aquetación 1 - Eta Kitto!

etakitto.com

aquetación 1 - Eta Kitto!

kitto!…eta809 zkia. 2012-VI-8 ASTEKARIAEUSKARAK HITZAHARTU ZUEN“Olinpiadatxoetan”


Armerixa Eskolako TeknologixaSarixak banatutaEGUAZTEN GOIZIAN BANA-TU ZITTUEN ARMERIXA ES-KOLAKO 11. TEKNOLOGIXASARIXAK. Ikastetxiak urteroantolatzen daben lehiaketiaDBHko ikasliendako pentsautadago eta lehelengo sarixa (750euro) Bergarako Mariaren Lagundiaeskolako ikasliak irabazidabe, "Etorkizuneko baserria"proiektuarekin. Bigarrensarixa (450 euro) La Salle Azitaingoikasle talde batek eskuratudau, "Amaña hobetzen"proiektuarekin. Ikasliak, irakasliekinbatera, eguazten goizekoekitaldixan jaso zittuen sarixakArmerixa Eskolan bertan.DANONAHOTAN5Kanpoko igerilekuabixartik aurrera zabalikZAPATUAN, HILLAREN 9-XAN ZABALDUKO DITTUE KANPO-KO IGERILEKUAK: ohikuari jarraittuta, aurrerantzian eta irailla bittartianegunero egongo dira zabalik, 10.30xetan hasi eta 20.00akbittartian. Iazko udan 30.000 bat lagunek erabilli zittuen kanpokoigerilekuak. Kirol Patronatoko abonatuak ez diranendako sarreriak5'95 euro balixoko dau (umiendako 4'35 euro).Edarto ibilli ziran Mintza EgunianAURREKO ZAPATUAN ONDO BAIÑO HOBETO PASAU EBEN SAN-TURTZIN ospatu zan Mintza Egunera juandakuak. Bizkaittarrak harreraberua egin zetsen herri diferentietatik bertara gerturatu ziraneri, portuanbertan ongietorrixa emonda eta hamarretakua eskinduta. Horren ostianederto pasau eben eguna jai giruan, eta han izan ziran …eta kitto! EuskaraElkartearekin Berbetan programan dihardutenetako asko.Arragueta Hortz-KlinikaEskuonenetan!!!NATALIA ARIAS: Odontologia orokorreanANDONI PEÑARANDA: ZirujiaVIRGINIA GARCÍA-PASCUAL: OrtodontziaDAMON Sistemarekin (bisita eta ateratze gutxiagorekin)INPLANTEAK, PROTESIAK,ENDODONTZIA, ORTODONTZIANorberaren hortzekin jarraitzeko ODONTOLOGIAArragueta, 2 bis B - behea C Tel. 943 53 02 45...eta kitto! 12/VI/8809 zkia.


6DANONAHOTANasteko64.000datuaorgano-emotaille dagozregistrauta AlcerGipuzkoan. 2011n EAEnegindako transplantiakhonetxek izan dira:123 gultzurrun, 61 gibel,9 bihotz eta 10 birika.EsperientziaEskolakuakoporretaraGAUR GOIZIAN ESAN DETSEAGUR 2011-12 IKASTURTIARIDebabarrenako Esperientzia Eskolakuak,Armerixa Eskolan egin dabenagur-ekitaldixan. Hauxe 8. promoziñuaizan da eta Eibar, Mallabia,Elgoibar eta Debako 24 ikaslek jardundabe alkarrekin, erdixa andrazkuaketa beste erdixa gizonezkuak.GIPUZKUAKO FORU ALDUNDIXAK,BESTE HERRI BATZUETAN EGINDA-KUAREN BIDETIK, programia presentaueban aurreko barixakuan Armerixa Eskolan.Presentaziñuan Aldundiko departamentuetakokidiak hartu eben parte eta,azken urteari errepasua emotiarekin batera,datozen urtietara begira dittuen lehentasuneta ekintza nagusixak zeintzukdiran azaldu zittuen. Horretxek guztiakwww.gipuzkoaberri.net helbidian ikustekomoduan dagoz.Foru Aldundixaren presentaziñuaDiputaziñoko asmo nagusixak azaldu zittuen ekitaldixan. / SILBIA HERNANDEZEskolaPublikuarenJaixa ZarautzenEUSKAL ESKOLA PUBLI-KUAREN XIX. JAIXA HARTU-KO DAU Zarautzek domekan:"Bale! Bizi garen seinale" leloarijarraituta, 9 gune prestatudituzte (Borghetto, DesertuTxikia, Malekoia-Irrien LagunakKluba, Malekoia-Galtxagorri,Malekoia-Duke, MunoaPlaza, Musika Plaza, ForuenPlaza eta Frontoi Txikia) adinguztietakoek ondo baino hobetopasatu dezaten. Jaixa11.00etatik aurrera hasiko daeta egitarau osua www.ehigejaia.orghelbidian irakorrizeinkie.Bilduren errepasua urtiariArmerixa Eskoliaren seilluaFILATELIXA GUSTOKUA DAKENAK ARMERIXAESKOLIAREN MENDEURRENARI ESKINDUTAKOseillua euren bildumeri gehitzeko aukeria eukiko dabe.Atzo presentau eben seilluak 0'85 euroko balixua dakaeta hasiera batian 300.000 aleko tiradia etarako dabe.EIBARKO BILDUK AURREKO BARIXAKUAN EGIÑEBAN UDALIAN EMON DABEN URTIAREN gaiñekoirakorketia, egin dittuen proposamen eta kritikak laburbilduta.Proposamenen artian, bestiak beste, BardintasunekoBatzordia sortzia bideratu dabela gogoratueben, "Txontako Mahaixa sortzeko proposamena beegin genduan, udaleko bihargiñen lan baldintzak babestenahalegindu gara, herrittarren parte-hartzeko neurrixak proposatu genduazen… 2011n gizarteeragille eta alkarte diferentiekin adostu genduan Herri Programia bultzatze aldera pausuak emon dittugu.Dana dala, proposamenak eta kezkak herrittarrekin eztabaidatu dittugu, horretarako batzar irekixakeginda, Bolo Bolo aldizkarixa kaleratuta eta www.bildueibar.info webgunia martxan ipiñitta". Epe horretanhirigintza arluan udal gobernuak egindako batzuk gogor kritikatu zittuen: "Mendiguren y Zarraua-koorubea 6 millioi eurotan erostia astakerixa hutsa izan da eta Errebalgo orube publikuaren kudeaketa negargarrixakaurrera darrai". Horrekin batera, kezkatuta agertu ziran atal gehixenetan aplikatzen diharduen%10eko murrizketekin, "lehendik be ittota eguazen hainbat esparru kinka larrixan lagata".12/VI/8 ...eta kitto!809 zkia.


