28.05.2018 Views

SOL Vastuullisuusraportti 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

www.sol.fi

Vastuullisuusraportti 2018

Arjen tekoja


4 Vastuullisuus – arjen tekoja

10 Organisaation taustakuvaus

14 Johtaminen SOLissa

22 Taloudellinen vastuu

24 Vastuut sidosryhmille

28 Ympäristövastuu

38 Sosiaalinen vastuu

2 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 3


Kansainvälistä

palvelua

paikallisesti

1Vastuullisuus

– arjen tekoja

SSOL Vastuullisuus -opas on kahdeksas tässä

muodossa. Opas julkaistaan suomeksi ja

englanniksi joka vuosi keväällä verkkosivuilla.

Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja

muotoilla palvelujamme entistä kestävämmäksi

ja vastuullisemmaksi asiakkaiden ja sidosryhmien

tarpeet huomioiden. Opas sisältää osin johdatusta

asia-alueeseen ja tunnuslukuja toteutuneesta sekä tulevaisuuden

tavoitteita.

Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa SOLissa yrityksen

liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka

määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella

ottaen huomioon keskeiset sidosryhmät.

Arjen työssä huolehditaan monista vastuullisuuteen

liittyvistä käytännön asioista kuten työturvallisuudesta,

hyvästä esimiestyöstä, työmenetelmien kehittämisestä,

ympäristöasioista, työn tekemisen etiikasta ja hyvästä

työyhteisöstä, toisista ja asiakkaista välittämisestä, oikeasta

palkanmaksusta, osaamisen kehittämisestä ja lukuisista

pienistä asioista. Tavoitteemme on olla erinomainen

yrityskansalainen, missä oleellista on toiminnan jatkuvuus,

toimitusketjujen vastuullisuus, ylivoimainen palvelukokemus

asiakkaillemme, vastuullinen ympäristöasioista

huolehtiminen, työhyvinvointi sekä jatkuva kehittyminen ja

kehittäminen. Vastuullisuus on välttämätöntä ja globaalia.

Yhä enemmän eettiset ja vastuulliset valinnat sanelevat

myös hankintapäätöksiä ja kulutusta.

Raportoidut luvut ovat SOL-konsernin lukuja, ellei

tekstissä toisin mainita. Segmentteinä ovat Suomi ja

ulkomaan tytäryhtiöt ja toimintoina SOL Palvelut Oy:n

liiketoiminta-alueet: kiinteistöpalvelut, siivous- ja toimitilapalvelut

sekä turvallisuuspalvelut, SOL Pesulapalvelut Oy:n

pesulapalvelut sekä SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpalvelut.

Liikevaihto

312

milj. eur

€€€€€

Henkilöstömäärä

14 000

Asiakastyytyväisyyskäynnit

38 000

4 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 5


1.1 Toimintaympäristön

kuvaus Suomessa

Suomen talous on elpyi viime vuonna selvästi, kun vienti,

investoinnit ja kulutus kasvavat kaikki samanaikaisesti.

Kiinteistöpalvelualalla arviot alkuvuoden 2018 alun

kehityksestä ovat kuitenkin aiempaa varovaisemmat EK:n

suhdannebarometrissa. Alalla on vuosien ajan ollut hyvä

kasvutrendi, mutta työvoiman saatavuus-ongelmat voivat

katkaista tämän kehityksen.

Barometrin mukaan kiinteistöpalveluiden myynnin ja

henkilöstömäärän kasvu hidastui v. 2017 syyskuussa. Alan

suhdannenäkymien käyrä on sahaillut edestakaisin v. 2017.

Vallitseva suhdannetilanne on keskimääräisellä tasolla.

Liikevaihdossa muiden palveluiden liikevaihto on kirinyt

ohi kiinteistöpalveluista, mutta alan kasvu on jatkunut. Se

on edelleen nopeampaa kuin taloudessa keskimäärin.

Myös kuntasektorilla ostopalvelut lisääntyvät, mutta

tämä kehitys on selvästi hitaampaa kuin yksityisellä sektorilla.

Kunnissa toimintojen ulkoistaminen on vielä vähäistä.

Niissä työ tehdään yleensä omien työntekijöiden voimin.

Kunnat ovat ulkoistaneet siivouspalveluista 20–25 %,

kiinteistöhuollosta ja teknisistä palveluista noin 40 %. Alalla

on suuret potentiaaliset markkinat ja kiinteistöpalvelu voi

siten hyvin lisääntyä edelleen lähivuosina.

Pesulapalveluiden liikevaihdon kasvu on ollut edellisinä

vuosina vaimeaa. Henkilöstöpalvelualalla on nyt meneillään

kasvun aika, mutta SOL Henkilöstöpalveluiden tulos

on ollut selvästi yli alan keskimääräisten lukujen.

1.2 SOL Future

SOL Futuressa on ennakoitu SOLin tulevaisuuden näkymää

kiinteistöpalvelumarkkinoilla ja henkilöstövuokrauksessa

vuoteen 2025 asti. Tulevaisuuden markkinoilla SOL on

vahva toimija.

Liikevaihtomme kasvutavoite vuoteen 2025 mennessä

on konsernitasolla 1001 milj. euroa, josta Suomen osuus

755 milj. euroa ja ulkomaiset tytäryhtiöt 246 milj. euroa,

jolloin ulkomaan osuus konsernin liikevaihdosta tulee

olemaan 25 %. Vastaavasti henkilöstömäärän arvioidaan

Suomessa kasvavan noin 20 000 henkilöön ja myös ulkomaisissa

tytäryhtiöissä kasvavan merkittävästi.

Ennakoimme jopa 60 % työntekijöistämme olevan

vuonna 2030 syntyisin muualta kuin Suomesta, kun tänä

päivänä osuus on n. 30 %. Työntekijöiltä tullaan odottamaan

entistä enemmän moniosaamista, jossa erilaisia

työtehtäviä yhdistetään keskenään. Keskeisimmät työpaikat

tulevat olemaan kiinteistön ylläpidon lisäksi logistiikan,

teollisuuden ja kaupan toimialoilla. Koulutukseen panostamalla

huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja kehittymisestä.

Ikäohjelman avulla taas huomioidaan eri ikäryhmien

työllistymistarpeet. Ohjelmassa on huomioitu eri ryhmien

elämäntilanteet ja elämäntilanteeseen sopivia työtehtäviä.

Toimintatapojen digitalisoimista tullaan jatkamaan

vauhdilla.

Liikevaihtotavoite (milj. euroa)

Kuva 4. Konsernin liikevaihtotavoite vuoteen 2025

1010

1001

808

606

404

202

0

222,6

51,4

2015

274

404

107

2020

512

755

246

2025

Yhteensä

Ulkomaat

Suomi

Aurinkoenergian lähteillä

SOL

Arvot

• Aurinkoisen tyytyväinen asiakas

• Iloinen työn tekeminen

• Arkiluovuus

• Yrittäjyys

• Luotettavuus

SOL

Menestystekijät

• Osaava ja osallistuva henkilöstö

• Aurinkoinen asiakas

• Kannattava kasvu

• Kannattavuus ja kilpailukyky

• Tuottavuus

• Tehokkuus ja turvallisuus

SOL

Toiminta-ajatus

• Vapautamme asiakkaamme omaan toimintaansa

SOL

Visio

Tulevaisuuden

markkinoilla SOL

on vahva toimija.

• Haluamme olla asiakkaillemme ylivoimainen

kumppani ja tuottaa positiivisia elämyksiä

6 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 7


1.3 Riskienhallinta

Yhdessä vakuutusyhtiö OP:n kanssa olemme kartoittaneet

keskeisimmät riskit:

Kannattavuusriskit: toimialan hintakilpailun vaikutus

kannattavuuteen

• Työkykyriskit

• Asiakasriskit

• Henkilöstönsaatavuusriskit

• It-projekteihin liittyvät riskit

Riskit priorisoidaan riskin tärkeyden mukaisesti arvioimalla

riskin toteutumisen vaikutusta, todennäköisyyttä ja riskin

hallinnan tasoa. Riskin toteutumisen vaikutusta arvioitaessa

otetaan huomioon taloudellisten vaikutusten lisäksi myös

mm. vaikutukset ihmisten hyvinvoinnille, ympäristölle ja

Hyödykehintariskit

Kiinteistöjen

hintariski

Osakkeiden

hintariski Markkinariskit

Valuuttariski

Korkoriski

Ilmastonmuutos

Pohjavesien

saastuminen

Ympäristöriskit

Rekrytointiriski

Väärinkäytösriski

Avainhenkilöriski

Rahoitus- ja

likviditeettiriskit

Henkilöstöriskit

Henkilövahinkoriskit

Työtapaturmat

Työperäiset

sairaudet

Luottoriski

Selvitysriski Vastapuoliriski

Luottokelpoisuuden

Rahoitusriski

heikkeneminen

Markkinalikviditeetin

romahdus

Kassanhallintariski

Luottoriskit

Finanssiriskit

Vahinkoriskit

Fyysisten

vahinkojen

riskit

1.4 Vastuu palvelutuotannosta

ja palveluista

SOL vastaa siitä, että sen palvelut ovat turvallisia, luotettavia,

kestäviä ja että ne täyttävät laatunormiston, esim.

hygieniavaatimukset. Suosimme pitkäaikaisia, valikoituja

toimittajasuhteita ja edellytämme koko palvelutuotannoltamme

sitoutumista asettamiimme turvallisuus-, ympäristö-

ja työsuhdevaatimuksiin.

SOL toimii yritys- ja kuluttajamarkkinoilla, ja aina

loppukäyttäjänä on yksittäinen henkilö, mikä edellyttää

luotettavuutta ja turvallisuutta. Edellytämme toimittajakumppaneidemme

henkilökunnan tunnisteena kuvallista

Kokonaisriski

SOLin maineelle. Riskienarvioinnissa käytetään SOLissa

toimintajärjestelmän mukaisia työkaluja.

Riskienhallintatoimenpiteille on SOLissa vastuuhenkilöt,

jotka vastaavat toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta

ja seurannasta. Määritellyt toimenpiteet liitetään

toimintasuunnitelmiin ja seurantajärjestelmiin.

Riskienhallintatoimenpiteet kohdistetaan vaikuttavuudeltaan

merkittävimpiin riskeihin kustannustehokkailla ja

tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä.

SOLin johto seuraa säännöllisesti riskienhallinnan

toteutumista ja raportoi riskeistä sekä riskienhallintatoimenpiteiden

edistymisestä. Toimenpiteiden riittävyyttä ja

vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa.

Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

Suunnitteluriski

Strategian muutos

Investointiriski

Johtamisriskit

Strategiset

riskit

Operatiiviset

riskit

Prosessiriskit

Omasiuusvahingot

Tuhotyöt Tulipalo

Toiminnan Tulva

keskeytymisriski Sähkökatkos

Muutosriski

Henkilöstöjohtamisen

riskit

Omistajapolitiikan

riskit

Markkina-asemaan

liittyvät riskit

Toimintaympäristön

riskit

Toimitusketjun

riskit

Juridiset riskit

Veroriski

Kilpailijariski

Maineriski

Avainasiakasriski

Kumppanuusriskit

Jakelukanavariskit

Tietojärjestelmä-

Oikeusjutut

Säännösten kiristymisen

riskit

riski

Tietoturvallisuusriskit

Järjestelmäriski

Puutteellinen IT-tuki

Prosessijohtamisen riskit

Kontrolliriskit

Laaturiskit

Kysyntä- / tarjontariski

Alihankkijariskit

Raaka-ainetoimittajariskit

Ulkoistusriskit

Sopimusriskit

Riskienhallinta

henkilökorttia ja siinä olevaa veronumeroa osana harmaan

talouden estämistä.

Palvelutuotanto on tarkasti määritelty ja on valtaosin

suunniteltu ja kehitetty meillä. Kehitystyötä tehdään kaikkien

toimittajien kanssa yhteistyössä palvelutuotannon oikeellisuuden

varmistamiseksi. Kehityksen lähtökohtina ovat

turvallisuus, käytettävyys, tarkoituksenmukaisuus, kestävyys

ja laatu, mikä takaa erinomaisen asiakastyytyväisyyden.

SOL Henkilöstöpalvelut Oy:ssa asiakas käyttäjäyrityksenä

vastaa SOLin palveluosaajien turvallisuudesta. SOLin

roolina on rekrytoida, perehdyttää ja kouluttaa palveluosaajat

toimimaan asiakkaiden tarpeiden, ohjeiden ja

turvallisuusmääräysten mukaisesti.

SOL konsernin

puikoissa on nyt neljäs

sukupolvi Peppi Kaira ja

Juha-Pekka Joronen.

1.5 Toimitusjohtajan katsaus

Strategiamme perustuu Aurinkoisen tyytyväiseen asiakkaaseen,

osaavaan, osallistuvaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön,

tuottavuuteen ja kannattavaan kasvuun. Keskeistä strategiassamme

on jatkuva kehittyminen. Viime vuosi oli perheyrityksemme

25. juhlavuosi. Perustamisvuonna käyttöönotetut

johtamisen opit ja ihmiskäsityksemme toimivat edelleen

menestyksemme pilareina. Juhlavuotta juhlimme asiakkaiden

ja henkilöstön kanssa lokakuun lopussa SOL Cityssä.

Liiketavoitteellisesti vuoden 2017 kasvutavoitteet saavutettiin

SOLissa pääosin hyvin.

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä kuukausittain sovituilla

asiakastyytyväisyyskäynneillä. Viime vuonna kasvokkain tehtyjä

asiakastyytyväisyyskyselyitä on kaikkinensa 37 944 kappaletta,

palautteen ollessa loistavaa, naurut ja hymyt yhteen

laskettuna. SOL Palveluilla tulos oli 98,8 %, Henkilöstöpalveluilla

98,9 % ja Pesulapalveluilla 99,9 %, (asteikko 0–100%).

Henkilöstön kehittämiseen panostetaan ja aloitettu koulutusuudistus

on edennyt odotusten mukaan. Koulutusstrategia

uudistettiin 2017 ja tehtiin siihen liittyviä toiminnallisia

muutoksia, joista merkittävimpänä palveluvastaavien verkkoperehdytyskoulutuksen

uusiminen ja Henkilöstöpalveluiden

palveluosaajille laadittu oma verkkoperehdytys. Lisäksi on

tehty toimialakohtaisia oppimiskokonaisuuksia eri palveluille

ja se työ jatkuu 2018. Palveluvastaavien koulutusindeksi on

myös uudistettu vuoden 2016 aikana ja määritelty koulutusten

suorittamisvaatimukset, jossa tulevaisuuden pääpaino

on asiakaskohtaisissa vaatimuksissa. Viime vuonna aloitettiin

myös mittava digitaalinen työvuorosuunnittelu projekti, jonka

pilotointi aloitettiin loppuvuonna turvallisuuspalveluissa. SOL

Palveluiden kokonaisvaltaiseen käyttöön järjestelmä tullaan

ottamaan keväällä 2018.

Aurinkokunnan perehdytysopas koskien kaikkia SOLin

palveluvastaavia ja – osaajia päivitettiin syksyllä 2017. SOL

IN –koulutus, joka on uusien työntekijöiden koulutusohjelma,

uudistettiin loppuvuodesta. Viime vuonna järjestettiin

yhteensä 24 000 koulutuspäivää.

Perehdyttäminen ja sen edistäminen on edelleen tärkeä

painopiste SOLin henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Tulemme panostamaan jatkossakin tutortoimintaan, joka

on keskeinen toiminta perehdytyksessä. Olemme lisänneet

myös ergonomiakoulutuksia ja avuksi laadittiin uusi Ergonomiaopas.

Laajensimme myös 2016 pilotoidun työhyvinvointimentori

-toiminnan koskemaan kaikkia piirejä SOL Palveluissa.

Panostuksemme SOL Life -työhyvinvointiohjelmaan on

tuottanut hyviä tuloksia: sairaus- ja tapaturmapoissaolot on

saatu laskuun, työkyvyttömyyseläkemenot ovat pienentyneet

ja henkilöstön työtyytyväisyyttä mittaava Ilopuntari on hyvällä

tasolla. Olemme kehittäneet käyttöömme myös oman SOL

Life työhyvinvointipelin. Pelin tarkoituksena on luoda ymmärrystä

hyvinvoinnin merkityksestä ja jakamaan hyviä käytäntöjä.

Olemme olleet myös mukana kehittämässä tekoälyä

hyödyntävää Tuottava Esimies –opetussimulaatiopeliä, jonka

tavoitteena on parantaa työhyvinvointia ja henkilöstötuottavuutta.

