28.05.2018 Views

SOL Vastuullisuusraportti 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.sol.fi<br />

<strong>Vastuullisuusraportti</strong> <strong>2018</strong><br />

Arjen tekoja


4 Vastuullisuus – arjen tekoja<br />

10 Organisaation taustakuvaus<br />

14 Johtaminen <strong>SOL</strong>issa<br />

22 Taloudellinen vastuu<br />

24 Vastuut sidosryhmille<br />

28 Ympäristövastuu<br />

38 Sosiaalinen vastuu<br />

2 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 3


Kansainvälistä<br />

palvelua<br />

paikallisesti<br />

1Vastuullisuus<br />

– arjen tekoja<br />

S<strong>SOL</strong> Vastuullisuus -opas on kahdeksas tässä<br />

muodossa. Opas julkaistaan suomeksi ja<br />

englanniksi joka vuosi keväällä verkkosivuilla.<br />

Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja<br />

muotoilla palvelujamme entistä kestävämmäksi<br />

ja vastuullisemmaksi asiakkaiden ja sidosryhmien<br />

tarpeet huomioiden. Opas sisältää osin johdatusta<br />

asia-alueeseen ja tunnuslukuja toteutuneesta sekä tulevaisuuden<br />

tavoitteita.<br />

Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa <strong>SOL</strong>issa yrityksen<br />

liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka<br />

määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella<br />

ottaen huomioon keskeiset sidosryhmät.<br />

Arjen työssä huolehditaan monista vastuullisuuteen<br />

liittyvistä käytännön asioista kuten työturvallisuudesta,<br />

hyvästä esimiestyöstä, työmenetelmien kehittämisestä,<br />

ympäristöasioista, työn tekemisen etiikasta ja hyvästä<br />

työyhteisöstä, toisista ja asiakkaista välittämisestä, oikeasta<br />

palkanmaksusta, osaamisen kehittämisestä ja lukuisista<br />

pienistä asioista. Tavoitteemme on olla erinomainen<br />

yrityskansalainen, missä oleellista on toiminnan jatkuvuus,<br />

toimitusketjujen vastuullisuus, ylivoimainen palvelukokemus<br />

asiakkaillemme, vastuullinen ympäristöasioista<br />

huolehtiminen, työhyvinvointi sekä jatkuva kehittyminen ja<br />

kehittäminen. Vastuullisuus on välttämätöntä ja globaalia.<br />

Yhä enemmän eettiset ja vastuulliset valinnat sanelevat<br />

myös hankintapäätöksiä ja kulutusta.<br />

Raportoidut luvut ovat <strong>SOL</strong>-konsernin lukuja, ellei<br />

tekstissä toisin mainita. Segmentteinä ovat Suomi ja<br />

ulkomaan tytäryhtiöt ja toimintoina <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:n<br />

liiketoiminta-alueet: kiinteistöpalvelut, siivous- ja toimitilapalvelut<br />

sekä turvallisuuspalvelut, <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut Oy:n<br />

pesulapalvelut sekä <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpalvelut.<br />

Liikevaihto<br />

312<br />

milj. eur<br />

€€€€€<br />

Henkilöstömäärä<br />

14 000<br />

Asiakastyytyväisyyskäynnit<br />

38 000<br />

4 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 5


1.1 Toimintaympäristön<br />

kuvaus Suomessa<br />

Suomen talous on elpyi viime vuonna selvästi, kun vienti,<br />

investoinnit ja kulutus kasvavat kaikki samanaikaisesti.<br />

Kiinteistöpalvelualalla arviot alkuvuoden <strong>2018</strong> alun<br />

kehityksestä ovat kuitenkin aiempaa varovaisemmat EK:n<br />

suhdannebarometrissa. Alalla on vuosien ajan ollut hyvä<br />

kasvutrendi, mutta työvoiman saatavuus-ongelmat voivat<br />

katkaista tämän kehityksen.<br />

Barometrin mukaan kiinteistöpalveluiden myynnin ja<br />

henkilöstömäärän kasvu hidastui v. 2017 syyskuussa. Alan<br />

suhdannenäkymien käyrä on sahaillut edestakaisin v. 2017.<br />

Vallitseva suhdannetilanne on keskimääräisellä tasolla.<br />

Liikevaihdossa muiden palveluiden liikevaihto on kirinyt<br />

ohi kiinteistöpalveluista, mutta alan kasvu on jatkunut. Se<br />

on edelleen nopeampaa kuin taloudessa keskimäärin.<br />

Myös kuntasektorilla ostopalvelut lisääntyvät, mutta<br />

tämä kehitys on selvästi hitaampaa kuin yksityisellä sektorilla.<br />

Kunnissa toimintojen ulkoistaminen on vielä vähäistä.<br />

Niissä työ tehdään yleensä omien työntekijöiden voimin.<br />

Kunnat ovat ulkoistaneet siivouspalveluista 20–25 %,<br />

kiinteistöhuollosta ja teknisistä palveluista noin 40 %. Alalla<br />

on suuret potentiaaliset markkinat ja kiinteistöpalvelu voi<br />

siten hyvin lisääntyä edelleen lähivuosina.<br />

Pesulapalveluiden liikevaihdon kasvu on ollut edellisinä<br />

vuosina vaimeaa. Henkilöstöpalvelualalla on nyt meneillään<br />

kasvun aika, mutta <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluiden tulos<br />

on ollut selvästi yli alan keskimääräisten lukujen.<br />

1.2 <strong>SOL</strong> Future<br />

<strong>SOL</strong> Futuressa on ennakoitu <strong>SOL</strong>in tulevaisuuden näkymää<br />

kiinteistöpalvelumarkkinoilla ja henkilöstövuokrauksessa<br />

vuoteen 2025 asti. Tulevaisuuden markkinoilla <strong>SOL</strong> on<br />

vahva toimija.<br />

Liikevaihtomme kasvutavoite vuoteen 2025 mennessä<br />

on konsernitasolla 1001 milj. euroa, josta Suomen osuus<br />

755 milj. euroa ja ulkomaiset tytäryhtiöt 246 milj. euroa,<br />

jolloin ulkomaan osuus konsernin liikevaihdosta tulee<br />

olemaan 25 %. Vastaavasti henkilöstömäärän arvioidaan<br />

Suomessa kasvavan noin 20 000 henkilöön ja myös ulkomaisissa<br />

tytäryhtiöissä kasvavan merkittävästi.<br />

Ennakoimme jopa 60 % työntekijöistämme olevan<br />

vuonna 2030 syntyisin muualta kuin Suomesta, kun tänä<br />

päivänä osuus on n. 30 %. Työntekijöiltä tullaan odottamaan<br />

entistä enemmän moniosaamista, jossa erilaisia<br />

työtehtäviä yhdistetään keskenään. Keskeisimmät työpaikat<br />

tulevat olemaan kiinteistön ylläpidon lisäksi logistiikan,<br />

teollisuuden ja kaupan toimialoilla. Koulutukseen panostamalla<br />

huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja kehittymisestä.<br />

Ikäohjelman avulla taas huomioidaan eri ikäryhmien<br />

työllistymistarpeet. Ohjelmassa on huomioitu eri ryhmien<br />

elämäntilanteet ja elämäntilanteeseen sopivia työtehtäviä.<br />

Toimintatapojen digitalisoimista tullaan jatkamaan<br />

vauhdilla.<br />

Liikevaihtotavoite (milj. euroa)<br />

Kuva 4. Konsernin liikevaihtotavoite vuoteen 2025<br />

1010<br />

1001<br />

808<br />

606<br />

404<br />

202<br />

0<br />

222,6<br />

51,4<br />

2015<br />

274<br />

404<br />

107<br />

2020<br />

512<br />

755<br />

246<br />

2025<br />

Yhteensä<br />

Ulkomaat<br />

Suomi<br />

Aurinkoenergian lähteillä<br />

<strong>SOL</strong><br />

Arvot<br />

• Aurinkoisen tyytyväinen asiakas<br />

• Iloinen työn tekeminen<br />

• Arkiluovuus<br />

• Yrittäjyys<br />

• Luotettavuus<br />

<strong>SOL</strong><br />

Menestystekijät<br />

• Osaava ja osallistuva henkilöstö<br />

• Aurinkoinen asiakas<br />

• Kannattava kasvu<br />

• Kannattavuus ja kilpailukyky<br />

• Tuottavuus<br />

• Tehokkuus ja turvallisuus<br />

<strong>SOL</strong><br />

Toiminta-ajatus<br />

• Vapautamme asiakkaamme omaan toimintaansa<br />

<strong>SOL</strong><br />

Visio<br />

Tulevaisuuden<br />

markkinoilla <strong>SOL</strong><br />

on vahva toimija.<br />

• Haluamme olla asiakkaillemme ylivoimainen<br />

kumppani ja tuottaa positiivisia elämyksiä<br />

6 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 7


1.3 Riskienhallinta<br />

Yhdessä vakuutusyhtiö OP:n kanssa olemme kartoittaneet<br />

keskeisimmät riskit:<br />

Kannattavuusriskit: toimialan hintakilpailun vaikutus<br />

kannattavuuteen<br />

• Työkykyriskit<br />

• Asiakasriskit<br />

• Henkilöstönsaatavuusriskit<br />

• It-projekteihin liittyvät riskit<br />

Riskit priorisoidaan riskin tärkeyden mukaisesti arvioimalla<br />

riskin toteutumisen vaikutusta, todennäköisyyttä ja riskin<br />

hallinnan tasoa. Riskin toteutumisen vaikutusta arvioitaessa<br />

otetaan huomioon taloudellisten vaikutusten lisäksi myös<br />

mm. vaikutukset ihmisten hyvinvoinnille, ympäristölle ja<br />

Hyödykehintariskit<br />

Kiinteistöjen<br />

hintariski<br />

Osakkeiden<br />

hintariski Markkinariskit<br />

Valuuttariski<br />

Korkoriski<br />

Ilmastonmuutos<br />

Pohjavesien<br />

saastuminen<br />

Ympäristöriskit<br />

Rekrytointiriski<br />

Väärinkäytösriski<br />

Avainhenkilöriski<br />

Rahoitus- ja<br />

likviditeettiriskit<br />

Henkilöstöriskit<br />

Henkilövahinkoriskit<br />

Työtapaturmat<br />

Työperäiset<br />

sairaudet<br />

Luottoriski<br />

Selvitysriski Vastapuoliriski<br />

Luottokelpoisuuden<br />

Rahoitusriski<br />

heikkeneminen<br />

Markkinalikviditeetin<br />

romahdus<br />

Kassanhallintariski<br />

Luottoriskit<br />

Finanssiriskit<br />

Vahinkoriskit<br />

Fyysisten<br />

vahinkojen<br />

riskit<br />

1.4 Vastuu palvelutuotannosta<br />

ja palveluista<br />

<strong>SOL</strong> vastaa siitä, että sen palvelut ovat turvallisia, luotettavia,<br />

kestäviä ja että ne täyttävät laatunormiston, esim.<br />

hygieniavaatimukset. Suosimme pitkäaikaisia, valikoituja<br />

toimittajasuhteita ja edellytämme koko palvelutuotannoltamme<br />

sitoutumista asettamiimme turvallisuus-, ympäristö-<br />

ja työsuhdevaatimuksiin.<br />

<strong>SOL</strong> toimii yritys- ja kuluttajamarkkinoilla, ja aina<br />

loppukäyttäjänä on yksittäinen henkilö, mikä edellyttää<br />

luotettavuutta ja turvallisuutta. Edellytämme toimittajakumppaneidemme<br />

henkilökunnan tunnisteena kuvallista<br />

Kokonaisriski<br />

<strong>SOL</strong>in maineelle. Riskienarvioinnissa käytetään <strong>SOL</strong>issa<br />

toimintajärjestelmän mukaisia työkaluja.<br />

Riskienhallintatoimenpiteille on <strong>SOL</strong>issa vastuuhenkilöt,<br />

jotka vastaavat toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta<br />

ja seurannasta. Määritellyt toimenpiteet liitetään<br />

toimintasuunnitelmiin ja seurantajärjestelmiin.<br />

Riskienhallintatoimenpiteet kohdistetaan vaikuttavuudeltaan<br />

merkittävimpiin riskeihin kustannustehokkailla ja<br />

tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä.<br />

<strong>SOL</strong>in johto seuraa säännöllisesti riskienhallinnan<br />

toteutumista ja raportoi riskeistä sekä riskienhallintatoimenpiteiden<br />

edistymisestä. Toimenpiteiden riittävyyttä ja<br />

vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa.<br />

Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.<br />

Suunnitteluriski<br />

Strategian muutos<br />

Investointiriski<br />

Johtamisriskit<br />

Strategiset<br />

riskit<br />

Operatiiviset<br />

riskit<br />

Prosessiriskit<br />

Omasiuusvahingot<br />

Tuhotyöt Tulipalo<br />

Toiminnan Tulva<br />

keskeytymisriski Sähkökatkos<br />

Muutosriski<br />

Henkilöstöjohtamisen<br />

riskit<br />

Omistajapolitiikan<br />

riskit<br />

Markkina-asemaan<br />

liittyvät riskit<br />

Toimintaympäristön<br />

riskit<br />

Toimitusketjun<br />

riskit<br />

Juridiset riskit<br />

Veroriski<br />

Kilpailijariski<br />

Maineriski<br />

Avainasiakasriski<br />

Kumppanuusriskit<br />

Jakelukanavariskit<br />

Tietojärjestelmä-<br />

Oikeusjutut<br />

Säännösten kiristymisen<br />

riskit<br />

riski<br />

Tietoturvallisuusriskit<br />

Järjestelmäriski<br />

Puutteellinen IT-tuki<br />

Prosessijohtamisen riskit<br />

Kontrolliriskit<br />

Laaturiskit<br />

Kysyntä- / tarjontariski<br />

Alihankkijariskit<br />

Raaka-ainetoimittajariskit<br />

Ulkoistusriskit<br />

Sopimusriskit<br />

Riskienhallinta<br />

henkilökorttia ja siinä olevaa veronumeroa osana harmaan<br />

talouden estämistä.<br />

Palvelutuotanto on tarkasti määritelty ja on valtaosin<br />

suunniteltu ja kehitetty meillä. Kehitystyötä tehdään kaikkien<br />

toimittajien kanssa yhteistyössä palvelutuotannon oikeellisuuden<br />

varmistamiseksi. Kehityksen lähtökohtina ovat<br />

turvallisuus, käytettävyys, tarkoituksenmukaisuus, kestävyys<br />

ja laatu, mikä takaa erinomaisen asiakastyytyväisyyden.<br />

<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:ssa asiakas käyttäjäyrityksenä<br />

vastaa <strong>SOL</strong>in palveluosaajien turvallisuudesta. <strong>SOL</strong>in<br />

roolina on rekrytoida, perehdyttää ja kouluttaa palveluosaajat<br />

toimimaan asiakkaiden tarpeiden, ohjeiden ja<br />

turvallisuusmääräysten mukaisesti.<br />

<strong>SOL</strong> konsernin<br />

puikoissa on nyt neljäs<br />

sukupolvi Peppi Kaira ja<br />

Juha-Pekka Joronen.<br />

1.5 Toimitusjohtajan katsaus<br />

Strategiamme perustuu Aurinkoisen tyytyväiseen asiakkaaseen,<br />

osaavaan, osallistuvaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön,<br />

tuottavuuteen ja kannattavaan kasvuun. Keskeistä strategiassamme<br />

on jatkuva kehittyminen. Viime vuosi oli perheyrityksemme<br />

25. juhlavuosi. Perustamisvuonna käyttöönotetut<br />

johtamisen opit ja ihmiskäsityksemme toimivat edelleen<br />

menestyksemme pilareina. Juhlavuotta juhlimme asiakkaiden<br />

ja henkilöstön kanssa lokakuun lopussa <strong>SOL</strong> Cityssä.<br />

Liiketavoitteellisesti vuoden 2017 kasvutavoitteet saavutettiin<br />

<strong>SOL</strong>issa pääosin hyvin.<br />

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä kuukausittain sovituilla<br />

asiakastyytyväisyyskäynneillä. Viime vuonna kasvokkain tehtyjä<br />

asiakastyytyväisyyskyselyitä on kaikkinensa 37 944 kappaletta,<br />

palautteen ollessa loistavaa, naurut ja hymyt yhteen<br />

laskettuna. <strong>SOL</strong> Palveluilla tulos oli 98,8 %, Henkilöstöpalveluilla<br />

98,9 % ja Pesulapalveluilla 99,9 %, (asteikko 0–100%).<br />

Henkilöstön kehittämiseen panostetaan ja aloitettu koulutusuudistus<br />

on edennyt odotusten mukaan. Koulutusstrategia<br />

uudistettiin 2017 ja tehtiin siihen liittyviä toiminnallisia<br />

muutoksia, joista merkittävimpänä palveluvastaavien verkkoperehdytyskoulutuksen<br />

uusiminen ja Henkilöstöpalveluiden<br />

palveluosaajille laadittu oma verkkoperehdytys. Lisäksi on<br />

tehty toimialakohtaisia oppimiskokonaisuuksia eri palveluille<br />

ja se työ jatkuu <strong>2018</strong>. Palveluvastaavien koulutusindeksi on<br />

myös uudistettu vuoden 2016 aikana ja määritelty koulutusten<br />

suorittamisvaatimukset, jossa tulevaisuuden pääpaino<br />

on asiakaskohtaisissa vaatimuksissa. Viime vuonna aloitettiin<br />

myös mittava digitaalinen työvuorosuunnittelu projekti, jonka<br />

pilotointi aloitettiin loppuvuonna turvallisuuspalveluissa. <strong>SOL</strong><br />

Palveluiden kokonaisvaltaiseen käyttöön järjestelmä tullaan<br />

ottamaan keväällä <strong>2018</strong>.<br />

Aurinkokunnan perehdytysopas koskien kaikkia <strong>SOL</strong>in<br />

palveluvastaavia ja – osaajia päivitettiin syksyllä 2017. <strong>SOL</strong><br />

IN –koulutus, joka on uusien työntekijöiden koulutusohjelma,<br />

uudistettiin loppuvuodesta. Viime vuonna järjestettiin<br />

yhteensä 24 000 koulutuspäivää.<br />

Perehdyttäminen ja sen edistäminen on edelleen tärkeä<br />

painopiste <strong>SOL</strong>in henkilöstön osaamisen kehittämisessä.<br />

Tulemme panostamaan jatkossakin tutortoimintaan, joka<br />

on keskeinen toiminta perehdytyksessä. Olemme lisänneet<br />

myös ergonomiakoulutuksia ja avuksi laadittiin uusi Ergonomiaopas.<br />

Laajensimme myös 2016 pilotoidun työhyvinvointimentori<br />

-toiminnan koskemaan kaikkia piirejä <strong>SOL</strong> Palveluissa.<br />

Panostuksemme <strong>SOL</strong> Life -työhyvinvointiohjelmaan on<br />

tuottanut hyviä tuloksia: sairaus- ja tapaturmapoissaolot on<br />

saatu laskuun, työkyvyttömyyseläkemenot ovat pienentyneet<br />

ja henkilöstön työtyytyväisyyttä mittaava Ilopuntari on hyvällä<br />

tasolla. Olemme kehittäneet käyttöömme myös oman <strong>SOL</strong><br />

Life työhyvinvointipelin. Pelin tarkoituksena on luoda ymmärrystä<br />

hyvinvoinnin merkityksestä ja jakamaan hyviä käytäntöjä.<br />

Olemme olleet myös mukana kehittämässä tekoälyä<br />

hyödyntävää Tuottava Esimies –opetussimulaatiopeliä, jonka<br />

tavoitteena on parantaa työhyvinvointia ja henkilöstötuottavuutta.<br />

Osallistuimme voittoisasti Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston<br />

järjestämään ”Terveellinen työ- Elämän eri<br />

vaiheissa”. Hyvät käytännöt -kilpailuun hankkeella Jokaisella<br />

on oikeus työhyvinvointiin, josta <strong>SOL</strong> sai kunniamaininnan.<br />

