Nieuwsblad van Temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temsche

Zondag 16 October 1949 5* Jaar "Weekblad N 11

Nieuwsblad van Temsche ijs 80 Fr.

EN OMLIGGENDE

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUREEL: KASTEELSTRAAT 27 | DRUKKER J. SCHÜERMAN - Verantw. Uitgefer AL. BUYfAERT | Hr. St-Niklaas 858 | TEL. 185

Nader tot t

mijn God, nader tot U !

(Nearer, my God, to thee, nearer to

thee')

Er gaan zoeklichten over onze wereld,

zoeklichten naar vrede en geluk

Er leeft in den mens een eeuwigheidszin

en daarom wordt er in de mensenziel

uit elke voldane materiele begeerte

ene nieuwe geboren

Het tijdelijke kan het rusteloos mensenhart

geen durende vrede brengen

We zitten vol vurige betrachtingen

die ons het eindgeluk zouden moeten bezorgen

en als die betrachtingen een werkelijkheid

zijn geworden, voelen we

weer in ons die onvoldaanheid, de onrust

naar iets beters naar iets hogers

Dat is de trek naar het eeuwige, naar

het volmaakte, naar God

Elke nieuwe dag brengt daar voor

ons een nieuwe getuigenis van

In den blijden morgen gaat onze

wens in vervulling en met den grauwen

avond is het verkregene reeds een ijdel

iets geworden

De mens is er niet voor het werelds

alleen, maar hij is er ook voor het eeuwige,

voor het goddelijke, dat hem eens

de uiteindelijke voldaanheid zal schenken

In de razende jacht naar geluk door

onze vermateriahseerde dagen tracht de

mens in hem de drang naar het eeuwige

te smoren en zoekt hij, alleenlijk in de

materie, een uitweg naar zijn heil

En daarom gaat er een zo jagende

onrust door onzen tijd en lopen de

zoeklichten naar vrede en geluk verloren

In ons eigen zelf spreekt van den

morgen tot den avond de stem van God

want het geweten waarschuwt ons een

wrange spijt over het kwade, dat we

deden

Al weet niemand iets af van onze geheime

boze daad, toch voelen we dat

hierdoor schade deden, dat we een vergrijp

stelden tegenover de inwendige

stem, die ons drijft tot het goede en ons

weerhoudt van het kwade en die inwendige

stem, dat is de stem van God

Zelfs bij den grootsten misdadiger

komt soms die stem alles te boven en

dwingt hem tot een eerlijk bekennen

van wat hij misdreef, tegen het belang

in van zijn eigen lichamelijk bestaan

Die stem staat dus boven zijn eigen

persoon en kan niet anders zijn dan de

stem van den enen rechtvaardigen God

De wereldbekende bekeerling, kard

Newman, heeft dat zo goed gezegd

" Het geweten omsluit het erkennen van

een levend objekt, waarnaar het is gericht,,

Mengelw v 't Nieuwsblad v Temsche

1O

CapitolsL

XVI.

IN DE HEKSENKEUKEN

Onze lezers herinneren zich ongetwijfeld

nog dien stormachtigen Decemberavond,

waarin majoor Warfield door

pastoor Goodwin in zijne nachtelijke rust

gestoord en in ene aan de heksenkloof

gelegen hut, de zogenaamde heksenkeuken

van de oude Hat, werd geleid, waar

ene stervende hem wenste te spreken

Naar deze hut willen wij ons nu met

onze lezers begeven, wanneer zij niet

van schrik terugdeinzen voor het afschuwelijke

man-wijf, dat op dit ogenblik

voor de deur staat en met bespiedenden

blik het smalle pad langs tuurt naar de

gasten, die, zoals haar was aangekondigd,

heden nacht in de heksenkeuken

zouden samenkomen

Het is Hat zelf, die van ongeduld over

het lange, vergeefse wachten reeds begint

te vrezen, dat, tot haar groot nadeel,

de afgesproken bijeenkomst niet zal

plaats hebben, toen zij, tot hare geruststelling

een man naar hare hut zag komen,

dien zij reeds van verre als een der

verwachte personen herkent

Hat keert terug naar binnen, waar

een enkel vertrek de gehele inwendige

ruimte van de hut uitmaakt Deze holle

kamer is op 't ogenblik bezet met banken

en tafels, waaraan ongeveer vijftien tot

twintig personen plaats kunnen vinden.

Een groot vuur in den haard, onder een

Levenloze zaken kunnen onze aandoeningen

niet in bewegüg zetten Deze

zijn correlatief met levende personen.

Indien, zoals zulks het geval is, we beschaamd

zijn en bang wanneer we ingaan

tegen de stem van ons geweten,

dan stelt zulks voorop dat er Iemand is

voor wien we verantwoordelijk zijn en

wiens aanklacht tegen ons we vrezen

Wanneer we, als we kwaad doen hetzelfde

tranenvol en hartverbrekende

spijt voelen, dat ons overweldigt als we

onze eigen moeder zouden misdoen, dan

hebben we zeker binnen in ons het

beeld van een Persoon, om wiens toorn

we ons vertroebelen en verteren Deze

gevoelens in ons zijn van zulken aard,

dat ze als inwerkende oorzaak een verstandig

wezen moeten hebben Alzo

drukt het fenomeen van het geweten op

de menselijke gedachte het beeld van een

bovennatuurlijk Beheerder, een Rechter

heilig, rechtvaardig, machtig en alziende

Maar is in onze wereld het geweten

niet volledig verloren, ondergedompeld

in het geraas van onzen jachtigen godvergeten

tijd 1

Slechts bij enkelen, die doordesemd

zijn van de verstokte leugen en van een

verstarde, boosaardig ongeloof

Zola bezocht Lourdes en zag er een

blijvende genezing van longentuberculose

Hij schreef dan zijn boek over

Lourdes, waarin hij de betreffende genezene-

nog in leven in 1915 deed doorgaan

als hervallen en gestorven Aan

reusachtigen ketel, waaruit een heerlijke

geur van ene krachtige soep wasemt,

vervolgens een vierde van ene koe aan

het spit, dat door een negerjongen van

tien of twaalf jaar langzaam wordt rondgedraaid

, eindelijk op ene tafel ter zijde,

een grote stapel tinnen borden en ettelijke

schotels van hetzelfde metaal, bewezen,

dat bij de oude Hat niet slechts

enkele reizigers, zoals destijds de stervende

Granny Crewell, hier herberg konden

vinden, maar dat bij haar, niettegenstaande

hare woning afgelegen was, grote

gastmalen worden gehouden, zoals

heden het geval was

— Zij komen toch, mompelde Hat,

terwijl zij in de hut heen en weer drentelde,

maar alleen veel later, dan bepaald

is Nu, mijnentwege, des te groter zullen

honger en dorst zijn en diensvolgens ook

mijn profijt

Wanneer men de ruwe basstem hoorde,

waarmede deze alleenspraak gehouden

werd, dan zou men Hat des te eerder

voor een man kunnen houden, daar

ook hare kleding aan dit vermoeden

voedsel gaf Een mannenkiel van donkerblauwe

kleur, waaraan echter de tand

des tijds tamelijk verwoestend had geknaagd,

een nauwsluitende, wollen rok,

die even zo goed voor ene flodderbroek

kon doorgaan, een rode doek, die om den

Ielijksten negerkop was gebonden, welke

ooit op enen dunnen hals tussen twee

hoekige schouders zat, eindelijk een paar

zware klompen, waarin hare blote voeten

staken, vormden de alles behalve

aantrekkelijke verschijning van de oude

vrouw aan de heksenkloof, die nu den

even te voren door haar opgemerkten

man ontving, welke inmiddels de hut had

bereikt en binnentrad

alle ogen De muziek zong het hooglied

van de passiehefde. De Whiskey soda

verhitte de hoofden De champalgne

kurken knalden De uilbundige ach

schetterde rond Maar opeens klonken

de alarmsignalen. Een ijsrots stootte de

zeereus aan die doorboog als klaterzilver

Het water kwam in de balzaal Een

geweldige kreet van ontzettend wee En

dan dachten ze aan God Uit een uithoek

van hun verleefde geheugen kwam

de God Dien ze vergeten hadden voor

hen staan als de enige hoop in dien afgnjsehjken

nood en dan zong hetzelfde

orkest dat een moment te voren nog een

hete passiehed had aangestemd, het roerende

« nearer, my God, to thee nearer

to thee' » (Nader tot U, mijn God, nader

tot U)

