29.09.2015 Views

UVODNE BESEDE RAVNATELJICE VRTCA DOMŽALE

Untitled - Vrtec Domžale

Untitled - Vrtec Domžale

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>UVODNE</strong> <strong>BESEDE</strong> <strong>RAVNATELJICE</strong> <strong>VRTCA</strong> <strong>DOMŽALE</strong><br />

Spoštovani!<br />

Pred vami je publikacija Vrtca Domžale, kjer vam posredujemo informacije o delu in<br />

življenju otrok v enotah Cicidom, Kekec, Krtek, Mlinček, Ostržek, Palček, Racman, Savska in<br />

vzgojnovarstveni družini.<br />

Naše geslo NAJ NAŠIM OTROKOM SIJE SONCE uresničujemo S SRČNIM, STROKOVNIM in<br />

ZANIMIVIM pristopom do otrok, ki obiskujejo naš vrtec. Za nas je pomembno, da se vsak otrok<br />

med nami dobro počuti. Z vključitvijo v vrtec pridobiva izkušnje, nove priložnosti za učenje<br />

in mnogo tistega, kar človek v življenju potrebuje.<br />

Ponosni smo na naše obogatitvene programe in projekte preko katerih otrokom omogočamo<br />

njim lasten optimalen razvoj. Vzgojno delo strokovno načrtujemo, zajema vsa področja<br />

Kurikuluma za vrtce (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika) in ga zapišemo<br />

v Letni delovni načrt iz katerega bi poudarila le nekatere: plesno dejavnost »Biba pleše«,<br />

projekte s področja ekologije, pestra izbira gibalnih dejavnosti, učenje rolanja, Igre na snegu<br />

in učenje smučanja, tedenska vadba v telovadnicah osnovnih šol, Igrajmo se v angleščini, vse<br />

