Jaitsi ezazu azkenengo astekariaren PDF-a - Eta Kitto!

etakitto.com

Jaitsi ezazu azkenengo astekariaren PDF-a - Eta Kitto!

RPS 04/02DOKTOREAK: Antonio Murillo / Ainhoa Zulueta / Susana Sierra / Maitane G. Iñiguezhortz-zuritzeaIrazabal klinikanhortzak zuritukodizugu saio bakarreanPreziobereziak!!!ORDUTEGIA:Astelehenetik ostiralera: 08.00-22.00 / Larunbatetan: 10.00-14.00Julian Etxeberria, 12 - 1. Esk - Tfnoa. 943 20 85 52 - www.clinicairazabal.com - info@clinicairazabal.comS a n J u a n z o r i o n t s u a k ! ! !EIBARzurekinTXOKOLATE-JANA eta SARI-BANAKETAekainaren 21ean, 17.00etan


4 danon ahotanPaella lehiaketia urtero bezain arrakastatsua izan zan. LEIRE ITURBEUrkiko jaixetan beguardasolarekinEurixak atseden gitxi emon arren, giro onian pasau eben asteburuaUrkin. Programia aurreko urtietakuaren antzerakua izanda be,eguraldixaren eragiñez-edo, beste urte batzuetan baiño jendegitxiago ibilli da. Edozelan be, Arrateko Andra Mari ikastetxiaketa auzoko beste arkupiak jaixa salbatzia lortu eben.Egazelaiko etxietarakoizen-emotiaIpuruan, Egazelaixan egingo dittuen babes ofizialeko 62 etxiakbanatzeko zozketan parte hartu nahi dabenak hillaren 19rako eginbiharko dau horretarako eskaeria, Etxebiden izena emonda eukitziaez dalako nahikua izango. Izena emoteko eta bete biharrekobaldintzak zeintzuk diran ikusteko Etxebideren webgunera(www.etxebide.euskadi.net), Pegorara edo Gipuzkuako EtxebizitzaLurralde Ordezkaritzara jo leike eta bertan eskabidia aurkeztu.900 840 101 telefonora be deittu leike, astelehenetik barixakura08.30xetatik 20.00etara eta zapatuetan 09.00etatik 15.00etara.3 greba egun Metalak deittutaMetalgintzako hitzarmenaren aldeko burrukiak aurrera segitzendau Gipuzkuan eta, horren harira, datorren astian hiru egunetarako(ekaiñaren 17, 19 eta 21erako) greba deittu dabe LABek,CCOOk eta UGTk. Gure probintzian 50.000 bihargiñeri eragitendetsan ituna uztaillaren 7xan barritzeko asmua dake eta, horregaittik,egun horren aurretik metalgintzarako aldarrikapenak kaleraetara nahi dittue, horretarako hainbat mobilizaziño eginda.LankidetzabeketarakoeskaerakGobernuz Kanpoko Erakundierigarapen programetanerabiltzeko Udalaren diru-laguntzakeskatzeko epia uztaillaren8xan amaittuko da.Gaztien artian naziñoartekoalkartasuna sustatzeko ElkartasunBekak eskatzeko asmua dakenak be epe hori eukiko dabe.Informaziño gehixagorako www.eibar.net webgunera sartu edo Pegorarajuan leike.Garagardo jaixa domekara arteMartitzenaz geroztik egunerozabaltzen dabe Garagardo JaixaEibar Rugby Taldekuak. Betikolez, Untzagako karpara doiazenakgaragardo marka eta motadiferentiekin gozatzeko aukeriaeukiko dau eta hórreri laguntzekojatekorik ez da faltako,txarri-ukalondua, oillasko-brotxetak,saltxitxak eta hanburgesakhan bertan preparatzen dittue-eta.Gaiñera, zuzenekomusikia be entzun leike. RugbilarixakUrki taldia omendu dabeaurtengo inauguraziño-ekitaldixan....eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


danon ahotan5autuanDesfiliak edade guztietako jarraitzailliak izan zittuan. LEIRE ITURBEGaztiendako arropen desfiliaAurreko barixakuan udaberri-udako modiapresentatzeko desfilia egiñ eban El CorteInglesak. T. Etxebarriako denda pareko pasarelanjardun eben modeluak Green Coast,Easy Wear, Shana eta Fórmul@ Joven etxietakojantzixak erakutsi zittuen.62.900 euro dendarixeri laguntzekoMartitzenian siñatu zittuen merkataritzari laguntzeko hitzarmenak. Udalak 62.900 euro emondetsez: 12.000 euro Merkatu Plaza sustatzeko Eibar Merkataritza Gune Irekiari (EMGI) emondetsaz, 27.000 euro Dendarien Elkartearieta 23.900 euro EMGI-ri,ikastaro eta bestelakuak antolatzeko.Ana Aranberrik (EMGI) eta NekaneFernándezek (Dendarien Elkartea)siñatu zittuen hitzarmenak.Merkatu Plaziak, bestalde, astelehenianekingo detsa kanpaiña barrixari:zeozer erosten dabeneritxartelak oparituko detsez eta premixuakplazan gastatzeko erosketatxartelakizango dira.Martitzeneko siñadura ekitaldixa. S.H.ATZEGIKUEN JAIXADomekan Atzegi alkartekuakjaixa egingo dabe Eibarren.Debabarrenako XVI. FamelixenTopaguneko programia10.00etan hasiko da,San Andres elizan egingo danmeziarekin. Untzagan erretratuaetara eta gero, bazkaltzerajuango diraMARMITTAKUAEkaiñaren 25ian egingo dan XX.Marmittako Txapelketan partehartu nahi dabenak izenaemoteko azken eguna ekaiñaren19xa izango da (epia 14.30xetanitxiko dabe). Zuzenian Pegorarajuan biharko da edo, bestela,010 / 943708400 telefonozenbakixetara deittu. Gehixenjota 30 bikote onartuko dittueeta gitxienez bikotekidietakobat Eibarren erroldatutakuaizatia derrigorrezkua izango da.Hiru onenak garaikurra eta 90,60 eta 30 euro jasoko dittue.HelbideaURKIZU PASEALEKUA, 13Orbeako dorreetako1. solairua☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 04CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA1 Kardiologia2 Zirugia3 Dermatologia4 Dietetika eta Nutrizioa5 Analisi Klinikoak6 Ortodontzia7 Otorrinolaringologia8 Pediatria9 Psikiatria10 Neurologia (BERRIA)11 Barne Medikuntza12 Radiologia13 Urologia14 Traumatologia15 Koloproktologia16 Erizaintza17 Zoru pelbikoarenerrehabilitazioa18 Foto-depilazioUnitatea...eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


6 danon ahotanasteko224.458datuaeuro kostauko da PoloniaEtxeberrian igogailluaipintzia, aurreikusittako328.517 euruak baiño%31'6 gitxiago; 12'78metroko ibilbidia egingodau, 8 lagun edo 630 kilohartzeko ahalmenarekin.On Ekin sarixak banatu dittueEkingune alkartiak antolatutakoOn Ekin enpresa eta proiektulehiaketako sarixak aurreko astekoeguenian banatu zittuen Deportabernan, horretarako berezikiegindako afarixan: lehen ediziñohonetan lehelengo sarixa YanArte Designing enpresako NagoreTenak eruan eban, berak diseiñautakofianbreriari esker (afarirajuandakuak emondako diruari esker1.085 euro batu zittuen). Bigarrensarixa Idurre Zuazuak (ZualdaCertificaciones) jaso eban, eraikiñenenergixa-zertifikaziñorako proiektuari eskereta hirugarren sarixa Kerala estetikako YoannaNagore Tenak eruan zeban lehelengo sarixa, fianbrera batekin.Rochari emon zetsen, interneteko bideo-dendarilotutako proiektuarengaittik.GeltokiMarketazokiaEstaziñuanZona 10 alkartekuak Geltoki Market, bigarren eskuko azokiaantolatu dabe bixarko Estaziño kalian: 10.30xetan hasi eta15.30xak arte azokan parte hartzen dabenak eskindutakuakerosteko aukeria egongo da eta, horrekin batera, umiendako tallarrak,break-dance eta body-paint erakustaldixak, zuzenekomusika emanaldixak eta beste jarduera batzuk preparau dittue.Jatekuak batzeko kanpaiñaOin dala hillabete batzuk egindaben moduan, Eibarko Sozialistaktaldekuak atzera be janarixabatzeko kanpaiñia ipiñi dabemartxan, premiñia daken famelixerilaguntzeko asmoz: olixua,azukria, arroza, pasta, lentejak,garbantzuak, kontserbaketa holakuak emon nahi dabenak,Untzagako Casa del Pueblo-rajuan biharko dau, 2. pisura,produktuak bertan batzendihardue-eta. Azken egunaekaiñaren 20xa izango da.BaldosakaldatzekobiharrakEgunotan ToribioEtxebarria kalian etainguruan galtzadaharrixakaldatzen etakonpontzen dihardueeta, hori dala-ta,trafiko aldaketakegon dira. Bestalde,anbulatorixo parian eguan Toribio Etxebarriaren bustua lekuz aldatueta bere izena dakan kaliaren hasieran daguan lorategiraeruan dabe.Igerilekuak bixar ekingodetsa uda sasoiariEguraldixak aurten ez dau larregi laguntzen, baiña,edozelan be, kanpoko igerilekuak bixar ekingo detsaudako sasoiari eta iraillera arte egunero zabaldukodabe, 10.30xetatik 20.00etara....eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


