PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

aizputesnovads.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - Aizputes Novads

mudināt skolēnus iespēju robežās vairāk piedalīties konkursos, olimpiādēs, nebaidoties

parādīt savas spējas citu vispārējo vispārizglītojošo skolu vidū, tādējādi ceļot viņu

pašapziņu.

Jomas vērtējums: IV līmenis – ļoti labi

4.5. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM

Aizputes konsultāciju punktu ir iespēja apmeklēt izglītojamajam ar kustību

traucējumiem. Aizputes vidusskolā ierīkots lifts, izbūvēta iebrauktuve skolā, izbūvētas

atbilstošas tualetes un ierīkota atpūtas telpa, lai būtu iespēja ik pa laikam atpūsties. Arī klašu

telpas ir iekārtotas tā, lai skolēni ar kustības traucējumiem var pārvietoties ērti no vienas telpas

uz otru. Skolotāji ir ļoti pretimnākoši un atsaucīgi, nepieciešamības gadījumā, ja šim audzēknim

ir bijusi kārtējā operācija, apmeklējuši viņu mājās un palīdz ar mācību vielas apguvē, gan

organizējuši donorus atbalstam, kad bija smagas operācijas. Skola piedalās ESF projektā

„Atbalsts pasākumu īstenošana Aizputes novada skolās sociālās atstumtības riskam pakļauto

jauniešu integrācijai, darba prasmju attīstībai un sociālajai iekļaušanai” un tā ietvarā skolā ir

asistents personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī skolā ir rasta iespēja attīstīt šo skolēnu

īpašos talantus, piemēram, kā individuālas dziedāšanas nodarbības, lai varētu sekmīgi piedalīties

konkursos un pārstāvēt savu skolu un novadu.

Skolas darbības stiprās puses:

skola piemērota izglītojamiem ar kustību traucējumiem;

tiek sniegts individuāls atbalsts izglītojamiem ar speciālajā vajadzībām pēcoperācijas un

slimības laikā;

skolotāji izstrādā speciālus mācību materiālus;

skola piedalās ESF projektā „Atbalsts pasākumu īstenošana Aizputes novada skolās

sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrācijai, darba prasmju attīstībai un

sociālajai iekļaušanai”;

ir rasta iespēja individuālu talantu attīstīšanai.

Tālākās attīstības vajadzības:

nepieciešams risināt jautājumu par mediķa klātbūtni mācību stundu laikā.

Jomas vērtējums: IV līmenis – ļoti labi

22

More magazines by this user
Similar magazines