Osallistuimme voittoisasti Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston

järjestämään ”Terveellinen työ- Elämän eri

vaiheissa”. Hyvät käytännöt -kilpailuun hankkeella Jokaisella

on oikeus työhyvinvointiin, josta SOL sai kunniamaininnan.

Tämän innoittamana järjestimme SOL Life työhyvinvointi

tempauspäivän syyskuussa 2017 jokaisella SOL Studiolla.

Liiketoiminnallisesti erityisen ilahduttavaa oli vuonna 2017

SOL Henkilöstöpalveluiden hurja kasvu, jossa yhtiö nousi yhdeksi

alan suurimmista valtakunnallisesti toimivista yrityksistä.

Liikevaihtoa kertyi 52,1 miljoonaa ja kasvua oli yli 26 prosenttia

verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstöpalveluiden

liikevaihto on tuplaantunut kahdessa vuodessa. Alalla on nyt

meneillään kasvun aika, mutta Henkilöstöpalveluiden tulos oli

selvästi yli alan keskimääräisten lukujen.

Myös kansainvälisesti kasvamme noin kymmenen prosentin

vuosivauhtia. Ruotsin yksikkö etenee oikein hyvin ja

Virossa olemme menestyneet alusta alkaen. Myös Venäjällä,

erityisesti Moskovassa, on päästy kovaan kasvuun. Venäjän

talous ei vielä näytä elpymisen merkkejä. Kasvu on tulosta

meidän hyvästä työstämme siellä. Olemme onnistuneet

saamaan isoja, hyviä asiakkaita.

Yhteistyössä Postin kanssa perustettiin sisälogistiikan yritys

Flexo Oy, joka aloitti toimintansa 3.5.2017. Flexo on valtakunnallinen

ja nopeasti kehittyvä sisälogistiikan palveluyritys,

joka työllisti vuoden 2017 loppuun mennessä jopa 1000

työntekijää.

SOL-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 311,8 milj. €. Liikevoitto

vuonna 2017 oli 13,6 milj. €, mikä on 4,4 % liikevaihdosta.

SOLin investoinnit vuonna 2017 olivat 7 milj. €. SOLin

maksuvalmius on ollut hyvä.

SOLin jatkuvuus on varmistettu myös tarkoituksenmukaisella

vakuutusturvalla. Näköpiirissä ei ole liiketoimintaan tai

rahoitukseen liittyviä merkittäviä riskejä. Valuuttojen arvon

vaihteluiden vuoksi riskejä kohdistuu Venäjän tytär-yhtiöiden

euromääräiseen liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Uskomme,

että SOL vahvana toimijana ja suunnan näyttäjänä sekä palvelun

edelläkävijänä ja kehittäjänä pärjää edelleen. Pärjäämme

toimimalla joustavasti ja ketterästi, pitämällä erityisen

hyvää huolta asiakkaistamme ja omasta henkilöstöstä sekä

kumppaneistamme ja tekemällä töitä sovitusti.

Vuosi 2018 on kaikilla toimialoilla alkanut hyvin.

Juhapekka Joronen

8 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

9


2.3 Raportointi

Liikevaihto (milj. euroa)

Kuva 1. Liikevaihdon kehitys 2013–2017 Suomi ja ulkomaat

2Organisaation

taustakuvaus

SOL on Suomalaisessa omistuksessa oleva perheyhtiö.

250

200

150

100

50

0

217,5 221,5 222,6

2013

2014

2015

230,8

44,6 48,1 51,4 54,2

2016

244,9

2017

66,9

Suomi

Ulkomaat

Liikevoitto (milj. euroa)

Kuva 2. Liikevoiton kehitys vuosina 2013–2017

SOLin johtamista ohjaavat arvot, joissa taloudellinen,

sosiaalinen ja ympäristövastuu ovat keskeisiä.

SOLiin kuuluvat emoyhtiö SOLEMO Oy:n

kolme 100 % omistamaa tytäryhtiötä Suomessa

ja 5 ulkomailla. Tarjoamme siivous- ja toimitilapalveluita

Venäjällä, Pietarissa ja Moskovassa, sekä Virossa,

Latviassa, Liettuassa ja Ruotsissa. Kuluttajan pesulapalveluita

tarjoamme Moskovassa, Pietarissa ja Virossa osana

siivous- ja toimitilapalveluyritystä.

Pesulan kemiallisen pesun myymäläkonsepti alkoi Suomessa

2001. Viime vuonna palvelevia pesulamyymälöitä oli

Suomessa 61. Uusia pesuloita perustettiin Kauppakeskus

Eastoniin ja Järvenpäähän. Pesulan kansainvälinen toiminta

käynnistettiin Virossa 2008, Pietarissa 2010 ja Moskovassa

2011. Vuonna 2009 aloitimme Henkilöstövuokrauksen ja

-rekrytoinnin asiakkaillemme Suomessa. Venäjällä Henkilöstövuokrausta

tehtiin v. 2013 –2015.

2.1 SOL-yhtiöt

Solemon Suomen yhtiöt koostuvat SOL Palvelut Oy:stä,

joka tarjoaa siivous- ja toimitilapalveluita, kiinteistöpalveluita

sekä Turvallisuuspalveluita. SOL Henkilöstöpalvelut

on keskittynyt henkilöstövuokraukseen ja suorarekrytointiin.

SOL Pesulapalvelut Oy tarjoaa pesulapalveluita yksityisille,

yrityksille sekä julkisille yhteisöille.

Ulkomaalaiset tytäryhtiöt ovat:

• OOO SOL

• OOO SOL SP

• OOO SOL DC

SOL Baltics OÜ

• Solreneriet AB

• Reneriet Estonia OÜ

2.2 SOL on Aurinkokunta

– ylivoimaista

kumppanuutta ja laatua

SOL on Aurinkokunta, joka koostuu Aurinkovoimalasta

sekä henkilöstöpalveluista, kiinteistöpalveluista, pesulapalveluista,

siivouspalveluista, toimitilapalveluista ja turvallisuuspalveluista.

Haluamme jokaisen palvelun edustavan

alansa huippua ja tuottavan asiakkaillemme positiivisia

elämyksiä. Toimimme vastuullisesti, ympäristöä kunnioittaen

ja parhaiten palvellen. Olemme nopeita ja kustannustehokkaita.

Haluamme olla ylivoimainen kumppani kaikissa

palveluissamme ja palveluratkaisukokonaisuuksissa.

SOL vastuullisuuden parissa työskentelevät SOLin

johtoryhmän ja toimintokohtaisten kehitysryhmien lisäksi

koko henkilöstö. Vastuullisen yrityksen työ koskettaa meitä

kaikkia. Toimintaorganisaatio on muodostettu niin, että

palvelun, markkinoinnin, ja myynnin sekä kehityksen ja hallinnon

toiminnat tukevat operatiivista toimintaa kaikkialla.

Operatiivinen toiminta on rakennettu linjaorganisaatiosta,

joka palvelee paikallisesti ja tasalaatuisesti toimintajärjestelmän

perusteella. Kehitystoiminta kohdistuu palvelukonseptien

ja -prosessien rakentamiseen ja kehittämiseen.

Lisäksi kehitystyötä tehdään hankintatoimen ja logistiikan

alueella.

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon kehitys 2012 –2017 (milj. euroa)

60

50

40

30

20

10

0

7,6

2013

18,3

2013

2,5

2014

20,1

2014

4,7

2015

26,0

2015

5,2

2016

41,6

2016

13,6

2017

52,1

2017

10 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 11


Bruttoinvestoinnit (milj. euroa)

Kuva 3. Bruttoinvestoinnit vuosina 2013–2017

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9,0 8,8

2013

2014

7,0 6,9 7,0

2015 2016 2017

Henkilöstömäärän kehitys 2013-2017

10000

9000

8000

8144 8200

8692

9050 9050

9530

Suomi

Ulkomaat

7000

6000

5000

4000

3000

3101 3282 3339

3606 3747

4155

2000

1000

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Keltapunaisuus työasuissa

symboloi SOLin arvoja

SOL Filosofia

2.4 Missio, visio ja strategia

Missiomme on vahvistaa palveluillamme asiakkaidemme

yrityskuvaa. Toimimme vastuullisesti ja olemme arvostettu

työnantaja.

Meidän kaikkien toiminta ja päätöksenteko perustuu

yhteisiin arvoihimme – aurinkoisen tyytyväinen asiakas, luotettavuus,

yrittäjyys, arkiluovuus, iloinen työn tekeminen.

Olemme asiakasta varten.

Iloiset puna-keltaiset työvaatteemme symboloivat

SOL-arvoja ja brändiä ja vaikuttavat erottuvuudellaan myös

työturvallisuuteen.

Uskomme SOLissa positiiviseen ihmiskuvaan, jossa jokainen

haluaa tehdä työtä ja onnistua työssään ja jokainen

on erilainen, luova, ajatteleva, toimiva ja tunteva yksilö.

Haluamme kannustaa ja antaa palautetta työssä kehittymiseksi;

erityisesti onnistumiset ja kiitokset ovat meille

tärkeitä ja oleellisia työssä jaksamiselle.

Visiomme on olla ylivoimainen kumppani kaikissa palveluissamme

ja toiminta-ajatuksemme mukaan haluamme

vapauttaa asiakkaan omaan toimintaansa.

Haluamme kasvaa palvelukonseptiemme ja osaavan

henkilöstömme avulla kehitysyhteistyössä asiakkaidemme

kanssa. Lopputuloksena on kannattava, vakavarainen ja

erinomaisesti hoidettu SOL, jolla on aurinkoisen tyytyväiset

asiakkaat ja henkilöstö.

SOLin yrityskuva viestii markkinoille, sen kaikille sidosryhmille.

Brändimme kulmakivet ovat iloisuus, aurinkoisuus

– keltaisuus, innostunut palvelu, osaava- ja ammattitaitoinen

henkilöstö, joustavuus, helppous.

SOL ihmiskäsitys

• Ihminen on vastuuntuntoinen ja haluaa tehdä

hyvää työtä

• Ihmisellä on onnistumisen tarve

• Ihmiset ovat erilaisia

• Ihminen on aloitteellinen ja luova

• Ihminen on ajatteleva, toimiva ja tunteva

SOL vapaus

• Vapaus työpaikasta: tärkeää ei ole missä työ

tehdään, vaan mitä saadaan aikaan

• Vapaus statussymboleista: arvostus on ansaittava

• Vapaus työajasta: tulos ratkaisee

12 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 13


3Johtaminen

SOLissa

SOLin johtamiskulttuuri on rakennettu niin,

että se mahdollistaa luottamuksen rikastaman

vuorovaikutuksen ja arkiluovuuden ilmapiirin sekä

ihmisten kunnioittamisen ja vastuullisuuden.

SOLissa tavoitteena on palveleva johtaminen.

Olennaista on vastuun antaminen, luottamus ja

hyvän työyhteisön tukeminen.

Emoyhtiön hallituksessa toimivat puheenjohtajana

Juhapekka Joronen sekä varsinaisina

jäseninä Peppi Kaira ja Anja Eronen koko tilikauden sekä

Oona Kaira 10.2.2017 alkaen. SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtajana

toimii Juhapekka Joronen, SOL Pesulapalvelut

Oy:n Peppi Kaira, SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n Niilo

Kemppe ja SOLEMO Oy:n Peppi Kaira. Anja Eronen on

toiminut SOLEMO Oy:n ja SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtajana

31.8.2011 asti ja 1.9.2011 alkaen SOL Palvelut Oy:n

hallituksen puheenjohtajana.

SOLin johtoryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja

Anja Eronen, Suomen yritysten toimitusjohtajat,

henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen, kehityksestä

vastaava johtaja Riitta Sirviö sekä henkilöstön edustajat

ylemmistä toimihenkilöistä, työntekijöistä ja muista toimihenkilöistä.

Tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Toni Aaltonen

tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab:stä.

Johtaminen on rakennettu mahdollisimman matalaksi

organisaatioksi, lähelle asiakasta ja henkilöstöämme. Operatiivisen

johtamisen seuranta ja kehitys- ja parannushankkeet

kuuluvat kunkin palvelusektorimme kehitysryhmälle.

Kaikki kokouskäytännöt on kuvattu toimintajärjestelmässä

ja tarkennettu vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa, jonka

perusteella ne ovat myös aikataulutettu.

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9000:2015

laatustandardiin, ISO 14001 -ympäristöstandardiin, OHSAS

18001-turvallisuusspesifikaattiin sekä ISO 31000 riskienhallintastandardiin.

Kullakin yrityksellä on oma toimintajärjestelmänsä

noudattaen konsernin perusjärjestelmää.

Asiakkaamme auditoivat toimintajärjestelmämme, jonka

pohjalta toimintaa kehitetään. SOLin Viron ja Latvian

yrityksillä on laatusertifikaatit. Hyvinvoinnin ohjelma on

rakennettu SOL Lifeen. Dokumentaatio tallennetaan keskitetysti

M-Files-ohjelmaan, joka sisältää myös asiakkuusjärjestelmän.

Järjestelmä hyödyntää SOLin omaa asiakastietojärjestelmää

(Sirkkeli).

Turvallisuusohjeet ovat oleellinen osa toiminnan

ohjaustamme. Ne ovat lisäksi helposti saatavilla sisäisestä

intranetistämme tai palvelupesulamyymälöidemme

erilliskansioista. Konsernissa ja sen yhtiöissä on nimetty

tieto-, ympäristö- ja työ- ja muusta turvallisuudesta vastaavat

henkilöt. Turvallisuusohjeiden ajan tasalla pitäminen

ja varhainen puuttuminen ja ennakoiminen ovat meille

tärkeää. Kaikessa viestinnässä korostamme henkilöstömme

vastuullisuutta ja sen mukaista toimintaa. Minkäänlaista

korruptiota tai lahjontaa emme salli. Toimintajärjestelmäämme

on kirjattu ohjeet lahjojen vastaanottamisesta ja

matkustamisesta.

Johtaminen on

rakennettu mahdollisimman

matalaksi

organisaatioksi,

lähelle asiakasta ja

henkilöstöämme.

Johtamisen periaatteet - kuvaa matalaa organisaatiota ja sisäistä palvelua.

Yhteisen voiman

hyödyntäminen

Jatkuva parantaminen

Ohut keskushallinto.

Selkeät tavoitteet,

mittarit ja seuranta

Yksilöt tekevät

tuloksen toistensa

kanssa yhteistyössä

Valikoidut

konsernipalvelut

Joustavuuden

lisääminen

Hajautettu

organisaatio,

tulosvastuu

mahdollisimman

alhaalla

14 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 15


3.1 SOLin eettiset

pelisäännöt – hyvän

liiketoiminnan periaatteet

3.1.1. Johdanto

SOLin toimintaa ohjaavat arvot, joissa taloudellinen, sosiaalinen

ja ympäristövastuu ovat keskeisiä. Jokainen SOLin

työntekijä sitoutuu työssään toteuttamaan arvojamme:

Aurinkoisen tyytyväinen asiakas, Iloinen työn tekeminen,

Arkiluovuus, Yrittäjyys ja Luotettavuus.

SOLissa uskomme, että jokainen ihminen haluaa tehdä

työnsä hyvin ja onnistua. Kannustamme itsenäisyyteen ja

vastuunottoon. Jokaisen solilaisen tulee toimia vastuullisesti

suhteessa sidosryhmiimme. SOLin vastuullisuus

kattaa kaikki sidosryhmät: asiakkaat, henkilöstön, omistajat,

alihankkijat, yhteistyökumppanit, viranomaiset, omat

toimialat ja niiden järjestöt, median ja yhteistyön yleishyödyllisten

järjestöjen kanssa.

Nämä pelisäännöt ovat osa SOLin Vastuullisuusraporttia.

Pelisääntöjä noudatetaan kaikissa SOLin kotimaisissa ja

ulkomaisissa yhtiöissä. Vastuu pelisääntöjen noudattamisesta

on jokaisella solilaisella.