8ELKARHIZKETASanjuanetako jai egitarauan dagoen berritasunetakobat eskainiko digute Euskal Western Elkartekoekdatorren zapatuan, hilaren 16an, arratsaldeko17.00etatik aurrera zezen-plazan.Iragarrita dagoen Team Penning etaCatel Penning erakustaldiaren berrieman digute elkarteko partaide direnConchi eta Paula Ríos eibartarrek(izeba eta iloba).CONCHI ETA PAULA RÍOS (Euskal Western)“Western munduag erturatuko diog uikusleari g ureikuskizunean”- Zenbat urte daramazue EuskalWestern Elkartean?Lau urte dira hor sartu ginela,baina elkarteak urte batzukgehiago ditu. Krisiak, gainera,eragina izan du gugan ere etaazken aldian nahikoa dugu bazkidekopuruari eustearekin.- Ikuskizunetik bizi zarete?Edo lan-orduetatik kanpokozaletasuna da zuena?Zaletasun kontua da. Bakoitzakbere eguneroko lana dueta, deskonektatzeko, ikuskizunakeskaintzen ditugu eta, batezere, gure arteko lehiaketak egitenditugu. Hemendik ezin dubatek bizi: ganadua alokatu beharduzu, hesiak, azpiegituraguztia... Arazoak besterik ez!Paula Ríos zaldigaineko ariketa batean..Western munduak deituta sartugara hor; batez ere, zaldiekikobizi dugun zaletasunak erakarritajarduten dugu.- Zaldi bereziak dira zuenak?Edo edozein onartzen duzue?Oso bereziak dira. Hiru motakoakerabiltzen ditugu: quarterhorseak -Ingalaterrako lasterketetanparte hartzen dutenen ondorengoak-,paint-eak -indioenpelikuletako pintoak- eta appaloos-ak-dalmaten antzerakomotak dituztenak, txikiagoak etabizkorrak direnak-. Zaldi aproposakdira egiten dugun lanetarako:Ameriketako arrantxoetakobizimoduak bultzatutakolehiaketak prestatzen ditugueta, horretarako, montura indartsuakbeharrezkoak dira egunosoan erritmo horri eusteko.- Bereziak izanda ere, zaldiakprestatu beharko dituzue...Bai, tenperamentu lasaiagoaizan arren, hezi beharra dute.Baina heziketa hori zaldia molestatugabe egin behar da. Gurelehiaketetan zaldia edo ganaduamolestatzeak zigorra dakar.Janzkera ere asko zaintzen dugu:koadrozko alkondara, kordoigabeko botak...- Cattle Penning eta TeamPenning modalitateak eskainikodituzue Eibarren. Zer ikusikodu jendeak?Cattle-ean behi batekin zaldunbatek egiten du lan; eta Team-ean,hiru behi eta hiru zaldunizango dira protagonista.Zezen-plazara moldatu beharkogara bereziki, ez baita eremuegokiena lan horretarako: zaldiekezingo dituzte beroketakondo egin... Gure asmoa Olabezelaian egitea zen, baina ez zigutenbaimenik eman.- Zenbat denbora iraungo duzapatukoak?Ordu eta erditik bi ordura, gutxigorabehera. Hamabost zaldunizango dira parte hartzen etaCattle saio bi eta Team-eko hirueskainiko ditugu seguruenik.- Bi modalitate horietatik kanpo,izango dituzue beste batzuk,ezta?Team Shorting-a dago, hamarbehirekin zeinek denbora gutxienegiten duen. Reining-a erebadugu, western-eko domarenparekoa. Horsemanship-a dago...Eibarkoa entrenamendumoduan hartuko dute zaldunek,normalean behiekin entrenatzekoaukera ez baitute izaten.- Inguruko herrietan eskainidituzue horrelako ikuskizunik?Non ibiltzen zarete?Gertuen Zaldibarren izan gara,baina han lehiaketa izan zen.Amoroton, Diman, Zornotzan,Gasteizen... erakustaldiak ditugueginak eta egiteko. Edozerantolatzen dugula ere, diru mordoajoaten zaigu horretan. Katalunianere izan gara, baina ezinditugu lehiaketak jarraikortasunarekinegin. Gure egoera ez daItaliakoa modukoa: han Veronanizan ginen orain dela bi urteeta bertakoak bai profesionalakzirela, horretatik bizi zirenak...Pentsa, 18.000 euroko sariak zituzten!- Urduri eibartarren aurrean?Gustatuko litzaiguke jendeapozik irtetea gure lana ikusi ondoren.Arduratuta pixka bat.12/VI/8 ...eta kitto!809 zkia.


Madrilgo gobiernuan hauteskunde legiakanbixatzeko ahalegiñetan dihardue, EAEtikkanpora bizi diranak hamen botua emotekoaukeria euki deixen. Horren gaiñeko debatiak luzejo leike, baiña herrittarrak holako proposamenazelan ikusten daben jakitteko kalera urten dogu.IÑAXIO A RISTI55 urteelektrizistiaNik ez dot pentsatzen ondo daguanik,ez dot ondo ikusten hamenzensauta egon barik gerohamen botua emoten hastia.Bestela, geu be kanpora oporretangoiazen tokixetan botua emotekoeskatzen hasi geinke.KALEKOINKESTAZelan ikusten dozukanpuan bizi diranakhamen botua emotia?MERTXE EGIGUREN62 urteetxekoandriaNahiz eta kanpuan bizi, gauzaklegiaren arabera eginda badagozeta hamen enpadronauta-etaegon ezkero, pentsatzen dot aukeriaemon biharko jakuela.9EULALIA A LEGRE75 urtejubilauaIñoiz hamen bizi izaten egon diranak,gero kanpuan bizi izanda bebotua emoteko aukeria eukibiharko leukiala pentsatzen dot,hamengo gauzen alde egittekoaukeria emotia ez dot txarto ikusten.JOSE LUIS CASTRO66 urtejubilauaNik ondo ikusten dot, batez bedanok ezagutzen dittugun arrazoiengaittikhamendik kanporajuan biharra izan dabenen kasuan.Hamen enpadronauta badagoz,ez detsat arazorik ikusten.BARRIO autobusak eta mikrobusakwww.autocaresbarrio.esinfo@autocaresbarrio.esMOBILA: 659 87 89 89943 17 15 01 / Aldapa, 6 (ERMUA)San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 73...eta kitto! 12/VI/8809 zkia.


10 GEUREGAIAMartitzenian ArmerixaEskolako aretuan 200lagunetik gora bat egiñeben, balore etahezkuntzaren gaiñekomahainguruakerakarritta. Armerixarenharira antolatutakoekitaldixak gaixarengaiñian zer esatekoasko daken hiru hizlarijarri zittuan taulagaiñian: Federico MayorZaragoza, Angel Toñaeta Jonan Fernández.Eta hiruren berbakmoderatzen, barriz,holakuetan eskarmentuhaundixa dakankazetarixa: MarianoFerrer. Berbaldirakoardatza, barriz,baloriak, etikiak etaedukaziñuak osatueben.BALORE ETA ETIKIAberreskuratzeko sasoianFEDERICO MAYOR ZARAGOZA(Bartzelona, 1934). Hezkuntza eta ZientziaMinistrua (1981-82), Europako ParlamentukoDiputaua 1987xan eta UNESCOko zuzendarinagusixa (1987-1999). Oin momentuanHeriotz Zigorraren kontrako NaziñoartekoKomisiñoko presidentia da, baitta beraksortutako Bake Kultura Fundaziñokopresidentia be.Mahainguruari hasieriaemoteko gonbidatu bakotxak10 miñutuko interbenziñuaegiñ eban eta lehelenguaAngel Toña izan zan. Enpresa-etikaklasiak emoten dittuanondarrutarrak esandakuarenarabera, “gatazkak konponduahal izateko lehelengo pausuagatazka daguala onartziada. Danok dakigu bereizten zerdaguan ondo eta zer daguantxarto, baiña dilema etikua ondodaguazen gauzak egitteko moduandago. Azken aldixan berbaasko egitten da balorien krisixarengaiñian, baiña benetan balorienkrisixa oin beste sasoi batzuetanbaiño larrixagua da?Azken batian baloriak beti dirabardiñak. Baiña famelixa estrukturetanbai emon da kanbixua,umiak hezitzeko orduan: umia libreizateko hezi bihar da, eta eznahi dabena egitten lagata”.Mayor Zaragozaren berbetan,“historixan lehelengoz gauzakkanbixatzeko aukeria daukagu.Oiñ arte boteria beti gizonezkuenesku egon da eta ʻSivis pacem para bellumʼ esaldixarijarraittuta, bakia lortzeko aitzakixarekingerria preparatzenjardun dogu beti. Segurtasunnahi horrek eragin dau Pentagonuakurtian 862.000 millioieuro horretara dedikatzia. Bestalde,giza eskubidien deklaraziñuaʻnosotros los pueblosʼ esatenhasten bada be, agintia betiegon da estatuen eta ez herrixenesku”.Mariano Ferrer kazetarixak moderatu ebanbalore eta hezkuntzaren gaiñekomahai-ingurua.Munduaren ikuspegimugatuaHorrekin batera, gure munduarenikuspegixa oso mugatuadala agerixan laga eban MayorZaragozak: “Ointxe Europakoarazuekin larrittuta bizi gara,baiña mundua hori baiño askozbe zabalagua da, ezin dittuguahaztu lehelengoz emanzipatzenhasi dan Latinamerika, horrenbestegauza erakutsi destazenAfrika, India, Txina… Ixillikegotiari laga bihar detsagu, insumisiñuarensasoian gagoz.Eta andrak boterian egoten hasidiralako libre eta herrittar izatekoesperantza euki bihar dogu”.Jonan Fernándezek esandakuarenarabera, “krisixak pertsonenalderik indibidualistena, berekoienaeta materialistena oiñarrimodura dakan zoriontasunarenideologixia laga dau agerixan.Hezkuntza be gero eta permisibuaguada, danak balixodau. Alternatibia solidaridadiarenbidetik etorri bihar jaku”.Mariano Ferrer kazetarixakToñak esandako zeozer ipiñieban mahai gaiñian: “Benetanbadakigu ona eta txarraren artianbereizten?”. Eta horri erantzuten,Toñak adibide bat erabillieban: “Enpresa bat salbatzeko30 lagun kaleratzia moralada, horrekin beste 100 lagunenlanpostueri eustia lortzen badogu?Eta edozelan be erabagixadramatikua da. Sistema ekonomikuakbe sujeto moralak dira”.Aktore izateko premiñiaGizakixak dakan askatasunariaparteko garrantzixa emonzetsan Mayor Zaragozak: “Baiñagero eta gehixago ikusentzulesoillak gara, albistiak-eta jaso12/VI/8 ...eta kitto!809 zkia.


