29.09.2015 Views

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE 2013/2014

LDN obogatitvene dejavnosti - Vrtec Domžale

LDN obogatitvene dejavnosti - Vrtec Domžale

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>OBOGATITVENE</strong> <strong>DEJAVNOSTI</strong> V<br />

<strong>VRTCU</strong> <strong>DOMŽALE</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />

‣ BIBA PLEŠE<br />

‣ MALA BIBA PLEŠE<br />

‣ MALI SONČEK<br />

‣ IGRE NA SNEGU IN UČENJE SMUČANJA<br />

‣ DNEVI KOLESARJENJA<br />

‣ UČENJE ROLANJA


BIBA PLEŠE<br />

Plesna dejavnost Biba pleše je namenjena vsem otrokom,starim 3 – 6 let, ki radi plešejo,<br />

pojejo in se gibalno izražajo. Dejavnost je brezplačna in se izvaja enkrat tedensko v<br />

dopoldanskem času.<br />

<br />

<br />

<br />

OPERATIVNI CILJI:<br />

Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,<br />

Spoznavanje umetniške zvrsti,<br />

Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

CILJI:<br />

doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja,<br />

razvijanje prostorskih,časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav o<br />

umetnosti, komunikacij o sebi in drugih,<br />

negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanje z usmerjanjem povečane<br />

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih<br />

virov iz okolja,<br />

uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z<br />

umetniškimi sredstvi- plesom in njegovim izraznimi lastnostmi,<br />

doživljanje,spoznavanje in uživanje v plesni umetnosti,<br />

razvijanje izražanje skozi plesno umetnost,<br />

spodbujanje ustvarjalnosti,<br />

otrok izvaja različne plesne formacije.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

VSEBINE:<br />

rajalne in gibalne igre,<br />

izštevanke, šaljivke,<br />

ljudske pesmi in glasba različnih narodov,<br />

izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev,<br />

izražanje, komuniciranje in ustvarjanje s plesom in gibanjem,<br />

ples v različnem tempu in ritmu,<br />

bibarije,<br />

ples s soplesalcem v paru in skupini in skupinski plesi.<br />

otroški in družabni plesi,<br />

bansi,<br />

improvizacije; ples z rekviziti,<br />

sproščanje ob glasbi, masaže,<br />

izmišljanje gibov,<br />

elementi folklore.<br />

MALA BIBA PLEŠE<br />

Plesna dejavnost Mala Biba pleše je namenjena otrokom v prvem starostnem obdobju, ki se<br />

prvič srečujejo z glasbeno in plesno umetnostjo. Dejavnost je brezplačna in se izvaja enkrat


tedensko v dopoldanskem času, v trajanju 15 – 30 minut. Plesne dejavnosti bodo prilagojene<br />

starosti in razvojni stopnji otrok.<br />

<br />

<br />

OPERATIVNI CILJI:<br />

Omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti najmlajših otrok,<br />

Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

CILJI:<br />

usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger,<br />

razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok<br />

in nog), ravnotežje,<br />

usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),<br />

načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli<br />

lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi,<br />

pridobivanje in spoznavanje osnov plesa,<br />

razgibavanje, sprostitev, uživanje v plesu,<br />

spoznavanje in poslušanje glasbe,<br />

povezovanja gibanja z elementi časa, ritma in prostora,<br />

sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, valjanje, plazenje).<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

VSEBINE:<br />

rajalne in gibalne igre,<br />

izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev,<br />

ples v različnem tempu in ritmu,<br />

bibarije,<br />

bansi,<br />

improvizacije; ples z rekviziti,<br />

sproščanje ob glasbi, masaže,<br />

izmišljanje gibov,<br />

različne oblike plesa (skupno, individualno),<br />

organizacijo skupin (krog, kolona …),<br />

hitrost (hitro – počasi).


MALI SONČEK<br />

Gibalni program Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo<br />

razširitev, posodobitev in obogatitev. Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti.<br />

Sestavljen je iz štirih stopenj.<br />

Namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi vsebinami. Poudarek<br />

daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

CILJI:<br />

Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu zlasti na prostem z raznovrstnimi<br />

dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne pripomočke,<br />

Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa,<br />

Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na vremenske<br />

razmere,<br />

Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih<br />

obdobjih<br />

Spodbuditi športna društva, klube, zveze, zasebne športne delavce in druge k<br />

sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju gibalnih/športnih vsebin<br />

predšolskim otrokom,<br />

postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti,<br />

Optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja in<br />

ravnotežje,<br />

Seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

VSEBINE:<br />

Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja, kot so<br />

hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki …,<br />

Igre na prostem,<br />

Sprehodi, izleti, orientacijski pohod,<br />

Igre z žogo,<br />

Športno popoldne s starši,<br />

Kros,<br />

Igre brez meja,<br />

Ustvarjanje z gibom in ritmom,<br />

Vožnja s skirojem/kolesom,<br />

Igre na snegu,<br />

Rolanje,<br />

Drsanje,<br />

Igre z vodo.


