Nieuwsblad van Temse

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temse

Zondag 25 Mei Jaar(91«) Weekblad N-42

Nieuwsblad van Temse ijs 100 Fr.

EN OMLIGGENDE

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUREEL: KASrEELSTSAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. üitgerer AL. BUYfAERT | Hr. St-Niilaas 858 | TEL.185

Ter wille van de smeer,

« Ter wille van de smeer, likt de kat

de kandeleer » Zo luidt een oud spreekwoord

dat echter altijd actueel blijft,

omdat zijn betekenis nog dikwijls bewaarheid

wordt

Smeer wil zeggen de profijten die

met zekere posten gepaard gaan, of die

men — vaak ten onrechte — uit die

positie wil trekken

Smeer beduidt ook het luilekker

leven dat sommigen bekoort centjes

opstrijken zonder fel te werken

Smeer betekent nog eer en roem najagen

de plak zwaaien over anderen

pretenties laten gelden en, van uit de

hoogte, minachtend neerzien op de omgeving

Smeer bediet ten slotte nog ploeteren

in het slijk van zogenaamde walgelijke

genoegens, buitensporigheden en wangedrag,

soms verdoken onder sierlijke

kleding, kleurstift en een spuitje parfum

En terwille van die verdomde smeer

likken talrijke « katten » de kandeleer '

Smeer I — De arbeider is zijn loon

waard Welnu, wie zijn arbeidsphcht in

geweten volbrengt heeft recht op een

fatsoenlijk bestaan in alle opzichten Dat

is rechtvaardig en onbetwistbaar

Maar sommige kereltjes zijn daarmee

niet tevreden en loeren op geld zoals een

kat op een muis Alle middeltjes zijn

goed om prohjtjes te maken 2e likken

de schoenen van « de eerste de beste »

als « die eerste de beste » hun voordeel

kan bezorgen Ze worden vurige verdedigers

van gelijk welke principes als het

maar opbrengt Rechtvaardigheid, wetten

en geboden tellen niet zolang de

mensen hun schijnheiligheid met al te

zeer doorzien—terwille van de smeer

Smeer II — Een andere categone likkers

tracht met zo weinig mogelijk inspanningen

op brede voet te leven Zij

die vruchten plukken op bomen die anderen

moeizaam hebben gekweekt Die

sjacheren en toeteren op andermans kap,

die zogenaamde vermakelijkheden exploiteren

waar de jeugd moreel gewurgd

wordt Dat zijn ook die schurftige wij

ven—lokvogels—die dood en vernieling

zaaien in ziel en lichaam Ter wille van

de luilekkere smeer

Smeer III — Desmeer van heerszucht

en pretentie lokt verschillende fiere kat-

ten naar gevaarlijke kandeleers Ze likken

tot er sleet in hun tong komt, omdat

men hen toch maar tussen twee kandeleers

zou plaatsen Zo'n gasten offeren

vaak hun geweten aan de afgod van de

heerszucht en de hovaardij Ja, terwille

van een bloemke op hun mouw een

pluimke op hun hoed een ronkende

titel., het doordrijven van eigen stijve

wil, likken ze, op commando, de smeer

van giftige kandeleers

Mengelw van 't Nieuwsblad v Temse

De Geldduivel

Gebeurde het nu en dan eens, dat hij

Nardus nog bij het grote boek aantrof

dan ging hij zonder groetenis voorbij en

wierp zich aangekleed op zijn bed

Zuchtend, kermend, vloekend en verwensingen

murmelend, wentelde hij zich

heen en weer, zonder in slaap te kunnen

geraken, zodat het onbedorven hart van

de jongeling in angst en schrik gebracht

werd Eenmaal brulde hij zelf Nardus,

breng mij een mes, ik wil mij de keel

afsnijden

Bij deze uitval van een woedende inbeelding

liep het koud zweet over Nardus'

voorhoofd, en midden zijner angstvalhgheid

smeekte hij de Halve, toch

de wijn vaarwel te zeggen,

« Ei, snotbaard, donderde hem deze

tegen, wat kent gij daarvan ' Zuipen

moet ik, al verging de wereld In wijn

ligt rust »

« Nog meer in het gebed, » waagde

Nardus te antwoorden

« Blijf mij van den hals met uw bidden,

schreeuwde hij woedend, bidden is

goed voor vrouwen en kinderen, niet

voor mij »

Sedert dit ogenblik wachtte zich Nardus,

den Halve raadgevingen te doen,

uit vrees voor erger

Menigmaal scheen Kuhling voor de

blikken van de snel opwassende Nardus

vrees en afschrik te gevoelen, hij

staarde hem aan als hadde hij een wan-

Smeer IV — Om eventjes de vervalste

smeer te proeven die de bedorven

wereld sappig en zoet noemt, breken

sommige lichtzinnigen de kristallen kandeleer

van hun mooi, opgebouwd leven ..

vergruizen ze hun heerlijk innerlijk geluk,

slopen ze de ivoren toren waaruit

zoete, zalige, zuivere blijheid op hun

bestaan straalt O die smerige smeer die

zo aanlokkend aandoet, maar die, terwijl

men de kandeleer likt, reeds bittere stof

op de tong gooit, zo bitter dat men de

walgelijke nasmaak niet meer kan wegspelen.

De lelijke katten die schijnheilig de

kandeleer likken terwille van de besproken

smeer, hebben reeds heel wat kwaad

verricht op internationaal, nationaal, politiek,

familiaal, sociaal en moreel gebied

Er is nochtans een weldoende smeer die

de meeste uit het oog verhezen Ik zal

de betekenis van die smeer bondig samenvatten

1 Arbeiden om in het onderhoud voor

u en de uwen te voorzien maar tevens

uit liefde, uit plicht Zo krijgt ge de

smeer •—' het loon — als toemaat. En dat

loon moet toereikend zijn, zoniet eist ge

dat met gevoeglijke middelen langs

rechtmatige weg. uw christelijke standsorganisatie

2 Als er mensen uw verdiensten niet

naar waarde schatten, dan weet Die van

hierboven alleszins wat ge met zuivere

bedoelingen m alle opzichten presteert

Geen heerszucht, niet verder springen

dan uw stok lang is , ieder zijn rol ,

ieder op zijn plaats , ieder het gezag dat

hem toekomt, maar ook ieder zijn plichten,

gepaard met verdraagzaamheid en

liefde

3 Een edele reine levenswandel, een

onberispelijk gedrag, een stevige huwelijkstrouw,

een beheerste jeugd, een

stipte plichtvervulling op alle gebied

Dat alles is de smeer die ge gulzig

moogt likken en inzwelgen, want die

smeer is de weldadige desem van zinderend

levensgeluk en een waarborg voor

eeuwige vreugde

Niet ter wille van de smeer moeten

we de kandeleer van een nieuw en rein

leven likken, maar ter wille van ons eigen

welzijn Wie zo handelt, krijgt de smeer

op de koop toe

Als bedorven « katten » verroeste

kandeleers likken, dan is dat voor hun

rekening Wij gaan rechtschapen door

het leven en we smaken de hemelse

zoetigheid van de bovennatuurlijke

smeer En dat kan niemand ons ontnemen

gedrocht voor, en toch zocht hij nog

altoos deszelfs gezelschap, al vluchtte hij

alle andere mensen, bn uitzondering van

de waard

Bij zulke staat van zaken kon Nardus

zich onmogelijk goed bevinden, noch

thuis zijn en echter viel het hem niet in,

een andere plaats te zoeken, want de

Halveboze had zijn loon heel en al aan

dien van den meesterknecht gelijk gesteld,

en bovendien hield hij getrouw zijn

belofte, van voor grootmoeder te zorgen

Het stulpje had metdertijd een gans

andere gedaante gekregen en de oude

vrouw placht dikwijls te zeggen « Sedert

dat gij in Wolperath zijt wordt ik

opnieuw jong, want ik leef als een

vogeltje m het kempzaad >

« Als 't God belieft, zult gij het nog

beter hebben » antwoordde Nardus

daarop, al lachende « Mijn klein kapitaal

groeit, als bonen in den warmen

regen Zohaast het nu nog eens zo groot

is, dan koop ik den hof achter de hut en

bouw er u een zomerhuis in, waar gij in

warme dagen kunt zitten en buiten de

bloemen bewonderen »

Dan weende de oude Natalie, en

sprak « Mijn geluk is gewis te groot.