o pravljicah….<br />

V Vrtcu Domžale imamo tudi pestro izbiro<br />

sodelovanja s starši, kjer se lahko poleg rednih<br />

mesečnih pogovornih ur, vključujejo v razne<br />

ustvarjalne delavnice, predstave, izlete,<br />

piknike, izposojo strokovnih knjig, predavanja z<br />

aktualnimi vzgojnimi vsebinami, druženja….<br />

Kolektiv Vrtca Domžale vašim otrokom in vam<br />

želi prijetno bivanje med nami!<br />

Jana Julijana Pirman<br />

2


O OTROCIH……<br />

Vaši otroci niso vaši otroci. Čeprav so z vami, niso vaša lastnina.<br />

Lahko jim darujete svojo ljubezen, toda ne morete jim dati svojih misli,<br />

kajti imajo svoje.<br />

Kahlil Gibran<br />

O VZGOJI….<br />

Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi,<br />

da počnejo prave stvari,ampak, da uživajo v njih;<br />

ne le da, postanejo delavni,ampak, da vzljubijo delo;<br />

ne le, da postanejo čisti, ampak, da vzljubijo čistost;<br />

ne le, da postanejo pravični, ampak, da zahrepenijo po pravici.<br />

John Ruskin<br />

O VZGOJITELJIH….<br />

Sanje se začnejo največkrat z vzgojiteljem, ki verjame v vas,<br />

vas pritegne in dvigne na višjo raven,<br />

včasih tudi z ostro palico, ki ji rečemo resnica.<br />

Dan Rather<br />

O VZGAJANJU….<br />

Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom zapomnil.<br />

Vzbudi mi zanimanje in bom razumel.<br />

Kitajski pregovor<br />

O ZNAČAJU….<br />

Kdor ne pozna svoje cene, ni vreden nič.<br />

Španski pregovor<br />

O CILJIH….<br />

Življenjski cilj vsakega posameznika je vedno isti:<br />

napredovanje v dobrem.<br />

Lev Nikolajevič Tolstoj<br />

3


I. SPLOŠNI PODATKI<br />

Naslov - sedež: Domžale, Savska cesta 3, 1230 Domžale<br />

Telefon: Uprava 7248-300, Ravnateljica: 7248-301,<br />

Svetovalna delavka: 7248-294, Fax: 7248-295<br />

Elektronski naslov: vrtec.domzale@guest.arnes.si<br />

Naslov spletnih strani: http://www2.arnes.si/~ljvvzd1s/<br />

JAVNI ZAVOD, USTANOVITELJ: Občina Domžale<br />

RAVNATELJICA: Jana Julijana Pirman<br />

POMOČNICA <strong>RAVNATELJICE</strong>: Vilma Hrovat, dipl.vzg., svet.<br />

SVETOVALNA DELAVKA: MIJA JERMAN soc. del.<br />

4


Enota SAVSKA – Domžale<br />

Savska cesta 3, Domžale<br />

Tel.: 01/ 7248 300<br />

POSLOVALNI ČAS:<br />

6.30 – 16.00<br />

ŠTEVILO ODDELKOV:<br />

• 2 oddelka drugega<br />

starostnega obdobja<br />

VRSTA PROGRAMA:<br />

• dnevni program<br />

PEDAGOŠKO-VZGOJNI PROCES SE IZVAJA PO KURIKULU<br />

VODJA ENOTE:<br />

Mojca Koželj<br />

Enota KEKEC – Radomlje<br />

Dermastjeva cesta 2/a,<br />

Radomlje<br />

Tel.: 01/ 7227 105<br />

POSLOVALNI ČAS:<br />

5.30 – 16.00<br />

ŠTEVILO ODDELKOV:<br />

• 1 oddelek prvega starostnega obdobja<br />

• 3 oddelke drugega starostnega obdobja<br />

VRSTA PROGRAMA:<br />

• dnevni program<br />

PEDAGOŠKO-VZGOJNI PROCES SE IZVAJA PO KURIKULU<br />

VODJA ENOTE:<br />

Miranda Krištof<br />

Enota MLINČEK – Radomlje<br />

Cesta borcev 3, Radomlje<br />

Tel.: 01/ 7227 180<br />

POSLOVALNI ČAS: 6.20 – 16.30<br />

ŠTEVILO ODDELKOV:<br />

• 3 oddelki drugega<br />

starostnega obdobja<br />

VRSTA PROGRAMA:<br />

• dnevni program<br />

PEDAGOŠKO-VZGOJNI PROCES SE IZVAJA PO KURIKULU<br />

VODJA ENOTE:<br />

Damjana Rode<br />

Enota CICIDOM – Količevo<br />

Šubičeva 1, Domžale<br />

POSLOVALNI ČAS: 5.30 – 16.00<br />

ŠTEVILO ODDELKOV:<br />

• 1 oddelek prvega<br />

starostnega obdobja<br />

• 3 oddelke drugega<br />

starostnega obdobja<br />

VRSTA PROGRAMA:<br />

• dnevni program<br />

