOJNIH ODNOSOV V KOLEKTIVU (upoštevanje različnosti in drugačnosti, delitev idej, pomoč pri<br />

vsakodnevni rutini med vsemi delavci enote, priložnostna druženja, prijazna komunikacija, sodelovanje med skupinami),<br />

4. VREDNOTE KOT DEL VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA(upoštevanje vrednost, ki so nam bile dane v zibko:uporaba vljudnostnih<br />

izrazov,zmožnost reči oprosti,sprejemati drugačnost,pomagati,biti strpen,optimističen,deliti pozitivnost…),<br />

PROJEKTI


Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna<br />

skupina<br />

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

»Ohranimo drevo«<br />

( ekološko osveščanje)<br />

Janja, Barbara 2-3 Celo leto - ekološko osveščanje<br />

- skrb za ohranjanje narave<br />

Pujs Rudolf pri meni doma Janja, Barbara 2-3 Celo leto - utrjevanje vezi med vrtcem in starši<br />

- spodbujanje ustvarjalnosti<br />

»Kuharčki« Janja, Barbara 2-3 Celo leto - otrok spoznava in pripravlja različne jedi in<br />

pridobiva navade zdravega raznolikega<br />

prehranjevanja<br />

» Mali sonček« vse 2-6 2-6 Celo leto - razvijanje veselja do športa<br />

- omogočanje in spodbujanje gibalne<br />

aktivnosti<br />

Pikapolonica pleše in raja Trapić, Jordan 1 - 2 oktober - maj Sproščeno izražanje telesa preko plesa in<br />

glasbe.<br />

Potepajoča Pikapolonica v<br />

pravljičnem nahrbtniku Trapić, Jordan 1 - 2<br />

oktober - maj Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje,<br />

zabavo ter pridobiva pozitiven odnos do<br />

literature.<br />

Moj prvi album Trapić, Jordan 1 - 2 oktober - maj Zbiranje, dokumentiranje izdelkov.<br />

Prijatelji iz enote Racman<br />

Svet pravljic in Pravljični<br />

nahrbtnik<br />

Škatla spominov<br />

Odpadno je lahko<br />

uporabno<br />

N. Fortuna<br />

M. Kržič<br />

N. Fortuna<br />

M. Kržič<br />

Š. Zemljič-Kociper<br />

S. Starič<br />

Vse strokovne<br />

delavke<br />

2–3 predvidoma<br />

okt.-junij<br />

2–3 predvidoma<br />

nov.-junij<br />

1-2 Sep. 2013-jun.<br />

2014<br />

1-6 Nov. 2013- apr.<br />

2014<br />

Možnost razvijanja sposobnosti in načinov za<br />

vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v<br />

prijateljskih odnosih s prijatelji iz druge<br />

enote.<br />

Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje,<br />

zabavo ter pridobiva pozitiven odnos do<br />

literature.<br />

Zbiranje, dokumentiranje otrokovih izdelkov<br />

-Izdelovanje igrač iz odpadnega materiala z<br />

razstavo<br />

-Skrb za čisto naravo.<br />

-Ločevanje papirja, embalaže, bioloških<br />

odpadkov<br />

Otrok pridobiva zdrave navade, za zdrav<br />

Zdravje v vrtcu<br />

Nataša Mihelčič, 2-3 Skozi celo<br />

Jasmina Drobež<br />

šolsko leto način življenja<br />

Polžek na obisku<br />

Nataša Mihelčič, 2-3 Po novem letu Utrjevanje vezi med vrtcem in starši.<br />

Jasmina Drobež<br />

Spodbujanje ustvarjalnosti.<br />

Naša čustva A. Lovšin 1–2 Nov.-maj Izražanje naših čustev ob pomoči


M. Novak vesele/žalostne lutke; izražanje ob pomoči<br />

glasbe, likovnih dejavnosti, gibanja itn.;<br />

Plešemo-rajamo<br />

A. Lovšin<br />

M. Novak<br />

1–2 Nov.-april Sproščeno izražanje telesa preko plesa in<br />

glasbe<br />

Žaba Živa na obisku<br />

Mali ekolog<br />

Prijatelji iz Vrtca Mengeš<br />

K. Košenina,<br />

T. Rožič<br />

K. Košenina,<br />

T. Rožič<br />

K. Košenina,<br />

T. Rožič<br />

2-4 Okt.- maj. Povezati otroka, družino in vrtec<br />

2-4 Celo leto Navajanje otrok na skrb za okolje in na<br />

ločevanje odpadkov<br />

2-4 Okt.- maj Spoznati otroke iz drugega vrtca, si z njimi<br />

dopisovati, si ogledati njihove fotografije in<br />

se igrati z njimi<br />

2-4 Okt.- maj Otroci doživljajo sproščenost ob plesnih<br />

dejavnostih<br />

Mala biba pleše<br />

K. Košenina,<br />

T. Rožič<br />

Narava in jaz Korošec, Kotnik 2–4 Celo leto -ekološko ozaveščanje,<br />

-skrb za ohranjanje narave<br />

Flupi na obisku Korošec, Kotnik 2–4 Celo leto -povezati vrtec in družino<br />

Varno s soncem Korošec, Kotnik 2-4 Maj-avgust -ozaveščanje otrok glede moči sonca<br />

