29.09.2015 Views

LETNI DELAVNI NAČRT ORGANIZATORJA PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2008/2009

letni delavni načrt organizatorja prehrane - Vrtec Domžale

letni delavni načrt organizatorja prehrane - Vrtec Domžale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>LETNI</strong> <strong>DELAVNI</strong> <strong>NAČRT</strong> <strong>ORGANIZATORJA</strong> <strong>PREHRANE</strong><br />

V <strong>ŠOLSKEM</strong> <strong>LETU</strong> <strong>2008</strong>/<strong>2009</strong><br />

1. PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK - SPLOŠNO<br />

Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je<br />

pomembna v otroštvu, saj otroci rastejo in se razvijajo. Zato bomo pri načrtovanju prehrane dosledno<br />

upoštevali prehranske normative in priporočila za zdravo prehrano otrok, ki smo jih prevzeli po<br />

evropskih priporočilih (DACH priporočila). Pri načrtovanju prehrane se ravnamo po prehranskih<br />

smernicah v vrtcu in šoli, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje s sodelovanjem Ministrstva za zdravstvo<br />

v letu 2005. V letošnjem letu bomo pri prehrani otrok upoštevali tudi nove standarde in normative, ki<br />

jih je izdal Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje (Praktikum jedilnikov zdravega<br />

prehranjevanja, Ljubljana <strong>2008</strong> ).<br />

Veliko pozornosti bomo namenjali razvijanju ustreznih prehrambenih navad otrok, pripravi in postrežbi<br />

jedi, tako da jim nudimo prijazno prehranjevalno okolje in pri otrocih vzbujamo tek. Pri starejših<br />

otrocih uporabljamo servirno posodo iz porcelana in uvajamo samopostrežne obroke.<br />

ŠTEVILO IN RAZPOREDITEV DNEVNIH OBROKOV<br />

V Vrtcu Domžale imamo:<br />

eno centralno kuhinjo v enoti Ostržek,<br />

4 lastne in razdelilne kuhinje v enotah Palček, Cicidom, Kekec in Krtek,<br />

3 razdelilne kuhinje v enotah Mlinček, Savska in v prostorih, kjer imamo družinsko varstvo.<br />

lastno kuhinjo v enoti Racman, kjer poleg priprave obrokov za lastne potrebe treh oddelkov vrtca<br />

(54 otrok in 13 zaposlenih) pripravljamo obroke tudi za potrebe osnovne šole v Dragomlju (5<br />

zajtrkov, 255 malic, 190 kosil in 90 popoldanskih malic)<br />

V centralni kuhinji Vrtca Domžale pripravljamo dnevno povprečno 570 zajtrkov, 89 dopoldanskih<br />

malic ( za otroke od 1-3 let), 580 kosil in 490 popoldanskih malic. Od tega se pripravlja 74 obrokov<br />

za lastne potrebe za prehrano otrok in zaposlenih v enoti Ostržek. Preostali obroki za otroke druge<br />

starostne skupine se iz centralne kuhinje transportirajo v namenskih transportnih posodah v 6<br />

dislociranih enot in v družinsko varstvo. V razdelilnih kuhinjah se hrana iz centralne kuhinje razdeli<br />

otrokom, v lastnih kuhinjah ( v enotah Kekec, Palček, Cicidom in Krtek) pa za prvo starostno<br />

skupino otrok pripravijo obroke sami.<br />

Časovna razporeditev obrokov poteka v vseh enotah v 2 do 3-urnih razmikih:<br />

- ZAJTRK od 8 ure do 8.30 ure<br />

- DOP. MALICA okrog 10. ure ( za starostno skupino 1-3 let)<br />

- KOSILO od 11.00 ure do 12.15 ure<br />

- POPOLDANSKA MALICA ob 14. uri.<br />

PREHRANA V VRTCU ZA NAJMLAJŠO STAROSTNO SKUPINO OTROK<br />

Jedilniki in sama priprava obrokov so prilagojena njihovi starosti in sposobnostim prehranjevanja.<br />

Začetne mesece se za najmlajše otroke ( starosti 1-2 let) pripravlja pretežno mlečne zajtrke, kosila se<br />

pripravljajo v taki obliki, da je primerna za prehrano najmlajših (manj začinjena, bolj pasirana in<br />

sesekljana hrana, kuhane solate, izločujemo živila, neprimerna za dojenčke ipd.). V dogovoru s<br />

strokovnim osebjem posameznih skupin postopoma tudi najmlajši otroci preidejo na tako prehrano, kot<br />

jo imajo starejši otroci.