Mensen we hebben ook voor een

ogenblik gestaan in de Balzaal van de

wereld We leefden in een waanzinnige

weelde Alles was te doen om het geld,

de grote heilige het geld Het was voor

ons de enige ader van het leven geworden

Vol zinnelijkheid baadden we bedwelmd

in den weeldengen overvloed

De zonde was er om het geld en we

strooiden het als krankzinnigen rond om

de zonde en al de wellusten, die het materiele

leven ons kon geven

Maar de grote nood is gekomen God

is verschenen ter aanmaning van het

mensengeweten We hadden hem helaas

vergeten

Hij alleen kan de harde nood verkeren

in een zonniger bestaan

Keren we terug tot Hem

Nader tot U, mijn God, nader tot U'

er? U/ergert

Vrouwen aan

de schrijftafel.

Dokter Boissane, die hem hierrover de

opmerking deed antwoorde hij «Ik geloof,

dat ik meester ben over de personen

van mijn eigen boeken en dat ik hen

kon laten leven of sterven, zoals ik wil JLEDER meisch heeft zo wat zijn

Ten andere ik geloof niet aan mirakelen, eigen werkmethode, ra overeenstem-

zelfs indien al de zieken in Lourdes op ming met eigen persoonlijken aanleg en

een zelfde moment moesten genezen, dan temperament, en ook wel met « de we-

zou ik er nog niet in geloven »

reld » waarin men lee't Dat is niet al-

Voor zulke uitzonderh]ke miserabele leen zo voor de man, want veel meer

mensen schijnt het geweten gesmoord te nog wil de vrouw, die gevoeliger is voor

zijn of liever zij zelf trachten het te smo- alle indrukken en in\ loeden, haar eigen

ren

persoonlijkheid in haar manier van

Menigen van ons herinneren hen wel werken tot uiting brengen

nog het tragische vergaan van den ge- Er zijn schrijsters, die heel en al in de

weldigen transatlantieker „ Titanic " eenzaamheid moeten werken, om totaal

Hij deed zijn eerste reis naar Amerika afgezonderd van de buitenwereld te

Het was als een somptueus reuzenhotel kunnen opgaan in eigen denken en doen

dat over de wateren van den oceaan « Heel alleen met God wil ik zijn »

dreef

zei de middeleeuwse dichteres RHOS-

Het was een droom van pracht en mo- WITTAVONGANDERSHEIM En

derne techniek

van uit de eenzaamheid in haar klooster

De balzaal was overschitterend van bloeide haar schoonste zieleleven open

de uitstralende electrische lampen De met haar rijkste dichterstalent

smokings en de avondtoiletten wemel- Al de boeken van ENRICA VON

den er door mekaar in den zwevenden HANDEL-MAZZETTI worden in de

dans Het spel der zinnen glinsterde in stilte en in de eenzaamheid geschreven

Het was een woest uitziende kerel

van middelbare grootte, met rood haar

en een schuwen, steeds ronddwalenden

blik Men noemde hem Bill, den negendoder,

waaruit onze lezers kunnen opmaken,

dat het geen uitgelezen gezelschap

is, waarin wij hen moeten brengen,

om met personen bekend te worden,

die in ons verhaal ene zekere rol hebben

te vervullen.

— Wel, oude to\ erkol' riep Bill, ge

weet dat de Kapitein vreselijk kwaad

wordt, als men zijn smaak niet weet te

strelen

•—' Kwaad of niet, antwoordde de negerin

de oude Hat is niet bang voor den

levenden satan en dus ook niet voor

Mac Donald, ofschoon hij voor zijn persoon

alleen tegen tienduizend duivels

opweegt

— Ha, ha, ha ' lachte Bill, zo gevaarlijk

zal het wel niet worden Maar waar

mag hij blijven ' Ik dacht de laatste te

zijn, en ik zie dat ik de eerste ben

Een luid kattengeschreeuw, dat op dit

ogenblik werd gehoord, verhinderde

Hat te antwoorden

— Aha ' riep Bill, dat is Steven, de

grauwe kater, zoals men hem noemt Ik

ken zijne manier om zich aan te kondigen

Inderdaad trad op 't volgend ogenblik,

miauwend als ene kat, en even zo

sluipend, een nieuwe gast binnen

— Al hadde hij schelletjes aan zijne

voeten, dan zou men hem nog niet horen,

voegde Bill er bij En deze aanmerking

was waar, want de grauwe kater,

zoals men den nieuw aangekomene betitelde,

gleed in weerwil van zijn plomb

schoeisel zo zacht en zonder gerucht te

maken over den vloer, dat men gevoeg-

Voor interviews, radiogesprekken en

voordrachten is deze schrijfster niet te

vinden Het is ra de stilte van haar huis,

en wel bij voorkeur in late avonden en

stille nachten dat zij blad na blad volschrijft

En dan is dit nog niet bij modern

gas of electnsch licht, dat zij schrijft

maat wel bij het schemerlichtje van een

ouwerwetse petroleumtamp

SIGRID UNDSET, de Noorse

schrijfster, wou ook voor haar literaire

inspiraties de eenzaamheid zoeken Deze

schrijfster zocht de eenzaamheid echter

niet bij het licht van een schemerlampje,

maar liefst in de vrije ruimte van haar

landgoed, — en zoveel mogelijk in open

lucht schreef zij haar nota's, die tot omvangrijke

romans uitgroeiden

Het schijnt dat Signd Undset liefst

met potlood schreef, en dat deze ex-boekhoudster

weinig symphatie voelde voor

de schrijfmachine ^

De andereNoorse schrijfsterSELMA

LAGERLOF, die in 1908 den Nobelprijs

won, verkoos in moderne mogelijkheden

te werken Zij had op haar landgoed

Marbakka in Barmland, een heel

komfortabel ingerichte werkkamer Zij

dikteerde en nam ook zelf stenografische

nota s Deze dame had genoegen aan

vrolijke gezelligheid Haar vrienden uit

het Zweedse Vorstenhuis waren wel

eens haar gasten Selma Lagerlof verdeelde

zeer methodisch haar dag voor

schrijfwerk, Iektuur en ontvangsten.

De Oostpruisische dichteres — de domineesvrouw

- AGNES MIEGEL

laat zich letterlijk door den « grond »

van haar Heimat inspireren

Terwijl zij haar hofken opnjft het

onkruid wiedt en de salaad giet, rijzen

voor haar verbeelding de gestelten van

historische figuren op Hare fantasies

en inspiraties worden dan neergepend

nu eens op een blakenden middag, dan

weer op een spookachtig middernachtsuur.

