aquetación 1 - Eta Kitto!

etakitto.com

aquetación 1 - Eta Kitto!

kitto!…eta806 zkia. 2012-V-18 ASTEKARIATan... tan...badator... badatorrela...TANTANEZ TANTAN!!!Burbuila batean ez bizitzekoJ. Etxeberria, 13R.P.S. 5508– Hilabete batekodoaneko proba943 700 230


– Antonio Murillo doktoreaPERIODONTZIA, INPLANTOLOGIA, AHO-KIRURGIA– Ainhoa Zulueta doktoreaODONTOLOGIA OROKORRA, PROTESIAK, ESTETIKA– Susana Sierra doktoreaORTODONTZIA, OKLUSIOAEdozein tratamendudela ere, eskaintzendizkizugun abantailekinBELDURRADENTISTARI?ZER DA HORI?SedazioarekinORDUTEGIA:Astelehenetikostegunera:10-14 / 16-20h Ostiraletan:10-14 / 15-19hgustoaematen du!RPS 04/02Julian Etxeberria, 12 - 1. Esk - Tfnoa. 943 20 85 52www.clinicairazabal.com - info@clinicairazabal.com


ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuMaider AranberriEkhi BelarJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Leire Iturbe, E. Belareta S. HernandezHIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALEKO ARGAZKIA:Leire IturbeBANAKETA-ARDURADUNA:Ainhoa LuzTIRADA:8.050 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarianadierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraIP URDILOK A/IP URLOK A.- Aldakorra, batetik bestera geldiezinik dabilena.Gaztelerazko ‘cu lo de m al asiento’. “Ipurloka bat zan iñun iraun ezindakua”.IP URMAMIN.- Gaztelerazko ‘nalga’. “Gorbeixan itxurako ipurmamiñak zittuan”.IP URZULO.- Ipurdiko zulo. “Emon zetsan ostikuakin ipurzuluan, eta aidian juanzan”.ESKUTITZAKIturburu ikastolako jolastokia eta inguru guztia plastikozeta zaborrez zeudela ikusita, birritan zuzendariarieta beste behin zuzendaritzako kideei patioa etakanpoaldea lotsagarri, zaborrez beteta zeudela esannien eta udaletxekoei ere kexa aurkeztu nien, garbitzerazetozenean desbrozadorarekin plastikoak txikitueta ez jasotzean, gero plastikoak jasotzea zailagoaizatea eragiten zutelako. Nire salaketa honakoa da:ikastolako jolastokiko zaborrontziak beteta egoten direlaeta ez dituztela jasotzen eta, horren eraginez,haizea egiten duenean inguru guztiak zikintzen direla.Goi larretan aintxitxikalagunak dittuk onduanaiskidia bihar ei dokizan beti akorduanha ze kuadrilla zintzua!!Ez dakik zer galdu duanasteko H E M E R O T E K A esaldiak“Bi krisi ditugu: positiboa herrialde arabiarretan etanegatiboa Europan. Herrialde arabiarretan jaiotzakrisia da: haur bat oihuka ari da. Ez dakigu zer esnemota eman behar digun eta ez dakigu nola garatukoden. Baina demokraziarako jaiotzearen krisia da, horrekdituen arriskuekin. Europan, ordea, krisi negatiboadugu, austeritate neurri politikoek sortu dutelako”(Sami Nair, politologoa)ITURBURU INGURUKO ZABORRAKKAIXO FELIXahal dan artian nahi juekjarraittu oingo moduanmaratoia asmau deuekez dagok ezer jokuanizena ez jakek, baiñaeukitzeko ezkutuanBestalde, badakigu jendeak aparkalekuan latak, pizza-kartoiakedo beste edozer botatzen duela, Mankomunitatekoedukiontzi ingurua ere ikusteko dago etahorien aurrean Udalak ez du ezer egiten.Ikastolara ailegatu aurretik eskonbrera moduko batsortzen dihardu eta honi ganoraz erantzun ezeanezin izango da hori guztia sekula garbitu. Horregatik,Udalari erantzunkizunez jokatzeko eskatzen diot.Umeek hori autobusetik ikusten dihardute eta ustedut edukazio kaxkarra ematen dihardugula.JON ZARRAUAezaguna ez bahaiz beaintxitxiketa munduanFelix, ez hadi estutugordeko haugu goguan.TRUNBOIDOIÑUA: HABANERA““Euskararen batasuna gauza serioa da. Euskaltzaindiak,adibidez, egunero ematen ditu arauak eta jakingarriakdiren liburuak ere argitaratzen dira; baina batzukplanto egiten ari dira. Irakasleez ari naiz, kazetariez...Ez diote garrantzirik ematen ezaguera eguneratzeari,baina funtsezkoa da horretan jarraitzea; gainontzean,kalte egiten ari gara euskara batuari”(Ibon Sarasola, euskaltzaina)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko JaurlaritzakoKultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 12/V/18806 zkia.


4DANONAHOTANIñaki Goenaga omendu dabeATZO ARRATSALDIAN OMENDU EBEN IÑAKI GOENAGA BE-RE HERIOTZAREN 10. urteurrenian, Armerixa Eskolaren Mendeurrenarentestuinguruan antolatutako ekitaldixan. Goenagak 70ekohamarkadaren hasieran ekin zetsan entseguetarako laboratorixuasortziari Armerixa Eskolan bertan eta handik urten eban IK4-Teknikerinbestigaziñorako alkartiak. Hori goguan euki eben ekitaldixanparte hartu eben Teknikerreko kidiak zeiñ enpresa eta politika arluetakoordezkarixak eta Goenagaren ibilbidiari errepasua emotekobideua eskindu eben. Ekitaldixa agurtzeko arduria, barriz, IkerGoenaga semiak euki eban.Lekeittioko Agustineri bisittanMARTITZENA, MAIATZAK 22SANTA RITA EGUNA DA eta,urteroko ohitturiari jarraittuta,aurten be hainbat eibartarrekLekeittiora juateko bidaia antolatudabe, hango AgustinenKomentuan daguazen mojeribisittia egitteko. Ohitturia1937xan jaixo zan, hain zuzenbe Gerra ostian Regiones Devastadasdalakuak merkatuplazia Errebalen egitteko mojenkomentuak ordurarte beteeban edifiziua saldu eta mojakLekeittiora alde egiñ ebenetik.Hasieran XIX. mendeko jauregibatian hartu zittuen, baiñaUdalian parkiña eta hotela egittiapentsau eben eta besteedifizio batera trasladau zittuenklausurako mojak, gaur egunianeuren etxia dan Etxezabalerahain zuzen be. Mojak Lekeittiorajuan ziranetik Eibartikurtero juaten jakoz bisittanSanta Rita egunian eta aurtentaldiarekin batera juateko interesadakenak antolatzailliekinkontaktuan ipintzeko aukeriadake, telefono honetara deittuta:943-203005 (Mary Paz) edo943-202836 (Edurne).Beste herrixetan egingo dan moduan, Eibarren be plazara urtengo dabe bixar. / SILBIA HERNANDEZGoazen Plazara jai giruan bixarEIBARKO HERRIRAK BIXARKO "GOAZEN PLAZARA GOA-ZEN UNTZAGARA" EKITALDIXA ANTOLATU DAU. Programia11.00etan hasiko da Untzagan, trikitilarixekin. 11.30xetatik aurreraumiendako puzgarrixak, taillarrak (makillajia, eskulanak…), ipuinkontalarixa (Zurrumurru taldeko Nerea Ariznabarretak "Mamuak etabeste auzokide batzuk" ipuiña kontauko dau) egongo dira martxaneta, bixen bittartian, edarixa, txistorria eta kamisetak salgai ipiñikodittue. 13.00ian Eibarko Euskalgintzak antolatu daben Gantxillarekinbat egingo dabe eta 14.00xetan hasiko dan ekitaldi politikuarenondoren, 14.30xetan herri-bazkarixa hasiko da (tiketak Karrika, Deportibo,Buenos Aires eta La Taberna de Luis tabernetan salgai).Bazkal ostian kantuan eta dantzan jarduteko aukeria egongo da.Ekitaldixaren aurkezpenian "presuen giza eskubidiak errespetatzeko"eskaeriarekin batera, gogora ekarri zittuen Eibarko presuak:"Ibon Muñoak 11 urte daroiaz kartzelan eta Puerto de SantamarianEuskal Herrittik 1.000 kilometrora dago. Mikel Zarrabek 22 urte daroiazpreso eta aspaldi biharko leuke kalian, baldintzapeko askatasunian.Eta Aniaiz Ariznabarreta 2010eko iraillaren 14an GuardiaZibillak atxilotu eta torturau ostian, oindiok ez dabe epaitu".Eibar, bakiaren sinboloizateko eskaeriaARALARREK, BILDUK ETA PSE ALDERDIXAKADOSTUTAKO PROPOSAMENAREN BITTARTEZ, Eibarreneta Elgetan oin dala 75 urte bonbardaketak, fusilamenduaketa bortxaketak jasan zittuen biktimeri errespetuaagertu nahi izan detse eta, horrekin batera, herribixen izenak bakiaren sinbolo modura "letra larriz Gernikarilotzeko" eskaeria egin dabe Batzar Nagusixak.LOURDES ARANZABALen1. URTEURRENAHaren aldeko meza ospatuko dahilaren 20an (domekan), 12.00etan hasita,Karmengo Amaren parrokian12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.


Toribio Etxebarria Sarixak banatu dittueAURREKO ASTEKO EGUE-NIAN BANATU ZITTUEN COLI-SEUAN TORIBIO ETXABA-RRIA SARIXAK. Lehiaketakoatal bixetara presentau dittuen30 kandidaturen artian, epaimahaixakhonetxeri sarixa emotiaerabagi dau: Enpresa Barrixakatalian, "Instant Sport. Wavegarden"(Donostia) surfa egittekoolatu artifizialak sortzeko proiektuakirabazi dau eta, garaikurrarekinbatera, bestiak beste,10.500 euro eskudirutan jaso dittu,eta 60.000 euroraiñoko gastuaegitteko aukeria eukiko dabeBic Gipuzkoa Berrilan bittartez enpresiaren bideragarrittasunplana eta abiarazte-txostena egitteko.Gaiñera, enpresa asmueri emoten jakon SariTeknologikua be proiektu berberak irabazi dau(24.000 euroraiñokua); Naziñoartekotasunari SarixaBarakaldoko "Moway Robot Hezigarrixa"proiektuarendako izan da.Enpresa Ideiak ataleko sarixa, barriz, Donostiako"Mecatronia" tona haundiko bobinak pillatuT. Etxebarria Sarixetan galardonatutako guztien talde-argazkixa.eta tratatzeko logistikarendako soluziñuaren ingurukuakjaso dau (10.500 euro eskudirutan etabideragarrittasun eta abaiarazteko planak egitteko60.000 euroraiñoko gastua egitteko aukeria).Eta atal horretako Sari Teknologikua Donostiako"Composites Patch" proiektuak jaso dau (24.000euroraiñokua). Sari banaketa ekitaldixan, antolatzailliekinbatera Patxi López lehendakarixak hartueban parte.Udalbus barrixa aurkeztu dabeDe los Toyos eta Asensio Akondia izeneko autobusa aurkezteko ekitaldixan.. / SILBIA HERNANDEZJOSE IGNACIO ASENSIO EUSKOTRENEKOZUZENDARIXAK ETA MIGUEL DE LOS TO-YOS ALKATIAK Udalbus zerbitzurako Eusko-Trenek erosi daben unidade barrixa, Akondia izenekuapresentau eben aurreko barixakuan. Horrenmoduko hiru autobusak osatzen daben flotak378.000 euroko kostau dittu. Udalbus zerbitzuaUdalak eskintzen dau, baiña 2010ian 10 urterakobarrittutako konzesiñuarijarraittuta, Eusko-Tren-ek dauka horren arduria.Txartelak 0'65 eurobalixo dau.Autobus barrixak, bestebixen modura, ingurumenarengaiñeko arauakbetetzen dittu eta elbarrixendakoarrapala dauka,bestiak beste. Jarrittajuateko 18 toki dagoz etabeste 20 lagun zutik juanleikez.ENRIQUE BOLUMBURUGARATE “KETO”2012ko maiatzaren 13an hil zen, 50 urterekinZURE irribarre eta samurtasunabetirako izango dira GURE ARTEAN- ZURE FAMILIA -DANONAHOTANa u t u a nTRAFIKO-MOZKETIAUntzaga plazako zoladuraaldatzeko biharrak diralaeta, udaletxeko plazia etaGuridi taberna bittartekoerrepidia trafikuari itxittaegongo da domekagabera arte (22.00akarte).DENDARIXEN ZOZKETIAEibarko DendarienElkarteak 25 urte betebarri dittuala-eta,bezeruen artian DebakoKresalan lagun birendakobost egonaldiren zozketiaegin dabe eta atzo emonzetsen sarixa irabazlieri:Eduardo Ortiz de Zarate(Homme), Maite EderAzkuenaga (Albertobitxidendia), Amaia Beitia(Ttiki), Blanca Alvarez(Goiara) eta Aitor Gómez(Ogi Berri) izan dirasaridunak. Zorionak!.CARMEN LARRAÑAGAGipuzkuako PP alderdixakpartiduaren zuzendaritzabarrixan garrantzixa hartudau, alderdixak egin barridaben kongresuanezagutzera emon zittuenkarguetako batzuk eurakbeteko dittuelako. Bokalbarrixetatik 7 GipuzkuakoPP-ko kidiak izango diraeta euretako bat EibarkoUdaleko ziñegotzixa danCarmen Larrañagaizango da.5...eta kitto! 12/V/18806 zkia.


6DANONAHOTANasteko30.226datualarrialdi atendidu zittueniaz Mendaroko ospittalian.Hortik aparte 4.762interbenziño, 143.114kanpoko konsulta,7.017 ingreso eta 602erditze hartu zittuen.Igor Aldalur etaJosu Cristóbaleskainitakoprentsaurrekoan.Amestu Zure Herrialehiaketako irabazliakESKOLAKO AGENDA 21 PROGRAMARENBARRUAN ETA GURE BALIOAK ekimenarekinbat eginda, Debegesak “Amestu Zure Herria.Zein herri mota eraiki nahi dugu?” lehiaketia ipiñieban martxan eta 6-12 urte bittartekuen maillanLa Salle Isasiko 6.A taldiari sarixa emon detse,“Eibar” izeneko muralarengaittik. 12 urtetik gorakuenartian Soraluze BHI ikastetxeko 2.B taldiakeruan dau sarixa, “Soraluze hobetzekotan gabiltza”bideuarekin.Eskualde osoko ikastetxiak taldeka hartu dabeparte lehiaketan, eurendako herri ideala dana irudikatzendaben mural eta bideuekin. Irabazle bixakEuskal Kostaldeko Geoparkeaz gozatzekoibillaldi bana eskuratu dabe.Bilduk etxebizitza politikia aldatzia eskatu dauAURREKO BARIXAKUAN ESKINDUTAKOPRENTSAURREKUAN, EIBARKO BILDUKegun batzuk lehenago jasotako Udalmap-en datueneta Maixako inkestaren emaitzen gaiñekobaloraziñua egiñ eban eta, bestiak beste, etxebizitzareninguruko politikia kanbixatzia proposaueben, "Eibarko gazterixiak aldameneko herrixetarajuateko premiñarik izan ez deixan". Horrekinbatera helduendako zeiñ umiendako berdeguniaketa estalitako guniak eskatu zittuen, "herrittarronbizi-kalidadiaren mesedetan".Bilduk alokairuan oiñarrittutako etxebizitza politikiamartxan jartzeko premiñia ikusten dau eta,euren berbetan "Eibarren erabilli bariko 1.200etxebizitza dagoz eta Foru Aldundixak IBI-xaarautzen daben foru-arauan egindako aldaketarekin,Udalak etxebizitza honeri kontribuziñua%50a igotzeko aukeria izango leuke, holan etxiakalokairuan eskintzeko aukeriak igota". Horrekinbatera, Txontan alokairuan emoteko protekziñokoetxiak egittiaren alde be agertu ziran.Balada de Perdedores-en estrenuaDATORREN EGUENIAN, 20.30-XETANCOLISEUAN ESTRENAUKO DABE"BALADA DE PERDEDORES" Teatro Interiortaldiaren antzezlan barrixa (sarrerak5 eurotan salgai). Gerra Zibilla bizi izaneben eibartarrak protagonista modura dakanantzezlana dala aurreratu dabe etataldiaren sortzaillia dan Eduardo Falcesekidatzittako testuan oiñarritzen da. SardoIrisarrik zuzenduko daben antzezlanian,Falcesekin batera Maite Lorenzo eta JuanManuel Canok jardungo dabe eszenarixuaneta argixen eta soiñuaren arduradunaAlberto Toledano izango da. JantzixakJose Miguel Garciak diseiñau dittu. AntzezlanakII. Errepublikan hasi eta GerraZibillaren amaieraraiñoko tartian gure herrixanbizi izandako girua gogora ekarrinahi dau eta Eibar bonbardatu ebela 75urte bete dirala gogoratzeko antolatu dabenprogramaziñuaren testuinguruan estrenaukodabe.JOSE ANTONIO PEÑA ESTRELLA(II. urteurrena 2010-V-17)“Ez zaitugu sekula inoiz ahaztuko”ZURE FAMILIA12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.


Tantanez Tantan euskeraz bustitzeko aukeriaegongo da bixar. Urkizutik Untzagaragiza-kataia egingo da eta gantxilla pasako daeskutik eskura, euskeria herriko toki batetikbestera eruanda. 13.00ian emongo jakohasieria ekitaldixari. Busti zaittezeuskeriarekin!JON BARA NGUAN25 urteg izarte hezitzailliaEuskeria bultzatzeko oso ekimenona dala begittantzen jata. Aurrekoediziñuetan lagun asko batugiñan, tartian gizarte eragille asko.Euskeraz gehixago egittekomomentua da. Gure hizkuntziadan heiñian, bultzatu eta egunerokotasunianerabilli bihar dogu.KALEKOINKESTAZelan gogoratzendozu TantanezTantan?IMANOL BERGARA51 urteirakasliaLehelengo ediziñuan jende gitxijuango zan bildurra nekan, baiñalagun asko batu giñan. Nahixagodot egunero jendia euskeraz berbetanentzutia holako ekimenakegittia baiño, hori dalako benetaneuskeriak bihar daben atxikimendua.Halanda be, poztekua daekimenak dakan erantzuna.7ITSASO IZAGIRRE27 urteautonomuaUrduritasun eta ilusiñuarekin. Lehelengourtia abentura modukuaizan zan! Herrixak oso ondoerantzun eban. Bigarrenian be iazer gertauko ete zan pentsatzengenduan, eta oso partehartzailliaizan zan. Ia ediziño honekin ohitturabillakatzia lortzen dogun etaeibartarrak euskaraz busti.MIREN NARBAIZA26 urtekazetarixaOso hunkigarrixa izan zan gurehizkuntziaren alde horrenbesteeibartar bat eginda ikustia. Aurtenbe euskeriak ahal dan jendegehixen bustitzia nahiko neuke.Danok zapixa jantzi eta guazenEibarko kaliak euskalduntzera!...eta kitto! 12/V/18806 zkia.


8 GEUREGAIAAtzo arratsaldian presentau ebenKlub Deportiboko lokaletanaurtengo Euskal Jaixarenediziñua. 47.a izango daeta datorren asteko lau egunhartuko dittu, eguenian hasieta domekara arte. Egitarauakazken urteetakueri jarraittukodetsa: hor izango dira artisaueta basarrittarren azokia, dantzaikuskizunak, kantu-afarixa etaherri-bazkarixa, kontzertua,hitzaldixa, jolasak, parrandarakotartia... Edade guztietako jendiakgozatzeko morokua izango daeta, basarrittarrez jantzitta bada,askoz be dotoriago!!Euskal Jaixak 47 urte egingo dittuDatorren eguenian hasiko da Klub deportibokuakantolatutako aurtengoprogramaziñua. Egun horretan, hillaren24an, hitzaldixa eskinduko dau Juan ManuelGarmendiak, Slowfood Donostiako presidentiak,herrialde bakotxeko nekazaritzaekoizpenak sustatziaren inguruan. 1986xansortutako barraskilluaren mugimendu horrekjanari ona, garbixa eta justuaren alde egittendau eta gure arbasuen gastronomia eta ekologixaondaria ez galtzeko borrokatzen. HitzaldixaArrate Kultur Elkartian egingo da,19.00etan hasitta.Hurrengo egunian, barixakuan, Kalian Jolasianenbarruan, umientzako eta gurasuendakojolasen ordu biko tartia izango da Untzagan,arratsaldeko 19.00etatik 21.00ak arte.Zubiri-zubiri, zapitxua, gurutzeko txingoa,txingokak eta sokasaltuak izango dira jolasak.Udalaren Euskara saillak bultzatuko dauekitaldi hori eta Udalaren laguntza be izangodau gabeko kontzertuak. Hor Patxi SaizekHerri-parrandak afari aurreko girua alaittuko da herriko kalietan. / LEIRE ITURBEbere azken lana eskinduko desku,“Itxaropena” izeneko disko barrixa.Euskal kantu tradizionaletik eta kantautorientradiziñotik edaten dau Saizeketa bere gitarra eta ahotsa dira oiñarrikantu guztietan. Herrimiña, espetxia,amodiua, barne hausnarketa...halako letrekin eskinduko deskuekontzertua Patxik eta berarekin seikotiaosatuko daben taldekidiak. Untzaganjaso daben karpan emongo dabeeta barra be egongo da.Zapatu ezin betiaguaZapatuan goiz-goizetik izango da girua gureherrixan. 10.00etarako Toribio Etxebarriakalia postuz beteta ikusiko dogu: herriko 19artisten postuekin batera, kanpoko beste zortzibe egongo dira, egur talla, forja artistikua,arropak, zeramikia, grabau artistikuak, loresikuak, bitxixak, beira larrua, zillarra, gantxillua,aromaterapia, panpiñak... danetarik eskintzen.Eta Eibart alkartiak antolatutakuarekinbatera, basarrittarrakbe izango dittugu Eibarerdixan: zortzi basarrixetakoproduktu freskuenak eskindukodeskue eta, hori gitxi balitz,11.00etatik aurrera, gatzatuanola egitten dan ikasi guradabenendako taillarra egongoda, Sosola basarriko ardi esniarekineta Debemenen eskutik.Fin-fin ohituriari eusten,AEK-ren talo postua goiz guztianizango da.Patxi Saizek barixaku gabeko kontzertua eskinduko dau.Eguardi aldian azokiaren konplementuabihurtu dan herri-kirolen tartia izango dogu:Idoia Etxeberria eta Beñat Telleria harrijasotzailliekinjardungo dabe Aratz eta UgaitzMugerza anaixak aizkorarekin. Mikel Arrillagaketa Aimar Goenagak bertso-saiua eskindukodabe bittartian. Eta 13.00etan Eskolenarteko V. herri-kirol lehiaketia izangoda jokatuko dana, Mogel Isasi, Aldatze,Itzio eta La Sallerekin. Oso ondo finkatu datorneo hau programaziñuan eta aukera bikaiñaeskintzen detse gaztiieri herri-kiroletanjarduteko.Arratsaldekua be ez da laburra izangoeta, 18.30xetan Untzagako karpatik urtenda,Hankamotxak bertso-eskolakuekin etaEibarko trikitilarixekin, bertso-triki herri parrandiaizango da kalerik-kale. Horko doiñuakkantu-afarixan izango dabe jarraipena.Gabeko 22.00etan izango da, karpanhori be, eta tripia ondo beteta, kanturakodohaiñak erakusteko ordua iritsiko da23.00etatik aurrera. Jainagak, Narbaizak12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.