eta horrekin konformatzen gara,bertan esandakua geure egittendogu geure kabuz pentsatzenjardun barik. Aktore izan biharrianikusliak gara, uniformautagagoz. Bakotxak bere etorkizunaidazteko ahalmena dauka,beraz adi”. Gaur egunian komunikabidiakNTD (“Nos TienenDistraidos”) ei dira eta horrekinkontuz ibiltzeko gomendatueben mahainguruan.Bestalde, gaur egunian gertatzendiharduena oiñ urte askoMachadok idatzi ebala esaneban Mayor Zaragozak: “Es denecio confundir valor y precio”.Justizia, askatasuna, solidaridadiaeta bestelakuak 80ko hamarkadanReagan eta Thatcherrimerkatu libriaren mesedetansaldu gentsala azaldu eben eta,“balore etikuak burtsaren baloriengaittik”kanbixauta.Norberak bere arduria eukitziarengarrantzixaz be jardunJONAN FERNÁNDEZ(Tolosa, 1962). Baketik-ekozuzendarixa da. 14 urtian (1992-2006)Elkarri-ko koordinadoria izan zan. Iritziartikulo mordua idatzi dittu etabakegintzarekin lotutako hamaikakongreso, jardunaldi eta seminarixotanberba egitten jardundakua da.GEUREGAIAren baloriak, euren buruari gauzakgaldetzen detsez”. Horrekinbatera, edukaziñua bizitzaosuan zihar luzatzen dala be argittueben.Publiko artian ingurumenarengaiñeko kezkia be azalaratu zaneta Mayor Zaragozak erantzuneban: “Rio de Janeiroko konferentzixaegin zanetik 20 urte pasaudira eta beittu zelan gagozen.G8, G20 eta holakuekinahaztu egin bihar gara, munduan196 herrialde gagoz. Planetarekinahaztuta gagoz etahori onarteziña da”.Eta krisi ekonomikuaren harira,kooperatibismua alternatibaegokixa izan leikian galdetueban baten batek. Toñaren berbetan,“oin dala egun batzuknunbaitten irakorri neban MCCtaldiak irabazixak %30 bajau dittuala,baiña enpleguari eustialortu dabela. Oso albiste txikixa11ANGEL TOÑA(Ondarroa, 1952). Deustuko UnibersidadetikEkonomia eta Enpresa Zientziatan doktore da.Eusko Jaurlaritzako Lan sailburuordia (1991),EITBko Administraziño Kontseilluko kidia(1989-1991) eta FIARE-ko (Inbersiño etaAurrezki Arduratsuaren AldekoFundaziñoko) presidentia(2001-2008) izandakua.eben: “Denok egin geinke zeozer.Kalkutako Teresarekin geguazela,bere misiñorako diruabatzen jardundako batek oso gitxibatu ebela esan zetsan, ozeanuantantan baten modukua.Eta hori entzunda, holan erantzunzetsan: ʻTantan hori egongoez balitz, ozeanuak faltan botakoebanʼ. Danok dakagu zeozeregitteko aukeria”.Armerixa Eskolako ordezkarixak oroigarrixak entregau zetsen gonbidatueri. / S. H.Umien edukaziñuazGaur egunian umien edukaziñuabatez be eskoliaren esku lagatzekojoeria oso zabaldutadaguala be aittatu zan. Baiñapublikuan eguan batek esaneban moduan, “Afrikan esatendabe ume bakarra edukatzekoherri osua bihar dala”. Horregaittik,“umieri adibide ona emotiadanon arduria dala” esan eben.Edozelan be, Toñaren berbetan,“gaztiak ez dira tontuak, formaziñuajaso dabe eta badittue eu-izan zan, neretako urteko albisteonena izan biharko litzakeenarren. Ez dakit kooperatibia alternatibiadan, baiña argi dakatmunduak Euskadiko indar kooperatibuaizango baleu oso bestelakualitzakeela”.Eta holan, ixa konturau barikmahaingurua agurtzeko orduaaillegau zan. Hori bai, parte-hartzaillebakotxari Armerixakooroigarri bana emon zetsen eta,urten aurretik, eskolako liburuansiñatu eben.200 lagunetik gora izan ziran martitzeneko mahai-inguruan. / SILBIA HERNANDEZ...eta kitto! 12/VI/8809 zkia.


12GAZTEKITTOteenajeaEnpresa proiektuak garatzeko laguntza eskaintzen duUrrats Bat programak. Horko lehen saria eskuratudute aurten DSBITNET enpresa sortu duten Davideta Alex Villarrubiak, Telekomunikazio sistemetan etainformatikan adituak eta Armeria Eskolako ikasle-ohiak.DAVID & ALEX VILLARRUBIA (DSBITNET):“Urrats Bat-ekeskainitako laguntzaezinbestekoa da”- Zer izan da zuentzat UrratsBat saria jasotzea, bai pertsonalkibai profesionalki?Sari horrek Euskadiko sustatzaileberritzaileenak garelaesan nahi du. Pertsonalki harrosentitzeko arrazoia ematen digueta, profesionalki, sariak gurebezeroen aurrean saltzeko aukeraematen digu; gainera, horrekindarra emango digu besteproduktu batzuk sortzeko.- Lan asko egin behar izanduzue saria jasotzeraino?Asko, egunero saiatuz gureproduktu-kartera hobetzen.- Nola hasi zen proiektua?Armeria Eskolan, kurtso azkenekoproiektu baten barruan.Proiektua amaitu eta gero,ideia garatu genuen; handik seihilabetera enpresa sortzea erabakigenuen.- Zer irizten diozue Urrats Batprogramari?Urrats Bat programa beharrezkoada, asko laguntzen baitu,bai ekonomikoki bai negozio-planaegiterakoan. Gainera,Armeria Eskolan izan genuengure lehenengo bulegoa;hor hasi zen dena. Sustatzaileentzatoso laguntza garrantzitsuada.- Krisia denon ahotan dago.Ez dizue beldurra ematen'horra kanpora' irtetea?Axolagabeak ez gara eta,krisiari beldurra edo errespetuaizanda ere, aldatzeko derrigorrezkoada zeozer egitea.- Zer da DSbitnet? Zer eskaintzenduzue?DSBitnet-ek "digital signage"koinplantazioak egiten ditu:mota guztietako panel digitaletako(LCD pantailak, LED, totem,kiosk, videowall, ...) komunikaziokanalak sortzen ditugu.Guztia multimedia kudeatzailesoftware baten bidez kontrolatzendugu. Kanal horientzakomultimedia edukiak ere sortzenditugu: aurkezpen bideoak, eguraldikoinformazioa, interaktibitatetaktilak, osasun aholkuak, albisteak,menu digitalak...- Nola doa enpresa?Egia da, krisia dela medio,gure bezeroen profilak asko aldatudirela orain arte. Hala etaguztiz ere, ez dugu dirurik galdueta gure inbertsioek gastuakestaltzeko ematen digute.Autobusa 09:30etan Egogainen. Izen-ematea: zerozaboreibar@gmail.com / 619196034.12/VI/8 ...eta kitto!809 zkia.


Ekainaren 2an Iturburun“XVI. Kirola Euskaraz bizi”jaia ospatu zuten: ikasle,langile eta gurasoen arteko“Olinpiadatxoak”. Sekulabaino gehiago, egun osokohizpidea EUSKARArenERABILERA izan zen. Argi dugu-eta denona delaerronka!! Denon ardura dela euskara erabiltzea etaeuskaraz mintzatzea; hau da, EUSKARAZ BIZITZEA.Hauxe izan zen erabilitako leloa: “Hartu hitza!! Zeureada txanda!!”. Eta horrela egin zuten: euren txandahartu eta KIROLTASUNEZ egun bikaina igaro.