PAULA GROGGER, de grote Oosstennjkse

schrijfster, wil in haar arbeidsmethode

heel en al met de natuur verbonden

zijn Zij werkt in den hof en in

het bos maar zij kan ook schrijven in de

koortsige atmosfeer van een ziekenkamer

Honden en vogels zijn vertrouwde

kameraden voor haar En haar zeer verzorgd

en regelmatig geschrift verraadt

in haar de vroegere lerares

De gekende schrijfster GRAZIA

DELEDDA wou, als zij een boek eindigde,

dit hoogtepunt van haar werk

steeds vieren met zich in een mooi kleed

te steken

De jongere schrijfster HERT A

P H O L, die ook zeer sportief is, trekt,

met haar notaboekje in de hand, de

grootstad en de dorpen door, en ze

schrijft om het even waar en hoe

Na 't gebeuren van de daad

komt het wensen veel te laat

lijk hem voor zijn eigen schaduw zou

hebben kunnen houden

Bill was in lichamelijke betrekking het

tegendeel van zijn kameraad Steven

Bezat eerstgenoemde een brutaal, stoutmoedig

voorkomen, ene gedrongen, gezette

gestalte en somber rollende ogen

met de uitdrukking van ene wrede bloeddorstige

ziel , in het gelaat van den

grauwen kater lag daarentegen ene gluipenge,

valse geslepenheid, een loerend

afwachten, een stille vastberadenheid,

die zonder gedruis en langs omwegen

het beoogde doel trachtte nader te komen,

dat Bill met een niets ontziende

geweld langs den kortsten weg poogde

te bereiken

Steven wenste met zoetsappige, halfluide

stem zijnen kameraad en de kasteleines

goeden avond en was eer men

het kon voorzien, bij den haard, waar

hij zich van een stuk vlees, door Hat uit

den ketel genomen, meester maakte, dat

hij met den eetlust van een uitgehongerden

wolf verslond Hij beantwoordde

het razen en tieren van de negerin met

een gnjnzenden lach, alsof de vloed van

verwensingen, die zij over zijn hoofd

uitgoot, hem niet aanging

— Stil, oude ravenmoeder, zwart misbaksel,

ratelslang, ontuig der hel' brulde

Bill Scheld zo niet en spalk uwe giftige

lepogen met zo wijd open ' Houd nu

uw bakkes, opdat men eindelijk eens

een verstandig woord met elkaar kan

spreken Zeg Steven, weet ge ook waar

de kapitein uithangt' Ik heb hem in geen

acht dagen gezien maar ontving zijn

schriftelijk bevel, vandaag hier in deze

hut van de oude Hat om acht uur aanwezig

te zijn

— Ook mij gewerd dat bevel, ant-

TEMSCHE 15 OCTOBER 1949

Wekelijksen Almanak

OCTOBER

16 ZONDAG s Seraphinus

17 Maandag s Hedwigis

18 Dinsdag s Lucas e vang

19 Woensdag s Theofridus

20 Donderdag s Wendehnus

21 Vrijdag s Ursula

22 Zaterdag s Elodia

MAAN de 21 Nieuwe Maan

Jaar- paarden- en veemarkten.

Den 17 Lippeloo, Moerbeke-Waas,

Schelle —den 18 Assenede, Dworp,

Beveren-Waas —den 19 Lille

1000 Kleinigheden

Gebroken Voorwerpen.

" Wie de pot breekt,

betaalt de scherven. „

Nu zovele en goede lijmsoorten in den

handel worden gebracht, komen wij er

gemakkelijker dan vroeger toe. om zelf

reparaties aan te brengen als er in het

huishouden iets gebroken of beschadigd

is Voor hen die zich af en toe aan zulke

werkjes wagen, volgen hier « tien geboden

»

1 Voordat men met lijmen begint,

moeten de scherven goed schoongemaakt

waarbij men zorge, geen stukjes af te

stoten

2 Geen scherven langs het breukvlak

afschuren of glad vijlen, daar een

ruw oppervlak het lijmen gemakkelijker

maakt

3 Er voor zorgen, dat de scherven

volkomen droog zijn, als ze met lijm bestreken

worden

4 Zo mogelijk de scherven even

te voren verwarmen De lijm vloeit dan

beter uit en hecht sneller

5 Beide breukvlakken dun en gelijkmatig

met de kleefstof bestrijken Poreuze

scherven na het bestrijken eerst

laten drogen, ze dan nogmaals bestrijken

om ze daarna aan elkaar te echten

6 De bestreken breukvlakken stevig

tegen elkaar drukken, zodat de

overtollige lijm naar buiten treedt en de

vlakken precies op elkaar passen.

7 Het voorwerp zo laten drogen,

dat de breuk horizontaal op elkaar

ligt De bevenscherven oefenen dan

door hun gewicht enigen druk uit, Zo

mogelijk het voorwerp onder den druk

van een stapel boeken, een gewicht of

ander zwaar voorwerp laten drogen of

er breikatoen, band of elastiek omheen

winden om de stukken op hun plaats te

houden

8 Bestaat een voorwerp uit meer

scherven, gebruik dan een snel-drogende

lijmsoort en repareer het ineens

9 Houd onder het werken een natten

doek gereed om er de vingers aan

af te drogen Het voorwerp wordt dan

niet beduimeld

10 Verwijder overtollige lijm zo

spoedig mogelijk, neem dan pas de uitpuilende

lijm weg als het gerepareerde

voorwerp goed droog is

woordde Steven, overigens weet ik

waar de kapitein zich bevindt Hij loopt

de streek af om de publieke opinie te

vernemen hij wil weten of men veel

over hem spreekt of dat hij nog meer

op den voorgrond moet treden, om ene

zekere vermaardheid te verknj gen Gij

weet, hij wil tot eiken prijs beroemd

worden

Op dit ogenblik werden er buiten

weder voetstappen gehoord en nu kwam

een derde bandiet in de hut, die, wat al

veel wil zeggen, een nog terugstotender

uiterlijk had aan de twee vorige In zijne

trekken lag eene zonderlinge mengeling

van lafheid en woeste wreedheid, van

stompzinnigheid en sluwheid, kortom

van zulke natuurlijke tegenstrijdigheden

dat zijn groot, rond hoofd met het borstelige,

rossige haar en het breede baardige

gezicht, door een gelaat- en schedelkenner

ongetwijfeld voor een buitengewone

afwijking zou zijn verklaard

Zonder de aanwezigen te groeten

kwam hij binnen wierp zich op een

stoel bij het vuur en beval de oude Hat

hem een kroes ale te brengen

— Dik is vandaag niet goed geluimd,

fluisterde Steven op zijn zoetsappige,

voorzichtige manier

— Hebt ge hem ooit anders gezien '

hernam Bill, die zich weinig om het

sombere gelaat van den keelafsmjder,

zoals gene genoemd werd, bekommerde

Hij IS altijd brommeng als een oude ijsbeer

en als ik de kapitein was, dan zou

ik hem, althans bij gezellige bijeenkomsten,

zoals vandaag, met uitnodigen,

want met zijne akelige dwarsdnjverij

vergalt hij in den regel alle plezier

— St, st l zegde Steven die bij deze

halfluid gesproken, uitdagende woorden

bang begon te worden, als hij u hoort, is

de duivel weer los '

— Bah' ben ik dan soms voor iemand

ter wereld bevreesd' antwoorde Bill,

misschien nog meer zou losgelaten hebben,

als niet op het ogenblik de deur opnieuw

openging en een groot gezelschap

in het ge\olgvan een man was binnen

gekomen, dien Bill en Steven met den

uitroep : " Ha, daar hebt ge den kapitein

' „ begroetten Vervolgt.


Op Kijkuit.

We beginnen ons wekelijkse taak

zeggen u al de meuwskens raak

en groeten u met zeer veel fatsoen

zoals elk van u ook wel zal doen.

't Weer is nog altijd op zijn paasbest

we zouden het voor den tijd van

't jaar met beter kannen wensen,'t

valt elfenal in de smaak van de zonnekloppers

die de werken op de kaai

met genoegen volgen en er natuurlijk

bun zegsken overdoen, ze rekenen er

op dat ze minstensnog 'n jaar of twee

bun ogen de kost zullen kunnen geven

aan den opbouw der nieuwe scheldebrug.