IGRE NA SNEGU IN UČENJE SMUČANJA<br />

Obogatitvena dejavnost Igre na snegu in učenje smučanja je namenjena otrokom letnik<br />

rojstva 2007 in 2008. Učenje in igre bodo potekale 5 dni, ko bodo ugodne snežne razmere za<br />

izvedbo. Dejavnost je brezplačna in bo potekala v dopoldanskem času, izvajale pa jo bodo<br />

strokovne delavke, ki so za to usposobljene. Smučarsko opremo otroci prinesejo od doma,<br />

izjemoma in v dogovoru z vzgojiteljico si jo lahko izposodijo tudi v vrtcu.<br />

<br />

<br />

OPERATIVNI CILJI:<br />

Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin športa na snegu,<br />

Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.<br />

<br />

<br />

<br />

CILJI:<br />

Spoznavanje športne opreme, primerne za dejavnost na snegu,<br />

Pridobivanje spretnosti smučanja,<br />

Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih<br />

dejavnosti ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

VSEBINE:<br />

Igre na snegu, ogrevanje,<br />

Spoznavanje smučarske opreme,<br />

Osnovna drža na smučeh,<br />

Pravilno vstajanje po padcu,<br />

Prestopanje na smučeh (levo, desno, krog),<br />

Drsenje po eni smučki,<br />

Vzpenjanje (stopničasti in poševni korak),<br />

Obrati na mestu,<br />

Smuk naravnost (v nizki in visoki drži, zibanje v kolenih, skozi vratca),<br />

Zavoji (pluženje).


DNEVI KOLESARJENJA<br />

Dnevi kolesarjenja se izvajajo v najstarejših skupinah v vseh enotah Vrtca Domžale. Izvajajo<br />

jih strokovne delavke. Kolo in kolesarsko opremo lahko otroci prinesejo od doma, lahko pa si<br />

jo izposodijo v vrtcu.<br />

GLOBALNI CILJI:<br />

- Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti,<br />

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.<br />

CILJI:<br />

- Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja<br />

- Razvijanje ravnotežja<br />

- Spoznavanje s kolesom in kolesarsko opremo<br />

- Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom<br />

- Navajanje na varno vključevanje v promet,<br />

- Premagovanje strahu pred vožnjo s kolesom.<br />

VSEBINE:<br />

- Igra, raziskovanje, opazovanje kolesa,<br />

- Seznanitev s kolesarsko opremo,<br />

- Vaje ravnotežja,<br />

- Prometna varnost (kolesarska steza, prometni predpisi, prečkanje ceste,<br />

prepoznavanje, nevarnih situacij, upoštevanje pravil),<br />

- Varno ustavljanje,<br />

- Vožnja navkreber in spusti,<br />

- Izvajanje različnih nalog med vožnjo,<br />

- Voziti slalom med ovirami.


UČENJE ROLANJA<br />

Brezplačna obogatitvena dejavnost Učenje rolanja je namenjena vsem otrokom, ki si želijo<br />

rolati in so rojeni leta 2007 in 2008. Predznanje rolanja ni potrebno, saj jih strokovne delavke<br />

razdelijo v začetne in nadaljevalne skupine, da delo poteka varneje, lažje in bolj učinkovito.<br />

Dejavnost poteka pet dni, predvidoma v pomladanskih mesecih v dopoldanskem času.<br />

Izvajajo pa jo strokovne delavke, ki so zato usposobljene. Rolerje in obvezno zaščitno<br />

opremo otroci prinesejo s seboj, izjemoma si jo lahko izposodijo v vrtcu.<br />

<br />

<br />

GLOBALNI CILJI:<br />

Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti<br />

Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin rolanja.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

CILJI:<br />

Razvijanje ravnotežja in koordinacije gibanja,<br />

Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalne<br />

dejavnosti,<br />

Skrb za lastno varnost in varnost drugih,<br />

Razvijanje moči, natančnosti, gibljivosti in vztrajnosti.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Spoznavanje opreme za rolanje,<br />