Dat vader en grootvader nu nog eens

leefden om mijn geluk mede na te zien'»

« Indien ZIJ nog leefden, zoudt gij ook

nooit zo arm geworden zijn,» antwoordde

Nardus dan, « en ik zou in 't geheel

gene gelegenheid gehad hebben, om te

tonen hoe zeer ik u bemin »

De ganse papierboedel was eindelijk

opgewerkt, de laatste flarden in het grote

boek aangetekend, en nu dacht Nardus

dat het heel en al verloren arbeid zou

Ons oud Temserr-

Tembt s pastoor Gillis Smet

(1676-1719)

Begon hier 't veertiguurgebed (1712)

Hij was geboren Temsenaar

En wierd Lier oud drie en zeventig jaar

Zijn grafsteen - spijtig - is gelegen

Buiten de Keck in v eer en regen

't Museum heeft i&.a met gekregen,

Er is dan maar over gezwegen

Men zag hem liever daar vergaan

Dan in het Temstmuseum staan

In t sacristij hangt het portret

Van de opvolger van pastoor Smet

t Is pater Bosch Zijn pastoraat

Bijzonderlijk bekend hier staat

HIJ was een zeer geleerde man

Daar zijn genoeg bewijzen van

Ga ne keer zien, 't staat op zijn zerk,

Die ligt daar ook achter ons kerk

Zoals de kleuren der stad Gent

Was zwart en zilvertint geprent

In het blazoen van de Vilain's,

Van Gent afkomstig, naar ik peins

En ' Nederig maar zonder Blaam "

Was hunne leuze bij hun naam

De Bournonville's hoog geroemd

(1610-1764)

Die heb ik hier al meer vernoemd

Zij waren voor de Temse mensen

De weldoeners die men kon wensen.

Van hoge afkomst en begaafd

Was steeds hun eed Ie naam gestaafd ,

Zij schitterden aan Albrecht's hof

En Temse bracht hen meermaals lof

Zelfs door het kleinste volkse kind

Werd de hertogin zo zeer bemind

't Eenvoudig volk voor zijn heer

Bewees zijn sympathie nog meer ,

Vaak ging, als dank van onze mildren,]

Naar Vrouwe hertogin en kindren

Wel manden coucken en schoon fruyt"

Daar drukten zij hun dank mee uit,

Of 't beste vlas voor 't spinnewiel

Der eedle Dame de Bournonville

In t Amelbergakocï sen steen

Gelegd is, en hij wfpt meteen

De juiste plaats van 't vroeger graf

Dat men eens aan ons heilige gaf (1872)

Wij wonen in het Scheldeland

Hier loopt de stroom van Vlaanderland

'k Heb over Temst reeds veel

geschreven

Maar van de Scheldestroom daar neven

Is tot hiertoe niet veel gezegd

En kwam daar weinig van terecht

Wij moeten eerst de Schepper loven

Die 't water schiep hier en hierboven

Ten derde dag, en van 't begin

Zette hij daar vele vissen in

Daarover schoren brede winden,

Geen enk'Ie mens was nog te vinden.

Die kwam er eerst de zesde dag

Als 't andre in gereedheid lag

Ons Heer gebood toen aan het water,

En op een bijbelblad daar staat er

Dat het " waarheen " was aangeduid

Naar zee en bedding liep het uit,

Naar elke afgrond op dees aard

Getekend op de wereldkaart.

g ^ » ^ ^ — - ^ » - -=»

geweest zijn , men had er even goed de

pijp mede kunnen aansteken, want een

juiste rekening van inkomsten en uitgaven

was daaruit toch met op te maken

De Halve was van een ander gedacht

« Indien het ook verder tot niets dient, »

zeide hij « dan om te weten wat ik voor

en na aan den ouden Mathijs gegeven

heb, dat is reeds voldoende Schrijf mij

dat eens behoorlijk op , ik zal het hem

onder de ogen houden, dat hij verschrikken

zal

Nardus stelde zich aan 't werk, en tot

zijn verwondering beliep het tot een som

waarmede men een aanzienlijk boerenhof

kon kopen

« Alles verspild en ingezwolgen, »

sprak de Halve , « die kerel verdient het

niet, dat ik hem nog langer ondersteun,

des te minder daar zijn luie jongen mij

alle dagen besteelt »

Met deze lange aantekening in den

zak, ging de Halve weg, terwijl Nardus

nog eens de schuiven der schrijftafel

doorsnuffelde Bij deze gelegenheid trok

hij ze van de muur af, want het was

licht mopehjk dat er ergens daarachter

een papier verloren ware gegaan Hij

vond niets, doch aan de achterzijde

kreeg hij een plankje in 't oog dat op

een zonderlinge wijze met nageltjes toegespijkerd

was

Het oud vermolmd hout, gaf onder

den druk van zijn vingers toe en viel op

den grond Daardoor werd een geheime

plaats zichtbaar, die hij tot dan toe nog

nooit bemerkt had Met de hand er intastend,

trok hij er een pakje verduurde

brieven uit

« Daar zullen ook nog oude rekemn-

Toen voor veel eeuwen 't water week

En verder aftrok naar het Westen

Rivieren, stromen, beken restten

Zo is de Schelde hier ontstaan

Met al haar vis k Begin er aan

Men ving hier meivis, spiering, steur,

En paling, brasem, snoek kwam veur.

En ook veel zalm , elft en baars ;

Zoutwatervis die was hier schaars

Als 't in April voor de eerste maal

Eens donderde dan was de taal

De meivis die wordt nu geboren

Die vissoort het de zee verloren

Om kuit te schieten in de Schelde

- Zo oude visser mij vertelde -

En keerde dan terug naar zee

Met meivis kwam heel dikwijls mee

De grote vis die maakte jacht

Op kleine meivis met heel vracht

Zo leg ik uit dat er een steur

Om t jaar gevist werd voor mijn deur

De paling werd alhier verworven

Met speciale grote korven

Waar open mosselen als lokaas

Waren gehecht aan menig maas

Aan iedre korf een zware steen

Trok deze val recht naar beneên

Na de hoge tij trok men haar boven

Vol paling, kunt ge vrij geloven

Men zag hier t hele jaar wel hangen

Het net om steurkrab mee te vangen ,

En men gebruikte drie soort netten

De namen waard om hier te zetten

Het sleepnet, t kruisnet, 't waaienet.

Uit kemp gebreid, in kleur gezet

't Schittrend bedrijf der visserij

Uit oorzaak van een ververij

Had enkle jaren voor veertien

't Begin van 't einde al gezien.

Het vuile water van fabrieken

Konden de vissen niet geneken

De Schelde was een stroom van vis

Die ervan uitgestorven is

't Was een erkentelijk gedacht

De naam van Nijs,

't kunstnaarsgeslacht,

Aan een der straten te verlenen

(Goed voor adreskaart zo wij menen)

Maar laat ons zeggen onder ons

Vereeuwiging in steen of brons

Zou onze hulde meer betonen

Aan ons verdienstelijkste zonen.

Bij 't oude zilveren Knstikruis

Op Palmzondag in elk huis

Werd door ons moeders met gebed

Een vaas met palmtak gezet

Uit 't oude album komt gevallen

't Bijzonderste portret van alle

't Is Wardje Poppe, die als soldaat,

Op 't geel geworden foto staat

O, Temsenaars, bereidt de kroon

Voor uwe hoogeerwaarde zoon

Zijn beeld zal staan in de altaarnis

Wanneer 't zaligverklaring is

Verboden Nadruk

G Van Schelderode.

De ijzige noorderwind is niet zo ruw

ais 's mensen ondankbaarheid

gen steken, » dacht hij, en begon de brieven

die nauwelijks in de vouwen meer

samenhielden, uit elkander te rollen ZIJ

waren van een ver afgelegene plaats gedagtekend,

doch tot zijn verwondering

waren zij ondertekend Mathijs Stredel

Zulks maakte hem meuwsg eng en hn

begon te lezen Bijna allen hielden bewijzen

in van ontvangen geldsommen,

waaronder sommige aanzienlijke. Doch

niet een sloot zonder een hevige bedreiging,

uit welke echter niets anders op te

maken was, dan dat beide personen voor

elkander te vrezen hadden In den laatsten

brief stond er « ik wil in uwe

buurt. , gij kunt u weren zoveel gij wilt,

ik moet u in t oog houden De naaste

week kom ik en ik keer niet terug, vooraleer

wij afgerekend hebben Indien gij

met wilt, gelijk ik, dan zullen er lichtelijk

middelen te vinden zijn, om oude feiten

aan het daglicht te brengen »

Nardus wist niet wat te oordelen

over deze geheimzinnige briefwisseling

In alle geval moest de Halve met ergens

een daadzaak bezwaard zijn, met welke

Mathijs bekend was, en welker bekendmaking

hem verderfelijk zijn moest

Thans kon hij begrijpen, waarom Kuhling

den luien Stredel met volle handen

het geld had toegeworpen en waarom

hij den diefachtigen Johan niet lang uit

den dienst gejaagd had

Lang overlegde hij, of het wel recht

ware, dat hij in dienst bleef bij een man,

wiens geweten openlijk zwaar belast

was die alle nachten door angstige zuchten

en een plotsehjk wild opvaren getuigenis

zijner schuld gaf

NA^ grootmoeder er niet geweest,

TEMSE, 24 MEI 1952.