2014<br />

Miška Rozi na obisku<br />

N. Trdin<br />

4-5 okt.- jun Povezovanje vrtca, otroka in družine.<br />

M. Gabor<br />

Pravljični palček<br />

N. Trdin<br />

M. Gabor<br />

A. Matkovič<br />

M. Svetlin<br />

4-6 okt.- apr. -spoznavanje temeljnih literarnih del za<br />

otroke<br />

- spodbujanje družinskega branja<br />

-razvijanje pred bralnih navad<br />

-samostojno pripovedovanje<br />

Zdravje in varnost v vrtcu N. Trdin<br />

4-5 okt.- jun. Spodbujanje in navajanje otrok na zdrav in<br />

Igrajmo se ekologijo<br />

M. Gabor<br />

N. Trdin<br />

M. Gabor<br />

varen način življenja.<br />

4-5 vse leto Navajanje otrok na skrb za okolje in<br />

ločevanje odpadkov, ter ponovna uporaba<br />

odpadkov.<br />

Učenje tujega jezikaangleščina<br />

SAMA NOVARTIS 5-6 Okt-maj -skozi igro spoznavati tuj jezik<br />

Tematski tedni Matkovič, Svetlin 5-6 Okt-maj -razvijanje tematskih sposobnosti otrok<br />

-drugačen pristop k ustvarjalnosti<br />

Moji beli zobki Matkovič, Svetlin 5-6 Vse leto -skrb za zdravje in ustno higieno


Medo na obisku Frol, Kunavar 2-4 Sep.-jun. Porajajoča se pismenost<br />

Moj album Frol, Kunavar 2-4 Sep.-jun. Umetnost<br />

Rajalni plesi Frol, Kunavar 2-4 Sep.-jun. Spoznavanje rajalnih plesov<br />

ČMRLJEVA<br />

MATEMATIKA<br />

(nahrbtnik z didaktičnimi<br />

igračami – za izposojo)<br />

IZRAŽAM ČUSTVA Z<br />

UMETNOSTJO<br />

Polona Kunstelj,<br />

Irena Širca<br />

Polona Kunstelj,<br />

Irena Širca<br />

2–4 celo leto Povezovanje dom - vrtec; razvijanje<br />

matematičnih spretnosti in hkrati doživljanje<br />

matematike kot prijetne izkušnje.<br />

2–4 celo leto otrok spoznava čustva, se zave svojih čustev<br />

in zaznava čustva drugih ljudi, čustva izraža<br />

preko umetnosti (glasba, ples, likovne<br />

dejavnosti…)<br />

DODATNE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI SO REDNO VKLJUČENI V VRTEC:<br />