Vaje za ravnotežje,<br />

Padci in pravilno vstajanje,<br />

Varno zaviranje,<br />

Osnovni koraki rolanja,<br />

Vaje v gibanju,<br />

Ustavljanje z zavoro,<br />

Slalom,<br />

Vožnja po eni nogi,<br />

Poligon, vožnja z ovirami.<br />

VSEBINE:<br />

Obogatitvena dejavnost ANGLEŠKE MINUTKE<br />

Enota Racman


skupina Želve<br />

5-6 let<br />

šol. leto <strong>2013</strong>/14<br />

Področje dejavnosti: DRUŽBA, JEZIK<br />

Globalni cilji:<br />

- Spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja ter spoznavanje jezikovnih razlik.<br />

- Možnost seznanjanje z angleško kulturo in tradicijo.<br />

- Zavedanje obstoja lastnega in tujih jezikov ter lastne in tuje kulture.<br />

Cilji:<br />

- Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo<br />

- Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta<br />

- Doživljanje in spoznavanje, da otroci v drugi državi govorijo drugače.<br />

- Poslušanje in spoznavanje angleškega jezika.<br />

- Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa.<br />

Vsebine:<br />

- Poslušanje in postopno ponavljanje pesmi in deklamacij v angleškem jeziku<br />

- Spoznavanje tuje dežele in njenih značilnosti<br />

- Ogled knjig in pogovor o Veliki Britaniji<br />

- Izštevanke v angleškem jeziku<br />

- Didaktične igre v angleškem jeziku<br />

- Spoznavanje imen za števila, barve, pojme, predmete,… v angleškem jeziku<br />

Domžale, 19. 9. <strong>2013</strong><br />

Anamarija Kermavnar


Obogatitvena dejavnost KUHAJMO Z ŽABICO<br />

Enota Racman<br />

skupina Žabice<br />

šolsko leto <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />

V šolskem letu <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong> bomo v skupini Žabice izvajali obogatitveno dejavnost Kuhajmo z<br />

žabico. Enkrat mesečno bomo pripravljali različne otroške jedi (sadne napitke, namaze, peka<br />

piškotov,..). Ker je zdrava hrana dandanes še kako pomembna, se bomo ob vsaki pripravi jedi<br />

pogovorili o njenih sestavinah, ter o tem, zakaj je določena snov pomembna za naše telo oz.za<br />

zdrav način življenja. Dejavnost je brezplačna, vodili pa jo bova Katja Lah in Lidija Osolnik.<br />

Namen dejavnosti je otroke aktivno vključiti v pripravo hrane, ter jih s tem spodbuditi k<br />

pokušanju najrazličnejše hrane.<br />

GLOBALNI CILJ:<br />

<br />

Spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja;<br />

OPERATIVNI CILJI:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

otrok spoznava kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in krepitev<br />

zdravja;<br />

otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo<br />

ohranjati zdravje;<br />

otrok sodeluje pri pripravi različne hrane;<br />

otrok prepoznava različne okuse hrane;<br />

otrok opisuje svoja občutja ob pokušanju hrane;<br />

otrok sodeluje pri pospravljanju ob končani pripravi hrane;<br />

VSEBINE:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Prebiranje različne kuharske literature;<br />

Priprava sadnih napitkov, namazov, piškotov in drugih otroških jedi;<br />

Pospravljanje po končani pripravi hrane;<br />

Pogovori o zdravi prehrane in zdravem načini življenja;<br />

Izdelava plakatov z recepti;<br />

Dragomelj, september <strong>2013</strong><br />

Katja Lah


Obogatitvena dejavnost GLASBENE MINUTKE<br />

Skupina Želve<br />

šolsko.leto <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />

V šolskem letu <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong> bomo v skupini Želve izvajali obogatitveno dejavnost Glasbene minutke.<br />

Enkrat tedensko bomo prepevali že znane pesmi ob spremljavi različnih inštrumentov (kitara, flavta,<br />

metalofon, klaviatura), se naučili novih pesmi, igrali na MRI in zraven prepevali, izdelovali različna<br />

glasbila in spoznavali inštrumente, katerih še ne poznamo in poizkusili na njih tudi igrati.<br />

Namen dejavnosti je, otroke spoznati z različnimi glasbili, prepevati pesmi in se ob njih zabavati in<br />

jim omogočiti, da se ob prepevanju sprostijo in uživajo.<br />

GLOBALNI CILJ:<br />

<br />

CILJI:<br />

<br />

<br />

Doživljanje, spoznavanje in uživanje v glasbeni umetnosti<br />

Razvijanje izražanja in komuniciranja z glasbeno umetnostjo<br />

Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje in eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi<br />