Sovellamme

Kiinteistötyönantajat

ry:n julkaisemia eettisiä

ohjeita ja vahvistamme

kiinteistöpalvelualan

arvostusta

• Toimimalla laadukkaasti ja luotettavasti

asiakkailleannettuja lupauksia ja sitoumuksia

noudattaen

• Toimimalla vastuullisesti ja edellyttämällä myös

yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintaa

• Noudattamalla salassapitovelvollisuutta

luottamuksellisen tiedon suhteen ja olemalla

käyttämättä väärin saamiaan tietoja

• Hoitamalla yhteiskunnalliset velvoitteensa ja vastuunsa

sekä tuntemalla toimialansa normit

• Huolehtimalla henkilöstönsä ammattitaidon

ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista

ja edistämällä henkilöstönsä ja asiakasyritysten

työturvallisuutta

3.1.2 Eettiset säännöt ja lainsäädäntö

SOL ja solilaiset noudattavat kaikessa toiminnassaan

voimassa olevaa lainsäädäntöä ja vallitsevia, yleisesti

hyväksyttäviä liiketoimintatapoja. Kiinteistötyönantajat

ry:n jäsenyrityksenä SOL ja solilaiset kehittävät toimialaa

noudattamalla alan eettisiä periaatteita. Jokaisen solilaisen

velvollisuus on hankkia riittävät tiedot omaa työtään

koskevista lainsäädäntömääräyksistä. Esimiehen velvollisuus

on varmistaa, että työntekijä saa riittävän perehdytyksen

myös näihin pelisääntöihin. Epäselvässä tilanteessa

SOLin työntekijän tulee aina kääntyä oman esimiehensä

puoleen. SOLissa esimiesten velvollisuutena on varmistaa,

että lakeja, säännöksiä ja hyviä liiketoimintamenettelyjä

noudatetaan kaikilta osin. Saadessaan tiedon säännösten

vastaisesta toiminnasta työntekijän tulee ilmoittaa asia

omalle esimiehelle, jonka velvollisuus on viipymättä ryhtyä

asianmukaisiin toimenpiteisiin ja raportoida asiasta yhtiön

johdolle.

3.1.3 Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset

SOLin työntekijöiden edellytetään edistävän SOLin etua ja

toimivan vastuullisesti. SOLin työntekijöiden on vältettävä

kaikkea toimintaa, joka saattaa johtaa eturistiriitaan.

• Kunnioittamalla alan muita toimijoita, kilpailemalla

rehellisesti ja sitoutumalla harmaan talouden torjuntaan

• Sitoutumalla hankkimaan jokaiselle työntekijälleen

kuvallisen henkilökortin, josta ilmenee henkilötietojen

lisäksi työntekijän veronumero sekä antamaan

Tilaajavastuu.fi-palveluun tilaajavastuulain edellyttämät

tiedot yrityksestään ja alihankkijoistaan

• Sitoutumalla ympäristöarvojen ja ympäristötietoisuuden

edistämiseen

• Edistämällä työelämän yhdenvertaisuutta ja

erilaisuuden sekä monimuotoisuuden hyväksymistä

työyhteisössä”

SOL kieltää korruption ja lahjonnan kaikessa toiminnassaan.

SOL ja sen työntekijät eivät saa maksaa, eivätkä

tarjota lahjuksia tai laittomia maksuja asiakkaille, esimiehille,

valtion ja kuntien viranomaisille tai muille osapuolille

saadakseen tai säilyttääkseen liiketoimintaa tai mistään

muusta vastaavasta syystä.

SOL ei anna suoraa tai epäsuoraa tukea poliittisille

puolueille, järjestöille tai yksittäisille poliitikoille.

SOLin työntekijät eivät saa vastaanottaa sidosryhmiltä

tai tavarantoimittajilta henkilökohtaisia etuja tai lahjoja,

jotka eivät noudata sovellettavia lakeja tai paikallisia

liiketoimintatapoja. Etuja tai lahjoja saa vastaanottaa vain,

jos ne annetaan normaalin liiketoiminnan yhteydessä ja ne

ovat tavanomaisia, kohtuullisia sekä arvoltaan vähäisiä.

Hyväksyttäviä lahjoja tai vieraanvaraisuutta ovat yleensä

edut, jotka ovat:

• epäsäännöllisiä ja annettu tai vastaanotettu avoimesti,

ilman velvoitteita ja/tai odotuksia vastapalveluksesta

• organisaation sidosryhmien hyväksyttävissä ja kestävät

julkisen tarkastelun

• laillisia, tavanomaisia ja kohtuullisia rahalliselta arvoltaan

• Ennen yhteistyökumppanille annettavaa lahjaa tai etua

on selvitettävä ja huomioon otettava vastaanottajan

säännöt ja eettiset ohjeistukset lahjonnan torjumiseksi.

Suomessa julkista sektoria koskevan vieraanvaraisuuden

suhteen tulee noudattaa VM:n ohjetta 1592/2010: (www.

vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/03_ohjeet/20100825Vieraa/Vieraanvaraisuudesta__eduista.pdf)

Esimerkkinä hyväksyttävästä vieraanvaraisuudesta ovat

mm. yhteistyötahon merkkipäivät ja eläkkeellelähtötilaisuudet,

joihin liittyen tavanomaisen lahjan antaminen on

sallittua. Samoin on tilanne sellaisten juhlatilaisuuksien

tai kulttuuritapahtumien suhteen, joiden yhteyteen liittyy

kokous tai koulutusohjelma.

Mikäli SOLin työntekijälle tarjottavan lahjan tai edun

arvo ylittää 100 euroa, tulee sen vastaanottamiseen saada

lupa palvelujohtajalta, liiketoimintajohtajalta tai toimitusjohtajalta.

Etua ei pidä antaa tai vastaanottaa, jos

• etu ylittää tavanomaisen ja kohtuullisen liike-elämän

käytännön

• etu on vastoin SOLin intressejä tai arvoja

• etu voisi vaikuttaa tai näyttäisi vaikuttavan liikesuhteen

osapuolen riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen

• etu on omiaan herättämään epäilyksen antajan motiiveista

tai järjestelyn vaikutuksesta liiketoiminnan

päätöksentekoon tai tulokseen

• syntyisi epäilys siitä, että asia näyttäytyisi julkisuudessa

SOLin kannalta negatiivisena

Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien

ja matkojen osalta noudatetaan pääsääntöä, että

SOL maksaa matkoista johtuvat kustannukset.

Aina kun syntyy epävarmuus lahjan ottamisen tai antamisen

sopivuudesta/säännösten mukaisuudesta, tulee siitä

kieltäytyä.

toimimme vastuullisesti

tarjoamalla reiluja

vuokratöitä.

3.1.4. Vastuullista Henkilöstöpalvelua

SOL Henkilöstöpalvelut on Henkilöstöpalveluyritysten

Liiton auktorisoitu yritys ja kuulumme Palta ry työnantajaliittoon.

Auktorisoituna yrityksenä olemme sitoutuneet

noudattamaan auktorisointisääntöjä sekä toimimaan

vastuullisesti tarjoamalla reiluja vuokratöitä.

3.1.5 Reiluja vuokratöitä

Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan,

että henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijän

että käyttäjäyrityksen kannalta. Auktorisoidut yritykset haluavat

tuoda esille oman sitoutuneisuutensa lain mukaisiin

ja eettisiin toimintatapoihin. Asiakasyritykset ja vuokratyöntekijät

taas haluavat tunnistaa alan rehelliset ja luotettavat

toimijat. Auktorisointisäännöt annetaan osapuolille

tiedoksi. Auktorisointisääntöjen noudattamista valvotaan.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto on laatinut henkilöstövuokrausta

sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot,

jotka selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa

ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota

myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin. Yleisiä

sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen

ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Sopimusehdoissa

on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten

velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta

ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä

vahingonkorvauksesta. Sopimusehdoista voidaan poiketa

sopimalla niistä kirjallisesti toisin asiakassopimuksessa.

16 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 17


3.2 Sidosryhmä

SOLin yhteiskuntavastuu kattaa kaikki sidosryhmät: asiakkaat,

henkilöstön, alihankkijat, yhteistyökumppanit, omistajat,

viranomaiset, omat toimialat ja niiden järjestöt, median

sekä yhteistyön yleishyödyllisten järjestöjen kanssa.

Noudatamme lakeja, sääntöjä ja paikallisten viranomaisten

ohjeita kaikissa toimintamaissamme. Huolehdimme

veroistamme ja maksuistamme, joilla edelleen

ylläpidetään yhteiskunnan palveluita ja infrastruktuuria.

3.2.1 Henkilöstö

Työllistämme tällä hetkellä lähes 14 000 työntekijää, joille

olemme sitoutuneet maksamaan palkkaa sopimusten mukaisesti

ja huolehtimaan työnantajamaksuista. Palvelemme

asiakasta henkilöstön kanssa ja kautta. Keskeinen arvomme

on iloinen työn tekeminen.

Tähtäämme oikeudenmukaiseen henkilöstöpolitiikkaan,

joka mahdollistaa työpaikkojen säilyvyyden ja korkean työtyytyväisyyden.

Henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen

investoidaan, jotta se tuottaa parhaan mahdollisen

hyödyn asiakkaille ja työntekijöille sekä SOLille.

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista. Aktivoimme

ja koulutamme henkilöstöämme osallistumaan oman

työn ja toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen niin

jokapäiväisessä työssä kuin pidemmän ajan suunnittelussa

ja kehittämisessä. Mm. vuotuisen toimintasuunnitelmamme

ja budjettimme rakennamme alhaalta ylöspäin, jolloin

mahdollisimman moni voi olla mukana. Suomessa henkilöstölle,

jotka työskentelevät vähintään 15 h / vko, tarjotaan

6 kk jälkeen yleislääkäritasoinen työterveydenhuolto

ja käytössämme on SOL Life, Jatkuvan välittämisen malli.

Työturvallisuuteen, riskien kartoitukseen ja ennakoitavuuteen

on panostettu suunnitelmallisesti kaikkialla. Tilanteen

mukaista nopeaa tiedottamista ja vuorovaikutusta on

edelleen lisätty.

Henkilöstön osaamista kehitetään omilla sekä lyhytettä

pitkäkestoisilla valmennuksilla ja koulutuksilla sekä

oppisopimuskoulutuksilla. SOLilla on aktiivinen tutor- ja

mentortoiminta kaikille henkilöstöryhmille sekä jatkuva

työtyytyväisyyden kysely Ilopuntarilla. Tavoitteista tuloksiin,

ta-tu-keskustelut auttavat tavoitteiden asettelussa ja tulosten

tekemisessä sekä oman itsensä ja toiminnan kehittämisessä.

Tuloskortilla seurataan ja ohjataan tavoitteiden

toteuttamista. Laatupassi on ollut pitkään työntekijöiden

hyvän työsuorituksen palkitsemisen väline.

SOLilla on hyvät ja toimivat yhteydet työntekijäjärjestöjen

kanssa.

3.2.2 Vastuulliset ja kasvolliset omistajat

SOLin omistajilla on perheyhtiönä keskeinen rooli ja pitkät

perinteet toiminnan ja yhtiön kehittämisessä. Omistajat

edellyttävät yhtiöltä sen arvojen mukaista, vastuullista toimintaa.

SOL on aktiivinen jäsen Suomessa Perheyritysten

liitto Ry:ssä, joka edistää perheyritysten toimintaedellytyksiä

ja vastuullista omistajuutta.

3.2.3 Aurinkoisen tyytyväinen ja uskollinen

asiakas on meille tärkein

SOLin toiminta on organisoitu asiakasvastuussa oleviin paikallisiin

palvelupiireihin, mahdollisimman lähelle asiakasta.

SOLilla on lähes 10 000 sopimusasiakasta. SOLille on kunnia-asia

täyttää sopimusvelvoitteensa. Sen myötä voimme

edellyttää vastaavaa myös sopimuskumppaneiltamme.

Toimintajärjestelmämme mukaan pyrimme ennalta ehkäisemään

ongelmatilanteita ja korjaamaan sekä kehittämään

palveluamme jatkuvasti.

Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaspysyvyyttä seurataan

kaikissa toiminnoissamme kuukausittain. Käytössämme

on jatkuva, SOLE-ohjeeseen ja vuotuiseen suunnitelmaan

perustuva asiakkaan kuunteleminen ja kysely, joka osalle

Asiakastyytyväisyys

Kuva 5. Asiakastyytyväisyyden kehittyminen 2013-2017

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Nauru

0

2013 2014 2015 2016 2017

SOL Palvelut Oy

2013 2014 2015 2016 2017

SOL

Pesulapalvelut Oy

2013 2014 2015 2016 2017

SOL

Henkilöstöpalvelut Oy

Hymy

18 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 19


asiakkaistamme tehdään kuukausittain. SOLin asiakastyytyväisyys

on ollut vuosia erinomaisella tasolla.

Palveluidemme loppukäyttäjä on henkilöasiakas, jota

palvelemme parhaan kykymme mukaan. Tavoitteemme on,

että asiakas haluaa myös jatkossa asioida palveluitamme

käyttävissä yrityksissä ja yhteisöissä tai omissa palvelupesulamyymälöissämme.

3.2.4 Yhteistyökumppanit valitaan huolella

SOLin yhteistyökumppaneita ovat lukuisat palvelun- ja

tavarantoimittajat. Edellytämme kumppaneiltamme luotettavuutta,

ammattitaitoa ja vastuullisuutta ja panostamme

yhteistyöhön. Tarkempaa tietoa tästä on sosiaalisen

vastuun osiossa. Tavoitteemme kustannustehokkuuteen

haastaa myös kumppanimme.

3.2.5 Toimialan kehittäjä

SOLin juuret juontuvat syvälle Suomen talouselämään ja

toimintamme lasketaan alkaneen vuonna 1848, kun värjärimestari

C.A.Lindström perusti nykyisen eduskuntatalon

paikalle värjäriverstaan ja kaunopesulan.

SOL on merkittävästi nostanut alan imagoa hyvänä

työnantajana ja laadukkaiden palvelujen tuottajana. SOL

on tunnettu kiinteistöalan muuttamisesta palvelualaksi.

SOL on aktiivinen vaikuttaja Elinkeinoelämän keskusliitossa

ja Kiinteistötyönantajat ry:ssä sekä Henkilöstöpalvelualojen

liitto ry:ssä. SOL Palveluiden toimitusjohtaja

Juhapekka Joronen on EK:n hallituksen jäsen ja Kiinteistötyönantajien

hallituksen puheenjohtaja. Osallistumme

työskentelyyn myös muissa elimissä ja otamme vastaan

mahdolliset luottamus- ja asiantuntijatehtävät.

3.2.6 Viestintä ja media

Toimialamme ovat kaikkia kiinnostavia. SOL tähtää avoimeen

vuorovaikutukseen tiedostusvälineiden kanssa ja tiedottaa

säännöllisesti konsernin uutisista suoraan medialle

kohdistetuilla lehdistötiedotteilla, jotka ovat myös www-sivuillamme.

Käytössämme ovat Suomessa sisäinen intra

ja SOLISTI-lehti sekä sähköinen uutiskirje web-sivujen ja

sosiaalisen median lisäksi. Kotisivut on käännetty kokonaisuudessaan

myös englanniksi. Viestintämme valmentaa ja

kouluttaa henkilöstöämme ja vastaa viestintäsuunnitelman

mukaisesti sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästämme.

Kerromme mielellämme tekemisistämme ja tuloksistamme.

Kannustamme asiantuntijoitamme julkisiin esiintymisiin

ja jakamaan osaamistaan konsernin ulkopuolella.

3.2.7 Globaali rooli entistä tärkeämpää

Yksilön oikeudet ja yhteinen vastuu kehittyvät. Roolimme

kolmansista maista tulevien työllistämiseksi vahvistuu ja

myös olojen parantaminen lähtömaissa on entistä enemmin

haasteemme.

Vuoden 2017 aikana olemme tukeneet Lastenklinikoiden

kummit Ry:n toimintaa. SOL on mukana FiBSin

ja TEM:n organisoimassa Monimuotoisuusverkostossa.

Vuonna 2012 allekirjoitimme Monimuotoisuussitoumuksen

(Diversity Charter Finland), jonka mukaisesti:

Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Tunnistamme

ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita.

Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia.

Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme.

SOLilla toimii Monikulttuurinen kehitysryhmä, joka raportoi

suoraan johtoryhmälle. Palveluksessamme Suomessa oli

vuonna 2017 2 063 henkilöä, jolla oli muu kuin Suomen

kansalaisuus.

Vuodesta 2007 asti SOLilla on toiminut Nuorisokehitysryhmä,

johon osallistuu eri toimialojen työntekijoitä. Työryhmän

tavoitteena on edistää nuorten asemaa ja tuoda

nuorten asioita esille.

SOL on Vastuullinen Kesäduuni- kampanjan yhteistyökumppani.

3.2.8 Työelämätoimikunta- ja

tutkintotoimikuntayhteistyö

SOL tekee laajamuotoista yhteistyötä oppilaitosten kanssa

lähtien peruskoulun yläasteen kummiluokkatoiminnasta.

Alamme ammatilliset koulut ja ammattikorkeakoulut sekä

yliopistot ovat meille tärkeitä kumppaneita koulutus-,

työharjoittelu- ja opetustyössä sekä tuottamaan ammattitaitoista

henkilöstöä.

SOLin koulutuksen johtaja toimii uudessa Opetushallituksen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunnassa

puheenjohtajana, samoin tutkintotoimikunnan

puheenjohtajana.