PEDAGOŠKO-VZGOJNI PROCES SE IZVAJA PO KURIKULU<br />

VODJA ENOTE:<br />

Jana Kosirnik<br />

5


Enota PALČEK – Vir<br />

Hubadova 12, Domžale<br />

Tel.: 01/ 7242 870<br />

POSLOVALNI ČAS:<br />

6.15 – 17.00<br />

ŠTEVILO ODDELKOV:<br />

• 2 oddelka prvega<br />

starostnega obdobja<br />

• 4 oddelke drugega starostnega obdobja<br />

VRSTA PROGRAMA:<br />

• dnevni program<br />

PEDAGOŠKO-VZGOJNI PROCES SE IZVAJA PO KURIKULU<br />

VODJA ENOTE:<br />

Tatjana Molk<br />

Enota KRTEK – Ihan<br />

Tel.: 01/7214 891<br />

POSLOVALNI ČAS:<br />

5.40 – 16.10<br />

ŠTEVILO ODDELKOV:<br />

• 1 oddelek prvega<br />

starostnega obdobja<br />

• 2 oddelka drugega starostnega obdobja<br />

VRSTA PROGRAMA:<br />

• dnevni program<br />

PEDAGOŠKO-VZGOJNI PROCES SE IZVAJA PO KURIKULU<br />

VODJA ENOTE:<br />

Andreja Matkovič<br />

Enota OSTRŽEK – Rodica<br />

Kettejeva 12, Domžale<br />

Tel.: 01/ 7211 843<br />

POSLOVALNI ČAS: 6.00 – 16.30<br />

ŠTEVILO ODDELKOV:<br />

• 1 oddelek prvega<br />

starostnega obdobja<br />

• 2 oddelka drugega starostnega obdobja<br />

VRSTA PROGRAMA:<br />

• dnevni program<br />

Racman<br />

Dragomelj 180 a<br />

Dragomelj<br />

Varstvena<br />

družina<br />

Zoranina 7<br />

Domžale<br />

PEDAGOŠKO-VZGOJNI PROCES SE IZVAJA PO KURIKULU<br />

VODJA ENOTE:<br />

Sonja Pavlišič<br />

Enota RACMAN – Dragomelj<br />

Tel.: 01/ 5636 800<br />

POSLOVALNI ČAS:<br />

6.20 – 16.30<br />

ŠTEVILO ODDELKOV:<br />

• 3 oddelke prvega<br />

starostnega obdobja<br />

• 3 oddelke drugega<br />

starostnega obdobja<br />

VRSTA PROGRAMA:<br />

• dnevni program<br />

PEDAGOŠKO-VZGOJNI PROCES SE IZVAJA PO KURIKULU<br />

VODJA ENOTE:<br />

Anamarija Kermavnar<br />

6


II.ORGANIZIRANOST <strong>VRTCA</strong> <strong>DOMŽALE</strong> TER POSLOVALNI ČAS IN TELEFONSKE<br />

ŠTEVILKE POSAMEZNIH ENOT / ŠOLSKO LETO 2009/2010<br />

Zavod Vrtec Domžale vključuje 8 enot z 31 oddelki dnevnega varstva ter 1 varstveno družino.<br />

Enota:<br />

Krtek<br />

Šolska 3, Ihan<br />

Palček<br />

Hubadova 12, Vir<br />

Ostržek<br />

Kettejeva 12,<br />

Rodica<br />

Cicidom<br />

Šubičeva 18, Vir<br />

Kekec<br />

Dermastjeva 2<br />

Radomlje<br />

Mlinček<br />

Cesta borcev 3<br />

Radomlje<br />

Savska<br />

Savska c. 3<br />

Domžale<br />

Racman<br />

Dragomelj 180a<br />

Dragomelj<br />

Varstvena<br />

družina<br />

Zoranina 7<br />

Domžale<br />

Število<br />

oddelkov<br />

I. starostne<br />

skupine<br />

Število<br />

oddelkov<br />

II. starostne<br />

skupine<br />

Število<br />

kombiniranih<br />

oddelkov<br />

Odprto<br />

od – do<br />

Telefonska<br />

številka:<br />

1 2 - 5.40 - 16.10 7214 - 891<br />

2 4 - 6.15 - 17.00 7242 - 870<br />

1 2 - 6.00 - 16.30 7211 - 843<br />

1 3 - 5.30 - 16.00 7241 - 691<br />

1 3 - 5.30 - 16.00 7227 - 105<br />

- 2 - 6.20 - 16.30 7227 - 180<br />

- 2 - 6.30 - 16.00 7248 - 300<br />

3 3 - 6.20 - 16.30 5636 - 800<br />

1 - - 6.30 - 15.30 7211 - 525<br />

7


III. CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE<br />

Splošni cilji predšolske vzgoje:<br />

• razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,<br />

• razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah,<br />

• razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in<br />

izražanja,<br />

• negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje<br />

neodvisnega mišljenja,<br />

• spodbujanje jezikovnega razvoja in učinkovite in ustvarjalne rabe govora,<br />

• posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja,<br />

• spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,<br />

• spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah<br />

in skrbi za zdravje.<br />

S 1. 9. 2001 smo začeli uvajati nov kurikulum za vrtce. V njem so prepoznavna temeljna<br />

načela in cilji predšolske vzgoje; spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, se uči v<br />

aktivni povezavi s svojim socialnim in družbenim okoljem ter v vrtcu razvija svojo družbenost in<br />

individualnost. Temeljni vzgojno – izobraževalni cilj vrtca je optimalni razvoj otroka ne glede na<br />

spol in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.<br />

Cilji kurikuluma za vrtce so naslednji:<br />

• bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke,<br />

• pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih,<br />

• bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki<br />

hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih,<br />

• večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,<br />

• oblikovanje razmer za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost<br />

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in<br />

duševno konstitucijo),<br />

• večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok,<br />

• dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu,<br />

• rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu,<br />

• večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev,<br />

• povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,<br />

• izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.<br />

8


IV. NAČELA URESNIČEVANJA CILJEV KURIKULA ZA VRTCE:<br />

• načelo demokratičnosti in pluralizma,<br />

• nečelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v<br />

vrtcu,<br />

• načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma,<br />

• načelo omogočanja izbire in drugačnosti,<br />

• načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti,<br />

• načelo uravnoteženosti,<br />

• načelo strokovne utemeljenosti kurikula,<br />

• nečelo pogojev za uvedbo novega kurikula,<br />

• načelo horizontalne povezanosti,<br />

• načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete,<br />

• načelo sodelovanja s starši,<br />

• načelo sodelovanja z okoljem,<br />

• načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja,<br />

• načelo kritičnega vrednotenja,<br />

• načelo razvojno-procesnega pristopa,<br />

• načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.<br />

9


V. METODE<br />

Metoda je oblika, način ali postopek načrtnega, premišljenega dejanja, ravnanja ali mišljenja za<br />

dosego zastavljenega cilja.<br />

Izvajanje Kurikuluma za vrtce se izvaja po sledečih metodah:<br />

GIBANJE:<br />

igre, učenja, razlage, demonstracije, pogovora, vodenja…<br />

JEZIK:<br />

igre, učenja, pogovora, opisovanja, poslušanja, pripovedovanja vzgojiteljice, pripovedovanja<br />

otrok, obnavljanja zgodbe, dramatizacije, branja vzgojiteljice, lastne aktivnosti…<br />

UMETNOST:<br />

igre, učenja, lastne aktivnosti, petja, pripevanja, imitacije, poslušanja, ustvarjanja, doživljanja,<br />

igranja na instrumente (male, lastne..), praktičnega dela, ustvarjanja, prikazovanja,<br />

opazovanja, prepuščanja umetnosti (glasbi),<br />

eksperimentiranja, dela z lutko, dramatizacije…<br />

DRUŽBA:<br />

Igre, učenja, zgleda, opazovanja, pripovedovanja, lastne<br />

aktivnosti, pogovora, delo z AV-sredstvi, primerjanja,<br />

branja, vodenja, doživljanja, občutenja...<br />

NARAVA:<br />

opazovanja, igre, učenja, razvrščanja, igre, lastne<br />

aktivnosti, urejanja, prirejanja, štetja, merjenja,<br />

postavljanja hipotez, poročanja, posploševanja,<br />

pogovora…<br />

MATEMATIKA:<br />

igre, učenja, razvrščanja, urejanja, prirejanja, štetja,<br />

merjenja, postavljanja hipotez, poročanja, dela z<br />

računalnikom, razlage, opazovanja, primerjanja…<br />

10


VI. PREDSTAVITEV PROGRAMOV<br />

• Kurikulum je program za predšolske otroke v javnih vrtcih. Sprejel ga je Strokovni svet RS za splošno<br />

izobraževanje. Zajema vzgojo za vse predšolske otroke od končanega porodniškega dopusta staršev do<br />

vstopa v šolo.<br />

• Program izvajajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.<br />

• Načrtovanje poteka v obliki tematsko programskih sklopov, kjer je poudarjena vzporednost, skladnost<br />

in integracija med posameznimi področji dejavnosti: gibanjem, jezikom, umetnostjo, družbo, naravo,<br />

matematiko.<br />

• Načela predšolske vzgoje se upoštevajo pri organizaciji časa in prostora, pri izbiri dejavnosti otrok,<br />