elkarrizketa7ELIANA MODREGO (KZguneko arduraduna)“Oso beharrezkoaden zerbitzu publikoaematen dihardugu”Hileak dira edozein gairen inguruan berba egiten dugunean iapentsatu barik, automatikoki "murrizketak" berba nonbaiten sartzen.Krisi ekonomikoaren jatorri eta bestelakoak argitu barik jarraitzendute, baina bere eraginik zuzenena edozein talde, enpresa edoerakunderen aurrekontuak osatzeko orduan edozeinek ikustekomodukoa da. Izan ere, krisia hasi zenetik urtetik urtera gero eta dirugutxiago dago toki guztietan orain arteko proiektu kopuru berberakudeatu eta aurrera ateratzeko. Eta inor ere ez da libratzen.Murrizketak direla eta, orain hamabi urte jaio zen KZguneen proiektuosoa kolokan ikusten dute bertako beharginek, Eibarko arduradunakberak azaldu digun moduan. kzezitxi.blogspot.com.es bloga sortudute informazioa bateratzeko eta twitter-en @KZguneakEzItxi- Hainbat herritan KZguneenordutegia erdira murrizten hasidira, dinamizatzaile batzukkaleratu dituzte… zer pasatzenda?KZguneentzat orain arteegon den aurrekontu osoaEusko Jaurlaritzak erdira murriztudu eta, hortik aparte, ezdakigu askoz gehiago. EibarkoKZgunean orain artekomartxan segitzen dugu orainarte behintzat, momentuz ezzaigu inor etorri ezer aldatzendela esatera, baina ingurukoherrietan gertatutakoa ikusita,batek daki hemendik parebat hilabetera zer gerta daitekeen.Izan ere, gure ingurukoKZgune gehienetan ordutegiaerdira murriztu dute, 8ordutik 4 ordutara pasatuta.Gipuzkoan 8 ordu zabaltzenjarraitzen dugun bakarrenetakoakgeu gara, Zarautz eta Zumarragarekinbatera. Zuzendarialdaketarekin batera etorridira ordutegi murrizketaketa bestelako guztiak. Nikamatasun baja bat ordezkatzendihardut, adibidez, etanere moduan aldi baterakokontratuarekin gauden beharginekhasiera batean datorrenurteko ekainera arteko kontratuagenuen, baina orain,gauzak dauden moduanegonda, urte honetako abendurabitartekoa besterik ezdigute ziurtatu.- Jakin dugunez, behargin batzukkaleratu dituzte, ezta?Bai, hala da, sei edo zazpikalera bota dituzte eta besteei,ezertarako astirik eman bariketa aldez aurretik ezer azaldugabe, bapatean bulegorasartu zaizkie hiru aukera mahaigainera botata: zentruarenordutegia murriztuko dutelaeta,jornada osoko kontratuaizatetik jornada erdiko izaterapasatzea; KZguneko beharralaga eta Donostiara, erreleboetan,ordutegi horri dagokionsoldata aplikatu barik eta dietaknorberak ordainduta, Euskaltelenbeste proiektu baterabeharrera joatea; eta horietakobat ere ez onartu ezean,kontratua eten eta kalera joatea.Baina, jakina, lehen aukerabietan eskainitako lan baldintzekinados egon ez arren,kalera joatea aukeratuz gero,norberak hartutako erabakitzatjotzen dute eta, beraz, borondatezkokaleratzeei dagozkienbaldintzak aplikatzenzaizkio.- Nolakoa da KZguneko martxa?Nola funtzionatzen duzuebulegoan?Hemen zerbitzu mordoa etaera ezberdinetakoak eskaintzenzaizkie herritarrei, musutruk.Jende askorengana ailegatzengara, gure bezeroekoso adin tarte zabala betetzendute eta atzerritarrak, bertakoak,andrazkoak, gizonezkoak…denetarik izaten dugu.KZguneetan oso beharrezkoaden zerbitzu publikoa ematendugu. Adibidez, askori beharrabilatzera joan behar dutenerakokurrikuluma prestatzenlaguntzen diogu, edo atzerritarreieuren agiri eta bestelakoakeskaneatzen, internet bidezbidaltzen...- Besteak beste, hilero hainbatikastaro antolatzen dituzue,ezta?Bai, ikastaro eskaintza zabalaprestatzen dugu hilero etahorietan parte hartzea erabatdoan da, toki guztiak bete arteedozeinek dauka izena emaneta bertan landutako gaietantrebatzeko. Gainera, ikastaroakgaur egun erabilgarritasunhandia daukaten ingurukoakizaten dira: korreo elektronikoanola erabili, sare sozialak,IT txartela, argazkien tratamendurakoprogramak… KZguneetatikkanpo, beste edozeintokitan horrelakoak ikasteaoso garestia izaten da sarritaneta, beraz, hona etortzendiren askok ezingo luketeordaindu.Horrez gain, interneten doannabigatzeko aukera ereematen dugu, zerbitzua erabiltzekonahikoa da alta emateaeta egunero 45 minutuz internetenibil daiteke ezer ordaindubarik eta 5 orrialde inprimatuditzakete. Bataz beste,egunero 40 bat lagun etortzenzaizkigu hona interneterakonektatuta dauden ordenagailuetannabigatzera eta, hortikaparte, beti betetzen direnikastaro bakoitzeko beste hamarbat lagun-edo....eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


geure gaia9ALDAKETA NAGUSIÑAK– Ordutegi eta beste hainbaten gaiñeko erabagitzeko ahalmena estaduakberarendako gorde nahi dau, beste edozeiñi erabagitzekoahalmena ukatuta.– Legiaren zirriborruak ez dau gauza haundirik esaten Haur Hezkuntzarengaiñian– Lege barrixak ikasliak euren gaittasun edo ahalmenari begira alkarrengandikbereiztu nahi dittu 14 urte bete orduko, emaitzahobiak lortuko dittuen aitzakixarekin. Baiña Europan eredu moduraerabiltzen dan Finlandiaren kasuan ez dabe ikaslerik banatzen16 urte bete aurretik.– Euskeria eta euskal literaturia hirugarren maillakuak izatera pasaukolirakez. Lege barrixak hiru maillatan banatzen dittu irakasgaiedo asignaturak "garrantzixaren" arabera. Oiñarrizko irakasgaixetan(enborrekuetan) Hezkuntza Ministerixuak erabagiko leukeedukixen %100, baitta ebaluatzeko irizpidiak, gaittasunen lorpena,ebaluaziño estandarrak eta gitxieneko ordutegixa be, euskaladministraziñuari parte hartzeko aukerarik laga barik.– Ikasliak, etapa bakotxaren amaieran, eskoliak ezarritako azterketakgainditziaz aparte, ikastetxetik kanpoko espezialistak egindakoebaluaziñua be gainditzia derrigorrezkua izango da, aurreraegiñ ahal izateko. Europako herrialde gehixenetan ez da holakorikgertatzen.– Eskola ordutegixaren barruan erlijiñua ikastia (eta gainditzia) derrigorrezkuaizatia nahi dabe eta lege barrixan ordu gehixago eskintzenjakoz erlijiñuari tutoretzari baiño. Irakasgaixan zer ikasiElizak berak erabagigo leuke.– Musika, Plastika, Hiritartasunerako Hezkuntza edo Teknologixamoduko irakasgaixak desagertarazi nahi dittue.EibarkoLOMCE Eztaldiaklehelengopausuak emotendihardu eta,hitzaldixaemoteko, EliZubiaga etaRuben Iglesiasgonbidatuzittuen.ko emendakiñak edo zuzenketakegitteko tartia egongo da.Zuzenketa partzialak egittekotartia iraillian zabalduko dabelapentsatzen dabe eta, epiaamaittuta, parlamentura eruangoleukie testua, urrixan edoazaruan, horren gaiñeko debatiariekiteko.Pauso hórrek emonda legiaonartuko balebe, lehelengo fasebatian 2014-2015 ikasturtianindarrian sartuko leukiela pentsatzendabe, hurrengo ikasturtian(2015-2016) erabatezartzen amaitzeko.Edozelan be, eta autua politikuenesku egonda, Iñigo Urkullulehendakarixak LOMCElegia ezartzia "saihesteko" asmogarbixa agertu dau, beti beEusko Legebiltzarrak eta hezkuntzainguruko eragilliak babesaemoten badetse.%70erainoko deskontuak– Bidebarrieta, 10 –Tlf. 943 20 80 45Ekainaren 30eanITXIKODUGU...eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