Wekelijkse Almanak

MEI

25 ZONDAG s Urbanus

26 Maandag s Philip -Nerius

27 Dinsdag s Lydia

28 Woensdag s Germanus

29 Donderdag s Theodosia

30 Vrijdag s Ferdinand

31 Zaterdag s Amelia V.g.

MAAN : de 31 Mei Eerste kw.

Antwerpen.

De Arbeid in de Kunst.

Door de Stedelijke Dienst voor propaganda

en toerisme werd zo pas een

geïllustreerd vouwbladje uitgegeven,

met betrekking tot de tentoonstelling

" De Arbeid in de Kunst " (van Meumer

tot Permeke), - die momenteel in het

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

wordt gehouden

Uit de tekst van dit foldertje is te lezen,

dat de tentoonstelling een ruime

keuze bevat van voorstellingen uit het

arbeidsleven in de Belgische en Nederlandse

schilder- en beeldhouwkunst, sedert

de tweede helft van de 19' eeuw.

De Stad Antwerpen is er inderdaad in

geslaagd voor deze kunstmanifestatie de

meest waardevolle scheppingen samen

te brengen van de voornaamste kunstenaars,

die gedurende deze periode m de

" Lage Landen " hebben geleefd en gewerkt

De Vlaamse expressionisten zijn

er talrijk vertegenwoordigd Uit Nederland

zijn werken van de twee grootsten

ingezonden G H Breitner en Vincent

Van Gogh De meeste dezer werken behoren

tot private collecties en zijn zelden

voor het groot publiek te zien

Zoals de tentoonstelling " De Arbeid

in de Kunst ' is opgevat en uitgewerkt,

biedt zij een prachtig overzicht van de

schilder- en beeldhouwkunst in België

en Nederland, voor de periode 1852/

1952 Het geheel is tevens bedoeld als

een plechtige hulde aan de arbeid

De tentoonstelling " De Arbeid in de

Kunst ", - die geopend blijft tot 30 Juni

1952, is alle dagen toegankelijk van 10

tot 17 u Het entreegeld bedraagt 10 fr

Groepen van minstens 20 personen genieten

een korting van 50 % Aan vakbonden

en scholieren onder geleide

wordt een nog grotere korting toegekend

Zijt ge gezond, snak niet te zeer

Om meer geluk te ontwaren ,

Maar vraag liever aan Ons Heer

U van 't ongeluk te sparen

dan hadde hij zijn zaken opgepakt, en

zou nog denzelfden dag heengegaan zijn.

Maar dan zou de armoede terugkeren m

de arme hut, en deze zou voor de oude

vrouw des te zwaarder te dragen zijn,

daar zij het beter gehad had in de laatste

jaren

« Wat de Halveboze met zijn geweten

uit te staan heeft, » sprak hij vastberaden

« zijn overigens toch mijne

zaken niet, zolang ik hem trouw en

rechtzinnig dien, zonder op enige manier

aan iets onrechtvaardigs deel te

nemen, heb ik niet nodig een plaats te

verlaten, waar grootmoeder bij leeft;

kan ik er in 't vervolg iets aan bijdragen,

dat hij 't dnnke daarlate dan zal ik het

zeker doen, doch nu ben ik nog te jong

om hem raad te geven »

Terwijl hij de brieven op hun plaats

teruglegde stiet zijn hand aan een scherp

voorwerp hij trok het er uit, en 't was

een oude verroeste dolk op welks handhaaf

de letters M St ingegraveerd

waren

Een oude verroestte dolk, die sinds

vijftig jaren met zulke geheimzinnige

briefwisseling in een schuilhoek verborgen

is, waar hem zeker niemand vinden

zou, kan vee) tot nadenken opleveren

Doch Nardus was nog te jong om ernstige

besluiten uit zijn vondst te trekken,

ofschoon deze dubbele ontdekking hem

dan ook niet aangenaam voorkwam

Nadat hij de voorwerpen terug op

hun plaats gelegd had, vestigde hij

t plankje op nieuw, schoof de schrijftafel

op haar oude plaats en ging buiten

Zijn weg voerde hem langs Mathijs

Stredel s huisje voorbij waar hij een

jonge boomstam vond liggen, die Johan

ontwijfelbaar in het woud van zijn

meester gestolen had

Met inzicht om den ouden te hekelen

over de onophoudelijke diefstallen van

zijn zoon, trad hij binnen , doch nauwelijks

had hij den voet in de keuken gesteld

als hij in een der kleine kamertjes

Kuhling s bulderende stem vernam

« Hebt gij wel verstaan, » hoorde hij

hem zeggen , « de handvol franse kronen,

welke ik u daar op de tafel geworpen

heb, is het laatste, dat gij van mij

bekomt Ik wil mu niet tot op het hemd

door u laten uitkleden Beschouw de optelling

der sommen eens die gij achtervolgens

ontvangen hebt , met al dat

geld zoudt gij de rijkste boer van het

dorp kunnen zijn. »

Vervolgt.


Op Kijkuit.

Volgens mijn opinie staat 't goed

weer aan de dagorde, 't is echt zomerweer

met de welriekende dampen van

bloemen en struiken, 'n weelde en

'n genot, zo precies gelijk in 't aards

paradijs voor dat d' appelen rijp waren.

Da werkt op 't goed humeur van

de mensen... da's de groeitijd 't Is

etfenaf nen tijd om op te boften. En zo

waren twee klein gasten tegen elkaar

aan 't bluffen over de schoonheid van

hun ouderlijk huis. — Ons huis, zegt

Statke, is het schoonste van heel de

straat. — Pfff I antwoordt Marcelleke,

't is nogal iets, wacht maar tot dat

van ons zal af zijn, dat wordt het

schoonste van heel de gemeente! En

we gaan het nog veel, veel schoner

maken, want onze pa zei gisteravond

tegen ons ma dat w'er nog een

« apotheek » gingen laten opzetten.

En hier is 't nieuws :

Meer dan 100.000 baril petroleum is

in Texas, nabij Corpus Christi, een

prooi der vlammen geworden. De stoffelijke

schade bedraagt verscheidene

millioenen dollar.

Maandag is te Plana, nabij Jaipoer,

een personentrein in botsing gekomen

met een goederentrein. Er waren vijf

en veertig doden en een dertigtal gewonden.

In de electrische centrale te Kilmarnock,

in Schotland, heeft zich een ontploffing

voorgedaan, waarbij vier personen

werden gedood en vier gewond.

Te Karana, in Cuba, is bij het voorbijtrekken

van een godsdienstige processie

een balkon ingestort. Vier personen

werden gedood en een twaalftal

liepen verwondingen op.

Verleden Zaterdag stortte een trein

in het Taurusgebergte. Turkije, in een

ravijn. Er waren 26 doden en 18 gewonden.

De ramp is te wijten aan een

defekt aan de remmen.

Ben vijftal smokkelaars beproefden

kalveren over de Nederlandse grens,

te Boekhoute, te smokkelen toen zij

door Nederlandse douanen verrast

werden. Daar de smokkelaars aan het

bevel tot staan geen gevolg gaven

schoten de Hollandse douanen naar de

smokkelaars en de genaamde Ëdmond

Claeyi werd dodelijk getroffen.

Te Luik woonde een raar koppel,

en dikwijls was het volle gas ruzie.

Dit was Zondag weer het geval ea de

man wierp njn vriendin door het

venster der eerste verdieping. Oe

vrouw werd gelukkig niet erg gekwetst

en vluchtte een herberg binnen.

Haar vriend had dit gezien en

kwam afgestormd. Hij ranselde de

vrouw en de herbergbaas duchtig af

en ruiten, spiegels en tafels moesten

er ook aan geloven en werden vernield.

De politie daagde op, kon de

woestaard overmeesteren en in de

amigo stoppen.