2017 SOL oli työryhmässä mukana uudistamassa

alallemme uusia tutkinnon perusteita. Nyt Kiinteistöpalvelualalla

on uusi tutkintokokonaisuus Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan

perus- ammatti- ja erikoisammattitutkinto,

jotka yhdistivät aiemmin alamme olleet 7 eri tutkintoa.

SOL lähti keväällä mukaan uuteen Hanken & SSE Executive Educationin perustamaan ja yritysten rahoittamaan

Business Lead -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on saada koulutetut turvapaikanhakijat nopeasti mukaan työelämään.

Afganistanilainen Hashim osallistui turvapaikanhakijoille tarkoitettuun työllistymisohjelmaan

Noudatamme

toiminnassamme YK:n Global

Compact -periaatteita:

1. Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia

ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

2. Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina

ihmisoikeuksien loukkauksiin.

3. Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen

neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

4. Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

5. Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta

poistamista.

6. Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen

yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

7. Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

8. Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta

ympäristöasioissa.

9. Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden

kehittämistä ja levittämistä.

10. Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja

(mm. kiristys ja lahjonta) vastaan.

meillä Suomessa on yli

2000 työntekijää, joilla

on muu kuin Suomen

kansalaisuus

20 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 21


Konsernin liikevaihto, milj. eur. Liikevaihdon muutos, %

Taloudellinen

vastuu

320

288

256

224

192

160

128

262,1

269,6 274,0

285,0

311,8

25

20

15

10

13,8

9,4

SOLin taloudelliset tavoitteet perustuvat kannattavaan

kasvuun ja kannattavuuteen. Orgaanisen kasvun

lisäksi tehdään liiketoiminta- ja yritysostoja niiden

tukiessa toimintaamme. Pitkän tähtäimen tavoitteena

on sijoitetun pääoman tuotto yli 20 %.

96

64

32

0

50

40

2013

41,4

2014 2015 2016

Omavaraisuusaste, %

44,8

42,9

43,7

2017

47,7

5

0

40

32

4,04

2,9

2

2013 2014 2015 2016 2017

Sijoitetun pääoman tuotto, milj. eur.

27,8

4asvu

K

rahoitetaan tulorahoituksella. Omavaraisuusaste

on 47,7 %, joka mahdollistaa likviditeettivaihtelut

kustannustehokkaasti. Hyvä maksuvalmius

varmistaa maksuvelvoitteiden hoitamisen

sidosryhmille ja luo joustavuutta tehdä hankintoja

tarvittaessa nopeastikin. SOLin maksuvalmius on pysynyt

hyvällä tasolla. Palkansaajien ja viranomaismaksujen

lisäksi konsernin investoinnit ja muut hankinnat on kyetty

toteuttamaan suunnitelmien mukaan tulorahoituksella.

Haluamme varmistua siitä, että suoritamme kaikki maksuvelvoitteemme

sovittujen maksuehtojen mukaisesti ilman

viivytyksiä, ja samaa täsmällisyyttä edellytämme myös asiakassuorituksissa.

Maksuvalmiutta mitataan Quick ratiolla,

Quick ratio oli vuonna 2017 tavoitellut 1,4.

Kaikki palvelumme ovat paikallista toimintaa, ja olemme

organisoineet toimintamme sen mukaisesti. Liiketoimintojen

johto ja Suomessa sijaitsevan pääkonttorin, SOL Cityn

talous- ja henkilöstöhallinto tukevat paikallista toimintaamme.

Osa taloushallinosta toimii Seinäjoella ja Kouvolassa.

SOL Konsernin liikevaihto on kasvanut vuodesta 2013

18,96 %, ulkomaalaisten tytäryhtiöiden kasvu on ollut 50 %

ja suomen 12,60 %.

Vuonna 2017 Suomen liikevaihto jakautui 73,5 %

kiinteistö-, siivous- ja toimitilapalveluiden sekä turvallisuuspalvelut,

Henkilöstöpalvelut 16,8 % ja pesulapalvelut

3,9 %. Vuonna 2017 Suomen toimintojen osuus 78,6 % ja

ulkomaiden 21,5 %.

SOLin bruttoinvestoinnit vuonna 2017 olivat 7 milj.

euroa ja materiaalien ja palveluiden ostot maltilliset 21,9

milj. euroa.

10

0

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

2013

-61,0

2014 2015 2016 2017

Gearing, velkaantumisaste, %

-57,7

-66,5 -69,0 -68,5

8

0

2013

7,2

2014 2015

Quick Ratio

2016

2017

30

24

20,5

20

16

12,6 12,9

-100

2013

2014

2015

2016

2017

Ostot, milj. eur.

Toimimme

valtakunnallisesti,

palvelemme

paikallisesti.

14

12

10

8

6

12,6 12,5 12,8

11,8

11,3

11,6

11,7

10,7

10,5

11,4

Materiaalit

Palvelut

4

2

0

2013

2014

2015

2016

2017

22 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 23


Vastuut

sidosryhmille

SOL haluaa tuottaa asiakkailleen elämyksiä arkeen.

Elämys arjessa ilahduttaa, innoittaa ja sykähdyttää.

Parhaimmillaan se tuo hyvän mielen, hyvän elämän,

hyvän arjen ja puhtauden sekä turvallisuuden tunteen.

55.1 Vastuut asiakkaille

Palvelumme toteutetaan laadukkaasti ja oikea-aikaisesti

sopimuksen edellyttämällä tavalla. Kehitämme palveluitamme

asiakkaidemme odotusten ja toiveiden perusteella.

Palveluratkaisumallimme mahdollistaa useiden palvelujen

saamisen SOLista, ja on myös kokonaistaloudellisesti

edullisin.

Tuottavuus ja tehokkuus ovat merkittäviä tavoitteita

prosessiemme kehittämisessä. Henkilöstömme hankinta ja

varamiesjärjestelmä ovat sähköisessä muodossa kaikissa

palveluissamme Suomessa. Henkilöstön perehdytys ja osa

koulutuksesta on verkossa, joka ei sido oppijaa paikkaan

eikä aikaan. Suomen laskuista lähes kaikki välittyy asiakkaillemme

paperittomassa muodossa. Myös ostolaskujen

sähköinen osuus on lähes 100 %. Saatavien hallintaan kiinnitetään

jatkuvasti huomiota, ja näin varmistetaan kaikille

asiakkaille tasapuolinen kohtelu.

Suomessa olemme tehostaneet tilaajavastuulain mukaista

raportointia. Olemme www.tilaajavastuu.fi verkkopalvelussa.

Palveluiden avulla asiakkaat voivat tarkastaa,

että täytämme omat velvollisuutemme yhteiskuntaa

kohtaan.

5.2 Vastuut työntekijöille

SOL on yritys, jossa henkilöstöllä on merkittävä rooli kaikessa

tekemisessä. Henkilöstökustannukset olivat v. 2017

79,4 % liikevaihdosta, kun niiden osuus 2013 oli 77,2 %.

Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 2017 olivat 197,3 milj.

euroa. SOL kantaa vastuuta työpaikkojen säilyttämisestä

myös pitkällä tähtäimellä. Työvoimamme koostuu pääasiassa

vakinaiseksi palkatuista henkilöistä, joista osa voi

olla osa-aikaisia työn luonteesta johtuen. Tilapäistyövoiman

osuus kasvaa SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n toiminnan

laajentumisen myötä.

Henkilöstöä palkitaan hyvistä työsuorituksista. Seuranta

tapahtuu asiakastyytyväisyyden ja muun tasapainotetun

mittariston, tuloskortin avulla. Onnistumisista on palkittu

mm. vuoden palvelupiiri, vuoden myyjä, vuoden palveluohjaaja,

vuoden palveluesimies ja vuoden palvelujohtaja.

Lisäksi onnistumisista jaetaan puukukkia, elokuvalippuja

ym. pieniä huomionosoituksia.

SOL järjestää vuosittain Laatupalkintokilpailun, jossa on

sarjat palveluesimiehille, palvelupiireille ja myyjille. Lisäksi

jaetaan ympäristö- ja työhyvinvointipalkinnot. Kilpailuun

osallistutaan hakemuksella, jossa näkyvät eri osa-alueiden

budjetit, tulokset ja edellisen vuoden luvut.

Laatupalkinnon pohjana on Suomen Laatukeskuksen

kilpailu, joka on muunnettu SOLin tarpeisiin sopivammaksi.

Kilpailussa keskeisimmät kohdat ovat asiakassuuntautuneisuus,

henkilöstön hyvinvointi ja taloudelliset tulokset.

Käytäntö on ollut käytössä vuodesta 1996.

Voittoisa palveluesimies puolustaa ympäristöä

leijonan lailla Vuoden 2017 laatupalkinto tuli

Tina Anderssonille yllätyksenä, vaikka kerta ei

ollut kuinkaan ensimmäinen. Tunnustus hienosta

tulosparannuksesta osui hänen kohdalleen jo

kolmannen kerran. Piirinsä ympäristövastaavana

Tina ajaa intohimoisesti myös ympäristön asiaa

kohteissaan.

5.3 Vastuut viranomaisille

SOLin ja sen henkilöiden tulee kaikissa maissa ja olosuhteissa

noudattaa maan lakeja ja määräyksiä. SOL maksaa

velvoitteensa viranomaisille voimassa olevien säädösten

mukaisesti. SOL huolehtii työntekijöidensä viranomaismaksuvelvoitteista

työnantajana. Lisäksi SOL raportoi ja tilastoi

sovitusti viranomaisille. Vuonna 2017 SOLin Suomen

yritykset maksoivat arvonlisäveroa, tuloveroa, operatiivisia

veroja ja palkkojen ennakkopidätyksiä 72,1 milj. € vuonna

2013 63,9 milj. €. Pakollisia sosiaalikulu- ja eläkemaksuja

milj. v. 2017 37,4 milj. € ja vuonna 2014 35,9 milj.€.

5.4 Vastuut toimittajille ja

yhteistyökumppaneille

SOLissa ostetaan tuotteita, palveluita ja energiaa kiinteistö-,

siivous- ja toimitila- sekä pesulapalveluliiketoimintaa

varten sekä tuotannollisia alihankintapalveluita kuten

jakelu- ja pesulapalvelua, ulkoalueiden kiinteistönhoitopalvelua

ja erilaisia siivouksen tilaustyöpalveluita. Lisäksi SOL

hankkii hallinnon ja toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia

tuotteita ja palveluita.

24 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 25


Kaikkiin toimittajiin noudatetaan sopimusehtoja ja

maksetaan laskut maksuehdon mukaisesti. Kaikki toimittajille

maksetut maksut perustuvat sopimuksiin ja laskuihin.

Kaikenlainen lahjonta sekä harmaan työvoiman käyttö on

SOLissa ehdottomasti kielletty. Hyvää sopimuskäytäntöä

seurataan toimintajärjestelmän mukaisesti sisäisissä tarkastuksissa

ja auditoinneissa.

Suomen hankinnat vuonna 2017 tehtiin 100 prosenttisesti

EU-alueelta.

Toiminnan välilliset vaikutukset etenkin pienemmillä

paikkakunnilla ovat suuret. SOL toimii monien yrittäjien

pääasiallisena toimeksiantajana, ja näin vaikuttaa alihankkijoiden

työntekijöiden taloudelliseen hyvinvointiin.

5.5 Vastuut rahoituslaitoksille

SOLin tavoitteena on rahoittaa toimintansa tulorahoituksella.

Suomen yhtiöillä ei ole lyhyt- ja pitkäaikaisia pankkilainoja.

Konsernin ulkomaisilla tytäryhtiöillä on pankkilainoja.

SOL Palvelut Oy:llä on 3 miljoonan euron limiitti.

Kaikkia hankintoja

ohjaavat kirjalliset

toimittajasopimukset ja

ennakkoon suunnitellut

logistiset ratkaisut.

Satunnaisia hankintoja ja

toimittajia ei käytetä.

Hankintaohjeemme sisältävät

mm. seuraavat osa-alueet:

• lainmukaisuus – kunkin maan voimassaolevan

lainsäädännön noudattaminen

• korruption ja lahjonnan kielto

• työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen

• lapsityövoiman käytön kieltäminen

• työntekijöiden turvallisuus ja terveys

• ympäristönsuojelu

• palveluketjun sujuvuus ja kokonais-taloudellisuus

• autokaluston CO2 päästöt max. 130 g/km

26 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 27


SOL Ympäristötavoitteet

Vaikuttaa asiakkaan

ympäristömyötäisen

toiminnan

kehittämiseen

Ympäristövastuu

Paperin- ja

energiankulutuksen

vähentäminen

Jätesäkkien,

muovipussien sekä

pakkausmuovin

käytön vähentäminen

Meillä jokaisella on unelma paremmasta ja puhtaammasta

ympäristöstä, paikasta, jossa lapsemme ja lapsenlapsemme

voivat turvallisesti elää ja kasvaa. Ympäristön tilan

heikkeneminen täytyy pysäyttää. Me voimme vaikuttaa

tulevaisuuteen etsimällä aktiivisesti tapoja ja keinoja, joilla

tulevaisuuden ympäristö on puhtaampi ja terveellisempi.

66.1 Ympäristöpolitiikka

Ympäristövastuulliset

tavarantoimittajat

Henkilöstö ottaa

huomioon sekä

asiakkaan omat

että sisäiset

ympäristönäkökohdat

Haluamme tuottaa palveluitamme tavalla, joka pyrkii

luonnonvarojen säilyttämiseen ja ympäristölle aiheutuvan

kuormituksen vähenemiseen. Ymmärrämme palvelutoimintojemme

aiheuttamat ympäristövaikutukset ja vastuumme

tuotteiden käyttäjänä ja jätteiden tuottajana ja otamme

ne huomioon päätöksenteon eri vaiheissa. Noudatamme

toiminnassamme voimassaolevia lakeja ja määräyksiä.

Sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja

ympäristövaikutusten vähentämiseen. Hankimme ympäristön

kannalta parasta mahdollista käytettävissä olevaa

tekniikkaa kohtuullisin kustannuksin. Tavoitteenamme on

käyttää luonnonvaroja ja energiaa niiden kulutus ja päästöt

minimoiden. Kehitämme jätteiden lajittelua ja pyrimme

osaltamme vähentämään jätteiden määrää.

Tiedotamme toiminnastamme avoimesti niin ulkopuolisille

sidosryhmille kuin omalle henkilöstölle. Tavoitteenamme

on pystyä opastamaan asiakkaitamme ympäristömyönteiseen

toimintatapaan ja tukea omalla osaamisellamme

heidän ympäristötavoitteidensa saavuttamista. Tavoitteenamme

on olla ympäristöasioiden hoidossa asiakkaiden ja

henkilöstön mielestä paras toimija.

Koulutamme, neuvomme ja rohkaisemme henkilökuntaa

työskentelemään vastuullisella tavalla ja parantamaan

toimiaan ympäristöasioissa sekä työ- että vapaa-ajalla. Kehitämme

mittareita, joilla toiminnan ympäristövaikutuksien

muutoksia voidaan todentaa. Johto seuraa säännöllisesti

ympäristöasioiden tilaa. Toimialojen johdon katselmuksissa

arvioidaan ympäristöhallinnan tilaa ja niiden pohjalta käynnistetään

tarpeellisia toimenpiteitä.

6.2 Ympäristöpäämäärät

SOLin ympäristötavoitteet ja -toimenpiteet määritellään

toimialoittain alla olevien ympäristöpäämäärien perusteella.

Kiinteistöalan toiminta on päästöintensiteetin mukaan

matalanpäästön toimiala.

• Hankinnoissa ja palvelutuotannossa huomioidaan

luonnonvarojen säilyminen ja ympäristölle aiheutuvan

kuormittumisen vähentäminen

• Henkilöstön ympäristöosaamisen lisääminen

• Asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääminen

6.3 Ympäristötavoitteet

Ympäristöpäämäärien perusteella kaikille toimialoille yhteisiä

tavoitteita ovat:

• Tavarantoimittajat toimivat ympäristövastuullisesti ja

heillä on laatu- ja ympäristösertifikaatit

• Henkilöstö toimii ympäristönäkökohdat huomioiden

• Asiakkaan ympäristöystävällisen toiminnan kehittämiseen

vaikuttaminen (esim.kiertotalousajattelu, elinkaarihankkeet,

energiansäästö jätemäärän vähentäminen).

Vastuullisuus on meidän jokaisen asia.

Kemikaalien

sekä pesu- ja

puhdistusaineiden

kokonaiskulutuksen

vähentäminen

Ajoneuvojen ja

koneiden polttoaineen

kulutuksesta

aiheutuvien päästöjen

vähentäminen

Päästöintensiteetti

Lähde Tilastokeskus, Ilmanpäästöt toimialoittain ja Kansantalouden tilinpito.