TICKETA K EROSTEKOA ZKEN EGUNAKBai zapatu gaueko kantu-afarirako(maiatzaren 26an) eta baita domekaeguerdiko herri-bazkarirako (hilaren27an)t txartelak salgai daude KlubDeportiboan. Hilaren 20an (etzi,domeka) izango da azken egunahoriek eskuratzeko. Prezioa20 eurokoa da eta ikasle, umeeta langabetuen kasuan, 14koa.GEUREGAIA9EZ GALDU AUKERA!Ugaitz Mugerza (argazkixan Jose MariOlasagastirekin) izango daprotagonistetako bat herri-kiroletan.eta Garatek girotuko dabe hortik aurrekoerromerixia. Batek daki noiz arte iraungodaben!!!Bost talde izango dira naziñoarteko “Ezpalak, zinta dantzak” ikuskizunian.27 artisau eta zortzi basarrittar izango dira T. Etxebarriako azokako postuetan.Naziñoarteko dantza jaialdixaDomekan ugarittu egingo dira ordura artekodantza saiuak eta, holan, UrkizutikUntzagaraiñoko kalejiriak motorrakberotzen juateko balixoko dau. BehiñUntzagara helduta, “Ezpalak. Zinta dantzak”naziñoarteko jaialdixa ikusteko aukeria izangoda. Aurten Tenerifeko La Victoria de Acentejokofloklore taldiak,Tarragonako LʼArboÇ-ekoball de gitanes-ek,Nafarroatiketorriko dan Cortesekoudal paloteaoarentaldiak eta Eltziegokodantzarixakizango dira EibarkoKezka Dantza taldiarenlagun dantzaldihorretan. Zinta-dantzamundu osora zabaldutakodantzamotabat da eta bizitzarenarbola sinbolizatzendau dantzetan adittu batzuentzako.Eurixa egiñ ezkero, ekitaldixa karpara pasaukodabe.Herri-bazkarixak hartuko dau lekukua eta,atsedenaldixa hartzeko (siestia egitteko beizan leike) tartiaren ondoren, erromerixiaizango da Untzagan, ixa karpatik mogidu barik.Patxi eta Konpaiñiak gidatuko dabe danokdantzan jartzeko 17.00etan hasiko dantarte hori. Eta, jai-egiraraurekin amaitzeko,larrain-dantzen ordua helduko da: lehelenguaUntzaga plazan bertan egingo dabe19.00etan eta bigarrena Klub Deportibuarenparian handik ordubetera.Klub Deportiboko antolatzailliak ahaleginberezixa egin dabe aurten be “egitarau zabalena”egitteko eta euskararen inguruko helburuarijarraitzeko. “Jendia kalera basarrittarjantzitta urtetzia gustauko litxakigu eta ekitaldixetanparte hartzia”.Azitain Industrialdea, 3 - H 943 120108IGELTSERITZA LANAK ETAGREMIOEN KOORDINAKETAKALITATEZKOOBRAKSukaldeak,komunak edoetxe osoakTeilatuak,inpermeabilizazioak,pabilioiak,bulegoak,dendak...%5ekoDESKONTUASUKALDE etaBAINUGELAerreformetan(IGELTSERITZAlanetan)maiatzaren 31ra arte...eta kitto! 12/V/18806 zkia.


10GAZTEKITTOteenajeaSaxofoia, txirula irlandarra eta, Untzagan orain delaaste bi eskainitako kontzertuaz geroztik, dultzainajotzen du Ekhi Zugastik eMePebo5t taldean. Urtebetedarama martxan (doan tokira doala martxa eskaintzen)talde eibartarrak, rockmeria plazarik plazara eramanez.EKHI ZUGASTI, eMePebo5t:“Ondo pasatzeko sortugenuen musika taldea”- Zer moduz joan den astekoUntzagako kontzertua?Oso ondo. Demaseko ilusioageneukan, SuTaGar-ekin jotzekoaukera izango genuelako.Jende asko batu zen, uste genuenabaino gehiago: 21.00-etan zen, SuTaGar 00.00etanhasiko zen, jendea afaltzenegon zitekeen... baina jende askogerturatu zen, ume asko tartean.Kamiseta asko saldu genuengainera; beraz, perfekto!- Rockmeria taldetzat deskribatzenduzue taldea zuenwebgunean. Zer da hori?Ez genekien zer ipini. Kontzertuetan,lehenengo zatian,dantza talde batetik gatozenez,jendeak dantza egiteko kantuakjotzen ditugu. Bigarren zatian,guri gustatzen zaizkigun abestienbertsioak gure erara. Orduan,ez da erromeria, baina ezda rock kontzertua ere. Rockmeriaberba irten zen, gustatuegin zitzaigun eta hor geratu da.- Musika egiten duten dantzariakedo dantza egiten dutenmusikariak zarete?Dantzan jakiñ eta zeozer jotzenahalegintzen gara.- Uda ate joka daukagu. Birarikegingo duzue?Kontzertu nahiko daukagu aurreikusita:domekan Debanegongo gara, datorren egueneanGasteizen. Gero Azpeitian,Zarauzko Eskola PublikokoJaian, Eibarren ekainaren 22an,Donostian Groseko jaietan…- ʻAy eutsi beroʼ-k (ʻAy si eu tepegoʼ-ren bertsioa) zerikusiaizan dezake?Litekeena da. Bideoak 1.500ikusle izan zituen lehen 24 orduetan;guretzat ez sinistekoazen. Katu-Kale tabernan zerbaithartzen geundela egindako letrabatekin horrelako oihartzunalortzea izugarria izan zen. Eginditugu bertsio gehiago ere, ʻBizikletiakandauʼ (ʻThe final countdownʼ-enbertsioa) adibidez. Ingelesezkoabestiak euskaratuegiten ditugu. Badugu pare batabesti gazteleraz eta beste batkatalaneraz, baina gure hizkuntzaeuskara da ia %100ean.Errastazunik ez dugunez ingelerazabesteko, hobe euskaraz.- Pentsatu duzue plazatik diskorapasatzea?Ez, ez. Ondo pasatzeko egitendugu hau eta hori igarri egitendu behean dagoenak. Honekirauten duenera arte jarraitukodugu, serioegi hartu barik.- Pin-ak- Metxeroak- Kamisetak- Boligrafoak...PUBLIZITATE ARLOKO etaENPRESETAKO OPARIAKArmagin 3 - beheaLORADENDA– Lora eta landare naturaleta lehorrak– Ezkontzetarako lorakSan Juan, 1 Tel. 943 20 33 29☎ eta faxa: 943 70 14 97Publi.resa@euskalnet.net12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.


Hizkuntzak ikasteko sasoia(uda, summer, été, sommer)Eusko Jaurlaritzak atzerrianhizkuntza ikastaroaegiteko bekak jarri dituudarako eskuragai. Ingelesa,frantsesa edo alemaniera hizkuntzahauek ofizialak direnEuropar Batasuneko herrialdeetanikasteko aukera luzatzenzaie unibertsitatean dabiltzanedo goi-mailako ikasketan egitendiharduten ikasleei.“Gaur egun, hezkuntza sistemenoinarrizko helburuen arteanbereaz gain bestelako hizkuntzakikastea aurkitzen da,ikasleen hezkuntza integraleanbereziki laguntzen duelako, etakomunikazioa eta zirkulazio askeaegoten laguntzen duelako”.Hori dio apirilaren 30ean kaleratutakoEuskal Herriko AgintaritzarenAldizkariak. Bestetik,beka honek aurreko edizioetanizan duen arrakasta azpimarratzenda, “eta Administrazioakhorretarako dituen errekurtsoekonomikoak mugatuak direnez,ahalik eta laguntza gehienemateko, diru-laguntzaren kopuruaaldatu da”, eta pertsonako1.200 eurokoa izango da.Guztira 429 beka banatuko diraeta 514.800 euroko inbertsioaegingo du Eusko Jaurlaritzakekimen honetan. Izena emateko,berriz, www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net webgunean dagoeneskaera-orria bete behar daGAZTEKITTOmaiatzaren 30a baino lehen.Kurtsoak ekainaren 1etik irailaren14a bitartean egin beharkodira. Astero 15 ikastordu egin beharkodituzte beka lortzen duteeta euren ikastaroak etenik gabeko3 asteko iraupena izan beharkodu gutxienez.11Aldatzeko DBH2koak Parisen.Rafting-a Jakan.Aldatzekoen ikas bidaiakKurtsoa amaitzeko gutxi falta dela-eta, azken egunotan hainbat ikasbidaia egiten ibili dira Aldatze ikastetxeko ikasleak: 4.DBH-koek Madrilen3 egun eman zituzten eta, besteak beste, Carlos Latre-ren showaikusteko aprobetxatu zuten bidaia; bestalde, 2. batxilergoko ikasleak Parisenizan ziren Aste Santu aurretik, hango toki esanguratsuenak ikusteneta, bueltatu aurretik, azken eguna Disneyland-en igarotzeko aukera izanzuten; eta aurreko hilean 1. batxilergoko ikasleak Jacara joan ziren eta,besteak beste, rafting-a egiten, zaldian ibiltzen eta beste jarduera batzuetanparte hartzen eman zituzten han igarotako egunak.Mogel Isasikoak LanzarotenUrteroko moduan, aurten ere MogelIsasiko 4. DBH-ko ikasleakLanzaroten izan dira ikas bidaianapirilean. Bestalde, aurreko zapatuamjokatutako 10. EuskadikoOlinpiada Matematikoan parte hartzenizan ziren Eider Maiztegi Cestafeeta Jone Saez Abanzabalegi 2.mailako ikasleak.Itzioko ikasleak Frantziara bidaianUrteroko martxari jarraituta, aurten ere Frantziara bidaian joan dira ItzioBHI-ko frantses ikasleak. Apirilaren 25tik 27ra bitartean, frantsesa ikastendiharduten 38 ikasle, hiru irakaslerekin batera Puy du Fou-ko parke tematikoaeta Nantes bisitatzen izan ziren eta, euren berbetan, "erromatarren, bikingoen,mosketeroen... sasoiak ezagutzeko aukera izan dugu eta, horrekin batera, Nantesekokatedrala, Julio Verneren etxea, Bretainiako Dukeen gaztelua eta bestebatzuk ikusten izan gara, zoragarria benetan!"....eta kitto! 12/V/18806 zkia.