Tämän innoittamana järjestimme <strong>SOL</strong> Life työhyvinvointi<br />

tempauspäivän syyskuussa 2017 jokaisella <strong>SOL</strong> Studiolla.<br />

Liiketoiminnallisesti erityisen ilahduttavaa oli vuonna 2017<br />

<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluiden hurja kasvu, jossa yhtiö nousi yhdeksi<br />

alan suurimmista valtakunnallisesti toimivista yrityksistä.<br />

Liikevaihtoa kertyi 52,1 miljoonaa ja kasvua oli yli 26 prosenttia<br />

verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstöpalveluiden<br />

liikevaihto on tuplaantunut kahdessa vuodessa. Alalla on nyt<br />

meneillään kasvun aika, mutta Henkilöstöpalveluiden tulos oli<br />

selvästi yli alan keskimääräisten lukujen.<br />

Myös kansainvälisesti kasvamme noin kymmenen prosentin<br />

vuosivauhtia. Ruotsin yksikkö etenee oikein hyvin ja<br />

Virossa olemme menestyneet alusta alkaen. Myös Venäjällä,<br />

erityisesti Moskovassa, on päästy kovaan kasvuun. Venäjän<br />

talous ei vielä näytä elpymisen merkkejä. Kasvu on tulosta<br />

meidän hyvästä työstämme siellä. Olemme onnistuneet<br />

saamaan isoja, hyviä asiakkaita.<br />

Yhteistyössä Postin kanssa perustettiin sisälogistiikan yritys<br />

Flexo Oy, joka aloitti toimintansa 3.5.2017. Flexo on valtakunnallinen<br />

ja nopeasti kehittyvä sisälogistiikan palveluyritys,<br />

joka työllisti vuoden 2017 loppuun mennessä jopa 1000<br />

työntekijää.<br />

<strong>SOL</strong>-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 311,8 milj. €. Liikevoitto<br />

vuonna 2017 oli 13,6 milj. €, mikä on 4,4 % liikevaihdosta.<br />

<strong>SOL</strong>in investoinnit vuonna 2017 olivat 7 milj. €. <strong>SOL</strong>in<br />

maksuvalmius on ollut hyvä.<br />

<strong>SOL</strong>in jatkuvuus on varmistettu myös tarkoituksenmukaisella<br />

vakuutusturvalla. Näköpiirissä ei ole liiketoimintaan tai<br />

rahoitukseen liittyviä merkittäviä riskejä. Valuuttojen arvon<br />

vaihteluiden vuoksi riskejä kohdistuu Venäjän tytär-yhtiöiden<br />

euromääräiseen liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Uskomme,<br />

että <strong>SOL</strong> vahvana toimijana ja suunnan näyttäjänä sekä palvelun<br />

edelläkävijänä ja kehittäjänä pärjää edelleen. Pärjäämme<br />

toimimalla joustavasti ja ketterästi, pitämällä erityisen<br />

hyvää huolta asiakkaistamme ja omasta henkilöstöstä sekä<br />

kumppaneistamme ja tekemällä töitä sovitusti.<br />

Vuosi <strong>2018</strong> on kaikilla toimialoilla alkanut hyvin.<br />

Juhapekka Joronen<br />

8 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017<br />

9


2.3 Raportointi<br />

Liikevaihto (milj. euroa)<br />

Kuva 1. Liikevaihdon kehitys 2013–2017 Suomi ja ulkomaat<br />

2Organisaation<br />

taustakuvaus<br />

<strong>SOL</strong> on Suomalaisessa omistuksessa oleva perheyhtiö.<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

217,5 221,5 222,6<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

230,8<br />

44,6 48,1 51,4 54,2<br />

2016<br />

244,9<br />

2017<br />

66,9<br />

Suomi<br />

Ulkomaat<br />

Liikevoitto (milj. euroa)<br />

Kuva 2. Liikevoiton kehitys vuosina 2013–2017<br />

<strong>SOL</strong>in johtamista ohjaavat arvot, joissa taloudellinen,<br />

sosiaalinen ja ympäristövastuu ovat keskeisiä.<br />

<strong>SOL</strong>iin kuuluvat emoyhtiö <strong>SOL</strong>EMO Oy:n<br />

kolme 100 % omistamaa tytäryhtiötä Suomessa<br />

ja 5 ulkomailla. Tarjoamme siivous- ja toimitilapalveluita<br />

Venäjällä, Pietarissa ja Moskovassa, sekä Virossa,<br />

Latviassa, Liettuassa ja Ruotsissa. Kuluttajan pesulapalveluita<br />

tarjoamme Moskovassa, Pietarissa ja Virossa osana<br />

siivous- ja toimitilapalveluyritystä.<br />

Pesulan kemiallisen pesun myymäläkonsepti alkoi Suomessa<br />

2001. Viime vuonna palvelevia pesulamyymälöitä oli<br />

Suomessa 61. Uusia pesuloita perustettiin Kauppakeskus<br />

Eastoniin ja Järvenpäähän. Pesulan kansainvälinen toiminta<br />

käynnistettiin Virossa 2008, Pietarissa 2010 ja Moskovassa<br />

2011. Vuonna 2009 aloitimme Henkilöstövuokrauksen ja<br />

-rekrytoinnin asiakkaillemme Suomessa. Venäjällä Henkilöstövuokrausta<br />

tehtiin v. 2013 –2015.<br />

2.1 <strong>SOL</strong>-yhtiöt<br />

Solemon Suomen yhtiöt koostuvat <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:stä,<br />

joka tarjoaa siivous- ja toimitilapalveluita, kiinteistöpalveluita<br />

sekä Turvallisuuspalveluita. <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut<br />

on keskittynyt henkilöstövuokraukseen ja suorarekrytointiin.<br />

<strong>SOL</strong> Pesulapalvelut Oy tarjoaa pesulapalveluita yksityisille,<br />

yrityksille sekä julkisille yhteisöille.<br />

Ulkomaalaiset tytäryhtiöt ovat:<br />

• OOO <strong>SOL</strong><br />

• OOO <strong>SOL</strong> SP<br />

• OOO <strong>SOL</strong> DC<br />

• <strong>SOL</strong> Baltics OÜ<br />

• Solreneriet AB<br />

• Reneriet Estonia OÜ<br />

2.2 <strong>SOL</strong> on Aurinkokunta<br />

– ylivoimaista<br />

kumppanuutta ja laatua<br />

<strong>SOL</strong> on Aurinkokunta, joka koostuu Aurinkovoimalasta<br />

sekä henkilöstöpalveluista, kiinteistöpalveluista, pesulapalveluista,<br />

siivouspalveluista, toimitilapalveluista ja turvallisuuspalveluista.<br />

Haluamme jokaisen palvelun edustavan<br />

alansa huippua ja tuottavan asiakkaillemme positiivisia<br />

elämyksiä. Toimimme vastuullisesti, ympäristöä kunnioittaen<br />

ja parhaiten palvellen. Olemme nopeita ja kustannustehokkaita.<br />

Haluamme olla ylivoimainen kumppani kaikissa<br />

palveluissamme ja palveluratkaisukokonaisuuksissa.<br />

<strong>SOL</strong> vastuullisuuden parissa työskentelevät <strong>SOL</strong>in<br />

johtoryhmän ja toimintokohtaisten kehitysryhmien lisäksi<br />

koko henkilöstö. Vastuullisen yrityksen työ koskettaa meitä<br />

kaikkia. Toimintaorganisaatio on muodostettu niin, että<br />

palvelun, markkinoinnin, ja myynnin sekä kehityksen ja hallinnon<br />

toiminnat tukevat operatiivista toimintaa kaikkialla.<br />

Operatiivinen toiminta on rakennettu linjaorganisaatiosta,<br />

joka palvelee paikallisesti ja tasalaatuisesti toimintajärjestelmän<br />

perusteella. Kehitystoiminta kohdistuu palvelukonseptien<br />

ja -prosessien rakentamiseen ja kehittämiseen.<br />

Lisäksi kehitystyötä tehdään hankintatoimen ja logistiikan<br />

alueella.<br />

14<br />

13<br />

12<br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon kehitys 2012 –2017 (milj. euroa)<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

7,6<br />

2013<br />

18,3<br />

2013<br />

2,5<br />

2014<br />

20,1<br />

2014<br />

4,7<br />

2015<br />

26,0<br />

2015<br />

5,2<br />

2016<br />

41,6<br />

2016<br />

13,6<br />

2017<br />

52,1<br />

2017<br />

10 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 11


Bruttoinvestoinnit (milj. euroa)<br />

Kuva 3. Bruttoinvestoinnit vuosina 2013–2017<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

9,0 8,8<br />

2013<br />

2014<br />

7,0 6,9 7,0<br />

2015 2016 2017<br />

Henkilöstömäärän kehitys 2013-2017<br />

10000<br />

9000<br />

8000<br />

8144 8200<br />

8692<br />

9050 9050<br />

9530<br />

Suomi<br />

Ulkomaat<br />

7000<br />

6000<br />

5000<br />

4000<br />

3000<br />

3101 3282 3339<br />

3606 3747<br />

4155<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

Keltapunaisuus työasuissa<br />

symboloi <strong>SOL</strong>in arvoja<br />

<strong>SOL</strong> Filosofia<br />

2.4 Missio, visio ja strategia<br />

Missiomme on vahvistaa palveluillamme asiakkaidemme<br />

yrityskuvaa. Toimimme vastuullisesti ja olemme arvostettu<br />

työnantaja.<br />

Meidän kaikkien toiminta ja päätöksenteko perustuu<br />

yhteisiin arvoihimme – aurinkoisen tyytyväinen asiakas, luotettavuus,<br />

yrittäjyys, arkiluovuus, iloinen työn tekeminen.<br />

Olemme asiakasta varten.<br />

Iloiset puna-keltaiset työvaatteemme symboloivat<br />

<strong>SOL</strong>-arvoja ja brändiä ja vaikuttavat erottuvuudellaan myös<br />

työturvallisuuteen.<br />

Uskomme <strong>SOL</strong>issa positiiviseen ihmiskuvaan, jossa jokainen<br />

haluaa tehdä työtä ja onnistua työssään ja jokainen<br />

on erilainen, luova, ajatteleva, toimiva ja tunteva yksilö.<br />

Haluamme kannustaa ja antaa palautetta työssä kehittymiseksi;<br />

erityisesti onnistumiset ja kiitokset ovat meille<br />

tärkeitä ja oleellisia työssä jaksamiselle.<br />

Visiomme on olla ylivoimainen kumppani kaikissa palveluissamme<br />

ja toiminta-ajatuksemme mukaan haluamme<br />

vapauttaa asiakkaan omaan toimintaansa.<br />

Haluamme kasvaa palvelukonseptiemme ja osaavan<br />

henkilöstömme avulla kehitysyhteistyössä asiakkaidemme<br />

kanssa. Lopputuloksena on kannattava, vakavarainen ja<br />

erinomaisesti hoidettu <strong>SOL</strong>, jolla on aurinkoisen tyytyväiset<br />

asiakkaat ja henkilöstö.<br />

<strong>SOL</strong>in yrityskuva viestii markkinoille, sen kaikille sidosryhmille.<br />

Brändimme kulmakivet ovat iloisuus, aurinkoisuus<br />

– keltaisuus, innostunut palvelu, osaava- ja ammattitaitoinen<br />

henkilöstö, joustavuus, helppous.<br />

<strong>SOL</strong> ihmiskäsitys<br />

• Ihminen on vastuuntuntoinen ja haluaa tehdä<br />

hyvää työtä<br />

• Ihmisellä on onnistumisen tarve<br />

• Ihmiset ovat erilaisia<br />

• Ihminen on aloitteellinen ja luova<br />

• Ihminen on ajatteleva, toimiva ja tunteva<br />

<strong>SOL</strong> vapaus<br />

• Vapaus työpaikasta: tärkeää ei ole missä työ<br />

tehdään, vaan mitä saadaan aikaan<br />

• Vapaus statussymboleista: arvostus on ansaittava<br />

• Vapaus työajasta: tulos ratkaisee<br />

12 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 13


3Johtaminen<br />

<strong>SOL</strong>issa<br />

<strong>SOL</strong>in johtamiskulttuuri on rakennettu niin,<br />

että se mahdollistaa luottamuksen rikastaman<br />

vuorovaikutuksen ja arkiluovuuden ilmapiirin sekä<br />

ihmisten kunnioittamisen ja vastuullisuuden.<br />

<strong>SOL</strong>issa tavoitteena on palveleva johtaminen.<br />

Olennaista on vastuun antaminen, luottamus ja<br />

hyvän työyhteisön tukeminen.<br />

Emoyhtiön hallituksessa toimivat puheenjohtajana<br />

Juhapekka Joronen sekä varsinaisina<br />

jäseninä Peppi Kaira ja Anja Eronen koko tilikauden sekä<br />

Oona Kaira 10.2.2017 alkaen. <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:n toimitusjohtajana<br />

toimii Juhapekka Joronen, <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut<br />

Oy:n Peppi Kaira, <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:n Niilo<br />

Kemppe ja <strong>SOL</strong>EMO Oy:n Peppi Kaira. Anja Eronen on<br />

toiminut <strong>SOL</strong>EMO Oy:n ja <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:n toimitusjohtajana<br />

31.8.2011 asti ja 1.9.2011 alkaen <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:n<br />

hallituksen puheenjohtajana.<br />

<strong>SOL</strong>in johtoryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja<br />

Anja Eronen, Suomen yritysten toimitusjohtajat,<br />

henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen, kehityksestä<br />

vastaava johtaja Riitta Sirviö sekä henkilöstön edustajat<br />

ylemmistä toimihenkilöistä, työntekijöistä ja muista toimihenkilöistä.<br />

Tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Toni Aaltonen<br />

tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab:stä.<br />

Johtaminen on rakennettu mahdollisimman matalaksi<br />

organisaatioksi, lähelle asiakasta ja henkilöstöämme. Operatiivisen<br />

johtamisen seuranta ja kehitys- ja parannushankkeet<br />

kuuluvat kunkin palvelusektorimme kehitysryhmälle.<br />

Kaikki kokouskäytännöt on kuvattu toimintajärjestelmässä<br />

ja tarkennettu vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa, jonka<br />

perusteella ne ovat myös aikataulutettu.<br />

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9000:2015<br />

laatustandardiin, ISO 14001 -ympäristöstandardiin, OHSAS<br />

18001-turvallisuusspesifikaattiin sekä ISO 31000 riskienhallintastandardiin.<br />

Kullakin yrityksellä on oma toimintajärjestelmänsä<br />

noudattaen konsernin perusjärjestelmää.<br />

Asiakkaamme auditoivat toimintajärjestelmämme, jonka<br />

pohjalta toimintaa kehitetään. <strong>SOL</strong>in Viron ja Latvian<br />

yrityksillä on laatusertifikaatit. Hyvinvoinnin ohjelma on<br />

rakennettu <strong>SOL</strong> Lifeen. Dokumentaatio tallennetaan keskitetysti<br />

M-Files-ohjelmaan, joka sisältää myös asiakkuusjärjestelmän.<br />

Järjestelmä hyödyntää <strong>SOL</strong>in omaa asiakastietojärjestelmää<br />

(Sirkkeli).<br />

Turvallisuusohjeet ovat oleellinen osa toiminnan<br />

ohjaustamme. Ne ovat lisäksi helposti saatavilla sisäisestä<br />

intranetistämme tai palvelupesulamyymälöidemme<br />

erilliskansioista. Konsernissa ja sen yhtiöissä on nimetty<br />

tieto-, ympäristö- ja työ- ja muusta turvallisuudesta vastaavat<br />

henkilöt. Turvallisuusohjeiden ajan tasalla pitäminen<br />

ja varhainen puuttuminen ja ennakoiminen ovat meille<br />

tärkeää. Kaikessa viestinnässä korostamme henkilöstömme<br />

vastuullisuutta ja sen mukaista toimintaa. Minkäänlaista<br />

korruptiota tai lahjontaa emme salli. Toimintajärjestelmäämme<br />

on kirjattu ohjeet lahjojen vastaanottamisesta ja<br />

matkustamisesta.<br />

Johtaminen on<br />

rakennettu mahdollisimman<br />

matalaksi<br />

organisaatioksi,<br />

lähelle asiakasta ja<br />

henkilöstöämme.<br />

Johtamisen periaatteet - kuvaa matalaa organisaatiota ja sisäistä palvelua.<br />

Yhteisen voiman<br />

hyödyntäminen<br />

Jatkuva parantaminen<br />

Ohut keskushallinto.<br />

Selkeät tavoitteet,<br />

mittarit ja seuranta<br />

Yksilöt tekevät<br />

tuloksen toistensa<br />

kanssa yhteistyössä<br />

Valikoidut<br />

konsernipalvelut<br />

Joustavuuden<br />

lisääminen<br />

Hajautettu<br />

organisaatio,<br />

tulosvastuu<br />

mahdollisimman<br />

alhaalla<br />

14 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 15


3.1 <strong>SOL</strong>in eettiset<br />

pelisäännöt – hyvän<br />

liiketoiminnan periaatteet<br />

3.1.1. Johdanto<br />

<strong>SOL</strong>in toimintaa ohjaavat arvot, joissa taloudellinen, sosiaalinen<br />

ja ympäristövastuu ovat keskeisiä. Jokainen <strong>SOL</strong>in<br />

työntekijä sitoutuu työssään toteuttamaan arvojamme:<br />

Aurinkoisen tyytyväinen asiakas, Iloinen työn tekeminen,<br />

Arkiluovuus, Yrittäjyys ja Luotettavuus.<br />

<strong>SOL</strong>issa uskomme, että jokainen ihminen haluaa tehdä<br />

työnsä hyvin ja onnistua. Kannustamme itsenäisyyteen ja<br />

vastuunottoon. Jokaisen solilaisen tulee toimia vastuullisesti<br />

suhteessa sidosryhmiimme. <strong>SOL</strong>in vastuullisuus<br />

kattaa kaikki sidosryhmät: asiakkaat, henkilöstön, omistajat,<br />

alihankkijat, yhteistyökumppanit, viranomaiset, omat<br />

toimialat ja niiden järjestöt, median ja yhteistyön yleishyödyllisten<br />

järjestöjen kanssa.<br />

Nämä pelisäännöt ovat osa <strong>SOL</strong>in <strong>Vastuullisuusraportti</strong>a.<br />

Pelisääntöjä noudatetaan kaikissa <strong>SOL</strong>in kotimaisissa ja<br />

ulkomaisissa yhtiöissä. Vastuu pelisääntöjen noudattamisesta<br />

on jokaisella solilaisella.<br />

Sovellamme<br />

Kiinteistötyönantajat<br />

ry:n julkaisemia eettisiä<br />

ohjeita ja vahvistamme<br />

kiinteistöpalvelualan<br />

arvostusta<br />

• Toimimalla laadukkaasti ja luotettavasti<br />

asiakkailleannettuja lupauksia ja sitoumuksia<br />

noudattaen<br />

• Toimimalla vastuullisesti ja edellyttämällä myös<br />

yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintaa<br />

• Noudattamalla salassapitovelvollisuutta<br />

luottamuksellisen tiedon suhteen ja olemalla<br />

käyttämättä väärin saamiaan tietoja<br />

• Hoitamalla yhteiskunnalliset velvoitteensa ja vastuunsa<br />

sekä tuntemalla toimialansa normit<br />

• Huolehtimalla henkilöstönsä ammattitaidon<br />

ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista<br />

ja edistämällä henkilöstönsä ja asiakasyritysten<br />

työturvallisuutta<br />

3.1.2 Eettiset säännöt ja lainsäädäntö<br />

<strong>SOL</strong> ja solilaiset noudattavat kaikessa toiminnassaan<br />

voimassa olevaa lainsäädäntöä ja vallitsevia, yleisesti<br />

hyväksyttäviä liiketoimintatapoja. Kiinteistötyönantajat<br />

ry:n jäsenyrityksenä <strong>SOL</strong> ja solilaiset kehittävät toimialaa<br />

noudattamalla alan eettisiä periaatteita. Jokaisen solilaisen<br />

velvollisuus on hankkia riittävät tiedot omaa työtään<br />

koskevista lainsäädäntömääräyksistä. Esimiehen velvollisuus<br />

on varmistaa, että työntekijä saa riittävän perehdytyksen<br />

myös näihin pelisääntöihin. Epäselvässä tilanteessa<br />

<strong>SOL</strong>in työntekijän tulee aina kääntyä oman esimiehensä<br />

puoleen. <strong>SOL</strong>issa esimiesten velvollisuutena on varmistaa,<br />

että lakeja, säännöksiä ja hyviä liiketoimintamenettelyjä<br />

noudatetaan kaikilta osin. Saadessaan tiedon säännösten<br />

vastaisesta toiminnasta työntekijän tulee ilmoittaa asia<br />

omalle esimiehelle, jonka velvollisuus on viipymättä ryhtyä<br />

asianmukaisiin toimenpiteisiin ja raportoida asiasta yhtiön<br />

johdolle.<br />

3.1.3 Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset<br />

<strong>SOL</strong>in työntekijöiden edellytetään edistävän <strong>SOL</strong>in etua ja<br />

toimivan vastuullisesti. <strong>SOL</strong>in työntekijöiden on vältettävä<br />

kaikkea toimintaa, joka saattaa johtaa eturistiriitaan.<br />

• Kunnioittamalla alan muita toimijoita, kilpailemalla<br />

rehellisesti ja sitoutumalla harmaan talouden torjuntaan<br />

• Sitoutumalla hankkimaan jokaiselle työntekijälleen<br />

kuvallisen henkilökortin, josta ilmenee henkilötietojen<br />

lisäksi työntekijän veronumero sekä antamaan<br />

Tilaajavastuu.fi-palveluun tilaajavastuulain edellyttämät<br />

tiedot yrityksestään ja alihankkijoistaan<br />

• Sitoutumalla ympäristöarvojen ja ympäristötietoisuuden<br />

edistämiseen<br />

• Edistämällä työelämän yhdenvertaisuutta ja<br />

erilaisuuden sekä monimuotoisuuden hyväksymistä<br />

työyhteisössä”<br />

<strong>SOL</strong> kieltää korruption ja lahjonnan kaikessa toiminnassaan.<br />

<strong>SOL</strong> ja sen työntekijät eivät saa maksaa, eivätkä<br />

tarjota lahjuksia tai laittomia maksuja asiakkaille, esimiehille,<br />

valtion ja kuntien viranomaisille tai muille osapuolille<br />

saadakseen tai säilyttääkseen liiketoimintaa tai mistään<br />

muusta vastaavasta syystä.<br />

<strong>SOL</strong> ei anna suoraa tai epäsuoraa tukea poliittisille<br />

puolueille, järjestöille tai yksittäisille poliitikoille.<br />

<strong>SOL</strong>in työntekijät eivät saa vastaanottaa sidosryhmiltä<br />

tai tavarantoimittajilta henkilökohtaisia etuja tai lahjoja,<br />

jotka eivät noudata sovellettavia lakeja tai paikallisia<br />

liiketoimintatapoja. Etuja tai lahjoja saa vastaanottaa vain,<br />

jos ne annetaan normaalin liiketoiminnan yhteydessä ja ne<br />

ovat tavanomaisia, kohtuullisia sekä arvoltaan vähäisiä.<br />

Hyväksyttäviä lahjoja tai vieraanvaraisuutta ovat yleensä<br />

edut, jotka ovat:<br />

• epäsäännöllisiä ja annettu tai vastaanotettu avoimesti,<br />

ilman velvoitteita ja/tai odotuksia vastapalveluksesta<br />

• organisaation sidosryhmien hyväksyttävissä ja kestävät<br />

julkisen tarkastelun<br />

• laillisia, tavanomaisia ja kohtuullisia rahalliselta arvoltaan<br />

• Ennen yhteistyökumppanille annettavaa lahjaa tai etua<br />

on selvitettävä ja huomioon otettava vastaanottajan<br />

säännöt ja eettiset ohjeistukset lahjonnan torjumiseksi.<br />

Suomessa julkista sektoria koskevan vieraanvaraisuuden<br />

suhteen tulee noudattaa VM:n ohjetta 1592/2010: (www.<br />

vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/03_ohjeet/20100825Vieraa/Vieraanvaraisuudesta__eduista.pdf)<br />

Esimerkkinä hyväksyttävästä vieraanvaraisuudesta ovat<br />

mm. yhteistyötahon merkkipäivät ja eläkkeellelähtötilaisuudet,<br />

joihin liittyen tavanomaisen lahjan antaminen on<br />

sallittua. Samoin on tilanne sellaisten juhlatilaisuuksien<br />

tai kulttuuritapahtumien suhteen, joiden yhteyteen liittyy<br />

kokous tai koulutusohjelma.<br />

Mikäli <strong>SOL</strong>in työntekijälle tarjottavan lahjan tai edun<br />

arvo ylittää 100 euroa, tulee sen vastaanottamiseen saada<br />

lupa palvelujohtajalta, liiketoimintajohtajalta tai toimitusjohtajalta.<br />

Etua ei pidä antaa tai vastaanottaa, jos<br />

• etu ylittää tavanomaisen ja kohtuullisen liike-elämän<br />

käytännön<br />

• etu on vastoin <strong>SOL</strong>in intressejä tai arvoja<br />

• etu voisi vaikuttaa tai näyttäisi vaikuttavan liikesuhteen<br />

osapuolen riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen<br />

• etu on omiaan herättämään epäilyksen antajan motiiveista<br />

tai järjestelyn vaikutuksesta liiketoiminnan<br />

päätöksentekoon tai tulokseen<br />

• syntyisi epäilys siitä, että asia näyttäytyisi julkisuudessa<br />

<strong>SOL</strong>in kannalta negatiivisena<br />

Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien<br />

ja matkojen osalta noudatetaan pääsääntöä, että<br />

<strong>SOL</strong> maksaa matkoista johtuvat kustannukset.<br />

Aina kun syntyy epävarmuus lahjan ottamisen tai antamisen<br />

sopivuudesta/säännösten mukaisuudesta, tulee siitä<br />

kieltäytyä.<br />

toimimme vastuullisesti<br />

tarjoamalla reiluja<br />

vuokratöitä.<br />

3.1.4. Vastuullista Henkilöstöpalvelua<br />

<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut on Henkilöstöpalveluyritysten<br />

Liiton auktorisoitu yritys ja kuulumme Palta ry työnantajaliittoon.<br />

Auktorisoituna yrityksenä olemme sitoutuneet<br />

noudattamaan auktorisointisääntöjä sekä toimimaan<br />

vastuullisesti tarjoamalla reiluja vuokratöitä.<br />

3.1.5 Reiluja vuokratöitä<br />

Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan,<br />

että henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijän<br />

että käyttäjäyrityksen kannalta. Auktorisoidut yritykset haluavat<br />

tuoda esille oman sitoutuneisuutensa lain mukaisiin<br />

ja eettisiin toimintatapoihin. Asiakasyritykset ja vuokratyöntekijät<br />

taas haluavat tunnistaa alan rehelliset ja luotettavat<br />

toimijat. Auktorisointisäännöt annetaan osapuolille<br />

tiedoksi. Auktorisointisääntöjen noudattamista valvotaan.<br />

Henkilöstöpalveluyritysten liitto on laatinut henkilöstövuokrausta<br />

sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot,<br />

jotka selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa<br />

ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota<br />

myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin. Yleisiä<br />

sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen<br />

ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Sopimusehdoissa<br />

on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten<br />

velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta<br />

ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä<br />

vahingonkorvauksesta. Sopimusehdoista voidaan poiketa<br />

sopimalla niistä kirjallisesti toisin asiakassopimuksessa.<br />

16 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 17


3.2 Sidosryhmä<br />

<strong>SOL</strong>in yhteiskuntavastuu kattaa kaikki sidosryhmät: asiakkaat,<br />

henkilöstön, alihankkijat, yhteistyökumppanit, omistajat,<br />

viranomaiset, omat toimialat ja niiden järjestöt, median<br />

sekä yhteistyön yleishyödyllisten järjestöjen kanssa.<br />

Noudatamme lakeja, sääntöjä ja paikallisten viranomaisten<br />

ohjeita kaikissa toimintamaissamme. Huolehdimme<br />

veroistamme ja maksuistamme, joilla edelleen<br />

ylläpidetään yhteiskunnan palveluita ja infrastruktuuria.<br />

3.2.1 Henkilöstö<br />

Työllistämme tällä hetkellä lähes 14 000 työntekijää, joille<br />

olemme sitoutuneet maksamaan palkkaa sopimusten mukaisesti<br />

ja huolehtimaan työnantajamaksuista. Palvelemme<br />

asiakasta henkilöstön kanssa ja kautta. Keskeinen arvomme<br />

on iloinen työn tekeminen.<br />

Tähtäämme oikeudenmukaiseen henkilöstöpolitiikkaan,<br />

joka mahdollistaa työpaikkojen säilyvyyden ja korkean työtyytyväisyyden.<br />

Henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen<br />

investoidaan, jotta se tuottaa parhaan mahdollisen<br />

hyödyn asiakkaille ja työntekijöille sekä <strong>SOL</strong>ille.<br />

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista. Aktivoimme<br />

ja koulutamme henkilöstöämme osallistumaan oman<br />

työn ja toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen niin<br />

jokapäiväisessä työssä kuin pidemmän ajan suunnittelussa<br />

ja kehittämisessä. Mm. vuotuisen toimintasuunnitelmamme<br />

ja budjettimme rakennamme alhaalta ylöspäin, jolloin<br />

mahdollisimman moni voi olla mukana. Suomessa henkilöstölle,<br />

jotka työskentelevät vähintään 15 h / vko, tarjotaan<br />

6 kk jälkeen yleislääkäritasoinen työterveydenhuolto<br />

ja käytössämme on <strong>SOL</strong> Life, Jatkuvan välittämisen malli.<br />

Työturvallisuuteen, riskien kartoitukseen ja ennakoitavuuteen<br />

on panostettu suunnitelmallisesti kaikkialla. Tilanteen<br />

mukaista nopeaa tiedottamista ja vuorovaikutusta on<br />

edelleen lisätty.<br />

Henkilöstön osaamista kehitetään omilla sekä lyhytettä<br />

pitkäkestoisilla valmennuksilla ja koulutuksilla sekä<br />

oppisopimuskoulutuksilla. <strong>SOL</strong>illa on aktiivinen tutor- ja<br />

mentortoiminta kaikille henkilöstöryhmille sekä jatkuva<br />

työtyytyväisyyden kysely Ilopuntarilla. Tavoitteista tuloksiin,<br />

ta-tu-keskustelut auttavat tavoitteiden asettelussa ja tulosten<br />

tekemisessä sekä oman itsensä ja toiminnan kehittämisessä.<br />

Tuloskortilla seurataan ja ohjataan tavoitteiden<br />

toteuttamista. Laatupassi on ollut pitkään työntekijöiden<br />

hyvän työsuorituksen palkitsemisen väline.<br />

<strong>SOL</strong>illa on hyvät ja toimivat yhteydet työntekijäjärjestöjen<br />

kanssa.<br />

3.2.2 Vastuulliset ja kasvolliset omistajat<br />

<strong>SOL</strong>in omistajilla on perheyhtiönä keskeinen rooli ja pitkät<br />

perinteet toiminnan ja yhtiön kehittämisessä. Omistajat<br />

edellyttävät yhtiöltä sen arvojen mukaista, vastuullista toimintaa.<br />

<strong>SOL</strong> on aktiivinen jäsen Suomessa Perheyritysten<br />

liitto Ry:ssä, joka edistää perheyritysten toimintaedellytyksiä<br />

ja vastuullista omistajuutta.<br />

3.2.3 Aurinkoisen tyytyväinen ja uskollinen<br />

asiakas on meille tärkein<br />

<strong>SOL</strong>in toiminta on organisoitu asiakasvastuussa oleviin paikallisiin<br />

palvelupiireihin, mahdollisimman lähelle asiakasta.<br />

<strong>SOL</strong>illa on lähes 10 000 sopimusasiakasta. <strong>SOL</strong>ille on kunnia-asia<br />

täyttää sopimusvelvoitteensa. Sen myötä voimme<br />

edellyttää vastaavaa myös sopimuskumppaneiltamme.<br />

Toimintajärjestelmämme mukaan pyrimme ennalta ehkäisemään<br />

ongelmatilanteita ja korjaamaan sekä kehittämään<br />

palveluamme jatkuvasti.<br />

Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaspysyvyyttä seurataan<br />

kaikissa toiminnoissamme kuukausittain. Käytössämme<br />

on jatkuva, <strong>SOL</strong>E-ohjeeseen ja vuotuiseen suunnitelmaan<br />

perustuva asiakkaan kuunteleminen ja kysely, joka osalle<br />

Asiakastyytyväisyys<br />

Kuva 5. Asiakastyytyväisyyden kehittyminen 2013-2017<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

Nauru<br />

0<br />

2013 2014 2015 2016 2017<br />

<strong>SOL</strong> Palvelut Oy<br />

2013 2014 2015 2016 2017<br />

<strong>SOL</strong><br />

Pesulapalvelut Oy<br />

2013 2014 2015 2016 2017<br />

<strong>SOL</strong><br />

Henkilöstöpalvelut Oy<br />

Hymy<br />

18 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 19


asiakkaistamme tehdään kuukausittain. <strong>SOL</strong>in asiakastyytyväisyys<br />

on ollut vuosia erinomaisella tasolla.<br />

Palveluidemme loppukäyttäjä on henkilöasiakas, jota<br />

palvelemme parhaan kykymme mukaan. Tavoitteemme on,<br />

että asiakas haluaa myös jatkossa asioida palveluitamme<br />

käyttävissä yrityksissä ja yhteisöissä tai omissa palvelupesulamyymälöissämme.<br />

3.2.4 Yhteistyökumppanit valitaan huolella<br />

<strong>SOL</strong>in yhteistyökumppaneita ovat lukuisat palvelun- ja<br />

tavarantoimittajat. Edellytämme kumppaneiltamme luotettavuutta,<br />

ammattitaitoa ja vastuullisuutta ja panostamme<br />

yhteistyöhön. Tarkempaa tietoa tästä on sosiaalisen<br />

vastuun osiossa. Tavoitteemme kustannustehokkuuteen<br />

haastaa myös kumppanimme.<br />

3.2.5 Toimialan kehittäjä<br />

<strong>SOL</strong>in juuret juontuvat syvälle Suomen talouselämään ja<br />

toimintamme lasketaan alkaneen vuonna 1848, kun värjärimestari<br />

C.A.Lindström perusti nykyisen eduskuntatalon<br />

paikalle värjäriverstaan ja kaunopesulan.<br />

<strong>SOL</strong> on merkittävästi nostanut alan imagoa hyvänä<br />

työnantajana ja laadukkaiden palvelujen tuottajana. <strong>SOL</strong><br />

on tunnettu kiinteistöalan muuttamisesta palvelualaksi.<br />

<strong>SOL</strong> on aktiivinen vaikuttaja Elinkeinoelämän keskusliitossa<br />

ja Kiinteistötyönantajat ry:ssä sekä Henkilöstöpalvelualojen<br />

liitto ry:ssä. <strong>SOL</strong> Palveluiden toimitusjohtaja<br />

Juhapekka Joronen on EK:n hallituksen jäsen ja Kiinteistötyönantajien<br />

hallituksen puheenjohtaja. Osallistumme<br />

työskentelyyn myös muissa elimissä ja otamme vastaan<br />

mahdolliset luottamus- ja asiantuntijatehtävät.<br />

3.2.6 Viestintä ja media<br />

Toimialamme ovat kaikkia kiinnostavia. <strong>SOL</strong> tähtää avoimeen<br />

vuorovaikutukseen tiedostusvälineiden kanssa ja tiedottaa<br />

säännöllisesti konsernin uutisista suoraan medialle<br />

kohdistetuilla lehdistötiedotteilla, jotka ovat myös www-sivuillamme.<br />

Käytössämme ovat Suomessa sisäinen intra<br />

ja <strong>SOL</strong>ISTI-lehti sekä sähköinen uutiskirje web-sivujen ja<br />

sosiaalisen median lisäksi. Kotisivut on käännetty kokonaisuudessaan<br />

myös englanniksi. Viestintämme valmentaa ja<br />

kouluttaa henkilöstöämme ja vastaa viestintäsuunnitelman<br />

mukaisesti sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästämme.<br />

Kerromme mielellämme tekemisistämme ja tuloksistamme.<br />

Kannustamme asiantuntijoitamme julkisiin esiintymisiin<br />

ja jakamaan osaamistaan konsernin ulkopuolella.<br />

3.2.7 Globaali rooli entistä tärkeämpää<br />

Yksilön oikeudet ja yhteinen vastuu kehittyvät. Roolimme<br />

kolmansista maista tulevien työllistämiseksi vahvistuu ja<br />

myös olojen parantaminen lähtömaissa on entistä enemmin<br />

haasteemme.<br />

Vuoden 2017 aikana olemme tukeneet Lastenklinikoiden<br />

kummit Ry:n toimintaa. <strong>SOL</strong> on mukana FiBSin<br />

ja TEM:n organisoimassa Monimuotoisuusverkostossa.<br />

Vuonna 2012 allekirjoitimme Monimuotoisuussitoumuksen<br />

(Diversity Charter Finland), jonka mukaisesti:<br />

Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Tunnistamme<br />

ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita.<br />

Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia.<br />

Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme.<br />

<strong>SOL</strong>illa toimii Monikulttuurinen kehitysryhmä, joka raportoi<br />

suoraan johtoryhmälle. Palveluksessamme Suomessa oli<br />

vuonna 2017 2 063 henkilöä, jolla oli muu kuin Suomen<br />

kansalaisuus.<br />

Vuodesta 2007 asti <strong>SOL</strong>illa on toiminut Nuorisokehitysryhmä,<br />

johon osallistuu eri toimialojen työntekijoitä. Työryhmän<br />

tavoitteena on edistää nuorten asemaa ja tuoda<br />

nuorten asioita esille.<br />

<strong>SOL</strong> on Vastuullinen Kesäduuni- kampanjan yhteistyökumppani.<br />