Ilmaliikenne

Vesiliikenne

Energiahuolto

Maa-, kala- ja riistatalous

Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus

Vesi- ja jätehuolto

Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus

Maaliikenne

Metsäteollisuus

Kaivostoiminta ja louhinta

Kaikki toimialat yhteensä

Rakentaminen

Elintarviketeollisuus ym.

Metsätalous

Muu teollisuus

Kauppa

Kiinteistöalan toiminta

Liikennettä palveleva toiminta, posti

Muut palvelut ja hallinto

0 2 000 4 000 6 000

28 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 29


6.4 Ympäristönäkökohdat

Ympäristöpolitiikka, -päämäärät ja -tavoitteet perustuvat

toimintamme ja palveluidemme ympäristönäkökohtia ja

ympäristövaikutuksia koskevaan tietoon. Ympäristönäkökohtien

tunnistaminen ja arvottaminen on esitetty ympäristönäkökohtien

hallintajärjestelmässä. Ympäristönäkökohtien

merkityksen tunnistamisessa käytämme arviointimenetelmää,

joka perustuu omasta toiminnastamme saatuun

tietoon, vaikutusmahdollisuuksiimme ja ulkopuolisten tutkimusten

antamaan tietoon. Merkitystekijöiden arvioinnissa

otamme huomioon lakisääteiset vaatimukset, merkityksen

imagollemme, ympäristöhyödyt suhteessa toteuttamiskustannuksiin

ja ympäristövaikutusten vakavuus ja vaikuttavuus.

Toimialakohtainen ympäristönäkökohtienarviointimenettely

ja arvottamisen perusteet on dokumentoitu toimintajärjestelmämme

ympäristötiedoissa. Toteutettaviksi olemme

valinneet menetelmän avulla korkeimman painoarvon

saaneet toiminnat.

Toimialakohtainen toimeenpano-ohjelma on laadittu

ja niistä selviää ympäristöpäämäärien ja –tavoitteiden

saavuttamisen toimintaohjeet, aikataulut, mittaustapa sekä

vastuut. Toimeenpano-ohjelmat on dokumentoitu toimintajärjestelmämme

ympäristötiedoissa.

Asiakaskohtaiset ympäristötavoitteet laaditaan asiakaskohtaisten

toimintasuunnitelmien yhteydessä.

Ympäristöryhmä koordinoi toimintaa kaikkien toimialojen

osalta.

Piirien ympäristövastaavien tehtävänä on seurata asiakaskohtaisten

ympäristötavoitteiden toteutumista ja tunnistaa

mahdollisesti uusia näkökohtia. Ympäristövastaavat tekevät

asiakaskohtaisia ympäristöselvityksiä ja raportoivat niistä

ympäristöryhmälle.

Ympäristönäkökohtien arviointi tehdään tarvittaessa ja

vähintään kolmen vuoden välein. Tarvittavat muutokset

toimintasuunnitelmiin ja tavoitteisiin tehdään arvioinnin ja

seurannan perusteella.

Ympäristökatselmukset tehdään ympäristöryhmän

päättämän vuosisuunnitelman mukaisesti toimialoittain ja

paikkakunnittain.

Toimintasuunnitelmiin kirjattujen ympäristötavoitteiden

toteutumista seurataan kehityskeskusteluissa. Piirit seuraavat

toimintasuunnitelmien toteutumista piirikokouksissaan.

Sisäisten auditointien yhteydessä arvioimme ympäristösuunnitelmien

toteutumisen.

toimenpiteet laadittiin yhdessä ympäristövastaaviemme,

ympäristöryhmän ja SOLin johdon kanssa. Olemme osallistuneet

vuosittain energiasäästöviikkoon, järjestäneet omia

tapahtumia ja olleet mukana erilaisissa kestävän kehityksen

tilaisuuksissa.

Vakaana työllistäjänä sitoumuksemme käsittää myös viisaan

taloudenpidon ja kestävä työn luontoa ja ihmisiä kunnioittaen.

Olemme viestineet Sitoumus 2050 tavoitteista

ja toimenpiteistä videolla, jolla tavoitetaan isompi määrä

henkilöstöstämme , asiakkaistamme ja sidosryhmistämme.

Teemme jatkuvaa työtä yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden

toteutumisen eteen ja seuraamme tavoitteiden

toteutumista. Käsittelimme vuoden 2017 aikana kestävän

kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteita ja päämääriä

SOLin Monikulttuurisessa työryhmässä.

6.5.1 Kaikki alkaa perehdytyksestä

Aurinkokunnan perehdytysopas on aktiivisessa käytössä.

Palveluvastaavien nettiperehdytykseen on yhdistetty ympäristöosuus,

jossa opastamme ja kannustamme työntekijöitämme

alusta lähtien ympäristövastuulliseen toimintaan.

Sitoumus 2050 tavoitteet ja toimenpiteet

1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin

Meitä on moneksi ja kaikille on paikka SOLissa. Arvostamme

erilaisuutta ja pidämme sitä voimavarana. Kehitämme

johtamista SOLissa ja uskommekin, että tulevaisuudessa

johtamisemme on palvelevaa johtamista. Meidän mielestämme

hyvässä työyhteisössä on eri-ikäisiä ja eri kulttuureita

edustavia ihmisiä. Yli 30 prosenttia työntekijöistämme

ovat muita kuin Suomen kansalaisia. Ennustamme, että

vuonna 2050 muualta muuttaneita on jo 60 prosenttia.

SOLissa on paljon myös nuoria työntekijöitä. Alle 30-vuotiaiden

työntekijöiden osuus on 42 prosenttia. Ihmiskäsityksemme

mukaan ihminen haluaa tehdä hyvää työtä.

Haluamme tarjota siihen mahdollisuuden kaikille..

Sitoudumme kehittämään SOLiin ikäohjelman

Ikäohjelman tavoitteena on edistää henkilöstön työkykyä ja

hyvinvointia, tukea eri ikäryhmien työssä jaksamista, vähentää

sairauspoissaoloja, nostaa keskimääräistä eläkeikää ja

lisätä seniorien arvostusta sekä varmistaa hiljaisen tiedon

siirtyminen.

pien mukaan. SOL Life -ohjelma huolehtii työntekijöiden

hyvinvoinnista ja turvallisuudesta koko työsuhteen ajan.

Haluamme, että meiltä lähdetään eläkkeelle terveenä.

Seuraamme aktiivisesti henkilöstön työtyytyväisyyttä sekä

sairauslomien, tapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden

määrää. Olemme määrittäneet niille tavoitteet, joihin

pyrimme.

Nyt haluamme varmistaa, että saamamme tieto

työtyytyväisyysmittauksista on oikeaa. Haluamme myös

kehittää uusia tapoja tukea työntekijöitämme. Arvomme

ovat iloinen työn tekeminen ja arkiluovuus..

Sitoudumme kehittämään työtämme niin, että Ilopuntari-työtyytyväisyyskyselyn

tulos on yli neljä ja

vastausprosentti on 80.

Ilopuntari: Tavoite yli 4 (asteikko 1-5) + vastaus

prosentti 80 kaikissa työntekijäryhmissä

toteutunut/ei toteutunut

Sitoudumme kehittämään esimiehen online-työkalua,

joka mahdollistaa jatkuvan läsnäolon ja työntekijän

hyvinvoinnin tukemisen.

Esimiehen online-työkalu 2050

toteutunut/ei toteutunut

3. Resurssiviisas talous

SOL on Aurinkokunta, joka tarjoaa palveluratkaisuja

asiakkailleen. Puramme keinotekoisia raja-aitoja eri

palveluiden väliltä. Työn ostaminen, hallinnointi ja

kehittäminen on asiakkaillemme yksinkertaisempaa ja

halvempaa, kun yhteistyökumppaneita on yksi. Asiakkaan

työaikaa säästyy ja me puolestamme voimme tarjota

uusia työmahdollisuuksia moniosaajille. Erilaisia tehtäviä

yhdistelemällä kokopäivätyö löytyy entistä useammin

omasta talosta. Esimies vastaa työvuorosuunnittelusta ja

työvuorojen tarjonnasta. Nyt haluamme tehdä työvuorojen

varaamisen työntekijöille helpoksi ja joustavaksi. Arvomme

on aurinkoisen tyytyväinen asiakas ja yrittäjyys.

6.5 Minä, sinä , SOL

ja ympäristö

Ikäohjelma laadittu/ei laadittu

Sitoudumme edistämään maahanmuuttajien

urakehitystä

Osana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta SOL

palvelutyönantajana on sitoutunut vahvistamaan SOLin

yhdenvertaista työyhteisöä. Hyvässä työyhteisössä on kulttuuriltaan,

iältään ja taustoiltaan erilaisia ihmisiä. Olemme

kansainvälinen yritys, mutta arvomme ovat yhteiset maasta

riippumatta. Ihmiskäsityksemme mukaan ihminen haluaa

tehdä hyvää työtä. Haluamme tarjota siihen mahdollisuuden

kaikille. Solmimme Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen

kesäkuussa 2016. Sitoumuksen tavoitteiden ja

maahanmuuttajia on toimihenkilöinä jokaisessa

piirissämme toteutunut/ei toteutunut

2. Työtä kestävästi

Haluamme, että SOLissa työskentelee iloisia moniosaajia.

Koulutustoimintamme on vilkasta ja verkko-opiskelu tuo

opinnot jokaisen SOLilaisen lähelle heti alusta lähtien.

Kasvatamme ammattilaisia, jotka osaavat toimia kerralla

oikein ja kehittää työtä jatkuvasti pienin askelin LEAN-op-

30 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 31


Sitoudumme kehittämään sähköisen työvuorojen varausjärjestelmän.

sähköinen työvuorojen varausjärjestelmä

toteutunut/ei toteutunut

4. Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Otamme työssämme ympäristön aina huomioon. Pyrimme

jatkuvasti vähentämään kuormitusta, joka ympäristölle

aiheutuu toiminnastamme. Olemme tehneet jo paljon ja

haluamme varmistaa, että työ jatkuu. Teemme pelisäännöt

hankinnoillemme. Arvomme on luotettavuus.

Sitoudumme laatimaan hankintaohjeet, joihin kirjaamme

meille tärkeät asiat:

• toimittajakumppaneilla on ympäristösertifikaatit

• suosimme kotimaisia toimittajia

• puhdistusaineita kulutetaan nykyistä vähemmän

• neitseellisen muovin käyttöä vähennetään

• käytetään ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita

(85 %)

Sitoudumme auditoimaan toimittajat ja oman hankintaprosessimme.

hankintaohjeita noudatetaan/ei noudateta

toimittaja-auditoinnit tehty/ei tehty

6.6 Oman toiminnan

kehittäminen

6.6.1 Ympäristöauditoinnit vakiintuneet

toiminnan kehitykseen

Ympäristöauditoinneissa seuraamme SOLin ympäristötavoitteiden

mukaisen toiminnan toteutumista ja mittaroimme

onnistumistamme piiri-, toimiala- ja asiakakohtaisesti.

Kehitysnäkökulma johtaa ympäristömyönteistä toimintaamme.

Ympäristöauditoinnin tehdään SOLin sähköistä

järjestelmää hyödyntäen. Asiakaskohtaisia ympäristöauditointien

määrä lisääntyi ja niitä tehtiin viime vuonna

yhteensä 250.

6.6.2 Uudet SOL Konseptit

SOL Konseptit valmistuivat moniammatillisen työryhmän

työn tuloksena. Konseptit saatiin valmiiksi ja ne lanseerattiin

piireille. Konseptointityön aikana järkeistimme SOL

Logistiikan tuotevalikoimaa niin siivousvälineiden kuin

puhdistusaineiden osalta.

SOLin

ympäristövastaavat

työskentelevät

kestävämmän

kehityksen puolesta.

6.6.3 Hankintojen ympäristövaikutukset

Otamme hakinnoissamme huomioon tuotteiden ympäristövaikutukset

ja toimimme kustannustehokkaasti. Käytämme

hankinnoissamme vakiintuneita kumppaneita. Teemme

toimittaja-auditointeja joilla varmistamme kumppaneiden

ympäristömyönteisen toiminnan.

6.6.4 ympäristömerkityt puhdistusaineet

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota puhdistusaineiden

ympäristövaikutuksien arviointiin ja pudistusaineiden

valintaan. Tästä syystä meillä SOLissa käytämme siivoustekstiilien

ja astioiden pesussa vain ympäristömerkittyjä

tuotteita. Muiden puhdistusaineiden osalta käytössämme

on 85 % Joutsenmerkityt aineet. Toimimme yhteistyössä

kotimaisen puhdistusainevalmistajan kanssa ja panostamme

tuotekehitykseen. Huolehdimme Joutsenmerkki-kriteerien

uudistamisesta säännöllisesti.

Viisailla valinnoilla haluamme vaikuttaa työntekijöiden

työturvallisuuteen, ympäristön suojelemiseen ja vesistöjen

puhtaana pysymiseen.

6.6.5 Muovin vähentäminen

Käytössämme on jätesäkit, joiden valmistuksessa on

käytetty uutta Cleantech – teknologiaa. Cleantech jätesäkeillä

ja – pusseilla on vähäinen ympäristökuormitus ja

niiden käyttö on työntekijöille ja asiakkaille miellyttävää ja

turvallista. Olemme vaikuttaneet valinnalla neitseellisen

raaka-aineen käyttöön, energiasäästöön, logistiikka – ja

varastointikustannuksiin sekä ympäristökuormitukseen.

Valinnoilla on vaikutettu myös jätemäärän vähentämiseen,

joka on tapahtunut käyttämällä tarkoituksenmukaisia säkkikokoja

ja värejä. Vuonna 2017 vähensimme jätesäkkien

ja pakkausmuovien osalta 50 000 kg jätteeksi päätyvän

muovin määrää.

Käytössämme on kestokäyttöisiä jätesäkkejä noin

1800 kpl. Kestokäyttöisten jätesäkkien käyttö on noussut

tasaisesti. Vuoden 2017 aikana toteutettiin useita kestosäkkikampanjoita

piireissämme.

6.6.6 Ympäristömerkityt siivousvälineet ja –

pyyhkeet

Panostamme ympäristömerkittyihin siivoustekstiileihin,

kaikki käyttämämme moppien lankaosat ja mikrokuituiset

pyyhkeet ovat Joutsenmerkittyjä.

6.6.7 Varastoinventaariot

Varastoinventaariot vakiintuivat osaksi päivittäistä kerralla

oikein toimintaamme ja oman toimintamme kehittämistä.

Varastoinventaariot tehtiin ensimmäistä kertaa sähköisesti

ja tulokset olivat reaaliaikaisesti piirien käytössä. Varastoinventaarioita

tehtiin vuoden 2017 aikana asiakaskohteissamme

yhteensä 1000 kpl.

Ympäristömerkittyjen ja muiden pesuaineiden kulutuksen jakauma

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2013

2014

2015

2016

2017

Muut pesuaineet

Ympäristömerkityt pesuaineet

32 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 33


vastuu näkyy käytännön valinnoissa.

6.6.8 Kierrätyskuidun hyödyntäminen

SOL vastuullisuus näkyy SOLin käytännön valinnoissa.

Olemme hyödyntäneet kierrätysmuovipulloja työpaitojen,

kevytreppujen, kestosäkkien ja moppipussien valmistukseen.

Tekstiilien uusiokäyttöön on hyödynnetty 100 000

kierrätysmuovipulloa.

SOL Palveluiden ”Make my bed collection” on hotellissa

työskentelevien palveluvastaavien työvaattemallisto,

jotka on valmistettu pääosin Ecostep-kankaista, joiden valmistuksessa

huomioidaan ympäristöystävällisyys. Tuotteet

valmistetaan auditoiduissa Eurooppalaisissa tehtaissa ja

tuotteilla on pitkä elinkaari.

SOL on mukana myös Telaketju-hankkeessa yhdessä

mm VTT:n / Teksin ja TouchPointin kanssa suunnittelemassa

poistotekstiilien hyödyntämismalleja.

6.6.9 SOL Cityn jätehuolto ja

energiatehokkuus

SOLin pääkonttorissa Cityssä jätehuolto on järjestetty

kiertotalousajattelun mukaisesti. Pääkonttorin ja kiinteistön

(mukaan lukien kiinteistön vuokralaiset) jätteiden

energiahyötyaste on 43 % ja materiaalihyötyaste 57 %.