12ELKARHIZKETA‘Arabako euskara’izeneko liburuakaleratu duKoldo Zuazohizkuntzalariak.Urteetako lanarenondorio da lana etaeuskararen gaineanikuspegi berriakdakartza bertaneibartarrak. Besteakbeste, Arabakoeuskara bizkaierarenaitzindaria delaaipatzen du.KOLDO ZUAZO:“Gaur eg ung o euskalkiakErdi Aroan sortutakoak dira”- 'Uztaro' aldizkarian "EuskaraAraban" ikerketa kaleratu zenuen,'Arabarrak EuskararenHerrian' liburua ere idatzi zenuen...Orain 'Arabako euskara'liburua kaleratu duzu. Aldatuegin da Arabako euskararengainean zeneukan ustealehen liburutik azkenerapasa den denbora honetan?Horrela bada, zer dela-eta?1989an idatzi nuen Arabakoeuskararen gaineko lehenengoartikulua eta gauza asko aldatudira ordutik hona. Hasteko, Arabakohiru izkribu ezagutzen zirenorduan: Landucci italiarrarenhiztegia (1562koa), JoanBetolatzaren dotrina (1596koa)eta Joan Bautista Gamizen bertsoak(XVIII. mendekoak).Orain, ostera, beste bi ere ezagutzenditugu: Julian Garzia deAlbenizen itzulpena (XVIII. mendekoa)eta Lazarragaren literaturalana (XVI. mendearen erdialdekoa).Arabako euskararenikuspegi sakonagoa eta zabalagoadaukagu orain, ze, gainera,bost izkribu horiek bakoitza lekubatekoak dira.Bestalde, euskara bera erehobeto ezagutzen dugu. Denboragutxian asko aurreratu daeuskalkien gaineko azterketan.Eta, azken batean, horrek guztiakekarri du Arabako euskararibeste begiratu bat ematea.- Arabako euskara Bizkaikoarenadar hutsa ala euskalkiberezkoa zen eztabaida egonizan da orain arte, baina zukbeste tesi berritzaile bat erakustenduzu liburu honetan:mendebaldeko euskararen(Bizkaiera) ardatza Arabandagoela. Azaldu zenezake horiberba (edo esaldi) gutxitan?Urte asko eman ditut Arabaondoko berbetak aztertzen: Debaibarrekoa, Goierrikoa eta Burundakoa(Altsasu ingurukoa),eta, hain zuzen, hortik etorri zaitargia. Hiru urte eman ditut Urdiainen(Burundan) eta herri horretakoeuskaran mendebalekoezaugarri asko daude. Beti uste“Goierrik ez dueduki Bizkaiarekinhartu-emonik,baina bai, etaestua, Arabarekin”izan dugu Bizkaitik joango zirelahara, baina zaila egiten da BizkaitikBurundara ezer joateaeta, askozaz zailagoa, Ameskoaeta Lana ibarretara joatea.Aldiz, euskalkiaren ardatza Arabandagoela uste badugu, zentzuzkoagoaagertzen da Nafarroakohiru eskualde horietanmendebaleko ezaugarriak egotea.Eta Goierrin mendebalekoezaugarriak topatzea ere errazagoazaltzen da Arabatik joandirela esaten badugu: Goierrikez du eduki Bizkaiarekin hartuemanik,baina bai, eta estua,Arabarekin. Arabako aukera ikusinuenean, hango izkribu zaharrakBizkaikoekin eta Deba ibarrekoekinalderatu nituen etagauza bat agertu zen: XVI.mendeko Arabako euskara Bizkaikoaeta Deba ibarrekoa bainomodernoagoa zela zenbaitgauzatan eta horrek, jakina, nireustea sendotzen zuen: Arabangauzak sortu eta gero handikBizkaira eta Deba ibarrera zabalduzirela esan nahi zuen.Gainera, antzina, XIV. mendeabaino lehen, Gasteiz izan zenmendebal osoko hirigunerikhandiena. Esate baterako, hantxesortu zen apezpikutegia XI.mendean. Hori ere, beraz, Arabarenalde zetorren.- Euskalkiak oso zaharrak direnmitoa egon dela diozu Berriarieskainitako elkarrizketan.Noiz sortu ziren?Euskara antzinako hizkuntzada eta, dudarik gabe, bere historianzehar dialektoak ere sortukoziren han eta hemen, baina gauregun guk ezagutzen dituguneuskalki hauek ez dirudi hain aspaldikoakdirenik. Koldo Mitxelenaere iritzi horretakoa zen etaarrazoi bat aipatu zuen ikuspegihorren alde: euskarak hartutakolatineko berbak modu bereanesaten direla euskalki guztietan.Jakina, euskalkiak antzinakoakbalira, latineko berbak bakoitzamodu batean egokituko zeneuskalki bakoitzean. Ziurrenera,gaurko euskalkiak Erdi Aroansortutakoak dira eta, hain zuzen,mendebalekoak ematen du zaharrena.Bera da denetan berezienaeta horrek esan nahi dubera izan daitekeela gainerakoetatikaldendu zen lehena.Elkarrizketa osoa: www.etakitto.com12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.


etxe apainketagehigarriaTeilatuak Fatxadak Sukaldeak Gremioen koordinazioa etab.JORGE VEGA S.L.IGELTSERITZAF. Calbetón, 4 - 3. solairuaTel. 943 20 83 26 eta 607 20 12 23 Tel. eta Faxa: 943 20 77 34 jorgevega.eibar@gmail.com


Koloreak aukeratzen ondo pasatuOrain urte batzuk etxean sukaldeanematen genuen denboragehien; azken aldian, berriz,sukaldeak gero eta txikiagoakdira eta egongelak irabazi dumetro kopuru hori. Benetan egongelaizan behar baldin bada etxeko espaziorikgarrantzitsuena ondo aukeratubeharko ditugu bertarako koloreak.Eta nahiz eta koloreak aukeratzeazaila dela esaten den, kontuan izandiseinatzaile, margolari eta profesionalguztiak izango direla gu aholkatzekoprest.Kontuan izan beharrekoak, besteakbeste, honakoak:- Espazio handia edo txikia izan, ez aukeratukolore mordo bat egongelarako.Kontuan izan kolorea sartu daitekeelaosagarrietan (lanpara, almohadatxiki eta abarretan), baina hori ezda izan behar milaka kolore aukeratzekoaitzakia.- Hormetan kolore ahulagoak erabilikoditugu. Margotuko dugun espazioazenbat eta handiagoa izan, orduaneta xumeagoa izango da kolorea.- Oraindik ere zuria nagusi bada ere(edo kolore natural argiak), sartu dezagunkolore ilunen bat (telebistak ezbadu altzaririk, adibidez, margotuhormaren zati hori kolore indartsubatekin).- Altzariak hormetako kolore berarekinmargotu edo erosiz gero lasaitasunaeta harmonia emango dute, baina altzariguztiak ez daitezela kolore berekoakizan. Kontrastea beharrezkoa da.- Kolorea osagarri txikietan (mahai, lanpara,aulki…) oso interesgarria da.- Hormak ez du zertan kolore bera azaleraosoan izan behar. Azpimarratunahi ditugun lekuetan (irakurtzekotxokoa, adibidez) gehiago margotudezakegu.- Kontuz kortinak aukeratzerako orduan.Kaleko argitasuna guztizaprobetxatzeko ahalik eta kortinaargiagoak hobe. Kolorezkoak gustatzenbazaizkigu, eman diezaiegunindarra, altzari eta hormak oso argiakjarrita.ROCAF. Calbetón, 16943 20 80 06zure etxea dekoratzeko aholkulariak


ulmarS.L.T x o n t a , 3 0 - 1 . ae t a b e h e aTe l. 9 4 3 1 2 1 3 6 7Fa x a . 9 4 3 1 2 0 1 5 0B E N I C O B AETXEKO TRESNAK – SUKALDEKO ALTZARIAKJuan Gisasola, 12-14 benicoba@terra.esTfnoak. 943 20 39 02 943 70 13 95construccionesmetálicasER A K U S K E TA :Urkizu, 26 (EIBAR)Tel 943 12 74 01Eraikuntza metalikoakAluminiozko eta PVCko AroztegiaEKAINAPALATEGI AUZOA, 2P intura e ta D e k o razioaG R U P O R R A L M M , S . L .: Munduko koloreaTel. 943 821 325Faxa. 943 821 326ekain2000@terra.eswww.pinturasekain.com✑P INTUR A Z OR UAK PAP ER P INTATUAK ALFONBR AKIZAR AK ETA EDR EDOIAK B UR D INDEGIA


Argitasuna eta hezetasuna zainduAzken urteetan Feng Shui teknikakoihartzun handia izan dugizartean. Ekialdeko filosofiahonek, besteak beste, gure bizitzaahalik eta osasungarriena izatekojarraibideak ematen dizkigu, gure‘ying’ eta ‘yang’en arteko oreka perfektuaizan dadin.Etxebizitza argitsua izan behar da,argia naturala bada hobe. Etxe berriabaduzu, edo berritzeko asmoa baduzu,logela, egongela, sukalde eta komunanon kokatuko dituzun kontuanizateaz gain, argiztapenari buruzko azterketaahalik eta sakonena egiteakmereziko du. Egia esan, gaur egun dekoradoreeta dendetako saltzaileak zulaguntzeko prest egongo dira beti.Etxeak duen ‘energia’ garbia izan beharda baina, gaur eguneko etxetresnaelektrikoek ez dute horretan asko laguntzen.Horregatik, kanpoko argitasunaahalik eta gehien aprobetxatzeazgain (kortina oso argiak erabilita, adibidez,edota leihoak egunero ondo zabalduz),erabiliko dugun argitasunelektrikoa nahikoa izan behar da. Etxekotxoko ilunenek argitasun gehiagoizan beharko dute. Txoko ilunik ez laga;telebistarendako erosten ditugunaltzari handiek argitasun asko jatendute, adibidez, eta horretan argitasunosagarriak erabiltzea ona da, lanparatxiki bat, adibidez.Eta kontuz hezetasunarekin. Hezetasunmantxa bat agertzen denean, askotanez diogu garrantzi larregirik emateneta, ezkutatzeko aukera izanez gero,erloju edo koadro bat ipintzearekinnahikoa dela pentsatzen dugu. Bainaenergiarengan duen eragina handiada, hezetasun horrek gehiagora egingodu, beraz, margolariarekin aztertu,konpondu eta kentzea da bidea.Bidebarrieta, 28 - beh ea Tel. eta Faxa: 943 20 28 28Mugikorra: 653 113 309 / 669 531 358E-maila: ventanas.ona@gmail.comDesván DekorazioaA R O Z T EG I M E TA L I K O A , P V C ETA M I S T O AK O N P O N K E TA ETA M A N T EN I M EN D U Z ER B I T Z U ASan Agustin, 2Tfnoa eta Faxa. 943 203762


attrezzoPROIEKTUAK ERREFORMAK DEKORAZIOAArragueta, 7 Tel. 943 127 196 attrezzodecoracion@gmail.comSan Juan kalea, 5 943 700 216www.epocasukaldeak.comSUKALDEAK - BAINUGELAK - PROIEKTUAK - ERREFORMAK - DISEINUA


CASAMANIADEKORAZIOAerreformakproiektuakaltzariakgehigarria etxe apainketaetxe apainketa gehigarriagehigarria etxe apainketaetxe apainketa gehigarriagehigarria etxe apainketagehigarria etxe apainketa etxe gehigarriaapainketaetxe apainketa gehigarriaToribio Etxebarria, 14 Tfnoa. 943 20 42 59ecasamania@euskaltel.netF. PASCUALAROZTEGIA - EBANISTERIASUKALDE ALTZARIETAN ESPEZIALIZATUAKArane, 6tel. 943 20 61 64 / 943 17 19 7320600 EIBARwww.cocinaspascual.comZubiaurre, 36-38 beheatel. 943 17 68 2848260 ErmuaARMAIRU ENPOTRATUAK.Armairu enpotratuak zur mota guztietanDiseinu pertsonalizatuaErosotasuna eta espazioaZure dekoraziora egokitutako soluzioakAukera zabala zurezko akaberetan,eta baita kolore berezietan eta lakatuetan..SUKALDE ALTZARIAK.Fabrikatzaileak gara. Zure neurrirakosukalde altzariak egiten ditugu.Esperientzia handiena.Kalitate bermerik gehiena.Gure konpromisoa zurekin prezio onenean.Fabrikatzaileak izanda, gure prezioakmerkatuko lehiakorrenak dira.30 urtetik gora material eta merkatukozerbitzu profesional onenak eskainiz.