2012ko KirolaEuskaraz Bizi


Romarateren balentria: urrezko bostdomina eta Espainiako marka biPONTEVEDRAN JOKATUTA-KO ESPAINIAKO IGERIKETAPARALINPIKOEN TXAPEL-KETETAN, Urbat igeriketa taldekoAnder Romaratek mailarikgorenean jardun zuen bestebehin eta, bizkar modalitateko50 eta 100 metroko probetaneta bularreko 50, 100 eta200etan nagusitzeaz gain, Espainiakobi marka berri erdietsizituen. Errekor horiekin batera,errelebotan zilarrezko dominabereganatu zuen.San Juan igeriketa sariabihar IpuruanEibarko beste zortzi igerilariizan ziren Lasarten Parte-hartzemailako Gipuzkoako txapelketaneta, horietatik, ez zirengutxi izan podiumera igozutenak. Ander Salaberriakurrezkoa lortu zuen 200 estilotaneta brontzezkoa 200 krawlean,Ane Kruzelaegik urrezkoaeskuratu zuen 200 estilo probaneta Lucia Irigoienek brontzezkoa100 tximeleta modalitatekoan.Bihar, bestalde, San JuanSaria jokatuko da Ipurua kiroldegiangoizeko 10.30etatik aurrera.Ikuskizuna ziurtatuta dago,Urbat-Urkotronik taldekoigerilariez gain, inguruko herrietakoigerilari onenak ereizango direlako.Bestela ere lehiakide bikaina bada ere, hazi egiten da Romarate txapelketetan.AZKEN JARDUNALDIETANEZ DU JAKIN IZAN HARTU-TAKO ALDEARI EUSTEN eta,azkenean, parretan izan badaere, txapelak ihes egin dio txapelketaguztian nagusi izan denSergio Rodríguez Asola-Berrikoordezkariari. 22na berdinduzuen eibartarrak San MiguelekoJavier Osoro txapeldun berriarekineta hiru txirlora geratu diraBittor Ugarteburu eibartarra etaGorka Etxaniz eta Beñat AstigarragaFloreagako ordezkariak.Asola-Berriko hiru-txirloko talde osoa.KIROLAKGipuzkoako hiru-txirlo txapelakihes egin zion Sergio Rodríguezi43. edizioa zapatuan itxi zenAsola-Berrin, gure herriko elkartearen50. urteurrenaren ospakizunetakoegitarauaren barruaneta, txapelketa nagusiakeibartarrei ihes egin bazien ere,emakumezkoetan Olaitz Rodrígueznagusitu zen eta taldekaere Asola-Berri izan zen nagusi,83 txirlorekin, San Migueli hirutxirloko aldea aterata. Egun horretanjokatutako Eibarko txapelakMikel Urkiaren buruanhartu zuen kokalekua.17LarreategixakelariaLeongoepaileenelkarketanESPAINIAKO XAKE FEDERAZIOAK ETABATZORDE OLINPIKOAK ANTOLATUTA-KO epaileen elkarketan izango da Klub DeportibokoMikel Larreategi oraingo asteburuan;Leonen Nazioarteko Federazioak azkenaldian onartutako araudi aldaketak aztertukodira. Bestalde, hilabete eta erditik gorairaun duen Groseko Udaberriko txapelketaamaituta, Deporrekoekin jardun duen AsierEtxagibel arrasatearra izan da ordezkari onenagureen artean: 9. postuan amaitu du torneoa,Jon Aranak 16.ean, Edu Olabek19.ean eta Alex Aranzabalek 24.ean.EibartarrakEuskadikotxapeldungimnasiaerritmikoanEZIN HOBETO AMAITUDU DENBORALDIA IPURUA KLUBEKOJUBENIL MAILAKO TALDEAK, aurrekozapatuan Durangon irabazitako EuskadikoAmateur Txapelketarekin. Graxi Arregik,Nahia Bilbaok, Olaia Golzarrik eta AneSan Martinek osatutako laukoteak urrezkoabereganatu zuen, bi uztai eta lau mazekinegindako lanarekin. Banakakoan,bestalde, Graxi Arregik zilarrezko dominaeskuratu zuen.Euskadikoan eskuratutako emaitza horiekin,jubenilek guztiz borobiltzen duteIpuruako eskolartekoen denboraldia: ezindugu ahaztu Gipuzkoako txapelketan taldeguztiek izan zirela podiumean (zilarraizan zen jubenil, infantil eta alebin mailetakotaldeentzat eta brontzea kadeteentzat).Bihar goizean El Corte Inglés-eko terrazanerakustaldia egingo dute Ipuruakoeketa hilaren 17an Untzaga plaza izango daeuren jardunaren lekuko, Sanjuanetakoohiko ikuskizunean....eta kitto! 12/VI/8809 zkia.


18KIROLAKKopako finalaren amaieran denboraldian irabazitako sariak banatu zituzten. / FELIX MORQUECHOKoskorrek den-dena irabazi dufoball-zaletuanKOPAKO FINALEAN EZDOKTALDEARI 1-0 IRABAZI ON-DOREN (JUANEN GOLA),denboraldi honetan ez dagoKoskorri ihes egin dion txapelketarik.Modu horretan, Liga,Kopa eta Kiroljokoa trofeoa(azken hau Ermuko txapeldunariirabazita) bereganatu dituizen berriko taldeak. Sariakere asteburu honetan banatuziren: kiroltasunarena Durangokirabazi du eta gol gutxienjaso dituen atezaina (RicardoManson) eta goleatzaile nagusia(Juan Carlos) Koskorrekoakizan dira. Hori bai, Ez-Dok-eko David Sevillano izanzen Kopako finaleko jokalarionena.Caja Rural nagusi San Juantxirrindularitza sarianLEIRE ITURBEEIBARKO TXIRRINDULARI ELKARTEAK ANTOLATUTAKO JU-NIOR MAILAKO PROBAREN 77. edizioa jokatu zen aurreko domekaneta, Caja Ruralen nagusitasunaren erdian, Alex Aranburutalde horretako ordezkaria izan zen onena parte hartu zuten 118txirrindularien artea. Irabazleak aurrea hartu zien LaguntasunakoAdrian Murieli eta Ahetze Arratibel taldekideari. Caja Ruralek, taldekakoairabazteaz gain, tarteko helmugak (Eriko Mujika) eta 1. urtekojunioarraren saria (Alex Aranburu) bereganatu zituen. XabierGoikoetxea izan zen Debabarrenako onena.A. Altuna Euskadiko txapeldunaolinpiar distantziako triatloianAURREKO ZAPATUAN JOKATUTA-KO ONDARROAKO TRIATLOIAN,OLINPIAR DISTANTZIAKO (kilometroeta erdi igerian, 40 bizikletan eta 10 antxitxiketan)Euskadiko txapelak izan zirenjokoan; eta hor Eibar Triatloi TaldekoAlejandro Altuna onena izan zen beterano2 mailan. Berak txapela janzteazgain, Ane Ziaranek 2. postua eskuratuzuen 23 urtetik azpikoen artean(sprint modalitatean irabazitako txapelaezin izan zuen berretsi modalitate honetan),Bailie Ashleek irabazitako probakosailkapen absolutuan 6. postuanamaituta.Bihar, bestalde, bere gogortasuna eta parte-hartze zabala direlaeta,oihartzun handiko Zarautzeko triatloia jokatuko da, 650 triatletenparte-hartzearekin eta Ziaranek debuta egingo du proba horretan.Kalamuako judokak nagusi ArrasatenDEBAGOIENEKO HERRI HORRETAKO VI. SAN JUAN JUDOTORNEOAN, hainbat klubetako 120 bat neska-mutil izan ziren partehartzen eta gure herriko ordezkariek bikain erantzun zuten bestebehin. Iker Antolínek, Asier Núñezek, Asier Sebastianek eta Andereta Naiara Fernándezekurrezko dominabana irabazi zuten; JavierCriadok eta GaizkaMerinok zilarrezko banaeskuratu zuten etaAsier Divassonek brontzezkoaekarri zuen.Bihar ordezkaritzaizango du KalamuakAzpeitian, bertako Kimurataldeak antolatzenduen torneoan.Urbateko waterpolistek agur esandiote estatuko azken faseariWATERPOLO KADETE MAI-LAKO URBAT-URKOTRO-NIK-EK GALDU EGIN ZUENIruñean Waterpolo Navarrarekineta, emaitza horrekin, sailkapenekolaugarren postuanamaituko dute liga. Jardunaldibakarra faltada liga amaitzekoeta, dagoeneko,estatukoazken faseanparte hartzekotxartelak ihes egin die eibartarrei,sailkapeneko bi lehenengoekbakarrik hartuko baituteparte hor. Taldearen itxaropenakGipuzkoako ligaren finaleandaude orain, Fortuna Tximistarrirenaurka ekainaren16an jokatuko duten partiduan.Behin partidu hori jokatuta,denboraldia Mutrikun (ohikoadenez) itxi aurretik, infantil etakadete mailetako ordezkariakKataluniara egingo dute bira.12/VI/8 ...eta kitto!809 zkia.