(delavnice ipd. - le za otroke)<br />

Dejavnost<br />

Izvajalec<br />

(ime in priimek)<br />

Čas<br />

izvajanja<br />

Starost<br />

otrok<br />

Število<br />

otrok<br />

Plačilo<br />

Likovna delavnica<br />

V. Romšak, Teden otroka 1-2 14 /<br />

V. Lukan<br />

Krompirjev dan Vse strokovne delavke Oktober 2013 1-6 221 /<br />

Sprememba med letom in realizacija<br />

ENA, DVA<br />

Gibalna dejavnost<br />

Petkova igralna druženja s<br />

sovrstniki-družabni petki<br />

Skrb za urejeno okoljedelovna<br />

vzgoja<br />

»Malček pleše«<br />

V. Romšak,<br />

V. Lukan<br />

oktober 2013<br />

do marec 2014<br />

1-2 14 /<br />

Vse strokovne delavke Vse leto 1-6 221 /<br />

V. Romšak,<br />

V. Lukan<br />

Janja Dragar Ribič<br />

Barbara Kokovnik<br />

» Po lužah« Janja Dragar Ribič<br />

Barbara Kokovnik<br />

Celo leto 1-2 14 /<br />

1 – 2 krat<br />

mesečno<br />

Jesen 2013<br />

Pomlad 2014<br />

2-3 14 /<br />

2-3 14 /


» Ko lutke oživijo« Janja Dragar Ribič 1 krat mesečno 2-3 14 /<br />

»Pustovanje« Vse strokovne delavke Februar 2014 1-6 221 /<br />

Kosilo na prostem Vse strokovne delavke predvidoma<br />

Maj 2014<br />

1-6 221 /<br />

Krompirjev dan Vse strokovne delavke Okt. 2013 1-2 14 /<br />

Lutkovna predstava strok.<br />

delavk vrtca<br />

Čistilna akcija<br />

Tradicionalni slovenski<br />

zajtrk<br />

Novoletni ples<br />

Mini kros<br />

Igre na snegu<br />

Kolesarski dan<br />

Strokovne delavke<br />

vrtca Domžale<br />

Vse strokovne delavke<br />

vrtca Domžale<br />

Predvidoma<br />

dec. 2013<br />

Predvidoma<br />

april 2014<br />

1-6 221 /<br />

1-6 221 /<br />

Vse strokovne delavke 15. 11. 2013 1-6 221 /<br />

N. Trdin<br />

M. Gabor<br />

N. Trdin<br />

M. Gabor<br />

N. Trdin<br />

M. Gabor<br />

N. Trdin<br />

M. Gabor<br />

december 4-5 24 /<br />

pomlad 4-5 24 /<br />

predvidoma<br />

januar – februar<br />

4-5 24 /<br />

pomlad 4-5 24 /<br />

Čofotanje po lužah Trapić, Jordan april 1-2 14 /<br />

Mala Biba pleše<br />

Gibalne minutke<br />

Nataša Mihelčič in<br />

Jasmina Drobež<br />

Nataša Mihelčič in<br />

Jasmina Drobež<br />

Skozi celo<br />

šolsko leto<br />

Skozi celo<br />

šolsko leto,<br />

enkrat tedensko<br />

Plesne urice Korošec, Kotnik Celo leto ob<br />

torkih<br />

2-3 14 /<br />

2-3 14 /<br />

2-4 19 /


Telovadno dopoldne Korošec, Kotnik Celo leto ob<br />

sredah<br />

Čebelja knjižnica Korošec, Kotnik Celo leto ob<br />

četrtkih<br />

Kros Frol, Kunavar Jeseni,<br />

spomladi<br />

2-4 19 /<br />

2-4 19 /<br />

2-4 19 /<br />

Pisateljica Nina Mav Hrovat Februar 2014 2-4 19 /<br />

Teden otroka Frol, Kunavar Oktober 2-4 19 /<br />

Jesenska razstava<br />

Jesenski kros<br />

Teden otroka<br />

Pustovanje<br />

Glasbena, pravljična in<br />

gibalna srečanja s<br />

skupinami 1–2 leti<br />

K. Košenina,<br />

T. Rožič<br />

K. Košenina,<br />

T. Rožič<br />

K. Košenina,<br />

T. Rožič<br />

N. Fortuna<br />

M. Kržič<br />

A. Lovšin<br />

V. Romšak<br />

S. Trapić<br />

Š. Zemljič-Kociper<br />

Jesen 2013 2-4<br />

Jesen 2013 2-4<br />

Oktober 2013 2-4<br />

februar 2-3 14 /<br />

1-2x mesečno 1–2 14 /<br />

Pomladni kros Matkovič, Svetlin pomlad 5-6 23<br />

Tradicionalni slovenski<br />

zajtrk<br />

Matkovič, Svetlin jesen 5-6 23<br />

Biba pleše Matkovič okt-maj 5-6 23<br />

<br />

<br />

<br />

Kolesarski dnevi Matkovič, Svetlin pomlad 5-6 23<br />

Rolanje Svetlin pomlad 5-6


Igre na snegu in učenje<br />

smučanja<br />

Matkovič, Svetlin zima 5-6<br />

Pajkova kuhinja Matkovič, Svetlin, Vse leto 5-6 23<br />

Kosilo na prostem Matkovič, Svetlin junij 5-6 23<br />

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI SO REDNO VKLJUČENI V VRTEC<br />

Dejavnost Izvajalec (ime in priimek, firma) Čas izvajanja Starost otrok Število otrok Plačilo<br />

» Cvetje v svetu pravljičnih<br />

Martina Grabnar Pomlad 2014 2-3 14 /<br />

doživetij«<br />

» Štirje letni časi« Nuša Sotlar Oktober - junij 2-3 14 /<br />

Kuža Nala na obisku<br />

Irena Širca, društvo ambasadorjev po dogovoru 1 - 6 221 /<br />

Nasmeha<br />

Glasbena urica Glasbena šola Parnas Januar 2014 2-4 98 /<br />

Peka kruha Joži Drobež November 201 2-3 14 /<br />

Gledališki predstavi<br />

Zlatolaska in medvedi<br />

Gledališče FRU- FRU 19. 11. 2013<br />

29. 1. 2014<br />

2-5 198<br />

3,5 €/ otroka (predstava)<br />

Krtek Zlatko<br />

Glasbena delavnica GŠ Parnas marec 1-2 145 /<br />

Obisk pisateljice Mateja Kegel Kozlevčar Februar 2014 2-4<br />

/<br />

Obisk motoristov MK Vaški Boysi Maj 2014 2-5<br />

/<br />

Plesne vaje Plesna šola Miki vse leto 4-6 starši<br />

Obisk glasbenice Andreja Jeretina februar 2-5 24 starši<br />

Obisk policistke PP Domžale šol. leto 2013/2014 4-5 24 /<br />

Obisk zobne asistentke ZD Domžale januar 4-6 24 /<br />

Čebelarska urica Andrej Jus pomlad 4-6 47 /


Športne dejavnosti ŠAD Mavrica-Mojca Grojzdek Vse leto 5-6 /<br />

Reševalci Oktober 2-4 19<br />

/<br />

Glasbenica A. Jeretina Februar 2-4 19<br />

/<br />

Pisateljica M. Kegel Kozlevčar 2-4 19<br />

/<br />

Motoristi Vaški boysi Maj 2014 2-4 19<br />

/<br />

Živali na obisku<br />

Ambasadorji nasmeha<br />

(Slovensko društvo za terapijo s<br />

pomlad 2–4 Starši plačajo za prevoz<br />

živali v vrtec.<br />

pomočjo živali)<br />

Glasbena delavnica GŠ Parnas november 4-6 47 /<br />

DODATNE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC:<br />

(cicibanove urice ipd.)<br />

Dejavnost Izvajalec Čas izvajanja Starost otrok Št. vključenih Plačilo Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