MUEBLESDE COCINAY BAÑOC O C I N A SbanatzaileaDiproca Ateen erakusketaIfar kale, 6 - beheaTel. eta Faxa:943 206 339Etxe-erreformetan 30 urtetikgorako esperientzia.Ateak, armairuak, oholtzak, ...Salmenta puntu ugariinguruko zonaldean.bizilekuetan adituakATEAKIsasi, 17 -behea- (Eibar)Tfnoa. 943 10 83 00 Faxa. 943 10 83 02ParketakAlfonbrakOsagarriakPinturakErrebal, 21Tel. / Faxa943 20 19 22Baglietto


Teilatuan ere leihoak aukeranArgitasunak duen garrantziabehin baino gehiagotan azpimarratzenda. Kanpotik datorrenargia aprobetxatu beharradago, argi naturala baita gure osasunerakogarrantzitsuena. Gainera, isolamenduona lortzeko ikerketa asko egindute leihoen munduan lan egiten dutenenpresek. Izan ere, hotza, beroa, zarata,hezetasuna zaindu behar ditugu etaisolamenduak horretan lagunduko du.Hau guztia kontuan izanda, gainera,gaur egun merkatuan dagoen leiho aukerahandia da, gure beharren eta aukerenarabera eskura izango duguna.Buhardila edo atiko batean sabaiakteilatuaren forma duela eta, askotanarazo handiak izan dira leihoak aukeratzerakoorduan, adibidez, baina gauregun gero eta eskaintza zabalagoa dago.Hala ere eskaintza honek berezitasunbat badu. Velux formako leihoakbeti izango dira pertsonalak, izan ere,leihoen enpresak kontuan izan beharkodu zer nolakoa den gure etxeko teilatua.Leihoa aukeratzerako orduan kontuanizango ditugu: kanpoko eta barrukopertsiana duen; barruko aldea egurrezkoaedo metalikoa izango den, etaisolamendurako aukera desberdinakdaudela eta egokia aukeratu behar dugulabizi garan ingurunearen arabera.Tamainari dagokionez, buhardiletakosabaian jartzeko aukeran ere aldaketanabarmena egin da. Izan ere, aspalditeilatuetan leiho txikiak bainoezin ziren ipini, baina hori guztiz aldatuda. Pertsiana kolore desberdinakerabiltzeko aukera izateaz gain, tamainahandiko leihoak jartzeko aukeraegoteak, logela bereziak, umeendakooso alaiak edo lan leku aproposa muntatzekoaukera dute gaur egun teilatuazpiko leku hauek.– Leihoak– Toldoak– Pertsianak– GarajeetakoateakETXEAN EGINDABidebarrieta, 48 - behea943 25 60 26faxa: 943 17 08 23Bizkaia etorb., 10 -behea943 17 14 52EIBARventanas-izarraitz@hotmail.comERMUAAstelehenetik aurreraZABALIKBidebarrietan


san juan, 16EIBARTf. 656756485E R R E F O R M A KD E K O R A Z I O AP R O I E K T U A KA L T Z A R I A Kproiektuak ✬ espazioak ✬ altzariak ✬ diseinua ✬ vintagefacebook-ean gaituzue1 9 6 4 . v i r g i n i a @ g m a i l . c o mEgo-Gain, 4 tel./fax 943 12 13 86 mamacas@euskalnet.net


22KIROLAKJosu Lahidalga Izarraitzen.Ipuruako hiru gimnasta podiumaosatzen HernaninBina eibartar,Izarraitzen etaAizkorriko mendilasterketetanAURREKO DOMEKAN JO-KATU ZEN IZARRAITZEKOMENDI-LASTERKETAN, MA-RATOI-ERDIKO distantziarenbueltan, Josu Lahidalga etaOscar Gisasola eibartarrekhartu zuten parte, 1.660 metrokodesnibela gaindituz. Etabeste bi, oraingoan Ander Barrenetxeaeta Jose RamonSousa, izango dira domekanjokatuko den XI. Zegama-Aizkorrimendi maratoian. Azkenhoriek 42.195 metro egin beharkodituzte helmugaratu bainolehen, aurretik 24 km basabide,10ʼ5 lur pistetako, 4ʼ5 gailurretakohaitzetan, bi autoenpistetatik eta asfaltozko bestekilometro bat egin ondoren.524 korrikalari izango dira Aizkorrin,5.472 metroko desnibelagainditzen: lau ordutik gorakolana irabazlearentzat.GIPUZKOAKO GIMNASIAERRITMIKAKO ESKOLARTE-KO B TXAPELKETAN GER-TATU ZEN HORI, alebin mailakobanakakoan. Elene Varelakjaso zuen urrezkoa bai sailkapennagusian eta baita sokarekinegindako ariketan, NahiaArguizek zilarrezkoa bereganatuzuen bai orokorrean bai esku-libreariketan, eta Teresa Migueleksailkapen orokorrekobrontzezkoarekinesku-librekourrezkoaere irabazizuen. Infantilmailan, NereaHernaninjardundako alebineta infantil mailakoordezkariak, eurenprestatzaileekin.Deza sailkapen orokorrekobrontzezkoaren jabe egin zen,uztaiarekin onena izan eta gero.Taldekako sailkapenei begira,alebin mailakoa 2. postuansailkatu zen eta infantil mailakoa3.ean. Bihar izango du hurrengoerronka Ipurua Klubak,federatu mailako Euskadikotxapelketan: han izango da NoeliaBediak eta Irati Yarzak osatutakotaldea.Panpo gogoan izan zuten AixolanAURREKO BARIXAKUAN FELIX ORMAETXEA “PAMPO”-RENOROIMENEZKO BIGARREN MARATOIA jokatu zen Aixolako urtegian.Proba amaitu ondoren, lora-sorta eskaini zieten bere emaztearieta familiari eta baita bertsoa bota (Trunboik eskainitako bertso hori3. orrialdean aurkitu dezakezue).Jone de Castro foballaria nabarmendu zenTALDEA BERE BIZKAR HARTU ZUENJOKALARI GAZTEAK eta, Urki B-k guztizkontra hasi zuen partiduari buelta ematea lortuzuen, amaieran 3na berdindu ondoren penaltietanirabazteko. Unben jokatutako neurketan,Intxaurdi hasi eta berehala 0-2 irabaztenipini zen markagailuan eta baita azkarerantzun De Castrok faltaz eskuratutako golari.Hala ere, Eibarko jokalariak bere kemenatalde guztiari kutsatzea lortu zuen eta, Andreaketa Mirenek sartutako golekin, partiduaberdindu egin zuten. Penaltietan eibartarrakizan ziren nagusi (4-2) eta De Castrok buruanebakiarekin amaitu zuen, baina gogotsu.Urkiren lehen taldeak, bestalde, 5-3 galduzuen Donostian jokatutako Gipuzkoako txapelketakofinalerdietako partiduan, azkenbost minutuetan erabaki zen partiduan. Horrelaamaitzen du denboraldia Eibarko foballeanhistoria egin duen taldeak: Eibar KEkizango du nondik fruituak atera etorkizunean.Zure irribarreakargitzen digu bideaBeti egongo zara gure bihotzetanZure lagunak12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.


Dantzaren bidez mina, tristura,atsekabea, ezintasuna… ekarrikodu Aukeran dantza konpainiakColiseora. ‘Gernika’ ikuskizunaeskainiko dute bihar 23.00etaneta bizkaiako herrian 1937anjasandako bondardaketa daislatuko dena. Eibarrekin loturaestua duen Edu Muruamendiarazda saioaren zuzendari etakoreog rafoa.- Nola liteke dantza den gauza eder batenbitartez, bonbardaketa bezalako gauzakrudel bat irudikatzea?Dantzaren bidez sentimenduak asmatzenditugu. Gure asmoa Gernikan, Eibarren etaDurangon gertatutako bonbardaketak dantzenbidez kontatzea zen, eta gure eraraegin dugu hori, dantzaren bidez. Gai gogorrada, sentimendu asko dagoelako horren gainean.Zaila da esplikatzen dantzaren bitarteznola kontatu daitekeen hain gauza krudela,baina nik uste dut lortu dugula. Normaleanez ditugu horrelako gai gogorrak jorratzengure ikuskizunetan, zaila delako, bainahau egiteko beharra sentitzen genuen.- Zer aurkituko du Coliseora zuen ikuskizunaikustera doanak?Gernikako bonbardaketan gertatu zenakontatuko dugu. Lehenik, bonbardaketabaino lehenago herria nolakoa zen azaldukodugu. Euskal Herriko herri gehienen modukoazen, girotsua, alaia; gainera, astelehenazen, azoka eguna, eta pentsa nolakogiroa egongo zen. Bikoteen eta jendearenarteko harremanak kontatzen ditugu, adibidez.Gero, bonbardaketaren momenturairisten gara, alemanak datozen momentura,EDU MURUAMENDIARAZ“Arg entinanneg arrezamaitug enuensaioa”bonbak, eta abar. Ostean, herria nola berpiztenden ikusiko dugu, herria bizi dela erakutsiz.Nola moldatuko garen istorioa kontatzeko?Hilerri batean kokatzen gara leheniketa bonbardaketan hil zirenek han gertatutakoakontatuko dute.- Lehen aldia izango da Eibarren ʻGernikaʼeskainiko duzuena, baina entseguakbai egin dituzue hemen.Euskadiko Gazte Orkestrak (EGO) hezkuntzaesparruan gabonetan egiten duenegonaldia aprobetxatuz, iaz eurekin entsaiatzenegon ginen. Gabonetako programa zuzenekomusikarekin egiteko asmoa geneukan,eta horregatik. Ondoren,pentsatu genuen ʻGernikaʼamaituta zegoela, baina Argentinaeta Uruguain bira egitekoproposamena jaso genuen.Oso ondo egon zen. Aurten,bonbardaketen 75. urteurrenadela-eta, 3 saio egingo ditugu.Ikuskizun polita da, sentimenduakazalera ateratzen dituena.Modu minimalistan dago egina,ia ez du atrezzorik, zuria etabeltza dira kolore nagusiak etaPicassoren Gernika koadroarekinjolasten dugu.- Argentina eta Uruguainegon zinetela aipatu duzu.Nolakoa izan zen esperientzia?Egia esan, ʻflipatuʼ egin genuen.Demaseko arrakastaELKARHIZKETAizan zuen ikuskizunak. Lehenengo saioaNecoechean egin genuen. Han ArgentinakoDantzarien Eguna ospatzen zen eta jendeugari batu zen. Negarrez amaitu genuen.Rosarion ere arrakasta izan genuen. Hangogiroa ez zen hain euskalduna, baina harreraoso ona izan zuen ikuskizunak. Montevideonere egon ginen eta antzokia bete eginzen. Benetan, ez genuen espero.- Eibarkoa izango da ʻGernikaʼ-ren azkensaioa?Ez, urrian Basaurin ere egongo gara etagehiago irtetzen badira, aurrera. ʻGernikaʼ-kez dauka amaiera datarik, historian gertatutakoadelako, gure oroitzapenean dagoelako,zerbait tristea izanik beti ikusi ahal izangodelako.- ʻGernikaʼ izenburua darama saioak, bainaEibar edo Durango izan liteke?Bai. Gernikan gertatutakoa da munduanpropaganda gehien jaso duena, baina Eibaredo Durango titulua izan zezakeen. Eibarrenfamilia daukat eta bonbardaketarenkontuaren inguruan eurekin berba egindut. Ez nuen pentsatzen hainbesterainokoaizan zenik Eibarren gertatutakoa. Demasaizan zen. Zentzu horretan, pertsonalkigogo handia ematen dit Eibarren aritzeak.Istorioa kontatzea nahi dut, ʻGernikaʼEibarren plazaratu, baina jendearen harreranolakoa den ere ikusi nahi dut. 11 urtedira Eibarren aritzen ez naizena. Azken aldianhezkuntza esperruan egon nintzeneta lehen aldia da Coliseoan arituko naizena.Berezia izango da.27...eta kitto! 12/V/18806 zkia.