Eibar Eskubaloiajokalari berrien bilaDATORREN ASTEKO EGUAZTENE-AN ETA BARIXAKUAN ENTRENA-MENDUAK egingo dituzte Eibar Eskubaloikoekkirol hori praktikatu nahi duten1999an eta 2000n jaiotako neskamutikoekin,hau da, LHko 6. mailakoeta DBHko 1. mailakoekin: lehenengoekalebin mailan jokatuko dute eta bigarrenekinfantil mailan. Mutilek arratsaldeko17.00etan izango dute entrenamendua etaneskek 18.30etan.Oscar Rigueraeta SergioSalgadodebarra.KIROLAK19San Juan pilotatxapelketa AstelenanBI MODALITATETAN JOKATUKO DA18. EDIZIO HAU: lau eta erdiaren barruaneta binaka. Martitzenean, hilaren12an, eta 19.00etan hasita, Larreategi eibartarraketa Zubizarreta eskoriatzarrakElgoibarko Arrizabalaga-Agirrebeña bikoteariegingo diote aurre. Kaiolaren barruan,bestalde, Bengoetxea eta Egañaarituko dira, nor baino nor.IV. igoera GaldaramiñoraDOMEKA GOIZEAN MENDI-LASTERKETAHORRETAKO laugarren edizioa jokatuko da,11.00etan hasita. 15 kilometroko ibilbidea duprobak, 1.148 metroko desnibelarekin. Urkitikabiatuta, Galdaramiño, Topinburu eta Azkonabitzatikpasatuko dira parte-hartzaileak Urkiraitzuli aurretik.Alberto Ferreiroindartsu bueltatuda squash-eanLAU ORDEZKARI IZAN ZITUEN EI-BARKO KLUB DEPORTIBOKOSQUASH BATZORDEAK Sestaoko kiroldegianjokatutako Benedikta Euskaltxapelketan eta Alberto Ferreirok, ia urtebetejokatu barik egonda ere, bikainjardun zuen, 3. postuan amaitzeko; JonLosadak 6. postuan amaitu zuen etaSergio Salgado debarra final laurdenetarainoiritsi zen. Oscar Ferreirok, bestalde,ez zuen zorte handirik izan eta lehenengopartidua galdu zuen; hala ere, aurretikoetanfinalerdietara iritsi zen.Datorren asteburuan (hilaren 15eaneta 16an) Eibarko Squash txapelketarenIX. edizioa jokatuko da Ipuruan eta izenaeman daiteke dagoeneko: joalfeig@yahoo.eshelbidean edo 609-422120 zenbaki telefonoan.ekainaren17anJ.A. Mogel Ikastolako Gurasoen Elkartea...eta kitto! Euskara Elkarteairteera09.30autobusabuelta19.309 euro...eta kitto! 12/VI/8809 zkia.


20KULTURAKaleetan Kantuz-ekopartaideek eg unhandia bizi izan zutenaurreko zapatuan,ikasturtea amaitzekoohiko ekitaldian herrig uztia zeharkatu etaabestien doinueking ure kaleak beteta.Horren berri jasoeta ikasturte osoko“martxa berezi”horretaz jabetzeko,Elisa López taldekokudeatzailearekinizan g ara (arg azkianFelix Elkoroiriberekinzapatuko, ekitaldian).ELISA LÓPEZ (Kaleetan Kantuz):“Azaroan Istanbulerajoango gara astebeterako”- Zelan joan zen zapatukozuen egun handi hori?Zoragarria izan zen. Hori zezensuharrarekin topo egin genuela:beroak ez zuen gure lanaerraztu-eta, 60 urtetik gorakoabaita gure bataz bestekoa.Aretxabaleta eta Arrasatetiketorri zen jendea eta guztionarteko giroa eta harmonia nabarituziren kaleetan.- Lagun berezia ere izan zenutenegun horretan, ezta?Arrasatear batekin ezkondutadagoen hegoamerikarrabeste hemisferioko abestiekinetorri zitzaigun, euskeraz-etaabesteko. Hango musika “gurejoeretako” bat da eibartarrontzateta lagun izan genuenabestu eta dantzan egiteko.- Ia egun osoko plana izanzenuten...11.00etan batu ginen, ogitartekobat jan, 12.00etan alkateakzoriondu gintuen eta irtenginen, 14.30ak arte kalez-kale.Globoak lagun, Untzagan, Bidebarrietan,Urkizun, Ibarkurutzeneta T. Etxebarrian abestugenuen, Ego-Gaineko anoapostuaninguruko ur-botilaguztiak agortu arte. Gero, udaletxekoarkupeetan bazkaltzekoeta 18.30ak arte musikazeta doinu alaiez gozatzeko.- Zenbatgarren edizioa izanzen zapatukoa?Ospatzen dugun hirugarrenaizan zen, Kaleetan Kantuzekbost ikasturte egin badituere. Gure aktibitatea Ikastenekoada, azken honek EsperientziaEskola kudeatu eta beregain hartzen dituen proiektuetakobat. Halako asmoakeskualde osora zabaltzea eregure gogoen artean dago.- Entseguak zenbatero egitendituzue? Zintzoak zareteparte hartzerakoan?Hilero bitan entseiatzen dugu(hileko 2. eta 4. eguenetan) etabigarren zapatuetan irteten dugukalera. Baita Olentzerorekin,Euskeraren Egunean, Kaldereroetanere... Entseguetan 60-70 lagun izango gara; eta, kalerairteterakoan, hortik gora, 100bueltan. Gurea ez da erakustaldiakegitea, baina entseiatuzgero hobeto irteten da beti. Nitxarrena naiz abesten, bainabegi ona dut eta konturatzennaiz horretaz. Gurea borondatezkolana bada ere, Mª JesusAgirre gure zuzendariak egitenduen lana bikaina da.- Etorkizunerako kontatzekomoduko plan berezirik?Istanbulera joango garelaazaroan, astebeterako, bertanegingo den talde amateurrenjardunaldietara. Alkateak ereintsignia batzuk edo emangodizkigu hara eramateko.Hip-hop ikasteko klaseakBiraka dantza eskolakoek datorren ikasturterako hip-hop klaseetanizena emateko epea zabalik dute. Ikasturte berrirako ordutegiakhonako hauek izango dira: martitzen eta eguenetan19.30etatik 20.30etara (helduak, guraso etab.) eta barixakuetan18.00etatik 19.30etara (talde mistoa) eta 19.30etatik 21.00etara(lehiaketa absolutua). Informazio gehiagorako 679237611 telefonozenbakira deitu daiteke (Maria) edo Biraka-tik pasatu (Txirio Kale,1).Joskintzaeta puntuerakusketaEkainaren 15era arteUntzagako jubilatuetxekoen joskintza etapuntu erakusketa ikusgaiizango da Untzagakojubilatu etxean. Erakusketaastegunetan 19.15etatik 20.15etara egongo da zabalik etazapatu eta domeketan, berriz, 12.00etatik 14.00etara.Abeslari gazteak AndoainenJuan Bautista Gisasola Korua Andoainen ospatzen den XXIV.Haurren Euskal Jaialdian egon zen parte hartzen domekan, baigoizeko ibilbideetan bai arratsaldeko kontzertuan.Koadrilentzat diru-laguntzakEuskara-Kultura batzordeak sanjuanetan parte hartuko dutenkoadrilei jakinarazi nahi die kamisetak, instrumentuak eta abar erostekodiru-laguntza jasotzeko Kultura sailarekin harremanetan jarri beharkodirela, 943708435 telefonoan edo cultura@eibar.net emailean.12/VI/8 ...eta kitto!809 zkia.


Gerrako umeen lekukotasunak grabatuko ditu BadihardugukBARIXAKU GOIZEAN EGO IBARRABATZORDEAK ETA BADIHARDUGUEUSKARA ELKARTEAK elkarren artekolankidetza hitzarmena sinatu zuten,"gerrako umeak" grabatzeko. Izan ere,Ego Ibarra batzordeak urtarrilaz geroztikdihardu Gerra Zibileko ebakuazio espedizioetanjoan ziren ume eibartarrei buruzkoinformazioa batzen eta, hiru hilabetekoikerketa-lanari esker, 205 umeriburuzko datuak, argazkiak eta agiriakbatu dituzte. Barixakuan sinatutako hitzarmenariesker, oraindik bizirik daudeneta berba egiteko prest dauden gerrakoume horietako 10 elkarrizketatuko dituzteekaina eta uztaila bitartean. ElkarrizketakAinhoa Bernabe historialariakegingo ditu eta, Badiharduguk ahozkoondarea jasotzeko beste proiektuetanegindakoaren bidetik, elkarrizketa hauekere bideoan grabatuko dituzte, "ahal den kasuetaneuskeraz, kanpoan egon diren lagunek aspaldikoeibarrera gorde dutelako eta, bestela, gazteleraz".Orain arte gerrako ume izandako 70 batlokalizatu dituzte, baina euretako askok ez dutebizi izandakoaz berba egin nahi. Horregatik, aurkezpeneaneuren lekukotasunak jasotzearen garrantziaazpimarratu zuten behin eta berriz, etaoraindik zalantzan daudenei elkarrizketak egiteraGAUR 20.30-ETAN KON-TZERTUA EMANGO DUGORUNTZ ABESBATZAK,San Andres elizan, Easoabesbatzako kideekin batera.Horrela ospatuko dituzteabesbatzaren sorreraren 20urteak, kontzertu berezia eskainita.Lehenengo zatianahots zuriz osatutako eibartarrentaldeak jardungo du etahaien atzetik, berriz, Easoabesbatzako gizonezkoek.Kontzertuari amaiera emateko,berriz, biek elkarrekinabestuko dute.Aurkezpenean Sarasua, Bernabé, Larrañaga eta De los Toyos. / SILBIA HERNANDEZanimatzeko eskatzen diete. Elkarrizketetan irtengodiren gogoeta eta bestelakoak hunkigarriaketa kasu askotan mingarriak izango direla jakinda,sentsibilitate haundiarekin jardungo dutelaazaldu dute Badihardugukoek. Uda aurretik egingodiren 10 elkarrizketa horien ostean, irailetikaurrera elkarrizketa berriak egiten joateko asmoadaukate, elkarrizketatu nahi diren lagunen baietzakjasotzen joan ahala.Goruntz eta Easo elkarrekin kontzertuanKULTURAlaburrakMARMITAKO TXAPELKETAEkainaren 25ean11.30etatik aurreraUntzagan jokatuko denXIX. MarmitakoTxapelketan parte hartzekoizena emateko azkeneguna hilaren 19a izangoda. Interesatueklehenbailehen jo beharkodute Pegorara izenaemateko, gehien jota 30bikote onartuko dituzte eta.GORUNTZ-EN ZOZKETAGoruntz abesbatzakasteburu bat Santillana delMar-en oparitzeko zozketansaria ekainaren 1eanONCEren zenbakisarituarekin bat datorrentxartela duenarentzatizango da, hau da, 3.251zenbakia duenarentzat.Irabazleak ekainaren 20raarte izango du sariaeskatzeko aukera, 67.Posta Kutxara idatzitaedo 943207511 telefonozenbakira deituta.21Jesus Sologaistoa OreguiI. URTEURRENA (2011-VI-9)“Ez zaitugu inoiz ahaztuko, ezta zure kemen, itxaropen,bizipoz eta aurrera egiteko gogoa ere”ZURE EMAZTE ETA SEMEAKBERE ALDEKO MEZA OSPATUKO DA DOMEKAN (EKAINAK 10)EGUERDIKO 12etan, SAN PIO X ELIZAN....eta kitto! 12/VI/8809 zkia.