Biba se Igra Jasmina Drobež Oktober-maj 1-2 starši<br />

DODATNE DEJAVNOSTI<br />

Dejavnost Izvajalec-firma Delavec vrtca Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Plačilo<br />

Jesenovanje Loka turist Matkovič Andreja Selo pri Bledu 25-27.9.2013 5<br />

Plavalni tečaj Azimut šport Matkovič, Svetlin,Trdin,<br />

Gabor,Kunstelj, Širca<br />

Ljubljana-Atlantis<br />

pomlad<br />

starši<br />

starši<br />

IZLETI SAMO ZA OTROKE<br />

Cilj izleta - kraj Čas Skupina Vodja izleta Cilj Sprememba med letom


Izlet v deželo Palčkov Jesen 2013 Metulji Janja, Barbara - sproščeno izvajanje naravnih oblik<br />

gibanja<br />

- vživljanje v pravljični svet<br />

Ob Kamniški Bistrici Jesen 2013 Metulji Janja, Barbara - aktivno preživljanje prostega časa<br />

v naravi<br />

Zimski izlet Zima 2013 Metulji Janja, Barbara - uživanje otrok v zimski idili<br />

in realizacija<br />

Študa ( ogled ribnika ) Pomlad 2014 Metulji Janja, Barbara - Sproščeno izvajanje naravnih oblik<br />

gibanja<br />

- razvijanje spoštljivega odnosa do<br />

žive narave<br />

Izlet v neznano<br />

marec pikapolonice Trapić, Jordan<br />

Otroci se ob gibanju seznanijo z<br />

okolico vrtca in uživajo v<br />

prijateljskih odnosih<br />

Zimski izlet januar pikapolonice Trapić, Jordan Uživanje otrok v zimski idili<br />

1. srečanje s prijatelji enote<br />

Racman (Bišče)<br />

marec 2–3<br />

gosenice<br />

N. Fortuna<br />

M. Kržič<br />

Otroci se ob gibanju seznanijo z<br />

okolico vrtca in uživajo v<br />

prijateljskih odnosih z otroki iz<br />

enote Racman.<br />

2. srečanje s prijatelji enote<br />

Racman (Bišče)<br />

Zimski izlet v neznano (v<br />

primeru snega)<br />

maj 2-3<br />

gosenice<br />

N. Fortuna<br />

M. Kržič<br />

Zima 2013/14 Polži Nataša Mihelčič in Jasmina<br />

Drobež<br />

Otroci se ob gibanju seznanijo z<br />

okolico vrtca in uživajo v<br />

prijateljskih odnosih z otroki iz<br />

enote Racman.<br />

Sproščeno izvajanje naravnih oblik<br />

gibanja.<br />

Spoznavanje bližnje okolice vrtca.<br />

Uživanje v zimski idili.<br />

Tabor nad Ihanom Pomlad 2014 Polži Nataša Mihelčič in Jasmina<br />

Drobež<br />

Sproščeno izvajanje naravnih oblik<br />

gibanja.<br />

Spoznavanje bližnje okolice vrtca.<br />

Obisk bližnje kmetije Pomlad 2014 Polži Nataša Mihelčič in Jasmina Spoznavanje življenja na kmetiji.<br />

Drobež<br />

Ob Kamniški Bistrici Pomlad 2014 Polži Nataša Mihelčič in Jasmina Pridobivanje gibalnih izkušenj


Drobež povezanih s hojo.<br />

Spoznavanje bližnje okolice vrtca.<br />

Krajši izlet Oktober 2013 Žabice K. Košenina Sprehoditi se in se družiti s prijatelji<br />

Daljši izlet Pomlad 2014 Žabice K. Košenina Razmigati se in uživati v naravi<br />

Obisk bližnjih kmetij April 2014 Žabice K. Košenina Obiskati bljižnje kmetije, spoznati<br />

domače živali<br />

Kmetija Žabje-orientacijski<br />

pohod<br />

jesen 5-6 Matkovič, Svetlin, -znajdenje v naravi,upoštevanje<br />

navodil<br />

-pomen kmetije za ljudi<br />

Križentaver pomlad 5-6 Matkovič, Svetlin, -razvijanje vztrajnosti pri hoji<br />

-veselje do bivanja v naravi<br />

Tabor nad Ihanom jesen 5-6 Matkovič, Svetlin, -spoznavanje širše okolice<br />

-spoznavanje krajevne znamenitosti<br />

Vače-Pastirski danzaključni<br />

izlet<br />

pomlad 5-6 Matkovič, Svetlin, -prijetno druženje<br />

-spoznavanje starih iger<br />

Drsališče Žabje zima 5-6 Matkovič, Svetlin, -spoznavanje zimskih športovdrsanje<br />

Skakalnica Zaboršt Jesen ali pomlad 5-6 Matkovič, Svetlin, SK<br />

SAM<br />

-spoznavanje športne zvrsti:<br />

smučarski skoki<br />

Dopoldanski krajši izlet Oktober 2-4 Frol, Kunavar -spoznavanje okolice vrtca<br />