28KULTURAA stebete darama martxan Eskolarteko AntzerkiJardunaldiak eta hurreng o ikuskizun profesionalaastelehenean eg ing o da 15.00etan HezkuntzaEsparruan. Madrilg o Manten Niditosen eskutik’Lucia la mag a’ eg ong o da ikusg ai eta aktoreenartean eibartar bat eg ong o da: Nerea Gomez.NEREA GOMEZ, aktorea:“Umeena oso publikozorrotza da”- Nondik nora doa aurkeztukoduzun ʻLucía la magaʼ antzezlana?Umeendako saio musikalada. Tirano batek bere hiria gobernatzendu eta dena artifizialada, ezin da amestu… Iratxobatzuek Lucía magoari deitzendiote berriz amesteko, gauzakerreal bihurtzeko, sua berrizexistitzeko, ilargia bueltatzeko,eta abar. Mezu positiboa daigorri nahi dena, bai maila ekologikoan,baita ilusioari dagokionez.“Ilusioa badago, konponbideadago” esaldia askoerrepikatzen da. Galtzen ari direnbaloreak berreskuratzeada nahia. Asko gustatzen zaitantzezlana, baita ikusle moduanere.- Zein da zure papera?Paper bi ditut: iiratxoetarikobat naiz eta baita ilargia ere.Azken hau, sua eta haizea bezala,tiranoak gobernatutakohiri horren kartzelan dago. GeroLucia magoa dator eta askegeratzen dira.- Nola sentitzen zara publikogaztearen aurrean?Oso gogorra da, publiko zorrotzadelako. Gustatzen zaieedo ez zaie gustatzen, erdizkaibili barik. Hasieratik ilusio aurpegiarekinengantxatuta ikustendituzu edo, aspertzen badira,jolasten hasten dira. Gustokoada gaiztoa irtetzean “eeeez!”oihukatzen dutela entzutea:ikuskizunean parte hartzendute. Saioa amaitzeaneurekin egoten gara eta osoemozionatuta etortzen dira gurekinargazkiak ateratzera…Oso polita da.- Madrilgo konpainia batenada ikuskizuna, baina zu eibartarrazara.Narruzko Zezenen egonnaiz bizitza osoan!- Zerk eraman zintuen Madrilera?Urte asko neramatzan NarruzkoZezenen. Euskal Herrianlanerako aukera gutxiagodago antzerki munduan etaantzerkigintza ikastera etorrinintzen Madrilera. Hainbatkonpainiekin lan egin ondoren,gure konpainia sortzea erabakigenuen, irtenbide moduan.Orain dela urtebetera arte nagusiendakoantzerkiak egitengenituen bakarrik..- Berezia da zuretzat Eibarrenajardutea?Eibarren aritu izan naiz hainbatalditan eta berezia da, bainabaita urduritasuna eta erantzunkizuna.Etxean jarduteakerantzunkizun kutsua dauka.Era berean, zure hurbileko jendearenlaguntza daukazu, bainaeurei gustatzea da nahi dudana.Berbalagunak DonostianBerbetan mintzapraktika egitasmoko hainbat lagun Donostianizan ziren joan den zapatuan. Eguraldi goibelari aurre eginez, Eibartiktrenez joan eta gero, katamaranean ibili ziren Donostiako badiainguruan. Alde Zaharrean ere paseatzeko aukera izan zutenBoulevard-ean bazkaldu aurretik. Bapo bazkaldu eta gero, taldekobatzuk erakusketa bat ikusteko aprobetxatu zuten eta beste batzuk,berriz, bueltatxo bat eman zuten Eibarrera itzuli aurretik. Euskarazberba egin, lagun berriak ezagutu eta ondo pasatzeko aukeraizan zuen euskaldunez eta euskaldun berriz osatutako taldeak.Lehenengo saiakera euriarengatik bertan behera laga ostean,barixakuan saio bikoitzean eskaini zuten Itxaropena, EibarkoBonbardaketaren 75. Urteurrena gogoratzeko programazioarentestuinguruan. Herririk herri erakusten diharduten ikus-entzunezkoarilaguntzen dantzariak eta Sostoa abesbatzako kideek jardunzuten eta lanak oso harrera ona izan zuen.“Axeri-boda” GernikanLEIRE ITURBEItxaropena Untzagara ailegatu zenGaur Juan Antonio Urbeltz eta Argia dantzari taldearen Axeri-Boda ikuskizuna eskainiko da Gernikan, Lizeo Antzokian etabeste batzuetan bezala han izango dira Kezka dantza taldeko dantzariak,Argia, Duguna eta Haritz taldeetako dantzariekin batera.12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.


Eibarko Koru Gaztea Kantuan saioan izango da biharIpurterre sariak banatu diraEGUAZTEN GOIZEAN BANATU ZIZKIETENSARIAK IPURTERRE IPUIN LEHIAKETAKOIRABAZLEEI, Hezkuntza Esparruko aretoan.…eta kitto! Euskara Elkarteak antolatutako ipuinlehiaketako irabazleak Joel Sierra (San Andres),Xabier Leteren eta Tina Turner-en abestiak interperetatuko dituzte biharko saioan.ORAIN EGUN BATZUK IRE-NE SACEDA EIBARTARRAETB1-EKO KANTUAN SAIO-AN IKUSTEKO AUKERA izangenuen eta zapatu honetan ereeibartarrak izango dira kantulehiaketanparte hartzen, oraingoantaldeka. Elena Martinekzuzentzen duen Eibarko KoruGaztea bihar 21.45etatik aurreraemango duten saioan abestenizango da, abesti bi eskaintzen:Xabier Leteren "Habanera"eta Tina Turnerrek abestenzuen "Proud Mary". Bestalde,gaur 22.45etatik aurrera kontzertuaeskaintzen egongo diraElgoibarren C.D. Debabarrenakantolatutako saioan. Izanere, Elgoibarko foball-areto taldeakasteburu osorako egitarauaprestatu du gaur hasi etadomeka bitartean, Maalakoplazan.Ariane Garia Garcia (Aldatze), Beñat Laskurain(San Andres), Lorea Legarreta (Aldatze), AlaitzGarate (Iturburu), Gorka Ordoño (Aldatze), AnderAvila (La Salle Azitain), Lucia Irigoien (Aldatze)eta Jone Olabarri (Mogel Isasi) izan dira. Irabazleezgain, ekitaldira joandako guztiak pozarren irtenziren ekitalditik, Tor magoak eskainitako ikuskizunarekinprimeran pasatu zuten eta.Gastronomia eta musika Abontzako jaietanGAUR 18.30-ETAN TXUPINAZO ETA SUZIRIE-KIN ABIATUKO DIRA ABONTZAKO ITTURRI-XAK ANTOLATUTAKO JAIAK. Ohikoari jarraituta,umeentzat pentsatutako ikuskizunarekin ekingodiote egitarauari: 19.00etatik aurrera Patxineta Potxin pailazoek "Ohitura onak" (euskaraz)eskainiko dizkiete gerturatzen diren ume guztiei.Ondoren, DJ Xaibor, 4. ardo-dastatzeak eta 4. patata-tortilatxapelketak osatuko dituzte gaurkoak.Bihar, berriz, egun osoan izango da zer egin11.00etatik aurrera: buruhaundiak, umeendakojolasak, txistorra-jana, txikiteoa, ardo-dastatzetxapelketa, 400 lagunendako paella, toka etaigel-toka txapelketa, karaokea, txokolate-jana,Gorriti eta bere abereak, Lisker taldea eta erretegierraldoia antolatu dituzte (ordutegia agendan,32. orrialdean). Eta domekan, jaiei agur esateko,Patxin eta Potxin pailazoen emanaldia izango da jaietan.lora-eskaintza eta Goruntz abesbatzaren partehartzeaizango dituen auzoko hildakoen oroimenezkomeza ospatuko da San Pio X.a elizan.KULTURAlaburrakESTHER GALARZARENERAKUSKETAErmuko Gaztela-Mantxa KulturAstearen 36. edizioa gaurabiatuko da, Esther Galarzaartista eibartarraren akuarelaerakusketa inauguratzearekinbatera. Ekainaren 2ra arteLobianon ikusgai izango denerakusketa gaur 19.30etanzabalduko dute.BANDA ETA TXISTULARIAKELKARREKINDomekan 12.30etan hasiko daColiseoan Cielito MusikaBandak eta Usartza TxistulariTaldeak elkarrekin eskainikoduten kontzertua. CarlosSánchez-Barbak eta JoseMiguel Laskurainek zuzendukoduten emanaldian honakoakeskainiko dituzte: "Antzinekominuetoa" (L. Aranburu), "Erritxikiko jaiak" (Arroitajauregi),"Goizeko izarra" (Gurrutxaga),"Lezea zortzikoa" (K.M Pinedo),"Idiarena" (J.M. Altuna),"Homenaje a Laskurain"(A. Ibarondo), "Txori kantak"(B. Laskurain), "Gora Uzkudun"(F. de Beobide) eta "Txikia"(J.M Gurrutxaga).AMAÑAKO DANBORRADAAurtengo jaietan egingo direndanborradetan parte hartunahi dutenentzat entseguakaurreko astean hasi zirenAmañako herri ikastetxean.Astero eguenetan izango dira,umeena 19.00etan etanagusiena, berriz, 20.00etan.Aurten nagusien danborradak20 urte beteko ditu.INGELES UDALEKUAKUrtero legez, 6-12 urtebitarteko Kutxako GaztetxoenElkarteko bazkidentzat"Ezagutu zure hiria ingelesez"eskainiko du Link Idiomas-ekuztailean, 2tik 30era(09.30etatik 13.30etara).Matrikulak 280 euro balio dueta izen-ematea maiatzaren30era arte egongo da zabalik.Informazio gehiagorakowww.kutxasocial.net helbiderajo daiteke edo 902540040telefono zenbakira deitu.29...eta kitto! 12/V/18806 zkia.