(telesom, glasom, tehnikami in inštrumenti)<br />

Dragomelj, 19.9.<strong>2013</strong><br />

Mateja Vuk


Obogatitvena dejavnost<br />

OSTRŽKOVA ZAKLADNICA KAMENČKOV<br />

Enota Ostržek<br />

V skladu s strateškimi cilji za obdobje več let smo letos pripravili nov projekt v<br />

sodelovanju s starši. Na izletih, sprehodih in različnih drugih ciljih bomo ob spoznavanju<br />

naše prelepe narave spoznavali del le-te, kamne. Otroci bodo v vrtec prinesli kamenček, ki<br />

ga bodo na določenem kraju izbrali. Tako bomo ob koncu leta pripravili razstavo v obliki<br />

zbirke kamnov in kot ustvarjalno delo izdelkov iz kamenčkov in kamnov.<br />

CILJ:<br />

o spoznavati živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, spoznavati estetske<br />

razsežnosti kamnov iz okolice<br />

o razvijati interes za opazovanje okolice<br />

o razvijati estetski čut<br />

o oblikovati dober odnos do narave<br />

o razvijati ustvarjalnost<br />

o povezovati vrtec in starše z novo obliko sodelovanja<br />

Ostržkove


Obogatitvena dejavnost<br />

OSTRŽKOVO GLASBENO DOPOLDNE<br />

Enota Ostržek<br />

V šolskem letu <strong>2013</strong>/14 bom vodila obogatitveno glasbeno dejavnost, ki bo 1x<br />

mesečno združevala vse tri Ostržkove starostne skupine, v veselem decembru pa bodo ta<br />

srečanja še pogostejša.<br />

Povezovalo nas bo:<br />

o prepevanje otroških in ljudskih pesmi,<br />

o poslušanje glasbe,<br />

o igranje na male in lastne instrumente ter spoznavanje novih instrumentov,<br />

o vključevanje lutke kot spodbude za primerno petje in prijetno čustveno<br />

ozračje.<br />

Cilji, ki jih želim doseči, so:<br />

o zbujati, razvijati, poglabljati veselje do glasbe,<br />

o otrokom omogočiti raznoliko glasbeno aktivnost,<br />

o otrokom omogočiti prijetno doživljanje glasbe ter vplivati na prijetna čustva ob<br />

aktivnem sodelovanju,<br />

o vplivati na oblikovanje dobrega glasbenega okusa,<br />

o z izvajanjem ustreznih ljudskih pesmi vplivati na ohranjanje ljudskega izročila,<br />

- povezovati glasbo, lutke in ples.<br />

Marjeta Osolin


Obogatitvena dejavnost<br />

OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE<br />

Enota Ostržek<br />

V letošnjem šolskem letu bom nadaljevala z obogatitveno dejavnostjo OSTRŽKOVO<br />

PRAVLJIČNO DOPOLDNE, saj je bil odziv otrok v preteklem šolskem letu pozitiven .<br />

Vsebine knjig bom prilagajala načrtom posameznih skupin , letnim časom , praznikom in<br />

starosti otrok .<br />

CILJI :<br />

o doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke<br />

o otrok ob knjigi doživlja ugodje ,veselje , zabavo , povezuje estetsko in fizično ugodje<br />

in pridobiva pozitivni odnos do literature<br />

o otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu<br />

o otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta<br />

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora)<br />

o ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih literarnih del razvija zmožnost<br />

domišljijske rabe jezi ; s književno osebo se identificira ter doživlja književno<br />

dogajanje<br />

Nataša Okorn


Obogatitvene dejavnosti NAŠA ČETICA KORAKA<br />

Enota Savska<br />

Šolsko leto <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />

V tem šolskem letu začenjamo v vrtcu Savska z izvajanjem nove obogatitvene dejavnosti<br />

Naša četica koraka – ponedeljkovi sprehodi in izleti. Izvajala se bo v ponedeljkih, ob lepem<br />

vremenu. Izvajalke bomo vse strokovne delavke enote Savska. Povezovala bo otroke obeh<br />

starostnih skupin na skupnih sprehodih po bližnji in daljni okolici vrtca.<br />

GLOBALNI CILJ: Spoznavanje Domžal in okolice.<br />

CILJI:<br />

Spoznavanje ožjega in širšega družbenega, kulturnega in naravnega okolja ter<br />

seznanjanje s kulturo, tradicijo, zgodovino, običaji in turizmom.<br />

Doživljanje umetnosti kot del družbenega, kulturnega, športnega in turističnega<br />