Dopoldanski daljši izlet Pomlad 2014 2-4 Frol, Kunavar -vztrajnost pri hoji<br />

Obisk bližnjih kmetij Celo leto 2-4 Frol, Kunavar -opazovanje in spoznavanje živali<br />

na kmetiji<br />

Brdo pri Ihanu pomlad 2–4 Polona Kunstelj, Irena Širca Otrok pridobiva na vzdržljivosti pri<br />

hoji (mali sonček)<br />

Orientacijski pohod – okolica<br />

Ihana<br />

pomlad 2–4 Polona Kunstelj, Irena Širca Otrok se seznani z orientacijo,<br />

pridobiva na vzdržljivosti pri<br />

gibalnih aktivnostih (mali sonček)<br />

DEJAVNOSTI ZA STARŠE IN OTROKE (izleti, pikniki, delovne akcije, srečanja, delavnice …)


Dejavnost Čas izvedbe Skupina Vodja dejavnosti Cilj Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

Čarobni december December 2013 metulji Janja, Barbara - povezovanje družine in vrtca<br />

Z babico in dedkom Pomlad 2014 metulji Janja, Barbara - medgeneracijsko druženje, sproščen klepet<br />

Pozdrav poletju Maj 2014 metulji Janja, Barbara - sproščeno druženje s starši in otroki ter<br />

razvijanje ustvarjalnosti in umetniških<br />

sposobnosti<br />

Skupaj v gore<br />

Marec ali april<br />

2014<br />

Vse 1-6<br />

- aktivno preživljanje prostega časa v naravi<br />

- Sproščeno druženje, spoznavanje slovenskih<br />

gora.<br />

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja<br />

Novoletna delavnica december 1 - 2 Trapić, Jordan Prijetno predpraznično druženje otrok, staršev,<br />

starih staršev in vzgojiteljic;<br />

izdelava novoletne dekoracije.<br />

Medgeneracijsko druženje s marec 1 - 2 Trapić, Jordan Prijetno druženje in igra otrok s starimi starši.<br />

starimi starši<br />

Zaključek s starši maj 1 - 2 Trapić, Jordan Prijetno in sproščeno druženje ob zaključku<br />

leta<br />

Novoletna delavnica<br />

predvidoma<br />

december<br />

2–3 N. Fortuna<br />

M. Kržič<br />

Prijetno predpraznično druženje otrok, staršev,<br />

starih staršev in vzgojiteljic;<br />

Medgeneracijsko druženje s<br />

starimi starši<br />

marec 2-3 N. Fortuna<br />

M. Kržič<br />

Zaključek s starši maj-junij 2012 2–3 N. Fortuna<br />

M. Kržič<br />

Ustvarjalna delavnica s starši Januar 2014 1-2 Š. Zemljič-Kociper<br />

S. Starič<br />

Ustvarjalna delavnica s starši April 2014 1-2 Š. Zemljič-Kociper<br />

S. Starič<br />

Zaključek s starši Junij 2014 1-2 Š. Zemljič-Kociper<br />

S. Starič<br />

Obisk dedkov in babic December 2013 Polži Nataša Mihelčič in<br />

Jasmina Drobež<br />

Delavnica s starši: izdelovanje Januar 2014 Polži Nataša Mihelčič in<br />

igrač iz odpadnega materiala<br />

Jasmina Drobež<br />

(odpadno je lahko uporabno)<br />

izdelava novoletne dekoracije.<br />

Prijetno druženje in igra otrok s starimi starši.<br />

Prijetno in sproščeno druženje ob zaključku<br />

leta. Nastop otrok.<br />

Ustvarjanje iz odpadnega materiala.<br />

Oblikovanje z glino<br />

Druženje ob zaključku šolskega leta<br />

Medgeneracijsko sodelovanje.<br />

Spodbujanje otrok in staršev k varovanju<br />

okolja in ekološko osveščanje:ponovna<br />

uporaba materialov, izdelava igrač iz že


uporabljenih materialov<br />

Zaključni izlet Maj/junij 2014 Polži Nataša Mihelčič in<br />

Jasmina Drobež<br />

Druženje s starši in otroki ob zaključku<br />

šolskega leta.<br />

Novoletna delavnica s starši Nov/december<br />

2013<br />

1–2 A. Lovšin<br />

M. Novak<br />

Prijetno predpraznično druženje otrok, staršev,<br />

starih staršev in vzgojiteljic;<br />

Izdelava igrač iz odpadnih materialov.<br />

Športno popoldne v vrtcu April 2014 1–6 Vse 1-6 Gibalno popoldne za vse otroke Enote Krtek.<br />

Domžale<br />

Zaključek s starši Junij 2014 1–2 A. Lovšin<br />

M. Novak<br />

Prijetno in sproščeno druženje ob koncu šol.<br />

leta<br />

Šivajmo skupaj Oktober 2013 Žabice K. Košenina,<br />

T. Rožič<br />

Starši pomagajo otrokom narediti igračo iz<br />

odpadnega materiala<br />

Večerni sprehod s čajanko December 2013 Žabice K. Košenina,<br />

T. Rožič<br />

Prijetno druženje ob sprehodu z lučmi in na<br />

čajanki<br />

Razstava igrač iz ponovno<br />

uporabnega materiala<br />

Januar 2014 Vse 1-6 Vse 1-6 Otroci skupaj s starši izdelajo igračo iz<br />

odpadnega materiala in jo razstavijo<br />

Ustvarjajmo z očki Marec 2014 Žabice K.Košenina, Skupaj z očki narediti darilo za mamico<br />