In het rangeerstation te Schaarbeek

werd Joannes Schepper door een

openslaand portier van een wagon aan

het hoofd geraakt. De ongelukkige

zeeg ten gronde en overleed kort na

het ongeval.

De machinist Van Damme stond

recht op een tender van een goederentrein

en is met het hoofd terechtgekomen

tegen een brug van Famillereux.

De ongelukkige werd letterlijk

onthoofd.

Wist gij dat door een koppel gierzwaluwen

per dag van 5000 tot 10.000

insecten worden gevangen 1

Maandag verschenen op de Mechelse

markt de eerste vroege aardappelen,

uit de streek van Heist-op-den-

Berg. De stand van het gewas te velde

belooft een snelle en overvloedige

oogst.

De Nederlander Johan Schepers die

duiven uit Rozendaal begeleidde is in

het station te Schaarbeek verongelukt.

De man kwam met het hoofd tussen

een roldeur terecht op het ogenblik

dat de trein aanzette. Hij werd naar

een kliniek overgebracht, alwaar hij

bij zijn aankomst overleed.

Zaterdag namiddag werd de 60 jarige

Barbara Dimanche in haar winkel

te Kraamem vermoord aangetroffen.

De vermoedelijke dader werd

aangehouden.

De caféhoudster Paula Boydus, te

Mariakerke, is in haar woning van de

trap gevallen. De ongelukkige liep

een schedelbreuk op en overleed kort

na het ongeval.

Zijne Majesteit Koning Boudewijn

doet heden Zaterdag en Zondag zijn

blijde intrede te Antwerpen. Verscheidene

plechtigheden staan op het programma.

En om te eindigen lachen we nog

eens.

De dierenoppasser van het circus

komt verschrikt de woonwagen van

de direkteur binnengelopen. — Baas,

baas, er is een verschrikkelijk accident

gebeurd 1 — Wat dan ? — Ik durf

het bijna niet zeggen. — Vooruit kerel,

spreek op ! — Uw vrouw, baas,

verslonden door Nero de leeuw. —

Helemaal ? — Ja baas, helemaal! —

Vandaag geen vlees meer voor Nero,

dat zat hem leren !

Isaac en Jacob zitten tezamen in hun

stamcafé. — Che stelt dus cheen fertrouwe

in ïnhchtingsbureaux ? vraagt

Jacob. — Nee, nee, vat sal ik je segge,

laatst informeer ik hoe de soliditeit

fan me saak er uit ziet, en toen hep ik

de meest gunstige ïnlichtiDgen chakrege.

— Wie kan zeggen wat bedoeld

wordt met het « «ele Gevaar > ? Het

fenomeen stond recht... — Ik, Meester

- Zo, en wat is dat dan ? — Een bananeschil

die ze op straat hebben gegooid...

Den Amedee wassraoorlijk verliefd

op een jonge dame met name Bertha.

Het kind was wel niet van de netste,

maar het was nu eenmaal den Amedee

zijn uitverkorene en hij had doodgaarne

met haar getrouwd. Ongelukkig

genoeg was hij heel bedeesd van

aard en kon hij er maar niet toe komen

zijn aangebedene de beslissende

vraag ie stellen. Ken vriend gaf hem

de raad zijn toevlucht te nemen tot de

teletoon en dat vond den Amedee een

reuzen-idee. Hij belde dus het ouderlijk

huis van zijn geliefde op en vroeg

— Allo, «preek IK. met jufira Bertha ?

— Ja meneer, wat is er lot uw dienst?

— Juffra Bertha, zoude gij met mij

willen trouwen ? — Heel graag, meneer,

mat wie spreek ik ?

'k Mag niet langer blijven klappen B

elk van u zal dat verstaan **j

Mie beluistert al mijn stappen iSJJ

daar is hij, zegt ze dan voldaan

z' houdt buiten tijd ook van wat praat

zo zei ze gisteren kwaad gezind

,2 wat is nu toch nog d' huwelijksstaat

veel huishaau zijn er zonder kind

'k zei hier is 't nogal goed gesteld

en geen van al die 'k neb geteld

kwam uil een kinderloos gezin

'k sprak met veel jonkheid in dien zin

daarmee was ik en Mie voldaangK

die eksplikatie was gegrond

nu vrienden, dat 't u wel mag gaan

en houdt u maar gezond.

Een aantrekkelijke V. A. B-proef

voor Scooters, Motors. Zijipanaen,

Op Zondag 15 Juni richt de Vlaamse

Automobilisteobond zijn tweede proef

in voor scooters, bromfietsen boven de

öo cc, motorfietsen en zijspannen. H«t

is een hoogst aantrekkelijke kombinatie

van paper-hunt, gymkhana en zoek

proef, die geen enkeie sportprestatie

insluit en iedereen gelijke kansen aanbiedt

Kr is een buitengewoon mooie

reeks prijzen te winnen. Het inschrijfgeld

is slechts »0 ir. en daar zijn twee

konsumpties in voorzien, bediening

inbegrepen. Men kan het reglement

bekomen en inschrijven op alle VABkantoren

of op het hoofdkantoor Sint

Jaeobsmarkt 45, Antwerpen.

GSMEBNTE BAZEL

Maand April

Qtboorlen :

De Wael Marc«l, z. v. Petrui Florent en V»D

Verbulit Martba Maria. — De Laei Willy, z. v.

Altent en van van Jliegbem Elza.

Ovtrlijdens :

Van Hoy weghen Felu, 71 j echtgenoot van

Witbagels Eupnemia. — Adam Haria Silvia,

89 j. wed. vin Smet Ludovicus. — Pouckt

Charles Louis, 88 }aar, ongeh. — Verichooren

Ronny, 5 j. z. v. Jozef en van Janssena Anna.

Huwelijken .

Van Namen Kirel, beuwkundige, Ie Beliele

en Broeckx Garola, onderwijzeres, alhier. —

Lyss«ns Julius, metser, te Rupelmonde en Verlenl

Louisa, z. b. alhier.

GEMEENTE HAASDONK

Maand April

Geboorten :

Vin Acker Omer, z. r. Auguit en van Joanna

Smet, Zandstr. 127. — Cleys Annie, d. v. Jozel

an van Martha De Hoor, Stuurstr. 31. — Gooisens

MagJa, d. v. Arthur en van Mane-Joaee

De Westellnck, Bergstr. 18. — Peirsman Rony,

z, van Frmi en van Amandina Cioosteriaans,

Persir. 53. — Van Qoethem Roger, z. v. Alois

en van Henrietta Vercauteren, Dorpstr. 93. —

Bracke Gerry, z. v. AUons en van Yvonne Maes,

Zandstr. 85.

Overlijden: :

Heyndnekx Marie, Zandstraat, 7. — De Vogel

Maria riorentina, Dorpslrail 140. — Lesiehers

Bogei,eehig van Vermeire Elisabeth, Kalkslr.

17, SlHiklaas Waas.

Huwelijken :

Kairet Robertas, onderwijzer, te St Niklaas,

en Maria Ludovica Mai tens, z.b. aihier. —

Hollanders Petrus, w^menhandelaar te Vrasene

en Elisa Pieters, sorteerster, alhier. — Hermans

Theefiel, landb. en Sidoma Van Laugenhaegbc,

z b. beiden alhier. — Smet Odo, lane.- te Tcmse

en Uarla Van Steelandt, naaister, alhier. —

Ivens Cynel, landb. te Temse en Elisa Hermans

z. 1>. albier. — Buytaert Fideel, blokmaker, en

Maria Weyn, dienstmeid, beiden alhier.

GEMEENTE RUPEUIOMDE

Maand April

Geboorten :

Van StrydoDck Harleentje Celina, d. v. Petrus

en van Maria van Wouwe, Lodderdam 7.

Overlndens :

Van Cauteren Aloysius Franeiscus, 74 j. z. b.

eebtg. van Maria Ludovica Ilofmans, Vuilstr. 9.

Huwelijken :

Glaus Gilbert Maria, bediende, en Verberckmoes

Joanna Mana, bewaarschoolonderwijzeres

beiden altiier. — Pauwels Hendrik Mounts,

plaatslaper, te Temse en Stoop Louisa Joanna,

werkvrouw, alhier. — Van Hoyweghen Francoia,

fabnekw. te Steeodorp en Janssens Maria,

werkvrouw, alhier. — Praet Jozef Jan, steen,

bakkerigait, te Niel en Van Hoeylandt Valentine

Rosalia, dienstmeid, alhier.

GEBEENTE T1ELR0DE

Maand April

Geboorten :

Leeman Patnc René, z. v. Pierre en van Hagdalena

Daniel Todts, Hogenakkenlr. 9.

Overlijden* :

Van Lierde Aime Benoit Cesar, beroepsmilitair

24 jaar, echig. van Jeanne Marie Delphme De

Kimpe, Antw. Stwg. Ï6. — Liessens Maria, 7J |.

wed. \an Conslantinus Van lynde, Ruisslr. 63.

— Van Poeck Werner FraDcoli Leon, 8 maanden

Kerkstr. 51.

Huwelijken:

Van Bogaert Leo Joseph, vervoeraannemet, te

Hamme en Rombaut Ivonne Rosalia Alpbonsina

z. b. alhier.

QEMEENTE STEENDORP

Maand April

Overhjdens:

Vermeulen Waller Comtant, 1 m. Iz dagen,

Gelaagstr 1S9. — Van de Velde Cynlla, 72 jaar,

ongeh. Kapelstr. 61. — Wynacker Maria, 70 j.

wed. van Molinard Charles, Gelaagstr. 50. — De

Souter Edmondus, t>d j. eebtg. van Verschelden

Irma. Uroekstraat, 56.

Huwelgken :

Van Hosylandt Flonmond Edmond Marie Ahne

bediende, te Temse en Van Strydonck Manette,

modisle, alhier. — Witnagels Leon Jozef, electneker,

te Kruibeke en De Pauw Clemencia,

dienstmeid, alhier. — Janssena Hendrik Gregeor

Frans, Secretaris C.O.O. en Hees Yvonne Josephine

jPhilothu, z. b. beide» albiu'.

Christen MiddmUnisioid. Kon. Nederlandse Schouwburg

BELANGRIJK BERICHT :

Vanaf 1 Juni a s. worden onze burelen

overgebracht naar: tiokkelkcck-

•iraal 1O3, St. Niklaas.

Het telefoonnummer blijft behouden

1404.

Burelen geopend zoals voorheen :

1. Secretariaat Uewestsecretaris :

Maandag, Diosdag. Donderdag, Vrijdag

en Zaterdag van 9 tot 12 uur.

2. Het Sociaal en Fiscaal Middenstandssecretariaat

is aldaar ondergebracht

in afzonderlijke burelen.

Burelen open alle werkdagen van 9

tot 12 u. en van 14 tot 17 u. de Zaterdag

van 9 tot 12 uur.

3. Leersecretariaten van St. Niklaas.

In afzonderlijke burelen ondergebracht.

Open alle werkdagen van 9 tot 1! u.

Inhuldiging der nieuwe lokalen: Zaterdag

31 Mei a «. met volgende aagorde :

10 u. H. Mis in de Hoofdkerk te

St. Niklaas ter intentie van de overleden

en levende leden.

11 u. Inhuldiging en inwijding der

lokalen.

12 u. Gezamenlijk Middagmaal in

het restaurent " De 8&o$ ", Kardinaal

Mercierplaats 4, St. Niklaas-w.

Feestrede door de Heer Volksvertegenwoordiger

Van Goey.

Bij gelegenheid van het overbrengen

der burelen is de dienst als volgt

geregeld voor de week van

»tt tot »8 Mei : Alle burelen,

Grote Peperstraat 75, enkel open op

Maandag-, Dinsdag- en Woensdagvoormiddag

van 9 tot 12 uur.

Donderdag, Vrijdag en Zaterdag alle

burelen gesloten.

De plaatselijke zltdagen gedurende

deze week zun allen afgelast.

Antwerpen Bouwt.

Onder deze benaming werdt in de

Stedelijke Feeetzaal, Meir, van 31 Vlei

tot 16 Juni a s., een zeer belangrijke

tentoonstelling gehouden, welke gewijd

is aan de verwezenlijkingen van

het Stadsbestuur ep allerlei gebied.

De Stad telf nent deze tentoonstelling

in.

Verschillende stedelijke diensten

verlenen daarbij hun medewurking ;

Huisvesting, Geboawen, Werken, Havenbedrijf,

Reiniging, Sociale Zaken

en Medisch-Sociale Dienst. Onderwijs

en Bibliotheken.

Ook de maatschappije" \oor goedkope

woongelegenhbÜM.. Huisvesting,

Onze WoniDg en Db Goede Woning

nemen aan de expositie deel.

« Antwerpen Bouwt » geeft hoofdzakelijk

de lealisaties van de jongste

jaren te zien. Maar wat het publiek in

ruime mate zal interesseren zijn de

" toekomstplannen ƒ met betrekking

tot de verfraaiing van het stadsbeeld,

de huisvesting, de woningbouw en de

nayenuitbreiding, die op kunstvolle

wijze worden getoond De onderscheiden

stands zijn inderdaad zo ontworpen

en geschikt, dat de bezoekers ook

mooie perspectieven te zien krijgen.

Aldus wordt het artistieke en aangename

aan liet nuttige en leerzame gepaard.

Niemand twijfelt er aan : deze officiële

" Antwerpse show „ gaat een

groot succes tegemoet,

Koloniale Loterij

Lijst der winnende nummers der

trekking van verleden Zaterdag:

Winnen 200 fr. de nummers die eindigen

op 1.

Winnen 500 fr. de nummers die eindigen

op 28.

Winnen 1000 fr. de nummers die

eindigen op 262,927.

Winnen 2500 fr. de nummers die

eindigen op 6408, 4857, 1183, 1582,

5003, 2587, 7U40, 9745.

Winnen 500o fr. de nummer die

eindigen op 6897, 2596, 3810, 1583,

3040, 8547, 8654, 6433

Winnen 10.000 fr. de nummers die

eindigen op 8945. 4786.

Winnen 20,0ü0 fr. de nummers die

eindigen op 26 627, 51,083, 23,777

81,957 89,069 28,813 70 333 83,2(50

62,821 85,165 45,895 02 860 55,760

37.188 29683.

Winnen 40,000 fr. de nummers die

eindigen op 13,997 96,524 14,884

18,667 47.083.

Winnen 100,000 fr. de nummers die

eindigen op 27,220 0132S 96,172

64,722 10,710.

Winnen 1 mtllioen fr. de nummers

380,604 en 161.003.

Wint 2,600,000 fr. het nummer

347,514.

Biljart.

Veel volk woonde de btlangrpe

Biljartweditrijd, die Zaterdag jl. in de

Buigerkring plaats vond. bij.

Temse veroverde op schitterende

wijze de overwinaing en meteen de

beker.

Ziehier de uitslagen :

TEMSE. HULST.

P. B.

Htmelaer A. SO

tfaes August 80

Uaris Cyriel ISO

Verbannen J. 52

Walteni Arlh. 61

De Wilde C. IIS

Vergauwen A. ISC

Segen H. is:

17

»2

IS

18

11

10

14

11

. t.

w.

t.

w. t.

V.

t.

V t

w t.

w. t.

V. t.

De Bruin

Stevens

Taelman

Schelfaut

Eeckhout

Neve

Lampo

Freyser

P.

36

44

41

88

80

58

31

S00

Eindstand Temse wint dus met 6

tegen 3.

Cornedieplaats, Antwerpen.

De Gebroeders Karamazov

wordt doorgespeeld.

Dostoievski's laatste roman, die met

een zijn meesterwerk is geworden,

• De (iebroeders Karamazov >, heeft,

zoals ten andere verwacht kon worden

in de toneelbewerking van de Rus

Peter Sjarov, een bijzondere grote loeloop

gekend, zodat de KNS besloot dit

grote werk door te spelen.

Al wie de roman heeft gelezen zal

de bekende personages als Vader Karamazov,

zijn ZOODS Dmitri, Iwan, AU

josja, deepilepueke Smerdiakov, Kaoitein

Süjegirjov, de trotse Kalhanna,

de zinnelijke Grosjeojka, en de vele

andere figuren op de planken terugvinden.

De verdere voorstellingen zjjn als

volgt vastgesteld : van Zaterdag 24 tot

Donderdag 2» Me;: 6 voorstellingen

van hei eerste deel (Vader en ZoneD).

Van Zaterdag 31 Mei tot en met Maandag

2 Juni : 4 voorstellingen van het

2' deel.

In regie van Peter Sjarov, met Jos

Gevers, Piet Bergers, Francois Bernard,

Marcel Hendnckx, Hector Camerlinck,

JetNaessens en Helene Van

Herck in de hoofdrollen, vinden de bewonderaars

van Dostoievski derhalve

nog ruimschoots de gelegenheid om

dit grootse werk op de planken te zien

Pla&tsbesprekmg : alle dagen, behalve

Vrijdag, van 11 tot la uur. —

Tel. 33 15 00.

Verschillig Nieuws

Treinen. —Sedert verleden Maandag

rijden er geen reizigerstreinen

meer lussen Temse en St-Niklaas. De

dienst wordt nu gedaan door autobussen

en is als volgt geregeld :

Van Temse statie naar St-Niklaas

w

8,40 7,

ww

7,35 8,05 9,00 11,00

11,58 12,18 13,35 14,25 14,40 15,20

w w

10,20 17,00 17,20 17,65 18,15 19,20

20,20

Van Velle-kerk naar St-Niklaas,

Donderdag

8 55 11,52

Van St-Niklaas statie naar Temse

w ww

6,20 7,00 7,16 7,45 8,35 10,30

I w

11 35 12,00 18,15 12,45 14,20 15,00

W

16,02 16,40 17.20 17,55 18,46 20,00

Van St-Nlklaa» statie naar Veile

Donderdag

«,35 11,36

w = Rijdt 8nkel op werkdagen,

x — Rijdt enkel op Zaterdag.

Parlementaire Zltdagen:

Beden Zaterdag namiddag zal dhr

' Turnen. — Morgen Zondag nemen

de turner» van " Willen is Kunnen „

deel aan 'tQouwfeest te Buggenhout.

We wensen hen veel succes.

SOLO-SLJH — Maandag avond

werd in het Café «De Belgische Leeuw»

by Maurice Segers, markt, een soloslim

gespeeld door de Heer Dokter De

Dycker, de veteraan van hetwhistspel

in Temse, met negen pijkens door een

vierde van het aas en een vierde van

klaveren aus.

Medespelers waren : Constant Spildoren,

Albert Duerinck, Kamiel Van

de Woestyne. Getuigen : Lucien Maes

en Frans Baetén.

't Was 'n natten, zulle en hartelyk

Proficiat.

Apotheker van dienst.

Zondag 25 Mei

J. De Leenheer, Markt.

Markt te Tcmie, «3 Hel

7020 eieren aan Ï.Ï0 - 2,25 fr.

75 kgr. boter aan 70 - 75 fr.

KOSTUMBS

GABARDINBN

SPORTKLED1J

UU&.UAUI1AM

AUq.WflUTERÓSTRAATriïl9

TEMSCHE

Grote keus. Kleine prijzen.

AYLESFORD.

Htt heiligdom der Scapulierverschijning.

Vorig jaar, als deelname aan de zevende

eeuwfeestviering van het Scapuliervisioen

der Lieve Vrouw aan de

H. Simon Stock, reisde een vlaamse

bedevaartsgroep naar Aylesford, het

historisch Karmelietenklooster waar

de Scapulierversenyning gebeurde op

IS Juli 1261.

Deze plaats is gelegen in Engeland,

Graafschap Keet tussen Dover en

Londen.

Met de boge goedkeuring van Z En>.

Kard. Van Roey wordt dit jaar een

nieuwe bedetocht daarheen ingelegd

van 18 tot 23 Juli a.s , via Oostesde-

Dover. Verblijf deels in het stemmige

Aylesford, deels te Londen. Bezoeken

aan Londen, Canterbury en Oxford;

deelname aan de massaviering der

Scapuherplechtigheid op 30 Juli te

Aylesford

Het bedrag voor deze reistocht beloopt

2.950 fr. Een omstandig prospectus

is verkrijgbaar aan adres :

P. Leopold O.C.D., leider van bet

Maria-Halfuurtje m de Radio, Karmelietenklooster,

Kortrijk.

Kon. Vlaamse Opera

Frankrijklei, ANTWERPEN

Zaterdag 24 Mei te 20 uur

ORPHEUS

Zondagmiddag 25 Mei te 14,30 uur

Figaro'* Bruiloft

van W. A. Mozart.

Zondagavond 25 Mei te 20 uur

Schuld en Raete

Dinsdag 27 Mei te iO uur

sissv

van Fntz Kreisler

Donderdag 29 Mei te 20 uur

De Vrljaenntter

Bespreekbureau : Alle dagen (behalve

Woensdag) van 11 tot 15 u. Tel.

33.66.85 uitsluitend van 12 tot 15 uur.

Avondkas één uur voor het begin van

ri« voorstellinsr.

Waterdichtmaken van mantels.

Indien men een sporlie^en mantel

heeft, die reeds enige jaren meging,

zal men gaarne weer eens iets anders

nemen Het oude, getrouwe kleding-

Senator Van Peteghem zitdag houden

stuk, dat ons zovele diensten bewezen

in het Ghldenhuis te krulbebe, van 16 heeft, zunder meer afdanken, gaat ons

tot 19 uur, en dhr Seeator Van Gerven aan het harte. Zulks is dan ook vol-

in de Kath.Werkmanskring te Tcmw

strekt met nodig, want wij gaan het

vanaf 19 uur.

waterdicht maken. We borstelen het

Morgen Zondajr zal dhr Volksver-

flink at, zodat de stof ook uit de naden

tegenwoordiger Van Goey zitdag hou-

aan den binnenkant verdwijnt, bestelden

ID de Kath, Werkmansknng te

len bij den apothener een oplossing

Temae van 11 tot 15 uur.

van alluminium acetaat en betten de

stof met een lap, die in het vloeistof

Dhr Senator Van Gerven zal zitdag gedrenkt is. Geen plekje mag vergeten

houden Maandag 26 Mei in het Gilden- worden en daarna wordt de mantel

huis te St Niklaas van 17,30 tot 18,50 over een hanger gedroogd.

uur (bureel 2).

Unschudden, luchten en oppersen

met vochngen doek en wij hebben

een uitstekenden regenmantel, die

ons nog nuttige diensten kan bewijzen.

Een leren jekker.

Met alle gerustheid kan men zijn

leren motorjekker onderhouden met

schoencrême Deze moet de juiste

kleur hebben, namelijk zoveel mogelijk

in overeenstemming met de kleur

van het kledingstuk. Vooral goed

uitwrijven of poetsen, liefst met een

wollen of flanellen lap.

Burgerstand van Temse

Van af 16 tot en met 21 Mei.

Geboorten :

Goasehn Gaby, St Jonsstr. 52. — V«n Cauteren

Eddy, Tielrode, Ruisstraat, 36. — Mallliet

Willy, Hamme, Qecmstr. 60 — Van Landtgbem

Anne-Hane, Priester Poppeitr. 6. — Vermeulen

Waller. Doornsirajt, 47. — Wellens Rita Irma,

Rupelmonde, Broekstr. 1. — Allen in het Moederbuis.

Huwelijken :

Van Brusiel Pierre Benn Marie, el«ctrieker,

te Tielrode en Pauwels Monique Elisabeth Alphonsine

Philomona, naaister, alhier. — Heeus

Reoé Karel Rosalie, veehandelaar, en Theunis

Germnna, z. b. btiden alhier.


Studiën van Meestert

FRANZ DIKKIGKX, iSolans teMelsele

en FLOKIilOiNU VAN GüBY, Notaris

te Rupeimonde.

OPENBARE VURKOPING

van

Drie 'Woonhuizen

6D TWEE PEKCKLEN

ï^yBouwgrond

te T E M « E.

Veerstraat 3, Zeedijk »

en Cauwenberg ftS.

De Notarissen FLÜKMUNÜ VAN

GOEY. te Rupelmonde en FRANZ

DlhiRlCKX te Melsele lullen, met het

houden van twee zudagen en gewin

van i/2 o/o instelpremie, openbaar

verkopen :

Gemeente TEMSE.

Koop Een.

Een goed gelegen woonhuis met afhangen

en grond, zeer sterk gebouwd

gesiaan en gelegen telemse aan ne

Veersiraat en gemerkt Nr 3, ten kadaster

bekend Sectie ü Nr üSöjf voor

een grootte van 110 ai.

Verdeling : (ielykvluers: Hail, trapzaai,

kaoiiiBt, twee dooreenlopende

plaatsen, keuken, pompnms, koer.

Boven : BalkonKainer, twee schone

slaapkamers en langs achter een zeer

ruime zomerkamer en Dadüamer. Hoger

zolder.

Oudoraards : droge kelder.

Voorzien van gaz, electriciteit, waterleiding,

regen- on pompwater.

In huur bij Juffr. De schaepdrjj ver.

Koop Twee.