3.2.8 Työelämätoimikunta- ja<br />

tutkintotoimikuntayhteistyö<br />

<strong>SOL</strong> tekee laajamuotoista yhteistyötä oppilaitosten kanssa<br />

lähtien peruskoulun yläasteen kummiluokkatoiminnasta.<br />

Alamme ammatilliset koulut ja ammattikorkeakoulut sekä<br />

yliopistot ovat meille tärkeitä kumppaneita koulutus-,<br />

työharjoittelu- ja opetustyössä sekä tuottamaan ammattitaitoista<br />

henkilöstöä.<br />

<strong>SOL</strong>in koulutuksen johtaja toimii uudessa Opetushallituksen<br />

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunnassa<br />

puheenjohtajana, samoin tutkintotoimikunnan<br />

puheenjohtajana.<br />

2017 <strong>SOL</strong> oli työryhmässä mukana uudistamassa<br />

alallemme uusia tutkinnon perusteita. Nyt Kiinteistöpalvelualalla<br />

on uusi tutkintokokonaisuus Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan<br />

perus- ammatti- ja erikoisammattitutkinto,<br />

jotka yhdistivät aiemmin alamme olleet 7 eri tutkintoa.<br />

<strong>SOL</strong> lähti keväällä mukaan uuteen Hanken & SSE Executive Educationin perustamaan ja yritysten rahoittamaan<br />

Business Lead -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on saada koulutetut turvapaikanhakijat nopeasti mukaan työelämään.<br />

Afganistanilainen Hashim osallistui turvapaikanhakijoille tarkoitettuun työllistymisohjelmaan<br />

Noudatamme<br />

toiminnassamme YK:n Global<br />

Compact -periaatteita:<br />

1. Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia<br />

ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.<br />

2. Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina<br />

ihmisoikeuksien loukkauksiin.<br />

3. Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen<br />

neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.<br />

4. Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.<br />

5. Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta<br />

poistamista.<br />

6. Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen<br />

yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.<br />

7. Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.<br />

8. Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta<br />

ympäristöasioissa.<br />

9. Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden<br />

kehittämistä ja levittämistä.<br />

10. Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja<br />

(mm. kiristys ja lahjonta) vastaan.<br />

meillä Suomessa on yli<br />

2000 työntekijää, joilla<br />

on muu kuin Suomen<br />

kansalaisuus<br />

20 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 21


Konsernin liikevaihto, milj. eur. Liikevaihdon muutos, %<br />

Taloudellinen<br />

vastuu<br />

320<br />

288<br />

256<br />

224<br />

192<br />

160<br />

128<br />

262,1<br />

269,6 274,0<br />

285,0<br />

311,8<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

13,8<br />

9,4<br />

<strong>SOL</strong>in taloudelliset tavoitteet perustuvat kannattavaan<br />

kasvuun ja kannattavuuteen. Orgaanisen kasvun<br />

lisäksi tehdään liiketoiminta- ja yritysostoja niiden<br />

tukiessa toimintaamme. Pitkän tähtäimen tavoitteena<br />

on sijoitetun pääoman tuotto yli 20 %.<br />

96<br />

64<br />

32<br />

0<br />

50<br />

40<br />

2013<br />

41,4<br />

2014 2015 2016<br />

Omavaraisuusaste, %<br />

44,8<br />

42,9<br />

43,7<br />

2017<br />

47,7<br />

5<br />

0<br />

40<br />

32<br />

4,04<br />

2,9<br />

2<br />

2013 2014 2015 2016 2017<br />

Sijoitetun pääoman tuotto, milj. eur.<br />

27,8<br />

4asvu<br />

K<br />

rahoitetaan tulorahoituksella. Omavaraisuusaste<br />

on 47,7 %, joka mahdollistaa likviditeettivaihtelut<br />

kustannustehokkaasti. Hyvä maksuvalmius<br />

varmistaa maksuvelvoitteiden hoitamisen<br />

sidosryhmille ja luo joustavuutta tehdä hankintoja<br />

tarvittaessa nopeastikin. <strong>SOL</strong>in maksuvalmius on pysynyt<br />

hyvällä tasolla. Palkansaajien ja viranomaismaksujen<br />

lisäksi konsernin investoinnit ja muut hankinnat on kyetty<br />

toteuttamaan suunnitelmien mukaan tulorahoituksella.<br />

Haluamme varmistua siitä, että suoritamme kaikki maksuvelvoitteemme<br />

sovittujen maksuehtojen mukaisesti ilman<br />

viivytyksiä, ja samaa täsmällisyyttä edellytämme myös asiakassuorituksissa.<br />

Maksuvalmiutta mitataan Quick ratiolla,<br />

Quick ratio oli vuonna 2017 tavoitellut 1,4.<br />

Kaikki palvelumme ovat paikallista toimintaa, ja olemme<br />

organisoineet toimintamme sen mukaisesti. Liiketoimintojen<br />

johto ja Suomessa sijaitsevan pääkonttorin, <strong>SOL</strong> Cityn<br />

talous- ja henkilöstöhallinto tukevat paikallista toimintaamme.<br />

Osa taloushallinosta toimii Seinäjoella ja Kouvolassa.<br />

<strong>SOL</strong> Konsernin liikevaihto on kasvanut vuodesta 2013<br />

18,96 %, ulkomaalaisten tytäryhtiöiden kasvu on ollut 50 %<br />

ja suomen 12,60 %.<br />

Vuonna 2017 Suomen liikevaihto jakautui 73,5 %<br />

kiinteistö-, siivous- ja toimitilapalveluiden sekä turvallisuuspalvelut,<br />

Henkilöstöpalvelut 16,8 % ja pesulapalvelut<br />

3,9 %. Vuonna 2017 Suomen toimintojen osuus 78,6 % ja<br />

ulkomaiden 21,5 %.<br />

<strong>SOL</strong>in bruttoinvestoinnit vuonna 2017 olivat 7 milj.<br />

euroa ja materiaalien ja palveluiden ostot maltilliset 21,9<br />

milj. euroa.<br />

10<br />

0<br />

0<br />

-10<br />

-20<br />

-30<br />

-40<br />

-50<br />

-60<br />

-70<br />

-80<br />

-90<br />

2013<br />

-61,0<br />

2014 2015 2016 2017<br />

Gearing, velkaantumisaste, %<br />

-57,7<br />

-66,5 -69,0 -68,5<br />

8<br />

0<br />

2013<br />

7,2<br />

2014 2015<br />

Quick Ratio<br />

2016<br />

2017<br />

30<br />

24<br />

20,5<br />

20<br />

16<br />

12,6 12,9<br />

-100<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

Ostot, milj. eur.<br />

Toimimme<br />

valtakunnallisesti,<br />

palvelemme<br />

paikallisesti.<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

12,6 12,5 12,8<br />

11,8<br />

11,3<br />

11,6<br />

11,7<br />

10,7<br />

10,5<br />

11,4<br />

Materiaalit<br />

Palvelut<br />

4<br />

2<br />

0<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

22 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 23


Vastuut<br />

sidosryhmille<br />

<strong>SOL</strong> haluaa tuottaa asiakkailleen elämyksiä arkeen.<br />

Elämys arjessa ilahduttaa, innoittaa ja sykähdyttää.<br />

Parhaimmillaan se tuo hyvän mielen, hyvän elämän,<br />

hyvän arjen ja puhtauden sekä turvallisuuden tunteen.<br />

55.1 Vastuut asiakkaille<br />

Palvelumme toteutetaan laadukkaasti ja oikea-aikaisesti<br />

sopimuksen edellyttämällä tavalla. Kehitämme palveluitamme<br />

asiakkaidemme odotusten ja toiveiden perusteella.<br />

Palveluratkaisumallimme mahdollistaa useiden palvelujen<br />

saamisen <strong>SOL</strong>ista, ja on myös kokonaistaloudellisesti<br />

edullisin.<br />

Tuottavuus ja tehokkuus ovat merkittäviä tavoitteita<br />

prosessiemme kehittämisessä. Henkilöstömme hankinta ja<br />

varamiesjärjestelmä ovat sähköisessä muodossa kaikissa<br />

palveluissamme Suomessa. Henkilöstön perehdytys ja osa<br />

koulutuksesta on verkossa, joka ei sido oppijaa paikkaan<br />

eikä aikaan. Suomen laskuista lähes kaikki välittyy asiakkaillemme<br />

paperittomassa muodossa. Myös ostolaskujen<br />

sähköinen osuus on lähes 100 %. Saatavien hallintaan kiinnitetään<br />

jatkuvasti huomiota, ja näin varmistetaan kaikille<br />

asiakkaille tasapuolinen kohtelu.<br />

Suomessa olemme tehostaneet tilaajavastuulain mukaista<br />

raportointia. Olemme www.tilaajavastuu.fi verkkopalvelussa.<br />

Palveluiden avulla asiakkaat voivat tarkastaa,<br />

että täytämme omat velvollisuutemme yhteiskuntaa<br />

kohtaan.<br />

5.2 Vastuut työntekijöille<br />

<strong>SOL</strong> on yritys, jossa henkilöstöllä on merkittävä rooli kaikessa<br />

tekemisessä. Henkilöstökustannukset olivat v. 2017<br />

79,4 % liikevaihdosta, kun niiden osuus 2013 oli 77,2 %.<br />

Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 2017 olivat 197,3 milj.<br />

euroa. <strong>SOL</strong> kantaa vastuuta työpaikkojen säilyttämisestä<br />

myös pitkällä tähtäimellä. Työvoimamme koostuu pääasiassa<br />

vakinaiseksi palkatuista henkilöistä, joista osa voi<br />

olla osa-aikaisia työn luonteesta johtuen. Tilapäistyövoiman<br />

osuus kasvaa <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:n toiminnan<br />

laajentumisen myötä.<br />

Henkilöstöä palkitaan hyvistä työsuorituksista. Seuranta<br />

tapahtuu asiakastyytyväisyyden ja muun tasapainotetun<br />

mittariston, tuloskortin avulla. Onnistumisista on palkittu<br />

mm. vuoden palvelupiiri, vuoden myyjä, vuoden palveluohjaaja,<br />

vuoden palveluesimies ja vuoden palvelujohtaja.<br />

Lisäksi onnistumisista jaetaan puukukkia, elokuvalippuja<br />

ym. pieniä huomionosoituksia.<br />

<strong>SOL</strong> järjestää vuosittain Laatupalkintokilpailun, jossa on<br />

sarjat palveluesimiehille, palvelupiireille ja myyjille. Lisäksi<br />

jaetaan ympäristö- ja työhyvinvointipalkinnot. Kilpailuun<br />

osallistutaan hakemuksella, jossa näkyvät eri osa-alueiden<br />

budjetit, tulokset ja edellisen vuoden luvut.<br />

Laatupalkinnon pohjana on Suomen Laatukeskuksen<br />

kilpailu, joka on muunnettu <strong>SOL</strong>in tarpeisiin sopivammaksi.<br />

Kilpailussa keskeisimmät kohdat ovat asiakassuuntautuneisuus,<br />

henkilöstön hyvinvointi ja taloudelliset tulokset.<br />

Käytäntö on ollut käytössä vuodesta 1996.<br />

Voittoisa palveluesimies puolustaa ympäristöä<br />

leijonan lailla Vuoden 2017 laatupalkinto tuli<br />

Tina Anderssonille yllätyksenä, vaikka kerta ei<br />

ollut kuinkaan ensimmäinen. Tunnustus hienosta<br />

tulosparannuksesta osui hänen kohdalleen jo<br />

kolmannen kerran. Piirinsä ympäristövastaavana<br />

Tina ajaa intohimoisesti myös ympäristön asiaa<br />

kohteissaan.<br />

5.3 Vastuut viranomaisille<br />

<strong>SOL</strong>in ja sen henkilöiden tulee kaikissa maissa ja olosuhteissa<br />

noudattaa maan lakeja ja määräyksiä. <strong>SOL</strong> maksaa<br />

velvoitteensa viranomaisille voimassa olevien säädösten<br />

mukaisesti. <strong>SOL</strong> huolehtii työntekijöidensä viranomaismaksuvelvoitteista<br />

työnantajana. Lisäksi <strong>SOL</strong> raportoi ja tilastoi<br />

sovitusti viranomaisille. Vuonna 2017 <strong>SOL</strong>in Suomen<br />

yritykset maksoivat arvonlisäveroa, tuloveroa, operatiivisia<br />

veroja ja palkkojen ennakkopidätyksiä 72,1 milj. € vuonna<br />

2013 63,9 milj. €. Pakollisia sosiaalikulu- ja eläkemaksuja<br />

milj. v. 2017 37,4 milj. € ja vuonna 2014 35,9 milj.€.<br />

5.4 Vastuut toimittajille ja<br />

yhteistyökumppaneille<br />

<strong>SOL</strong>issa ostetaan tuotteita, palveluita ja energiaa kiinteistö-,<br />

siivous- ja toimitila- sekä pesulapalveluliiketoimintaa<br />

varten sekä tuotannollisia alihankintapalveluita kuten<br />

jakelu- ja pesulapalvelua, ulkoalueiden kiinteistönhoitopalvelua<br />

ja erilaisia siivouksen tilaustyöpalveluita. Lisäksi <strong>SOL</strong><br />

hankkii hallinnon ja toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia<br />

tuotteita ja palveluita.<br />

24 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 25


Kaikkiin toimittajiin noudatetaan sopimusehtoja ja<br />

maksetaan laskut maksuehdon mukaisesti. Kaikki toimittajille<br />

maksetut maksut perustuvat sopimuksiin ja laskuihin.<br />

Kaikenlainen lahjonta sekä harmaan työvoiman käyttö on<br />

<strong>SOL</strong>issa ehdottomasti kielletty. Hyvää sopimuskäytäntöä<br />

seurataan toimintajärjestelmän mukaisesti sisäisissä tarkastuksissa<br />

ja auditoinneissa.<br />

Suomen hankinnat vuonna 2017 tehtiin 100 prosenttisesti<br />

EU-alueelta.<br />

Toiminnan välilliset vaikutukset etenkin pienemmillä<br />

paikkakunnilla ovat suuret. <strong>SOL</strong> toimii monien yrittäjien<br />

pääasiallisena toimeksiantajana, ja näin vaikuttaa alihankkijoiden<br />

työntekijöiden taloudelliseen hyvinvointiin.<br />

5.5 Vastuut rahoituslaitoksille<br />

<strong>SOL</strong>in tavoitteena on rahoittaa toimintansa tulorahoituksella.<br />

Suomen yhtiöillä ei ole lyhyt- ja pitkäaikaisia pankkilainoja.<br />

Konsernin ulkomaisilla tytäryhtiöillä on pankkilainoja.<br />

<strong>SOL</strong> Palvelut Oy:llä on 3 miljoonan euron limiitti.<br />

Kaikkia hankintoja<br />

ohjaavat kirjalliset<br />

toimittajasopimukset ja<br />

ennakkoon suunnitellut<br />

logistiset ratkaisut.<br />

Satunnaisia hankintoja ja<br />

toimittajia ei käytetä.<br />

Hankintaohjeemme sisältävät<br />

mm. seuraavat osa-alueet:<br />

• lainmukaisuus – kunkin maan voimassaolevan<br />

lainsäädännön noudattaminen<br />

• korruption ja lahjonnan kielto<br />

• työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen<br />

• lapsityövoiman käytön kieltäminen<br />

• työntekijöiden turvallisuus ja terveys<br />

• ympäristönsuojelu<br />

• palveluketjun sujuvuus ja kokonais-taloudellisuus<br />

• autokaluston CO2 päästöt max. 130 g/km<br />

26 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 27


<strong>SOL</strong> Ympäristötavoitteet<br />

Vaikuttaa asiakkaan<br />

ympäristömyötäisen<br />

toiminnan<br />

kehittämiseen<br />

Ympäristövastuu<br />

Paperin- ja<br />

energiankulutuksen<br />

vähentäminen<br />

Jätesäkkien,<br />

muovipussien sekä<br />

pakkausmuovin<br />

käytön vähentäminen<br />

Meillä jokaisella on unelma paremmasta ja puhtaammasta<br />

ympäristöstä, paikasta, jossa lapsemme ja lapsenlapsemme<br />

voivat turvallisesti elää ja kasvaa. Ympäristön tilan<br />

heikkeneminen täytyy pysäyttää. Me voimme vaikuttaa<br />

tulevaisuuteen etsimällä aktiivisesti tapoja ja keinoja, joilla<br />

tulevaisuuden ympäristö on puhtaampi ja terveellisempi.<br />

66.1 Ympäristöpolitiikka<br />

Ympäristövastuulliset<br />

tavarantoimittajat<br />

Henkilöstö ottaa<br />

huomioon sekä<br />

asiakkaan omat<br />

että sisäiset<br />

ympäristönäkökohdat<br />

Haluamme tuottaa palveluitamme tavalla, joka pyrkii<br />

luonnonvarojen säilyttämiseen ja ympäristölle aiheutuvan<br />

kuormituksen vähenemiseen. Ymmärrämme palvelutoimintojemme<br />

aiheuttamat ympäristövaikutukset ja vastuumme<br />

tuotteiden käyttäjänä ja jätteiden tuottajana ja otamme<br />

ne huomioon päätöksenteon eri vaiheissa. Noudatamme<br />

toiminnassamme voimassaolevia lakeja ja määräyksiä.<br />

Sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja<br />

ympäristövaikutusten vähentämiseen. Hankimme ympäristön<br />

kannalta parasta mahdollista käytettävissä olevaa<br />

tekniikkaa kohtuullisin kustannuksin. Tavoitteenamme on<br />

käyttää luonnonvaroja ja energiaa niiden kulutus ja päästöt<br />

minimoiden. Kehitämme jätteiden lajittelua ja pyrimme<br />

osaltamme vähentämään jätteiden määrää.<br />

Tiedotamme toiminnastamme avoimesti niin ulkopuolisille<br />

sidosryhmille kuin omalle henkilöstölle. Tavoitteenamme<br />

on pystyä opastamaan asiakkaitamme ympäristömyönteiseen<br />

toimintatapaan ja tukea omalla osaamisellamme<br />

heidän ympäristötavoitteidensa saavuttamista. Tavoitteenamme<br />

on olla ympäristöasioiden hoidossa asiakkaiden ja<br />

henkilöstön mielestä paras toimija.<br />

Koulutamme, neuvomme ja rohkaisemme henkilökuntaa<br />

työskentelemään vastuullisella tavalla ja parantamaan<br />

toimiaan ympäristöasioissa sekä työ- että vapaa-ajalla. Kehitämme<br />

mittareita, joilla toiminnan ympäristövaikutuksien<br />

muutoksia voidaan todentaa. Johto seuraa säännöllisesti<br />

ympäristöasioiden tilaa. Toimialojen johdon katselmuksissa<br />

arvioidaan ympäristöhallinnan tilaa ja niiden pohjalta käynnistetään<br />

tarpeellisia toimenpiteitä.<br />

6.2 Ympäristöpäämäärät<br />

<strong>SOL</strong>in ympäristötavoitteet ja -toimenpiteet määritellään<br />

toimialoittain alla olevien ympäristöpäämäärien perusteella.<br />

Kiinteistöalan toiminta on päästöintensiteetin mukaan<br />

matalanpäästön toimiala.<br />

• Hankinnoissa ja palvelutuotannossa huomioidaan<br />

luonnonvarojen säilyminen ja ympäristölle aiheutuvan<br />

kuormittumisen vähentäminen<br />

• Henkilöstön ympäristöosaamisen lisääminen<br />

• Asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääminen<br />

6.3 Ympäristötavoitteet<br />

Ympäristöpäämäärien perusteella kaikille toimialoille yhteisiä<br />

tavoitteita ovat:<br />

• Tavarantoimittajat toimivat ympäristövastuullisesti ja<br />

heillä on laatu- ja ympäristösertifikaatit<br />

• Henkilöstö toimii ympäristönäkökohdat huomioiden<br />

• Asiakkaan ympäristöystävällisen toiminnan kehittämiseen<br />

vaikuttaminen (esim.kiertotalousajattelu, elinkaarihankkeet,<br />

energiansäästö jätemäärän vähentäminen).<br />

Vastuullisuus on meidän jokaisen asia.<br />

Kemikaalien<br />

sekä pesu- ja<br />

puhdistusaineiden<br />

kokonaiskulutuksen<br />

vähentäminen<br />

Ajoneuvojen ja<br />

koneiden polttoaineen<br />

kulutuksesta<br />

aiheutuvien päästöjen<br />

vähentäminen<br />

Päästöintensiteetti<br />

Lähde Tilastokeskus, Ilmanpäästöt toimialoittain ja Kansantalouden tilinpito.<br />