DIETNI OBROKI<br />

Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Posamezniku glede na njegove<br />

hranilne in energijske potrebe ter omejitve v izboru živil izdelamo tabelo dovoljenih in prepovedanih<br />

živil, ki jo imajo v vsaki kuhinji, kjer pripravljajo dietno prehrano. V Vrtcu Domžale pripravljamo dietno<br />

prehrano za vse otroke, za katere starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo<br />

dietne prehrane ali priporočila Dietne posvetovalnice pri Pediatrični kliniki KC.<br />

2. <strong>NAČRT</strong>OVANJE IN ORGANIZACIJA <strong>PREHRANE</strong><br />

Pri načrtovanju prehrane otrok upoštevam strokovna prehranska priporočila, ki jih je izdalo nemško,<br />

avstrijsko in švicarsko prehransko društvo (D-A-CH) in Prehranske smernice v vrtcu in šoli (Ministrstvo<br />

za zdravje, 2005). Pri načrtovanju hranilno in energijsko uravnoteženih dnevnih jedilnikov si pomagam<br />

z računalniškim programom Diet. V letošnjem letu bom pri načrtovanju prehrane upoštevala nove<br />

standarde in normative , ki jih septembra <strong>2008</strong> izdal Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom<br />

za zdravje (Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja)<br />

Prehrana otrok v vrtcu je načrtovana tako, da:<br />

- zadošča 70-75% dnevnih energijskih in bioloških potreb otrok, od tega pretežno zajtrk z dop.<br />

malico pokriva 20-30 %, kosilo 30-40% in pop. malica 10-15% energijskih potreb.<br />

- je v vsakodnevnih jedilnikih v skladu s strokovno zdravstvenimi priporočili zastopan 50-55% delež<br />

ogljikovih hidratov, 20-30% maščob, 10-15 % beljakovin in dovolj vlaknin, vitaminov in mineralov;<br />

- se držimo načela pestrost in visoke kvalitete živil;<br />

- imamo vzpostavljen notranji nadzor nad živil in postopki priprave od nabave do zaužitja;<br />

- izbiramo živila, ki so primerna letnemu času;<br />

- nabavljamo živila sproti in sveža;<br />

- se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem;<br />

- meso klavnih živali občasno( vsaj 3x mesečno) nadomeščamo z ribami;<br />

- enkrat tedensko pripravimo brezmesni obrok;<br />

- poudarek dajemo vključevanju stročnic (grah, fižol, leča, čičerika) in žitaric (pira, prosena kaša,<br />

ajdova kaša, žitni polnovredni kosmiči) v prehrano;<br />

- v vsakodnevno prehrano vključujemo mleko in mlečne izdelke, ki zadostijo potrebam po kalciju;<br />

- sladice in sladoled vključujemo v jedilnik občasno, pri popoldanski malici so v kombinaciji s sadjem;<br />

- vsakodnevna prehrana vsaj pri enem obroku vsebuje sveže sadje in/ali zelenjavo;<br />

- vsak dan imajo otroci na razpolago jabolka;<br />

- pri pripravi obrokov ne uporabljamo nobenih umetnih dodatkov (goveja kocka, vegeta ipd.) ampak<br />

samo naravne začimbe;<br />

- peciva vedno pripravljamo v domači kuhinji;<br />

- pri pripravi jedi uporabljamo zdrave načine toplotne obdelave ( dušenje, kuhanje, peka v<br />

parnokonvekcijski peči namesto cvrenja);<br />

- omejujemo porabo sladkorja, soli in maščob;<br />

- omejujemo uživanje belega in pol belega kruha ter ga nadomeščamo z ajdovim, koruznim, rženim,<br />

črnim, ovsenim in polnozrnatim;<br />

- uporabljamo kvalitetne maščobe ( sončnično in olivno olje);<br />

- za žejo imajo otroci pijačo na razpolago ves dan (voda in nesladkan čaji)<br />

- da pogosteje pripravljamo hrano, ki jo imajo otroci radi, vendar v skladu s prehranskimi smernicami<br />

- občasno uvajamo nove jedi.


3. DELO <strong>ORGANIZATORJA</strong> <strong>PREHRANE</strong> V <strong>LETU</strong> <strong>2008</strong>/09:<br />

<br />

<strong>NAČRT</strong>OVANJE <strong>PREHRANE</strong> ZA PREDŠOLSKE OTROKE<br />

• upoštevanje novih standardov in normativov zdravega prehranjevanja ( novost jeseni <strong>2008</strong>)<br />

• Sestava mesečnih jedilnikov na osnovi priporočenih vnosov hranil<br />

• Načrtovanje in izvajanje mesečne in dnevne nabave živil glede na število prisotnih otrok<br />

• Načrtovanje materialnega poslovanja kuhinje, vodenje dnevnih in mesečnih evidenc porabe živil,<br />

izvajanje inventur mesečnih zalog živil<br />

• aktivno sodelovanje pri izvedbi javnih naročil<br />

• Kontrola nad cenami dobavljenih živil<br />

• Sodelovanje z dobavitelji, reklamacije<br />

• Spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje in spreminjanje<br />

• Sodelovanje pri organizaciji prireditev v zavodu<br />

• Sprejemanje reklamacij v zvezi s prehrano (starši, zaposleni) in ukrepanje<br />

• Stalno sodelovanje s starši otrok, ki potrebujejo dietno prehrano<br />

• Urejanje rešitev v zvezi s prehrano otrok z alergijo na določena živila (sodelovanje s starši,<br />

vzgojiteljicami, kuharico, ki pripravlja dietne obroke, nabava dietnih živil)<br />

• Sodelovanje pri načrtovanju opreme za kuhinjo novega vrtca<br />

• nabava potrebnega kuhinjskega inventarja za centralno in razdelilne kuhinji<br />

• Sodelovanje z zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana, zdravstveno inšpekcijo RS, Inštitutom za<br />

varovanje zdravja<br />

PRIORITETA PRI <strong>NAČRT</strong>OVANJU IN IZVAJANJU ZDRAVE <strong>PREHRANE</strong><br />

Vsako leto v jedilnike uvedemo nekaj novosti, predvsem z namenom, da se čimbolj ravnamo po<br />

smernicah zdrave prehrane. V šol. letu <strong>2008</strong>/09 bomo dali poudarek predvsem naslednjim ciljem:<br />

vsakodnevna prehrana vsaj pri enem obroku vsebuje sveže sadje in / ali zelenjavo;<br />

v tem šolskem letu bo večji poudarek vključevanja zelenjave( surove in kuhane) v obroke<br />

vključevanje stročnic (grah, fižol, leča, čičerika) žitaric in žitnih kaš (pira, prosena kaša, ajdova<br />

kaša, žitni polnovredni kosmiči) v prehrano;<br />

omejujemo porabo porabo sladkorja, soli in maščob; uporabljamo kvalitetne maščobe<br />

(sončnično in olivno olje, maslo);<br />

izogibanje sladkim in jedem s skritimi maščobami za popoldanske malice;<br />

večkrat na jedilniku polnovredne testenine in druge jedi iz polnozrnate moke;<br />

omejevanje uživanja kruha in pekovskih izdelkov iz bele moke ter nadomeščanje z ajdovimi,<br />

rženimi, črnimi, ovsenimi in polnozrnatimi;<br />

pri pripravi obrokov ne uporabljamo nobenih umetnih dodatkov (goveja kocka, vegeta ipd.)<br />

ampak samo naravne začimbe;<br />

za žejo večkrat ponudimo vodo - tudi namesto sokov ;<br />

se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem;<br />

meso klavnih živali občasno( vsaj 3x mesečno) nadomeščamo z ribami;<br />

enkrat tedensko pripravimo brezmesni obrok.


