Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

Tabula Nr. 26 Pašvaldības radniecīgu kapitālsabiedrību darbības rezultāti (LVL)Uzņēmuma nosaukums,juridiskā adrese,reģistrācijas numurs2012.gadsApgrozījumsPeļņaizmaiņas2011.gads (+/-) 2012.gads 2011.gadsizmaiņas(+/-)SIA „Smiltenes NKUP” Pilsiela 3, SmilteneReģ.Nr.43903000435 1 014 559 886 035 +128 524 147 670 -6 779 +154 449SIA „Līvena aptieka”Dakteru iela 14, SmilteneReģ.Nr.44103018609 643 224 631 720 +11 504 19 919 18 276 +1 643SIA „Sarkanā KrustaSmiltenes slimnīca” Dakteruiela 14, SmilteneReģ.Nr.40003189328 557 295 515 282 +42 013 -95 749 -19 021 -76 728Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļaUzņēmuma nosaukums,juridiskā adrese, reģistrācijasnumursTabula Nr.27 Līdzdalība biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālāIeguldījums Ieguldījums Kapitāla daļu31.12.2011. 31.12.2012. skaitsKapitāla daļuīpatsvars kopējāuzņēmumukapitāla daļuskaitāLVLLVLSIA "ZAAO" Rīgas iela 32,Valmiera Reģ.Nr.44103015509 63 788 63 788 63 788 4,79 %Kopā 63 788 63 788 63 788Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļaPēc LR Tieslietu ministrijas uzņēmumu reģistra datiem Smiltenes novada pašvaldībai piederSIA „ZAAO” 63 788 kapitāla daļas. Vienas daļas vērtība 1 LVL.5.4 Pārskats par debitoriem (prasībām)Apgrozāmo līdzekļu sastāvā svarīga sadaļa ir debitoriem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoripalielinājušies par 57 062 LVL.Tabula Nr.28 Debitori (LVL)Pārskata perioda Pārskata perioda IzmaiņasAktīvsbeigāssākumā( +, - )Debitori – kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.-8.) 244 741 187 679 +57 0621. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 82 375 61 609 +20 7662. Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un ES31 336 0 +31 336politiku instrumentu finansētajiem pasākumiem,izņemot Kohēzijas fonda projektus3. Prasības par nodokļiem 135 106 115 438 +19 6684. Uzkrātie ieņēmumi 9 968 10 129 -1615. Pārmaksātie nodokļi 572 0 +5726. Prasības pret personālu 140 81 +597. Pārējās prasības 40 671 55 760 - 15 0898. Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) -55 427 -55 338 -89Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa61

More magazines by this user
Similar magazines