T. Rožič<br />

Babice in dedki na obisku Marec 2014 Žabice K. Košenina,<br />

T. Rožič<br />

Medgeneracijsko druženje, uživati v dnevu z<br />

dedkom/ babico<br />

Mami/ oči bodi 1 dan z menoj<br />

v vrtcu<br />

Marec 2014 Žabice K. Košenina,<br />

T. Rožič<br />

Pokazati očku/mamici, kako lepo se imamo v<br />

vrtcu<br />

Druženje ob zaključku leta Junij 2014 Žabice K. Košenina, Zaključiti šolsko leto s skupnim druženjem<br />

T. Rožič<br />

Novoletna delavnica<br />

predvidoma<br />

december<br />

2–4 Korošec, Kotnik Prijetno predpraznično druženje otrok, staršev,<br />

starih staršev in vzgojiteljic;<br />

izdelava novoletne dekoracije.<br />

Medgeneracijsko druženje s<br />

starimi starši<br />

pomlad<br />

Jesen<br />

pomlad<br />

Izdelava igrač iz odpadnega materiala.<br />

2-4 Korošec, Kotnik Prijetno druženje na sprehodu skupaj s starimi<br />

starši.<br />

Ustvarjalna delavnica s starimi starši.<br />

Zaključek s starši<br />

Predvidoma majjunij<br />

2012<br />

2–4 Korošec, Kotnik Prijetno in sproščeno druženje ob zaključku<br />

leta. Nastop otrok.<br />

Izlet v neznano<br />

predvidoma 4-5 N. Trdin Razvijanje vztrajnosti pri hoji<br />

februar<br />

M. Gabor<br />

Zaključni izlet za otroke pomlad 4-5 N. Trdin<br />

M. Gabor<br />

Vživljanje v pravljični svet. Uživanje v naravi.


Orientacijski pohod jesen 4-5 N. Trdin<br />

M. Gabor<br />

Iskanje poti in skritega zaklada, ter reševanje<br />

gibalnih in drugih nalog.<br />

Piknik na bližnjem travniku,<br />

Ihan<br />

maj 4-5 N. Trdin<br />

M. Gabor<br />

Omogočanje gibanja na prostem, igranje<br />

gibalnih iger in drugih športnih zvrsti.<br />

Prednovoletna delavnica November 2013 5-6 Matkovič, Svetlin, -druženje ob čaju in piškotih<br />

-izdelovanje drobnih novoletnih darilc<br />

Pozdrav pomladi Marec 2014 5-6 Matkovič, Svetlin, -nastop otrok, prikaz dela skozi leto<br />

Z dedkom in babico januar 5-6 Matkovič, Svetlin, -podoživljanje otroških trenutkov<br />

-druženje ob igri<br />

Zaključno druženje-<br />

Mengeška koča<br />

Junij 2014 5-6 Matkovič, Svetlin, -z gibanjem v počitniške dni<br />

-druženje,razdelitev pohval, darilc<br />

Novoletno druženje December 2-4 Frol, Kunavar Druženje<br />

Športno popoldne Maj/junij 2-4 Frol, Kunavar Druženje, športne aktivnosti<br />

Zaključno druženje Junij 2014 2-4 Frol, Kunavar Druženje<br />

Dramska igra november 2–4 Starši otrok Povezovanje dom vrtec; medgeneracijsko<br />

prijetno druženje;<br />

Skupaj v gore marec/april Vse skupine Vrtec Domžale Povezovanje dom vrtec; medgeneracijsko<br />

druženje; spodbujanje k zdravemu načinu<br />

življenja.<br />

Izlet na Mengeško kočo april/maj 2–4 Polona Kunstelj, Irena<br />

Širca<br />

Zaključno srečanje junij 2–4 Polona Kunstelj, Irena<br />

Širca<br />

Novoletna delavnica December 2013 1-2 V. Romšak,<br />

V. Lukan<br />

Družinski sprehod-<br />

Maj 2014 1-2 V. Romšak,<br />

Arboretum, Volčji Potok<br />

V. Lukan<br />

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI<br />

(predavanja, pogovorne ure, roditeljski sestanki …)<br />

Povezovanje dom vrtec; medgeneracijsko<br />

druženje; spodbujanje k zdravemu načinu<br />

življenja.<br />

Prijetno medsebojno druženje.<br />

Doživljanje umetnosti kot del družabnega in<br />

kulturnega življenja<br />

Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob<br />

odkrivanju širšega sveta zunaj domačega<br />

okolja


Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

Roditeljski sestanek september vzgojiteljice 1-6<br />

Pogovorne ure 1x mesečno vzgojiteljice 1-6<br />

Predavanje 16.10.2013 Dr. Aleksander Zadel 1-6<br />

KULTURNE PRIREDITVE<br />

(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)<br />

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Sprememba med letom<br />

in realizacija<br />

Igrica vzgojiteljic Vrtca Domžale December 1-6 Vrtec Domžale 221 Vse od 1-6<br />