10gaztekittoteen ajeakAitor Alfonso 19 urteko eibartarra azpitxapeldun geratuzen zapatuan Gernikan jokatutako Euskadiko fitnesstxapelketan. Hondartza-gorputzen mailan parte hartzekoasmoarekin joan zen lehiaketara, baina epaileek fitnessmailan parte hartzera behartu zuten, hori zegokiolakoan.Sustoa gaindituta, bikain jardun zuen, maila handiagokoaurkarien aurrean bigarren postuan sailkatzeraino. Horiizango da datorren urterako erronka: fitness-erakoburu-belarri prestatu, “akats guztiak zuzenduta”.- Zer moduz txapelketan? Itxaropenakbete ziren edo ezustekorikizan zen?Dena ezustekoa izan zen.Hondartza-gorputzetarakonengoen prestatuta, itxaropentsu.Baina epaileek fitnesseanparte hartu behar nuelaerabaki zuten. Hor beldurtuegin nintzen, aurkariak ni bainoprestatuago eta helduagoakere bazirelako. Eskerrak denaondo irten zela.- Zenbat urte kirola praktikatzen?Zergatik hasi zinen?Hiru urte daramatzat. Bieman ditut hondartza-gorputzeaneta hau fitnesss-ean. Lesiobaten ondorioz hasi nintzen:foballeko atezaina nintzeneta ukondoa min hartunuen. Errekuperatzeko, pesekin-etahasi nintzen eta ordutik.- Sakrifizio handiak egin behardituzu gorputzari eusteko?Dieta eta entrenamendu zorrotzakjarraitu behar dira.Karbohidratoakkontrolatu beharditugu, proteina asko hartu,grasak ezabatu. Txerrikiak etahalakoak guztiz baztertu beharditugu. Zeozer hartuta ere, berehalaerretzen dut, kirola egiteaasko gustatzen zait-eta.- Zenbat ordu sartzen dituzuastean?Astero lau aldiz entrenatzendut, ordubete bakoitzean.Lehiaketak gerturatzen doazenneurrian, hiru hilabete lehenagotik,bikoiztu egiten dutlan hori.- Zer du erakargarri kirol horrek?Fama txarrik?Duen ospe txarra esteroideekinlotuta doa. Egia esan, kaltegarriakdira gure kirolerako.Gorputz ederrak lortzean dagoerakargarritasuna.- Gorputza margotzen denboraasko behar duzue?Lehiaketa egunean bertanordu erdian prestatu zidaten.Bezperan oinarrizko kapa leunaeman nuen.- Zein egoeratan dago fitnessaEuskal Herrian?Gero eta jende gehiago gaude:iazko parte-hartzaileen kopuruabikoiztu dugu aurten.Neskei falta zaie aurrera egitekourratsa ematea.Aitor Alfonso(FITNESS KIROLARIA)"Fitness-akgorputza zaintzenlaguntzen du"EMAKUME ETA GIZONMODAZerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIAK O N F E K Z I O A K☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 202564...eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


LANBIDEPRESTAKUNTZARAKOizen-ematea zabalikEgur-zurgintzaren fabrikazioaren ingurukoak ikas daitezke.Azitainen, sasoi batean Lantegi Eskolahartu zuen etxean dagoenLanbide Heziketarako ikastetxeak2013-14 ikasturte berrirako matrikulazioamartxan dauka eta izena eman nahi dutenekekainaren 21era arteko epea izango dutehorretarako. DBH amaitu ez duten 16-18urte bitarteko gazteentzat bereziki pentsatutakozentruan doako ikastaroak eskaintzendituzte eta, aurreko ikasturtean egindakoarenbidetik, hurrengo ikasturtean ereespezialitate bitan trebatzeko aukera eskainikodiete izena ematen duten gazteei:sukaldaritza eta zerbitzari-lana irakatsikodute batetik eta egur-zurgintza (fabrikazioa,muntaketa eta akabera) bestetik.Zentruko arduradunen berbetan, "ematenditugun prestakuntza-ikastaroakDBHko graduatua lortu ez duten gazteentzakodira. Ofizioa erakusten zaie eta,lanaren osagarri legez, DBHko azterketakgainditzeko prestakuntza eta erdi-mailakograduaren sarrerakoazterketara aurkeztekoaukera ereematen zaie. Gainera,bigarren urtean,enpresetan praktikakegiteko aukeraizango dute". Kurtsoberria 2013ko iraileanhasi eta 2014koekainean amaituko da eta klaseak astelehenetikbarixakura emango dituzte,08.00etatik 14.00etara.Sukaldaritza eta zerbitzari-lana espezialitateaikastea aukeratzen dutenek, besteakbeste, janariak nola prestatu eta kontserbatu,errezeta erraz batzuk eta piskabat zailagoak nola egin eta horiek nola zerbitzatuikasiko dute. Eta egur-zurgintzarenfabrikazioa, muntaketa eta akabera moduluanhonako gaiak jorratuko dituzte: makinariareninguruko ezagutza, altzarien produkzioaeta zaintza eta egurzurgintzarakohainbat produktu.Azkenik, muntaketa,instalazioa eta produktuenaplikazioa ere landuko dute.Matrikula doaneta talde txikiakArduradunek diotenari jarraituta,"matrikula doan daeta taldeak txikiak. Ikasleeiorientazio pertsonalizatuaeskaintzen zaie, alor pertsonalean,bai prestakuntzareninguruan bai lan alorraren inguruan.Bestalde, ikasturteanzehar izaera ludikoko eta kulturalekohainbat jarduera antolatzendira eskolaz kanpo".gaztekittoSukaldaritza eta zerbitzari-lana espezialitatea aukeratu daiteke.11Matrikula egin nahi dutenek Pegoran hitzorduahar dezakete, 943-708400 telefonoradeituta edo pegora@eibar.net helbideraidatzita. Matrikula egiteko aurkeztubeharreko agiriak hauek dira: errolda-ziurtagiria,NANaren fotokopia, duela gutxiegindako argazki bat eta gainditu den azkenengoikasturtearen ziurtagiria.Eskualdean lanbide hastapeneko eskaintzaosatzen, Eibarko zentruarekin bateraErmua-Mallabiakoak elkarlaneandihardu. Ermuko ikastetxean ikas daitezkeenofizioak ibilgailu-konponketarako laguntzailea,ileapaindegi-laguntzailea etamekanizatuko langilea dira. Ikastaro horieiburuz informazio gehiago eskuratu nahiduenak 943176422 telefonora deitu dezake.Lanbide hastapenerako zentroa 1989.urtean sortu zen Lanbide Hastapena izenarekin;orduan Ikasbat-ek, Debegesariatxikitako erakundeak kudeatzen zuen.1995. urtean, egoitza Elgoibarren izanarren Eibarko Udalaren eskuetara pasatuzen eta 2011. urtean Eibarrera etorri zen,behin betiko gure herrian geratzeko. Lehenagoklase teorikoak Ondamendiko(Ermua) haurtzaindegi zaharrean ematenziren eta klase praktikoak Azitainen, hiltegizaharraren instalazioetan. Aurrerantzean,baina, jarduera osoa Azitainen eskainikodute.San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraAire berriak!Aire berriak!Estaziño, 4943 254776Bidebarrieta, 28☎ 943 20 79 73...eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


Gremioenlanak ALTUERANAldamiorik gabeko lanak altueranErrekatxu, 11 - beheaTel. 674 81 41 65 / 615 74 97 81www.eibarvertical.eseibarvertical@eibarvertical.esAROTZAKEgurrezko motaguztietako lanakMilaflores 10IÑAKIAteak - TarimakAltzariakTfnoa. 943 20 35 55ELEKTRIZITATEAALBERTO ELEKTRIZITATEADASILVAALBERTO@HOTMAIL.ESINSTALAZIOAK ETAMANTENIMENDUATfnoa. 943-530356Mobila 688-674242Barrena, 21 - 3. AANTENAKinstalakuntzak eta konponketakantenak - telebistaBidebarrieta, 37balatz@euskalnet.netEgo Gain z/gTfnoa. 943 12 73 50Faxa. 943 20 73 60www.trinmer.comTfnoa. 943 20 05 08Faxa. 943 20 04 94TELEKOMUNIKAZIOANPROFESIONALAKSUKALDE ALTZARIAK✸AROZTEGIAIparragirre AnaiakF. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27Tailerra: Apalategi auzoa Tel. 943 12 01 92Mobila: 657 79 56 78aluminiozko eta PVC-ko aroztegiabaita toldoak, gortinak, estoreak etabarTxonta, 30 - 1. eta beheaTfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50ERAKUSKETAEIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)Matsaria 2ELEKTRIZITATEA 7. pabilioiaMuntaia etaTel. 943 70 08 95Fax. 943 82 00 27proiektu elektrikoakwww.electricidadguria.comEgo-Gain, 9 ac.ARGIZTAPENA,KONPONKETAKETA INSTALAZIOELEKTRIKOAK677 51 24 62943 20 06 97GARBIKETAKLimpiezaMultiservicioEibarSuperfiziemota guztietakogarbiketa etamantenimendu zerbitzuaTfnoa. 943 254 615Mobila 688 609 171Barrena, 21 - 1. FTREJOGARBIKETAK S.L.Tel: 943-752557Faxa: 943-75255616 Postakutxatila - SoraluzeGarbiketa etamantenimendua