30KULTURAKezka dantza taldea Southampton-enAURREKO ASTEBURUANSOUTHAMPTON-EN (INGA-LATERRA) EKITALDI HUNKI-GARRIAN PARTE HARTZE-KO aukera izan du Kezka dantzataldeak, Basque Children of37'UK elkarteak antolatuta, gerrakoumeak Ingalaterrara bidalizituzteneko 75. urteurrenarenospakizunean. Ekitaldianparte hartu zuten lagunei harreraeginez, txistua, trikitixa etapanderoarekin ongi etorriaemanez ekin zioten egunariKezkako dantzariek eta ekitaldianbertan dantza saio laburraeskaini zuten. Arratsaldean,berriz, emanaldi nagusia eskainizuten Southampton-eko UnibertsitatekoLecture aretoan.Gerrako umeen historiarekintxundituta hasi zen Kezka etaBasque Children-en arteko harremanaorain urte batzuk. 70.urteurreneko ekitaldian Kezkakolau dantzari eta ElgoibarkoUdalaren Txistulari taldeko bitxistulari Southamptonen izanziren. Baina Kezkatik adierazidutenez, "Kezkako dantzari ohibatek, Nerea Mendikutek, lotuzituen erabat talde biak. Londresenbizi zela, kasualitatezelkartu zen gerrako umeen elkartekokideekin, eta harremanhandia egin zuen Jose MariaMartinez Coque gerrako umearekin,70. urteurreneko ekitaldienantolaketan burubelarrisartuz".Untzaga argazki estudioabilakatu zen zapatuanTalde bat baino gehiago izan zen urteroko galiziarren jaia girotzen. / LEIRE ITURBEAsteburu betea Galiziako jaiekinKLUB DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEAK MAR-TXAN DUEN ARGAZKILARITZA MAIATZEAN programazioari jarraituta,zapatu goizean argazki estudioa egon zen martxan Untzagan:nahi izan zuten guztiek bertan estudio-argazkia atera eta etxeramusutruk eramateko aukera izan zuten eta, horrez gain, Untzagakozuhaitzetatik Deporreko argazkilarien lanak zintzilizka ipini zituzten.Asteburu honetan ere jarraipena izango du egitarauak, gaurarratsaldean, 19.00etatik aurrera Jose Benito Ruizek natura argazkilaritzareninguruan emango duen hitzaldiarekin eta bihar egunosoan eskainiko duen tailerrarekin. Programako azken jarduera hilaren27an, datorren zapatuan egingo den Argazki Rallya izango da.AS BURGAS GALIZIAKO ETXEAK ANTOLATUTAKO XXIX. DIADAS LETRAS GALEGAS JAIEK ederto girotu zuten aurreko asteburuosoa Urkizu aldean. Urteroko martxari jarraituta, Galiziakogastronomia, musika eta dantza izan ziren protagonista nagusiaketa antolatutako ekitaldiek jende mordoa erakarri zuten. Bestalde,jaien egitarauaren barruan hilaren 6an jokatzekoa zen foball txapelketabertan behera laga behar izan zuten antolatzaileek eta partiduakbihar jokatuko dira, Ipuruako anexoan 12.00etatik 14.00etara.Foball-7 modalidadeko lau taldek jardungo dute, denak denenkontra: Eibar K.E, Eibarko Galiziako Etxea, Iruñeako C.D. Teresianoeta C.D. Allariz.Udako ikastaroetarako matrikulazioa zabalikEGUAZTENEAN AURKEZTU DITUZTE AURTEN 40 URTE BETETZEN DITUZ-TEN UEUren Udako ikastaroak eta izena emateko epea zabalik dago. UEUk egoeraekonomiko zailari aurre egin behar dion arren, azken urteetako ikastaro kopuruhandiena, 40 ikastarok osatutako eskaintza antolatu du, "bere lanaren beharrezkotasunaazpimarratu eta ahalik eta matrikula gehien lortzeko" asmoarekin.Ikastaroetatik 22 Eibarren (ekainaren 26tik 29ra eta uztailaren 9tik 13ra), Markeskuajauregian emango dira, 8 Baionan (uztailaren 4tik 6ra) eta 10 Iruñean (uztailaren16tik 18ra). Ikastaro guztiei buruzko informazio guztia www.ueu.org helbideanaurki dezakezue eta matrikula ere bertan bete daiteke.Bertsolaritza ikastaro irekiaHANKAMOTXAK BERTSOESKOLAK ANTOLATUTA,Iparraldean bertso eskolakematen urteetan jardundakoaden Karlos Aizpuruak bertsolaritzaikastaroa emango du datorrenasteko eguenean, hilaren24an, Portalean (3. solairukoikastaro gelan), 19.00etanhasita. Ikastaroa interesa duenedonorentzat irekia izango da.12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA31Zorionak, SUGAR,honezkero gure pototokurtetxua bete dau-eta.Muxu haundi batfamelixaren eta, batezbe, Beñaten partez.Zorionak, KEPA TelleriaSarasketa, gaur urtetxobat betetzen dozu-eta.Muxu erraldoiafamelixa guztiarenpartez.Zorionak, PAULE,gaur bost urte egittendozuz-eta. Pa potoluagure printzesarentzatfamelixa guztiarenpartez.Zorionak, MAIALEN,aurreko domekan hiruurte egin zenduazeneta.Maite zaittugunguztion partetikzorionak polittori!Zorionak, MARIA,bixar zortzi urteegingo dozuz-eta.Muxu haundi bataitatxo eta famelixarenpartez.Zorionak, GORKA,astelehenian zortziurte beteko dozuz-eta.Famelixa guztiarenpartez.Zorionak, KATTALIN,haraiñegun bost urteegin zenduazelako.Patxo haundi bataitatxo, amatxo,Xabier eta etxekoguztien partez.Zorionak, GORKA,hillaren 15ian bosturte egin zenduazeneta.Muxu haundi batfamelixaren partez.Zorionak, HODEI, atzozazpi urte eginzenduazen-eta. Muxubat etxekuen eta, batezbe, Oihanen partez.Zorionak, TELMA,domekan zurelehelengo urtetxuaegingo dozu-eta.Famelixa guztiarenpartez.Zorionak, UDANE,gure sorgin txikixak biurte egiñak dittu-eta.Famelixa guztiarenpartez.Zorionak, OLATZ,gure sorgiñ haundixakatzo zortzi urte eginzittuan-eta. Famelixaguztiaren partez.Zorionak, AIORAGoitandia, asteleheniansei urte egingo dozuzeta.Etxekuen partez.zineaColiseoan(1 ARETOAN)18an: 22.3019an: 19.45, 22.3020an: 17.00, 20.0021ean: 20.30”Mi hijo y yo”Zuzendaria: Philippe GuillardENARAk, gure etxeko poxpoliñak,urtetxua egiñ eban hillaren 22xan.Eta ensaiuak egitten dihardukandela amatatzeko!! Muxuhaundi bat etxekuen partez.(2 ARETOAN)18an: 22.3019an: 19.45, 22.3020an: 17.00, 20.0021ean: 20.30”Safe”Zuzendaria: Boaz YakinHILDAKOAK- Jose Mª Askasibar Lauzirika. 91 urte. 2012-V-6.- Adoradina Ferreras Morán. 84 urte. 2012-V-9.- Jone Bustinza Alberdi. 10 hilabete. 2012-V-10.- Ane Areta Lizarralde. 82 urte. 2012-V-10.- Jose Okamika Clementi. 85 urte. 2012-V-10.- Igor Vila Canales. 27 urte. 2012-V-11.- Angel Mª Arregi Cano. 51 urte. 2012-V-11.- Mª Luisa Zubizarreta Ostolaza. 89 urte. 2012-V-11.- Enrique Bolunburu Garate. 50 urte. 2012-V-13.- Enrique Elustondo Bergara. 67 urte. 2012-V-13.- Paula Ugarteburu Iriondo. 97 urte. 2012-V-14.(ANTZOKIAN)18an: 22.3020an: 20.0021ean: 20.30”Sombras Tenebrosas”Zuzendaria: Tim BurtonJAIOTAKOAK- Itsaso Núñez Pérez. 2012-V-5.- Amina Aiche Tnibar. 2012-V-6.- Unai Agudo Gutiérrez. 2012-V-9.- Vega Garzón Blanco. 2012-V-11.- Ekhi Castrillo Isasi. 2012-V-12.(ANTZOKIAN)20an: 17.00”Otra película de huevos...”Zuzendaria: Gabriel Riva...eta kitto! 12/V/18806 zkia.