Ilmaliikenne<br />

Vesiliikenne<br />

Energiahuolto<br />

Maa-, kala- ja riistatalous<br />

Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus<br />

Vesi- ja jätehuolto<br />

Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus<br />

Maaliikenne<br />

Metsäteollisuus<br />

Kaivostoiminta ja louhinta<br />

Kaikki toimialat yhteensä<br />

Rakentaminen<br />

Elintarviketeollisuus ym.<br />

Metsätalous<br />

Muu teollisuus<br />

Kauppa<br />

Kiinteistöalan toiminta<br />

Liikennettä palveleva toiminta, posti<br />

Muut palvelut ja hallinto<br />

0 2 000 4 000 6 000<br />

28 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 29


6.4 Ympäristönäkökohdat<br />

Ympäristöpolitiikka, -päämäärät ja -tavoitteet perustuvat<br />

toimintamme ja palveluidemme ympäristönäkökohtia ja<br />

ympäristövaikutuksia koskevaan tietoon. Ympäristönäkökohtien<br />

tunnistaminen ja arvottaminen on esitetty ympäristönäkökohtien<br />

hallintajärjestelmässä. Ympäristönäkökohtien<br />

merkityksen tunnistamisessa käytämme arviointimenetelmää,<br />

joka perustuu omasta toiminnastamme saatuun<br />

tietoon, vaikutusmahdollisuuksiimme ja ulkopuolisten tutkimusten<br />

antamaan tietoon. Merkitystekijöiden arvioinnissa<br />

otamme huomioon lakisääteiset vaatimukset, merkityksen<br />

imagollemme, ympäristöhyödyt suhteessa toteuttamiskustannuksiin<br />

ja ympäristövaikutusten vakavuus ja vaikuttavuus.<br />

Toimialakohtainen ympäristönäkökohtienarviointimenettely<br />

ja arvottamisen perusteet on dokumentoitu toimintajärjestelmämme<br />

ympäristötiedoissa. Toteutettaviksi olemme<br />

valinneet menetelmän avulla korkeimman painoarvon<br />

saaneet toiminnat.<br />

Toimialakohtainen toimeenpano-ohjelma on laadittu<br />

ja niistä selviää ympäristöpäämäärien ja –tavoitteiden<br />

saavuttamisen toimintaohjeet, aikataulut, mittaustapa sekä<br />

vastuut. Toimeenpano-ohjelmat on dokumentoitu toimintajärjestelmämme<br />

ympäristötiedoissa.<br />

Asiakaskohtaiset ympäristötavoitteet laaditaan asiakaskohtaisten<br />

toimintasuunnitelmien yhteydessä.<br />

Ympäristöryhmä koordinoi toimintaa kaikkien toimialojen<br />

osalta.<br />

Piirien ympäristövastaavien tehtävänä on seurata asiakaskohtaisten<br />

ympäristötavoitteiden toteutumista ja tunnistaa<br />

mahdollisesti uusia näkökohtia. Ympäristövastaavat tekevät<br />

asiakaskohtaisia ympäristöselvityksiä ja raportoivat niistä<br />

ympäristöryhmälle.<br />

Ympäristönäkökohtien arviointi tehdään tarvittaessa ja<br />

vähintään kolmen vuoden välein. Tarvittavat muutokset<br />

toimintasuunnitelmiin ja tavoitteisiin tehdään arvioinnin ja<br />

seurannan perusteella.<br />

Ympäristökatselmukset tehdään ympäristöryhmän<br />

päättämän vuosisuunnitelman mukaisesti toimialoittain ja<br />

paikkakunnittain.<br />

Toimintasuunnitelmiin kirjattujen ympäristötavoitteiden<br />

toteutumista seurataan kehityskeskusteluissa. Piirit seuraavat<br />

toimintasuunnitelmien toteutumista piirikokouksissaan.<br />

Sisäisten auditointien yhteydessä arvioimme ympäristösuunnitelmien<br />

toteutumisen.<br />

toimenpiteet laadittiin yhdessä ympäristövastaaviemme,<br />

ympäristöryhmän ja <strong>SOL</strong>in johdon kanssa. Olemme osallistuneet<br />

vuosittain energiasäästöviikkoon, järjestäneet omia<br />

tapahtumia ja olleet mukana erilaisissa kestävän kehityksen<br />

tilaisuuksissa.<br />

Vakaana työllistäjänä sitoumuksemme käsittää myös viisaan<br />

taloudenpidon ja kestävä työn luontoa ja ihmisiä kunnioittaen.<br />

Olemme viestineet Sitoumus 2050 tavoitteista<br />

ja toimenpiteistä videolla, jolla tavoitetaan isompi määrä<br />

henkilöstöstämme , asiakkaistamme ja sidosryhmistämme.<br />

Teemme jatkuvaa työtä yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden<br />

toteutumisen eteen ja seuraamme tavoitteiden<br />

toteutumista. Käsittelimme vuoden 2017 aikana kestävän<br />

kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteita ja päämääriä<br />

<strong>SOL</strong>in Monikulttuurisessa työryhmässä.<br />

6.5.1 Kaikki alkaa perehdytyksestä<br />

Aurinkokunnan perehdytysopas on aktiivisessa käytössä.<br />

Palveluvastaavien nettiperehdytykseen on yhdistetty ympäristöosuus,<br />

jossa opastamme ja kannustamme työntekijöitämme<br />

alusta lähtien ympäristövastuulliseen toimintaan.<br />

Sitoumus 2050 tavoitteet ja toimenpiteet<br />

1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin<br />

Meitä on moneksi ja kaikille on paikka <strong>SOL</strong>issa. Arvostamme<br />

erilaisuutta ja pidämme sitä voimavarana. Kehitämme<br />

johtamista <strong>SOL</strong>issa ja uskommekin, että tulevaisuudessa<br />

johtamisemme on palvelevaa johtamista. Meidän mielestämme<br />

hyvässä työyhteisössä on eri-ikäisiä ja eri kulttuureita<br />

edustavia ihmisiä. Yli 30 prosenttia työntekijöistämme<br />

ovat muita kuin Suomen kansalaisia. Ennustamme, että<br />

vuonna 2050 muualta muuttaneita on jo 60 prosenttia.<br />

<strong>SOL</strong>issa on paljon myös nuoria työntekijöitä. Alle 30-vuotiaiden<br />

työntekijöiden osuus on 42 prosenttia. Ihmiskäsityksemme<br />

mukaan ihminen haluaa tehdä hyvää työtä.<br />

Haluamme tarjota siihen mahdollisuuden kaikille..<br />

Sitoudumme kehittämään <strong>SOL</strong>iin ikäohjelman<br />

Ikäohjelman tavoitteena on edistää henkilöstön työkykyä ja<br />

hyvinvointia, tukea eri ikäryhmien työssä jaksamista, vähentää<br />

sairauspoissaoloja, nostaa keskimääräistä eläkeikää ja<br />

lisätä seniorien arvostusta sekä varmistaa hiljaisen tiedon<br />

siirtyminen.<br />

pien mukaan. <strong>SOL</strong> Life -ohjelma huolehtii työntekijöiden<br />

hyvinvoinnista ja turvallisuudesta koko työsuhteen ajan.<br />

Haluamme, että meiltä lähdetään eläkkeelle terveenä.<br />

Seuraamme aktiivisesti henkilöstön työtyytyväisyyttä sekä<br />

sairauslomien, tapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden<br />

määrää. Olemme määrittäneet niille tavoitteet, joihin<br />

pyrimme.<br />

Nyt haluamme varmistaa, että saamamme tieto<br />

työtyytyväisyysmittauksista on oikeaa. Haluamme myös<br />

kehittää uusia tapoja tukea työntekijöitämme. Arvomme<br />

ovat iloinen työn tekeminen ja arkiluovuus..<br />

Sitoudumme kehittämään työtämme niin, että Ilopuntari-työtyytyväisyyskyselyn<br />

tulos on yli neljä ja<br />

vastausprosentti on 80.<br />

Ilopuntari: Tavoite yli 4 (asteikko 1-5) + vastaus<br />

prosentti 80 kaikissa työntekijäryhmissä<br />

toteutunut/ei toteutunut<br />

Sitoudumme kehittämään esimiehen online-työkalua,<br />

joka mahdollistaa jatkuvan läsnäolon ja työntekijän<br />

hyvinvoinnin tukemisen.<br />

Esimiehen online-työkalu 2050<br />

toteutunut/ei toteutunut<br />

3. Resurssiviisas talous<br />

<strong>SOL</strong> on Aurinkokunta, joka tarjoaa palveluratkaisuja<br />

asiakkailleen. Puramme keinotekoisia raja-aitoja eri<br />

palveluiden väliltä. Työn ostaminen, hallinnointi ja<br />

kehittäminen on asiakkaillemme yksinkertaisempaa ja<br />

halvempaa, kun yhteistyökumppaneita on yksi. Asiakkaan<br />

työaikaa säästyy ja me puolestamme voimme tarjota<br />

uusia työmahdollisuuksia moniosaajille. Erilaisia tehtäviä<br />

yhdistelemällä kokopäivätyö löytyy entistä useammin<br />

omasta talosta. Esimies vastaa työvuorosuunnittelusta ja<br />

työvuorojen tarjonnasta. Nyt haluamme tehdä työvuorojen<br />

varaamisen työntekijöille helpoksi ja joustavaksi. Arvomme<br />

on aurinkoisen tyytyväinen asiakas ja yrittäjyys.<br />

6.5 Minä, sinä , <strong>SOL</strong><br />

ja ympäristö<br />

Ikäohjelma laadittu/ei laadittu<br />

Sitoudumme edistämään maahanmuuttajien<br />

urakehitystä<br />

Osana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta <strong>SOL</strong><br />

palvelutyönantajana on sitoutunut vahvistamaan <strong>SOL</strong>in<br />

yhdenvertaista työyhteisöä. Hyvässä työyhteisössä on kulttuuriltaan,<br />

iältään ja taustoiltaan erilaisia ihmisiä. Olemme<br />

kansainvälinen yritys, mutta arvomme ovat yhteiset maasta<br />

riippumatta. Ihmiskäsityksemme mukaan ihminen haluaa<br />

tehdä hyvää työtä. Haluamme tarjota siihen mahdollisuuden<br />

kaikille. Solmimme Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen<br />

kesäkuussa 2016. Sitoumuksen tavoitteiden ja<br />

maahanmuuttajia on toimihenkilöinä jokaisessa<br />

piirissämme toteutunut/ei toteutunut<br />

2. Työtä kestävästi<br />

Haluamme, että <strong>SOL</strong>issa työskentelee iloisia moniosaajia.<br />

Koulutustoimintamme on vilkasta ja verkko-opiskelu tuo<br />

opinnot jokaisen <strong>SOL</strong>ilaisen lähelle heti alusta lähtien.<br />

Kasvatamme ammattilaisia, jotka osaavat toimia kerralla<br />

oikein ja kehittää työtä jatkuvasti pienin askelin LEAN-op-<br />

30 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 31


Sitoudumme kehittämään sähköisen työvuorojen varausjärjestelmän.<br />

sähköinen työvuorojen varausjärjestelmä<br />

toteutunut/ei toteutunut<br />

4. Luontoa kunnioittava päätöksenteko<br />

Otamme työssämme ympäristön aina huomioon. Pyrimme<br />

jatkuvasti vähentämään kuormitusta, joka ympäristölle<br />

aiheutuu toiminnastamme. Olemme tehneet jo paljon ja<br />

haluamme varmistaa, että työ jatkuu. Teemme pelisäännöt<br />

hankinnoillemme. Arvomme on luotettavuus.<br />

Sitoudumme laatimaan hankintaohjeet, joihin kirjaamme<br />

meille tärkeät asiat:<br />

• toimittajakumppaneilla on ympäristösertifikaatit<br />

• suosimme kotimaisia toimittajia<br />

• puhdistusaineita kulutetaan nykyistä vähemmän<br />

• neitseellisen muovin käyttöä vähennetään<br />

• käytetään ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita<br />

(85 %)<br />

Sitoudumme auditoimaan toimittajat ja oman hankintaprosessimme.<br />

hankintaohjeita noudatetaan/ei noudateta<br />

toimittaja-auditoinnit tehty/ei tehty<br />

6.6 Oman toiminnan<br />

kehittäminen<br />

6.6.1 Ympäristöauditoinnit vakiintuneet<br />

toiminnan kehitykseen<br />

Ympäristöauditoinneissa seuraamme <strong>SOL</strong>in ympäristötavoitteiden<br />

mukaisen toiminnan toteutumista ja mittaroimme<br />

onnistumistamme piiri-, toimiala- ja asiakakohtaisesti.<br />

Kehitysnäkökulma johtaa ympäristömyönteistä toimintaamme.<br />

Ympäristöauditoinnin tehdään <strong>SOL</strong>in sähköistä<br />

järjestelmää hyödyntäen. Asiakaskohtaisia ympäristöauditointien<br />

määrä lisääntyi ja niitä tehtiin viime vuonna<br />

yhteensä 250.<br />

6.6.2 Uudet <strong>SOL</strong> Konseptit<br />

<strong>SOL</strong> Konseptit valmistuivat moniammatillisen työryhmän<br />

työn tuloksena. Konseptit saatiin valmiiksi ja ne lanseerattiin<br />

piireille. Konseptointityön aikana järkeistimme <strong>SOL</strong><br />

Logistiikan tuotevalikoimaa niin siivousvälineiden kuin<br />

puhdistusaineiden osalta.<br />

<strong>SOL</strong>in<br />

ympäristövastaavat<br />

työskentelevät<br />

kestävämmän<br />

kehityksen puolesta.<br />

6.6.3 Hankintojen ympäristövaikutukset<br />

Otamme hakinnoissamme huomioon tuotteiden ympäristövaikutukset<br />

ja toimimme kustannustehokkaasti. Käytämme<br />

hankinnoissamme vakiintuneita kumppaneita. Teemme<br />

toimittaja-auditointeja joilla varmistamme kumppaneiden<br />

ympäristömyönteisen toiminnan.<br />

6.6.4 ympäristömerkityt puhdistusaineet<br />

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota puhdistusaineiden<br />

ympäristövaikutuksien arviointiin ja pudistusaineiden<br />

valintaan. Tästä syystä meillä <strong>SOL</strong>issa käytämme siivoustekstiilien<br />

ja astioiden pesussa vain ympäristömerkittyjä<br />

tuotteita. Muiden puhdistusaineiden osalta käytössämme<br />

on 85 % Joutsenmerkityt aineet. Toimimme yhteistyössä<br />

kotimaisen puhdistusainevalmistajan kanssa ja panostamme<br />

tuotekehitykseen. Huolehdimme Joutsenmerkki-kriteerien<br />

uudistamisesta säännöllisesti.<br />

Viisailla valinnoilla haluamme vaikuttaa työntekijöiden<br />

työturvallisuuteen, ympäristön suojelemiseen ja vesistöjen<br />

puhtaana pysymiseen.<br />

6.6.5 Muovin vähentäminen<br />

Käytössämme on jätesäkit, joiden valmistuksessa on<br />

käytetty uutta Cleantech – teknologiaa. Cleantech jätesäkeillä<br />

ja – pusseilla on vähäinen ympäristökuormitus ja<br />

niiden käyttö on työntekijöille ja asiakkaille miellyttävää ja<br />

turvallista. Olemme vaikuttaneet valinnalla neitseellisen<br />

raaka-aineen käyttöön, energiasäästöön, logistiikka – ja<br />

varastointikustannuksiin sekä ympäristökuormitukseen.<br />

Valinnoilla on vaikutettu myös jätemäärän vähentämiseen,<br />

joka on tapahtunut käyttämällä tarkoituksenmukaisia säkkikokoja<br />

ja värejä. Vuonna 2017 vähensimme jätesäkkien<br />

ja pakkausmuovien osalta 50 000 kg jätteeksi päätyvän<br />

muovin määrää.<br />

Käytössämme on kestokäyttöisiä jätesäkkejä noin<br />

1800 kpl. Kestokäyttöisten jätesäkkien käyttö on noussut<br />

tasaisesti. Vuoden 2017 aikana toteutettiin useita kestosäkkikampanjoita<br />

piireissämme.<br />

6.6.6 Ympäristömerkityt siivousvälineet ja –<br />

pyyhkeet<br />

Panostamme ympäristömerkittyihin siivoustekstiileihin,<br />

kaikki käyttämämme moppien lankaosat ja mikrokuituiset<br />

pyyhkeet ovat Joutsenmerkittyjä.<br />

6.6.7 Varastoinventaariot<br />

Varastoinventaariot vakiintuivat osaksi päivittäistä kerralla<br />

oikein toimintaamme ja oman toimintamme kehittämistä.<br />

Varastoinventaariot tehtiin ensimmäistä kertaa sähköisesti<br />

ja tulokset olivat reaaliaikaisesti piirien käytössä. Varastoinventaarioita<br />

tehtiin vuoden 2017 aikana asiakaskohteissamme<br />

yhteensä 1000 kpl.<br />

Ympäristömerkittyjen ja muiden pesuaineiden kulutuksen jakauma<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

Muut pesuaineet<br />

Ympäristömerkityt pesuaineet<br />

32 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 33


vastuu näkyy käytännön valinnoissa.<br />

6.6.8 Kierrätyskuidun hyödyntäminen<br />

<strong>SOL</strong> vastuullisuus näkyy <strong>SOL</strong>in käytännön valinnoissa.<br />