2013<br />

Gledališka predstava v KD Po dogovoru 1 -6 KS Ihan Vse od 1-6<br />

Božiček na obisku<br />

December 1-6 Vrtec Domžale 221 Vse od 1-6<br />

2013<br />

Lutkovna igra po dogovoru 2-3 Janja Dragar Ribič, Kokovnik 14 Janja Dragar Ribič<br />

Pisateljica pripoveduje februar 1 - 6 Nina Mav Hrovat 221 Vse od 1-6<br />

Gregorjevo marec 2014 2–3 N. Fortuna<br />

M. Kržič<br />

Ogled abonmajskih predstav 3x leto 5-6 KD Franc Bernik v sodelovanju z<br />

gledališči<br />

Obisk v naravoslovnem muzeju- pomlad 5-6 Matkovič, Svetlin,Naravoslovni<br />

Gozdni jedilnik<br />

muzej Ljubljana<br />

N. Fortuna<br />

M. Kržič<br />

23 Matkovič, Svetlin,<br />

23 Matkovič, Svetlin,<br />

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci)


Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina – cilj sodelovanja Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

GD Ihan Oktober 2012 Vse 1-6 Preprečevanje naravnih nesreč in požarna varnost,<br />

Spoznati poklic, evakuacijska vaja.<br />

Obisk starejših občanov v kraju Celo leto Janja Dragar Ribič, Prijetno druženje<br />

metulji<br />

Zbiranje zamaškov za fanta Celo leto Vse 1-6 Razvijati občutek za solidarnost, medsebojna pomoč<br />

Aljaža in zbiranje kartuš<br />

Fotograf<br />

April – maj<br />

Vse 1-6 Fotografiranje otrok. Spoznati poklic.<br />

2014<br />

Policist na obisku april-maj Slađana Trapić,<br />

pikapolonice<br />

Prometna vzgoja, skrb za varnost v prometu. Spoznati<br />

poklic.<br />

Policijska postaja Domžale april-maj N. Fortuna<br />

M. Kržič, gosenice<br />

Prometna vzgoja, skrb za varnost v prometu. Spoznati<br />

poklic.<br />

ZD Domžale Oktober 2013 Š. Zemljič Kociper, 1–2 Seznaniti se z delom reševalca<br />

Knjižnica Domžale<br />

Celoletna<br />

izposoja knjig<br />

leti<br />

Nataša Mihelčič, Polži<br />

ZD Domžale - Obisk reševalcev Oktober 2013 A. Lovšin,Miške<br />

K. Košenina, T.<br />

Rožič;Žabice<br />

KS Ihan Tekom leta K. Košenina, T. Rožič;<br />

Žabice<br />

Policijska postaja Domžale April/Maj 2014 K. Košenina, T. Rožič;<br />

Žabice<br />

Pri čebelarju doma (Andrej Jus) pomlad N. Trdin<br />

M. Gabor<br />

Otrok ob knjigi doživi ugodje, veselje, zabavo,<br />

povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva<br />

pozitiven odnos do literature.<br />

Spoznati delo reševalcev.<br />

Obisk kulturnega doma.<br />

Knjižnica Celo leto Frol, Kunavar Porajajoča se pismenost<br />

Prometna vzgoja, skrb za varnost v prometu. Spoznati<br />

poklic.<br />

Spoznati poklic čebelarja.<br />

TD Ihan April 2014 V. Romšak;<br />

1-2<br />

Skrb za zdrav življenjski prostor<br />

IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJIC IN POMOČNIC V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU<br />

(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)


Organizator – izvajalec Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica Datum Št. ur<br />

Vrtec Domžale Vzgojni zbor vsi strokovni delavci 29. 8. 2013<br />

Vrtec Domžale<br />

1. Strokovni aktiv<br />

2. Strokovni aktiv<br />

3. Strokovni aktiv<br />

vsi strokovni delavci 11.-14.11.2013<br />

17.-20.2.2014<br />

12.-16.5.2014<br />

Vrtec Domžale<br />

HACCAP vsi strokovni delavci 8. 10. 2013<br />

Simona Klarič<br />

Vrtec Domžale<br />

Predavanje za starše in strokovne delavce 16. 10. 2013<br />

Dr. Aleksander Zadel<br />

Vrtec Domžale<br />

Orffova glasbeno gibalna vzgoja v vrtcu vsi strokovni delavci 24. 10. 2013<br />

Mag. Bernarda Rakar<br />

Vrtec Domžale,<br />

Gibanje za zdravo življenje vsi strokovni delavci Nov. 2013<br />

ŠAD Mavrica<br />

Vrtec Domžale Komunikacija je...? vsi strokovni delavci Januar 2014<br />

Vrtec Domžale Kulturno glasbeni večer 4. 2. 2014<br />

Vrtec Domžale Delovni sestanki enote krtek vsi strokovni delavci<br />

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI<br />

VZGOJITELJICA:Janja Dragar Ribič<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:Barbara Kokovnik


