Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

Smiltenes domē, atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās teritorijaspārvaldīšanai darbojās 19 komisijas:1. Vēlēšanu komisija;2. Administratīvā komisija;3. Publisko iepirkumu komisija;4. Civilās aizsardzības komisija;5. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija;6. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija;7. Zemes komisija;8. Apstādījumu saglabāšanas komisija;9. Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija;10. Licencēšanas komisija;11. Politiski represēto peronu lietu komisija;12. Izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku darba algu un piemaksu noteikšanas komisija;13. Pedagoģiski medicīnisko komisija;14. Komisija bērnu uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolasgrupās pie skolām;15. Valsts budžeta mērķdotācijas pirmsskolas (no piecu gadu vecuma), vispārējāspamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumamaprēķināšanas un sadales kārtība Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēmkomisija;16. Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas unmērķdotācijas sadales komisija;17. Balvas izglītībā piešķiršanas komisija;18. Ekspertu komisija.19. Projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadākomisija.Aktīvāko komisiju rādītāji par 2012.gadu:• Publisko iepirkumu komisija – komisijā darbojās 5 locekļi. Sēdēs izskatītas sekojošasiepirkumu procedūras - 9 atklātu konkursu procedūras, 29 iepirkumi saskaņā ar Publiskoiepirkumu likuma 8¹ pantu un 6 iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta10. daļu.• Administratīvā komisija darbojas 4 komisijas locekļu sastāvā. Laika periodā no01.01.2012. līdz 31.12.2012. kopā izskatītas 127 administratīvo pārkāpumu lietas.Piemēroti 92 naudas sodi, 32 brīdinājumi un 3 lietās izbeigta lietvedība. 41 personapiemēroto naudas sodu ir nomaksājusi, savukārt 186 pārkāpēji administratīvo sodu navnomaksājuši. Kopumā administratīvā komisija piemērojusi naudas sodus 1106,00latu apmērā. 2012. gadā administratīvo pārkāpumu protokoli sastādīti 82 nepilngadīgāmpersonām. Administratīvā komisija izskatījusi 27 lietas par Smiltenes novada teritoriālovienību sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem un citiem Smiltenes novadapašvaldības izdoto saistošo noteikumu pārkāpumiem. Savukārt 100 lietas izskatītas parpārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.• Vēlēšanu komisijā darbojās 7 locekļi. Smiltenes novada vēlēšanu komisija 2012.gada18.februārī organizēja tautas nobalsošanu par likumprojekta „Grozījumi LatvijasRepublikas Satversmē” pieņemšanu. Likumprojekts paredzēja mainīt Satversmes 4., 18.,21., 101. un 104. pantu, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā otru valstsvalodu, nosakot, ka arī pašvaldībās darba valodas ir latviešu un krievu valoda unikvienam ir tiesības saņemt informāciju latviešu un krievu valodā. Tautasnobalsošanā Smiltenes novadā piedalījās 8549 balsotāji, kas ir 76,33 % no visiemvēlētājiem. 8398 vēlētāji nobalsoja „pret” „Grozījumiem Latvijas RepublikasSatversmē” savukārt 141 nobalsoja „par”.13

More magazines by this user
Similar magazines