Olemme hyödyntäneet kierrätysmuovipulloja työpaitojen,<br />

kevytreppujen, kestosäkkien ja moppipussien valmistukseen.<br />

Tekstiilien uusiokäyttöön on hyödynnetty 100 000<br />

kierrätysmuovipulloa.<br />

<strong>SOL</strong> Palveluiden ”Make my bed collection” on hotellissa<br />

työskentelevien palveluvastaavien työvaattemallisto,<br />

jotka on valmistettu pääosin Ecostep-kankaista, joiden valmistuksessa<br />

huomioidaan ympäristöystävällisyys. Tuotteet<br />

valmistetaan auditoiduissa Eurooppalaisissa tehtaissa ja<br />

tuotteilla on pitkä elinkaari.<br />

<strong>SOL</strong> on mukana myös Telaketju-hankkeessa yhdessä<br />

mm VTT:n / Teksin ja TouchPointin kanssa suunnittelemassa<br />

poistotekstiilien hyödyntämismalleja.<br />

6.6.9 <strong>SOL</strong> Cityn jätehuolto ja<br />

energiatehokkuus<br />

<strong>SOL</strong>in pääkonttorissa Cityssä jätehuolto on järjestetty<br />

kiertotalousajattelun mukaisesti. Pääkonttorin ja kiinteistön<br />

(mukaan lukien kiinteistön vuokralaiset) jätteiden<br />

energiahyötyaste on 43 % ja materiaalihyötyaste 57 %.<br />

Olemme nykaikaistaneet toimistomme jätteidenkeräystä<br />

hankkimalla modernit kierrätyskaapit, joissa on huomioitu<br />

myös tietosuojan tuomat muutokset. Kiinteistön ilmanvaihtokone<br />

vaihdettiin v. 2017 kiinteistöremontin yhteydessä<br />

tarkoituksenmukaiseksi ja energiatehokkaaksi. Valaistus<br />

on LED-tekniikka, jota kehitämme jatkuvasti. Teemme yhteistyötä<br />

Energia Groupin kanssa, jonka kautta hankimme<br />

parasta mahdollista energiaa kiinteistöjemme ja toimipaikkojemme<br />

käyttöön.<br />

6.7 Ympäristömyönteinen<br />

liikkuminen<br />

Hankintakaudelle 2017 – 2019 uusien autojen päästörajaksi<br />

on määritetty 130 g/ co2 / km. Päästöraja koskee<br />

henkilöautoja ja pieniä pakettiautoja. Suuret pakettiautot<br />

ja aurauskäyttöön tarkoitetut pick upit eivät kuulu tämän<br />

päästörajan piiriin. Autokalustomme täytti tämän tavoitteen<br />

81 %, edelliseen vuoteen parannusta oli tapahtunut<br />

19,4 % .<br />

<strong>SOL</strong>in autohankinnoissa painotetaan oikean kaluston<br />

hankkimista oikeaan kohteeseen. Olemme pienentäneet<br />

autojen kokoa mahdollisuuksien mukaan, jolloin päästään<br />

pienempiin päästöihin. Käytössämme on hybridi- ja<br />

kaasuautoja sekä testikäytössä yksi täyssähköauto. Olemme<br />

vähentäneet diesel-autojen määrää autovalikoimissamme<br />

ja siirtyneet käyttämään bensa- ja vaihtoehtoista<br />

polttoaineitta hyödyntäviin autoihin. Tämä johtuu dieselien<br />

vaikeasti puhdistettavista NOx-päästöistä.<br />

<strong>SOL</strong>in käytössä oli vuonna 2017 yhteensä 364 autoa,<br />

joista 192 oli henkilöautoja ja 172 pakettiautoa. Autojen<br />

käyttöaika on noin kuusi vuotta, autokannan keski-iän<br />

ollessa kolme vuotta. Tämä tarkoittaa, että vuosittain vaihdetaan<br />

noin 60 uutta autoa.<br />

<strong>SOL</strong>issa on kiinnitetty huomiota taloudelliseen ajotapaan.<br />

Olemme järjestäneet yhdessä vakuutusyhtiömme<br />

kanssa taloudellisen ja turvallisen ajon kursseja henkilökunnallemme.<br />

Tulemme jatkamaan koulutuksia tulevina<br />

vuosina. Vaihdoimme auto- ja liikennevakuutuksemme<br />

Vakuutusyhtiö Fennialle vuoden 2017 alussa.<br />

Raportilla ilmoitetut päästömäärät noudattavat NEDC:n<br />

suosituksia. Uusien autojen päästömäärät tullaan määrittämään<br />

uuden mittaustavan WLTP mukaan, jolloin autojen<br />

päästöt tulevat nousemaan. Tämä tarkoittaa, että samalla<br />

autolla voi olla eri päästöt riippuen siitä, koska auto on<br />

rekisteröity.<br />

6.8. Elinkaarihankkeet<br />

<strong>SOL</strong> on mukana tuottamassa palveluita kiinteistöjen<br />

elinkaarihankkeisiin. Tuotamme palveluita yhdessä rakennusliikkeiden<br />

tai managerien kanssa sopimuksen mukaan.<br />

Sovellamme Kuntaliiton, Raklin ja RT:n palvelusopimusmallin<br />

mukaista toimintatapaa.<br />

Annamme asiantuntija-apua kohteiden suunnitteluvaiheessa<br />

mm. pintamateriaaleista, ylläpitoon tarvittavista<br />

tiloista sekä kulkureiteistä sisätiloissa ja ulkona. Vaikuttamme<br />

elinkaarihankkeiden materiaalivalintoihin ekologisesti<br />

ja kestävän kehityksen mukaisesti. Valinnoillamme on<br />

pitkäkestoinen vaikutus esim. sisäilman laatuun ja tilojen<br />

käyttäjien viihtyvyyteen.<br />

6.8 <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut<br />

6.8.1 Oman toiminnan kehittäminen<br />

<strong>SOL</strong> Pesulapalvelut panostaa ympäristöystävällisyyteen<br />

sekä koneissa että aineissa. Kehitystä tapahtuu niin pesutekniikoissa<br />

kuin aineissakin, mutta jatkuvalla koulutuksella<br />

pesuloiden henkilöstö pysyy muutoksissa mukana. Myös<br />

uusien tekijöiden koulutus on kattavaa.<br />

Jätteiden energiahyötyaste<br />

23 %<br />

Jätteiden materiaalihyötyaste<br />

77 %<br />

100 000<br />

muovipullosta on tehty<br />

26 240<br />

työvaatetta, muovipusseja,<br />

kestokäyttöisiä jätesäkkejä ja<br />

pr-tuotteita<br />

34 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 35


Kemiallisen pesun ympäristövaikutuksia ajatellen suurin<br />

muutos on ollut siirtyminen niin sanotusta per-pesusta<br />

hiilivetypesuun. <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut uudistaa jatkuvasti<br />

konekantaa, hiilivetykoneita vaihdetaan vanhojen koneiden<br />

tilalle noin kahdesta viiteen myymälään vuodessa. Vuonna<br />

2017 vaihdettiin kolmeen pesulaan uusi hiilivetykone. Jo<br />

melkein puolet konekannastamme on hiilivetykoneita. Koneissa<br />

käytetty hiilivetyliuotin ei ole ympäristölle haitallista<br />

ja uudet hiilivetykoneet myös tuottavat vähemmän jätettä.<br />

Vesipesukoneiden annostelupumppujärjestelmät ovat jo<br />

käytössä melkein kaikissa pesuloissa. Pesuaineiden annostelu<br />

vesipesukoneisiin tapahtuu automaattisilla annostelijoilla.<br />

Tietokoneohjatut uudet vesipesukoneet käyttävät<br />

mahdollisimman ympäristöystävällisiä pesuaineita sekä<br />

vettä tarkasti säädellyt määrät. Koneiden käyttö on optimoitu<br />

jokaisessa myymälässä ja veden- ja sähkönkulutusta<br />

seurataan tarkan seurantamittariston mukaisesti.<br />

Syksyllä 2015 on aloitettu kemiallisen pesukoneen jäähdytysveden<br />

talteenotto vesipesuujärjestelmään. Talteenotossa<br />

kem.koneen jäähdytysvesi putkitetaan erilliseen<br />

vesisäiliöön ja jatkokäytetään vesipesukoneessa. Vesi on<br />

huoneenlämpötilaa lämpimämpää, jopa 45-asteista. Järjestelmä<br />

tuottaa myös sähkönsäästöä, kun kuivausrumpuun<br />

laitetaan lämpimällä vedellä huuhdellut vaatteet. Veden<br />

talteenottojärjestelmä on käytössä useissa myymälöissä.<br />

6.8.3 Tekstiilien kierrätys ja hankkeet<br />

Vuodesta 2016 olemme olleet mukana Tekstiiliringissä<br />

ja kehittäneet sekä laajentaneet toimintaa. Helsingissä;<br />

Hakaniemen, Porvoonkadun ja Sörnäisten, Espoossa; Tapiolan<br />

ja Sellon, Vantaalla Myyrmannin, Tampereella Aleksis<br />

Kiven kadun ja Keravan pesuloissa asiakas voi jättää<br />

kierrätykseen menevät tekstiilinsä helposti ja vaivattomasti<br />

keräyssäiliöön pesulassa asioidessaan.<br />

Keväällä 2017 lähdimme mukaan Telaketjuhankkeeseen,<br />

joka on poistotekstiilin kestävää kiertoa edistävä verkosto.<br />

Telaketjussa kehitetään tekstiilin keräystä, lajittelua ja jalostusta<br />

vastaamaan kierrätystekstiiliä hyödyntävien yritysten<br />

tarpeita.<br />

6.8.4 Asiakkaiden ympäristömyönteiseen<br />

toimintaan vaikuttaminen<br />

Viestimme aktiivisesti ympäristöteoista eri sidosryhmille.<br />

Asiakkaille on viestitty muun muassa<br />

henkarien palauttamisesta ja tekstiilien suojakäsittelystä,<br />

joka pidentää tekstiilien käyttöikää ja pesuväliä.<br />

Ympäristönäkökohdat <strong>SOL</strong><br />

Ympäristönäkökohdat <strong>SOL</strong> Palveluissa<br />

<strong>SOL</strong><br />

Ympäristökatselmusten ja ympäristöohjelman<br />

perusteella ympäristönäkökohtien<br />

arviointimenettelyn perusteet<br />

MERKITYSTEKIJÄT<br />

A = lakisääteiset vaatimukset<br />

B = merkitys imagolle<br />

C = ymp.hyödyt/kustannukset<br />

D = ymp.vaikutusten vakavuus<br />

E = vaikutusmahdollisuudet<br />

yht. = (A+B+C+D)*E<br />

MERKITTÄVYYSASTEIKKO<br />

0 = lakisääteiset vaatimukset<br />

1 = merkitys imagolle<br />

2 = ymp.hyödyt/kustannukset<br />

3 = ymp.vaikutusten vakavuus<br />

TOIMINTA, PROSESSI TAI PALVELU YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTA YMPÄRISTÖVAIKUTUS MERKITTÄVYYS<br />

TUOTE-, KONE-/TARVIKEHANKINNAT toimittajien valinta<br />

toimittajien valinta, siivouspalvelut<br />

Ympäristötiedosto<br />

tuotteiden tuotannosta aiheutuva<br />

ympäristökuormitus<br />

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus<br />

A B C D E yht.<br />

1 3 2 3 3 27<br />

1 3 1 1 3 18<br />

6.8.2 Muovin määrän vähentäminen<br />

toimittajien valinta, kiinteistöpalvelut<br />

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus<br />

1 3 1 1 3 18<br />

Vaikutamme aktiivisesti muovijätteen määrää, muovisia<br />

pakkausmateriaaleja vähentämällä. Yhä useampi myymälä<br />

on nykyään ns. muoviton myymälä, eli tarjoaa asiakkaille<br />

pestyjä vaatteita ilman pakkausmuovia ja valittavana on<br />

myös uusiokäyttöinen kuitukassi. Muovin kulutus laskee<br />

joka vuosi. Kehittelemme myös muita materiaaleja tuotteiden<br />

pakkaukseen muovin sijaan.<br />

TUOTANTO/PALVELU<br />

toimittajien valinta, pesulapalvelut<br />

käytettävien aineiden oikea valinta,<br />

annostelu ja käyttö<br />

syntyvät jätevedet<br />

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus<br />

tarpeettoman pesuainekäytön aiheuttama<br />

kuormitus jätevesiin<br />

vesivarojen kuluminen, puhdistuslaitosten<br />

kuormittuminen<br />

3 3 1 3 3 30<br />

1 2 2 2 3 21<br />

0 2 2 1 3 15<br />

energian kulutus<br />

luonnonvarojen kuluminen ja tuotannosta<br />

syntyvät päästöt<br />

1 1 1 1 2 8<br />

- jäte omasta prosessista muovijäte<br />

luonnonvarojen säästäminen, jätteiden<br />

aiheuttama kuormitus ja päästöt<br />

niiden loppusijoituksessa<br />

1 2 2 2 3 21<br />

vaarallinen jäte, PER-jäte,<br />

Pesulapalvelut<br />

jätteiden aiheuttama kuormitus ja<br />

päästöt niiden loppusijoituksessa<br />

3 2 2 3 3 30<br />

liikkuminen ja kuljetus<br />

polttonesteen kulutus / ajamisen<br />

aiheuttamat päästöt<br />

energiavarojen kuluminen, ilmakehän<br />

kuormittuminen<br />

1 2 2 1 2 12<br />

ajokaluston ja koneiden kunnossapito kaluston käyttöikä luonnonvarojen säästyminen 2 1 2 1 2 12<br />

HENKILÖSTÖN TOIMINTA<br />

henkilöstön ympäristötietoisuus, ympäristönäkökohtien tunnistaminen<br />

ympäristömyönteinen ja orientoitunut ja huomioonottaminen sekä työ- että<br />

toiminta<br />

vapaa-ajalla<br />

0 3 2 2 3 21<br />

kulutus ja ohjeistus<br />

henkilöstön ympäristötietoisuuden ja<br />

osaamisen lisääminen<br />

parantaa henkilöstön kykyä toimia<br />

työssään ympäristömyönteisesti<br />

0 3 2 2 3 21<br />

YHTEISTYÖ ASIAKKAIDEN KANSSA<br />

asiakkaan ympäristötoiminnan<br />

huomioiminen ja tukeminen<br />

varmistetaan osaltamme asiakkaan<br />

ympäristötavoitteiden saavuttaminen<br />

3 3 2 1 3 27<br />

36 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 37


Palkat ja sosiaalikulut (milj. euroa)<br />

Palkat ja palkkiot, pakolliset henkilösivukulut sekä edut 2013–2017<br />

Sosiaalinen<br />

vastuu<br />

Henkilöstön sitoutuminen ja tyytyväisyys tunnistetaan ja<br />

henkilöstöasiat ovat keskeisiä konsernin strategiassa. Kaikilla<br />

konsernin toimialoilla työ tehdään henkilöstön kanssa ja<br />

kesken. Iloinen työntekeminen on <strong>SOL</strong>in keskeinen arvo.<br />

200<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

197,3<br />

180,5<br />

169,0 172,2<br />

161,3<br />

41,0 44,1 44,9 49,0 50,4<br />

4,5 4,7 3,6 3,3 3,7<br />

2013 2014 2015 2016 2017<br />

Palkat ja palkkiot<br />

Pakolliset henkilösivukulut<br />

Vapaaehtoiset sosiaalikulut<br />

77.1 Henkilöstöasiat keskeisiä<br />

Maksetut verot (milj. euroa)<br />

konsernin strategiassa<br />

Henkilöstökustannukset ovat merkittävin osa kaikista kustannuksista.<br />

Erityisen tärkeää on innostuksen aikaansaaminen<br />

ja ylläpito palveluhalukkuuden ja-valmiuden sekä muun ammattitaidon<br />

lisäksi. Näin varmistamme asiakkaille ylivertaisen<br />

palvelukokemuksen. Henkilöstön sitoutuminen mahdollistaa<br />

paremmin yhteisten ohjeiden noudattamisen ja pitkäjänteisen<br />

ja laadukkaan toiminnan. Luottamus on kivijalka<br />

työssämme. Osaavat ja oikein asennoituvat henkilöt oikeissa<br />

tehtävissä, jatkuva henkilöstön kehittäminen, suoritusten<br />

johtaminen ja palautteen antaminen sekä kannustavuus ovat<br />

henkilöstöstrategiamme painopisteitä. Työn kokeminen<br />

merkityksellisenä on jokaiselle tärkeää, näin voidaan tuntea<br />

työn iloa. <strong>SOL</strong> perustaa henkilöstöstrategiansa positiiviseen<br />

ihmiskuvaan, jossa jokainen haluaa tehdä hyvää työtä,<br />

onnistua, olla ajatteleva ja tunteva ja jossa erilaisuus sallitaan.<br />

Johtamiskulttuurimme pitää tukea luottamuksen rikastamaa<br />

vuorovaikutusta ja luovuuden ilmapiiriä.<br />

Henkilöstön kehittämisessä panostetaan henkilöä itseään<br />

tukevaan perehdytykseen ja koulutukseen asiakaskohtaisen<br />

tarpeen mukaisesti. Sitä seurataan koulutusindeksin avulla<br />

työntekijä- ja asiakaskohtaisesti. Valmennuksen ja koulutuksen<br />

tukena henkilökohtaisella tasolla on osaamisenkartoitus<br />

ja oppimispassi. Jokainen <strong>SOL</strong>ilainen verkkoperehdytyksen<br />

ja esimies sekä tutor varmistavat kohdekohtaisen osaamisen<br />

käytännön menetelmäkoulutuksilla ja kohdeperehdytyksillä<br />

sekä jatkuvalla välittämisellä henkilöstön hyvinvoinnista. Jokainen<br />

solilainen osallistuu myös koeajan päätteeksi <strong>SOL</strong> IN<br />

koulutukseen omassa piirissään. Jokainen kuittaa saamansa<br />

perehdytyksen.<br />

<strong>SOL</strong>illa on pitkään ollut koulutuksen tukena työntekijöistä<br />

koulutetut tutorit, jotka toimivat myös työnopastajina ja heidän<br />

rooliaan on lisätty vuoden 2015 alusta kohdekohtaisten<br />

koulutusten toteuttamisessa ja osaamisen varmistamiseksi.<br />

Toimihenkilöillä on mentor- ja coachingtoiminta myynnissä ja<br />

esimiestyössä. Palautteen apuvälineenä on edelleen pitkään<br />

käytössä ollut työntekijäkohtainen laatupassi, johon palautemerkintä<br />

tulee asiakkaan antaman positiivisen palautteen,<br />

naurun tai hymyn, perusteella.<br />

Konsernin sisällä halutaan antaa mahdollisuus työnkiertoon<br />

ja uralla etenemiseen. Sisäinen rekrytointi ja ulkoinen,<br />

nykyään pääasiassa sähköisessä muodossa tapahtuva, työhön<br />

hakeutuminen luovat kasvavan toimintamme perustan.<br />

Myös tavoitteista tuloksiin, ta-tu-keskusteluissa henkilön oma<br />

näkemys ja tahtotila kehittyä ja edetä tulee vahvasti käsittelyyn.<br />

Olemme julkaiseet <strong>SOL</strong> Ikäohjelman, joka edistää kaikenikäisten<br />

työssä jaksamista. Ikäohjelman tavoitteena on tukea<br />

eri ikäryhmien työssä jaksamista, pitää yllä hyvää työkuntoa<br />

ja vähentää sairauspoissaoloja sekä edistää positiivista yhteistyötä<br />

eri ikäryhmien välillä. Erityistä huomiota kiinnitämme<br />

nuoriin ja keltaisiin panttereihin.<br />

Ikäohjelman tähtäimenä on myös nostaa keskimääräistä<br />

eläkeikää. Tällä hetkellä <strong>SOL</strong>ista jäädään vanhuuseläkkeelle<br />

keskimäärin 63,3 -vuotiaana ja työkyvyttömyyseläkkeelle<br />

58,5-vuotiaana. Emme hyväksy minkään ikäryhmän syrjintää.<br />

<strong>SOL</strong> Ikäohjelman tavoitteita tukee <strong>SOL</strong> Life -hyvinvointiohjelma,<br />

joka on ollut meillä käytössä jo pitkään.<br />

Osana <strong>SOL</strong> Life toimintaa kehitetty Onnen reppu -hanke<br />

on saanut jatkoa. Työpajatoimintaa ja työhyvinvointimentorien<br />

käyttö on laajentunut käsittämään jokaista piiriä, jossa<br />

jokaiselle on valittu oma työhyvinvointivastaava.<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

41,0<br />

2014<br />

42,4 43,5<br />

35,9 36,1<br />

VAKUUTUSMAKSUT JA TYEL 2016 2017<br />

Maksettavat työeläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut, työntekijän osuus 10,8 milj. € 12,6 milj. €<br />

Maksettavat sotu, Tyel, tapaturma-, ryhmähenki- ja työttömyysvakuutusmaksut, työnantajan<br />

osuus<br />

2015<br />

2016<br />

39,5<br />

22,0 22,3 21,8 21,2<br />

1,2 1,5 1,1<br />

47,8<br />

3,0<br />

2017<br />

37,4<br />

Maksetut ennakonpidätykset<br />

Maksetut ALV<br />

Tuloverot<br />

Sosiaalivakuutusmaksut<br />

39,5 milj. € 37,4 milj. €<br />

38 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 39


7.2 Henkilöstön määrä<br />

ja työsuhteiden laatu<br />

7.3 Henkilöstön ikä ja<br />

työsuhteiden pituus<br />

7.4 Henkilöstön<br />

sukupuolijakauma<br />

Keskimääräinen henkilöstömäärä vuosittain on laskettu<br />

kunkin kuukauden viimeisen päivän henkilöstömäärän keskiarvosta,<br />

ja jokainen henkilö on luvussa mukana riippumatta<br />

työajan pituudesta (ei FTE-luku).<br />

Vuonna 2017 koko <strong>SOL</strong>in konsernissa oli 13 685 henkilöä<br />

(2016 12 862). Henkilöstö määrä on kasvanut 823 henkilöllä.<br />

Suomessa työskenteli vuonna 2017 keskimäärin 9530 henkilöä<br />

ja ulkomaiden tytäryhtiöissä työskenteli keskimäärin<br />

4155 henkilöä. <strong>SOL</strong> palkkaa Suomessa vuosittain yli 800 kesätyöntekijää.<br />

Olemme kumppanina Vastuullinen Kesäduuni<br />

-ohjelmassa.<br />

Vuonna 2017 Suomen yhtiöissä oli vakituisessa työsuhteessa<br />

92 %, samoin vuonna 2016.<br />

Päätoimisesti Suomessa työskentelevien osuus on<br />

85,86 %. Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli äitiys- tai<br />

hoitovapaalla, vuorottelu- ja opintovapaalla yhteensä 152<br />

henkilöä. Luvut eivät sisällä <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluiden<br />

vuokratyöntekijöiden lukuja.<br />

Työsuhteet solmitaan pääasiassa toistaiseksi voimassa<br />

oleviksi, paitsi <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluissa, joissa pääosa<br />

työsuhteista solmitaan määräaikaisiksi.<br />

Vanhuuseläkkeitä myönnettiin Suomen yhtiöissä Ilmarisesta<br />

87 kpl vuonna 2017 (vanhuuseläke ja varhennettu<br />

Työsuhteiden laatu 31.12.2017<br />

(<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut eivät ole luvuissa mukana).<br />

Työsuhteiden pituus<br />

vanhuuseläke). Osa-aikaeläkkeitä ei myönnetty. Työkyvyttömyyseläkkeitä<br />

myönnettiin yhteensä 28 kpl, joista 14 oli<br />

osa-aikaista työkyvyttömyyseläkettä. Euromääräiset eläkemenot<br />

laskivat olennaisesti vuoden 2016 tasosta 30,62 %<br />

<strong>SOL</strong> Life työhyvinvointiohjelmassa tehdään tuloksellista<br />

yhteistyötä työterveyshuollon (Terveystalo), tapaturmavakuutusyhtiön<br />

(OP) ja eläkeyhtiön (Ilmarinen) kanssa.<br />

Esimiehen tueksi on kehitetty <strong>SOL</strong>in Jatkuvan välittämisen<br />

malli. Sirius-ohjelma auttaa esimiehiä varhain tunnistamaan<br />

työkyvyttömyysriskejä.<br />

Työnantajan tekemiä koeaikaisten työsuhteiden purkuja<br />

seurataan esimies- ja piiritasolla tuloskortilla kuukausittain.<br />

Työpäivän pituus <strong>SOL</strong>in toimihenkilöillä vuonna 2017 oli<br />

7,6 h, Työpäivän pituus <strong>SOL</strong>in työntekijöillä vaihtelee yhtiöittäin.<br />

<strong>SOL</strong> Palveluiden työntekijöiden työpäivän keskimääräinen<br />

pituus oli 4,65 h, Henkilöstöpalveluiden oli 4,53 h ja<br />

<strong>SOL</strong> Pesulapalveluiden 5,65 h.<br />

HENKILÖMÄÄRÄ SUOMI ULKOMAAN TYTÄRYHTIÖT <strong>SOL</strong> YHT.<br />

Vakituinen työsuhde 6331 3302 9633<br />

Määräaikainen työsuhde 461 853 1314<br />

Kokoaikainen työsuhde 2054 1650 3704<br />

Päätoiminen työsuhde 8188 3375 11563<br />

14%<br />

20%<br />

Henkilöstön ikärakenne<br />

8% 2% 6% 6%<br />

Yli 60v.<br />

26%<br />

30%<br />

Yli 20v<br />

11-20v.<br />

6-10v.<br />

3-5 v.<br />

1-2v.<br />

Alle 1v.<br />

16%<br />

15%<br />

24%<br />

15%<br />

17%<br />

50-60v.<br />

40-49v.<br />

30-39v.<br />

25-29v.<br />

20-24v.<br />

Alle 20v.<br />

5,0<br />

4,5<br />

4,0<br />

3,5<br />

3,0<br />

2,5<br />

2,0<br />

1,5<br />

1,0<br />

0,5<br />

0,0<br />

Suomen yhtiöiden keski-ikä oli vuonna 2017 34,8 vuotta<br />

(2016: 37 vuotta). Pesulapalveluissa keski-ikä oli 39 vuotta.<br />

<strong>SOL</strong> Palveluissa keski-ikä oli 30 vuotta ja <strong>SOL</strong>EMOssa keski-ikä<br />

oli 44 vuotta. <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluiden keski-ikä oli<br />

30 v. toimihenkilöiden keski-ikä oli 38 vuotta. Henkilöstön<br />

jakauma Suomessa ikäryhmittäin jakaantuu alle 20 -vuotiaita<br />

6 % 20–24 -vuotiaita 16 %, 25–29 -vuotiaita 17 % 30–39<br />

-vuotiaita 23 %, 40–49 -vuotiaita 15 % ja 50–60 -vuotiaita<br />

17 % ja yli 60 -vuotiaita 4 %.<br />

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuhteiden kestoissa<br />

on merkittävä ero. Suomessa työsuhteiden keskimääräinen<br />

pituus on ollut hieman kasvusuuntainen viime<br />

vuosina. Työntekijöillä 5,63 vuotta ja toimihenkilöillä 9,03<br />

vuotta. Suomen kaikista toimihenkilöistä on alle kolme<br />

vuotta olleita 23,26 % ja yli 11 vuotta olleita 37,85 %. Työntekijöistä<br />

alle kolme vuotta olleita on 68,91 % ja yli 6 vuotta<br />

olleita 16,25 %. Pisimmät työsuhteet ovat jo edellisen<br />

konsernin ajalta, yli 40 vuotta. Kansainvälisissä toiminnoissa<br />

alle vuoden työsuhteita oli työntekijöillä on 44 % ja<br />

toimihenkilöillä 22 % % ja yli 5 vuoden työsuhteita työntekijöillä<br />

13,67 % ja toimihenkilöillä 26,44 %. Pisin jatkuva<br />

työsuhde on 22 vuotta.<br />

4,2<br />

Minä ja työ<br />

Ilopuntari, <strong>SOL</strong> Työntekijät<br />

Ilopuntari, <strong>SOL</strong> Toimihenkilöt<br />

4,7<br />

Minä<br />

ja Asiakas<br />

4,1<br />

Minä<br />

ja Esimies<br />

4,5<br />

4,3 4,4<br />

Minä<br />

<strong>SOL</strong><br />

ja turvallisuus kokonaisuutena<br />

Keskiarvo<br />

<strong>SOL</strong>in henkilöstöstä oli naisia 64 % (koko <strong>SOL</strong>). Suomessa<br />

naisia oli 63 % (<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut eivät ole luvuissa<br />

mukana). Kansainvälisissä toiminnoissa naisten osuus<br />

henkilöstöstä työntekijöiden osalta on 64 % ja toimihenkilöissä<br />

44 %. <strong>SOL</strong>in johtoryhmän yhdeksästä jäsenestä kuusi<br />

on naisia. <strong>SOL</strong>EMO Oy:n nelihenkisessä hallituksessa on<br />

kolme naista. Naisten osuus Suomen yhtiöiden johtotehtävissä<br />

oli vuoden 2017 lopussa 73,53 %.<br />

7.5 Henkilöstön työkykyyn<br />

panostaminen<br />

Suomessa sairauksien ennalta ehkäisyyn ja hoitoon käytettiin<br />

vuonna 2017 noin 229 euroa työntekijää kohti. <strong>SOL</strong>issa<br />

seurataan sairauspoissaoloja tehdystä työajasta, ns. sata %.<br />

Sairastavuus Suomessa vuonna 2017 oli 4,78 %. Edellisvuoteen<br />

verrattuna sairastavuus on noussut 0,05 prosenttiyksiköllä.<br />

Tärkeimmät sairauspoissaoloja aiheuttavat syyt ovat<br />

tuki- ja liikuntaelinsairaudet, infektiot ja tapaturmat.<br />

<strong>SOL</strong> Lifen Varhaisen välittämisen mallin avulla esimiehet<br />

puuttuvat työkykyongelmiin jo niiden alkuvaiheessa.<br />

Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen, tapaturmien<br />

vähentäminen sekä ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden<br />

torjuminen ovat päätavoitteita.<br />

Työtapaturmista johtuva sairastuvuus Suomessa oli<br />

0,26 %. Työpaikalla tapahtuneita tapaturmia oli 589 ja<br />

työmatkalla 116. Sairauspäiviä työpaikalla tapahtuneista<br />

tapaturmista aiheutui 2899 merkiten noin 5 sairaspäivä/<br />

vahinko. Työmatkalla tapahtuneista tapaturmista aiheutui<br />

1479 sairaspäivää merkiten 13 sairaspäivää /vahinko.<br />

Työ- ja asiakaskohteiden turvallisuuden riskikartoituksia<br />

ja niiden vaatimia toimenpiteitä esimiehet tekevät<br />

suunnitellusti ja jatkuvasti. Näissä mukana on useimmiten<br />

myös työsuojeluvaltuutettu. Työsuojelutoimikunta toimii<br />

valtakunnallisesti ja kokoontuu 5 kertaa vuodessa. Turvallisuudessa<br />

vastuu on jokaisella <strong>SOL</strong>ilaisella, ja ennalta<br />

ehkäisevä toiminta peruskivi.<br />

Riskikartoitusten perusteella tehdään erillinen kohteen<br />

riskilista ja siihen liittyvä työsuojeluohjeistus. Riskilista ohjeineen<br />

perehdytetään työntekijöille erikseen kuitatusti.<br />

Tapaturman sattuessa ohjeemme on, että siitä tiedotetaan<br />

välittömästi suoraan myös työsuojelupäällikölle ja<br />

asianomaiselle liiketoimintajohtajalle sekä toimitusjohtajalle.<br />

Kerrotaan tapahtuma ja mitä tehdään tapaturman<br />

toistumisen estämiseksi.<br />

Jokainen tapaturma tutkitaan dokumentoidusti juurisyyn<br />

selvittämiseksi, käsitellään työpaikalla ja tehdään<br />

korjaavat toimenpiteet. Tämän jälkeen seuraavassa palvelujohtoalueen<br />

piirikokouksessa käsitellään ja todetaan<br />

kaikkien tiedoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet. Pöytäkirjaotteet<br />

lähetetään työsuojelupäällikölle.<br />

Työsuojelupäällikkö seuraa kuukausittain tapaturmatilaston<br />

kehittymistä, TRIF-lukua ja tiedottaa huomioista<br />

ja asioista, joihin on syytä kiinnittää huomio työpaikalla<br />

tarvittavin uusin ohjein tai toimenpitein.<br />

40 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017<br />

41


Terveysongelma<br />

Esimies varaa työntekijälle<br />

ajan työterveyshuoltoon<br />

1. työkyvyn<br />

arvioon ja 2. esimiehen,<br />

työntekijän ja<br />

työterveyslääkärin<br />

väliseen kolmikantakeskusteluun<br />

<strong>SOL</strong> Life jatkuvan välittämisen malli<br />

Tyntekijän suoriutuminen on heikentynyt<br />

tai sairauspoissaolojen raja-arvot ylittyneet<br />

ESIMIES PITÄÄ VÄLITTÄMISEN MALLIN<br />

MUKAISEN KESKUSTELUN<br />

Ongelma työyhteisössä<br />

Esimies keskustelee henkilökohtaisesti<br />

jokaisen työyhteisön jäsenen kesken<br />

PE raportoi PJ:lle<br />

käydystä keskustelusta<br />

Yksityiselämän ongelma<br />

Työajan tilapäinen lyhentäminen,<br />

palkaton vapaa,<br />

aikaistettu vuosiloma,<br />

työaikajoustot<br />

<strong>SOL</strong> palkittiin Euroopan<br />

työturvallisuusviraston<br />

(OHSA) palkinnolla<br />

toukokuussa 2017<br />

Finlandiatalossa) hyvin<br />

onnistuneesta työhyvinvointityöstä:<br />

Jokaisella on<br />

oikeus työhyvinvointiin<br />

Työterveyshuolto<br />

antaa työntekijälle<br />

ja esimiehelle arvion<br />

tilanteesta ja käynnistää<br />

mahdolliset<br />

hoitotoimenpiteet<br />

Työkyvyttömyyseläkkeen<br />

uhka<br />

Työterveyshuolto<br />

ohjaa työntekijän<br />

hakemaan Ilmarisen<br />

ammatillista<br />

kuntoutusta tai<br />

KELAn lääkinnällistä<br />

kuntoutusta<br />

Esimies tekee toimenpiteet työolosuhteiden<br />

ja -ilmapiirin kohentamiseksi<br />

Parantava hoito<br />

Suositukset työnkuvan<br />

tai työaikojen<br />

muuttamisesta<br />

Esimies järjestää tarvittaessa työpaikalla<br />

kevennettyjä/korvaavia<br />

työtehtäviä ja/tai työaikajoustoja<br />

määräaikaisesti/pysyvästi<br />

Työkykyinen<br />

työntekijä<br />

Sairaus- ja tapaturmatilasto on säännöllisesti esillä johdon<br />

katselmuksissa.<br />

7.6 Henkilöstön koulutus<br />

osaamisen varmistamisessa<br />

Pitkäjänteinen ja järjestelmällinen henkilöstön osaamisen<br />

kehittäminen on meille elintärkeää. Toimialoillamme<br />

Suomessa on perus- tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto<br />

arviolta noin 25 %:lla henkilöstöstä. Konsernin<br />

päätoiminen kouluttajavahvuus on <strong>SOL</strong> Palveluissa viisi<br />

ja Pesulapalveluilla yksi joilla on opettajapätevyys. Lisäksi<br />

konsernin muita henkilöitä on valmennettu pitämään<br />

koulutuksia.<br />

Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaiden<br />

tarpeet ja vaatimukset, yrityksen tarpeet ja henkilöstön<br />

tarpeet, ja suunnittelu konkretisoidaan päivitetyksi<br />

koulutusohjelmaksi vuosittain, josta esimiehet laativat<br />

omalle henkilöstölleen osaamissuunnitelman ja niitä päivitetään<br />

tarpeen mukaan.<br />

Vuonna 2017 koulutuksiin osallistui 12 000 henkilöä.<br />

Suomessa koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 2 jokaista palveluksessa<br />

olevaa kohti. Koulutuksista valtaosa toteutetaan<br />

sisäisinä koulutuksina, joissa usein on myös ulkopuolisia<br />

asiantuntijoita.<br />

Koulutus jakautuu osaamista ylläpitävään ja osaamista<br />

kehittävään täsmäkoulutukseen sekä pitkäkestoiseen<br />

tutkintotavoitteiseen koulutukseen, joka toteutetaan<br />

moduuli- ja monimuoto/verkkokoulutuksena. Koulutuksen<br />

tavoitteena on myös luoda pohjaa henkilön mahdollisuuteen<br />

suorittaa tutkinto näyttötutkintona sekä tunnistaa ja<br />

tunnustaa työssä hankittu osaaminen sekä <strong>SOL</strong>in antama<br />

koulutus henkilökohtaistamissuunnitelmaa laadittaessa.<br />

Sähköinen työturvallisuustyökalu:<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Työtapaturmataajuus<br />

Kuva 19. Tapaturmataajuus (TRIF) miljoonaa työtuntia kohden 2013-2017<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

