Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

Sociālie pakalpojumi2012.gadā Sociālo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem no pašvaldības budžeta līdzekļiemizlietoti 53 607,00 lati, no citām pašvaldībām 40 897, lati. Pašvaldības nodrošināto sociālopakalpojumu sniedzēja institūcijas uzturēšanas izdevumi bija 12 710 latu apmērā. Ārpusģimenes aprūpes institūcijās atrodas 2 Smiltenes novada bērni, šim mērķim izlietotiLs 5500,00. Pagājušajā gadā 24 personas saņēma sociālo pakalpojumu - aprūpe mājās. No tiem 6 irpilngadīgas personas ar invaliditāti, 3 personas ar garīga rakstura traucējumiem un 15pensijas vecuma personas. Kopumā izlietoti Ls 12710,00.Nodrošināti ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijaspakalpojumi - pansionātos 8 personām pakalpojums tiek pirkts no citas pašvaldības, 11personām pakalpojumu nodrošina Smiltenes novada pašvaldības pansionātā, 13 personāmnodrošināta uzturēšanās Smiltenes veselības aprūpes gultās, kopā izlietoti Ls 35397,00līdzekļi. 5 personām tika piešķirta rehabilitācija Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) un 10personām - cita veikta rehabilitācija. 1 personai piešķirta mājas aprūpe, 6 personām valstsnodrošināts pansionāts personām ar psihoneiroloģiskām saslimšanām. Īslaicīgas unilgstošās sociālās aprūpes institūcijās tika ievietotas 14 personas: Bērnu un ģimenesatbalsta centrā – 2 ģimenes ar bērniem; 1 bērnam piešķirts rehabilitācijas pakalpojums nopsihoaktīvām vielām atkarīgam bērnam rehabilitācijas centrā „Saulrīti”,Citi nozīmīgi veikumi un notikumi:Projektu realizācija: 2012.gadā Sociālais dienests realizēja LEADER projektu „Sociālo pakalpojumupaplašināšana un atbalsta grupu telpu iekārtošana Smiltenes novadaiedzīvotājiem”. Projekta mērķis bija izveidot dušas telpu, veļas mazgāšanas punktu,pārtikas paku uzglabāšanu, humānās palīdzības izsniegšanas vietu un iekārtot sociālāatbalsta grupu nodarbību un apmācību norises telpas sociālo prasmju pilnveidošanaiBrantu un Smiltenes pagastu un Smiltenes pilsētas iedzīvotājiem. Kopējais finansējums4084,90 Ls, no kura ELFLA līdzfinansējums bija 3676,41 lati un Smiltenes novadadomes finansējums 408,49 lati. Sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” realizē ESFprojektu „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”. Projektstiek īstenots septiņās Vidzemes reģiona pašvaldībās Cēsu novadā, Beverīnas novadā,Jaunpiebalgas novadā, Mazsalacas novadā, Smiltenes novadā, Valkas novadā, Valmieraspilsētā. Projekta mērķis – attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Vidzemesreģionā – mobilo sociālo pakalpojumu Resursu centru, lai uzlabotu projekta mērķa grupuklientu (personu ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecumapersonu, daudzbērnu ģimeņu un nepilno ģimeņu, bērnu no maznodrošinātām un trūcīgāmģimenēm, no vardarbības cietušo personu, no psihoaktīvām vielām atkarīgo personu)funkcionālās prasmes un veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. 2012.gadāprojekta aktivitātēs notika interaktīvā interesentu un klientu konsultēšana, projekta mājaslapas izveidošana, informācijas sniegšana (e-konsultācijas); sociālās rehabilitācijaspakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām (atbalsta grupas, darbnīcasnodarbinātības iemaņu stimulēšanai, individuālās apmācības socializācijai e-vidē,individuālās konsultācijas); sociālā darba speciālistu profesionālās kapacitātes pilnveideun stiprināšana. Blomes pagastā notika divas atbalsta grupas - Atbalsta grupapirmspensijas un pensijas vecuma personām un sociālā riska ģimenēm ar bērniem.21

More magazines by this user
Similar magazines