Olemme nykaikaistaneet toimistomme jätteidenkeräystä

hankkimalla modernit kierrätyskaapit, joissa on huomioitu

myös tietosuojan tuomat muutokset. Kiinteistön ilmanvaihtokone

vaihdettiin v. 2017 kiinteistöremontin yhteydessä

tarkoituksenmukaiseksi ja energiatehokkaaksi. Valaistus

on LED-tekniikka, jota kehitämme jatkuvasti. Teemme yhteistyötä

Energia Groupin kanssa, jonka kautta hankimme

parasta mahdollista energiaa kiinteistöjemme ja toimipaikkojemme

käyttöön.

6.7 Ympäristömyönteinen

liikkuminen

Hankintakaudelle 2017 – 2019 uusien autojen päästörajaksi

on määritetty 130 g/ co2 / km. Päästöraja koskee

henkilöautoja ja pieniä pakettiautoja. Suuret pakettiautot

ja aurauskäyttöön tarkoitetut pick upit eivät kuulu tämän

päästörajan piiriin. Autokalustomme täytti tämän tavoitteen

81 %, edelliseen vuoteen parannusta oli tapahtunut

19,4 % .

SOLin autohankinnoissa painotetaan oikean kaluston

hankkimista oikeaan kohteeseen. Olemme pienentäneet

autojen kokoa mahdollisuuksien mukaan, jolloin päästään

pienempiin päästöihin. Käytössämme on hybridi- ja

kaasuautoja sekä testikäytössä yksi täyssähköauto. Olemme

vähentäneet diesel-autojen määrää autovalikoimissamme

ja siirtyneet käyttämään bensa- ja vaihtoehtoista

polttoaineitta hyödyntäviin autoihin. Tämä johtuu dieselien

vaikeasti puhdistettavista NOx-päästöistä.

SOLin käytössä oli vuonna 2017 yhteensä 364 autoa,

joista 192 oli henkilöautoja ja 172 pakettiautoa. Autojen

käyttöaika on noin kuusi vuotta, autokannan keski-iän

ollessa kolme vuotta. Tämä tarkoittaa, että vuosittain vaihdetaan

noin 60 uutta autoa.

SOLissa on kiinnitetty huomiota taloudelliseen ajotapaan.

Olemme järjestäneet yhdessä vakuutusyhtiömme

kanssa taloudellisen ja turvallisen ajon kursseja henkilökunnallemme.

Tulemme jatkamaan koulutuksia tulevina

vuosina. Vaihdoimme auto- ja liikennevakuutuksemme

Vakuutusyhtiö Fennialle vuoden 2017 alussa.

Raportilla ilmoitetut päästömäärät noudattavat NEDC:n

suosituksia. Uusien autojen päästömäärät tullaan määrittämään

uuden mittaustavan WLTP mukaan, jolloin autojen

päästöt tulevat nousemaan. Tämä tarkoittaa, että samalla

autolla voi olla eri päästöt riippuen siitä, koska auto on

rekisteröity.

6.8. Elinkaarihankkeet

SOL on mukana tuottamassa palveluita kiinteistöjen

elinkaarihankkeisiin. Tuotamme palveluita yhdessä rakennusliikkeiden

tai managerien kanssa sopimuksen mukaan.

Sovellamme Kuntaliiton, Raklin ja RT:n palvelusopimusmallin

mukaista toimintatapaa.

Annamme asiantuntija-apua kohteiden suunnitteluvaiheessa

mm. pintamateriaaleista, ylläpitoon tarvittavista

tiloista sekä kulkureiteistä sisätiloissa ja ulkona. Vaikuttamme

elinkaarihankkeiden materiaalivalintoihin ekologisesti

ja kestävän kehityksen mukaisesti. Valinnoillamme on

pitkäkestoinen vaikutus esim. sisäilman laatuun ja tilojen

käyttäjien viihtyvyyteen.

6.8 SOL Pesulapalvelut

6.8.1 Oman toiminnan kehittäminen

SOL Pesulapalvelut panostaa ympäristöystävällisyyteen

sekä koneissa että aineissa. Kehitystä tapahtuu niin pesutekniikoissa

kuin aineissakin, mutta jatkuvalla koulutuksella

pesuloiden henkilöstö pysyy muutoksissa mukana. Myös

uusien tekijöiden koulutus on kattavaa.

Jätteiden energiahyötyaste

23 %

Jätteiden materiaalihyötyaste

77 %

100 000

muovipullosta on tehty

26 240

työvaatetta, muovipusseja,

kestokäyttöisiä jätesäkkejä ja

pr-tuotteita

34 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 35


Kemiallisen pesun ympäristövaikutuksia ajatellen suurin

muutos on ollut siirtyminen niin sanotusta per-pesusta

hiilivetypesuun. SOL Pesulapalvelut uudistaa jatkuvasti

konekantaa, hiilivetykoneita vaihdetaan vanhojen koneiden

tilalle noin kahdesta viiteen myymälään vuodessa. Vuonna

2017 vaihdettiin kolmeen pesulaan uusi hiilivetykone. Jo

melkein puolet konekannastamme on hiilivetykoneita. Koneissa

käytetty hiilivetyliuotin ei ole ympäristölle haitallista

ja uudet hiilivetykoneet myös tuottavat vähemmän jätettä.

Vesipesukoneiden annostelupumppujärjestelmät ovat jo

käytössä melkein kaikissa pesuloissa. Pesuaineiden annostelu

vesipesukoneisiin tapahtuu automaattisilla annostelijoilla.

Tietokoneohjatut uudet vesipesukoneet käyttävät

mahdollisimman ympäristöystävällisiä pesuaineita sekä

vettä tarkasti säädellyt määrät. Koneiden käyttö on optimoitu

jokaisessa myymälässä ja veden- ja sähkönkulutusta

seurataan tarkan seurantamittariston mukaisesti.

Syksyllä 2015 on aloitettu kemiallisen pesukoneen jäähdytysveden

talteenotto vesipesuujärjestelmään. Talteenotossa

kem.koneen jäähdytysvesi putkitetaan erilliseen

vesisäiliöön ja jatkokäytetään vesipesukoneessa. Vesi on

huoneenlämpötilaa lämpimämpää, jopa 45-asteista. Järjestelmä

tuottaa myös sähkönsäästöä, kun kuivausrumpuun

laitetaan lämpimällä vedellä huuhdellut vaatteet. Veden

talteenottojärjestelmä on käytössä useissa myymälöissä.

6.8.3 Tekstiilien kierrätys ja hankkeet

Vuodesta 2016 olemme olleet mukana Tekstiiliringissä

ja kehittäneet sekä laajentaneet toimintaa. Helsingissä;

Hakaniemen, Porvoonkadun ja Sörnäisten, Espoossa; Tapiolan

ja Sellon, Vantaalla Myyrmannin, Tampereella Aleksis

Kiven kadun ja Keravan pesuloissa asiakas voi jättää

kierrätykseen menevät tekstiilinsä helposti ja vaivattomasti

keräyssäiliöön pesulassa asioidessaan.

Keväällä 2017 lähdimme mukaan Telaketjuhankkeeseen,

joka on poistotekstiilin kestävää kiertoa edistävä verkosto.

Telaketjussa kehitetään tekstiilin keräystä, lajittelua ja jalostusta

vastaamaan kierrätystekstiiliä hyödyntävien yritysten

tarpeita.

6.8.4 Asiakkaiden ympäristömyönteiseen

toimintaan vaikuttaminen

Viestimme aktiivisesti ympäristöteoista eri sidosryhmille.

Asiakkaille on viestitty muun muassa

henkarien palauttamisesta ja tekstiilien suojakäsittelystä,

joka pidentää tekstiilien käyttöikää ja pesuväliä.

Ympäristönäkökohdat SOL

Ympäristönäkökohdat SOL Palveluissa

SOL

Ympäristökatselmusten ja ympäristöohjelman

perusteella ympäristönäkökohtien

arviointimenettelyn perusteet

MERKITYSTEKIJÄT

A = lakisääteiset vaatimukset

B = merkitys imagolle

C = ymp.hyödyt/kustannukset

D = ymp.vaikutusten vakavuus

E = vaikutusmahdollisuudet

yht. = (A+B+C+D)*E

MERKITTÄVYYSASTEIKKO

0 = lakisääteiset vaatimukset

1 = merkitys imagolle

2 = ymp.hyödyt/kustannukset

3 = ymp.vaikutusten vakavuus

TOIMINTA, PROSESSI TAI PALVELU YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTA YMPÄRISTÖVAIKUTUS MERKITTÄVYYS

TUOTE-, KONE-/TARVIKEHANKINNAT toimittajien valinta

toimittajien valinta, siivouspalvelut

Ympäristötiedosto

tuotteiden tuotannosta aiheutuva

ympäristökuormitus

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus

A B C D E yht.

1 3 2 3 3 27

1 3 1 1 3 18

6.8.2 Muovin määrän vähentäminen

toimittajien valinta, kiinteistöpalvelut

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus

1 3 1 1 3 18

Vaikutamme aktiivisesti muovijätteen määrää, muovisia

pakkausmateriaaleja vähentämällä. Yhä useampi myymälä

on nykyään ns. muoviton myymälä, eli tarjoaa asiakkaille

pestyjä vaatteita ilman pakkausmuovia ja valittavana on

myös uusiokäyttöinen kuitukassi. Muovin kulutus laskee

joka vuosi. Kehittelemme myös muita materiaaleja tuotteiden

pakkaukseen muovin sijaan.

TUOTANTO/PALVELU

toimittajien valinta, pesulapalvelut

käytettävien aineiden oikea valinta,

annostelu ja käyttö

syntyvät jätevedet

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus

tarpeettoman pesuainekäytön aiheuttama

kuormitus jätevesiin

vesivarojen kuluminen, puhdistuslaitosten

kuormittuminen

3 3 1 3 3 30

1 2 2 2 3 21

0 2 2 1 3 15

energian kulutus

luonnonvarojen kuluminen ja tuotannosta

syntyvät päästöt

1 1 1 1 2 8

- jäte omasta prosessista muovijäte

luonnonvarojen säästäminen, jätteiden

aiheuttama kuormitus ja päästöt

niiden loppusijoituksessa

1 2 2 2 3 21

vaarallinen jäte, PER-jäte,

Pesulapalvelut

jätteiden aiheuttama kuormitus ja

päästöt niiden loppusijoituksessa

3 2 2 3 3 30

liikkuminen ja kuljetus

polttonesteen kulutus / ajamisen

aiheuttamat päästöt

energiavarojen kuluminen, ilmakehän

kuormittuminen

1 2 2 1 2 12

ajokaluston ja koneiden kunnossapito kaluston käyttöikä luonnonvarojen säästyminen 2 1 2 1 2 12

HENKILÖSTÖN TOIMINTA

henkilöstön ympäristötietoisuus, ympäristönäkökohtien tunnistaminen

ympäristömyönteinen ja orientoitunut ja huomioonottaminen sekä työ- että

toiminta

vapaa-ajalla

0 3 2 2 3 21

kulutus ja ohjeistus

henkilöstön ympäristötietoisuuden ja

osaamisen lisääminen

parantaa henkilöstön kykyä toimia

työssään ympäristömyönteisesti

0 3 2 2 3 21

YHTEISTYÖ ASIAKKAIDEN KANSSA

asiakkaan ympäristötoiminnan

huomioiminen ja tukeminen

varmistetaan osaltamme asiakkaan

ympäristötavoitteiden saavuttaminen

3 3 2 1 3 27

36 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 37


Palkat ja sosiaalikulut (milj. euroa)

Palkat ja palkkiot, pakolliset henkilösivukulut sekä edut 2013–2017

Sosiaalinen

vastuu

Henkilöstön sitoutuminen ja tyytyväisyys tunnistetaan ja

henkilöstöasiat ovat keskeisiä konsernin strategiassa. Kaikilla

konsernin toimialoilla työ tehdään henkilöstön kanssa ja

kesken. Iloinen työntekeminen on SOLin keskeinen arvo.

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

197,3

180,5

169,0 172,2

161,3

41,0 44,1 44,9 49,0 50,4

4,5 4,7 3,6 3,3 3,7

2013 2014 2015 2016 2017

Palkat ja palkkiot

Pakolliset henkilösivukulut

Vapaaehtoiset sosiaalikulut

77.1 Henkilöstöasiat keskeisiä

Maksetut verot (milj. euroa)

konsernin strategiassa

Henkilöstökustannukset ovat merkittävin osa kaikista kustannuksista.

Erityisen tärkeää on innostuksen aikaansaaminen

ja ylläpito palveluhalukkuuden ja-valmiuden sekä muun ammattitaidon

lisäksi. Näin varmistamme asiakkaille ylivertaisen

palvelukokemuksen. Henkilöstön sitoutuminen mahdollistaa

paremmin yhteisten ohjeiden noudattamisen ja pitkäjänteisen

ja laadukkaan toiminnan. Luottamus on kivijalka

työssämme. Osaavat ja oikein asennoituvat henkilöt oikeissa

tehtävissä, jatkuva henkilöstön kehittäminen, suoritusten

johtaminen ja palautteen antaminen sekä kannustavuus ovat

henkilöstöstrategiamme painopisteitä. Työn kokeminen

merkityksellisenä on jokaiselle tärkeää, näin voidaan tuntea

työn iloa. SOL perustaa henkilöstöstrategiansa positiiviseen

ihmiskuvaan, jossa jokainen haluaa tehdä hyvää työtä,

onnistua, olla ajatteleva ja tunteva ja jossa erilaisuus sallitaan.

Johtamiskulttuurimme pitää tukea luottamuksen rikastamaa

vuorovaikutusta ja luovuuden ilmapiiriä.

Henkilöstön kehittämisessä panostetaan henkilöä itseään

tukevaan perehdytykseen ja koulutukseen asiakaskohtaisen

tarpeen mukaisesti. Sitä seurataan koulutusindeksin avulla

työntekijä- ja asiakaskohtaisesti. Valmennuksen ja koulutuksen

tukena henkilökohtaisella tasolla on osaamisenkartoitus

ja oppimispassi. Jokainen SOLilainen verkkoperehdytyksen

ja esimies sekä tutor varmistavat kohdekohtaisen osaamisen

käytännön menetelmäkoulutuksilla ja kohdeperehdytyksillä

sekä jatkuvalla välittämisellä henkilöstön hyvinvoinnista. Jokainen

solilainen osallistuu myös koeajan päätteeksi SOL IN

koulutukseen omassa piirissään. Jokainen kuittaa saamansa

perehdytyksen.

SOLilla on pitkään ollut koulutuksen tukena työntekijöistä

koulutetut tutorit, jotka toimivat myös työnopastajina ja heidän

rooliaan on lisätty vuoden 2015 alusta kohdekohtaisten

koulutusten toteuttamisessa ja osaamisen varmistamiseksi.

Toimihenkilöillä on mentor- ja coachingtoiminta myynnissä ja

esimiestyössä. Palautteen apuvälineenä on edelleen pitkään

käytössä ollut työntekijäkohtainen laatupassi, johon palautemerkintä

tulee asiakkaan antaman positiivisen palautteen,

naurun tai hymyn, perusteella.

Konsernin sisällä halutaan antaa mahdollisuus työnkiertoon

ja uralla etenemiseen. Sisäinen rekrytointi ja ulkoinen,

nykyään pääasiassa sähköisessä muodossa tapahtuva, työhön

hakeutuminen luovat kasvavan toimintamme perustan.

Myös tavoitteista tuloksiin, ta-tu-keskusteluissa henkilön oma

näkemys ja tahtotila kehittyä ja edetä tulee vahvasti käsittelyyn.

Olemme julkaiseet SOL Ikäohjelman, joka edistää kaikenikäisten

työssä jaksamista. Ikäohjelman tavoitteena on tukea

eri ikäryhmien työssä jaksamista, pitää yllä hyvää työkuntoa

ja vähentää sairauspoissaoloja sekä edistää positiivista yhteistyötä

eri ikäryhmien välillä. Erityistä huomiota kiinnitämme

nuoriin ja keltaisiin panttereihin.

Ikäohjelman tähtäimenä on myös nostaa keskimääräistä

eläkeikää. Tällä hetkellä SOLista jäädään vanhuuseläkkeelle

keskimäärin 63,3 -vuotiaana ja työkyvyttömyyseläkkeelle

58,5-vuotiaana. Emme hyväksy minkään ikäryhmän syrjintää.

SOL Ikäohjelman tavoitteita tukee SOL Life -hyvinvointiohjelma,

joka on ollut meillä käytössä jo pitkään.

Osana SOL Life toimintaa kehitetty Onnen reppu -hanke

on saanut jatkoa. Työpajatoimintaa ja työhyvinvointimentorien

käyttö on laajentunut käsittämään jokaista piiriä, jossa

jokaiselle on valittu oma työhyvinvointivastaava.

