29.09.2015 Views

LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVNATELJICE NINA MAV HROVAT

LDN pomočnice ravnateljice Nina Mav Hrovat - Vrtec Domžale

LDN pomočnice ravnateljice Nina Mav Hrovat - Vrtec Domžale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>LETNI</strong> <strong>DELOVNI</strong> <strong>NAČRT</strong> <strong>POMOČNICE</strong> <strong>RAVNATELJICE</strong> <br />

<strong>NINA</strong> <strong>MAV</strong> <strong>HROVAT</strong> <br />

Moje delo bo potekalo v skladu z letnim delovnim načrtom Vrtca Domžale. Pedagoško in <br />

organizacijsko vodenje bom na mestu pomočnice ravnateljice uresničevala tako, bom sledila <br />

prioritetnim nalogam Vrtca Domžale in ciljem predšolske vzgoje, hkrati skladno z <br />

individualnimi letnimi delovnimi načrti posameznih enot. <br />

PRIORITETNE NALOGE za šolsko leto 2012/2013 so: <br />

1. Umetnost: <br />

- poslušanje kvalitetne in primerne glasbe za otroke in UPORABA MALIH in <br />

LASTNIH INSTRUMENTOV pri vzgojnem delu (roke, noge, jezik, prsti…) <br />

- povezovanje glasbe in plesa <br />

- navezovanje na gledališko umetnost <br />

2. Bralno opismenjevanje: <br />

- izvajanje inovacijskega projekta (IP) BRALNA PISMENOST, v sodelovanju ZRSŠ <br />

Ljubljana (sodelujejo vse enote in vse skupine) <br />

- obogatiti bralne kotičke za otroke in vnašanje vsebin na to temo <br />

- uporaba novega didaktičnega materiala za jezikovno področje <br />

- nadaljevati s projektom Pravljični palček v vseh enotah <br />

3. Zdravje in varnost v vrtcu <br />

-­‐ Novo: kako preprečevati hrup, UHO v vzgojne namene, vnašanje vzgojnih <br />

vsebin na to temo in primernih metod. <br />

-­‐ skrb za zdravo in kvalitetno prehrano (vključeni v občinski projekt Srce Slovenije) <br />

- Skupaj v gore <br />

- Novo: ŠPORTNI DAN V VRTCU DOMŽALE, potekal v aprilu, popoldan, skupaj s <br />

starši, isti dan v vseh enotah <br />

- Novo: Dejavnosti povezane z izvajanjem MALI SONČEK, ta otroke od 2. leta dalje, <br />

v povezavi z različnimi aktivnostmi iz področja gibanja, <br />

4. Ekologija in naravoslovje <br />

- ločevanje odpadkov (nadaljevanje) <br />

- varčevanje z energijo, čistili in drugimi sredstvi, <br />

- skrb za naravo – nadaljevanje: čiščenje okolice, zasadimo drevo, uredimo <br />

gredico… <br />

- vključitev v vseslovensko akcijo »Očistimo Slovenijo« <br />

5. Medgeneracijsko sožitje (nadaljevanje) <br />

6. Delovna vzgoja (nadaljevanje) ali kako vključiti otroke v pridobivanje delovnih <br />

navad se nadgrajuje: zadolžitve, dežurstva, barvanje pohištva, urejanje <br />

gredic, grabljenje listja…. <br />

7. Uresničevanje STRATEŠKIH CILJEV ZA OBDOBJE 2010/2013


PEDAGOŠKO in DRUGO DELO <br />

• Pomoč in sodelovanje pri pripravi letnih delovnih načrtov, svetovanje pri načrtovanju <br />

novim vzgojiteljicam in spremljanje realizacije ciljev in vsebin. <br />

• Izdelala bom koledar za interno uporabo v namen obveščanja staršev na oglasnih <br />

deskah. <br />

• Svetovanje in spremljanje dela strokovnih delavk pri izboljšanju njihove strokovnosti <br />

in kakovosti pri načrtovanju, izvajanju dejavnosti, sodelovanju s starši in okoljem. <br />

• Svetovanje in pomoč vodjam enot pri organizaciji dela, sestavljanju urnikov, <br />

vodenjem evidenc za neposredno delo v oddelku in izven oddelka. <br />

• Organizacija in vodenje aktivov strokovnih delavcev z različnimi vsebinami, <br />

• Koordiniranje dela med vrtci, starši, zunanjimi sodelavci ter institucijami: Policija, <br />

Čebelarska zveza, ZRŠŠ, MŠŠ, Občino Domžale, kulturnimi domovi, knjižnico, šolami, <br />

Zdravstvenim domom, CPV..., zbiranje prispevkov, gradiv in oglasnih sporočil ter <br />

skladno z odobritvijo ravnatelja posredovanje po enotah. <br />

• Koordiniranje in dogovarjanje za uporabo prostorov v različne namene: telovadnice, <br />

dvorane. <br />

• Sodelovanje pri organizaciji kulturnih prireditev, izvajanje kulturnega dopoldneva za <br />

otroke po enotah, organizacija decembrskih dejavnosti za otroke, abonmaji v enotah <br />

in v sodelovanju s KD F. Bernik in KD Radomlje. <br />

• Sodelovanje pri organizaciji prireditve Bralnice pod slamnikom, koordinacija med <br />

organizatorji in Vrtcem Domžale. <br />

• Priprava in režija otroške predstave za otroke z gledališko skupino Vrtca Domžale. <br />

• zbiranje in prebiranje strokovne literature, zbiranje ustrezne otroške literature (skrb <br />

za nabavo), posredovanje aktualnih strokovnih člankov zaposlenim. <br />

• Spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov. <br />

• urejanje spletne strani vrtca, obveščanje na spletni strani o aktualnih dogodkih. <br />

• Promocija vrtca v javnosti: objava člankov v občinskih glasilih, skrb za internetno <br />

stran Vrtca Domžale. <br />

• Skrb za nabavo igral, igrač, orodja, didaktičnega materiala in potrošnega materiala. <br />

• Skrb za igrišča: pregledi igrišč in igral, sanacija, zapisniki, posredovanje <br />

• varstvo pri delu in varstvo pred požarom, vodenje evidenc...


• Sodelovanje z inšpekcijskimi službami. <br />

• Vodenje evidenc o delovnem času zaposlenih in izrabi le-­‐tega izven neposrednega <br />

dela v oddelku ter drugih evidenc povezanih z zaposlenimi. <br />

• Skrb in evidenca zaposlenih za opravljanje zdravniških pregledov. <br />

• Skrb in evidenca zaposlenih za nakup delovne obleke in obutve. <br />

• Priprava in pošiljanje dopisov, zbiranje ponudb, oblikovanje vabil na različna srečanja <br />

(sestanki in podobno). <br />

Skrbela bom za dobro komunikacijo s strokovnimi in drugimi delavci Vrtca Domžale in <br />

zunanjimi sodelavci. Pomagala bom pri organizaciji dela v enotah, sodelovala pri oblikovanju <br />

urnikov, nabavi sredstev, organizaciji in drugih delih, ki bodo v po potrebi pomoč vodjam ter <br />

drugim zaposlenim v Vrtcu Domžale. Prispevala bom svoj delež k vzdrževanju dobre delovne <br />

klime na Upravi in aktivno sodelovala z ravnateljico Jano Julijano Pirman, s pomočnico <br />

ravnateljice Vilmo Hrovat, socialno delavko Mijo Jerman in drugimi delavci vrtca. <br />

Nina Mav Hrovat <br />

Domžale, 14.9.2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!