življenja.<br />

Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do sebe, ljudi, do žive<br />

in nežive narave.<br />

Spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi in<br />

kakovostjo življenja.<br />

Omogočanje in spodbujanje gibanja v naravi ter spoznavanje varne hoje v prometu.<br />

<strong>DEJAVNOSTI</strong>:<br />

Sprehodi po bližnji in dalnji okolici vrtca v vseh letnih časih ( sadovnjak, travnik,<br />

gozd, polje),<br />

sprehodi po mestu: ogled železniške, avtobusne postaje, obisk pošte,<br />

sprehod do mestnih parkov, drugih vrtcev in šol,<br />

ogled starih in novih stavb v mestu, kulturnih in drugih zanimivosti,<br />

obisk kmetije Cerar, vrtnarije Kos, cvetličarne, tržnice, čevlarja, urarja, trgovine<br />

sprehodi ob Kamniški Bistrici,<br />

fotografiranje mesta, ljudi, narave,<br />

izdelava makete Domžal,<br />

priprava razstave fotografij in likovnih otroških del na temo Domžale moje mesto.


Obogatitvena dejavnosti GIBALNI ČETRTEK<br />

Enota Savska<br />

Šolsko leto <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />

Tedensko gibalno dejavnost bomo tudi v šol. letu <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong> izvajale vse strokovne delavke<br />

enote Savska.<br />

- Gibalne dejavnosti bomo organizirale na prostem ( travnate površine – igrišče, dvorišče<br />

vrtca, v naravi, na atletskem stadionu) ter v zaprtih prostorih vrtca (igralnica, hodnik s<br />

stopniščem).<br />

- V okviru dejavnosti bomo izvajale tudi projekt Mali Sonček.<br />

- Glede na prostor in število otrok bomo uporabljale različne učne metode ( demonstracija,<br />

razlaga, pogovor) in oblike dela ( frontalna, skupinska, individualna).<br />

- Dejavnost bo organizirana tako, da bo potekala tekoče, brez zastojev.<br />

GLOBALNI CILJI:<br />

Omogočanje in spodbujanje gibalne aktivnosti otrok;<br />

Spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojni pomoči in<br />

športnega obnašanja.<br />

CILJI:<br />

Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja;<br />

razvijanje koordinacije, skladnosti gibanja celega telesa, moči,<br />

pomoč starejših otrok mlajšim;<br />

razumevanje in upoštevanje pravil iger,<br />

omogočanje raznovrstnih športnih dejavnosti;<br />

spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, spoštovanje in sprejemanje<br />

različnosti,<br />

razvijanje vzdržljivosti,<br />

usvajanje osnovnih načinov gibanj z žogo,<br />

spoznavanje in usvajanje različnih gimnastičnih vaj,<br />

sprejemanje zmage in poraza kot sestavnega dela ige.<br />

sproščanje z gibanjem in drugimi oblikami.<br />

VSEBINE:<br />

Gibalne in rajalne igre,<br />

elementarne igre,<br />

poligoni,<br />

dejavnosti za razvoj ravnotežja,<br />

gibalni sprehodi, igre v naravi (hoja, tek v naravi)<br />

tek po tekaški stezi na atletskem stadionu,<br />

dejavnosti z žogo,


gimnastične vaje,<br />

igre na snegu,<br />

sproščanje


Obogatitvena dejavnosti DELAVNICE Z GLINO<br />

Enota Savska<br />

šolsko leto <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />

Delavnice z glino so obogatitvena dejavnost, ki jo v tem šol. letu v enoti Savska večkrat<br />

letno izvajta Mateja Vrhovnik in Nena Orehov.<br />

Namen delavnic je otrokom približati naraven material, ki nosi v sebi<br />

neskončne možnosti oblikovanja ter razvijanje otrokovega raziskovanja<br />

ustvarjalnosti in domišljije.<br />

VSEBINE:<br />

Otroci bodo na igriv način oblikovali svoje unikatne izdelke, katerih navdih bodo<br />

iskali v naravi, med vsakdanjimi uporabnimi in starinskimi predmeti.<br />

Obisk Slovenskega etnografskega muzeja, (skupina Ježi)<br />

delavnica s kiparko Evo Peterson Lenassi v Lončarskem ateljeju, (skupina Ježi)<br />

priprava razstave otroških izdelkov.<br />

Domžale, 20. 9. <strong>2013</strong><br />

Aleksandra Andrić

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!