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

41,0

2014

42,4 43,5

35,9 36,1

VAKUUTUSMAKSUT JA TYEL 2016 2017

Maksettavat työeläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut, työntekijän osuus 10,8 milj. € 12,6 milj. €

Maksettavat sotu, Tyel, tapaturma-, ryhmähenki- ja työttömyysvakuutusmaksut, työnantajan

osuus

2015

2016

39,5

22,0 22,3 21,8 21,2

1,2 1,5 1,1

47,8

3,0

2017

37,4

Maksetut ennakonpidätykset

Maksetut ALV

Tuloverot

Sosiaalivakuutusmaksut

39,5 milj. € 37,4 milj. €

38 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 39


7.2 Henkilöstön määrä

ja työsuhteiden laatu

7.3 Henkilöstön ikä ja

työsuhteiden pituus

7.4 Henkilöstön

sukupuolijakauma

Keskimääräinen henkilöstömäärä vuosittain on laskettu

kunkin kuukauden viimeisen päivän henkilöstömäärän keskiarvosta,

ja jokainen henkilö on luvussa mukana riippumatta

työajan pituudesta (ei FTE-luku).

Vuonna 2017 koko SOLin konsernissa oli 13 685 henkilöä

(2016 12 862). Henkilöstö määrä on kasvanut 823 henkilöllä.

Suomessa työskenteli vuonna 2017 keskimäärin 9530 henkilöä

ja ulkomaiden tytäryhtiöissä työskenteli keskimäärin

4155 henkilöä. SOL palkkaa Suomessa vuosittain yli 800 kesätyöntekijää.

Olemme kumppanina Vastuullinen Kesäduuni

-ohjelmassa.

Vuonna 2017 Suomen yhtiöissä oli vakituisessa työsuhteessa

92 %, samoin vuonna 2016.

Päätoimisesti Suomessa työskentelevien osuus on

85,86 %. Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli äitiys- tai

hoitovapaalla, vuorottelu- ja opintovapaalla yhteensä 152

henkilöä. Luvut eivät sisällä SOL Henkilöstöpalveluiden

vuokratyöntekijöiden lukuja.

Työsuhteet solmitaan pääasiassa toistaiseksi voimassa

oleviksi, paitsi SOL Henkilöstöpalveluissa, joissa pääosa

työsuhteista solmitaan määräaikaisiksi.

Vanhuuseläkkeitä myönnettiin Suomen yhtiöissä Ilmarisesta

87 kpl vuonna 2017 (vanhuuseläke ja varhennettu

Työsuhteiden laatu 31.12.2017

(SOL Henkilöstöpalvelut eivät ole luvuissa mukana).

Työsuhteiden pituus

vanhuuseläke). Osa-aikaeläkkeitä ei myönnetty. Työkyvyttömyyseläkkeitä

myönnettiin yhteensä 28 kpl, joista 14 oli

osa-aikaista työkyvyttömyyseläkettä. Euromääräiset eläkemenot

laskivat olennaisesti vuoden 2016 tasosta 30,62 %

SOL Life työhyvinvointiohjelmassa tehdään tuloksellista

yhteistyötä työterveyshuollon (Terveystalo), tapaturmavakuutusyhtiön

(OP) ja eläkeyhtiön (Ilmarinen) kanssa.

Esimiehen tueksi on kehitetty SOLin Jatkuvan välittämisen

malli. Sirius-ohjelma auttaa esimiehiä varhain tunnistamaan

työkyvyttömyysriskejä.

Työnantajan tekemiä koeaikaisten työsuhteiden purkuja

seurataan esimies- ja piiritasolla tuloskortilla kuukausittain.

Työpäivän pituus SOLin toimihenkilöillä vuonna 2017 oli

7,6 h, Työpäivän pituus SOLin työntekijöillä vaihtelee yhtiöittäin.

SOL Palveluiden työntekijöiden työpäivän keskimääräinen

pituus oli 4,65 h, Henkilöstöpalveluiden oli 4,53 h ja

SOL Pesulapalveluiden 5,65 h.

HENKILÖMÄÄRÄ SUOMI ULKOMAAN TYTÄRYHTIÖT SOL YHT.

Vakituinen työsuhde 6331 3302 9633

Määräaikainen työsuhde 461 853 1314

Kokoaikainen työsuhde 2054 1650 3704

Päätoiminen työsuhde 8188 3375 11563

14%

20%

Henkilöstön ikärakenne

8% 2% 6% 6%

Yli 60v.

26%

30%

Yli 20v

11-20v.

6-10v.

3-5 v.

1-2v.

Alle 1v.

16%

15%

24%

15%

17%

50-60v.

40-49v.

30-39v.

25-29v.

20-24v.

Alle 20v.

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Suomen yhtiöiden keski-ikä oli vuonna 2017 34,8 vuotta

(2016: 37 vuotta). Pesulapalveluissa keski-ikä oli 39 vuotta.

SOL Palveluissa keski-ikä oli 30 vuotta ja SOLEMOssa keski-ikä

oli 44 vuotta. SOL Henkilöstöpalveluiden keski-ikä oli

30 v. toimihenkilöiden keski-ikä oli 38 vuotta. Henkilöstön

jakauma Suomessa ikäryhmittäin jakaantuu alle 20 -vuotiaita

6 % 20–24 -vuotiaita 16 %, 25–29 -vuotiaita 17 % 30–39

-vuotiaita 23 %, 40–49 -vuotiaita 15 % ja 50–60 -vuotiaita

17 % ja yli 60 -vuotiaita 4 %.

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuhteiden kestoissa

on merkittävä ero. Suomessa työsuhteiden keskimääräinen

pituus on ollut hieman kasvusuuntainen viime

vuosina. Työntekijöillä 5,63 vuotta ja toimihenkilöillä 9,03

vuotta. Suomen kaikista toimihenkilöistä on alle kolme

vuotta olleita 23,26 % ja yli 11 vuotta olleita 37,85 %. Työntekijöistä

alle kolme vuotta olleita on 68,91 % ja yli 6 vuotta

olleita 16,25 %. Pisimmät työsuhteet ovat jo edellisen

konsernin ajalta, yli 40 vuotta. Kansainvälisissä toiminnoissa

alle vuoden työsuhteita oli työntekijöillä on 44 % ja

toimihenkilöillä 22 % % ja yli 5 vuoden työsuhteita työntekijöillä

13,67 % ja toimihenkilöillä 26,44 %. Pisin jatkuva

työsuhde on 22 vuotta.

4,2

Minä ja työ

Ilopuntari, SOL Työntekijät

Ilopuntari, SOL Toimihenkilöt

4,7

Minä

ja Asiakas

4,1

Minä

ja Esimies

4,5

4,3 4,4

Minä

SOL

ja turvallisuus kokonaisuutena

Keskiarvo

SOLin henkilöstöstä oli naisia 64 % (koko SOL). Suomessa

naisia oli 63 % (SOL Henkilöstöpalvelut eivät ole luvuissa

mukana). Kansainvälisissä toiminnoissa naisten osuus

henkilöstöstä työntekijöiden osalta on 64 % ja toimihenkilöissä

44 %. SOLin johtoryhmän yhdeksästä jäsenestä kuusi

on naisia. SOLEMO Oy:n nelihenkisessä hallituksessa on

kolme naista. Naisten osuus Suomen yhtiöiden johtotehtävissä

oli vuoden 2017 lopussa 73,53 %.

7.5 Henkilöstön työkykyyn

panostaminen

Suomessa sairauksien ennalta ehkäisyyn ja hoitoon käytettiin

vuonna 2017 noin 229 euroa työntekijää kohti. SOLissa

seurataan sairauspoissaoloja tehdystä työajasta, ns. sata %.

Sairastavuus Suomessa vuonna 2017 oli 4,78 %. Edellisvuoteen

verrattuna sairastavuus on noussut 0,05 prosenttiyksiköllä.

Tärkeimmät sairauspoissaoloja aiheuttavat syyt ovat

tuki- ja liikuntaelinsairaudet, infektiot ja tapaturmat.

SOL Lifen Varhaisen välittämisen mallin avulla esimiehet

puuttuvat työkykyongelmiin jo niiden alkuvaiheessa.

Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen, tapaturmien

vähentäminen sekä ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden

torjuminen ovat päätavoitteita.

Työtapaturmista johtuva sairastuvuus Suomessa oli

0,26 %. Työpaikalla tapahtuneita tapaturmia oli 589 ja

työmatkalla 116. Sairauspäiviä työpaikalla tapahtuneista

tapaturmista aiheutui 2899 merkiten noin 5 sairaspäivä/

vahinko. Työmatkalla tapahtuneista tapaturmista aiheutui

1479 sairaspäivää merkiten 13 sairaspäivää /vahinko.

Työ- ja asiakaskohteiden turvallisuuden riskikartoituksia

ja niiden vaatimia toimenpiteitä esimiehet tekevät

suunnitellusti ja jatkuvasti. Näissä mukana on useimmiten

myös työsuojeluvaltuutettu. Työsuojelutoimikunta toimii

valtakunnallisesti ja kokoontuu 5 kertaa vuodessa. Turvallisuudessa

vastuu on jokaisella SOLilaisella, ja ennalta

ehkäisevä toiminta peruskivi.

Riskikartoitusten perusteella tehdään erillinen kohteen

riskilista ja siihen liittyvä työsuojeluohjeistus. Riskilista ohjeineen

perehdytetään työntekijöille erikseen kuitatusti.

Tapaturman sattuessa ohjeemme on, että siitä tiedotetaan

välittömästi suoraan myös työsuojelupäällikölle ja

asianomaiselle liiketoimintajohtajalle sekä toimitusjohtajalle.

Kerrotaan tapahtuma ja mitä tehdään tapaturman

toistumisen estämiseksi.

Jokainen tapaturma tutkitaan dokumentoidusti juurisyyn

selvittämiseksi, käsitellään työpaikalla ja tehdään

korjaavat toimenpiteet. Tämän jälkeen seuraavassa palvelujohtoalueen

piirikokouksessa käsitellään ja todetaan

kaikkien tiedoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet. Pöytäkirjaotteet

lähetetään työsuojelupäällikölle.

Työsuojelupäällikkö seuraa kuukausittain tapaturmatilaston

kehittymistä, TRIF-lukua ja tiedottaa huomioista

ja asioista, joihin on syytä kiinnittää huomio työpaikalla

tarvittavin uusin ohjein tai toimenpitein.

40 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

41


Terveysongelma

Esimies varaa työntekijälle

ajan työterveyshuoltoon

1. työkyvyn

arvioon ja 2. esimiehen,

työntekijän ja

työterveyslääkärin

väliseen kolmikantakeskusteluun

SOL Life jatkuvan välittämisen malli

Tyntekijän suoriutuminen on heikentynyt

tai sairauspoissaolojen raja-arvot ylittyneet

ESIMIES PITÄÄ VÄLITTÄMISEN MALLIN

MUKAISEN KESKUSTELUN

Ongelma työyhteisössä

Esimies keskustelee henkilökohtaisesti

jokaisen työyhteisön jäsenen kesken

PE raportoi PJ:lle

käydystä keskustelusta

Yksityiselämän ongelma

Työajan tilapäinen lyhentäminen,

palkaton vapaa,

aikaistettu vuosiloma,

työaikajoustot

SOL palkittiin Euroopan

työturvallisuusviraston

(OHSA) palkinnolla

toukokuussa 2017

Finlandiatalossa) hyvin

onnistuneesta työhyvinvointityöstä:

Jokaisella on

oikeus työhyvinvointiin

Työterveyshuolto

antaa työntekijälle

ja esimiehelle arvion

tilanteesta ja käynnistää

mahdolliset

hoitotoimenpiteet

Työkyvyttömyyseläkkeen

uhka

Työterveyshuolto

ohjaa työntekijän

hakemaan Ilmarisen

ammatillista

kuntoutusta tai

KELAn lääkinnällistä

kuntoutusta

Esimies tekee toimenpiteet työolosuhteiden

ja -ilmapiirin kohentamiseksi

Parantava hoito

Suositukset työnkuvan

tai työaikojen

muuttamisesta

Esimies järjestää tarvittaessa työpaikalla

kevennettyjä/korvaavia

työtehtäviä ja/tai työaikajoustoja

määräaikaisesti/pysyvästi

Työkykyinen

työntekijä

Sairaus- ja tapaturmatilasto on säännöllisesti esillä johdon

katselmuksissa.

7.6 Henkilöstön koulutus

osaamisen varmistamisessa

Pitkäjänteinen ja järjestelmällinen henkilöstön osaamisen

kehittäminen on meille elintärkeää. Toimialoillamme

Suomessa on perus- tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

arviolta noin 25 %:lla henkilöstöstä. Konsernin

päätoiminen kouluttajavahvuus on SOL Palveluissa viisi

ja Pesulapalveluilla yksi joilla on opettajapätevyys. Lisäksi

konsernin muita henkilöitä on valmennettu pitämään

koulutuksia.

Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaiden

tarpeet ja vaatimukset, yrityksen tarpeet ja henkilöstön

tarpeet, ja suunnittelu konkretisoidaan päivitetyksi

koulutusohjelmaksi vuosittain, josta esimiehet laativat

omalle henkilöstölleen osaamissuunnitelman ja niitä päivitetään

tarpeen mukaan.

Vuonna 2017 koulutuksiin osallistui 12 000 henkilöä.

Suomessa koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 2 jokaista palveluksessa

olevaa kohti. Koulutuksista valtaosa toteutetaan

sisäisinä koulutuksina, joissa usein on myös ulkopuolisia

asiantuntijoita.

Koulutus jakautuu osaamista ylläpitävään ja osaamista

kehittävään täsmäkoulutukseen sekä pitkäkestoiseen

tutkintotavoitteiseen koulutukseen, joka toteutetaan

moduuli- ja monimuoto/verkkokoulutuksena. Koulutuksen

tavoitteena on myös luoda pohjaa henkilön mahdollisuuteen

suorittaa tutkinto näyttötutkintona sekä tunnistaa ja

tunnustaa työssä hankittu osaaminen sekä SOLin antama

koulutus henkilökohtaistamissuunnitelmaa laadittaessa.

Sähköinen työturvallisuustyökalu:

70

60

50

40

30

20

10

0

Työtapaturmataajuus

Kuva 19. Tapaturmataajuus (TRIF) miljoonaa työtuntia kohden 2013-2017

2015

2016

2017

Työpaikalla

LTIF

alle 3 pv

Työmatkalla

Riskien arviointi: 139

Turvattomuushavainto: 334

05 0 100 150 200 250 300 350

Turvattomuushavaintojen luokittelu:

Henkilönsuojaimet, vaatetus: 7

Järjestys, siisteys: 29

Kemikaalit, ilman puhtaus:11

Koneet, laitteet, telineet, välineet:32

Kulkutiet, poistumistiet: 38

Laskeutuminen: 7

Liukastuminen, kaatuminen: 73

Melu, valaistus, lämpötila: 6

Nostaminen: 6

Pään kolhiminen: 26

Riskinotto: 4

Tavaran kuljettaminen: 25

Terävät esineet: 37

Väkivallan uhka: 9

Väliin puristuminen: 19

Muu: 70

01 02 03 04 05 06 07 08 0

Sähköisesti tehtyjen

turvattomuushavaintojen

yhteenveto. Havainnot

kohdistuu meillä

myös eniten tapaturmia

aiheuttaneisiin tekijöihin.

Hyvä kehitys tapaturmien

vähentymisenä voidaankin

osoittaa suorana

seurauksena huomion

kiinnittämisestä näihin

tekijöihin.

42 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 43


250 tutkintoon

johtavaa

oppisopimusta ja

12 000 koulutuksiin

osallistujaa

Palveluosaaminen ja

asiakaspalvelu

Palkitseminen, henkilöstöedut, urasuunnitelma, työhyvinvointi

Monimuotoinen henkilöstömme haastaa meitä jatkuvasti

kehittämään koulutusohjelmiamme ja olemmekin monissa

hankkeissa mukana mm. SAFHY -hankkeessa, joissa

tuotetaan digitaalista oppimismateriaalia mm. videoita ja

testejä laaditaan sekä oppilaitosten että yritysten käyttöön

Viroon ja Suomeen. Materiaali tehdään suomeksi, viroksi,

venäjäksi ja englanniksi. Aineisto sisältää tekstejä, videoita,

valokuvia, testejä sekä ammattisanaston

(Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda hallinnoi

Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Central Balticin

rahoittamaa SAFHY hanketta)

Lähivalmennusten lisäksi panostamme verkkokoulutusten

kehittämiseen. Tavoitteenamme on edelleen panostaa

perehdyttämiseen ja konseptien mukaisen toimintatavan

jalkauttamiseen. Jatkamme myös jo aloitettua työtä

kohdekohtaisissa startti- ja kehittämiskoulutuksien osalta ja

lisäämme kouluttajien tekemiä kohdeauditointeja ja lean

toimintamallin jalkauttamista. Koulutuksessa keskitymme

Kohde- ja tehtäväkohtaiset

koulututkset, moniosaajat

Erityisosaaminen ja

erikoistumisopinnot

tutoreitten, palveluohjaajien ja työhyvinvointimentoreitten

valmentamiseen sekä verkkokoulutusten ja monimuotoisen

valmentamisen kehittämiseen verkko- ja lähivalmentamisen

lisäksi webinaareihin ja coachingiin.