Ge ziet dat is een groots werk :

een aantal mensen die aan den arbeid

zijn en hun kost verdienen en een

aantal anderen die weten waarmee

hun tijd te doden .. En madame Dingemans

werd geplaagd met muizen

en wilde ze ook doden. Ze bestoot dan

ook er met haar man eens over te

spreken. — Hypohte.zei ze.de muizen

hebben weer eens huis gehouden in

de eetkast en aan het vlees en de cake

gezeten. Zouden we eens niet wat natte

beschuiten kopen f — Watt» ? nep

Hypolite. nu nog beschuiten erbij ook

da ziede \an hier, ze moeten maar

vreten wat er in de kast ligt en verders

kunnen ze kreveren

En daar we geen plaats hebben om

de malheuren, die toch altijd ver dezelfde

zijn, mee te delen, gaan we

maar voort met lachen,

Lowieke van de Peer zit op de

schoot van bonpapa. Heel gezappig

•wrijft hij over diens halven kletskop.

En dan zegt hij met een bemoedigend

lachje: Koeragie, peetje, 't begint al

te schieten!

Aan de Belgische-Hollandse grens

wordt op zekeren dag een sinjoor tegengehouden.

— Hewel wat zit er in

dat pak ? vraagt een der tolbeambten.

— Konijneneten. — Openmaken! —

Zo, zo, konijneneten, zei de douanier,

die sigaren, die sigaretten, die tabak,

il dat allemaal konijneneten ' — Wel

zeker, antwoordde de sinjoor, en als

xe 't met willen da krijgen ze niks.

Gies.

Kon. Nederlandse Schonwburg

Comedieplaats, Antwerpen.

De Steunpilaren

der Maatschappij.

Ibsen was 49 jaren oud toen hjj

" Steunpilaren der Maatschappij „

schreef. Daarin verkondigde hij dat

bet maatschappelijk leven door leugens

wordt beheerst, een thema dat

steeds actueel blyft en door verschillende

moderne auteurs o.a. J.B. Priestley

weid overgenomen.

In «Steunpilaren der Maatschappij»

komt die stelling goed tot uiting in de

persoon van Karaten Berniek, een

voornaam koopman, die zijn hoge poutie

dankt aan de gemene middelen

die hij gebruikt om zich te haDdhaven

Maar via zijn kind gaan hem de ogen

open en ontwaakt zijn geweten.

"De Steunpilaren der Maatschappij,

vertoont nog niet de overladen symboliek

welke Ibsen's latere werken

voor velen minder genietbaar maakt;

het bezit daarentegen een zeer bewogen

handeling, die dank zij een uitstekende

vertolking, het E. N. S.-pubhek

zal aangrijpen.

In regie van Charles Qilhuys gaat

* De Steunpilaren der Maatschappij „

Zaterdag 15, Zondag 16, Maandag 17

en Donderdag 20 October in een zeer

uitgebreide bezetting, met Robert

Marcel en üella Allaert in de hoofdrollen,

i

Woensdag 19 Oetober te 20 uur :

extra-vertoning van " Bazuinen om

Jericho „ van Ben Van BysselsteijD.

Plaatsbespreking : alle dagen, behalve

Vrijdag, van IJ tot 15 uur. Tel.

315.00.

2019

is de titel van een hartroerend drama,

dat door een toneelgroep, samengesteld

uit flinke krachten, zal opgevoerd

worden op Zondagen 5 en 12

November in de Kring van de Katholieke

Werken. Akkerstraat.

Het drama vertoont een van de tragische

toestanden, waarin een priester

kan verkeren ten gevolge van het

biechtgeheim.

Denkt nu niet dat dit drama één

traan zal zyn, waütde koster Celestinus

en de suisse Casimir zorgen voor

de komische nota en zullen het pabliek

eens hartelijk doen lachen.

Harkt te Temsehe, 14 October

Boter 86-80 Ir. Eieren 1.60-3,25-3,35

Sportrubriek.

Het hoekje

vandeK.S.V.

Sportkring Zele 2 - KSV Temsche 4

Matige belangstelliDg voor deie paruj

die op een zeer drassig en zwaar veld

wordt betwist. Onmiddellijk na den altrap

namen de onzen het initiatief IL

handen en gedurende gans den eersten

time werden de lokalen lowat over heel

de lijn overklast Vooral onze voorlun,

onder impuls van Van de Perre, die

waarlijk de animator bleek, gaf menig

mooie combinatie len besle. Bij po^en

werd de lokale halflijn en verdediging in

lalke hachelijke posiiie's gebracht dal

ze waarlijk onbeholpen deden en de kluts

Kwijt waren, Doelen konden dan ook

niel uitblijven en vooral onze beide vleugels

stelden iich seer schotvaardig aan.

Langs HulinenJef Cools (i maalj liep

de KSV totO 3 uit. Even voor de rust

bracht de lokale linksbuiten de bordjei

op 1-3.

Na de koffie doen de gastheren loffelijke

pogingen om hun achterstand op te

halen, waarin ze dan ook vrij spoedig

lukken. Gedurende een Iwintiglal minuten

ZIJD ze de meerdere, doch wanneer

Jef Cools andermaal roos tred op inzenden

Van Hulis zijn de Zelenaren een geslagen

ploeg. Mooi spel iï dan ook zoek

en de lokalen betonen meermaals neiging

tot brutaal bpel Niets baat echter

en de KSV blijlt verder de partij beheersen.

De scoor ondergaat eebter geen wijziging

meer en ons elftal behaalt een

oververdiende zege dank zij een sublieme

eerste helft.

Gans de ploeg dient vermeld, al mogen

WIJ wel even Van de Perre aanhalen, De

Peer blijkt te Zele steeds bijzonder bedrijvig

en eveneens Jef Cools, die een

prachtige hattrick lukte en die Zondag

bewees dat hel niet alleen broeder Willem

is die productief blijkt.

Zondag a s komt Waasmunster op be.

zoek. In het verleden bleken rle bezoekers

steeds een lastige klant die snel en

vooral langs bun buitenspelers gevaarlijk

reageren.

De KSV zal dan ook zonder overdreven

zelfvertrouwen deze kamp aanvallen en

njn geburen mei vlotte cijfers verslaan.

Raymond.

In de loop van de maand Novembe

1949 worden er door het Provinoiaa

Scheidsrechtercomilé van Oost-Vlaande

ren leergangen voor scheidsrechter inge

richt Ie St-Niklaas.

De personen die belang stellen in deze

j leergangen worden verzocht vóór 20 Oc-

1 tober 1949. naam, voornamen en adres

I te laten geworden aan hel Secretariaat,

• Steenweg op Kottrijk, 524, Gent,

j Om lol deze leergangen toegelaten t

worden, moeten de solicitan'.en 19 jaa

! oud zijnen aangesloten bijeen club van

denK. B.V.B.

ALGEMENE RANGSCHIKKING

{ Deinze S 4 0 < 13 3

2 Geersardsbergen 5 3 1 i IS 8

3 Wetteren 5 3 z 0 8 i

i Temsche 5 3 2 0 12 9

5 /.oltegem 5 8 3 0 6 6

6 Gerda 4 2 1 1 1 1 9

T Eekloo 5 i S 1 15 8

8 Lebbeke 5 i 1 1 12 13

9 Zelzate S 2 3 1 10 U

10 Denderleeuw S 2 S 1 8 12

11 Evergem 5 1 2 1 7 11

12 Gavere 5 2 3 0 7 8

13 Zele S 2 S o 12 18

U Lokeren 5 1 3 1 S 12

15 Volharden 4 1 3 0 6 9

16 Waasmunster b 2 3 0 6 10

Wedstrijd voor Zondsg.

j 1'elftal. K.S.V-Waasmunster

j Vercauteren K.

] Pepermans A. Verhulst J.

