Nieuwsblad van Temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temsche

.#

Zondag 19 September 1948 4' Jaar Weekblad N8

Nieuwsblad van Temsche

EN OMLIGGENDE Abonnementsprijs 60 Fr.

NIEUWS- EN ANNQNCENBLAD

BUREEL: KASTEEL-STRAAT39 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. Uitgerer AL. BUYTAERT | Hr. St-Niklaas 858 | TEL.185

TEMSCHE 18 SEPTEMBER 1948

Wekelijksen Almanak

SEPTEMBER

19 ZONDAG s Januanus

20 Maandag s Eustachius

21 Dinsdag s Mattheus

22 Woensdag s Mauritius

23 Donderdag s Thecla

24 Vrijdag s Geofridus

25 Zaterdag s Qeophas

MAAN • de 18 Sept Volle Maan

Jaar- paarden- en veemarkten.

Den 20 Hoboken, Nazareth, Puurs

•— den 21 Baasrode, Kalken, Beersel

— den 22 Meerdonck — den 23

Landeghem

Lichaamskultuur.

In onze twintigste eeuw, die er zo prat

op gaat 'n eeuw te zijn van realisme, van

kontakt met de werkehkheid, wordt er

zo intens gesproken met grote woorden

en groot gebaar De entoesiaste redenaars

over massabeweging, volksverbondenheid,

wereldvrede en dergelike onderwerpen

zijn legio, maar vraagt u de

spreker « Pardon, Mijnheer, wat bedoelt

u juist door volksverbondenheid ' »

de heer kucht min of meer verlegen en

tracht zich doorgaans te redden met een

« 't spijt me, Juffrouw, maar 't zou te veel

tijd nemen u dit diets te maken ! »

Mensen, zoals die Mijnheer, zijn er

vele, en zo we even onszelf nagaan dan

zijn wij ook zo iemand, die over alle zaken

flink meepraten kunnen zolang _geen

vervelend luisteraar ons vragen durf.

« maar wat bedoelt u toch eigenlijk ' »

wat neerkomt op « geef u a u b eens de

bepaling van dat ding » En bepalingen

geven is 'n moeilijke zaak, gelooft u me

niet' Misschien omdat u vindt dat u best

de definities kunt opsommen van 'n aantal

wetenschappelijke termen, zo een

termometer is 'n ding om temperatuur

met te meten », prachtig ! Maar de wetenschappelijke

termen zijn juist geworden

wat geleerde mensen er van maken

wilden Geeft u me liever de bepaling

van 'n stoel' Dat kan nu toch 'n kind,

meent u Robert zou zeggen « iets om op

te zitten » en dat zeggen de grote mensen

ook Maar 'n zetel is ook 'n ding

om op te zitten, en 'n bank ook, en een

taboeret ook al, en toch is n zetel of

'n bank nu juist geen stoel, het wordt

wel 'n beetje ingewikkelder dan 't lijken

wou op 't eerste zicht'

Wij moeten het aandurven te spreken

over 'n begrip « a la mode » lichaamskultuur

of de kuituur van het ltchaam

De beetgenomen redenaar van daareven

lacht voldaan « Wat is kuituur,

Juffrouw ? Dat is nu toch ook iets waarover

iedereen te pas en te onpas spreekt

en schnjfc Zou u de bepaling willen geven

' » en ik kijk niet verlegen, want er

is 'n Vlaams Professor, die in de zeer interessante

reeks Schijnwerpers (uitg

Utrecht) 'n klem maar uiterst degelijk

werk heeft geschreven onder titel « Wat

is Cultuur' ». En Professor De Bruyne

antwoordt daarop p. 15 « Cultuur is

het omvormen van de natuur, dank zij

den arbeid van den geestehjk-bepaalden

socialen mens met het oog op het scheppen

van goederen, die in zichzelve waar-

Mengelw. v. 't Nieuwsblad v. Temsche

63

t Goudbloempje van Leuven

door Lode Scheltjens

•—- Uw naam ? zei hij hem kort en gebiedend.

-— Nikolaas Sanders, stotterde de jonge

man.

— Uw leeftijd 7

— Drie en twintig jaar

— Uw bedrijf ?

— Varensgezel, mijnheer.

— Uw woonplaats '

— Rupetmonde

— Gij wordt beschuldigd, de Luthersche

predikatie te hebben bijgewoond,

die gisteren op het marktplein heeft

plaats gehad.

— Ik ging juist het marktplein over,

brabbelde de beschuldigde, bleek als een

lijk, toen de preek gehouden werd, ik ben

er niet langer dan tien minuten stil gebleven

— Gij liegt' slingerde de Hoofdbaljuw

hem in 't gelaat Gij hebt alles van het

begin tot het einde bijgewoond, nog meer,

gij hebt oproenge kreten laten hooren en

den predikant herhaalde keeren toegejuicht.

devol zijn en als dusdanig erkend kunnen

worden » En op p 14 vinden we de

volgende ontleding « Cultuur is in de

eerste plaats een bewustworden, een

aanvoelen en een geestdriftig nastreven

van waarden Cultuur is tweedens activiteit,

krachtinspanning, schepping op

gelijk welk zinvol gebied Cultuur is ten

slotte een rijk zonder einde van concrete

waardevolle werkelijkheden, die door de

geschiedenis als cultuurgoederen worden

bewonderd »

En wat is lichaamskultuur ' De meeste

mensen zullen u antwoorden « Wel,

culture physique >, hchaamsoefeningen,

lichaamsverzorging » Bij hen resumeert

zich lichaamskultuur tot het opendraaien

van de radio 's morgens 20 voor 7 of

20 voor 8 en dan op ritme van muziek en

kommando te zwaaien met armen en benen,

met benen en armen , daarbij nog

van tijd 'n flinke wandeling, 'n beetje

sport, vooral veel kijken en weinig doen,

en bij de Dames tot het gebruik van 'n

paar hoog aangeprezen schoonheidsprodukten

met zeer verschillende namen,

maar zeer gehjkenden inhoud

Lichaamskultuur nochtans is meer dan

dat, zo het werkelijk kuituur wil zijn, het

is dan nl een beheersen van het lichaam

dat wordt in dienst gesteld van de gehele

persoon, van de ganse mens Zo

wordt lichaamskultuur heel wat meer

dan 'n lichaamsverzorging om redenen

van gezondheid of van behaagzucht Het

wordt dan een probleem en 'n probleem

van brandende aktuahteit

Het is 'n probleem, omdat de verhouding

katohcisme-lichaamskultuur doorgaans

negatief werd opgelost, nl door

het prediken van onthechting daar waar

eerst en vooral opbouwend zou moeten

gewerkt worden om tot 'n sintese te kunnen

komen Dr W B Huddleston Slater

schrijft op pp 154-155 van zn

prachtig boek « Ja, ik wil' » deze mooie

en diepe passage « Opvoeders die den

opwellenden drang van de puberteit van

den jongen als de door Satan opgehitste

vleesehjke lusten hebben beschouwd

en hem het gebed hebben aanbevolen,

maar hem niet hebben leren bidden om

God te danken voor de groeiende kracht

in de lendenen, waarmee de natuur de

laatste hand legde aan de vervolmaking

van het kunstwerk van zijn lichaam en

waarmee hij later m staat zou zijn aan

de eeuwige wetten van Gods schepping

*e gehoorzamen, — de opvoeders, die

het meisje hebben aangeraden de vruchten

van het rijpende vrouwelijk lichaam

weg te persen in het keurslijf der schaamte

in plaats van haar die met wijd uitgestrekte

armen te leren aanbieden aan

den Schepper, Die zelfs den maagdehjken

schoot van Maria gebruikt heeft

om den Verlosser te doen geboren worden,

— zij hebben naar hun beste mening

gehandeld, maar in werkelijkheid

behoorden zij tot degenen die u doodden

en meenden een Godgevalhg werk te

doen Zij zijn gestorven , hun tijd is geweest,

en gelukkig ' Want zij hebben

slecht werk gedaan »

Lichaamsverwaarlozing kan maar in

zeer uitzonderlijke gevallen leiden tot

groot en schoon mens-zijn Het « mens

sana in corpore sano », een gezonde ziel

in 'n gezond lichaam, is zeker de meest

wijze en voorzichtige raad die kan aanbevolen

worden. Het lichaam speelt een

— Dat is niet waar, mijnheer, ik zweer

het bij mijn zielezaligheid steunde de

poorter.

— Cipier, doe de getuige binnen komen,

beval Van Steelandt.

Een slecht gekleede volksvrouw kwam

voor de tafel, haar onbeschofte houding,

haar uitdagende blikken en de grijnslach

op haar dunne lippen waren de onmiskenbare

kenteekens van dat soort vrouwen,

die men klappeien noemt

— Vrouw Verzwijvelt, zei de Hoofdbaljuw,

gij hebt gisteren dien man bij de

preek gezien 7

De vrouw herhaalde de beschuldiging

door Van Steelandt uitgesproken en

voegde er nog bijzonderheden bij, die den

toestand van Sanders erg verzwaarden.

Zij sprak schetterend en met rappen

tongslag

Toen zij haar getuigenis afgelegd had,

nam een der schepenen van Rupelmonde

het woord

— Heer Hoofdbaljuw, zegde hij, hecht

met te veel waarde aan de woorden van

die vrouw , zij is gekend om haar leugentaal

en kwaadsprekerij

— En zij wil zich wreken, omdat mijn

moeder geweigerd heeft haar geld te

leenen, voegde de beschuldigde er bij,

moed vattende omdat hij een verdediger

had gevonden

zeer grote rol in de uitbouw van de persoonlijkheid

Wie daar niet van overtuigd

is denke maar even aan de korrelasie

die bestaat tuisen maagpijn en

knorrig humeur, hoofdpijn en moedeloosheid,

tandpijn en opvliegendheid, en

leze « L'homme, eet inconnu » van Dr

Alexis Carrel o o, p 169, waar ie

schrijft « En reahte 'e corps tout entier

parait être Ie substratum des energies

mentales et spir ^tlles £a pensee

est fille des glandes a secretion interne

aussi bien que de 1 ecotre cerebrale L mtegrite

de 1 organisme est indispensable

aux manifestations de la conscience

L homme pense, aime, souffre, admire et

pne a la fois avec son cerveau et avec

tous ses organes »

Zo bekeken wordt lichaamskultuur

n essensiele faktor in elke opvoeding tot

groot en schoon menselijkheid '

J D C

Onder de Slof.

Het sloeg tien uren s avonds , ik

wierp mijn kaarten weg, zeggende «ik

ga naar huis, anders zit het er weeral

tegen met mijne achtbare wederhelft »

« Wat 7 vloog onze vriend Jef uit, » -

wat ' ligt gij zo onder de slof 7

« Ja, jongen wij liggen allemaal zowat

onder de slof, gij ook ' »

En Jef weer, met de vuist op tafel

slaande « ik onder de slof, ik 7 Nooit,

jamais ' »

's Anderdaags ontmoet ik Jef zijn

vrouw Wat onze Jef gisteren avond aan

de hand had sprak zij weet ik met, hij

is thuis gekomen, zo dwars als een

dwars stuk hout , hij ging met zijn vuile

schoenen op de stoelen staan tot op het

wit tafellaken toe, terwijl hij gromde,

« ik onder de slof, ik ? Nooit, jamais ' »

Vriend lezer, hoe vindt gij onze Jef '

Belachelijk eh ' Zou het niet veel verstandiger

zijn voor Jef wat meer onder

de slof te liggen van r d^hikKeid en van

zijn goede vrouw cidh^Cshdefc de slof van

zijne verwaande eigenliefde en wat herbergspraat'

't Is aardig om na te gaan hoe gevoelig

de mensen zijn aan het verwijt « ge

ligt onder de slof ' »

Ik zeg de mensen, maar ik zou moeten

beginnen met de engelen Lucifer

immers nep al uit ik wil niet onder de

slof liggen ik dien mei Gij weet hoe hij

gevaren is

Voor zes duizend j


Op Kijkuit.

Mijn eerzame lezers, hier sta k weer

al present, k presenteer u de vul van

uit mijn waterproef om u met nen bevalligen

glimlach van aanschijn tot

aanschijn de gebruikelijke «roeten te

doen, ea

't best da 'k u kan wensen

is de zegen van den Heer

en de vriendschap van de mensen

alvfie gezond is vraagt niet meer,

als beter weer.

Ja, mijn lieve mensen, t verwondert

my niet dat uw gezicht op halfzes

staat,'tzan kletsnatte Septemberdagen

en 't is hoog tijd dat er beternis

komt of ze jagen ons met regen en hagel

de winter in . nu hên de boerkes

toch reden om klagen want den bamis

komt te vroeg . t is 'n verwittiging

voor de mensen die van 't rezematis en

't schoteka weten om intijds hun onderbroekske

gereed ie leggen tegen

alle voorvallen want met zo n schabouwelijk

weer is 't in de vroegen en

de laten al zere huiverachtig. We

zullen 't den bakker en de mulder

maar opgeven in d hope dat er nog

wat beter dagen op komst zijn want

met klagen

en zagen

en passen en meten

wordt te veel tijd versleten

Intussen is t vast en zeker op 'n ander

goe weer .En madam Trut had

ook 'n almsken, ze zat in den tram met

heur kleintjen op den schoot en ze gaf

den ontvanger 'n briefken van vijf

frank — De man was t haastig om te

wisselen — Hedde geen kleiner madam,

vroeg hn. — Nee 'k menheer, zei

madam, 'k heb maar een kindje 'k ben

nog maar njaarke getrouwt

Luistert mensen nu ik spreek

van de nieuwskes van de week,

'k zal om ieder te behagen

en in alles te voldoen

't nieuws der laatste zeven dagen

eens in 't kort uiteen saan doen

en heb ik soms n klem abuus

'k vraag op voorhand uw ekskuus

'k zal op al die vieze dingen

't zij in t groot of '1 zij in t klem

eens 'n slotrefreintje zingen

dan zal 't abuus vergeten znn

De toestand in veel wereldstreken

blijft altgd maar even duister en vuil.

Men hoort van niets anders spreken

dan van legermanoeuvres, bommenwerpers,

conferenties die geen aarde

aan den dijk brengen krachtdemonstraties

en andei vechtersgedoe enfin

al wai met deugd Wat wilt g' er aan

doen, dat de grote bollen met al hun

verstander niet toe komen de waie

vrede onder de volkeren te bereiken

In alle geval we zullen maar geduld

oefenen en 't beste verhopen

Het observatorium van Ukkel heeft

een hevigp aardschok waargenomen.

Aan de hand van de waarnemingen is

uitgemaakt dat de aardbeving in Japan

plaats had

De Britse soldaten die deze week

moesten afzwaaien zijn nog vóór drie

maand onder de wapens gehouden

Hierdoor zullen deBngelse strijdkrach.

ten op het einde van het jaar 80.00C

man sterker zijn dan voorzien.

Ken jonge vrouw uit Calcia in de

provincie Pisa, in Italië, heelt 'n kin<

vaa het mannelijk geslacht ter wereld

gebracht Het is een echt monster,

want het kind heeft geen neus. aan

elke hand heeft hetzeven vingers en

het hoofd diep tussen de schouders te

ruggetrokken

Men verneemt dat tussen Churchi

eb de Pas (Canada) een passagiersvliegtuig

is vermist Talrijke vlieg

tuigen znn opgestegen om 't vermiste

toestel op te sporen

Het slot van de Abdij van Orval is

niet meer toegankelijk voor het publiek,

sedert verleden Donderdag

Morgen Zondag zal het 46 jaar geleden

zyn dat Koningin Maria Hennette

te Spa overleed Op die dag /.uilen

namens het Hof bloemen neergelegd

worden op 't graf van deze tweede

Koningin van België

De " Scaldis , die de expeditie Piccard

CosyiiS naar de Afrikaanse kust

brengt heeft Woensdag te Antwerpen

het anker gelicht en is afgevaren

Verscheidene geleerden, buiten Piccard

en Cosyns, zijn aan boord evenals

een fotograaf en een cineast De

reportage der expadltie zal verzorgd

worden door een bijzonderen verslaggever

van het agentschap Belga Ze

hopen tegen 6 Ootober ter bestemming

te zijn We wensen al de deelnemers

aan dit buitengewoon wetenschappelijk

avontuur behouden terugkomst en

veel succes

In Amsterdam heeft een grote brand

verscheidene koelhuizen in as gelegd

Belangrijke stocks aan vlees, eieren en

boter gingen verloren

De brandweerman Jaak Olbrecht

die van wacht was in de pmnen van

de « Grandb Magasins de la Bourse • te

Brussel, is door een neervallende ijzeren

balk gedood

Zaterdag namiddag reed Schoonheeren

Albert met zijn auto op de Kasselberg,

toen hrj almeteens met zijn voertuig

tegen een boom terechtkwam

Men moest meer dan een uur werken

om hem uit het wrak te krijgen en enkele

ogenblikken nadat men daarin

gelukt was gaf de ongelukkige die de

borstkas was ingedrukt, de geest

Omer Van Miegbem was te Schelle

bezig met solderen in een taDk die

ammoniak ingehouden had De onge

lukkige werd door ammoniakuitwase

mingen verstikt Toen men hem vond

werd seffens de kunstmatige ademhaling

toegepast, doch het hielp niet

maer

De onderwijzer Karel Vervaeckt die

samen met zijn zoontje per fiets door

Schilde reden, werden bij het uitkomen

van een zijstraat op de grote baan

verraat door een tram De ongelukkige

werd aan stukken gereden en het zoontje

de beide benen gebroken.

Te Eisene had een wreed drama

plaats Georges Poten kian en z\jn echtgenote

Manette Close hadden daar in

en hotel een kamer gehuurd Plots

hoorde de hoielhouder een schot ea hij

verwittigdejtwee gendarmen die daar

juist voorbijkwamen Toen de mannen

van de wet de gesloten deur inbeukten

schoot Potenkian.die zopas zijn vrouw

vermoord had zich een kogel in den

mond en bleet op slag dood

Twee jonge knapen hadden thuis,

te Schoten een jachtgeweer bemachtigd

en bepampelden het langs alle

kanten toen plots een schot afging en

de 15 jarige Robberecht de lading

schiootin de onderbuik kreeg. Enkele

ogenblikken nadien was de knaap

overleden, zyn makker die geweldig

onder de indruk is van dit tragisch

vooryal zal zich voor de kinderrechter

moeten verantwoorden

De gebroeders Ausloos reden per

moto naar Lier, Te Schoten gekomen

kwamen ze in aanryding met een taxi.

Beide mannen werden tegen de straatstenen

geslagen en waren op de slag

dood

Ziedaar alles, ge zijt goed bediend

n kzaltrnogwa lachkruid bijdoen

voor n toemaatje omdagge vaste

klanken zijt.

Kapitein Grollus kwam op straat soldaat

Piepers tegen die zijn kapoot

maar met twee knoppen had toegedaan

— Zeg eens soldaat, zei de kapitein

waarom zijn er achtknoppBn aan

uw kapoot. — Omdat er langs den andere

kant acht knopsgaten zyn kapitein

zei Piepers

Sjarel Plak was niet verveerd van

alleens iets scheef te slaan, Zondag

kwam Nolle hem tegen op de kermis.

— WelSjare] ze- Nolle g'hebt daar 'n

schone ga keting — Da ga nogal he,

zei Sjaiel —Zonder kuneus te zijn

Sjarel hoeveel hedde daarvoor betaald

vroeg Nolle. — 'k Zou 't waarachtig

niet kunnen zeggen, was't antwoord

want de marsjan sliep al? ik er

omging

Vader, zei kleine Fnts, ik ben te

Leuven geboren, gvj ook f —Ik te

chelen, zei vader. — En moeder ook,

vroeg t ventje — Nee manneken die

is te Brussel geboien, zei vader —

Wel, wel, zei 't manneken, ik te Leuven,

gij te Mechelen en moeder 16

Brussel, hoe zijn wn dan bijeen geschokt.

.

Kom laat ons maar henen gaan

wa kunnen w' hier nog verrichten

k ben weeral blij da 'k op mag staan

om mijn achterwerk op te lichen

Als ik dat thuis soms zeggen kan

dan zingt mijn vra latijn

da mannevolk zegt mijn Mie dan

moet altijd op marode zijn

't huishaan dat vagen z' aan hun hiel

'n vramensis 'n arme ziel

ze kan gelijk hén, zulle mensen

we gaan er niet om strijn

'k zal liever u de welvaart wensen

dan is 't gedaan met mijn refrein

Cies

De onvergelijkbare tonet§ en Soa-

«lens P D zyn alleenlijk te verkrijgen

in het HUIS ELEGANCE

JOS ARBTN DE JONGHE

40, Statiestraat, TEMSC9E

Antwerpen.

Rnbeus' werk op hel wide scherm

Aan de door onze landgenoten Henri

Storck en Paul Haesaerts aan hel werk

van Rubens gewijde film die op 22 October

a.s in t Anvers Palace > voor het

eerst zal worden vertoond, m aanwezigheid

van een uitgelezen publiek, werd

tijdeDS de jongste wedstrijd in Venetië

de grote prijs van de Ciladele en de gou

den medahe van de Biennale loegekend

De auteurs van de Olm zijn er trouwens

ia geslaagd door middel van de camera

de eigen onvervangbare boodschap van

Rubens, zijn tijd en zyn atijl, voor eenieders

ogen zichtbaar Ie maken Men kan

van heden af reeds plaatsen bespreken

voor deze galavoorstelling op de Dienst

voor propaganda en Toerisme, Leysstr 9.

Twee V T B Groepen

door de H Vader in private audiëntie

ontvangen.

Tweemaal deze Zomer genoten de deelnemers

aan reizen van de Vlaamse Toeristenbond

het uitzonderlijk voorrecht

deor Zijne Heiligheid de Paus in speciale

audiëntie ontvangen ie worJen |de eerste

keer in het Vatikaan, op 3 Juni , de

tweede te Castel Gandolfo, op 22 Augustus

Telkens onderhield de Heilige Vader

zi h gedurende enkele ogenblikken -

iedere audiëntie duurde ruim een kwaruer—

met elke persoon uit het gezelschap

en schonk aan ieder een medalje,

die als een kostbaar kleinood zal worden

bewaard Bij de leiders der groepen, advokaten

Pieter Joons, ait Brussel, en

Edgard van Dessel, uil Leuven, informeerde

bij naar ons land en onze verem

ging Bijzonder indrukwekkend was hel

oger blik waarop P'us XII, de handen ten

hemel heffend de neergeknielde V T Bers

zijn plechtige zegen gaf

De pauselijke audiënties en de eenvoudige

en zo hartelijke wijze, waarop de

Heilige Vader de Vlaamse toeristen heeft

toegesproken, waren de bekroning van

twee heerlijkeItaliereuen

Kon. Nederlandse Schouwburg

Comedieplaats, Antwerpen.

Heropening van bet Seizoen

Heden Zaterdag te 19 30 uur zal hoorngeschal

van op de balkons van de Kon.

Nederlandse Schouwburg de inzet aankondigen

>ÜD het .Dieuwe speeljaar, het

96' in het bestaan van de K M S Tal

van vooraanstaande personaliteiten op

artistiek, politiek en administratief gebied

zullen de openingsvoorstelling bijwonen

Op bet progi anima der eerste

week staat • Van»anla«leoa » een boeiend

Indisch liefdespel van Koning Qu-

draka in regie vanChailes Giltiuys waaraan

de beste zorgen werden besteed,

waarin optreden de dames Stelle Blanchard,

Tme Balder, Jeanne de Coen,

Ciry Fontyn en de heren Gaston Vandermeulen,

Kemy Angenot, Piet Bergers,

Fratcois Bernard, ReneBertal, Jan Cam

mans, Heelor Umerlynck Marcel Cauwenberg.Dom

DeGruyter.Mjunis Goos

sens, Jos Manu, Anton Peters, Luc Philips,

Rei e serval, Lode van Beek. Frans

Van den Brande en Rene Van de Putte,

n waarvoor speciale costumes en decors

verden ontworpen door Aug Masson

en resp. uitg«voerd door KNS -costumeatelier

en Lode Ivo

Zoals verleden jaar wordt gespeeld op

zaterdag, Zondag matinee en avond.

Maandag, Woensdag en Donderdag Loatie

, alle dagen (behalve Vrijdag) van

1 lot 15 u Tel 315,00

AKADEMIE

& Vaktekenschool

Schoolstraat TEMSCHE

De leergangen voo*- 1948 49

zullen aanvang nemen

a) Voor de Avondklas .

op 1 October te 18 30 uur

b) Voor de Zondagklas

op 3 October te 9 30 uur

lnsehrrjven dezelfde dagec op 'tbureel

der sch#ol

Voetbal.

STADE MOESKROBN 6

K S V. TtMSCHE 0

Van de verre reis naar MOeskroen,

om er het sterke Stade te bekampen

moeten wij ons niet veel illusies maken,

zo besloten wij onze vooruitzichten

van vertelen week. Een nederlaag

was immers normaal te voorzien.daar

dit elftal reeds twee achtereenvolgende

jaren een hoofdrol speelde inde

stsrfcste promotiereeks. Weinigen ech

ter hadden een zo zwaar passief durven

voorspellen

Daar de selectieheren Willem Cools

reeds na een Zondag naar de reserven

hadden verwezen, kreeg K Heirbaut

op de midvoor zijn kans, verders bleef

de ploeg ongawrjzigd, Onze jongens

nameD gedurende de eerste minuten

het initiatief in handen doch de lokalen

lieten niet begaan en drongen

spoedig hun spel op om de rust reeds

met een 2-0 voorsprong te bereiKen,

Bij de herneming werd den druk

der lokalen nog zwaarder om rond het

half uur zo wat aan een overrompeling

te gelijken Doelen bleven dan ook

niet uit en de scoor werd stelselmatig

opgedreven, Er dient erkend dat bet

Stade elftal een klas sterker bleek,

Van onze ploeg kan slechts het verdienstelijk

presteren van De Cauwer

en kap tein Pepermans vermeld worden,

Jef Hulin speelde een goede

party, spijtig genoeg werd znn aan-

^II houdend zwoegen niet beloond, deels

De Koninklijke Harmonie Ir door een te sterke tegen partij en an-

t ferllla ran Teniscne eoncerleerl derzijds docr het volledig falen van

In de Dierentuin te Antwerpen Jel Cools, Het is natuurlijk nog zeer

Niettegenstaande het zomerseizoen ten vroeg om reeds alarm te blazen, even-

einde loopt mochten de muzikanten van wel hebben wij kunnen opmerken dat

onze Koninklijke Hjrmonie zich verheu- zo K S V zich niet aan een bepaald

gen op ZOM)A(, 5 JEHTEMBEK 1.1 een systeme en dit tegen de W. M gaat

kunstconcert te geven voor een talrijke toepassen er nog menige ontgocheling

menigte van belangstellende Antwerpe- te verwachten is

naren en een flint opgekomen groep

Het is niet aan ons om deze of gene

sympathiserende do psgenoten

speelwrjze van onze ploeg te bepalen,

En werkelijk., dt te belangstelling was trainer, selectie en de talrijke besluur.

volkomen gewettigd want ome Harmonie leden zijn bevoegd genoeg, hopen we,

presteerde gelijk no ut f voren sedert de om voor K S V , deze moeilijke kwes-

na oorlogse periode, en daar, waar de tie uit den weg te ruimen

beste verenigingen fan het land toege-

Kunnen onze jongeDs Zondag a s

juicht worden, hebLen onze jongens niet

het bezoekende Harelbeke overwinnen

ontgocheld — wel n tegendeel '

en dit zou moeten gebeuren, dan heb-

Alhoewel bet eeiile gedeelte v«n het ben wij beslist terug wind in de zei-

programma slechts twijtelend aangevat len

werd met « Strade u • van Fr Flottow

en een lanlasie op d* opera « Aida » van

Karmand.

G. Verdi ( onze jon{ ens schijnen last te

OVERGANGSKLASSE B

hebben met streng gebonden spel) sloeg 1 Dendermorde 1 * o 0 « 0 4

de aarzelende stem ning gans over toen i Rac Gent

2 2 0 0 5 1 4

Heer Pfefler z'n soli nummer, namenlijk 3 Oostende

i ï 0 0 5 t 4

« De Goudvink > apeolde H dit typisch 4 Burgerhout 2 2 0 0 1 4 4

beschrijvend muilk JI W «je mamfVs- S Izegem

j 1 0 1 3 0 3

teerde de solist een eer hoogstaand liet- 6 Heenen

t l ) 1 5 3 3

heuber te zijn die iet spelgehalle van 7 Moeskroen

» 1

0 8 S i

een mün van het va bijna bereikt Het 8 Waregem

i 1

0 7 5 2

spontaan applaus bewendan ook dal hel 9 Fxc St Niklaas 2 1 1 0 4 4 i

grete publiek z'n soepel spel apprecieert 10 Meulestede 2 i

0 S 4 i

lo hel tweede gedeelte - na 't • Coppe- 11 St Kortrijk Z 0

1 3 5 1

lia ballet . van L, Q&lihas, ( proficiat Mr 12 Tubantia

ï o 1 a 4 1

Oscar Henion) erf'iffn^paraphdzeop « t 13 Kapellen

2 0 2 0 2 6 0

Lied van de Woestijn » van S> Homberg 14 Harelbeke

2 0 i 0 2 6 0

benaderde onze Harmonie de perfectie 15 Lokeren

2 0 2 0 1 8 0

(niets is helemaal volmaakt op deze 16 Temsche

3 0 i 0 0 8 0

wereld ) in de ouverture op het zangspel

„Fra Diavola „ van b Auber Uier moe Terrein Schoolstraat

ten onze clarinelisUn van harte gelukge- Morgen Zondag te 3 uur

wenst om datgene wat zij uit hun versleten

instrumenten wisten te halen K.S.V.-Harelbeke

Een kloeke marsch sloot deze uitvoe

neg.

WIJ willen van dtevig en frisca de huid wordt

geslajgde reis n >ar deScheldestad L G Men moet dan ook geen zeep gebruiken

Krimpen van wol.

Het is best het citroensap 's avonds

Een lezeres heeft breiwol gekocht te gebruiken, zodat het den gehelen

om een kledingstuk te breien en daar

nacht op de huid kan inwerken. Ci-

de wol altijd krimpt, zou zij willen

troensap is ook bekend als een miste-

weten of het met mogelijk is de wolkend

middel om vlekken te verwijderen

vooral wanneer het gaat om de

strengen vóór het breien te doen krim- onaangename inktvlekken.

pen Ook roest verdwijnt door dfi behan-

Natuurlijk ï» het mogelijk de strendeling met het citroensap Zelfs in de

gen voor het breien te doen krimpen ' huisapotheek hebben -WIJ citroenen

Men legt ze daartoe in koud regen- nodig Wanneer benen en voeten over

water en zeep, zet ze op het vuur en moeid zijn, worden ZIJ eerst geruimen

laat ze gedurende tien minuten koken tijd gewassen in warm water met zout

Daarna haalt men de strengen er uit, en daarna met citroenen ingewreven

spoelt ze flink in koud water en hangt en gemasseerd Dit middel werkt on-

ze op om te drogen

gelooflijk goed

Ook verdient het aanbeveling vooraf

te controleren of de wol kleurecht

Tegen den hoest neemt men met

is, anders leidt de behandeling vaak

succes een glas warm citroenwater,

to* teleurstellingen

dat met honing is zoetgemaakt in

Een andere manier is, dat men was-

plaats van met suiker

water vermengt met wat geest van In de keuken gebruiken we dikwijls

salmiak en alleen lauw water (jebruikt gemalen citroenschillen

Men neemt daarvoor 1 gram salmiak Het is wenselijk de uitgeperste ci-

op 15 liter water.

troenen nooit weg te werpen, doch ze

op een draad te laten drogen.

In openlueht kan men de citroenschillen,

op den draad, gemakkelijk

te drogen hangen

Als ze zeer goed droog zijn. kunnen

we za dan allen tegelijk wel malen

en dit citioenschilpoeder in een goed

gesloten glas bevaren.

Gevraagd

Jonge meld, aanbieden

Wilfordkaai 10, Tamscris

Verschillig Nieuws

Benoeming — Eerw Heer Bruwée

pastoor op de Veile, alhier, is in dezelfde

hoedanigheid benoemd te Maldegem-Kleit

Hartelrjk proficiat en nog vele,

jareo vruchtbaar apostolaat, zoals hij

dit vol lever en toewijding te Veile

heeft gedaan

Onderscheiding — M Frans Massart

werd, bij beBluit van de Prins Ke«

gent, benoemd tot Ridder in de Orde

van Leopold II met zwaarden, voor bijzondere

diensten bewezen aan Volk en

Vaderland

Proficiat.

Uitslag der Jaarmarkt van Baiel

PAARDEN Merries, 3 jaar

1 Janssens Emiel, Kruibeke — i Hcyrman

Honoré, Bazel Merries 3 {aar

I Smet Allons Temsdie

Mernes 4]jaren meer

i Van Broeck llenn, Bazel — ï Heyrman Ho

nore Bazel — 3 Tro ibleyu jozef Haasdoi k

Ruin en Hengstveulens, min dan 3 j

< De Bock Frans Melsele — 2 en 8 Geldol

Alfons, Haasdonk

3 jaar

1 Blommaert Kamiel Mehele — S Janssens

Alben Bazel — s Geldot Alfons, Haasdonk —

4 Wntock Victor Bazel

4 jaar en meer,

1 De KerI Frans Bazel— 8 Heyrman EJuard

Bazel — 3 Hlommaert Fredenk, Haasdonk —

4 Geldot Alfons Haasdonk

RUNDV EE Stieren zonder tanden

1 Janssens Alben, Bazel — i Oste Joannes

Bazel — 3 Geldof Jan, Sleendorp

1 of 2 tanden

i Geldof Jin, Steendorp

i tanden en meer

1 Verheggen Aloys, Temsche

Vaarzen zonder tanden

1 Maes August, Bazel — 2 Heyrman Honoré

Bazel — 3 Boel Joz Bazel

met 2 tanden

t Van Osselaer Eüw Bazel 2 Heyrman Honoré

Baztl — Van Osselaer Fforent Bazel, — Boel

Joz«f, Bazel

4 tanden

1 Janssens Alben Bazel

KOEIEN vaa inwoners der gemeente

i Gole Amede Bazel — 2 Van Limbergen

Jozef, Bazel —3 Boel Joz Bazel —Oste Joan

Bazel — 5 Van Limbergen Jozef, Bazel

Kooplieden Vaarzen m«t i tanden

1 Bulled Edgard, Bazel — 2 Claus Karel, Ba

zei.

4 tanden

I De Bock Edgard, Haasdonk — 1 Bultee 1

Edgird Bazel

VARKENS

Brste gekeurde beer 1 Van Boriert Jozef,

Bazel

Beste jonge zeug 1 Ost« Joannes, Baiel

Beste kweekzeug I Heyrman Honoré Bazel

Beste zeug met viggens 1 Oste Joannes

GEMEENTE HAASDONK

Haand Augustus

Geboorten

Miic en Elia* Vercauteren, zonen van Victor

en van Pultyn Gerraana — Jerome en Gilbert

De Gendt, zoren van Achille en van Anna Oste

Mare Van Menwenhove zoon van Julien en van

Rachel Schelf hout — Ingrid Scheers, dochter

van Edward en van Hennette Verhuist Hagda

De Maere dochter van Luciaan en van Juliana

van Haelst

Huwelgken

Roger Theotiel De Witte mekameker met

Maria Evelina Van der Aa z b — Louis Petrus

Cool draaier met Francoise Vic Boeman, fabnekwerkster

— Jozef frans Marlens, onderwijzer

met Mina Lud St Van Lierop z b —

Willem Albert GorbeeU meubelmaker met Edwarda

Matnilde Calhoor, werkster — Alfons

Petrus Van Acker bandelaar met Anna Magdalena

De Wille naaister — Desire Roger Van Hove,

sieraadscbilder met Anna Constantina Stoop

z b

GEMEENTE HUPELMONDE

Maand Augustus

Oalioorten,

Van Steen Denis» Clemente Hectorme, d v.

Urbanus Franciscus en Van Hoyweghen Irene

Stephanie Gelaagitraat 22 — Meirte Polidoor,

i v Francois en Jan3sens Elvira Maria Broekstr

82 — Van Laeken Paul Angela, z v Frans Louis

en Goedeme Maria Elvira Leopold Jotee Kaa

tee straat 1

OverlijdenB

Van Landeghem Mane Louise oud 57 j d v

Alfons en De Graeve Maria S iphia Bazelslr 124.

Hospitaal) — Meirte Polidoor oud 4 d overl

Ie Antwerpen

Huwelijken

Cam Omer Albenk Florentmus, werktuigkundige,

Stcendorp met Claus Augela Helania The

resia, hermaassler, alhier

GEMEENTF TIELRODE

Haand Augustus

G eboorten

Georges Hypoliet Madeleine Vonck, zoon van

Gabriel Petrus Anna en van Maria De Windt —

Rachel Emmerence Emiel Ysewijn, d v Karel

Lodewijk en Georgetta De Gleen — Luc Amel

berga Frans Bertha Van Raeradonck, zoon vtn

Florenten Yvonne Van Breusegbem — Ronny

Slargarelha Philemon De Brujne, z v Hendrik

en Josee D Hondl

Overlijdens

Mane Louise Schoeters 85 j wed van Ka rel

Lod'mjk De Pauw, Bettehemstr — Jacqueline

Irma Francisca De Bruyne, z b IBJ Ruisstr 5

Huwelijken.

D Eer Petrus August, meiaalbew te Elversele

met Romanie Elisabeth De Westehnck, spinner

ilnier

Burgerstand van Temsche

Van 10 tot en met 16 Sept.

Geboorten :

Vermeulen Monique Elisabeth Henrica, Cauwerburg

286 — Wilssens Huguetle Maria Ka-

miel, Hamme, Quillauraestr 19 — Vermogen

U t t H N d t 108 V P g

, ,

Uuguette,

Uuguette,

Hamm Noordstr 108 — Van Puy

velde

Hamme

ld L Luc ïamiel ïamie

ïaiel

Ma Marie Scheldestr M — De

Vooght Luc August Ellta ïi«^elstr l 72 — Fou

bert Leo Emmanuel Robert Yvonne, Doornstraal

24 — SoeleDs Ronald Leopold Germaine, Sint

Niklaas, Grote Markt 31 — Kinnosowa Victor

Albert \n|beidstr 49 — Vercauteren Andre Al

bert, Bazel, Bituwen Qaanweg — Allen m het

Moederhuis

Vercauteren Allons Jozef, landbouwer, 48jaar

ongehuwd, E genloo 6

Huwelijken

Pyl Raymond Jozef Hendrik Alice, metaalb .

en Wfgner Waldtraut Maria z b beide alh —

De Souter Hoger ïlathllde, haarkapper en De

Greif Jacqueline Maria textielbew beiden alh —

Van der Aa I odewijk Camiel handtlair wed

van Speelman Anna, «n Buytaert Virginia, z b.

beide alhier


Harkt te Teniscbe, 16 Sept

Boter 85-90 fr. Eieren 3,90-3 95

UUB.UAUilAH

AUQ.WflUTERÓ5TRflATMÏI9

TEMiCHE

Grote keus. Kleine prijzen.

GEMEENTE KRUIBEKE

Maand Augustus

Geboorten :

Wtttock Maria Sidome Clara, Houtenkruisstr.

1 — Ghys Andrea Bertha, Heirbaan 139, Burcht

— Herremans Billy Florent, Kerkstraat 2i —

Van Hoyweghen Audette Maria Sophie Nederstr.

22 Rupelmonde — Vermeulen Willy Kamiel,

Rupelmondestr. 63b Bazel — Firleiyn Alfons

Gustaaf Hippohet, Kattestr. 207 — \an Wouwe

Pierre Jean, tiaanweg 26 — Stuer Agnes Maria,

Sihetdelei e — roubert Fiancintta Hosalinde

Mariene, Kromstr. 17 — Eeokelaert Kmiel Caro.

Una Lucten, Vnjheidslaan u — Batens Jean

Louis Jozef, Nobeeckstr. 25 Bazel — Keldermans

Monique Elisa, Molenstr. 90 — De Qroote

Tanja Augusta, Kapelslr. 59 Burcht — Deckers

Magdalena Rita, Van Hovestr 48 — Mara^Freddy

Guillaume Cbristtane, Brouweistraat 51,

Burcht — Vdn Cleemput Alfons, oelaagstraat 9ö

Steendorp — Mees Rita Sybilla Jules Theodoor

Kallenstr. 4».

Overl^dens:

Hiels Tula Anna Maria Paul 7 d. Kruibckse

Steenweg 56 Bazel— Smet Franciscus Ö2j.

Gaanweg 2 — Nys Maria Ludovica 73 j Kattenstraat

A—Braem Karel Loden ijk 78 j Vossenstraat

23 — Rotthier Maria Leontma 67 J. Sclieidam

31 — Coorenan Hendrik fabnekw. 63 ).

Molenstr. 98.

Huwelijken :

Hemelaer Lambert Victor Georges, metaalbewerker

te Temsche en Van Goelhem Julia Jozefina,

/abriekw. alh. — Hertogs Ludovicus Jozefus

Valenna, onierwijzer te Se lulde en Var.

Mieghem Ghislena Carolina z. b. alh. — Moorthamer

Kamiel Hektor, tia^eerder en Botsens

Angela Joanna, z, b. — Wittock Frans, meubelmaker

en vjhyselmck Jozefina. dienstmeid —

Nielandt Fideel Armand, muldersgast, en i eirsman

Maria Stefania Astnd z b. — De Jonghe

Jozef, pabtetbakker en De Vogel Juliette Josefina

dienstmeid, allen alhier — Van DeDbussche

Oscar Benoil, ijzerdraaier te Beveren en De Vogel

Augusta Alfonsina z. b. — Hemen Francois

Georges Leonard, bediende en Van Laere Josée

Sidonia Genoveva, z b. beiden alhier.

Gemeente Bazel

Maand Augustus

Geboorten:

Lyssens Isabella Paulina Georgette d. v. Ed.

en van De Bock Romania, Hupelmondestr. 13—

D'Uonilt Guldo Alexander, z.v ü'Hondt Gilberte,

Hospnaalstraat 1 — Rooman Jozefina Maria

d. v. Kranciscus, en van Huyck Louisa, Nöbeekstr.

i — De Laet Rita Maria Clemence, d.v.

Alfons en van Van Uiegbem Elza, Rupelmonde-

«traat 126.

Overhjdens:

Hiels Rita Anna Maria Paul, 6 d. Kruibekeslr.

46 — De Schoenmaeker Joannes Francis, 75

|. landbouwer, echtg. van Janssens Sidome,

Portugezenst-. — Brys Domien, 9i j. wed. van

De Kerl Virginia, Heirstraat— Viaene Odilon,

78 1. echtg. van Meute Maria, Plezanlstr. 4 --

Van Raemdonck Cecile Leonte Francois Maria

ij. en 11 maanden, Nobeekstraat — Vervhet

Cornelius Sylvenus, bediende, 43 j. echtgegcheiden

van SèmaFrosine, Langestr. 2 — Vernimmen

Julianus, z b.68 j. ongeh Kruibekestr.

Huwelijken

Tolé Petrus Jozef, iabnekw. en Deckers Anna

Maria, z.b beiden alh. — Van Raemdonck Ach

Jozef, techüisch tekenaar, Rupelmonde en

Lyssens Paula z.b. alh. — Buytaeit Jozef Bernard,

beenhouwersgast en De Keersmacker

Stephama Maria, z.b. — Verheggen Frans, landbouwer

en Paelinck Julia Eugenia Maria, z b.

allen alhier.

Braadkiekens en Soepkiekens

altijd verkrijgbaar in de Gastbpls-

•trnat 79 Temsche. Tel. 3uH. 26 9

J. Rossaert & Zoon

Statie, Belsele

Te verkrijgen :

Friese plantaardappelen

Eersteling -Rode & Witte- 28/35 35/50

Muizen 28/35 en 3t>/45.

Eigenheimers - Kruger 28/35 35/45

Record 28/35 en 35'45

Voren 28/35 en 35/45

men ban inschrijven bij

Alfons Van Gaver

Rnlsatraat C5, T1ELRODE

De prijslijst is ter beschikking der

belanghebbenden.

HUIS SBISCT

Prachtige Coleetie

Sport en Winter

mantels-Klederen.

i' Prijzen buiten alle Concurentie.

2. Allernieuwste snit.

3' Prima afwerking.

M. DURILSCK

Pastoor Uoel«t*aat 1O, 1 emsche

Register der schepen van het

kanton Bazel-Stad (Zwitserland)

De citerne lichter au/omoteur

«Arenaria„ gebouwd in 1948 te Temscbe

(België), thuisbave Bazel, is aangegeven

door den eigenaaj. Cisalpma

Reederei fürT.inktransporte A. G . te

Bazel, voor zijc ins heaving in het register

dei sehepon.

Al de^en die tegen deze inschrijving

bezwaar maken of dip rechten op deze

boot willen doen geldan, moeten zich

binnen de twintig dageD aanmelden,

en de nodige bewijsstukken voorleggen,

zonder dewelke zü zullen aanzien

worden als aan hun rechten te verzaken.

Bazel, de 6 September 1948.

Register der schepen te Bazel.

OPENBARE VERKOPING

»an een perceel

ZAAILAND

te TEMSCHE-Velle

Notar s MISONNE te Temsche zal

openbaar verkopen op hiernavermelj

de dagen met 1]2 ojo instelpremie

Ben perceel zaailand ter streke

Veldmolenwijk» gekadastreerd Sec-

P A nr 332 groot 57 aren 30 centlaren.

Thans in ^eoruik door Petrus De

Kerf, Steendoockstraat.

Zl' DAGfeN :

INSTEL Oondeidag 23 September 1948

VEK BLIJF » 30 t *

telkens om 3 uur ter herberg t De

Valk » bij Rubart Daelman te Temiche-VeÜe.

OPENBARE VERKOPING

van een

besie perceel

ZAAILAND

Ie BAZEL,

Notaris CH PIEN te Bazel zal openbaar

verkopen mei winst van 1(2 op

aan den instel,er :

Een goedgelegen en beste perceel

Zaailatid te Baztl, Oud Steengelaagstiaat,

gekadastreerd wijk Wijnakkershoek,

sectie A No 38% groot 89 a.

60 ca.

Verpacht aan Mr Jan Van Raemdoeck

te Bazel, Kerkstraat

Boomprijs later te bepalen.

INSTEL: MAANDAG 13 „„„,.„

VERBLIJF: » 20 aHUfcMB.

telkers te 3 uur te Bazel in de herberg

«'t Zwik „ Kerkstraat 74, bij Mevr.

Wed. De Keersmaecker.

Trouwboekje medebrengen.

OPENBARE VERKOPING

van

HUIS MEUBELEN

en allerhande ALM

op 30 September, om 1 uur, door

den heer Notaris Van Goey, bij Wed.

VanCimp-De Bt.n, Steendonkstr. 14,

Welle, Temsche

Uit ter hand te koop

Een beste Landbouwgrond, groot

1 heet. gelegen Luiseeckstr. Temsche,

Twee-stuk Grond, in de Pas.twede

Moerput, te St-Niklaas. Eerste f8 aren

60 ca Tweede 32 aren 10 ca.

Zich te wenden : Hypotheek kantoor

Mr Massart, Priester Poppestraat, 1,

Temsche.

Landbouwers, Hiekenkwefcers.

TE KOOP.

Beste kuikens van bloedonderzochte

dieren, uesteafstamming.

A. t' Felt-Poodts

Legen Helrwcg, 45, EIrerselc.

Tel.Hamme6lO.

V££HAND£L

Karel Claus-De'Witte

Rooden Hengst, 85 STEENDORP,

Telefoon 38 Rupelmonde.

VOLLE en GEKALFDE VAARZEN.

Wendt U in volle irertrouwen to

bovenstaand adres.

RADIO'S

MOTOREN, CONSTRUCTIE HUIS

G. Baeck-Hemelaer

gespecialiseerd in RADIO- en

MOTOREN BOBIMXGE.

Eenig op Temsche.

Allerlei soorten P1C-CUPS.

Vrl|heldstr. 94, TEHSCHE Tel. 229

Te koop per occasie.

l'addelboot in nieuwen staat, vcor

1 persooD.paddels inbegrepen.

Te bevragen Fr. Rousevelstraat 2t>,

Temsche.

Te koop

Kleine Camlouclte Opel. —Zeer

voordelig. Adres ten buiele dezei.

Studie van Mtrt-RANZ UIEKICKX

Notaris, MELSBLE.

Uit ter hand te koop

BOUWGRONDEN

Gemeente BEVEREN, aan de Kal-

loobaanen de Kasteeldreef.

Gemeente BURGHT, aan de Statiestraat.

GemeeDte MBLSELE, aan de Grote

Baan 'en de nieuwe straat.

Gemeente ZWIJNDRECHT aan de

GioteBaau, de Leopold-, Adhémar

Bonn- en Statiestiaten.

Annonceprl ia het

'EVieuweblad van Temsche»

RADIO'S.

Voor uw defecte radio's is er slechts

een adres.

Voor uw aankoop is er maar een

adres waar u het Voordeligst beidend

wordt.

Steeds een £ rote keus van Radio-

toestel'en aller noerkea in voorraad.

Te bekomen bij

FRANS MAES

St Jorinslraat 67, Teniscbe

KOMPTANT ! KREDIET

Telefoon 155, 305

Landbouwers.

Voor una N0ODGESLACHTE of

IN NOOD TE SLACHTEN dieren

weDc!t u in vojle vertrsuneD tot

Hector Vlaeminck

VEE- en VLIESHANDELAAR

Dorpstr. Haastionk, Tel Kev. SS

Vluggf handeling. 1411

Voordelige, con urerende Prijzen.

Gevraagd.

B«kwame meld, Mercatorstraat 48

St-Niklaas.

Gevraagd.

Goede Meld, Vermorgenstraat 57,

St-Niklaas.

Vraagt post.

« Meid, reeds gediend hebbende.

Adres bureel blad.

Te huur

Twee grote benedenplaatsen,

rechtover het Vredegerecht, Schoolstraat

20 Temsche, bij A.Vergauwen.

Vertel bet uw vrienden !

Kortelings te huur.

Schoon magazijn met inrijpoort

en bureel, met mogelijke woonst.

TE KOOP : zinken bad en bascule.

Adres bureel blad.

Galvanic Amerikaanseoorlogstock

beperkte voorraad.

Gegalvaniseerde afslnltlngsdraad

roestvrü, hoogte 1,80 m. Drie verschillende

soorten. Vanaf 2 fr. de m'i

tot 4 fr.

Haasdonkse steenweg 31. Temsche.

Tel 120. 3-10

Te koop.

Prachtige Etalage.

Adres ten burele dezer.

Uit ter hand te koop

best gelegen Werkmanswoning in

de Vhetstraat m'3% ia goede staat,

te bevragen Kasteelstraat, 45.

Een goede MATRAS 1Z

Een goede NACHTRUST

TE HUUR.

Magazijn met 9 verdiepen voorzien

van electriciteit, gelegen in de

kom der gemeente Temsche.

Adres ten burele dezer.

Gevraagd.

Kleermaker-snijder. - Hoog looD.

Vast weik. Levenspositie.

t Modepaleis - H. Hauman Temsche.

Te koop.

Hpllnternieuue ressortkar op

lucntbanden, draagvermogen 1000 h

120o kgr.

Te bevragen bij Achiel Van Wolvelaer,

Gelaagstraat 22, Steendorp.

slechte spijsvertering,

overgeven,

buikpijn,

aFgang,

krampen, enz.

«^WCALMANT

In alle Apotheken.

Prijs 15 fr. + 2 fr. voor de fles,

Stempel» Caoutchouc

ten bureele dezer.

DRIE VRAGEN

Zitten er rupsen op Uw rapen 1

Bespuit dan Uw rapen met 1NSECTOOO3 30, waaraan U

wat mSECTDOOD-UlTVLOEIER toegevaegd hebt.

Werden Uw perebomen verleden jaar

aangetast door de Perebloesemkever 1

Bespuit ze dan voor 2 i September met ISSECTDOOD 50.

Staat er veel onkruid in Uw weiden 1

Bespuit ze dan igdens de maand September opeen niet

te koele dag met WIDER 100, het nieuwe onkruidverdelgende

middel, dat de onkruiden doodt zonder het gras

aan te tasten, en aldus de opbrengst van Uw weiden

merkelijk zal verbogen.

WIDER 100 heeft zijn proeven afgelegd en heeft bewezen

het onkruidverdelgende middel by uinemendheid te zijn.

Indien U met weet wat WIDER 100 is, vraag dan

inlichtingen '

Verkrijgbaar bij i Gebr. Troubleyn Meststoffen Hollebeeli

Blommiert GHoogkamerstraat - TEMSCHE.

MEVROUW, MIJNHEER,

Hebt ü een MATRAS nodig voor U,

of voor uwe kinderen, wendt U dan

tot het huis

D O r f O r f O Ach-Hemelaer- ^ Wautersstraat 20

renecia 1^. -^sche

voor een gezonde en onverslijtbare

matras zonder veren

LAMA Deze matras is BETER en

GOEDKOPER dan alle

andere.

Alle gewenste inlichtiagen wordea Ufbereidwillig gegeven

aan voornoemd adres :

Geen beter adres voor Uw

Handelsdrukwerken,

enz* dan de

brochuren, affichen»

Drukkerij SCHUERMAN

Kasteelstraat 39, TEMSCHE - Tel 185

L-

Gewone en

prachtdruk voor

alle doeleinden.


'J D B O U W E R S

Maalt Uw granon met de

maalmolen 'RECORD,

Beurs van Antwerpen.

ran 16 September

Belgisehe Rent 1937,3 lp OTO 76,80

1943 . 72,70

Belgische rent 2' reeks 87,70

4 t. li. Geunifl. Staatssch, 1° r. 83,4b

4 t. h. Qeumfi. Staatssch. 2' r. 83,45

Loten d. Verw. streken 19214°/. 217,00

• , 1922 40/0233,00

« 1923 4 o/o 486,00

Loten Wederopbouw

1005

Bevrydingsleening 4 0]0 80,20

Loten 1932 5 o|o

S04.CC

Loten 1953, i 0(0

1021,0(

Loten 1938 3 1)2 ojo 475,00

Loten 1941 3[oo

827.0C

Schatkistcertif. 1942 3.50 ojo l(,0,50

> 1943 3.50 0)0 100.40

1944 3.50 0,0 93.88

'Record» staat reeds jaren aan de

spits Haar stevige constructie,

haar laag krachtverbrnlk, haar

hege kwaliteit geeft U een wonderbare

opbrengst en laat toe Uw meel

lijn te malen zonderverbltliDg.

'Record- wordt geleverd in alle

afmetiDgen. en heelt verscheidene

modellen. "Reeerd» brengt aan de landbouwers 'n succes. Velf landbouwers

kunnen dit in het afgelopen jaar getuigen. «Record, wordt geleverd

aan zeer voordelige prijzen en met de grootste waarborg.

Algemeen Agent voor de streek :

Remi Schaerlaeken öaiaagstraat 170

— ——»» Tel. Rupelmonde 99 STEENDORP

, 1947 4 010 97.16

Reeds jaren gekend onder de landbouwers van de streek.

> 1948 4 0|0

Belgische Spoorwegen bev.

Belgische Spoorw. obi. 1937

t » 1943

1»4Ö

Schatkistbons 1940/50

Annuïteiten

(iemejntekrediet 3 0/0

97.4C

436.00

833,00

874,00

914.00

100,00

9b, 15

75, IC

Verders worden, dorsmachienen. elektrische kernvaten en béerpompen

geleverd, en is het huis gespecialiseerd in het plaatsen van drijfkracht.

Alle motoren zija steeds beschikbaar, alsmede nasmaebieaen, electrlscbe

kookvuren, en Radio-toestellen naar believe.

'n Technische dienst, voor het herstellen van hetzij welk radiomerk

en alle andere electnsche apparaten, heeft het huis ten dienste van zijn

cliënten. - Landbouwers, wacht met langer meer, vraagt ons inlichtingen,

wij zijn steeds tot Uwen dienst.

4 0/0 (912

Gemeentekrediet 4 0/0 1919

» 4 O/0 1930

1931

Gemeentekrediet 4 ojo 193ï

Gemeentekrediet 1936 4 oio

1937

» 1S42

1943

1944

• 194S

Gemeentekrediet, loten 1938

Antwerpen leening 1917

D 1919

1930 4 0/0

> 1931 4 O|O

1936 4O/O

80.00

83,50

«3,60

87,40

82.40

82,6ü

86.90

S3,10

81.20

81.10

81.10

495.00

89,30

90. lü

84.30

85,70

85,dO

Wie is DENERT ??

Fl. Denert, Veldstr. 18 Rupelmonde (Tel.161)

II

is de énige venekeraar der streek, lid der Beroepsvereniging

der verzekeringsmakelaars van België.

Hij is gekend em zijn VAKKENNIS,

om zijn HULPVAARDIGHEID

om betere voorwaarden en lagere premies,

om snelle en brede uitbetalingen.

WIST GIJ DAT ? Voor 148 Fr. per jaar verzekert U «DS IDEALE

rijwielpolis „ der « fierste Belgische , tegen schade aar. anderen en

eigen lichamelijke schade.

1937 4 Oio

88.20

1 1927 4,00 O|O 88.80

• 1943 4 O[0

83,35

Antwerpen kasbons 1946/66 92,40

. ' • 1946/51 9ö 60

. 1947 95,4ü

Geut 1914 4o/o

83,6C

(Jent 4 oio 1927 93,00

Gent 1928

6ent 1930

Sent 1936

Gent 193'

83.30

83,35

85,40

88,30

R IJ F B O E

te beginnen vanaf 3 fr.

N

Qent 1946

Luik 1913

Lui!: 1919 4 o\o

92.60

88,20

82,60 STUDENTENBOEKllN

Luik 4 o/o 1929

Luik i 4 oio 1930

Luik 1936

Luik 1937

83.00

83.75

83,35

87,46

in alle grootten.

PASSERDOZEN — POTLODEN

Luik kasbons 1946/56 4 0(0 92,60

der beste merken.

Luik 1847/92

Brussel 1930 4,00 O/O

95;35

83,85

TEN BURBLE DEZER.