Informazio gehiagorako943 20 67 76HODI-LIBRATZEAKITURGINTZAPINTURAK— Hodi-libratzeak— Saneamenduen garbitzeapresio handiko makinariarekin— Ur ateratzea ufalen ondorenwww.desataxcos.comLARRIALDIETARAKO (24 ordutan): 673 304 222IGELTSEROAKIGELTSERITZAFontaneríaJardinesGasaKalefakzioaKlimatizazioaEguzki EnergiaTel. 943 206 913615 782 638615 782 637Fax. 943 254 929Jardiñeta, 11 Bfontaneriajardines@euskalnet.netTfnoa. eta Faxa.943 20 05 94T. Etxebarria, 8 - beheaPintura orokorraMargotutako paperakZoruen kolokazioaPVC zoruakMaketakAlfonbrakKortinakEtxerakoakOsagarriakbagliettoPINTOREAKZoru mota guztiakPinturakDekorazioaErrebal, 21 Tel/Fax: 943 20 19 22CAMILOALVAREZJardiñeta, 25 - behea620 060 104 (Ernesto)600 465 789 (Fran)OROKORREAN– Barne erreformak(sukaldeak, bainugelak, leihoak etb.)– Gremioen koordinaketaMUGICAITURGINTZAAIRE EGOKITUA, ITURGINTZA,GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUENERREFORMAK ETA ABAR…HANSGROHE KANILEN BANATZAILEAZORU ERRADIATZAILEAEGUZKI-ENERGIAEgigurentarren, 18Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24PINTURASARRATE, S.L.● NexaAutocolor● Pinturaindustriala● 3MproduktuenbanatzaileaMATSARIA, 34 behea - Aparrate@terra.esTel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAKIGELTSERITZA ETAGREMIOEN KOORDINAKETAAzitain Industrialdea, 3 H PabilioiaTfnoa. 943-120108www.irazabal.netKRISTALAKTAILERRA: ERREKATXU, 3anKRISTAL ARLOKO SOLUZIOAKc.acha@euskaltel.netERAKUSKETA: Arikitxaneko Zubia☎ eta faxa:943 20 39 03Sostoa, 16 ac beheaTfnoa. eta Faxa. 943 700 900Mobila. 656 784 396VICTOR GONZALEZ FRAIZPINTURAOROKORREANBARNE eta KANPOkodekorazioa eta pintura,FATXADAK, PINTURA BEREZIAK,ENPAPELATUAK, GOTELÉ...Bizkaia Etorbidea, 9 -ERMUA-696-565394 / 943-030540victor-fraiz@hotmail.com


14 kulturaAsteburu beteasanjuanetarako girotzekoSanjuanak ate joka ditugu etagaur bertan aurkeztu dutenegitarauak jasotako jarduerabatzuk asteburu honetan egingodira: gaur 19.30etan DantzariEguna hartuko du Untzagak,Kezka dantza taldekoeneskutik. 20.00etan, berriz, Ipuruakiroldegian SanjuanetakoXXV. Igeriketa txapelketa jokatukoda eta ordu berean, bainaColiseoan Eibarko DantzaGaraikide taldeak emanaldiaeskainiko du. Eta gauean,22.00etan hasiko da Astelenafrontoian Gasteiz Sportek antolatutakoBoxeo Gaua.Bihar goizetik ekingo zaieekitaldiei: 09.00etan mustrakotxakurren probintziako txapelketaegingo da Arraten;11.00etan Hezkuntza EsparruanXXII. Tiro Txapelketa jokatukoda, haizezko armekin;18.00etatik 21.00etara Ipuruakiroldegiak Eibarko Hiriasquash sariaren finalak hartukoditu; eta 18.00etatik 20.00-etara arku-tiroa egingo duteUrko arkularien klubekoekTxaltxa Zelaiko kioskoan.Domekan berriz ere goizetikekingo zaie jarduerei: 10.30-etan Eibarko lV txikien duatloiaErrekortadoreen jaialdia izango da domekan, 18.00etan hasita.Marques de Sakaren zezenak emango dute jokoa.irtengo da Untzagatik; 12.30-etan Coliseoan Isabel Laspiurrenikasleek piano kontzertuaemango dute; ordu berean, bainaUntzagan, Ipurua GimnasiaErritmiko taldeak erakustaldiaegingo du; eta arratsaldean,18.00etatik aurrera errekortadoreenjaialdia hartuko du zezenplazak, Marqués de Sakarekin.Sagarzazuren margolanakTopalekuanEgunotan Topalekuak hartzen duen Javier Sagarzazuren margoerakusketa astelehenera arte (hilaren 17ra arte) egongo da ikusgai,asteburuan 12.00etatik 14.00etara eta 19.00etatik 21.00etaraeta gaur eta astelehenean 19.00etatik 21.00etara.Artea ikasbide ArratekoAndra MarinBeste kurtso batzuetanegindakoaren bidetik, ArratekoAndra Mari ikastetxeko2. zikloko ikasleek "ArteaIkasbide" proiektuanparte hartu dute amaitzeardagoen ikasturtean, erretratuanikus dezakezuen lanasortzeko beharrean. Artelanaastelehenaz geroztikBilboko Guggenheim museoandago ikusgai, proiektuberaren baitan sortutakobeste artelan batzuekinbatera. Erakusketa abuztuaren25era arte egongoda martxan.Sagarzazuren lanak astelehenera arte daude ikusgai. LEIRE ITURBEIkasturte amaierakoerakusketa PortaleanDibujo eta ZeramikaUdal Eskolakoek ikasturteaamaitu duteeta, urteroko martxarijarraituta, erakusketaipini dute ikusgai Portalean.Ekainaren 18raarte egongo da bisitatzekoaukera, martitzenetikdomekara,18.30etatik 20.30etara....eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


kultura15Udako ikastaroak aurkeztu dituzteMarkeskuan (erdiak Eibarren izango dira)Eguaztenean aurkeztu zituzten41. udako ikastaroakMarkeskuan Karmele ArtetxeUEUko zuzendariak eta IratiIciar UEUko udako ikastaroetakoarduradunak. Iazko arrakastaerrepikatzeko asmoz,inoiz baino ikastaro gehiagoprestatu dituzte: 41 ikastaroetatik20 Eibarren bertan(Markeskuan) emango dira,bederatzi Baionan, 11 Iruñeaneta bat Gernikan: “Sei jakintza-arlotanbanatu ditugueta ikastaroekin batera hirujardunaldi antolatu ditugubaita ere".Urteroko moduan, hainbatUdalek (Eibarkoak tartean)Irati Iciar eta Karmele Artetxe izan ziren aurkezpenean. LEIRE ITURBEeta beste erakunde batzukdiru-laguntzak emango dituzte.Izena emateko epeajadanik zabalik dago etaikastaro bakoitza hasi bainoastebete lehenago itxiko dute.Informazio zehatza eskuratzekoeta matrikula betetzekowww.ueu.org helbiderajo behar da.laburrakGAZTELEKUAGaur hasiko da hilaren 22anegingo den sanjuanetakoafari-meriendarako izenemateko epea Indianokuagaztelekuan (azken egunahilaren 20a izango da). Biharzapatua Txaltxa Zelaiko arkujaurtiketan parte hartzekoasmoa dute, bestalde etadomekan Play eta Wii-anjarduteko aukera izango da.MATRIKULA ITZULTZEAUdal Euskaltegikomatrikularen %50 itzultzekoeskaerak Pegoran eginbeharko dira, ekainaren22tik uztailaren 11ra(biak barne). Informaziogehiagorako www.eibar.nethelbidera jo daiteke.Sostoakoak edertoValladolidenAurreko asteburuan Valladoliden izan ziren Sostoaabesbatzako hainbat lagun, hango Euskal Etxekoekgonbidatuta. Bidaia turismo piska bat egiteko etaSan Miguel eta San Julian elizan kontzertua ematekoaprobetxatu zuten eibartarrek eta, handik bueltan,ondo baino hobeto ibili zirela kontatu digute.EH Sukarra,LendakarisMuertos etaVendetta AmañanUztailaren 5ean 23.30etatik aurrera EH Sukarra, Lendakaris Muertos eta Vendettataldeak Amañako plazan egongo dira kontzertua ematen. Betiko moduan,musutruk izango da, baina antolatzaileek bono-laguntzak atera dituzte,ordaindu beharreko gastuekin lagundu nahi dutenentzat. Hilaren amaieranaurkeztuko duten jai egitarauan jasotako beste batzuk Raices Navarrasenjotak, Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoen ikuskizuna eta Golden AppleQuartet-en emanaldia dira.Euskal Herrikopanoramikak UntzaganGaur 19.30etan zabalduko dute Untzagako jubilatu etxeanEiner Rodriguez Ponceren "Euskal Herriko panoramikak" argazkierakusketa. Uztailaren 7ra arte martxan egongo denerakusketa astelehenetik barixakura 19.15etatik 21.15etarabisitatzeko aukera izango da eta zapatu eta domeketan, berriz,12.00etatik 14.00etara eta 19.15etatik 21.15etara....eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