Buyens A. De Cauwer A. De Winte:

Van de Perre P Van Heirbeeck L

Cools i. Cools W. Hulia J

£ WEKELIJKSE Vgfc

WIELERKLANKEN

' Vooraleer over de prestatie's va

onze renner gedurende de laatst

, week uit te wijden, kunt U nu reed

| vernemen dat ik over elke renner af-

1 zonderlijk, het jaarbilan over het seizoen

1948-49 zal geven, om te beginnen

is het ISIDOOR DE RYCK die aan

de beurt komt. - Geboren te Temsche

de Ei-9-'26. Werd pas wielrenner na

zijn soldatendienst dus in Juni 1948.

3 Overwinningen, te St-Niklaas en

Visselaar, en in Brussel-Tesselt of het

Kampioenschap der Drie Provincie's,

waar hij het peleton van 50 renners

met 1 minuut achter zich liet

Vervolgens 2" te St-Niklaas en Vosselaar

en nog 15 maal tussen de

eerste 5.

Dus voor zijn eerste seizoen 20 maal

in de eerute 5 en slechts 30 koersen

verreden.

Gedurende de winterperiode beperkte

hij zich bij licht pistewerk.

Zijn eerste optreden was een overwinning

in een eigenkracht koers, en

dit voor Daems. De Pauw, De Beuckelaer

en Valkenborgh, in de afvalhng

der abonnenten werd hij 3° op 36 deelnemers.

Hij onderscheidde zich herders

in de ploegkoersen met kabouter

Delin.

Vanaf Februari een fel doorgevoerde

training die hem in 1949 in het

brandpunt der belangstelling bracht.

Hij won in 194» bij de liefhebbers :

Brussel-Liedekerke 191 vertrekkers

met bijna 2 min. voorsprong en veruverde

tevens de bergpremie.

Te Wijnegein, 115 vertrekkers. Ontsnapping

tijdens de laatste 20 Km.

met Delin welkehij in despurtklopte.

Rurgerstand van Temsche

Van 7 tot en met 13 Oetober.

Geboorten :

Nees Leo Frans Leonie, NiJverheicMraat 58, —

eukemanb Francine Jozef Maria, Veldstraat 168,

Himme — Pien Daniel Albert Marie, Kon.

Te St. Katelljne-Waver, 67 vertrek- Astndpl. 5, Bazel. - To.é Sonnla Ellsa Qabrlel,

„,. nnlsnant nn AF. w ' . Statiestr. 27. - Van Bogaert Paul Alfons Margriet,

ers Ontsnapt op 45 Km. van de aan- Oostberg oostbere 65, 65. — - Coppieters Corfmeters Losettt Lo.etti Henriette Henrletti

omst en wint met 1 min. voorsprong

Gustaaf, Hogenakker 3 Tielrode.

p België's beste liefhebb liefhebbers: Chf Chuf-

'art, Meesters, Van den Broeck, Ver- Rombaut Jozef, mandenmaker 77 J. wedn. van

oeven, De Lathouwer e a.

Qoffa Maria Leonls, Vrijheidslr. 78. — Corthals

Te T Bauwel, , 125 5 vertrekkers. Ont , Maria Victoria, z b . 73 |. . echlg _ v SeghersPoly- . , .

inapt halfkoers hlfk met Lettens, deze was ' » straat 134 — Noens Noens Kamiel Kamïel Josephine, Josephine, 4 j. z. v.

24 dezer wordt in de O. L. V. Kerk te

eerste rit op 190 vertrekkers ; 5'gelijk Joannes en Caliens Apjusta, Kouterstr. 16 — St. Niklaas, een prachtig kunstconcert

n de tweede rit;

;

4" gelijk

gj

in i' rit na Steur Irma Maria, , z.b. 551 1 ong. Kloosterstr. 47. gegeven, door het gemengd koor der

, te Th? hebben •»« tot *rek op 1 Km an Depuydt August^Vtóóf Amide, doc.or in de

h

py

Chtl

g

V O Mi

,

St. Gregoriusgilde, wiens uitvoeringen

g

J

st E p l rechten, Chstel, en Van Oo.y Maria Josephine regelmatig kunnen beluisterd worden

van de aankomst Een zware valpar- victonne, z.b. alh. — Ma« Oeorgei Poiydoor, door de radio.

tij tijdens de 4* en laatste rit dwong ' Verificateur der belastingen, en V«n Bogaert Cia- Men zal uitvoeren : de Requiemmi»

opgave op een ogenblik dat

van Faure en net Te Deum van Jef

?lt hij nog steeas kandidaat overwinnaar blk dt | a^1^^X£"ïKïi^ï"'"' Van Hoof. Beiden voor gemengd koor

was.

GEMEENTE STEENDORP orgel en orkest, en dit onder de leiding

Na de Ster werd hij Onafhankelijke

Maand September.

van Pern. Van Durme. Er wordt U

en behaalde :

Huwelijken

een uitzonderlijke gelegenheid gebe-

3= in de Ronde van Vlaanderen. Vermorgen Gonrardus, wever te Elversele en den deze kunstprestatie by te wonen.

5= gelijk in Brussel-Luik en terug. Polfliel Yvonne, spinster, alh. — Daileman U betaald enkel Uw ingangskaart en

en tevens overwinnaar van het Berg- Rene, bediende te Deurne en Vermeulen Esther,

critenum ; werd gedurende verschil- onderwijzeres, alh.

de reis per autocar is in dien prijs belende

dagen in de sportbladen al3 re-

Overlijdens.

grepen ( 5o of 35 ir.)

Tindemans Maria, kloosrerz 45 |. Hospltaalst Vertrek aan het gemeentehuis te

velatie klimmer voorgesteld.

35 — Janssens Robert Henri Marcel, 3 m Lepel 7 ure 's avonds. Terugkomst rond 10.30

7' te 'famines. — 3' In het Kam- str. 9.

uur. In te schrijven liefst zo spoedig

pioenschap van Antwerpen Lag 2 m.

mogelijk en uiterlijk tot 23 dezer's

voor, hadikaderbreuk en vervolgde

GEMEENTE KRUIBEKE

middags, b;j Mej. Maria De Clercq, Fr.

met geleend rijwiel. *

Maand September.

l'te Heist-op-den-Berg met 1 min.

Oeüoorten .

Rooseveltstraat of bij Mr P, De Smedt,

Van Puyenbroeclt Francois Georges, Heirbaan, Koster, Zeedijk 4.

voorsprong op Lode Wouters, Van Burcht — Van Acker Roger Armand Rene, No-

Remoortel en De Feyter.

beekstr.29 Bazel - DeCleen Dêiire Aloit, Oever- Muziekschool. — Het bestuur der

Anzegem 14' — Charleroi Charleroi kant 72 Burcht — Engel» Monique Flavle Jozef, Kon. Harmonie Ste Cecilia te Temsebe

Vredelaan 28 — Qorrebeeck Irene Rosa Kathatma

3'240 Km. — Hoegaerden 12' —Tes-

brengt langs dezen weg ter kennis dat

Rupelmondestr. 51 Bazel — Huyghe Francois en

senderloo 9' — Luik-Charleroi-Luik

de muziekschool heropend wordt op

Ene, Blauwe Gaanweg, Bazel — Van Havtre

6' — Mongebée 11'.

Vera Maria Petrus, Boerenstr. 9 — Rosier Fred- Zaterdag 15 Oetober a s. te 4 uur.

Ronde van België ; steeds met het dy Amede Maria, Bazelstr. 67 — Dobbelelr An- De lessen worden gegeven van 4 tot

dre Alfons, Hendrik Mertensstr. 75 — Bolienl

peleton binnen; offerde zich op voor

5 uur in het lokaal * Gulden Cop ..

Godelieve Hilaru Hendrik, Kattemtr 202 — Van

zijn ploegmaten van Plume Sport en

Gezien deze leergangen totaal koste-

Walle Rene Alois, Kattenstr. 36 — Verbruggen

eindigde niettemin mg ussen de Maria Rita, Nobeekstr. Baiel — Vermlncksel loos zijn, kunnen wjj de ouden er niet

pi ijzen.

Monique Clementina Rosalia, Kerkstr. 88 Bazel genoeg toe aanzetten om hunne kin-

— Cool Freddy Alfons Leon, Kerkstr. 10 Bazel—

r te Heideloo met 2 min. voorderen

naar onze muziekschool te zen-

Vergauwen Magda Julia Augusta, Langestraat 63

sprong. — Borgerhout-Retie 2' —

den

— Van Acker Margaretha Elisabeth Frans, Mo

Heer-Agimont 5' — Landen 10' — Er- lenberg 87 — Stuer Roland Hendrik Fideel, Alle jonge elementen ZIJB welkom.

cqueline8 16' — Viehte 10' — Dnes- Schelddam 8 — Van Raemdonck Jean Marie Vlc

linter 2' — 1" te Veerle waar hij voor tor Magdalena, Kerkstr. 85 Burcht.

eerste maal 2 dagen achtereenvolgens

Overlijdens:

De Kon. Harmonie " Ste Cecilia „

reed met and&re rfrf^ers, dit was op Van Zeebroeck Otcar, metaalbew., echtg. van huldigt haar Voorzitter.

Van Breuseghem Maria, 73 ] Gaanweg 24 — D»

zijn 23' verjaardag. Hij schonk zijn ÜIjckerHenncus, z.b. wcduwn. Van De Rljck

ouders de zegeblosmen na zijn mede- Maria Fllomena, 86 J. Lange Heihoekstr. 11 —

dingers met bijna 6 min. achter zich Tindemans Maria, kloosterzuster, 45 |. overl. te Zaterdag 8 Oktober werd in gezel-

te hebben gehouden Dit was tevens Steendorp, wonende Langestr. 12 — De Wael lig samenzijn van al de leden der Kon.

Stephama, z b. wed. van Polfliet Frans Xaveer,

zijn prachtigste en voor hem vreugde-

Harmonie - Ste Cecilia » een heuglijk

81 |. Kapelstr. 27 — Van Laere Jean Florlmond,

volste overwinning.

4J. Van Hovestr. 38 — De GendtOreta Arthur feit gevierd. De Heer VoorzitterCTrille

Certrud 15* — Heusden 10' — Kem- Remi Maria Rosalie, 6 j Molenberg 61, Qovaert werd om zijn löjarifr beituurszeke

13°.

Huwelijken

lidmaatschap met de Zilveren Palmen

Zijn vooruitzichten, zijn steeds ge- Verwilghen Richard Marcel, metaalbew. te Tiel- der Kroonorde vereerd.

richt op Rondewerk en ook eens Kamrode en Eeckelaert Ivonne Celestina, fabriikw. Om ö 1/3 u. gingen de muzikanten

alh.—Verbruggen Frans August, burealbed. te

pioen der profs te worden in Achter-

stoetsgewijs de gedecoreerde afhalen

Bazel en Smetjoanna Stefanla, z.b. alh — Van

volging waar hij alle Eigenschappen Strl|donck Achlel, metaalbew. en Van de Vyver aan zijn woning. Vandaar ging men

voor bezit. Jov. Yvonne Luele Maria, fabriekw. beiden alh. een serenade geven aan de Heer Q.

Wauters wegens lijn verkiezing tot

RENE DAELMAN, ging Maandag

GEMEENTE HAASDONK

erebestuurslid. En dan naar het lokaal

Maand September.

naar Breendonk om het seizoen eervol

waar men zou overgaan tot het over-

Overlijdens.

te besluiten De zegebloemen lachten

handigen Tan het ereteken en ge-

Stuer Franciscui Perstraat 60, wed De Jonght

hem reeds tegen toen een spijtig band Maria — Van Bogaert Marie Catherine Dorpstr. schenk, aangeboden door het Bestuur

ongeval op amper een paar Km. van 134, wed. Busschaert Henri.

en de «pelende leden,

de meet hem kwam remmen.

Huwelijken :

De Erevoorzitter M. Elewaot stak

Van Mieghem Gilbert schilder met De Rycke van wal met een lofrede over het

Hub Daelrnan, Karel Smet. Guill. Yvonne z. b. belden alhier. — De Baere Julius maatscnappijleven van de Heer Voor-

Van Nuffel en Bm Van Hul. hebben beenhouwer te Melsele met De Rycke Germaine zitter. Hij wees er op dat de heer Cyr.

voor dit seizoen hit rijden gestaakt z. b. alh. — Van Steenlandt Petrus metaalbew.

om tijdens de winterperiode de nodi- met Bolsens Anna winkel, b. alh.

Qovaert, zowel in goede al» in rampvolle

tijdeD, pal had gestaan, en de

ge rust, en krachten te vergaren om

volgend seizoen verder te gaan met

GEMEENTE TIELRODE

Kon. Harmonie met vaste hand en

palmen en ereplaatsen op te stapelen.

Maand September.

ijzeren wil doorheen alle hinderpalen

Geboorten:

had gestuurd. Onder geestdriftig ap-

In de jongste katagone werden de- Van der Borcht Agnes Juliette Hllalr Marie d. plaus werd dan overgegaan met het

ze week door Temsche 's jongeren v Frans en Joanna Van Minnebruggen Antw. stw. overhandigen vaö de decoratie en de

nog 2 wedstrijden \erreden.

21 — Heyndnckx z. v Joseph en Maria Pauwels onthulling van het prachtig gebeiteld

Bettehemstr. 32. — Vermeulen Jozef Etlenne Ma-

Zondag te Rupelmonde won Oswald ria, z. v. Alfona en Elvire Lardenoit Ruisttr. 52. borstbeeld van de heer Voorzitter, een

Smet de eindspurt van het peleton

Huwelijken :

waar kunstwerk van M. Jan Sys.

voor Ma-c Rooman, terwijl Roger Truyens Gtslenus Fredericus, bed. St Niklaas Vervolgens nam de heer Charles

Meersman 5* werd en Frans Serneels met De Vogel Llsetta Jeannette, dienstm alh.— Vermeiren het woord namem de spe-

kettingdefect had wanneer hij OOR Eeckhout Etienne Leon Philoméne, huisschilder, lende leden. Hy wees erop dat de

nog deal maakte van het hoofdpeieton. Waasmunster met Haentjes Luclenne Leonia Edmond

z. b. alh, — Eeckelarrt Alfons Franciscus Muzikanten het best konden getuigen

Dinsdag te Stekene, leed Oswald landb. Belsele met Van Hoey Prudcntia Stephanla al wat de Voorzitter reeds voor de

Smet bandbreuk. Frans Serneels die Franclsca landb. alh — Speelman Willy Frans, Harmonie gedaan had. " Steeds tem-

deelmaakte van de 6 leiders werd nijver. Temsche met Anné Maria Juliana Rosalia peramentvol en met aver, zegde hij,

z.b. Tielrode.

door een onvoorzichtige autovoerder

Overlijdens .

strekte uw krachtige en organiserende

tijdens de laatste Km aangereden. Vertongen Leo, z. b 83 J. weduwn. van De hand zich over ons uit. , Verder

Alhoewel hij, dit bewees nadien het Keyser, Stephanla Hogenakkerstr. 13 — Anne drukte hij de hoop uit nog lange jaren

geneeskundig onderzoek, het sleutel- Petrus Arcadius, z b. 79 j. weduwn. van Boodts te mogen genieten van het raadgebeen

gesplitst had, voleindigde hij de Clara, Rulsstraat 34 — D< Rechter Etnerentia, vend en moreelsteunend woord Tan

koers en werd nog 12'. Een die nooit i. b. 74 J. wed. van De Vogel Eduard, Rulsstr. 62 de Heer Voorzitter.

afgeeft en karakter te koop heeft,

Na de Brabangonne dankte de Heer

zijn supporters mogen van hem vol-

Voorzitter diep ontroerd al degenen

gend seizoen daverende verrichtingen Verschillig Nieuws die er het hunne toe bijdroegen om

verwachten.

Kaarting. — Zondag laatst had er het feest luister te geven. Hy drukt»

Roger Meersman die elke vluchter een prtjskaarting plaats bij Leopold de hoop uit steeds te mogen rekenen

ging kortwieken werd hiervoor niet De Bondt Vierstraat alhier. De uitslag op de bereidwilligheid van allen, en

beloond daar hij licht ongesteld Jop was: 1 Van Leugenhaege Frans . eindigde met de woorden :

het einde der koers niet kon deelne- Noens Gerard. 2 Van Vossen H. Vol- « Ik wens dat allen, Chef. Bestuursmen

aan de eindspurt, maar met te ckenck R. 3 Verschooren PI. - De Vlieleden en Muzikanten samen hand IE

min eervol 11" werd.

ger J. 4 Polfliet Arthur - Smet Fl. hand zullen voortwerken aan ons aller

Het viertal Smet Oswald, Rooman Smal (limavend. — Op Woensdag 36 ideaal : een schone, een grootse KOD.

Vare, Meersman Roger en Serneels Oetober te 19.30 uur, zal er in de zaal Harmonie Ste Ceeilia.»

Frans zal Temsche volgend jaar in de , Gulden Cop " een smalfilm gedraaid De avond eindigde met een welver-

B. W. B, reeks flink kunnen verte- worden over de plechtigheden en (eesdiende «D prachtige serenade aan het

genwoordigen. Jov.

ten te Temsohe gedurende 1948 - 4». buis van de gevierde en verder met

De opbrengst is bestemd voor den

een gezellige uitstap.

aankoop der vlag N. S. B. 1940 - 46.

We wensen de Kon. Harmonie en

haar rerdienstelijke Voorzitter veel

BEDANKING

Onderscheiding. — De heer Roels voorspoed en zegen, en hopen dat de

Gisleen Agent der Kredietbank N V. Maatschappij onder zijn wijze leiding,

Dt Familie KAMIEL SMET-JANSSENS be- Temsche, werd vereerd met de gou.

danken vriinden en kennissen voorde vele blijken

iiogeen heerlijke toekomst te wachten

van deelneming haar bewezen bij het afsterven den palmen der Kroon orde, Hem ver- staat.

Tan hun beminden vaderen familielid leend door de Heer Minister van Fi- Heil de Heer Voorzitter

Mijnheer Kamiel Smet.

nancien.

Heil de Kon. Harmonie Ste Ceeilia.

Hartelijk proficiat voor de welver-

'n Joeg Muzikant,

diende onderscheiding.

V. D. D.


Grote

Tentoonstelling

van

slaapkamers, matrassen,

eetkamers, kleine salonmeubeltjes,

clubzetels,

tapijten,gordijnen en overgordijnen,

en al wat wooninrichting

aangaat.

Ingericht door het H U I S

«TA.

Ach. Hemelaer,

Aug* Wautcrsstraat 2 Temsche

Op 29-30-31 Oktober en

1 en 2 November in de

bovenzaal van den Kath.

Burgerkring, Wilfordkaai

Temsche.

Ieder bezoeker ontvangt G R A T I S

een lot voor ees buitengewone tombola.

De prijzen hiervan zullen op die dagen tentoongesteld

zijn in het uitstalraam, 2 Aug.Wautersstr.

Te koop

Perceel bouwgrond in de Hoojrkamerstraat

Temsche Voorgevel 7,20

m. diepte 50 meter.

Adres ten burele dezer.

Geyraagd voor St Niklaas.

Goede keukenmeid en bekwame

bovenmeid. HOOG LOON.

Adres ten burele.

Gevraagd.

«••ede meld, kennende keuken.

Inwoon en hoog loon. — Mercator-

Straat 48, St Niklaas.

HUWELIJK.

Weduwnaar met pensioen, eigendom

en spaargeld verlargt kennis te

maken met een vrouw van 60 tot 79

jaar.

Adres ten burele deier.

Landbouwers!

Voor de aankoop van PULP

wendt U tot

Fra ^SMET-VAN GOETHEM

ÖËRMAN, — Temsche. Veile.

Telefoon 40».

SKODA

0

D

A

=IPC=1

Medeburgers,

Geldleningen — Geldplaatsingen

Men leent U het nodige geld om

te bouwen, landen of huizen te kopen,

of om oude scbuldtn af te lossen.

Matige intrest

Met groot gemak van afbetaling

op 5 — 10 of 18 jaar

Geldplaataingen :

Eerste rang Hypotheken.

Obligaties 4 1/2 a 5 1|2 op intrest.

Gewettigde waarborg.

Geheimhouding Terieherd

Hen wendde zich:

llypotheekkantoor

Mr Frans Massart

Pr. Poppeatraat 1 TEMSCHE

Te koop.

Goed gelegen Bouwgrond in de

Eeckhoutdnesstraat en Gebr. Van

Riemdonckstraat, aan voordelige

prijzen.

Te bevragen bij Ach. HEMELAER,

Aug. Wautersslr 20 Temsche.

Te koop

Twee beste vaarzen, einde dracht,

bij A. VanLandeghem, Blsstraat 10

Temsche.

Verminderde PRIJZEN :

2 deur

Onmiddellijk leverbaar.

4 deur

Dècapotable 4 plaatsen

Camionette

Station Wagen

Roadster de luxe

FR. 63.500

64.900

67.900

67.900

70.900

74.900

Garage MODERNE

C. Heyndrickx

Hoogkamerstr. 32 Tel. 50

TEMSGHE

OPENBARE VERKOPING

van

EEN WERKMANSWONING

te Haasdonk-Waas

Dorpstraat, IOO, (Itoelekensdainj

Notaris VAN PUYVELDE te Haasdonk-Waas,

zal met wiost van 1/2 0(0

wstelpremie, openbaar te koop stellen

Gemeente Haasdonk-Waas

ENIGE KOOP : Een werkmanswoning

met grond, hofland, eD alle verdere

afhangen, te HaasdoEk-Waas,

aan de Dorpstraat, Nr 1(0, in de weg

genaamd « Boelekensdam » te kadas

ter bekeDd sectie C. Nr 40S'n groot

één are SOcentiaren,

VERDELING : Gelykvloers : voor-

plaats en keuken, kelder, koer, W. C.

grote stal en hof; boven : twee slaapkamers.

Voorzien van gas, electriciteit,

pomp- en regenwater

Verhuurd zonder t-chrift aan Heer

Cimiel Verbraecken, bode ie Haasdonk-Waas,

mits 200 Ir. per maand.

Ingesteld 43X00 tr.

ZITDAGEN :

INSTEL: 8 OKTOBER ) ,„.


van ia October

Raat 1987,3 Ij2 oio

Belgische rent 2' reeks

4 t.h. Geumfi. Staatssch, l°r.

4 t. h. Qeumfi. Staatssch. 2'r.

Loten d.Verw.streken 19214'/.

> , 1922 4 0/0

1923 4 o/o

Loten Wederopbouw Ie snede

» . 2 »

Bevrydingsleenmg 4 0|0

Luten 1932 ö o/o

Loten 1953, 4 o[o

Loten 1938 3 1)2 oio

Loten 1941 3|oo

Sciidtkistcerul. 1942 3.50 O]o

> 1D43 3.00 0|ü

1944 3.50 O O

. 1947 4 0[0

> 1948 4 0|0

Belgische Spoorwegen bev.

Belgische Spoorw. obl. 1937

1 I 1943

» . 1946

• » 1948

. » 1948

Schatkistbons 1940/50

Annuïteiten

78 30

7;,oo

88.4C

88,75

88,75

224,00

243.00

ïüu.OO

1004

•1007

86,9a

519.UC

10,54

490,01)

882, OC

IU4,St>

10.i.25

97.2Ü

99.70

1OJ.45

403.U.

854,00

874,00

938,00

99 40

11 0,8a

9»,70

73,90

• 4 0,0 1912 84 7u

(JeiiiaentekreQiBi 4 o/O 1919 8^,7u

» 4 o/o 1930 6D,i)i

• 1931 !>/ D>

Gemeentekrediet 4 o[o 1932 8...1

üreineentekrediei iwb 4 o[o eb 2

» 1937 sj.m

• 1942 X7,ou

„ 1945 bb 80

1941 «L..7U

• 1946 8

1948 9

Gemeentekrediet, loten 1938 497.uu

Antwerpen leenmg 1917 91,00

» 1919 90.25

1930 4 0/0

19S1 4 O|O

1936 4 Ofo

1937 4 ü|o

• 1927 4,00 O|O

1943 4 O|O

Antwerpen kasbons 1946/66

> 1946/51

Antwerpen 1948 4,5 oio

dent 1914 4 0/0

öent 4 op 1927

Gent 192»

Sent 1930

Sent 1936

Sent 193*

6eut f946

üent 194fitb6

Luik 1913

Luik 1919 4 oio

Luik i 0/0 19X9

Luik • 4 ofo 1930

Luik 1936

Luik 1937

Luik kasbons 1946/56 4 0)0

Luik 1947/02 4 0)0

Luik 1948 4,50 0[0

Luik 1949 4.50 O/O

Brussfi! 1930 4,00 0/0

. Kasbons 194d 4 0/0

• Kasbons 1943 ,68

Brussel 1943/73 4 0/0

Brussel 1927 4 ofo

, 1947/&2

Biussel 1948[63 4.50 0(0

Antweipen 1887

» 1903

Brussel 1902

Brussel 1905

Brussel Zeehaven

87,85

87.C0

90.6S

91.OC

88,60

94,70

99 10

98,6u

«9,80

$6,50

94.40

87.65

89,05

86,90

89 3i>

94."25

9».t

88,10

87,25

«7.20

88.26

85,66

92,15

94.C5

98.60

99.40

99.00

87,45

9S,tb

4 Oio 90,65

87,00

87.45

98.80

99 30

88.25

68,50

78,00

68.E0

63,60

Luik 1897 64.S>0

Oostende 1898 * 65,2 >

Gent 1S96 67.25

Schaerbeeck 1897 66.00

Wittock-V»n Landeghem ord. 17S,C0

. div. 19'i,oo

Dacca 180,0»

Aankoopen verkoop van alls locsc

en fondsen

Dagelijksch beursbezoek.

Ia SCHUEBH4I, Wl»»elagent,

Te bekomen

Feestzaal Scala

Donderdag 20 October

te 19.30 uur.

The Ramblers

onder leiding van

THEO UDEN M ASM AN.

Show en Dansorkest.

HA1VDÜIAARS VOOR UW

Carrosserie 's

MAAR EEN ADRES :

ACHIEL SMET

en ZONEN

Fr.Roosiveltstraat 77

TEMSGHE

I£L. 298

Hen maakt allerhande modellen voor luxe-vrachtwagens en foorwagens.

ALLE HERSTELLINGEN — MATIGE PRIJZEN

SPOEDIGE BEDIENING, VSHZOBGDE AFWERKING, DROOG HOUT.

RADIO'S.

Voor uw defecte radio's is er slechts

een adres.

Voor u-w aankoop is er maar een

adres waar u het voordeligst bediend

wordt.

Steeds een grote keus van Radiotoestellen

aller merken in voorraad.

Te bekomen bij

FRANS MAES

St Jorlsolraat 67, Temsche

KOMPTANT ! KREDIET

Telefoon 355- 305

in het

iï«ïe«iwi»l>lad van

HUIS COOREMAN

Oeverstraat 15 Temsche

GROTE KEUS VAN

PIANO'S en NAA.IMACHIENEN.

Altijü voorhandsn : slaapkamers,

eetkamers, salons, elubs, kassen, stoelen,

keukens, vuren, spiegels, schilderijen,

Chinavazen,bureaus, badkamers

cafèinstalatie, terrasstoelen en alle

huisbenodigheden te lang om te melden

RADIO'S

MOTOREN, CONSTRUCTIE HUM

G. Baeck-Hemelaer

gespecialiseerd in RADIO- eu

MOTOREN BOBINAGE.

Eenig op Temsche.

Allerlei soorten PIC-CUPS.

*rliheld»lr.91, TEMSCHE Tel 292

Allerhande soorten

S C H R I J F B O E K E N

te beginnen vanaf 3 fr.

STUDENTENBOEKEN

in alle grootten.

PASSERSDOZEN — POTLODEN

der beste merken.

TEN BURBLE DEZER.

VEEHANDEIi

Karel Claus-De Witte

Roeden Hen (al, 85 STEEIDOHP.

Telefoon 58 Rup°V ude.

VOLLE en GEKALFDE VAARZEN.

Wendt U in volle vertrouwen tot

boveuslaand adres.

L.SERNEELS

Aannemer van alle VERVOER, Verhuizingen

Bode op Antwerpen

SeueldcNtraat63 Teinsche, Tel. 180

Brandhout en Geriethout.

Huis ROSSAERT

Belcele Statie

BKR1CHT AAN DE LANDBOUWERS,

Er is gro'en afslag op de

Fri' sse Plantaardappelen

De prijzen zijn buiten concurentie.

Zich wenden tot

Alfons Van Gaever

Rnlsstraat, 65, Tlelrode.

Stempel Caoutchouc

in alle vormen, ten bureele dezer.

I

Pelsen

Pelterijen.

MEVROUWEN,

JUFFROUWEN,

Bericht tegen Sterfgeval

voor Temschtï en omliggende.

Deze rouwkapel plaatst men Gratie

bn bestelling van «en Olmen of

Eikfln DOODKIST.

Verhuring van Rouwkapel.

Magazijn van Doodkisten,

Grafkronen, Grafkruisen Zerkplatèn,

Fotos, enz.

SPECIALITEIT it Bloemen, Kronen,

Trouwbouqu«ts, Bouquets voor Jubilee's,

Palmen voor wedstrijden.

Aanneming van alle Schrijnwerk.

Huis H. GYSËLISCR en Zoon"

4kker*traat 54», TEHtCHB.

gij dezen Winter,warm

en degelijk gekleed gaan,

koopt Uw MANTELS en

PELSEN in het

Oudste Huis van 't Waasland

Alb.Maervoet

71, Frankl. Rooseveltstraat

TEMSCHE - TcL 164.

Gekend voor de best afgewerkte

en tevens goedkoopste MANTELS

en PELSEN.

Komt U overtuigen.,

en ge zult kopen.

Van fabrikant rechtstreeks aan verbruiker.

K. Todts-Van der Borcht

Edgard Tinelplaats, 4a

halt torn St. Niklaasse Steenweg

- TEMSGHE

- Telefoon 243.

Bezoekt onze nieuwe toonzalen

en onze moderne ingerichte werkhuizen.

HONDEED MODELLEN Eet- en slaapkamers, keukens, eosycorners, divans en zetels,

•«••^•«•«•MB^B^Ba alle klein-meubels. — Matrassen, (kwaliteit iets eenig.

LEVENSLANG GEWAARBORGD.

Allevulselslosverkrijgbaar.

Engelse plaatbedden, allwnieuwste modallen — Alle menbelen desgewenst naar tekening.

Volledige Caféinstallatie—Burelen enz.

Een kwaliteit de beste. - Een prijs de laagste.

Alles wordt kastel»»» per aot«

orcr ganse*

t' hui» geleverd

het land.

en gaplaatal I

More magazines by this user
Similar magazines