Views
1 week ago

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN, CHÌ, ASEN TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC MẶT VÀ ĐẤT Ở KHU VỰC MỎ THAN KHE SIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ (2016)

https://app.box.com/s/qbs13c5tlt2ulzmuoolifyiorbqw181n

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 13 2,16 0 14 0,33 0 15 0 0 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định đo phù hợp. 6 (ppb) Phuong pháp AAS 4 2 0 Equation y = a + b*x Weight No Weighting Residual Sum 3,07109 of Squares Pearson's r 0,96289 Adj. R-Square 0,92155 Value Standard Error B Intercept 0,70431 0,24307 B Slope 0,85989 0,06685 0 2 4 6 Phuong pháp ICP-OES (ppb) Hình 3.11: Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với asen trong mẫu nước Kết quả các hệ số của phương trình hồi quy thu được như sau: r = 0,963 Các đại lương thống kê tương ứng là: độ sai chuẩn SEa= 0,24307; SEb= 0,06685 Giá trị chuẩn t với 13 bậc tự do, độ tin cậy 95 % là tbảng = 2,16 Vì vậy hệ số của a và b tương ứng là: ttính = =12,88 Kết quả này cho thấy giá trị ttính > tbảng nghĩa là 2 phương pháp cho kết quả Bảng 3.22: Kết quả đo Chì trong mẫu nước Số TT Phương pháp AAS (ppb) Phương pháp ICP-OES (ppb) 1 23,82 23,64 2 20,16 20,07 3 17,24 17,12 4 15,28 15,34 5 7,28 6,88 6 9,18 9,11 7 14,62 14,33 8 16,68 16,54 9 8,24 8,13 10 6,76 6,69 11 16,34 16,23 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 58 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 12 12,42 12,38 13 8,16 8,05 14 0 0 15 0,82 0 Phuong pháp AAS 30 (ppb) 20 10 0 0 10 20 30 Phuong pháp ICP-OES Equation y = a + b*x Weight No Weighti Residual 0,54653 Sum of Squares Pearson's r 0,99958 Adj. R-Squ 0,99909 Value Standard E B Intercept 0,295 0,1068 B Slope 0,988 0,00797 (ppb) Hình 3.12: Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với chì trong mẫu nước Kết quả các hệ số của phương trình hồi quy thu được như sau: a = 0,295; b = 0,99; r = 0,999 Các đại lương thống kê tương ứng là: Độ sai chuẩn SEa= 0,1068; SEb= 0,00797 Giá trị chuẩn t với 13 bậc tự do, độ tin cậy 95 % là tbảng = 2,16 Vì vậy hệ số của a và b tương ứng là: a = 0,24 ± 0,27 b = 0,99 ± 0,02 ttính= = 80,56 Kết quả này cho thấy r đạt gần 1, ttính > tbảng. Điều đó chứng tỏ không có bằng chứng về sự khác giữa hai tập số liệu đo chì trong các mẫu nước của 2 phương pháp. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bảng 3.23: Kết quả đo Asen trong mẫu đất MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 59 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG