Smiltenes novads

smiltene.lv

Smiltenes novads

Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolotāja I.Kondratjeva piedalījās Ekselencesbalvas finālā, kas notika Āgenskalna Valsts ģimnāzijā.2.6. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras, sporta un tūrismajomāKultūraSmiltenes novada Kultūras pārvalde darbojas kā administrējošais, koordinējošais unmetodiskais centrs Smiltenes novada kultūras un tūrisma iestādēm un struktūrvienībām.Pārvaldes darbības mērķis ir attīstīt kultūras un tūrisma iestādes un struktūrvienības kādaudzfunkcionālas un kvalitatīvas kultūras un tūrisma pakalpojumu sniedzējas, kas dodieguldījumu daudzveidīga un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras, tūrisma unmūžizglītības procesa veidošanā Smiltenes novadā. Pārvaldei ir savs logo un sava veidlapa, kāarī tiesības lietot savu simboliku, ko ar rīkojumu ir apstiprinājis Smiltenes novadaizpilddirektors.2012.gada 1.janvārī sakarā ar Smiltenes pilsētas Kultūras namā sākto rekonstrukciju tikalikvidēta atsevišķa Kultūras pārvaldes iestāde Smiltenes pilsētas Kultūras un Sporta centrs. Līdzar to tika izveidota atsevišķa iestāde Sporta pārvalde un kultūras norišu organizēšanas unpārvaldīšanas funkcijas pilsētā uzņēmās Kultūras pārvalde.2012.gada sezonā Smiltenes novadā darbojās 40 dažādi amatiermākslas kolektīvi, kurosiesaistījās 744 dalībnieku un 32 kolektīvu vadītājs:- 7 jauniešu tautas deju kolektīvi;- 7 amatierteātru kolektīvi;- 5 vidējās paaudzes tautas deju kolektīvi;- 6 vokālie ansambļi;- 3 jauktie kori;- 3 senioru Eiropas deju kolektīvi;- 2 mūsdienu deju kolektīvi- 2 līnijdeju kolektīvi- 2 lietišķās mākslas studijas- 1 pūtēju orķestris- 1 folkloras kopa2012.gada sezonā Smiltenes novadā tika izveidoti 4 jauni amatiermākslas kolektīvi:• Launkalnes sieviešu vokālais ansamblis “Anemones”;• Brantu pagasta amatierteātris “Sandals”;• Blomes vīru vokālais ansamblis;• Smiltenes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ieviņa”.Smiltenes novadā 2012.gadā amatiermākslas kolektīvos bija iesaistīti 744 iedzīvotāji, nokuriem lielāko dalībnieku skaitu 125 pulcēja jauniešu deju kolektīvi, kori 111, kā arīamatierteātri un vidējās paaudzes deju kolektīvi ar 109 dalībniekiem.Tabula nr.6 Amatiermākslas kolektīvos iesaistīto dalībnieku skaits 2012.gadāAmatiermākslas kolektīvsDalībnieku skaitsJauniešu deju kolektīvi 125Vidējās paaudzes dejukolektīvi109Kori 111Vokālie ansambļi, folkloraskopas6328

More magazines by this user
Similar magazines