22 KULTURAArmagintza museoa pausoz pausoGaragardo JaiamartitzenetikaurreraURTEROKO MODUAN, EI-BAR RUGBY TALDEAK GA-RAGARDO JAIA antolatu du:datorren martitzenean 19.00-etan hasi eta hilaren 17ra bitartean,Untzagan ipiniko dutenkarpan ukondoa, saltxitxak,oilasko brotxetak… jatekoaukera izango da, nahi bestegaragardorekin lagundutaeta gainera gauero zuzenekomusika eskainiko dute.APIRILAREN 21-EAN EUS-KAL DANTZAREN ADIERAZ-PENA ADOSTU ETA SINATUzen Eibarren. Sinatutako agiriakeuskal dantzaren alorrakdituen kezka, proposamen,eskaera eta adostasunen sintesiajasotzen du eta udaletxekoekitaldian dantza mundukoehun bat ordezkarik sinatu zuten,baina oraindik ere sinatzekoaukera badago, internetekohttp://www.dantzan.com/blogakLEHEN HEZKUNTZAKOUMEENTZAKO LIBURUXKADIDAKTIKOA PRESTATU DU-TE Eibarko Armagintzaren museoan:"Museoa pausoz pauso".Liburuxka museoan bertaneskuratu daiteke, bisitaegin ondoren. Edo nahiagoizanez gero, Armagintzarenmuseoaren web orritik(www.armia-eibar.net) deskargatudaiteke. Horrez gain, museoakbisita gidatuak eta bestehainbat aukera ere eskaintzenditu. Besteak beste, LehenHezkuntzako ikasleentzat eta6-10 urte bitarteko seme-alabakdituzten familientzat ordubeteeta 20 minutuko iraupenaduten bisitaldiak eskaintzen dituzte:bisita-tailerhonetan, gaztetxoenekaretobakoitzeko edukirikaipagarrienakfinkatu ahalizango dituztemodu ludikoan,jolas didaktikodesberdinen bidez,ibilbidearengeldialdi bakoitzeandenborapasamodukoariketak eginez.Bisitaldi mota bi antolatu dira:bata bisita gidatua, irakasleeta ikasleentzako; eta bestea,familiei zuzendutako bisitaldia,guraso eta sema-alabek museoaelkarrekin ezagutu dezaten,Eibarko historia industrialarennondik-norakoak jaso ditzateneta museoan elkarrekingoza dezaten.Euskal Dantzaren Adierazpena interneten sinatzeko aukera/biharkosoka/ helbidean. Orainarte dantza tradizionalaren alorrekonorbanako eta elkarte nagusieksinatu dute adierazpena,baina talde eta dantzazaleguztiek sinatzeko aukera dute.Besteak beste, dantza tradizionalarensektoreak beharrezkotzatjotzen dituen urratsakdantza tradizionaletan sakontzekoikasketa batzuen beharra,dokumentazio zentroa etaikerketa alorra sendotzea dira.Zeramika eta Dibujo ikasleen erakusketaAURREKO BARIXAKUAN INAU-GURATU ZUTEN PORTALEKOERAKUSKETA ARETOAN Zeramika,Pintura eta Dibujo Udal Eskoletakoikasleen ikasturte amaierako erakusketa.Ikasturtean zehar ikasleekegindakoak ekainaren 17ra arteegongo dira ikusgai, ohiko ordutegian:martitzenetik domekara,18.30etatik 20.30etara. Bestalde,ikasturte berrirako matrikulazio epeaatzo zabaldu zuten eta izena emannahi duenak irailaren 7ra arte izangodu horretarako aukera, Pegoran.EMAKUME ETA GIZONM O D AZerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIAK O N F E K Z I O A K☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 20256412/VI/8 ...eta kitto!809 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA23Zorionak, ADEI,maiatzaren 26xanbi urte bete zenduaneta.Muxu haundibat famelixaguztiaren partez.Zorionak, IZAROBernedo, eguaztenian5 urte bete zenduazeneta.Neska haundi!Muxu potolua famelixaguztiaren partez.Zorionak, JOSEFINAKortaberria Unzueta,astelehenian 92 urteegingo dozuz-eta.Famelixa guztiarenpartez.Zorionak, ENEKO,domekan zazpi urtebeteko dozuz-eta.Aupa, txapeldun!Muxu potolua aittaeta amaren partez.Zorionak, JULENGómez Bastida,haraiñegun hiru urteegin zenduazelako.Muxu pillua famelixaguztiaren partez.Zorionak, MADDI,zure 9. urtebetetzian.Laztan haundi batfamelixa eta lagunenpartetik. Ondo pasaugaurko merendolan!Zorionak, MARKEL,gaur sei urte egittendozuz-eta. Muxuhaundi batfamelixaren partez.Zorionak, MAIDERUrizar Bravo,martitzenian zazpi urtebeteko dozuzelako.Famelixaren partez.Zorionak, ESTHERLosada, astelehenianbost urte eginzenduazen-eta. Aittaeta amaren partez.Zorionak, LIBE, atzozazpi urte eginzenduazelako. Muxuhaundi bat danonpartez.Zorionak, IZARO,martitzenian lau urteegin zenduazelako.Muxu haundi batetxekuen partez.Zorionak, IZARO,martitzenian urtebeteegin zenduan-eta.Etxeko printzesarentzat,famelixaren partez.Zorionak, BEÑAT,etxeko piratak hiru urteegingo dittu-eta. Muxuhaundi bat famelixareneta, batez be, Sugar-enpartez.Zorionak, JONE,martitzenian lau urteegin zenduazen-eta.Famelixaren partez.Zorionak, UDAZKEN,gure potxolak bosturte egingo dittubixar eta primeranospatuko dogu.Egin barre beti!!!Zorionak, SARALeturiaga, gaur 11urte betetzen dozuzeta.Etxekuen partez.Zorionak, ALBA SierraGómez, haraiñegun biurte bete zenduazeneta.Muxu pilluafamelixaren partez.Zorionak, BEÑAT,astelehenian bi urteegingo dozuz-eta.Muxu bat gurasueneta amamaren partez.Zorionak, INES,astelehenian bost urteegin zenduazen-eta.Etxekuen partez.Zorionak, NAHIA.Uda on bat pasa.Etxekuen partez.Zorionak, MADDI eta osabaASIER. Famelixa guztiarenpartez.Zorionak, IRATI (domekan hiruurte egingo dozuz) eta amamaLUPE (gaur betetzen dozuz-etaurtiak). Etxekuen partez....eta kitto! 12/VI/8809 zkia.