Een goedgelegen woonhuis met afhangen

en grond, gestaan en gelegen

te Temse aan de Zeedijk Nr % gekadastreerd

Sectie Ü Nr öl7 groot 6. ai2.

Verdeling : Gelijkvloers: gang, twee

plaatsen, keuseo en koer.

Boven : drie schone slaapkamers

en hoger zolder.

Onderaards : kelder.

Voorzien van gaz, electriciteit. waterleiding,

bom- en regenwater.

AANsl'üNDS BESOHlKbAAR.

Koop Drie.

Een sterk gebouwd woonhuis met

opiij, afhangen en grond, gestaan en

gelegen te Temse. Cauwenberg 63.

gekadastreerd Secue B Nts 1086/y en

deel van U86/z groot Ï5D M2. lievelbreedte

: 14 m. 8ucm..

Verdeling : Qeljjüvloers: gang, vestiaire

met iDgemaakte kassen, voorplaats,

achterplaats, woonkamer,keuken,

koer, stalling en hof.

Boven drie schone kamers en hoger

zolder met mansarde.

Onderaards dioge keider.

Voorzien van eleetnciteit, waterleiding

en regenwater.

In huur bij Wwe De Corte.

Koop Vier.

Een perceel bouwgrond gelegen te

Temse, Cau wan berg, ten kadaster bekeiid

Sectie ü Nr i< 86/Z-deel groot

2i7 m2 7< dmi hebbende een breedte

aan de straat van \'i va.

Koop Vijf :

Een perceel bouwgrond gelegen te

Temse, Cauwtnberg, teu kadaiter bekend

Sectie B Nr li)8ö/i-deel groot

235 m2 hebbende een breedte aan de

straat van 14.22 ia.

ZITDAGEN t

1NSIEL: 24 MEI ,„„,

VERBLIJF: 31 MEI "oi

telkens een Zaterdag te 4 ure namiddag

ter herberg iDe Roos» bij de heer

Albert Vermeulen-Weyn, Kasteelstr.

te Temse.

De te koop geboden gsederen zijn

te beziehtigen lederen Maandag en

Dinsdag namiddag, mus aftialtnener

toelating op de Wilfordkaai Nr 8 te

Temse.

Vardere inlichtingen te verkrijgen

ter voormelde studiën.

N. B. De kopers worden verzecht

zich te voorzien van hun trouw boekje

of uittreksel van de geooorteakt.

OPENBARE VERKOPING

van een

W er kmans woning

te SIKUHOOKI*

Uroaksiraat 2».

Notaris FLOKIMOND VAN GOEY,

te Rupelmonde zal openbaar verkopen,

met winst van iustelpremie :

Ben werkmanshuis te Steendorp,

Broerstraat Nr 22, gekadastreerd seetie

C No 1262 f groot 2 a. 84 ea.

Bestaande uit : gelijkvleers : twee

'Woonplaatsen, keuken, washuis, koer

gemak en twee stallen.

Verdeis : spinde en zolder.

Voorzien van electriek en pompwater.

ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR

tegen betaling.

ZITDAGEN :

INSTEL: 24 MI?T IQ=;O

TOEWIJS : 31 "^ ^

telkens een Zaterdag om 3 uur naniiddap

te Steendorp Warandestraat,

in de herberg "'t Oud Gemeentehuis,

gehouden door Mr Jozef Vinck.

Voor alle inlichtingen zich te wenden

ter studie van de verkoophoudende

notaris.

Te koop.

Beste zoldertrap in gsede staat,

aan voordelige prijs

Zich wenden : Kleine Kaai 2.

Te Koop.

Ben woonhuis met poort, gelegen

KrQgsbaan 109, Temse.

Te bevragen Krjjgsbaan 1.

•tudia van de

Notaris PAUL VAN DE PERRE

te Temse.

De Tijdgrasverkopingen in 1952

zullen plaats hebben als volgt:

2. Op Maandag *6 Hel, gans de

dag, te vergaderen om 9 1/2 uur ter

herberg - De Warande • bij Mr. Heirwegh

te Tielrode en om 1 1/2 uur namiddag

ter herberg - De Ploeg • te

Tielrode, Antwerpse steenweg.

3. Op Woensdag SS Hel, om 2 uur

namiddag, te vergaderen ter herberg

• Huis ten halve» recht over de Meenbakkerij

te Tielrode.

Up beide dagen namens de Eigenaars

in Tielrode-Broeek.

4. Op Donderdag «9 Hel, om

2 1/2 uur namiddag, in Sehouselbroeckpolder.

Samen komst op de dijk aan de

Melkschoren.

6. Op Vrijdag 3U Hel, om 3 1/8 uur

namiddag, in de Esch polder te Temse.

Komptante betalingen van koop-

sommen en ongelden.

Nota: De verkopingen beginnen

stipt op uur.

WOONHUIS

te TEMSE, Vrljheldstraat, 79.

De Notaris PAUL VAN DE PERRE

te Temse zal openbaar verkopen met

winst van iostelpremie op Dlnadagen

»© en 87 Hel 1959 telkens om 4 uui

namiddag, ten lokale • Hollands Hof >

te Temse.

Een woonhuis te Temse, Vrjjheidstraat

72, groot 50 cenliaren, volgens

kadaster.

Bewoond door Roger Waltens-

Troubleyn.

OPENBARE VERKOPING

van ten welgelegen

WOONHUIS

te KUPELMONDE

Bazelslraat 63.

Notaris FLOKIMOND VAN ÜOEY

te Rupelmonde.zal openbaar verkopen

mei winst van instelpremie :

Een welgelegen woonhuis met

poortje en groten hof te Rupelmonde,

Bazeistraat 6», gekadastreerd Euige

Sectie Nrs 2


Reizen Van Royen

*NKBRSTRAAT,73-75

ST. NIKLAAS-WAAS. Tel. 2318.

Vroeger was het t

" ££en Kermis ia een gceseiiag waard .

NU la het aog lokil KKKM1S want* bij de

VAN KOYtIS Mr 5 Lcaabre ia da gecaeiiag

vervaagea door VERS riiLBARB ZETELS.

•*n|rtmua.

25 UU (Jrote Bedevaartreii loor de

Middenstand naar UuiutXker fflet

buoait aau uem SO fr.

17 ai£I Lourdes ea Pyrenein 9 d. 3.150 ir.

S1N1EN Zondag 1 Juni

Nederlandse Hunsuteden 140 fr.

Parus- Fomaine Dleau • dagen 1325 fr.

Nornaridie-Lisieux % dftifon 93D fr.

» » 3 daten Utlö fr.

ONZB SUCCfiSREIS :

3 dagen boorden van de Run 1000 fr.

.Vardir; Mica 8 dageo, Itreugne 8 dagen

Tyrol 7 dagen.

Van al deze reizen is net vertrok NU reeds varïókerd.

Voor Uw pnvaaireizen - liuwelijksreilen

- zakenreizen enz. is er LKb reisbureel dat

U Yuüemg kan bevredigen en dat is :

VaHHOYKN, Ankerat. ?3.7S MNitXAAS-Waas.

Ueurat wm.u Aitwvrueu

Ml 22 Mei

BalgiaekeAeirt l«W7,3 1[^«t« 78,85

» ma , 76.75

tUlgisebe E«nt 2* reeks si ,w

i i.U. üeuuiü. ütaaURCh, 1" r. 88,óU

4 t. k. Qe»mfi, Suatsieh. 2* r. 88.öo

Loten d. Verw.straiten I»il4'/. 2i8,uu

> , 1922 4O/O 22/,OU

• • 1923 4 O/O 478,UO

Loten Wederopbouw ie weae 9s2

» . 2 » loul

f » ï » UIW

yg

Loten 1SW2 & 0(0

Loten l»33, 4 oio

Loten 1938 3 1(2 o[o

Loten 1U41 3|oo

86,ȟ

buè.ul.

1UO2

462.UU

iu7,lU

• 1943 3.»OB|O 1U4.4U

> 1944 Ï.60 0,6

. . 1W47 4 0(0

' > 1K4S 4 0(8

> 1B40 4«|O

Beigisctie Spoorwegen Dev.