. Kasbons 194d 4 o/o 93,50

- Kasoons 1943 ,68 4 oio ü6,30

Brussel 1943 4 o/o 83,50

Brussel 1927 4 o|o

83.30

„ 1947/52

93.15

Antwerpen 1887

»4,S0

1903

71,00

Brussel 1902

18,25

BLOEMEN. PLANTEN

BRUIDSBOÜQUETTEW

Voor Uw BLOEMEN voor alle aangelegenheden

zult U steeds het schoonste en beste wensen.

Brussel 1905

70.-25 Daarom bestelt heden nog Uw BRUiDSBOUQUET

Brussel Zeehaven

Oostende 1898

Gent 1896

Schaerbeeck 1897

60,25

65,76

67,76

66,25

bij de oudst gekende WAASSCHE BLOEMENWINKEL

GHYS GEBROEDERS

Wittock-V»n Landeghem ord. 164,CO

. dhr. 210,00 Kokkelbeekstraat, 24, ST-NIKLAAS. Tel. 329.

Dacca

235,00

WIJ LEVEREN STEEDS HET BESTE.

Aankoopen verkoop van alle loten

en fondsen

Dagelijksch beursbezoek.

la SCHLERMAN, WUselagent,

VERSIERING van auto's rijtuigen tafels en

feestzalen binnen en buiten de stad.

Alle bestellingen zullen stipt te TEMSCHE ec omliggende worden geleverd

Van fabrikant rechtstreeks aan verbruiker.

K. Todts-Van der Borcht

Edgard Tinelplaats, 4a - TEMSCHE

halt tram St. Niklaasse Steenweg - Telefoon 243.

Bezoekt onze nieuwe toonzalen

en onze moderne ingerichte werkhuizen.

HONDERD MODELLEN Eet- en slaapkamers, keukens, eosycorners, divans en zetels,

^mm^Êmi^^m^^ÊmmmmÊ alle klein-meubels. — Matrassen, (kwaliteit iets eenig.

LEVENSLANG GEWAARBORGD.

Alle vulsels los verkrijgbaar.

Engelse plaatbedden, allernieuwste modsllen — Alle menbelen desgewenst naar tekening.

Volledige Café installatie — Burelen enz.

Een kwaliteit, de beste. - Een prijs de laagste.

Alles wardt ksateloos per nul» t' hals geleverd en gepaaisl

over ganseb het laad.

ba

ca

Zonnetenten - Dekzeilmakerij

Markiezen, Automatische

en Mecanische Zoanetenten

IN ALLE T0EPA8SINGEN.

| Bachen Kappen op alle roertuigen

' Kampeertenten, Parasols. Reklaambanden

' Waterdichte zeilen voor marktkramers

Alle soorten drijfriemen in leder, Caoutehoue en

balata poulies, enz.

i Garniering binnen en buiten Tan Autos

a Volledige stoelen en kussens voor Autobussen.

\ Werkhuizen ARM AND DE JONGHE

s Kronenhoekstraat 3 St. Gilles-Waes Tel.71

"* Vermindering aan voortveikoopers

Onmogelijke Concurentie

CM

E5T set*

c:

8

D

LET WEL OP HET ADRES, wy hebben geen bijhuizen.

Huis Cooreman

OEVERSTRAAT 15 TEMSCHE

GROOTE KEUS VAN

OCCASIE-HfiDBBLBS

PIANO'S en NAAIMACHIENEN.

Altijd voorhanden : slaapkamers, eetkamers, salons, clubs

kassen, stoelen, keu ens, vuren, spiegels, schilderijen, Chinavazen

bureaux, badkamers, cafeiustallatie, térrassestoelen en alle huis-

.bsnoodigheden te lang om te melden.

Automobilisten, Handelaars, Nijveraars,

P

ioq

Bericht tegen Sterfgeval

voor Temscbe en omliggende.

^PV Deze rouwkapel plaatst men Gratis

bij bestelling Tan een Olmen of

Eiken DOODKIST.

Verhoring van Rouwkapel.

Magazijn van Doodkisten,

Graf kronen, Grafkruisen Zerkplateu,

Fotos, enz.

SPECIALITEIT ie Bloemen, Kronen,

Trouirbouquets, Bouquets voor Jubilee's,

Palmen voor wedstrijden.

Aanneming van alle Schrijnwerk.

Huis L\ GYSELIKOK en Zoon

«kkcmtrnat SO, TEH SC HE.

Beschikbaar op 3 weken :

Auto's Morris - Morris OoawBrcial - M. G. • Wolseley - Riley

Morris Wolseley

8 P.K. 2 deuren verbruik 7 liters Fr. 65.000

8 P.K. 4 deuren . 7 i 70.500

10 P K.4 deuren » 9 • 81.750

Camionette 309 Kg. gesloten bestelw. • 61.000

» 500 Kg. - • 81.B03

Stationwagens 301' Kgr. of 4 plaatsen 81.750

> 500 Kgr. of 6 plaatsen 116.000

M.G.

Midget Torpedo sport 2 plaatsen Fr. 96.000

1/4 liter 4 deuren openschuiibaar dak 118.0D0

3 P.K. 4 deuren 88.250

10 P.K. » 89.2S0

12 P.K. » 112.16»

14 P.K. . 1ISS.7B0

18 P.K. > S vergasters 137.250

Riley

1 l|8 liter i deuren 154.250

i l|i liter 4 deuren 193.755

Eeue heele gamne lastwagens tot 7 ton.

Al ds pr»iu'it8o NUBTIBLD zijn van eene ONBERISPELIJKE KWALITEIT

en APWEÜKINff en zijn allen voorzien ran HYDRAULISCHE REMMEN en

LEDERE binnenbekleeding.

Kleuren : Znart, groen, grijs. Komptant en op krediet.

Katalogui op aagvra&g

f* A •Ci^VMT'O-VM Kalkstraat 74 Tel. 1135

Garage A. FONTEYN ST. NIKLAAS Waas

Landbouwers.

Koopt goede waren aan normale

prijzen.

Uu kunt ge aan 't gekend adres bij

ALFONS BOEL

Hoogstraat 75, BAZEL..

Tel.Rupelmonde 805 H. R 17dó9.

Alle merken van

Maat- en Pikmaehtenen.

Ploegen Mélotte, Agra, Hert.

Alle soorten Dors- en Wanmolens.

HaK- en Zaaimachienen - Schroeffels

Aardappeluitroeiers en sorteerders

Electnsche en handbeerpompen

Fouruuizen

Melkontromers en Boterva*«n

Alle Sproeimachienen & Sproeistoffen

Alle wisselstakken.

Maalmolens Excelsior;

Schellekens en Triump.

In 'D woord alles voor den landbouw

Klaver-, Beet- en Graszaden

Zaalbarer. -Gerst en Ernten

Voederaardappelcn enUeeten.

Te huur.

Verzekerde Bergplaatsen v' Antos.

Aangekomen schoon Gerlefhont :

plancher, juffers, kepers, schutsels in

alle maten

Zich wenden tot

L. SERNEELS

Aannemer van alle VERVOER, Verhuizingen

Bode op Antwerpen

Sctacldeatraal63 Temsebé, Tel. 180

Landbouwmachienen.

FUM ANNË-HËMËLAER

Unysstraat 34, Tlelrode.

H. R. St-Niklaas 18610. Posten. 301462

Telefoon Temscbe 386.

Algemeen vertegenwoordiger der

Maalmolens « Excelsior »

met Hollandse Jaeperstenen

en levenslange waarborg.

Vele referentién.

Dorsohmachienen met reiniger

Van der Velde - Claes - Tixhon

Neis - Dominicy en andere.

Stroopersen en Binders.

Maai-en Oogstmachienen.

Tractors - Motoren - Aalpompen

in alle typen.

Ootroomeri «Persotan

en "Latalrc»

Aardappelroeiers en Sorteerders

Ploegen, enz. Alle wiseelstukken

Alles wordt gratis ten huize besteld

in werking gezet en aangeleerd.

CONCÜKËERENDR PRIJZEN.

NIETS DAN GOEDE EN GEKENDE MEÜX - i

TROUWE BEDIENING.

Mekanieke WAGENMAKEEIJ

CARROSSERIE

KAM1ONS IN ALLE MODELLEN

KABIKNS — HERSTELLINGEN

DROOG HOUT — HERSTELLINGEN

Jacques Hemelaer-V&n Rossem

Ilo*fkameratraat 198, Tcmsehs

Venorgd werk. Matig» prjjea.

More magazines by this user
Similar magazines