32AGENDAhoroskopoaARIESBehin baino gehiagotan esatendiozu zure buruari bizitza gehiagobizi beharko zenuela. Ba horiegingo duzu hemendik aurrera.TA URUSUda ate-joka daukagu eta oraindikerropa ilunez beteta daukazuarmairua. Emaiozu beste kolorebat! Baztertu tristeziak, arren!GEMINIEz begiratu gehiegi etorkizuneraeta bizi ezazu unea. Azkenean,planak egiten pasako duzu bizitzabestela. Eta ez zara ohartuko.CANCERUmekeria batengatik hasarretu etaegunetan ez duzu pertsona horrekinberba egingo. Gero, hori bai, berrizadiskidetzea oso polita izango da.LEOBuruan dituzun kontuak argitzekoordua heldu da. Hartu zuretakoune baketsua eta ondo pentsatu.Gero, zure erabakiaren berri eman.VIRGOEz hartu zure kargu gauza gehiegi,gero ezingo baitituzu denak burutu.Beharrezko ekintzak egin eta, ahalbaduzu, gero gerokoak.LIBRABizitzak beste aukera bat emangodizu, baina pazientziaz itxaronbeharko duzu. Askotan, zurenahiak ez dira bapatean betetzen.SCORPIUSZure bizitzatik zerbait kentzekotan,zer izango litzateke? Ondopentsatu, laster galdera horrierantzun beharko diozu-eta.SA GITTARIUSGiro ederrean pasatuko duzuasteburua. Gehien maite duzunekinegongo zara egun hauetan eta unepolitak pasako dituzue elkarrekin.CAPRICORNIUSDena kontrolpean duzula pentsatukoduzu, baina gauza batek eskuetatikihes egingo dizu. Ea nola moldatzenzaren arazo txiki hori konpontzeko.AQUARIUSEgun bakoitzari bere onenaateratzen jakingo duzu. Umoreonarekin ibiliko zara eta gogohorrekin dena izango duzu alde.PISCISGoizean beltza dena, arratsaldeanzuria izan daiteke. Gauzak edozeinmomentutan aldatu daitezke. Beraz,ez kezkatu gehiegi eta egin zurea.Barixakua 18MUSEOENNAZIOARTE EGUNA16.00/20.00.-Sarrera doan eta MuseoarenArima, normalean ikustenez diren museoaren txokoakezagutzeko aukera.Armagintzaren Museoan(Portalean, 5. pisuan).INDIANOKUAGAZTELEKUA16.30.- Fruitu-irabiatuentailerra. IndianokuaGaztelekuan.MODA DESFILEA18.00.- Udaberri-udakonesken bilduma aurkeztekodesfilea. El CorteInglés-ean.ABONTZAKO JAIAK18.30.- Txupinazoaeta suziriak.19.00.- "Ohitura onak"Patxin eta Potxin-enikuskizuna euskaraz.20.00.- DJ Xaibor.21.00.- Jai gastronomikoa.4. Ardo-dastatzea eta4. Patata-tortila txapelketa.Abontzan.SANJUANAKPRESTATZEN19.00.- Sanjuanetarakojarduerak prestatzeko bilerairekia, JaixakHerrixakHerrixandako elkarteakdeituta. Montekasino parekoparkean.ARGAZKILARITZAMAIATZEAN19.00.- "Konposizioariburuzko hizketak" (hitzaldia),Jose Benito Ruizen eskutik.Portalean.Zapatua 19ARGAZKILARITZAMAIATZEAN10.00.- "Konposizioariburuzko hizketak" (tailerra),Jose Benito Ruizen eskutik.Portalean.ABONTZAKO JAIAK11.00.- Suziriak.Buruhaundiak.11.30.- Umeendakojolasak.12.30.- Txistorra-janaeta txikiteoa.13.00.- Ardo-dastatzetxapelketa.14.30.- Herri-bazkaria.400 lagunendako paella.17.00.- Toka eta igel-tokatxapelketa (Ipuruako jubilatuetxearen parean). Karaokeagazte eta nagusientzat.17.30.- Txokolate-jananagusientzat. Ipuruakojubilatuen etxean.19.00.- Txapelketetakoirabazleei saria banatzea.19.30.- Gorriti eta bereabereak.21.00.- Berbena, Liskertaldearekin.21.30.- Erretegi-erraldoia.22.00.- Berbena, Liskertaldearekin. Abontzan.GOAZEN PLAZARA11.00.- Trikitilariak.11.30.- Umeendakotailerra.13.00.- Danak Gantxillara.14.00.- Ekitaldia.14.30.- Herri bazkaria.Bazkal ostean kantuaeta dantza. Edaria, txistorraeta kamisetak salgai.Eibarko Herrirak antolatuta.Untzaga plazan.GANTXILLARENEGUNA13.00.- "TantanezTantan, euskaraz blai".Urkizutik Untzagaraino.TIRO-TXAPELKETA14.30.- Armeria EskolaMendeurrena saria tirotxapelketa.Arrateko tirozelaian (izen-ematea bertan).MODA DESFILEA18.00.- Udaberri-udakonesken bilduma aurkeztekodesfilea. El CorteInglés-ean.1948-an JAIOTAKOAK21.00.- 1948anjaiotakoen afaria. Chalchajatetxean.1ONBARDAKETAREN75. URTEURRENA23.00.- "Gernika, danzasobre lienzo", Aukerandantza konpainiarekin.Coliseoan.Domeka 20ABONTZAKO JAIAK12.00.- Auzoko hildakoenoroimenezko meza, loraeskaintzaeta Goruntzabesbatza. San Pio X.aelizan.KONTZERTUA12.30.- Cielito MusikaBandaren kontzertua.Coliseoan.Astelehena 21ESKOLARTEKOANTZERKIA15.00.- "Lucia la maga"(Manten Niditos Teatro).Hezkuntza Esparruan.Martitzena 22IKASTEN10.00.- "Astronomia",Esteban Estebanen eskutik.Armeria Eskolan.ESKOLARTEKOANTZERKIA15.00.- "Sialuk hartztxikiaren bidaia" (En La LonaAntzerki Taldea, Bizkaia).Hezkuntza Esparruan.Eguaztena 23IKASTEN09.30.- Mendi-ibilaldia,Oiartzundik Arditurrikora.Donostiara joatekoautobusaren irteera,Ego Gainetik.ESKOLARTEKOANTZERKIA15.00.- "Neskak, mendiaeta beste guztiak","Lapurketa prestatzen","Nagusi berria" (Mutrikukoinstitutua). HezkuntzaEsparruan.DANBORRADA19.00.- Danborradarakoumeen entsegua.20.00.- Helduenentsegua. Beistegi eraikinean(B. Sarasketa kalean).Eguena 24IKASTEN10.00.- "Astronomia",Esteban Estebanen eskutik.Armeria Eskolan.AMAÑAKODANBORRADA19.00.- Amañakodanborradarako entsegua,umeentzat. Helduenentsegua 20.00etan. Amañaherri ikastetxean.BERTSOLARITZA19.00.- Bertsolaritzaikastaroa, KarlosAizpuruaren eskutik(interesa duen edonorentzatirekia), Hankamotxak bertsoeskolak antolatuta.Portalean (3. solairuko ikastarogelan).IKASTEN19.30.- KaleetanKantuz-ekoen entsegua.San Andres elizakolokaletan.BONBARDAKETAREN75. URTEURRENA20.30.- "Balada deperdedores", Teatro Interiortaldearen eskutik. Sarrerak5 eurotan salgai. Coliseoan.12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak– Maiatzaren 27ra arteJOSE BENITO RUIZen “Diálogos sobrecomposición” argazki erakusketa. Portalean.XAVIER FERRER CHUST-en “Grabarka” argazkierakusketa. Portalean.SANTOS MORENO VILLAR-en “Alma de Cuba”argazki erakusketa. Portalean.– Maiatzaren 31ra arte31. ARGIZAIOLA LEHIAKETAko lanenerakusketa. Klub Deportiboan.DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEA.El Ambigú, Portalea taberna eta Untzagako jubilatuenean.– Ekainaren 3ra arteJULIAN OCHOAren “Cuba” argazki erakusketa.Arrate Kultur Elkartean.lehiaketak– Li (buru-hausgarriak).Apir ilar en 17tik au rr er a, umeen liburutegian(LH-ko 2. mailatik aurrerakoentzat).SUDOKUAfarmaziak18, barixakuaEGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)19, zapatuaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)20, domekaEGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)21, astelehenaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)22, martitzenaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)23, eguaztenaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)24, eguenaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)25, barixakuaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)4 DENBORAPASAK4 2 85 9 18 5 3 4 21 52 1 7 8 97 2 17 5 31 AURREKOAREN EMAITZAAGENDAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBA R-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DO-NOSTIA-EIBAR. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00.EIBA R-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBA R-GA STEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GA STEIZ-EIBA R. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBA R-IRUÑEA . Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBA R-A RRATE. Egunero: 15.30. Zapatuak:14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBA R. Egunero: 16.00.Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,13.30 eta 18.30.EIBA R-ELGETA . Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EI-BAR. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30.EIBA R-MENDA RO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBA R.Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etaraorduro eta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57.33...eta kitto! 12/V/18806 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Pisua salgai Eibar erdialdean (EibarkoTxikito). Logela bi, egongela,sukaldea eta komuna. Igogailuarekin.150.000 euro. Tel. 672-622774.– Atikoa salgai Eibarko Ardantzakalean. 72 m 2 . Logela bat, egongela,sukaldea eta komuna. 17 m 2 koterraza. Berria. Hegoaldera begira.Garajea eta trasteroa aukeran.212.500 euro. Tel. 647-952677.– Pisua salgai Amañako plazoletan.2 logela, egongela, sukaldea, komunaeta ganbara. Dena kanporabegira. 100.000 euro. Tel. 685-728995.– Pisua salduko edo aldatuko nukeBidebarrieta kalean. Handia, kanporabegira eta ganbararekin. Teilatuaeta fatxadak berritze prozesuan.Prezio interesgarria. Tel. 650-896485.– Pisua salgai Estaziño kalean. 81m 2 . Logela bi, egongela, sukaldejangela,komun bi eta trasteroa (8m 2 ). Igogailua. Guztiz berriztua etaaltzariekin. Tel. 660-739563.1.2. Errentan– Oporretarako apartamentua alokagaiEzkaray-n. Prest 4 lagunentzat.Igogailua, garajea eta igerilekua.Tel. 639-176239.– Pisua alokagai Elgetan. Ia berria.2 logela, egongela-jangela, sukaldeosotua eta bi komun. Tel. 606-083992.– Apartamentu txikia alokagai Donostianuztailerako. Hondartzarenondoan. 3-4 lagunentzat. 1.400 eurolau aste. Tel. 675-712886.– Hiru logelako pisua behar dut Eibarren.Tel. 652-532589.– Oporretarako pisua alokagai Santoñan.Logela bi. Inguru lasaia, hondartzetatikgertu. Tel. 669-980932.– Pisua alokagai Ubitxa kalean. 2logela. Igogailua eta kalefakzioa.Sartzeko moduan. Tel. 685-732596.2. Motorra2.1. Salgai– Roller 400S karabana salgai. Lonjangordetakoa eta egoera onean.4.200 euro. Tel. 679-310083.– Fiat Ducato autokarabana salgai.1994. urtekoa. 5-6 plaza. Oso egoeraonean. Guztiz ekipatuta. 15.900euro. Tel. 671-841563.– Mobilhome salgai Iratxen (Nafarroa).3 logela, egongela, sukaldea,komuna, portxea eta lorategia.Ureztatze automatikoa. Oso prezioonean. Tel. 670-593605.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan3. Lokalak3.1. Salgai– Lokala salgai Ubitxan. Kaletik sarrerazuzena. Argi instalazioa eta komunarekin.Tel. 617-688311. Maria.– Lokala salgai Urkizu dorreetan.85 m 2 . Prezioa adosteko. Deitu13.00etik 16.00etara eta 20.00etatik22.00etara. Tel. 943-201727.– Garajea salgai Asua-Errekan. Sarreraona. Tel. 670-793312.3.2. Errentan– Garaje itxia alokagai Jose AntonioGisasola kalean. Tel. 943-201140eta 610-698277.– Garajea alokagai Abontzan. 2. pisuan,garbitegiarekin. Tel. 617-736527.– Behaldea alokagai Ubitxan. 100m 2 . Argi-instalazioa eta komunarekin.Tel. 617-688311. Maria.– Garajea alokagai. Tel. 617-688311. Maria.4. Lana4.1. Lan bila– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 646-176549.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 636-423493.– Neska arduratsua eskaintzen danagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.675-607031.– Emakume arduratsua eskaintzenda nagusiak edo umeak zaintzeko.Tel. 634-887814.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 646-778839.– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako.Gidatzeko karnetarekin.Tel. 632-798768.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Tel. 632-910182.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Orduka. Esperientzia.Tel. 669-966611.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Baita asteburuetanere. Tel. 675-007271.– Neska arduratsua eskaintzen danagusiak edo umeak zaintzeko etagarbiketak egiteko. Esperientzia.Tel. 660-723780.– Neska arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko etagarbiketak egiteko. Esperientzia.Tel. 672-691958.– Neska euskalduna eskaintzen databernak, elkarteak eta pegorakgarbitzeko. Tel. 637-276278.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Tel. 699-232823.– Emakumea eskaintzen da edozeinlanetarako. Tel. 698-632922.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko, etxekolanetarako eta kamarera edo sukalde-laguntzailejarduteko. Tel. 618-444081.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna. Tel. 689-483646.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta pegorak garbitzeko.Tel. 679-912841.– Emakume arduratsua eskaintzenda umeak edo nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Baita gauezere. Tel. 633-150376.– Emakume arduratsua eskaintzenda umeak edo nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Baita gauezere. Tel. 671-431654.– Bikotea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta baserrikolanak egiteko. Esperientzia etaerreferentziak. Tel. 616-808319.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta baserriko lanak egiteko.Esperientzia eta erreferentziak.Tel. 616-808319.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta etxekolanetarako. Esperientzia etaerreferentziak. Tel. 616-808319.– Arotza eskaintzen da. Esperientzia.Tel. 654-453268.– Neska euskalduna eskaintzen daumeak zaintzeko. Tel. 670-251265.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak zaintzeko eta kamarerajarduteko. Tel. 634-256471.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak edo gaixoak zaintzeko etaetxeko garbiketak egiteko. Tel. 617-571210.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 695-144954.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Externa eta orduka. Tel. 626-068463.– Neska eskaintzen da garbiketakegiteko eta nagusiak zaintzeko. Externaeta orduka. Tel. 671-329852.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko. Externa eta orduka.Tel. 646-323154.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko. Externa eta orduka.Tel. 670-831279.5. Irakaskuntza5.2. Eskaintzak– Irakasle tituludunak LH eta DBHkoklase partikularrak ematen ditu.Esperientzia eta fakturekin. Tel.636-385156.– Magisteritzan diplomatutako mutilakLH eta DBHko klase partikularrakematen ditu. Tel. 651-503971.6. Denetarik6.1. Salgai– 2. eskuko Bugaboo-bee ume karroaerosiko nuke. Tel. 678-045605.– Bikiendako bi kapotadun aulkiasalgai. Fishwell markakoa. 450 euro.Tel. 669-346335.– Erropa lehortzeko makina salgai.Balay SP 817. 150 euro. Tel. 626-144098.– Umeak zaintzeko walkie-talkieak(Avent) salgai. Erabili gabe. 30 euro.Tel. 626-144098.6.3. Galdu/Aurkitu– Maiatzaren 4ean zilarrezko belarritakoaaurkitu nuen San Andresikastetxetik gertu. Tel. 943-200345.– Betaurrekoendako funda aurkitunuen hilaren 6an Arraten. Tel. 658-729228.– Musikako euskarazko liburua aurkitunuen Urkizu inguruan. Tel. 943-121373. Maite.6.4. Bestelakoak– Egunero Eibartik Donostiara lanerajoateko jende bila nabil. Eibarren07.00etatik irten eta Donostiatik(ospitaletatik) 15.00etan bueltatzeko.Tel. 656-764762.12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.


5 eguneko Teorikako ikastaro trinkoakZEZENBIDEORDUTEGIA:09.30-13.0015.30-20.30A U TOESKOLAGIDA-BAIMENAKSan Andres, 1 acTel. 943 20 34 45EIBAR

More magazines by this user
Similar magazines