oblik, metod in sredstev vzgojnoizobraževalnega dela, pri komunikaciji z otroki in odraslimi, pri<br />

načrtovanju in evalviranju dela in so vključena v vse elemente kurikuluma.<br />

• Cilji so v javnih vrtcih zakonsko obvezujočih. Globalni in operativni cilji so po posameznih dejavnostih<br />

podani v nadaljevanju Kurikula.<br />

Glede na trajanje nudimo:<br />

• dnevni program traja 9 ur in se izvaja v dopoldanskem času ter zajema vzgojo, varstvo in prehrano<br />

otrok in<br />

• krajši program 2 uri tedensko za otroke, ki niso vključeni v dnevni program, »Cicibanove urice«.<br />

Glede na starostna obdobja imamo:<br />

• program za otroke prvega starostnega obdobja, ki ga izvajamo v homogenih skupinah.<br />

• program za otroke drugega starostnega obdobja, ki ga izvajamo v homogenih skupinah.<br />

Glede na trajanje nudimo:<br />

• dnevni program traja 9 ur in se izvaja v<br />

dopoldanskem času ter zajema vzgojo, varstvo<br />

in prehrano otrok,<br />

• krajši popoldanski program 2 uri tedensko za<br />

otroke, ki niso vključeni v dnevni program,<br />

»Cicibanove urice«.<br />

11


OBOGATITVENI PROGRAMI<br />

Obogatitveni programi so namenjeni otrokom, ki obiskujejo dnevni program v dopoldanskem času<br />

in potrebujejo več spodbud na svojih »močnih področjih«. Otrokom in staršem nudijo dodatno<br />

možnost izbire. Program izvajajo strokovne delavke brez dodatnih doplačil staršev.<br />

• Ekologija,<br />

• Plesne vaje: Biba pleše,<br />

• Tečaj rolanja,<br />

• Igre na snegu in učenje smučanja,<br />

• Zlati sonček,<br />

• Prometna vzgoja,<br />

• Bralna značka: Pravljični palček,<br />

• Likovne ustvarjalnice,<br />

• Pevski zbor,<br />

• Knjigobube,<br />

• Gibalne urice,<br />

• Glasbene delavnice,<br />

• Kulturno dopoldne s<br />

pisateljico<br />

DODATNE DEJAVNOSTI<br />

Dopoldanske in popoldanske dopolnilne programe izvajajo strokovne delavke in zunanji sodelavci<br />

za otroke, ki so vključeni v dnevne programe, kot tudi za ostale otroke. Za vključitev otroka v te<br />

programe starši dodatno plačajo.<br />

• Integrirano učenje angleščine,<br />

• Plesni tečaj,<br />

• Gledališki abonma,<br />

• Plavalni tečaji,<br />

• Jesenovanje,<br />

PRAZNOVANJA<br />

• Praznovanje rojstnih dni otrok,<br />

• Teden otroka<br />

• Veseli december,<br />

• Pustovanje,<br />

• Kulturni praznik,<br />

• Praznovanje pomladi,<br />

• Gregorjevo,<br />

• Kresovanje,<br />

• Zaključek šolskega leta<br />

• Zimovanje,<br />

• Letovanje,<br />

• Lastovka – popoldanski<br />

termin,<br />

• Telovadba »3, 4, zdaj«<br />

- za otroke nad 3 leta –<br />

popoldanski termin<br />

12


PROJEKTI<br />

Posamezne vzgojiteljice ali enote kot celote se odločajo za projektno delo na različnih področjih in k<br />

temu pritegnejo tudi starše in druge sodelavce. Projektno delo poteka v okviru osnovnega programa:<br />