16 kirolaAitor Arakistain gidarianagusi Udanako igoeranEscuderia Eibarko Aitor Arakistainek beste garaipen bateskuratu zuen mendi sailkapenerako baliagarria zen Udanakoigoeran. Probaren 8. edizioan, bera monoplazetannagusitu zen moduan, David Ardions onena izan zen turismoetan.Euriakmugatutako proban, Arakistainen atzetiksailkatu ziren Joseba Iraola eta Arkaitz Ordoki. Klaseeibegira, honakoak izan ziren garaileak: 1ean, Iñaki Racamonde;2an, David Ardions; 3an, Gorka Idigoras; 4an,Pablo Pelaez; 5ean, Ekain Eizagaetxeberria; 6an, Lebeiti;7an, Aitor Arakistain, Silver Car S2 auto batekin; eta 8an,Aitor Zabaleta. Historikoetan, Rafa Díaz nagusitu zen; etaFormula Libreko Euskal sarian, Txus Jaio.Aitor Arakistainek Silver Car S2 auto batekin irabazizuen Udanan.Kalamuako ordezkari bigerriko beltzaren bilaZapatuan Tolosako Usabal kiroldegian jokatutako judokogerriko beltzaren azterketan, Julio Gallegok gerriko beltza6. dana eskuratu zuen eta Iñaki Manzisidorrek 1. dana;Manu Agirre epai-mahaian jardun zuen.Aurreko asteburuan, bestalde, Ondarroako infantil mailakoXXIII. torneoan Kalamua klubeko hainbat ordezkariizan ziren eta hor Markel Simonek, Koldo Estenagak etaGaizka Merino urrezko domina bana eskuratu zuten. Eurentaldekideek zilarrezko beste domina bi eta brontzezkobost ekarri zituzten Eibarrera.Oñatin jokatutako finaletan, Klub Deportiboko bikote biak izanziren garaile: Mikel Azkargorta, Ander Sanchez, Aner Berserandi,Mikel Camina eta Kepa Simon.Udaberri Torneoko hirufinalerdi bihar KiroldegianAurreko asteburuan garaile irteneta gero, Deporreko hiru ordezkariizango dira biharko finalerdikokanporaketetan: Narbaizak ZaldibiakoOria izango du aurkari, LarraurikZumarragako Izagirre etaZubizarretak Bergarako Diez.Jaialdia 16.15etan hasiko da.San Juan torneoak, bestalde, finalerdietakobigarren jardunaldiabiziko du martitzenean Astelenan,19.15etan: hor Bengoetxea etaUnamunzaga eibartarren artekolehia izango da 4 eta erdiaren barruaneta Zubizarreta-Txurruka etaLarreategi-Iñarraren artekoa binaka.Aurreko jardunaldian, Zuazuak(kaiolaren barruan) eta Arrizabalaga-Agirresarobeklortu zuten 22anfinala jokatzeko txartela.Saskibaloian probatzeko aukeraHori da Katu Kalek eskaintzen diena kirol horretan jardutea nahi dutenei.Taldeak trantsizio denboraldia egin du eta, goiko aldean ibiltzekoasmoa bazuen ere, azkeneantaularen erdi aldeansailkatu da. Lesioak izandira negatiboena eta Iñigorenaportazioa, bestalde,arlorik baikorrena.Denboraldia amaituta, taldeakentrenatzen jarraitzendu kiroldegian, martitzeneta eguenetan, 20.00-etatik 21.00etara: interesatuokbertara joan eta probaegin dezakezue.Waterpoloko alebinakGipuzkoako txapeldun berriroZapatuan Hernanin jokatutakolau finaletatik, Urbat-Urkotronikekoekalebinetako txapela jantzizuten, Waterpolo Donostiri 11-9irabazi eta gero. Infantil, kadeteeta jubenil mailakoek azpitxapeldunizatearekin konformatu beharizan zuten. Denboraldia amaitzeko,uztailean jokatuko direnMutrikuko eta A Coruñako nazioartekotorneoak geratzen zaizkieUrbatekoei....eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


kirola17Korta anai-arrebak lehenak GaldaramiñonIñakik ordubete 11 minutu eta14 segundo behar izan zituenibilbidea osatzeko eta Maiderrek1h29’47’’. Gizonezkoetanminutua eta 20 segundo kenduzizkion irabazle azpeitiarrakZestoako Ion Alberdi bigarrenari;emakumezkoetan, baina,gauzak estuago joan ziren, etaAtzegikoen ibilaldian parte hartu zutenak.azpeitiarrak azken metroetan lortu zuen AitziberUrkiola eibartarra aurreratzea (azkenean 8 segundokotartea izan zen euren artean). Guztira 125parte-hartzaile izan ziren, euretatik 34 Eibarkoak:Igor Gallastegi izan zen onena, 10. postuan.berriakSQUASH-AGaur eta bihar Eibar Hiriasquash txapelketarenX. edizioa jokatuko daIpurua kiroldegian. 32 partehartzaileizango ditu, tarteaneuskal ranking-eko zortzionenetik zazpi. Eibarkohamar jokalari izango dira:Alberto Ferreiro, Jon Losada,Sergio Salgado, Jon Arana,Oscar Ferreiro, AndoniEtxebarria, Ander Curiel, JoseGallastegi, Enrike Lopez etaFernando Valenciano.Arantzazu-Aizkorri-Otzaurte euripeanEguraldi hori egokituzitzaien Klub Deportibokomendi taldekoazken irteeran partehartu zutenei. 37 lagunizan ziren eguraldiarenaurrean kokilduez zirenak eta, ondobustita izan bazenere, mendi ibilbideaamaitu zutenak.F. Fernandez, Biribai eta Astigarragaeibartarrak. PERIKO IRIONDOConcepto Egilek ezetz esan dio 2. mailariBizi dugun egoera ekonomikoak bultzatuta,areto-foballeko Debabarreneko talde nagusiakuko egin behar izan dio kantxan lortutakomailari eta datorren denboraldian aurtengomaila berean jarraituko du. Hori bai, 25 urteegiten duen taldeak Espainiako Kopanparte hartzeko eskubidea izango du eta, dagoeneko,entrenatzailea fitxatu du: Jota Arregi,Gasteizko Atenea taldetik datorrena, hanibilbide luzea egin eta gero.UDALETAKO KIROLABi egun hartu zituztenColiseoan egin ziren“Udaletako kirola: ereduarenberrazterketa” gaiareninguruan Udaletako KirolPolitiken Jardunaldiak.Amaitzeko ekitaldianhorrelako topaketakantolatzen ibili zen MiguelDiego zena omendu zuten.DUATLOIADomekan, 10.30etan hasita,jokatuko da gurean Deltecokantolatutako IV. DuatloiTxikia. Benjaminak izangodira lehenak parte hartzen,alebinekin jarraitu eta infantilekinamaitzeko. ProbaUntzaga, T. Etxebarria etaCalbeton kaleen arteanizango da.MARIA ETXEBERRIA ZULOAGA(BONI LARRAÑAGA “PLAENTXI”REN ALARGUNA)1. URTEURRENA (2012-VI-16)ZURE irribarre eta samurtasunabetirako izango dira GURE ARTEANZure familia...eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