KOT ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE NOTRANJEGA NADZORA NAD IZVAJANJEM<br />

HACCP SISTEMA bom opravljala naslednje naloge:<br />

• Sprotno seznanjanje z zakonodajo s področja higiene živil (sodelovanje z zdravstveno inšpekcijo,<br />

internet, Smernice)<br />

• Izdelava morebitnih potrebnih dopolnitev HACCP načrtov za centralno, lastno in razdelilne kuhinje<br />

• občasna kontrola HACCP evidenc in ukrepanje ob nepravilnostih<br />

• verifikacija delovanja HACCP sistema v vseh kuhinjah s pripravljenim poročilom ( do maja <strong>2009</strong>)<br />

• občasna kontrola nad sanitarno higienskim režimom v kuhinjah<br />

• Svetovanje glede pravilnih postopkov prevzema, priprave, delitve, ravnanja z odpadki,<br />

deratizacijo… v zvezi z varnostjo hrane<br />

• Organizirala bom HACCP izobraževanje s preverjanjem znanja za vse zaposlene v kuhinjah Vrtca<br />

Domžale, Vrtca Urša in nekaterih OŠ v Domžalah, ki ga bo izvedel zunanji predavatelj strokovnjak s<br />

področja HACCP-a g. Andrej Pauer predvidoma v februarju <strong>2009</strong>.<br />

• Izvedla bom usmerjeno Haccp usposabljanje ostalih zaposlenih (vzgojni kader, čistilke, prevoznika<br />

hrane, javna dela), predvidoma marca <strong>2009</strong>.<br />

IZVEDBA ALI SODELOVANJE PRI PROJEKTIH PRI PREHRANI OTROK<br />

V šolskem letu bomo na področju prehrane izvajali že stalne projekte:<br />

»Slavnostno kosilo« v mesecu decembru <strong>2008</strong><br />

»Kosilo na prostem » - izvedba » piknika« pred koncem šolskega leta v juniju <strong>2009</strong><br />

SODELOVANJE Z VODSTVOM, VZGOJNIM IN KUHARSKIM KADROM VRTCA<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

z vodjo kuhinje – sprotno, dnevno<br />

CILJ: uvajanje novosti (predvsem zdrava prehrane) , dietna prehrana, tekoča problematika s<br />

področja prehrane<br />

z vsem kuharskim osebjem v vseh enotah– dvakrat do trikrat letno ali po potrebi.<br />

CILJ: pogovorimo se novostih na področju zdrave prehrane, o organizaciji dela v kuhinji, o<br />

povratnih informacijah iz oddelkov in vodstva vrtca, o seminarjih , osvetlimo področje sanitarno<br />

higienskega režima in morebitnih spremembah v zakonodaji, o aktualnih vsebinah v zvezi s<br />

prehrano in tekočo problematiko.<br />

z ravnateljico, pomočnico ravnateljice, računovodstvom –po potrebi<br />

CILJ: pogovor glede izvedbe javnih naročil, porabe materiala, ažurnosti, organizacije del, morebitni<br />

nabavi kuhinjske opreme in tekoči problematiki.<br />

s strokovnim kadrom (s predstavniki vseh starostnih skupin z vseh enot) – trikrat letno<br />

(predvidoma oktober, februar, maj).<br />

CILJ: sprejemanje pripomb in predlogov v zvezi s prehrano in jedilniki, pogovor o organizaciji dela v<br />

zvezi s prehranskim režimom, pogovor o novostih s področja prehrane, tekoča problematika in<br />

iskanje rešitev.<br />

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE<br />

Vsi zaposleni, ki prihajajo pri svojem delu v stik s hrano, morajo opraviti vsaj enkrat letno<br />

usposabljanje za pridobivanje novih znanj o higieni živil.<br />

Organizirala bom HACCP izobraževanje z vključenim preverjanjem znanja za zaposlene, ki delajo v<br />

kuhinji ( zunanji izvajalec), v sodelovanju z drugimi OŠ v občini Domžale, 19.2.<strong>2009</strong>.<br />

Izvedla bom permanentno HACCP usposabljanje za vzgojni kader, čistilke, prevoznika hrane, javna<br />

dela in študente, predvidoma do aprila <strong>2009</strong>


seminarji za kuharski kader – predvidoma en seminar ali kuharska delavnica s poudarkom na dietni<br />

prehrani, zdravi prehrani<br />

seminarji za org. prehrane – predvidoma en do dva seminarja<br />

skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje na delovnem mestu in doma ( internet, strokovna<br />

literatura)<br />

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI<br />

<br />

<br />

<br />

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana<br />

Zdravstveni inšpektoriat RS<br />

Klinični center Ljubljana, SPS pediatrična klinika, dietna posvetovalnica<br />

Pripravila org. prehrane<br />

Simona Klarič, univ.dipl.živ.teh<br />

Domžale, 30.9.<strong>2008</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!