Työpaikalla<br />

LTIF<br />

alle 3 pv<br />

Työmatkalla<br />

Riskien arviointi: 139<br />

Turvattomuushavainto: 334<br />

05 0 100 150 200 250 300 350<br />

Turvattomuushavaintojen luokittelu:<br />

Henkilönsuojaimet, vaatetus: 7<br />

Järjestys, siisteys: 29<br />

Kemikaalit, ilman puhtaus:11<br />

Koneet, laitteet, telineet, välineet:32<br />

Kulkutiet, poistumistiet: 38<br />

Laskeutuminen: 7<br />

Liukastuminen, kaatuminen: 73<br />

Melu, valaistus, lämpötila: 6<br />

Nostaminen: 6<br />

Pään kolhiminen: 26<br />

Riskinotto: 4<br />

Tavaran kuljettaminen: 25<br />

Terävät esineet: 37<br />

Väkivallan uhka: 9<br />

Väliin puristuminen: 19<br />

Muu: 70<br />

01 02 03 04 05 06 07 08 0<br />

Sähköisesti tehtyjen<br />

turvattomuushavaintojen<br />

yhteenveto. Havainnot<br />

kohdistuu meillä<br />

myös eniten tapaturmia<br />

aiheuttaneisiin tekijöihin.<br />

Hyvä kehitys tapaturmien<br />

vähentymisenä voidaankin<br />

osoittaa suorana<br />

seurauksena huomion<br />

kiinnittämisestä näihin<br />

tekijöihin.<br />

42 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 43


250 tutkintoon<br />

johtavaa<br />

oppisopimusta ja<br />

12 000 koulutuksiin<br />

osallistujaa<br />

Palveluosaaminen ja<br />

asiakaspalvelu<br />

Palkitseminen, henkilöstöedut, urasuunnitelma, työhyvinvointi<br />

Monimuotoinen henkilöstömme haastaa meitä jatkuvasti<br />

kehittämään koulutusohjelmiamme ja olemmekin monissa<br />

hankkeissa mukana mm. SAFHY -hankkeessa, joissa<br />

tuotetaan digitaalista oppimismateriaalia mm. videoita ja<br />

testejä laaditaan sekä oppilaitosten että yritysten käyttöön<br />

Viroon ja Suomeen. Materiaali tehdään suomeksi, viroksi,<br />

venäjäksi ja englanniksi. Aineisto sisältää tekstejä, videoita,<br />

valokuvia, testejä sekä ammattisanaston<br />

(Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda hallinnoi<br />

Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Central Balticin<br />

rahoittamaa SAFHY hanketta)<br />

Lähivalmennusten lisäksi panostamme verkkokoulutusten<br />

kehittämiseen. Tavoitteenamme on edelleen panostaa<br />

perehdyttämiseen ja konseptien mukaisen toimintatavan<br />

jalkauttamiseen. Jatkamme myös jo aloitettua työtä<br />

kohdekohtaisissa startti- ja kehittämiskoulutuksien osalta ja<br />

lisäämme kouluttajien tekemiä kohdeauditointeja ja lean<br />

toimintamallin jalkauttamista. Koulutuksessa keskitymme<br />

Kohde- ja tehtäväkohtaiset<br />

koulututkset, moniosaajat<br />

Erityisosaaminen ja<br />

erikoistumisopinnot<br />

tutoreitten, palveluohjaajien ja työhyvinvointimentoreitten<br />

valmentamiseen sekä verkkokoulutusten ja monimuotoisen<br />

valmentamisen kehittämiseen verkko- ja lähivalmentamisen<br />

lisäksi webinaareihin ja coachingiin.<br />

Tavoitteenamme on vähentää lähipäivien määrää ja sen<br />

sijaan hyödyntää verkkoa enemmän osana oppimista.<br />

<strong>SOL</strong>in urakehityspolku on malli siitä, kuinka työntekijä<br />

voi sisäisen koulutuksemme avulla lisätä osaamistaan ja<br />

laajentaa työtehtäviään. Kullekin portaalle sisältyy useampia<br />

koulutuksia. Perustana ovat <strong>SOL</strong>in sisäiset koulutukset,<br />

mutta ne voivat sisältää myös alamme tutkintoja tai<br />

muiden organisaatioiden järjestämiä erityisosaamiskoulutuksia.<br />

Oppisopimuskoulutuksiin on vuonna 2017 Suomessa<br />

osallistunut 230 henkilöä eri tutkinnoissa mm.<br />

• Tekstiilihuoltajan perustutkinto<br />

• Kiinteistöpalvelujen perustutkinto<br />

• Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto<br />

• Laitoshuoltajan ammattitutkinto<br />

• Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto<br />

• Siivousteknikon erikoisammattitutkinto<br />

• Johtamisen erikoisammattitutkinto<br />

• Vartijan ammattitutkinto<br />

• Turvallisuusvalvojan erikoisammatitutkinto<br />

• Näyttömestarin tutkinto<br />

• Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto<br />

• Virastomestarin erikoisammattitutkinto<br />

• Lähiesimiestyön ammattitutkinto<br />

Viime vuonna erityiset koulutuspanokset laitettiin Lähiesimiesvalmennukseen,<br />

joka suunnattiin palveluohjaajille ja<br />

uusille palveluesimiehille ja tutkinnon suoritti 24 Solilaista<br />

Onnen Reppu hankkeen myöstä panostimme myös<br />

<strong>SOL</strong> Life työhyvinvointimentoreitten valmennukseen. 2016<br />

loppuvuodesta aloitti pilottiryhmä ja 2017 teimme siitä<br />

valtakunnallisen toiminnan, jolloin jokaisessa piirissä on<br />

yksi tai 2 työhyvinvointimentoria (<strong>SOL</strong> Palveluissa 22 <strong>SOL</strong><br />

life työhyvinvointimentoria ja <strong>SOL</strong> Pesulapalveluissa 1)<br />

Työhyvinvointimentoritoiminnan tavoitteena ja tehtävänä<br />

on<br />

• Tukea ja edistää työntekijöiden luomaa ja kokemaa työn<br />

iloa.<br />

• Edistää yhteistä sitoutumista <strong>SOL</strong> organisaatioon ja<br />

<strong>SOL</strong> Life kehittämistoimintaan ja laadukkaaseen asiakaspalveluun<br />

• Vahvistaa esimiehen ja työntekijöiden välistä todellista<br />

ja aitoa tiedonkulkua ja yhteyttä.<br />

• Toimii yhteistyössä palvelujohdon ja esimiesten kanssa,<br />

parantaakseen työhyvinvointia ja viestien kulkua.<br />

• Hoitaa sovitusti yhteistyössä piirin ja esimiesten kanssa<br />

tapahtumien ja muiden järjestämisen esim. pv-riihi.<br />

• Ilopuntarikyselyn laatiminen<br />

• Tekee laatu- ja kouluttamiskierroksia, auttamaan työntekijöitä<br />

parempaan työntekoon.<br />

• Toimii esimerkkinä työntekijöille.<br />

Vuoden 2017 aikana toteutettiin Ergonomiaopas ja tutor-/<br />

työhyvinvointimentoreitten kehityspäivissä paneuduttiin<br />

erityisesti ergonomiaan ja miten ohjaamme ergonomista<br />

työskentelytapaa.<br />

22 <strong>SOL</strong>ilaista<br />

suoritti <strong>SOL</strong> life<br />

työhyvinvointimentoritutkinnon<br />

Vuoden 2017 aikana koulutettiin Soliin 53 uutta TUTO-<br />

RIA esimiesten avuksi opastamaan ja lähivalmentamaan<br />

sekä uusia että jo pidempään työskennelleitä palveluvastaavia.<br />

Koulutusvastaavat kokoontuivat vuoden aikana 3 kertaa<br />

ja heidän vastuullaan on piirien koulutusten suunnittelu ja<br />

toteutus yhdessä piirin sekä kouluttajien kanssa. Syksyisin<br />

laaditaan koulutuskalenteriin tulevan vuoden ohjelma ja<br />

vuoden aikana olemme olleet mukana myös ESR:n Oppi-va<br />

hankkeessa, joka alkoi 2/2017 ja päättyy 2/2019.<br />

Hankkeen tavoitteena on edistää työn sujuvuutta, työhyvinvointia<br />

ja tuottavuutta ja tuottaa työkaluja erilaisten<br />

oppijoiden tukemiseen. Hanke on sisältänyt kyselyn,haastatteluita<br />

ja koulutusta esimiehille. Vuoden <strong>2018</strong> aikana<br />

tehdään vielä perehdytysmateriaalia mm. 360 kuvausten<br />

avulla.<br />

Helsingin oppisopimustoimisto palkitsi <strong>SOL</strong> Palvelut<br />

Oy:n vuoden 2011 oppisopimuskouluttajatyönantajana<br />

(koskee koko maata). Lapin oppisopimuskeskus valisti SO-<br />

Lista vuoden 2013 oppisopimusopiskelijan, oppisopimusyrityksen,<br />

työpaikkakouluttajan ja oppisopimuskouluttajan<br />

perustuen aktiiviseen ja myönteiseen toimintaan oppisopimuskoulutuksen<br />

parissa.<br />

<strong>SOL</strong>issa on 8 Näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittanutta<br />

työelämän taitajaa. Heillä on valmiuksia arvioida<br />

työntekijöiden aikaisempaa osaamista suhteessa työtehtäviin<br />

ja virallisiin tutkintovaatimuksiin sekä toimia tutkintosuoritusten<br />

arvioijina. Tavoitteena on elinikäisen oppimisen<br />

edistäminen ja <strong>SOL</strong>in henkilöstökoulutukset on integroitu<br />

vastaamaan tutkintojen perusteita ja näin ne edistävät<br />

näyttötutkintojen suorittamista ja yhteistyötä oppisopimustoimistojen<br />

ja oppilaitosten kanssa.<br />

Yhteistyötä Keudan kanssa on tehty jo 15-vuotta.<br />

22 <strong>SOL</strong>ilaista suoritti <strong>SOL</strong> life työhyvinvointimentoritutkinnon<br />

<strong>SOL</strong> Life työhyvinvointipelissä etsitään pelillistämisen keinoin hyvän esimiestyön malleja.<br />

44 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 45


Vuosittain toistuvia ja erillisiä, teemakohtaisia päiviä<br />

järjestetään mm. tutoreille, palveluohjaajille, koulutus-, ympäristö<br />

ja rekrytointivastaaville, palveluesimiehille, myynnille,<br />

palvelupesuloiden henkilöstölle ja asiakaspalvelulle.<br />

Teemme yhteistyötä merkittävien oppilaitosten kanssa<br />

ympäri Suomea. Keudan kanssa yhteistyötä ja on tehty yli<br />

15 vuotta ja kumppanuus on kehittynyt vuosien saatossa.<br />

Erityisesti kiinteistöpalvelujen perus – ja ammattitukintoja<br />

on suoritettu sekä oppisopimus- että omaehtoisina koulutuksina.<br />

Amiedun kanssa on yhteistyötä tehty erityisesti kiinteistöpalvelujen<br />

täsmäkoulutusta.<br />

Koulutusindeksillä seurataan asiakkaittain siellä työskentelevien<br />

palveluvastaavien koulutuksen tilaa ja sen avulla<br />

ohjataan henkilöt heille tarkoitettuihin koulutuksiin.<br />

Perehdyttäminen<br />

Palveluvastaavien verkkoperehdytykset on uudistettu 2016<br />

suomeksi ja vuoden 2017 aikana englanniksi ja venäjäksi.<br />

Samoin uusia osaamistestejä ja verkkokoulutuksia on tehty<br />

vuoden 2017 aikana. Työ jatkuu vuonna <strong>2018</strong> liittyen konseptikoulutuksiin<br />

ja siivoustekniseen sekä ympäristökoulutukseen<br />

sekä turvallisuus ja asiakaspalvelukoulutukseen.<br />

Tarpeen mukaan teemme asiakaskohtaisia verkkokoulutuksia.<br />

Toimihenkilöiden osalta verkkoperehdytystä lähdetään<br />

uudistamaan <strong>2018</strong> aikana ja tavoitteena on lisätä myös<br />

webinaareja, joita toteutettiin myös 2017 aikana. Teimme<br />

Muutostaidon kanssa <strong>SOL</strong> Life pelin piirien ja esimiesten<br />

ym. henkilöstöryhmien käyttöön ja sertifioimme 3 <strong>SOL</strong> Lifepelin<br />

kouluttajaa omasta HR- ja koulutustiimistämme.<br />

Olemme käyttäneet Coachingia vuoden 2017 aikana yksilöiden<br />

valmentamisessa ja vuoden <strong>2018</strong> aikana jatkamme<br />

sitä erityisesti piirien ja tiimien osalta.<br />

7.7 Henkilöstön<br />

järjestäytyminen<br />

Suomessa siivous-, kiinteistö- ja toimitilapalveluiden<br />

työntekijöihin sovelletaan Kiinteistötyönantajat ry:n ja<br />

Palvelualojen Ammattiliiton PAM ry:n välistä Kiinteistöpalvelualan<br />

työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta ja<br />

toimihenkilöihin Kiinteistöpalvelualan ja toimihenkilöitä<br />

koskevaa työehtosopimusta (KITA Ry ja ammattiliitto PRO<br />

ry). Turvallisuusalan tehtävissä toimiviin työntekijöihin<br />

sovelletaan pääsääntöisesti vartiointialan työehtosopimusta.<br />

Pesuloiden henkilöstöön sovelletaan Tekstiilihuoltoalan<br />

työehtosopimusta ja toimihenkilöihin Kemianalan työehtosopimusta.<br />

Henkilöstöpalveluiden vuokrahenkilöihin ja<br />

palveluosaajiin, sovelletaan asiakasyritysten työehtosopimusta<br />

ja <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:n toimihenkilöihin<br />

sovelletaan Palta ry:n työehtosopimusta.<br />

Suomessa järjestetään vuosittain kaksi pääluottamusmiesten<br />

ja johdon välistä tapaamista, joissa käsitellään<br />

taloudelliset asiat, henkilöstösuunnitelma ja henkilöstöraportit<br />

sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja<br />

painopisteet.<br />

Henkilöstöllä on kaikissa toimintamaissa täydellinen<br />

järjestäytymisvapaus. Ulkomaiden tytäryhtiömaissa ei<br />

ole Suomen kaltaista työehtosopimusmenettelyä, joten<br />

työhön sovelletaan paikallista työlainsäädäntöä ja <strong>SOL</strong>in<br />

sisäisiä käytäntöjä.<br />

<strong>SOL</strong> Palvelut oy on työnantajaliitto Kiinteistötyönantajat<br />

ry.n jäsen, <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut on Yleinen Teollisuusliitto<br />

ry.n jäsen ja <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy Palvelualojen työnantajat<br />

PALTA ry:n jäsen.<br />

7.8 <strong>SOL</strong> on monikulttuurinen<br />

työyhteisö<br />

<strong>SOL</strong> on monikulttuurinen työyhteisö, joka tarjoaa yhtäläiset<br />

mahdollisuudet kaikille työntekijöille. <strong>SOL</strong> Palveluiden<br />

työntekijöistä yli 30% oli ulkomaalaisia.<br />

Edistämme kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja<br />

ehkäisemme syrjintää sen kaikissa muodoissa. (Esim. iästä,<br />

alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta,<br />

mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta,<br />

perhesuhteista, terveydentilasta,<br />

vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta<br />

tai muusta henkilöön liittyvästä syystä johtuva syrjintä on<br />

ehdottomasti kielletty).<br />

<strong>SOL</strong>iin on vuonna 2007 perustettu Monikulttuurinen<br />

työryhmä. Sen tavoitteena on edistää erilaisista ympäristöistä<br />

tulevien työntekijöiden integroitumista <strong>SOL</strong>in<br />

toimintakulttuuriin ja kehittää erilaisuuden ymmärtämistä.<br />

Monikulttuurinen työryhmä on laatinut mm. vuosittaisen<br />

maailmankalenterin, johon on merkitty eri uskontojen<br />

pyhäpäivät. Työryhmä on tuottanut yhdessä PAMin (Palvelualan<br />

työnantajat ry) kanssa uusille työntekijöille videon,<br />

joka perehdyttää työntekijän moniin tärkeisiin asioihin.<br />

– Videolla esiintyjät ovat tietenkin itsekin <strong>SOL</strong>ilaisia.<br />

Video on moderni ja eloisampi kanava kertoa työntekijälle<br />

tärkeistä asioista, ja kuvan avulla katsoja saa myös tärkeää<br />

mielikuvaa työnantajasta, työkavereista, työyhteisöstä ja<br />

työelämän pelisäännöistä.<br />

<strong>SOL</strong> on mukana Monika-naisten koordinoima Osaavat<br />

naiset -hankkeessa, joka tukee monin tavoin maahanmuuttajanaisten<br />

työllistymistä. <strong>SOL</strong> on hankkeen aktiivinen<br />

kumppani ja on tarjonnut jo nyt työmahdollisuuksia<br />

monille naisille.<br />

Maahanmuuttajataustaisten naisia opastetaan työnhakuun,<br />

opetetaan mm. atk-taitoja ja ohjataan kieliopintoihin<br />

ja muiden koulutuksien pariin. <strong>SOL</strong>in Hr:n edustaja on<br />

käynyt useita kertoja kertomassa Monika-naisille, millainen<br />

<strong>SOL</strong> on työnantajana ja minkälaisia työpaikkoja on tarjolla.<br />

Osaavat naiset -projektia rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.<br />

Työryhmä raportoi suoraan johtoryhmälle.<br />

Olemme kaikki yhdenvertaisia<br />

<strong>SOL</strong> tunnetaan hyvin monikulttuurisena työyhteisönä.<br />

– Monikulttuurisen kehitysryhmän työssä korostuvat perehdyttäminen<br />

<strong>SOL</strong>in työtehtäviin ja juurtuminen suomalaiseen<br />

työkulttuuriin, kertoo Monikulttuurisen työryhmän<br />

puheenjohtaja Sari Crnobreg.<br />

<strong>SOL</strong>illa on työntekijöitä jo yli 60 eri maasta ja kaikista<br />

maanosista. Crnobreg korostaa, että erilaisuudesta huolimatta<br />

kaikki <strong>SOL</strong>ilaiset ovat yhdenvertaisia.<br />

– Haluamme tarjota kaikille samanarvoiset mahdollisuudet<br />

urapolkuun ja työssä oppimiseen sekä työhyvinvointiin.<br />

Työtapojen harmonisointi ja asioimisen helppous ovat<br />

tärkeitä. Olemme muun muassa kääntäneet koulutusmateriaaleja<br />

useille eri kielille.<br />

– Yksi tärkeimmistä haasteista on monikulttuuristen<br />

työntekijöiden osaamisen nykyistä tehokkaampi kartoitus<br />

ja hyödyntäminen.<br />

Hyvä vuorovaikutus syntyy Crnobregin mukaan sitä<br />

kautta, että työnantajalla on selkeä käsitys ihmisten taustojen<br />

erilaisuudesta. Kotouttamisesta huolimatta on tärkeää,<br />

että ihmisen oma identiteetti säilyy.<br />

– Perheitä on kotoutettu myös <strong>SOL</strong>in avulla. Eheällä<br />

perheellä on valtava positiivinen merkitys työntekijän elämään,<br />

ja siitä kantautuu hyötyjä työelämäänkin.<br />

Crnobregin mielestä on ilahduttavaa, että <strong>SOL</strong>issa työskentelee<br />

nykyistä enemmän pariskuntia, mikä mahdollistaa<br />

heille myös tulevaisuuden suunnittelun ihan uudella tasolla<br />

uudessa kotimaassaan.<br />

– Omia juuria ja identiteettiä ei pidä unohtaa – päinvastoin.<br />

Monikulttuurisuus on monimuotoinen rikkaus, ja<br />

oman identiteetin kanssa kannattaa olla sinut.<br />

Vuonna 2016 jaettiin ensimmäisen kerran <strong>SOL</strong>in monikulttuurisuusteko-<br />

palkinto. Sen sai ansiokkaasta työstä<br />

yhdenvertaisuuden edistämiseksi Sari Crnobregin vetämä<br />

Monikulttuurisuustyöryhmä.<br />

Mukavaa yhdessäoloa<br />

Monikulttuurisuusryhmän järjestämät tapahtumat ovat<br />

olleet suosittuja.<br />

– Ne tuovat iloa arjen keskelle, ja eri kulttuureista tulevat<br />

<strong>SOL</strong>ilaiset tutustuvat toisiinsa.<br />

Monikulttuurinen kehitysryhmä myös ylläpitää maailmankalenteriaan,<br />

josta löytyvät eri maiden juhlapyhät.<br />

– Tämä on tärkeä työsuunnittelun työkalu esimiehille.<br />

Maailman juhlat ovat meille yhteisiä, ja erilaisista tapakulttuureista<br />

voimme itse kukin oppia uusia, kiinnostavia ja innostavia<br />

asioita. Tutustumalla eri maihin ja niiden tapoihin<br />

olemme myös paremmin ja aidommin läsnä työkavereina.<br />

Tule mukaan vaikuttamaan<br />

Sari Crnobreg toteaa, että kehitysryhmällä on runsaasti<br />

uusia tavoitteita ja koko ajan tarvitaan lisää innokkaita<br />

vaikuttajia, sillä kehitysryhmän jäsenistö elää työtehtävien<br />

ja niiden mahdollisten muutosten mukana.<br />

– Esimerkiksi Etelä-Aasiasta kotoisin olevia kaivattaisiin<br />

kovasti mukaan. On tärkeää, että meillä on kattava edustus<br />

eri maanosista.<br />

Crnobreg muistuttaa, että monikulttuurinen työryhmä<br />

kannustaa kaikkia <strong>SOL</strong>in työntekijöitä aloitteellisuuteen.<br />

– Ideoita ei hänen mukaan ole koskaan liikaa, ja yhteistyöllä<br />

voidaan aikaansaada ihan uudenlaisiakin juttuja.<br />

Jokaisen työntekijän<br />

perehdyttäminen on<br />

meille kunnia-asia.<br />

46 Vastuullisuus <strong>2018</strong> | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2018</strong> 47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!