18 kirolaIbai Diez Gipuzkoakotxapelduna hiru-txirlotan42 txirlorekin, San Migueleko Unai Elorzak eta LasturrekoGotzon Urangak baino bi gehiagorekin, irabazi zuen Asola-BerrikoIbai Diezek Gipuzkoako hiru-txirlo txapelketaren44. edizioa. Emakumezkoetan Floreagako Idoia Muñozizan zen onena, nagusietan Asola-Berriko Bittor Astigarragaeta jubeniletan beste eibartar bat, Egoitz Blanco.Hilaren 22an Lehendakari Saria izango da jokoan AzpeitikoGarmendipen, Gipuzkoako 64 onenen artean.Irati Yarza, Miriam Blanco, LorenaHolgado eta Jennifer Hernández.IpuruakogimnastenerakustaldiaUntzaganUrtero ohikoa denez, Ipurua klubekogimnasten taldeak lehiaketetanaurkezten dituzten ariketa batzuketa okasiorako prestatutako bestekoreografia batzuk erakutsiko dituzteUntzagan domekan 12.30etatikaurrera. Klubak jarraitzen du sariakeskuratzen eta, horrela, amateurmailako Euskadiko txapelketan LoreaArmendariz eta Graxi Arregi azpitxapeldunizan ziren kadeteetaneta jubeniletan, hurrenez hurren.Etziko erakustaldiak entrenamendurakobalioko die hilaren 20an ValladolidenEspainiako txapelketanjardungo duten Blanco, Hernandez,Holgado, Yarza eta Bediari.Eibarko kardantxiloakonenak AzitainenEibar KE-k aurrerapausu handia eman zuen Carlos TartierenOviedori 1-2 irabazita. Bihar, 19.30etan, Ipuruan jokatuko den itzulerakopartidurako tartea dute eibartarrek emaitzarekin jokatzeko;hala ere, klubean ez dute “konfiantza larregirik nahi”. Sarrera guztiaksalduta, Ipurua lepo beteko da eta segurua da Oviedotik erezaletu mordoa etorriko dela. Eskozia La Bravak hainbat ekitaldiantolatu ditu partidua girotzeko: 12-00etan, herri-poteoa, Koskorrenhasita; 15.00etan, bazkaria Eibar Rugby Taldearen karpan;18.00etan, peñen kontzentrazioa Untzagan eta kalejira Ipuruaraino;18.45etan, Ipuruan sartu animatzen hasteko; eta 19.25etan,konfeti jaurtiketa.Jose Luis Fdez. Goikoetxearen kardantxilo bik aterazuten puntu gehien txori kantarien JJJ Memoriala - SanJuan Sariaren 14. edizioan. Eguraldi kaxkarrak Arratenegin behar zena Azitaingo Altzubarren frontoira eramanzuen txapelketa eta han bildu ziren 50 kardantxiloeta 18 misto edo nahastuak. Kardantxiloetan lortutakogarapenekin batera, mistoetan Fco. Javier Luqueeibartarra bigarren sailkatu zen, Pedro Fernandezurretxuarraren atzetik.Jose Luis Fernandez,bere seme-alabekin,sariak jasotzen.Eibar kanporaketa gainditzeraPartidua ETB1-ek eskainikodu zuzenean.Boxeoa gaurgauean AstelenanKatedralak boxeoa eta sanda hartukoditu gaur gauean, 22.30etatik aurrera.Azken urteotako San Juan egitarauan kaleegin ez duen emanaldia neoprofesionaleta amateur mailako boxeolariennorgehiagokak erakutsiko ditu, Euskadikoeta Madrilgo ordezkarien artekoborrokekin. Jarraian, sanda profesionalekolehiak ere izango dira.Romarate maisu berriroBere maila onenera bueltatu da Urbateko igerilaria. Horrela,asteburuan Cordoban jokatutako Espainiako txapelketan,urrezko bost dominaeta zilarrezko bestebat eskuratu zituen. Horrezgain, estatuko bestebi marka hobetu zituen:200 metro bizkarrrean eta50 bularrean. Bizkarreanbeti izan duen mailaorain beste estiloetarnere erakusten hasi da....eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


laztanakemoten...agendaZure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntaren prezioa4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.19Zorionak, MAIDERUrizar Bravo,haraiñegun zortzi urteegin zenduazen-eta.Muxu haundi batfamelixaren partez.Zorionak, ANDER!,atzo hamar urte betezenduazen-eta. Muxuhaundi bat etxekuenpartez.Zorionak, AITANA,astelehenian hiru urteegin zenduazen-eta.Famelixa guztiarenpartez.Zorionak, NORAArana, zure lehenurtebetetzian. Askomaitte zaittugu.Muxu bat guraso etafamelixaren partez.Zorionak, IXONE,bixar hiru urte egingodozuz-eta. Millakapatxo potolo,etxekuen partez.Zorionak, UNAI,haraiñegun sei urtebete zenduazen-eta.Patxo bat famelixa,lagun eta, batez be,Markelen partez.Zorionak, ENEKO,astelehenian zortzi urtebete zenduazen-eta.Patxo potolo bat aittaeta amaren partez.Zorionak, BEÑAT,gure etxeko piratak lauurte bete zittuan-etaharaiñegun. Famelixaguztiaren partez.Zorionak, LAUTARO,atzo zazpi urte eginzenduazen-eta! Millamuxu zuretzat aitta,ama eta Hodeirenpartez.Zorionak, MARKEL,martitzenian sei urtebete zenduazelako.Muxu potolo batetxekuen eta, batezbe, Joneren partez.Zorionak, JON, gaurbost urte betetzendozuzelako. Patxohaundi bat famelixaguztiaren eta, batez be,Markelen partez.Ongi etorri, ANDER,maiatzaren 30etik gureartian zagozelako.Izeba Biotza etaetxekuen partez.Zorionak, IHART (hillaren 20xansei urte) eta NORA (gaur hiruurte), bixon egunak ospatzendozuezelako. Famelixa guztiarenpartez.Zorionak, MIKEL eta DANEL,urtebete eta hiru egitten dozuezeta.Maite zaittuztegu. Famelixaguztiaren partez.Hilaren 21ean kaleratukodugun Sanjuanetako alearenondoren, Bixamona jaietakoale berezia izango duzue28an. Kontuan izan azkenale horrek ez duelaLAZTANAK EMOTEN tarterikizango: horretarako, hilaren21ekoa erabili ahal izangoduzue edo, bestela,uztailaren 5ekoa.(1 ARETOAN)14an: 22.3015ean: 19.45, 22.3016an: 20.0017an: 20.30”El lado bueno de las cosas”Zuzendaria: David RussellzineaColiseoan(2 ARETOAN)14an: 22.3015ean: 19.45, 22.3016an: 20.0017an: 20.30”En la niebla”Zuzendaria: Sergei Loznitsa(ANTZOKIAN)14an: 22.3015ean: 19.45, 22.3016an: 20.0017an: 20.30”El mensajero”Zuzendaria: Ric Roman Waugh...eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


20 agendaBARIXAKUA 14DANTZA19.30. Dantzari Eguna,Kezka dantza taldearekin.Untzagan.IGERIKETA20.00. SanjuanetakoXXV. Igeriketa txapelketa.Ipurua kiroldegian.DANTZA20.00. Eibarko DantzaGaraikide taldearenemanaldia. Sarrera:3 euro. Coliseo antzokian.BOXEOA22.00. Boxeo Gaua,Gasteiz Sporten eskutik.Astelena frontoian.ZAPATUA 15MUSTRA TXAKURRAK09.00. Mustrako txakurrenprobintziako txapelketa(izen-ematea 08.00etatik09.00etara). Arraten.GELTOKI MARKET10.30. Geltoki Marketbigarren eskuko azoka.Estaziño kalean.TIROA11.00. XXII. TiroTxapelketa, haizezkoarmekin, Dinbi-Danbarekin.Hezkuntza Esparruan.ESKOZIA LA BRAVA12.00. Herri-poteoa,Koskorren hasita.15.00. Bazkaria,Untzagako karpan.18.00. KontzentrazioaUntzagan eta kalejiraIpuruaraino.KARTEL LEHIAKETA17.30. "2013ko SanjuanakEibarko El Corte Inglés"umeendako kartellehiaketa. El CorteInglés-eko terrazan.SQUASH-A18.00. Eibarko Hiriasquash saria (finalak).Ipurua kiroldegian.ARKU-TIROA18.00. Arku-tiroa, UrkoArkularien Klubarekin.Txaltxa Zelaiko kioskoan.DOMEKA 16DUATLOIA10.00. Eibarko lV. txikienduatloia. Untzagatik hasita.ATZEGIKOEN TOPAGUNEA12.00. Atzegiko jaialdia.Debabarreneko XVI.Familien Topagunea. Meza(San Andres elizan).14.00. Talde argazkia.Untzagan.14.30. Bazkaria. UnzagaPlaza hotelean.KONTZERTUA12.30. Munduko Musika:Isabel Laspiurren ikasleenpiano kontzertua. Sarrera:3 euro. Coliseo antzokian.GIMNASIA ERRITMIKOA12.30. Ipurua GimnasiaErritmiko taldearenerakusketa. Untzagan.ERREKORTADOREAK18.00. Errekortadoreenjaialdia, Marques deSakarekin. Sarrera:umeak 2'5 euro, helduak6 euro. Zezen plazan.MARTITZENA 18KONTZERTUA19.00. Untzaga JubilatuEgoitzakoen kontzertua.Sarrera: Euro bi. Coliseoantzokian.EGUAZTENA 19IKASTEN09.07. Mendi ibilaldia:Orio-Donostia. Trenarenirteera-ordua, Ardantzatik(Estaziñuan, 09.11etan).HITZALDIA17.30. "Biodeskodifikazioaosasuna eta gaixotasunaulertzeko beste era bat",Gorka Arrietaren eskutik.Portalean (ikastaro gelan).hildakoakEGUENA 20BARRAKAKEgun osoan. Barrakenprezioa 0,70 eurokoaizango da.- Jose Carballo Carballo. 83 urte. 2013-VI-1.- Martin Perez Perez. 67 urte. 2013-VI-5.- Alberto Lauzirika Alberdi. 49 urte. 2013-VI-6.- Antonio Sanchez Morales. 69 urte. 2013-VI-6.- Iñaki Galparsoro Garcia. 65 urte. 2013-VI-6.- Demetria Bereziartua Egia. 91 urte. 2013-VI-9.- Esther Aldama Perianes. 47 urte. 2013-VI-9.- Pedro Mª Bergaretxe Agirrebeña. 72 urte. 2013-VI-10.- Margarita Osa Idigoras. 82 urte. 2013-VI-12.jaiotakoakHITZALDIA19.30. "Artrosia aldakan,belaunetan, eskuetan...?Artroskopian eta kirurgianeman diren aurrerapenak”.Policlinica Gipuzkoakantolatuta. Portalean.Sarrera doan.- Maider Caballero Rueda. 2013-VI-1.- Aner Azkarate Del Arco. 2013-VI-1.- Ekain Hita Garabal. 2013-VI-2.- Jules Alberdi Rodriguez. 2013-VI-3.- Kilian Simon Pareja. 2013-VI-3.- Edurne Bastida Perez. 2013-VI-3.- Maitane Mesas Otxoa. 2013-VI-5.- Jare Unzetabarrenetxea Hernandez. 2013-VI-5.- Ibai Lopez de Viñaspre David. 2013-VI-6.- Dario Fernandez Granado. 2013-VI-6.HOROSKOPOAARIESJaten duzuna hobeto kontrolatu beharkozenuke: tripako minarekin ibiliko zarahurrengo egunetan. Gauza freskoak jan.TAURUSItxaroten gelditzearekin ez duzu gauzahandirik lortuko. Zergatik ez duzu ematenlehen pausoa? Balentria hori behar duzu.GEMINIMomentu zoragarria zuretzat. Dena aldeizango duzu eta inork ez dizu ahotikirrifarre hori kenduko. Eutsi egoerari!CANCERGauza txarrei bere alde ona ikustenjakingo duzu. Horrek erakusten du zurebizi-poza. Ondo merezitakoa jasoko duzu.LEOEz dakizu zer egin besteen atentzioalortzeko. Baina ez zara konturatzen nahitasaihesten zaituztela? Nekagarria zara.VIRGOEz duzu gauza askorik behar, bainazerbaiten falta sentituko duzu. Konturatuzer falta zaizun eta ekin aurkitzeari.LIBRAIrrikitan egongo zara oporrak hartu etahemendik alde egiteko. Krisia non dago?Oporretarako gogoa handiagoa da.SCORPIUSBide berriak irekiko zaizkizu, baina ondoaztertu beharko duzu zein hartu. Pentsatuondo, bide okerretik jo baino lehen.SAGITTARIUSZure gorputza inoiz baino ederragoikusiko duzu, eta baita besteek ere. Sasoihonek eragin zoragarria izan du zugan.CAPRICORNIUSGauzak lasaitasunarekin hartzeko aukeraizango duzu hemendik aurrera. Atzeanlagako dituzu urduritasun/egonezinak.AQUARIUSHemendik aurrera bero handiagoa egingodu, baina hori ez da kirola egitearilagatzeko nahikoa arrazoi. Osasuna!PISCISZer nahi duzun argitu beharko zenuke.Bestela, alferrik zabiltza, ez baituzuaurkituko bilatzen duzun hori....eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