üelgisclie Spoorw. obl. 1937

1»46

1V4U

Kegie Te). Tel. l»4U

, • JV47

. 1Ü4»

» • 1U4V 4

, . 1U»U 4 0|0

• > 1Ü61 4,ÜU «|0

Auuui teilen

üxoOiei Ny v«rli.l§47 l.óu oio

1»48 ,

» 1U4V >

» ikoi

Gemeentekrediet a Ü[O

» ie reek»

> 2e reeks

a 3e reen*

» 4e reekg

1U48

Qemeeutekrediet, loten laas

Antwerpea leening iwi7

» » iviv

ïaso 4 u/o

•• 193o 4 o|o

• 1»37 4 0(0

* 1927 4,00 oio

1943 4 0)0

Antwerpen kubong iy4«/66

» 19&1/56

Antwerpen 1948 4,6 oio

' » - 195J161 4,60 OIO

• , i»62/62 4.6u U|0

Seui 1914 4o/o

89.7 i

101.clu

441.01.

blS.UU

894,UU

V44.0O

1UU.4U

Va.ou

lüu.3a

Ï6.75

I'S, «JU

U4.XU

ïuu.yu

wv.'ou

Kti.UU

78.40

84 .Uu

84.0W

84.UU

4(ia.ut>

eb.üg

88,7ü

8s,iU

0u,7«

92.26

U8.05

VU.4U

-.„ tfö,6u

«ent 192« ' S5.40

Öect i«3o

Sent 1936

Sent 1937

Geut 1946

(Jent 19»S(U

Luik 191ï

Luik 1919 4 o(o

Luik 4 o/o 192«

Luik > 4 ofo 1930

Luik 1936

Luik 1*37

Luik kasbons 1946/56 4 0|0

Luik 1948 4,50 0(0

Luik 194» 4.50 ojo

Luik 16S1 4.50 oio

Luik 1»Ö2 li i)|0

Oostende 1«51[61 4.50 u|o

91,90

9&.S5

08.66

89,35

85,60

83.70

Üö.Jp

85,60

91,00

95,45

99.40

9S.S0

98.15

96.00

9T.60

Brssaal l»8ü 4,00 o/o SS,ia

. Kasbons 1946 4 o/o V5Jè

• Kasbon» 1943 ,08 4 oio 91,CC

Brutsel 1943/73 4 o/o 88.5a

Brussel 19X7 4 Ofo 84,E5

, 1947/62 «9 9g

Antwerpen 1887 8S.00

Brussel 1948(63 4.50 O[0 99.40

Brutsel 19t>2|62 96.00

> l»03 ó»,25

Brussel 1902 70,25

Brussel 1905 64.00

Br»«sel Zeehaven 69,25

Luik 1897 62.5C

Oostende' 1898 59 60

Gent 1896 A2.75

Mhaerbeeck 1897 E8.25

Witto©k-Van Landeghem ord. 950

• » div. i486

Daecft 580,00

Aaakoopea rarkeop «H all* loten

ea foDdaen.

Bagelljkseh bembuoek.

Itv flCMIWalalAJI,

GARAGE " UNIC „

E» De Caluwé

Viaduc 5, Temse Tel. 132

Nodigd U uit tot haar t

• GROTE — — —

Auto Tentoonstelling

(Qt van Ford', Personen- en Vrachtwagens van klein tot groot

Q) Occasie wagens

op Zaterdag 31 Mei

van 3 tot 8 nar,

op Zon-,Maan en Dinsdag 1,2,3 Juni

van 10 tot 8 uur.

GRATIS INKOM. Iedereen welkom.

LANDBOUWERS,

Vooreen beste

Vosr het verzergen en bewaren van room en boter, en zovele andere

producten, wendt O tot het HUIS

Schaerlaken - Steendorp.

Agent in alle LANDBOUWMACHINES.

Winkeliers «• Particulieren! Ook voor U hebben wij een technisch en

economisch aangepaite KOELKAST. De koelkasten|zijn regelmatig in voorraad

en worden »erkoeht aan de laagste prijzen, komptant en ook. met

groot gemak ran betaling.

Huis SêbaerlakeH, Gelaagstraat 170 Steeiderp.

BEZOEKT de grote TOONZAAL

U VINDT ER EEN

OVERGROTE KEUS VAN :

slaapkamers, stoelen

kapstokken, tafels,

keukenbuffetten,

clubzetels, enz.

Aan onklopbare prijzen

en buitengewoon verzorgde

afwerking.

K0NTANT. KREDIET. INGANG VRIJ.

StempelCaoutchouc

in alle vormen, tenbureele dezer.

Alles voor het bureel.

Dnplicatears - Stalen meubelen

Schrijf- Rekenmachines

Doet Uw kens uit 2 wereldmerlten :

Smith « Corona en Hermes.

Draagbare schrijfmachines van

af 3.680 fr.

Telmachine» met bandpapier

van sf5.9&0fr.

FIRMA

Boogaerts & Zoon

«•keratraat 7» . Tel, 971

SI-KIK L4 48 Waai.

Herstellen en verhuran

van alle machine». 10-8

TE VEBHBIJGEN

Prima Gueuze Bier

bij B. Debbaul,Ga»thais«tr .44 Temie

Telefoon 213.

Mea bMtolt Uu huift.

VAN HET

Huis

Perfecta

Aug. Wautersstr.2

TEMSE

Gelegen Tuin wijk

Hollebeek.

Open iedere namiddag van 2 tot 6 u.

Ook op Zondag.

TE KOOP

Boodschapkorven

zeer verscheidene keus, lage prijzen

H. Debbaut

Gisthuisstraat 44 TEMSE

I

en H, egppn

DOOR DE STAAT GEWAARBORGD

VRIJ VAN MOBILIÊNBELASTING

OBLIGATIES:

RENDEMENT VAN S o/o DAADWERKELIJK OVERTROFFEN

op 5 jaar 4,5 ofo uitgegeven & 970 voor 1000 fr. nominaal

op 10 jaar 4 5 o/o uitgegeven a 960 voor 1000 fr. nominaal

op 20 jaar 5 o/o uitgegeven a 980 voor 1000 fr. nominaal

KASBONS: op 1 jaar 3,5 o,o uitgegeven a pari door

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijrerheid

fwet van 16 Maart 1919)

Vaterloolaan 16, Brussel — Tel. 13.19.10 — P. C. R. 305.00

Zich ook Wenden tot

NATIONALE BANK VAN BELGIË

en al de banken en wisselagenten.

ALLE GELDLENINGEN

op huizen, gronden, schepen.

Overname van bestaande schulden, aan zeer

voordelige voorwaarden, terugbetaalbaar op

op 5 - 40 of 15 jaar.

Geldplaatsingen.

1' op eerste rang hypotheken,

1" spaarkas: op zichi,

op termen.

3° obligaties.

Verzekeringen.

Braud. Ongevallen (Auto's, Moto's, Arbeidsongevallen,

persoonlijke ongevallen) Leven

Pensioenverzekeringen, enz... Transport en

Casco, enz...

Expertisen.

Auto's - Schepen - Scnattingen van branden

enz...

Zaakwaarnemingen.

Aan- en Verkoop. Huizen, gronden, schepen

enz...

Strikte geheimhouding.

Voor \LLE kosteloze inlichtingen

wendde men zich tot:

Jean De Ryck-Bauer

PastoorBoelstraat 9, Temse Telefoon 45

Kuisen es heropmaken van

Wollen en Hazen haren

M A T R A S S E N

•«=' ENIG A DRES : '==='

LAMBERT Gebrs.

Viaduc 21 TEMSE Boodtsstraat 40

Alsook nieuwe

LAMA MATRASSEN

in alle maten en prijzen.

Radio's « Radio's

Velo's - Velo's

Radio's - Electriciteit - Wasmachienen - Motoren -

Lusters - Ijskasten - Velo's

koopt U het voordeligst in het huis

FRANSMAES

St Jorisstraat 57 TEMSE Tel. 355

20 Jaar aan de spits der Meubeln ij verheid

Dit is een onbetwistbare waarborg voor de kliënt.

Wilt U aangenaam en gezellig wonen, koop dan Uw

MEUBELS *f in het liuis

K. Todts-Van der Borcht

Edgard Tiaelplaats, 6 - T E M S E - Tel. 243

Bezoek onze toonzalen eerste verdieping

Grote keus in :

ö Eetkamers en slaapkamers»

Cd keukens» burelen, zetels,

t=4 cosy-corners,

0 Divans en klein-meubels

ö Matrassen in alle merken.

Prijzen buiten alle conenrentie.

Kwaliteit ongeëvenaard

Alles wordt kosteloos geleverd en

gsplaatst tea huize.

5 o]e vernrndering voor de leden van den

bood der kceestrjyke gezianen, iavalieden ea

staatsbedieadeB.

.

More magazines by this user
Similar magazines