24AGENDAhoroskopoaARIESSinestu ezinekoko zerbait gertatukozaizu. Pentsatuko duzu gauza bataskotan pentsatzeagatik egiabihurtzen dela. Beharbada horrela da.TA URUSZerbait gehien behar duzunmomentuan huts egiten dizu.Ez zabiltza batere zorteko, baina egiaesan ez daukazu inongo errurik.GEMINIHiru aukera izango dituzu, bainabakarra aukeratu ahal izango duzu.Distiratsuena hartu nahi izango duzueta agian hori da aukera egokiena.CANCERZure izarra lo dago eta itzaltzen doa.Orduan konturatuko zara orain artelortu duzun dena zure lanagatik izandela, zortea zuk bilatu duzula.LEOSudurra dariola izango duzu asteosoan eta mukizapi egokiak izanbeharko dituzu azala ez gorritzeko.Ez zara tapatzen... eta gero gerokoak.VIRGOEz egin kasu handirik zurrumurruei.Jendeak gauza asko asmatzen ditu,min egitea gustatzen zaie-eta. Zukzeurearekin jarraitu eta kitto!LIBRAKokoteraino zaude besteek zukegiten duzuna kontrolatzearekin.Datozen egunotan argi lagako diezuburuan dituzun kontu guzti horiek.SCORPIUSNon dira aspaldi zenituen ametsak?Atzera begiratu eta berriz gauzaklortzeko bidean ipiniko zara. Nahiduzuna lortzea posible izango da.SA GITTARIUSZure burua rasta batzuekin Karibekouharte batean ikusten duzula? Ea,Marley, errealistagoa izan zaitez etaamets egiteari laga! Ilerik baduzu ala?CAPRICORNIUSKontuz errepidean. Badakizu obraknonahi daudela eta begiak zabalikizan behar dituzula auto berrianzoazenean. Ez ibili txantxetan!AQUARIUSDena ondo joango den itxaropenazekingo diozu asteari eta, izarrekdiotenaren arabera, zuk nahi bezalairtengo da dena. Zortekoa zu!PISCISJoan zaitez prestatzen San Juanjaietarako, benetan bereziak izangodira-eta zuretzat. Egun mundialakpasako dituzu! Dudarik ez izan.Barixakua 8URKIKO JAIAK19.00.- Jaien hasiera,Arrateko Andra Mariikastetxean.19.15.- Kalejira, Irulitxafanfarrearekin.19.30.- Jokoak, ArratekoAndra Mari ikastetxean.19.30.- Nagusieiomenaldia. Cepa tabernaparean.20.00.- Herri-txikiteoa,fanfarreak lagunduta.23.00.- KontzertuaZipper taldearen eskutiketa jarraian Arno DJ-renemanaldia.DANTZA20.00.- Eibarko DantzaGaraikide taldearenemanaldia. Sarrera: 3 euro.Coliseo Antzokian.KONTZERTUA20.30.- Goruntz eta Easoabesbatzen kontzertua.Goruntz-en XX. urteurrena.San Andres Elizan.KONTZERTUA22.00.- Eroanazan (Eibar)eta Pajaro 1 Pajaro 2(Gasteiz). Gaztetxean.Zapatua 9IGERIKETA10.30.- SanjuanetakoXXIV. Igeriketa Txapelketa.Ipurua Kiroldegian.FOBALLA11.00etatik 01.00etara.-Eibarko II Futbol Festa.Antolatzailea: Jump InElkartea.GIMNASIAERRITMIKOA11.00.- Ipurua GimnasiaErritmikoa erakustaldia.El Corte Inglés-eko terrazan.URKIKO JAIAK11.00etatik 12.00etara.-I. Txiki Krossa.11.30.- Diana, As BurgasGaliziako Etxeko gaiteroeneskutik. Urkiko kaleetan.12.00etatik 13.30etara.-Karate (Urki-Amaña), dantza(Biraka), Kick Boxingeta Tai-Chi (Ttat gimnasioa)erakustaldia. Arrateko AndraMari ikastetxean.12.00etatik 14.00etara.-Umeentzat jolasgunea.Arrateko Andra Mariikastetxean.12.30.- Salda etatxorizoa banatuko dira,As Burgas Galiziako Etxekogaiteroek girotuta. Cepaeta Vilaren arkupeetan.16.00.- Emakumeenarteko X. koadrangularfoball txapelketa. Babeslea:C.D. Urki. Eibarko FoballEskola, Pauldarrak, LeioaEmakumeak eta ClubGasteiz Cup. Unbekokirolgunean.16.00etatik 18.30etara.-Umeentzat jolasgunea.Arrateko Andra Mariikastetxean.17.00.- XI. Toka etaIgel-Toka Txapelketa.Polonia Etxeberria kalean(Rioja tabernaren ondoan).19.00.- Cava etaOtarrainskaren Jaia,RioSamba Show taldeakalaituta. Laguntzaileak:Nuevo, Cepa, Rioja,Bodega eta Vila tabernak.21.45.- Herri-afaria.Arrateko Andra Mariikastetxean.23.30.- Berbena,Continente orkestrekin.Arrateko Andra Mariikastetxean.LARUNBATEANZINEMA18.00.- "Los Pitufos"pelikularen emanaldia.El Corte Inglés-ean(aretoan).Domeka 10IRTEERA09.00.- Aixa kobazulorabisita, Akerbeltz taldearenlaguntzaz. Gaztetxetik.TXORI KANTARIAK09.00etatik 14.30etara.-Eibarko Hiria Txori KantarienXII. Txapelketa, JJJMemoriala. Arraten (eguralditxarra izanez gero,Iturburun). Antolatzailea:Eibarko Txori Lagunak.URKIKO JAIAK11.00.- Diana,dultzainero eta trikitilarieklagunduta. Urkiko kaleetanzehar.11.00.- IV. Mendi-Lasterketa: Urki-Galdaramiño-Topinburu-Azkonabitza-Urki.Babesleak: Cepa tabernaeta Eskarne jatetxea.12.00.- Meza auzokohildakoen alde. San JoseObrero elizan.12.30.- XIV. PaellaLehiaketa. Babesleak:Chalcha jatetxea etaEibarko Dendarien Elkartea.14.00.- PaellaLehiaketaren epaimahaiarenerabakia.16.45.- Umeendakoantzerkia, Zanzinni-reneskutik. Arrateko Andra Mariikastetxean.18.00.- Txokolate-jana.Arrateko Andra Mariikastetxean.18.00.- DJ Arno. ArratekoAndra Mari ikastetxean.20.00.- Jaien amaierakosuziriak.Astelehena 11HITZALDIA19.00.- "Alternatibasozioekonomikoa". ArmeriaEskolan.HITZALDIA19.30.- "Aprende aescuchar a tu corazón.Prevención cardiovasculary hábitos de vida". Hizlariak:Ignacio Gallo zirujaukardiobaskularra etaEduardo Alegriakardiologoa. Portalean.Martitzena 12GARAGARDO JAIA19.00.- GaragardoJaiaren inaugurazioa.Ekainaren 17 arte izangoda. Antolatzailea: EibarRugby Taldea. Untzagan.Eguaztena 13IKASTEN11-00.- Tertulia-kafea:"Medikuntza alternatiboa".Klub Deportiboan.Eguena 14KONTZERTUA20.00.- Isabel Laspiurrenpiano ikasleen kontzertua.Sarrera: 3 euro. ColiseoAntzokian.12/VI/8 ...eta kitto!809 zkia.