agenda21eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak✔ Ekainaren 17ra arteJAVIER SAGARZAZUREN margolanenerakusketa. Topalekuan.✔ Ekainaren 18ra arteDIBUJO ETA ZERAMIKA UDAL ESKOLAKOENikasturte amaierako erakusketa. Portalean.✔ Ekainaren 30era arteJOSE LUIS IRIGOIENEN “Mendiak eta lainoak”argazki erakusketa. El Ambigú kafetegian.JOAN PALMER-EN “Tristeza” argazkierakusketa. Klub Deportiboan.PEDRO ARRIOLAREN “Berlin” argazkierakusketa. Portalea tabernan.✔ Uztailaren 7ra arteEINER RODRIGUEZ PONCEREN “EuskalHerriko panoramikak” argazki erakusketa.Untzagako Jubilatu Etxeanlehiaketak✔ Ekainera arteLI (BURU-HAUSGARRIAK) IRAKURKETAETA IKERKETA LEHIAKETA.Juan San Martin liburutegian.✔ Ekainaren 19ra arteXX. MARMITAKO TXAPELKETA. Ekainaren25ean, 11.30etatik aurrera Untzaganegitekoa. Izen-ematea Pegoran.✔ Ekainaren 22ra arteIII. MASKOTA LEHIAKETA. Eguna eta tokia:Uztailaren 6an, El Corte Ingléseko terrazan.Izen-ematea eta informazioa: El CorteIngléseko animalien sailean.farmaziak✔ barixakua 14EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)✔ zapatua 15EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)✔ domeka 16EGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)GAUEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)✔ astelehena 17EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)✔ martitzena 18EGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)✔ eguaztena 19EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)✔ eguena 20EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)✔ barixakua 21EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)3 69 7 2SUDOKUA5 7 27 9 59 4 7 5 1 81 8 95 9 38 3 73 1 AURREKOAREN EMAITZAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Pegora .............................010Udaletxea ..........943 70 84 00Portalea.............943 70 84 39Udaltzaingoa......943 20 15 25Mankomunitatea 943 70 07 99Debegesa ..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ...........943 03 34 00Iberdrola ...........901 20 20 20Naturgas............902 12 34 56DYA Larrialdiak ..943 46 46 22Gurutze Gorria ...943 22 22 22Mendaro osp......943 03 28 00Anbulategia .......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak.........902 11 20 88Ertzaintza ..........943 53 17 00Eusko Tren ........902 54 32 10Pesa..................902 10 12 10Taxiak ...............943 20 30 71........................943 20 13 25Alkohol.Anon.....629 14 18 74Al-Anon/Alateen ..650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30etaraorduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,15.30, 17.30, 19.30 eta 20.35. DONOSTIA-EIBAR.Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 13.30etara orduro,15.00, 15.30etatik 20.30etara orduro eta 21.00. Zapatuak:07.00, 08.30etatik 20.30etara orduro,21.00 eta 22.00. Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etarabi orduro, 19.30, 21.00 eta 22.00.EIBAR-BILBO. Lanegun eta zapatuak: 06.40-etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etaraorduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBAR-IRUÑEA. Lanegunak: 07.45, 13.30 eta14.45. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Lanegunak:11.00, 17.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta21.00.EIBAR-ARRATE. Zapatuak: 14.00. Jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRA-TE-EIBAR. Jaisteko: ordu erdi geroago.EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 06.40, 08.40,13.40, 15.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu etajaiegunak: 08.40, 13.40, 15.40 eta 20.40. ELGETA-EIBAR: Jaisteko: 20 minutu geroago.EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.10 eta07.05etatik 21.35etara 20 minuturo eta 22.20. Zapatuak:07.00etatik 22.00etara orduro eta 23.10.Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro eta22.15. MENDARO-EIBAR. Lanegunak: 06.15, 06.50-etatik 21.10etara 20 minuturo eta 22.05. Zapatuak:06.45etatik 20.45etara orduro, 22.05 eta 22.45.Jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara eta 22.05.EIBAR-LOIU. Egunero: 05.50, 09.50, 13.50,17.50 eta 21.50. LOIU-EIBAR. Egunero: 07.15,11.15, 15.15, 19.15 eta 23.15.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro. Lanegunak: baita 06.13 eta 07.13.DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 07.47etatik 20,47etaraorduro. Lanegunak: baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57....eta kitto! 13/VI/14 ● 852 zkia.