- pisanje internetnih novic oddelka<br />

- vodenje obogatitvene dejavnosti<br />

- urejanje igralnice in garderobe<br />

- predstavnik za civilno zaščito<br />

- skrb za urejenost vrtca in njegove okolice<br />

- - priprava fotografij ( internet)<br />

VZGOJITELJICA:Slađana Trapić<br />

- urejanje kotička za starše<br />

- urejanje mesečnih internetnih novic za skupino<br />

- vodenje evidence ustreznosti igrač<br />

- urejanje fotografij<br />

- vodenje obogatitvene dejavnosti<br />

- skrbi za urejenost igrišča – zunanji del – novi del ( podpis obrazcev )<br />

-<br />

- vodenje obogatitvene dejavnosti<br />

- urejanje igralnice in garderobe<br />

- skrb za urejenost vrtca in njegove okolice<br />

- urejanje zunanjega skladišča – novi del<br />

- - priprava fotografij ob koncu šol. leta<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:Tina Jordan<br />

- urejanje atrija<br />

- urejenost igralnice in skupnih prostorov<br />

- predstavnik sindikata<br />

- vodenje portfolije<br />

VZGOJITELJICA:Nina Fortuna<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:Mateja Kržič<br />

Urejenost zunanjega skladišča – novi del<br />

Pometanje asfaltnih površin novega dela vrtca<br />

- pisanje internet novic oddelka<br />

- priprava fotografij ob koncu šolskega leta<br />

- skrb za urejenost vrtca in njegove okolice<br />

- priprava fotografij za foto album v garderobi<br />

- urejanje igralnice in garderobe<br />

- skrb za urejenost vrtca in njegove okolice<br />

- priprava fotografij za internet novice<br />

- urejanje igralnice in garderobe<br />

VZGOJITELJICA:Špela Zemljič Kociper<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:Saša Starič<br />

-urejanje vhodnega panoja (vhod 1 in 2) -urejanje vhodnega panoja (vhod 1 in 2)<br />

VZGOJITELJICA:Alenka Lovšin<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:Maja Novak<br />

- nadomeščanje vodje v primeru odsotnosti - urejanje skladišča v starem delu vrtca<br />

VZGOJITELJICA:Katja Frol<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:Simona Kunavar<br />

- ureditev in skrb za knjižnico v vrtcu. - ureditev in skrb za knjižnico v vrtcu.<br />

VZGOJITELJICA:Polona Kunstelj<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:Irena Širca<br />

- vsakodnevno urejanje igralnice<br />

- vsakodnevno urejanje igralnice<br />

- skrb za urejenost hodnika in stopnic<br />

- skrb za urejenost hodnika in stopnic<br />

- skrb za urejenost športnega kabineta<br />

- skrb za rože in gredice<br />

VZGOJITELJICA:Katarina Košenina<br />

- nadomeščanje vodje v času odsotnosti<br />

- članica Sveta zavoda Vrtca Domžale<br />

- urejanje igralnice, garderobe, atrija<br />

VZGOJITELJICA:Nina Trdin<br />

- urejanje knjižnice stari del<br />

- pisanje internetnih novic oddelka<br />

- urejanje oglasne deske pred igralnico<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Tjaša Rožič<br />

- skrb za športno skladišče- stari del<br />

- pisanje internetnih novic za skupino<br />

- - urejanje igralnice, garderobe, atrija<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:Mateja Gabor<br />

- urejanje trave po košnji<br />

- urejanje igralnice in garderobe


- urejanje fotografij<br />

VZGOJITELJICA:Andreja Matkovič<br />

-vodenje enote<br />

-naročanje materiala za higieno<br />

-pisanje prispevkov za krajevni časopis<br />

-urejanje pisarniških prostorov<br />

-skrb za urejenost delovnega okolja<br />

-internet novice za enoto<br />

VZGOJITELJICA:Vilma Romšak<br />

-urejanje športnega kabineta<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:Martina Svetlin<br />

-urejanje trave po košnji<br />

-skrb za urejenost delovnega okolja<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:Valentina Lukan<br />

-urejanje prostora za igrače (vrtna hišica ob vrtcu)<br />

VZGOJITELJICA:Nataša Mihelčič<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:Jasmina Drobež<br />

- urejanje atrijev (stari del vrtca) - Urejanje atrijev (stari del vrtca).<br />

- Biba se igra (1-3 let).<br />

VZGOJITELJICA:Polona Korošec<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:Jana Kotnik<br />

- Urejenost zunanjega skladišča(lope) – stari del,<br />

- priprava fotografij ob koncu šolskega leta,<br />

- pisanje internet novic oddelka,<br />

- skrb za urejenost vrtca in njegove okolice,<br />

- urejanje igralnice in garderobe,<br />

- urejanje igralnice in garderobe.<br />

- priprava fotografij za internet novice.<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:Sara Volčini<br />

-pomoč pri razvrščanju potrošnega materiala(čistila, papir, plenice…)<br />

-skrb za urejenost hodnikov in stopnišč v dopoldanskem času<br />

POMOČNIK VZGOJITELJICE:Jože Bambič<br />

-manjša popravila igrač,<br />

-pometanje asfaltnih površin,<br />

-zalivanje trave,<br />

-pomoč vzgojiteljicam<br />

-pomoč pri razvrščanju potrošnega materiala(čistila, papir, plenice…)<br />

Datum: Ihan, 21.9.2013 ŽIG: Podpis vodje enote: Andreja Matkovič<br />

Podpis ravnateljice:


24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!