Tavoitteenamme on vähentää lähipäivien määrää ja sen

sijaan hyödyntää verkkoa enemmän osana oppimista.

SOLin urakehityspolku on malli siitä, kuinka työntekijä

voi sisäisen koulutuksemme avulla lisätä osaamistaan ja

laajentaa työtehtäviään. Kullekin portaalle sisältyy useampia

koulutuksia. Perustana ovat SOLin sisäiset koulutukset,

mutta ne voivat sisältää myös alamme tutkintoja tai

muiden organisaatioiden järjestämiä erityisosaamiskoulutuksia.

Oppisopimuskoulutuksiin on vuonna 2017 Suomessa

osallistunut 230 henkilöä eri tutkinnoissa mm.

• Tekstiilihuoltajan perustutkinto

• Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

• Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto

• Laitoshuoltajan ammattitutkinto

• Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

• Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

• Johtamisen erikoisammattitutkinto

• Vartijan ammattitutkinto

• Turvallisuusvalvojan erikoisammatitutkinto

• Näyttömestarin tutkinto

• Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

• Virastomestarin erikoisammattitutkinto

• Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Viime vuonna erityiset koulutuspanokset laitettiin Lähiesimiesvalmennukseen,

joka suunnattiin palveluohjaajille ja

uusille palveluesimiehille ja tutkinnon suoritti 24 Solilaista

Onnen Reppu hankkeen myöstä panostimme myös

SOL Life työhyvinvointimentoreitten valmennukseen. 2016

loppuvuodesta aloitti pilottiryhmä ja 2017 teimme siitä

valtakunnallisen toiminnan, jolloin jokaisessa piirissä on

yksi tai 2 työhyvinvointimentoria (SOL Palveluissa 22 SOL

life työhyvinvointimentoria ja SOL Pesulapalveluissa 1)

Työhyvinvointimentoritoiminnan tavoitteena ja tehtävänä

on

• Tukea ja edistää työntekijöiden luomaa ja kokemaa työn

iloa.

• Edistää yhteistä sitoutumista SOL organisaatioon ja

SOL Life kehittämistoimintaan ja laadukkaaseen asiakaspalveluun

• Vahvistaa esimiehen ja työntekijöiden välistä todellista

ja aitoa tiedonkulkua ja yhteyttä.

• Toimii yhteistyössä palvelujohdon ja esimiesten kanssa,

parantaakseen työhyvinvointia ja viestien kulkua.

• Hoitaa sovitusti yhteistyössä piirin ja esimiesten kanssa

tapahtumien ja muiden järjestämisen esim. pv-riihi.

• Ilopuntarikyselyn laatiminen

• Tekee laatu- ja kouluttamiskierroksia, auttamaan työntekijöitä

parempaan työntekoon.

• Toimii esimerkkinä työntekijöille.

Vuoden 2017 aikana toteutettiin Ergonomiaopas ja tutor-/

työhyvinvointimentoreitten kehityspäivissä paneuduttiin

erityisesti ergonomiaan ja miten ohjaamme ergonomista

työskentelytapaa.

22 SOLilaista

suoritti SOL life

työhyvinvointimentoritutkinnon

Vuoden 2017 aikana koulutettiin Soliin 53 uutta TUTO-

RIA esimiesten avuksi opastamaan ja lähivalmentamaan

sekä uusia että jo pidempään työskennelleitä palveluvastaavia.

Koulutusvastaavat kokoontuivat vuoden aikana 3 kertaa

ja heidän vastuullaan on piirien koulutusten suunnittelu ja

toteutus yhdessä piirin sekä kouluttajien kanssa. Syksyisin

laaditaan koulutuskalenteriin tulevan vuoden ohjelma ja

vuoden aikana olemme olleet mukana myös ESR:n Oppi-va

hankkeessa, joka alkoi 2/2017 ja päättyy 2/2019.

Hankkeen tavoitteena on edistää työn sujuvuutta, työhyvinvointia

ja tuottavuutta ja tuottaa työkaluja erilaisten

oppijoiden tukemiseen. Hanke on sisältänyt kyselyn,haastatteluita

ja koulutusta esimiehille. Vuoden 2018 aikana

tehdään vielä perehdytysmateriaalia mm. 360 kuvausten

avulla.

Helsingin oppisopimustoimisto palkitsi SOL Palvelut

Oy:n vuoden 2011 oppisopimuskouluttajatyönantajana

(koskee koko maata). Lapin oppisopimuskeskus valisti SO-

Lista vuoden 2013 oppisopimusopiskelijan, oppisopimusyrityksen,

työpaikkakouluttajan ja oppisopimuskouluttajan

perustuen aktiiviseen ja myönteiseen toimintaan oppisopimuskoulutuksen

parissa.

SOLissa on 8 Näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittanutta

työelämän taitajaa. Heillä on valmiuksia arvioida

työntekijöiden aikaisempaa osaamista suhteessa työtehtäviin

ja virallisiin tutkintovaatimuksiin sekä toimia tutkintosuoritusten

arvioijina. Tavoitteena on elinikäisen oppimisen

edistäminen ja SOLin henkilöstökoulutukset on integroitu

vastaamaan tutkintojen perusteita ja näin ne edistävät

näyttötutkintojen suorittamista ja yhteistyötä oppisopimustoimistojen

ja oppilaitosten kanssa.

Yhteistyötä Keudan kanssa on tehty jo 15-vuotta.

22 SOLilaista suoritti SOL life työhyvinvointimentoritutkinnon

SOL Life työhyvinvointipelissä etsitään pelillistämisen keinoin hyvän esimiestyön malleja.

44 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 45


Vuosittain toistuvia ja erillisiä, teemakohtaisia päiviä

järjestetään mm. tutoreille, palveluohjaajille, koulutus-, ympäristö

ja rekrytointivastaaville, palveluesimiehille, myynnille,

palvelupesuloiden henkilöstölle ja asiakaspalvelulle.

Teemme yhteistyötä merkittävien oppilaitosten kanssa

ympäri Suomea. Keudan kanssa yhteistyötä ja on tehty yli

15 vuotta ja kumppanuus on kehittynyt vuosien saatossa.

Erityisesti kiinteistöpalvelujen perus – ja ammattitukintoja

on suoritettu sekä oppisopimus- että omaehtoisina koulutuksina.

Amiedun kanssa on yhteistyötä tehty erityisesti kiinteistöpalvelujen

täsmäkoulutusta.

Koulutusindeksillä seurataan asiakkaittain siellä työskentelevien

palveluvastaavien koulutuksen tilaa ja sen avulla

ohjataan henkilöt heille tarkoitettuihin koulutuksiin.

Perehdyttäminen

Palveluvastaavien verkkoperehdytykset on uudistettu 2016

suomeksi ja vuoden 2017 aikana englanniksi ja venäjäksi.

Samoin uusia osaamistestejä ja verkkokoulutuksia on tehty

vuoden 2017 aikana. Työ jatkuu vuonna 2018 liittyen konseptikoulutuksiin

ja siivoustekniseen sekä ympäristökoulutukseen

sekä turvallisuus ja asiakaspalvelukoulutukseen.

Tarpeen mukaan teemme asiakaskohtaisia verkkokoulutuksia.

Toimihenkilöiden osalta verkkoperehdytystä lähdetään

uudistamaan 2018 aikana ja tavoitteena on lisätä myös

webinaareja, joita toteutettiin myös 2017 aikana. Teimme

Muutostaidon kanssa SOL Life pelin piirien ja esimiesten

ym. henkilöstöryhmien käyttöön ja sertifioimme 3 SOL Lifepelin

kouluttajaa omasta HR- ja koulutustiimistämme.

Olemme käyttäneet Coachingia vuoden 2017 aikana yksilöiden

valmentamisessa ja vuoden 2018 aikana jatkamme

sitä erityisesti piirien ja tiimien osalta.

7.7 Henkilöstön

järjestäytyminen

Suomessa siivous-, kiinteistö- ja toimitilapalveluiden

työntekijöihin sovelletaan Kiinteistötyönantajat ry:n ja

Palvelualojen Ammattiliiton PAM ry:n välistä Kiinteistöpalvelualan

työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta ja

toimihenkilöihin Kiinteistöpalvelualan ja toimihenkilöitä

koskevaa työehtosopimusta (KITA Ry ja ammattiliitto PRO

ry). Turvallisuusalan tehtävissä toimiviin työntekijöihin

sovelletaan pääsääntöisesti vartiointialan työehtosopimusta.

Pesuloiden henkilöstöön sovelletaan Tekstiilihuoltoalan

työehtosopimusta ja toimihenkilöihin Kemianalan työehtosopimusta.

Henkilöstöpalveluiden vuokrahenkilöihin ja

palveluosaajiin, sovelletaan asiakasyritysten työehtosopimusta

ja SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n toimihenkilöihin

sovelletaan Palta ry:n työehtosopimusta.

Suomessa järjestetään vuosittain kaksi pääluottamusmiesten

ja johdon välistä tapaamista, joissa käsitellään

taloudelliset asiat, henkilöstösuunnitelma ja henkilöstöraportit

sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja

painopisteet.

Henkilöstöllä on kaikissa toimintamaissa täydellinen

järjestäytymisvapaus. Ulkomaiden tytäryhtiömaissa ei

ole Suomen kaltaista työehtosopimusmenettelyä, joten

työhön sovelletaan paikallista työlainsäädäntöä ja SOLin

sisäisiä käytäntöjä.

SOL Palvelut oy on työnantajaliitto Kiinteistötyönantajat

ry.n jäsen, SOL Pesulapalvelut on Yleinen Teollisuusliitto

ry.n jäsen ja SOL Henkilöstöpalvelut Oy Palvelualojen työnantajat

PALTA ry:n jäsen.

7.8 SOL on monikulttuurinen

työyhteisö

SOL on monikulttuurinen työyhteisö, joka tarjoaa yhtäläiset

mahdollisuudet kaikille työntekijöille. SOL Palveluiden

työntekijöistä yli 30% oli ulkomaalaisia.

Edistämme kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja

ehkäisemme syrjintää sen kaikissa muodoissa. (Esim. iästä,

alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta,

mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta,

perhesuhteista, terveydentilasta,

vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta

tai muusta henkilöön liittyvästä syystä johtuva syrjintä on

ehdottomasti kielletty).

SOLiin on vuonna 2007 perustettu Monikulttuurinen

työryhmä. Sen tavoitteena on edistää erilaisista ympäristöistä

tulevien työntekijöiden integroitumista SOLin

toimintakulttuuriin ja kehittää erilaisuuden ymmärtämistä.

Monikulttuurinen työryhmä on laatinut mm. vuosittaisen

maailmankalenterin, johon on merkitty eri uskontojen

pyhäpäivät. Työryhmä on tuottanut yhdessä PAMin (Palvelualan

työnantajat ry) kanssa uusille työntekijöille videon,

joka perehdyttää työntekijän moniin tärkeisiin asioihin.

– Videolla esiintyjät ovat tietenkin itsekin SOLilaisia.

Video on moderni ja eloisampi kanava kertoa työntekijälle

tärkeistä asioista, ja kuvan avulla katsoja saa myös tärkeää

mielikuvaa työnantajasta, työkavereista, työyhteisöstä ja

työelämän pelisäännöistä.

SOL on mukana Monika-naisten koordinoima Osaavat

naiset -hankkeessa, joka tukee monin tavoin maahanmuuttajanaisten

työllistymistä. SOL on hankkeen aktiivinen

kumppani ja on tarjonnut jo nyt työmahdollisuuksia

monille naisille.

Maahanmuuttajataustaisten naisia opastetaan työnhakuun,

opetetaan mm. atk-taitoja ja ohjataan kieliopintoihin

ja muiden koulutuksien pariin. SOLin Hr:n edustaja on

käynyt useita kertoja kertomassa Monika-naisille, millainen

SOL on työnantajana ja minkälaisia työpaikkoja on tarjolla.

Osaavat naiset -projektia rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.

Työryhmä raportoi suoraan johtoryhmälle.

Olemme kaikki yhdenvertaisia

SOL tunnetaan hyvin monikulttuurisena työyhteisönä.

– Monikulttuurisen kehitysryhmän työssä korostuvat perehdyttäminen

SOLin työtehtäviin ja juurtuminen suomalaiseen

työkulttuuriin, kertoo Monikulttuurisen työryhmän

puheenjohtaja Sari Crnobreg.

SOLilla on työntekijöitä jo yli 60 eri maasta ja kaikista

maanosista. Crnobreg korostaa, että erilaisuudesta huolimatta

kaikki SOLilaiset ovat yhdenvertaisia.

– Haluamme tarjota kaikille samanarvoiset mahdollisuudet

urapolkuun ja työssä oppimiseen sekä työhyvinvointiin.

Työtapojen harmonisointi ja asioimisen helppous ovat

tärkeitä. Olemme muun muassa kääntäneet koulutusmateriaaleja

useille eri kielille.

– Yksi tärkeimmistä haasteista on monikulttuuristen

työntekijöiden osaamisen nykyistä tehokkaampi kartoitus

ja hyödyntäminen.

Hyvä vuorovaikutus syntyy Crnobregin mukaan sitä

kautta, että työnantajalla on selkeä käsitys ihmisten taustojen

erilaisuudesta. Kotouttamisesta huolimatta on tärkeää,

että ihmisen oma identiteetti säilyy.

– Perheitä on kotoutettu myös SOLin avulla. Eheällä

perheellä on valtava positiivinen merkitys työntekijän elämään,

ja siitä kantautuu hyötyjä työelämäänkin.

Crnobregin mielestä on ilahduttavaa, että SOLissa työskentelee

nykyistä enemmän pariskuntia, mikä mahdollistaa

heille myös tulevaisuuden suunnittelun ihan uudella tasolla

uudessa kotimaassaan.

– Omia juuria ja identiteettiä ei pidä unohtaa – päinvastoin.

Monikulttuurisuus on monimuotoinen rikkaus, ja

oman identiteetin kanssa kannattaa olla sinut.

Vuonna 2016 jaettiin ensimmäisen kerran SOLin monikulttuurisuusteko-

palkinto. Sen sai ansiokkaasta työstä

yhdenvertaisuuden edistämiseksi Sari Crnobregin vetämä

Monikulttuurisuustyöryhmä.

Mukavaa yhdessäoloa

Monikulttuurisuusryhmän järjestämät tapahtumat ovat

olleet suosittuja.

– Ne tuovat iloa arjen keskelle, ja eri kulttuureista tulevat

SOLilaiset tutustuvat toisiinsa.

Monikulttuurinen kehitysryhmä myös ylläpitää maailmankalenteriaan,

josta löytyvät eri maiden juhlapyhät.

– Tämä on tärkeä työsuunnittelun työkalu esimiehille.

Maailman juhlat ovat meille yhteisiä, ja erilaisista tapakulttuureista

voimme itse kukin oppia uusia, kiinnostavia ja innostavia

asioita. Tutustumalla eri maihin ja niiden tapoihin

olemme myös paremmin ja aidommin läsnä työkavereina.

Tule mukaan vaikuttamaan

Sari Crnobreg toteaa, että kehitysryhmällä on runsaasti

uusia tavoitteita ja koko ajan tarvitaan lisää innokkaita

vaikuttajia, sillä kehitysryhmän jäsenistö elää työtehtävien

ja niiden mahdollisten muutosten mukana.

– Esimerkiksi Etelä-Aasiasta kotoisin olevia kaivattaisiin

kovasti mukaan. On tärkeää, että meillä on kattava edustus

eri maanosista.

Crnobreg muistuttaa, että monikulttuurinen työryhmä

kannustaa kaikkia SOLin työntekijöitä aloitteellisuuteen.

– Ideoita ei hänen mukaan ole koskaan liikaa, ja yhteistyöllä

voidaan aikaansaada ihan uudenlaisiakin juttuja.

Jokaisen työntekijän

perehdyttäminen on

meille kunnia-asia.

46 Vastuullisuus 2018 | www.sol.fi www.sol.fi | Vastuullisuus 2018 47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!