• Mojca se giba, inovacijski projekt<br />

• Ekologija,<br />

• Naravoslovni raziskovalci,<br />

• Domača lekarna,<br />

• Kekec planinec,<br />

• Pravljični nahrbtnik,<br />

• Naredimo prvo slikanico,<br />

• Etnološki kotiček,<br />

• Bontonček,<br />

• Ljudsko izročilo,<br />

• Pravljični palček,<br />

• Skrb za zdrave zobe,<br />

• Unicef-ovi projekti ( Otroci sveta, Preprečevanje<br />

nasilja).<br />

VI. OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI<br />

• Svet staršev,<br />

• svet zavoda,<br />

• roditeljski sestanki<br />

• pogovorne ure,<br />

• šola za starše – predavanja in delavnice<br />

• kotiček za starše,<br />

• vključevanje v vzgojno delo,<br />

• skupni izleti,<br />

• skupna praznovanja,<br />

• ustvarjalne delavnice,<br />

• strokovna knjižnica za starše.<br />

PRAVICE STARŠEV IN OTROK, DOLOČENIH V MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI<br />

IN ZAKONIH<br />

• Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi<br />

zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki.<br />

• Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in<br />

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn.<br />

• Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve<br />

po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire ter drugačnosti, ki jo mora omogočiti<br />

organizacija življenja in dela v vrtcu.<br />

• Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega<br />

duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.<br />

• Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.<br />

• Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in<br />

pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.<br />

• Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim<br />

mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v<br />

strokovno avtonomnost vrtca.<br />

• Ob vstopu v vrtec se staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec.


OBVEZNOSTI STARŠEV DO <strong>VRTCA</strong><br />

Ob sprejemu otroka v vrtec morajo starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju<br />

otroka. Starši so dolžni:<br />

• spoštovati sprejete dogovore in čas, ko je vrtec odprt,<br />

• obveščati vrtec o zdravstvenem stanju otroka in njegovih posebnostih,<br />

• obvestiti vrtec o otrokovi nalezljivi bolezni,<br />

• redno poravnavati finančne obveznosti za opravljene storitve,<br />

• izpolniti obrazec izpisnica 30 dni pred predvidenim izpisom otroka,<br />

• sporočati spremembe podatkov o bivališču, dosegljivosti na telefonsko številko in podobno,<br />

• starši morajo otroka primerno obleči in obuti, da bo lahko varen in sproščen pri igri na<br />

prostem,<br />

• starši morajo poskrbeti, da otrok ne prinaša v vrtec nevarnih in dragih predmetov ali igrač,<br />

• starši lahko v vrtec pripeljejo le zdravega otroka.<br />

VII. SODELOVANJE <strong>VRTCA</strong> Z OKOLJEM<br />

Vrtec sodeluje:<br />

• z osnovno šolo (medsebojne hospitacije in obiski, koriščenje<br />

telovadnice),<br />

• s krajevnimi skupnostmi (vključevanje v različne prireditve),<br />

• z zdravstvenim domom – pediatri, šolsko zobno ambulanto,<br />

mentalno higienskim oddelkom,<br />

• s centrom za socialno delo pri reševanju socialne<br />

problematike,<br />

• s športnimi društvi – tekmovalne prireditve in predstavitve,<br />

• z gasilsko brigado in društvi – sodelovanje na vajah,<br />

• s policijsko postajo – obiski policajev,<br />

• s čebelarsko zvezo Slovenije – obisk čebelarja,<br />

• z Zvezo prijateljev mladine Domžale,<br />

• z domom upokojencev – obiski pri oskrbovancih,<br />

• s KD Franca Bernika – abonma.<br />

Obiskujemo tudi knjižnico, glasbeno šolo, galerije in razstave.<br />

14


» Zakaj se majhni dečki počutijo srečne v najbolj umazanem močvirju,<br />

izgubijo pa voljo do življenje takoj, ko prednje postavimo posodo tople vode,<br />

da bi jih umili – je zame največja tajnost, odkar obstaja svet.«<br />

J. Robin<br />

V VRTCU <strong>DOMŽALE</strong> PA TO VEMO! ZAUPAJTE NAM VAŠE MALČKE.<br />

Naslov publikacije: Vrtec Domžale<br />

Uredila: Vilma Hrovat, pom. ravnateljice<br />

Leto izida: 2009<br />

Leto natisa: 2009<br />

Natisnil: Album d.o.o.<br />

Število izvodov: 700<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!