AGENDA25eguraldia (EUSKALMET.NET)telefono jakingarriakerakusketak– Ekainaren 15era arteUNTZAGAKO JUBILATU ETXEKOen joskintzaeta puntu erakusketa. Untzagako Jubilatu Etxean.– Ekainaren 17ra arteZERAMIKA, MARRAZKI ETA PINTURA UDALESKOLETAKO ikasturte amaierako erakusketa.Portalean.SUDOKUAHILDAKOAK- Asun Basauri Ormaetxea. 89 urte. 2012-VI-1.- Benigno Conde Conde. 55 urte. 2012-VI-2.- Encarnación Antón Prieto. 88 urte. 2012-VI-3.JAIOTAKOAK- Sabina Arizmendiarrieta Mendikute. 2012-V-23.- Elena Horcajo Higuera. 2012-V-28.- Urko Guinaldo Larrañaga. 2012-V-28.- Aner Iraeta Manzanos. 2012-V-28.9 8 64 8 1 7 27 4 1 85 93 4 8 2farmaziak8, barixakuaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)9, zapatuaEGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)GAUEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)10, domekaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)11, astelehenaEGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)12, martitzenaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)13, eguaztenaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)14, eguenaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)15, barixakuaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)Debabarreneko IV. BTT ibilaldia martxanDATORREN UZTAILAREN 1-EAN JOKATUKO DA ESKUALDEKOBTT martxaren laugarren edizioa eta parte hartu nahi dutenek aukeradute izena emateko (www.debabarrenaturismo.com). Bi ibilbide izangoditu probak, euretatik bat aukeratzeko: 25 kilometrokoa bata eta 45ekoabestea, biak ere Karakate mendian.DENBORAPASAK7 5 2 4 66 3 9 AURREKOAREN EMAITZASOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBA R-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DO-NOSTIA-EIBAR. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00.EIBA R-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBA R-GA STEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GA STEIZ-EIBA R. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBA R-IRUÑEA . Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBA R-A RRATE. Egunero: 15.30. Zapatuak:14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBA R. Egunero: 16.00.Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,13.30 eta 18.30.EIBA R-ELGETA . Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EI-BAR. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30.EIBA R-MENDA RO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBA R.Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etaraorduro eta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57....eta kitto! 12/VI/8809 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Pisua salgai Errekatxu 6an. 2 logela,egongela, sukaldea, komuna eta 7m 2 ko terraza. Kalefakzioa. Eguzkitsua.Berriztua. Bizitzera sartzekomoduan. Tel. 649-521455.– Pisua salgai Eibar erdi aldean (Ubitxa).2 logela, egongela, sukaldea etakomuna. Igogailua eta kalefakzioa.Bizitzera sartzeko moduan. Oso merke.Tel. 685-732596.– Pisua salgai Eibar erdi aldean. 3 logela,egongela, sukaldea, komun bieta trasteroa. 130 m 2 . Igogailua. Guztizberriztua eta argitsua. Tel. 626-203838.– Pisua salgai Eibar erdialdean (EibarkoTxikito). Logela bi, egongela,sukaldea eta komuna. Igogailuarekin.150.000 euro. Tel. 672-622774.– Atikoa salgai Eibarren, Ardantzan.72 m 2 . Logela bat (bi ateratzeko aukera),egongela, sukaldea eta komuna.17 m 2 ko terraza. Berria. Hegoalderabegira. Garajea eta trasteroa aukeran.212.500 euro. Tel. 647-952677.1.2. Errentan– Pisua alokagai Errekatxu 6an. 2 logela,egongela, sukaldea, komunaeta 7 m 2 ko terraza. Kalefakzioa.Eguzkitsua. Berriztua. Bizitzera sartzekomoduan. Tel. 649-521455.– Pisua alokagai Deban, GuipuzcoanoPlazan. 2 logela, egongela handia(sofa-ohearekin), 2 komun, terrazaeta garajea. Igogailua. Guztiz berriztuta.Uztaila eta abuzturako -edo urteosorako-. Tel. 619-237449. Conchi.– Pisua hartuko nuke alokairuan ahaliketa bizkorren Eibarren. Urgentea.Tel. 646-662911.– Oporretarako apartamentua alokagaiEzkaray-n. Prest 4 lagunentzat.Igogailua, garajea eta igerilekua. Tel.639-176239.– Pisua alokagai Elgetan. Ia berria. 2logela, egongela-jangela, sukaldeosotua eta 2 komun. Tel. 606-083992.– Apartamentu txikia alokagai Donostianuztailerako. Hondartzaren ondoan.3-4 lagunentzat. 1.400 euro lauaste. Tel. 675-712886.– Hiru logelako pisua behar dut Eibarren.Tel. 652-532589.2. Motorra2.1. Salgai– Karro-denda salgai. Oso egoeraonean. Sekulako aukera. 1.200 euro.Tel. 617-808785.3. Lokalak3.2. Errentan– Garajea alokagai. Tel. 617-688311.Maria.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan– Behaldea alokagai Ubitxan. 100 m 2 .Argi-instalazioa eta komunarekin. Tel.617-688311. Maria.4. Lana4.1. Lan bila– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Orduka. Tel.664-111706.– Neska eskaintzen da arratsaldezeta asteburuetan umeak edo nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Esperientzia. Tel. 639-611454.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak.Tel. 608-431590.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko orduka. Tel. 634-007292.– Mutila eskaintzen da kamarero edogidari-banatzaile jarduteko eta nagusiakzaintzeko. Tel. 626-292587.– Emakumea eskaintzen da garbiketalanak egiteko eta nagusiak zaintzeko.Esperientzia. Tel. 943-531378 eta690-861846.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 634-887814.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Tel. 636-922727.– Neska eskaintzen da udan kamarerajarduteko eta etxeko lanak egiteko.Esperientzia. Tel. 617-949471.– Neska eskaintzen da garbiketakegiteko, nagusiak edo umeak zaintzeko,.... Edozein ordutegi eta egunetan.Tel. 689-847947.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta etxeko lanetarako. Tel. 646-821678.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketa lanetarako. Esperientzia.Tel. 686-077316.– 34 urteko neska euskaldun arduratsuaeskaintzen da nagusiak zaintzeko.Titulazioa eta esperientzia. Tel.650-455685.– Emakumea eskaintzen da goizezedozein lanetarako. Tel. 943-127018eta 635-555040.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Hezkuntza Esparruan bizi den neskaarduratsua eta dinamikoa eskaintzenda umeak zaintzeko. Deitu19.00etatik aurrera. Tel. 658-757251.– Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzailejarduteko eta umeakedo nagusiak zaintzeko. Tel. 654-349366.– Emakumea eskaintzen da etxekolanak egiteko eta umeak edo nagusiakzaintzeko. Tel. 696-509360.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Orduka. Tel. 695-303534.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak edo gaixoak zaintzeko etaetxeko garbiketak egiteko. Tel. 617-571210.– Neska eskaintzen da interna moduanlan egiteko. Tel. 648-873547.– Estetizista euskalduna eskaintzenda erlaxatzeko masajeak eta makilajeakegiteko. Esperientzia. Tel. 617-718035.– Mutil arduratsua eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta tabernetan, garbiketaneta mendian lan egiteko.Erreferentziak. Tel. 682-290521.– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko.Deitu 19.00etatik aurrera. Tel.658-757251.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Esperientzia eta erreferentziak.Tel. 638-849391.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko. Tel. 686-052084.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna. Tel. 679-946934.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Esperientzia. Tel. 943-257815eta 692-332871.– Mutila eskaintzen da taberna etajangeletan lan egiteko. Esperientzia.Tel. 692-332871.– Gizonezkoa eskaintzen da edozeinpintore lanetarako. Tel. 622-573180.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Orduka.Tel. 943-821537.– Emakumea eskaintzen da udanumeak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Esperientzia handia. Tel.680-463892.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko. Tel. 697-730662.– Emakumea eskaintzen da garbiketakegiteko. Tel. 636-517025.– Emakumea eskaintzen da etxekolanak egiteko eta umeak edo nagusiakzaintzeko. Tel. 647-175093.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko, garbiketak egitekoeta sukaldari-laguntzaile jarduteko.Tel. 608-147559.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko, garbiketak egitekoeta sukaldari-laguntzaile jarduteko.Tel. 638-249735.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 617-181350.– Arotza eskaintzen da. Esperientzia.Tel. 654-453268.4.2. Langile bila– Kamarera/o euskalduna behar da.Tel. 943-201537.5. Irakaskuntza5.2. Eskaintzak– Biolin klaseak ematen dira. Adinguztietako ikasleak. Metodo errazaeta dibertigarria. Merke. Tel. 679-740061.6. Denetarik6.1. Salgai– Bigarren eskuko Bugaboo Camaleón(patinete eta guzti) eta mendikomotxila (umea eramateko) salgai. Tel.686-703907.– Setter txakurra salgai. Oilagorretarakoprestatua. Tel. 649-258913.– Ehizarako eskopeta “superpuesta”salgai. Tel. 649-258913.– Ohetik altxatzeko garabia salgai. Invacaremarkakoa. Oso berria. Ikustekoaukera. 650 euro. Tel. 943-203868.– Gurpildun silla estua salgai. Berria.Tel. 661-164231.– Taberna itxi dugula-eta, kafetegirakomakinaria eta altzariak salgai. Tel.676-753898.6.2. Eman– Baserrian jaiotako katakumeak oparitzendira. Tel. 646-601923.6.3. Galdu/Aurkitu– Zapatu gauean Euskal Jaiko karpanjertse beltz luzea aurkitu nuen eta jertsebeltz motza galdu. Tel. 656-704387.6.4. Bestelakoak– Ortua edo terrenoa erosiko nuke Ermutikgertu. Tel. 627-833274.12/VI/8 ...eta kitto!809 zkia.


Markiegi, 6 (Tel. 943-608052) Sta. Elena, z/g (Tel. 94-6842655)HOTELES2012ko urritik 2013ko otsailera Lekeitioko edo Debako Aisiahoteletan EZKONTZEN BAZARA, honakoa jasoko duzu opari:2 ordu DJ-arekin / Ezkontza Suitea + “Jarri Galant” pack termala / 55 plazako autobusagonbidatuentzat / Afari osteko mokaduak / Cava brindiserako / Mahaietako dekorazioa lorekinMenu pertsonalizatuak / Prezio bereziak argazki erreportajean + Ezkontza gonbidapenak doanAipatutako eskaintza 50 gonbidatutik gorako ezkontzetarako da. Gonbidatu gutxiagorekin, galdetu hotelean baldintza eta promozioei buruz.deba@aisiahoteles.comlekeitio@aisiahoteles.com


hau non dago?www.belaustegi.com

More magazines by this user
Similar magazines