1. Etxebizitza1.2. Salgai– Pisua salgai Eibarko erdialdean. 3logela, egongela, 2 komun, sukaldeaeta trasteroa. Igogailua. Guztiz berriztuaeta argitsua. 130 m 2 . Tel. 626-203838.– Pisua salgai Errekatxu, 6an. 2 logela,egongela, sukaldea, komuna eta 7m 2 ko terraza. Kalefakzioa. Altzariekineta berriztua. Eguzkitsua. Bizitzerasartzeko moduan. Tel. 649-521455.– Arrate-Biden atikoa salgai. Logelabat. 17 m 2 ko terraza. Guztira 72 m 2 .Berria. 225.000 euro. Tel. 647-952677.– Babes Ofizialeko pisua salgai Soraluzen.3 logela, trasteroa eta garajea.80 m 2 . Tel. 637-321970 eta 635-728510.– Urkizun logela biko pisua alokagai.Tel. 675-714404.– Donostian udarako pisua alokagai.Hilabete osorako edo hamabostaldirako.dena kanpora begira. Deitu18.00etatik aurrera. Tel. 688-604025.– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.Tel. 666-784526.– Elgetan pisua alokagai. 2 logela,2 komun, sukalde-egongela zabalaeta balkoia. 70 m 2 . Oso egoera onean.Tel. 618-272943.– Logela alokagai Eibarren. Tel. 686-735525.3.2. Errentan– Pisua alokagai Errekatxu, 6an. 2 logela,egongela, sukaldea, komuna eta7 m 2 ko terraza. Kalefakzioa. Altzariekineta berriztua. Eguzkitsua. Bizitzerasartzeko moduan. Tel. 649-521455.3. Lokalak3.1. Salgai– Martxan dagoen janari denda traspasatzendut Elgetan. Tel. 683-630275.– Garaje bikoitz itxia salgai Bittor Sarasketan.32 m 2 . Tel. 617-336462.3.2. Errentan– Garajea itxia alokagai Urkizuko dorreetan.Tel. 616-959625.– Garajea itxia alokagai Asua-errekan.Tel. 616-959625.– Garaje itxia alokagai Asua-errekan.90 euro hilean. Tel. 686-224524.– Aisialdirako lokala alokagai, barrarekinprestatuta. Koadrilendako aproposa(adin nagusikoak). 80 m 2 . Udal ordenantzaberriari egokitua. Tel. 679-425467.– Ileapaindegi berriztua alokagai. Merke.Atenditu ezin delako. Tel. 699-682310.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzakoeskaintzen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira:Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro.Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan4. Lana4.1. Lan bila– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Baita gauez ere. Esperientziaeta erreferentziak. Tel. 662-252150.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 616-457254.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 652-361252.– Emakume arduratsua eskaintzen danagusiak edo umeak zaintzeko.Tel. 648-054046.– Emakume euskalduna eskaintzenda umeak zaintzeko. Goi mailako teknikariaHaur Hezkuntzan. Esperientzia.Tel. 660-522271.– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta etxekolanak egiteko. Baita asteburuetanere. Tel. 639-611454.– Neska arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko etaetxeko lanak egiteko. Esperientzia.Tel. 675-765376.– Neska eskaintzen da lana egiteko.Asteburuak barne. Tel. 682-277198.– Bi mutil eskaintzen dira altzariak igoeta jaisteko. Furgonetarekin. Tel. 660-213652.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko orduka zein gauez. Tel. 631-385949.– Gizonezkoa eskaintzen da txofer jarduteko:karnet guztiak. Disponibilitateosoa. Tel. 626-666977.– Neska eskaintzen da etxeak edo pegorakgarbitzeko eta nagusiak zaintzeko.Tel. 602-022174.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Tel. 690-783065.– Neska eskaintzen da goizez nagusiakedo umeak zaintzeko. Asteburuakbarne. Tel. 699-232823.– Emakumea eskaintzen da internazein orduka lan egiteko. Tel. 627-768686.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Interna edo orduka. Tel. 653-075865.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Emakume euskalduna eskaintzenda nagusiak edo umeak zaintzeko.Ordutegi zabala. Esperientzia. Tel. 671-258740.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta tabernan lan egiteko.Tel. 697-372374.– Neska euskalduna eskaintzen daumeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.Arduratsua eta esperientziarekin.Tel. 695-719744.– Emakumea eskaintzen da sukaldarilaguntzailejarduteko, nagusiak zaintzeko,garbiketetarako eta hoteletanlan egiteko. Tel. 608-474923.– Neska eskaintzen da garbiketak egitekoeta umeak edo nagusiak zaintzeko.Interna edo orduka. Tel. 687-362773.– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiakzaintzeko, garbiketak egitekoeta sukalde-laguntzaile jarduteko. Tel.602-068313.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 689-436454.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 631-004374.– Emakumea eskaintzen da garbiketakegiteko eta nagusiak edo umeakzaintzeko. Interna. Tel. 606-050793.– Emakumea eskaintzen da etxeko lanakegiteko eta umeak zaintzeko. Baitajaiegunetan eta udan ere. 15 urtekoesperientzia. Tel. 680-463892.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko. Tel. 632-395829.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna. Tel. 689-761487eta 685-836396.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 648-143804.– Erizaintzan titulatua eskaintzen danagusiak edo gaixoak zaintzeko. Tel.680-952793. Bea.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Etxean zein ospitalean. Tel.688-802701.– Neska arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko etagarbiketak egiteko. Esperientzia. Tel.647-031356.– Emakume arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko. Tel.625-895460.– Neska arduratsua eskaintzen daumeak zaintzeko. Esperientzia. Tel.608-866535.4.2. Langile bila– Emakume eibartarra behar da arratsaldezlau ordutan emakume nagusiazaintzeko. Tel. 635-203283.– Neska euskalduna behar da 4 urtekoumea zaintzeko udan. Tel. 658-693882.– Kamarera behar da jornada osorakoEibarko erdialdeko kafetegi batean.Bidali curriculuma: tre@euskalnet.net.5. Irakaskuntza5.2. Eskaintzak– Enpresa Zientzietan diplomatuak Ingeles,Matematikak eta Euskara klaseakematen ditu. Mintzapraktika klaseak,baita ikasturtea gainditzekoere. Tel. 662-110395.6. Denetarik6.1. Salgai– Irakurtzeko liburuak eta entziklopediasalgai. Tel. 688-686639.– Narruzko sofa-ohea beltza salgai.3 plazakoa. Erosoa eta merkea. 280euro. Tel. 687-326230.– Bigarren eskuko bizikleta salgai.Trek 750 Multitrak. Urteetan erabili gabe.50 euro. Tel. 679-326038.– Seme nagusiarentzat bugaboo sillanjartzen den patinetea erosiko nuke.Tel. 647-034201.– Fitness bizikleta estatikoa salgai.Prezio eta egoera onean. Tel. 658-756462.6.3. Galdu/Aurkitu– Umearen betaurrekoak galdu ditutAldatze eta San Agustin arteko bidean.Quicksilver markakoak. Urdinak, kolorebereko fundaren barruan. Tel. 629-526767.13/VI/14 ...eta kitto!852 zkia.


Policlínica Gipuzkoako Kontsulta ZentroaIbarkurutze kalea, 2 -EIBAR-Telefonoa: 943 25 61 00Telefonoa: 943 00 28 00www.policlinicagipuzkoa.com20 URTETIKGORAKOEN%31K DAUKAARTROSIARENSINTOMAREN BATFRANCISCO JOSE GONZALEZ BOSCH, JESUS AZCARATE, JOSU ARRIETAeta IGNACIO CARRILLO traumatologoek “MOKOR-, BELAUN-, ESKU-ARTROSIA…AURRERAPENAK ARTROSKOPIAN ETA KIRURGIAN” izeneko hitzaldia emango dute,ekainaren 19an, asteazkena, Poliklinika Gipuzkoaren Osasun Ikasgela zikloaren barruan.Hitzaldia arratsaldeko 19.30etan izango da Portalea kultur etxean.Artrosia gizartean oso zabaldurik dagoen endekatze-prozesuada. 30 urtetik aurrera hezurren kartilagoen endekatze-prozesuahasten da, eta endekatze horren arabera artrosihandiagoa edo txikiagoa izango dugu. 20 urtetik aurrerasintomak agertzen hasten dira, baina urteak aurrerajoan ahala, narriadura-graduaren arabera esan dezakegupatologia den edo ez. Hala ere, 20 urtetik gorako %31kdauka sintomaren bat. Datu hori askoz ere altuagoa da 60urtetik gorakoen artean eta 70-80 urtetik gora ia populazioguztiak dauka artrosia artikulazioren batean.Sexuari dagokionez, orokorrean artrosia berdin ematenda gizonezko zein emakumezkoen artean;Artroskopian eta inbasiotxikiko kirurgianemandako aurrerapeneiesker, ebakuntzakarinagoak dira etaospitalizazioa motzagoaemakumeek belaun eta eskuetan jasatenduten gehienbat, eta gizonek, berriz, mokorrean.Osasun Ikasgelan Traumatologia Zerbitzukoespezialistek artrosiaren arrazoinagusiak azalduko dituzte. “Zahartzearenkontra ezin dugu ezer egin, baina zahartzeariaurre egiten lagunduko digutenhainbat faktore daude -dio Josu Arrietatraumatologoak-. Artrosiaren prebentzioanezinbestekoa da, alde batetik, neurrizko ariketa fisikoaegitea, gainkarga mekanikorik gabe, eta bestetik elikaduraegokiak jatea, gehiegizko pisurik ez izateko”.Behin artrosia badugu, gaitzaren eboluzioa moteltzekoneurri farmakologikoak daude: kartilagoa babesteko medikamentuak;helburu bereko hazkuntza plasmatikoko faktoreaketa gaixotasunaren sintomak murrizteko antiinflamatorioak.Jesus R. Azcarate traumatologoak belaun-artrosiari buruzhitz egingo du. “Kasurik gehienetan soluziorik onenabelaun-protesia bada ere, oso aurreratuak ez dauden kasuetarako,ohiko tratamendu farmakologikoezgain, azido hialuroniko- eta plaketakhazteko faktoreak dituzten plasma-infiltrazioakere egin daitezke, sintomak arintzeko”,dio espezialistak.Hitzaldian artroskopian eta inbasio txikikokirurgian emandako aurrerapenen berriere emango da; horien bitartez, traumatologiakoebakuntzak arinagoak izaten dira etaospitalizazioa motzagoa, eta orokorrean,errazagoa.“ARTROSIA ALDAKAN,BELAUNETAN,ESKUETAN...?ARTROSKOPIAN ETAKIRURGIAN EMANDIREN AURRERAPENAK”


ZEZENBIDE AUTOESKOLAORDUTEGIA:09.30-13.0015.30-20.30AutorakoTeorikoa17 urterekinINFORMA ZAITEZ!San Andres, 1 acTel. 943 20 34 45EIBAR

More magazines by this user
Similar magazines