Views
5 years ago

Nieuwsblad van Temsche

Nieuwsblad van Temsche

Nieuwsblad van

.# Zondag 19 September 1948 4' Jaar Weekblad N8 Nieuwsblad van Temsche EN OMLIGGENDE Abonnementsprijs 60 Fr. NIEUWS- EN ANNQNCENBLAD BUREEL: KASTEEL-STRAAT39 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. Uitgerer AL. BUYTAERT | Hr. St-Niklaas 858 | TEL.185 TEMSCHE 18 SEPTEMBER 1948 Wekelijksen Almanak SEPTEMBER 19 ZONDAG s Januanus 20 Maandag s Eustachius 21 Dinsdag s Mattheus 22 Woensdag s Mauritius 23 Donderdag s Thecla 24 Vrijdag s Geofridus 25 Zaterdag s Qeophas MAAN • de 18 Sept Volle Maan Jaar- paarden- en veemarkten. Den 20 Hoboken, Nazareth, Puurs •— den 21 Baasrode, Kalken, Beersel — den 22 Meerdonck — den 23 Landeghem Lichaamskultuur. In onze twintigste eeuw, die er zo prat op gaat 'n eeuw te zijn van realisme, van kontakt met de werkehkheid, wordt er zo intens gesproken met grote woorden en groot gebaar De entoesiaste redenaars over massabeweging, volksverbondenheid, wereldvrede en dergelike onderwerpen zijn legio, maar vraagt u de spreker « Pardon, Mijnheer, wat bedoelt u juist door volksverbondenheid ' » de heer kucht min of meer verlegen en tracht zich doorgaans te redden met een « 't spijt me, Juffrouw, maar 't zou te veel tijd nemen u dit diets te maken ! » Mensen, zoals die Mijnheer, zijn er vele, en zo we even onszelf nagaan dan zijn wij ook zo iemand, die over alle zaken flink meepraten kunnen zolang _geen vervelend luisteraar ons vragen durf. « maar wat bedoelt u toch eigenlijk ' » wat neerkomt op « geef u a u b eens de bepaling van dat ding » En bepalingen geven is 'n moeilijke zaak, gelooft u me niet' Misschien omdat u vindt dat u best de definities kunt opsommen van 'n aantal wetenschappelijke termen, zo een termometer is 'n ding om temperatuur met te meten », prachtig ! Maar de wetenschappelijke termen zijn juist geworden wat geleerde mensen er van maken wilden Geeft u me liever de bepaling van 'n stoel' Dat kan nu toch 'n kind, meent u Robert zou zeggen « iets om op te zitten » en dat zeggen de grote mensen ook Maar 'n zetel is ook 'n ding om op te zitten, en 'n bank ook, en een taboeret ook al, en toch is n zetel of 'n bank nu juist geen stoel, het wordt wel 'n beetje ingewikkelder dan 't lijken wou op 't eerste zicht' Wij moeten het aandurven te spreken over 'n begrip « a la mode » lichaamskultuur of de kuituur van het ltchaam De beetgenomen redenaar van daareven lacht voldaan « Wat is kuituur, Juffrouw ? Dat is nu toch ook iets waarover iedereen te pas en te onpas spreekt en schnjfc Zou u de bepaling willen geven ' » en ik kijk niet verlegen, want er is 'n Vlaams Professor, die in de zeer interessante reeks Schijnwerpers (uitg Utrecht) 'n klem maar uiterst degelijk werk heeft geschreven onder titel « Wat is Cultuur' ». En Professor De Bruyne antwoordt daarop p. 15 « Cultuur is het omvormen van de natuur, dank zij den arbeid van den geestehjk-bepaalden socialen mens met het oog op het scheppen van goederen, die in zichzelve waar- Mengelw. v. 't Nieuwsblad v. Temsche 63 t Goudbloempje van Leuven door Lode Scheltjens •—- Uw naam ? zei hij hem kort en gebiedend. -— Nikolaas Sanders, stotterde de jonge man. — Uw leeftijd 7 — Drie en twintig jaar — Uw bedrijf ? — Varensgezel, mijnheer. — Uw woonplaats ' — Rupetmonde — Gij wordt beschuldigd, de Luthersche predikatie te hebben bijgewoond, die gisteren op het marktplein heeft plaats gehad. — Ik ging juist het marktplein over, brabbelde de beschuldigde, bleek als een lijk, toen de preek gehouden werd, ik ben er niet langer dan tien minuten stil gebleven — Gij liegt' slingerde de Hoofdbaljuw hem in 't gelaat Gij hebt alles van het begin tot het einde bijgewoond, nog meer, gij hebt oproenge kreten laten hooren en den predikant herhaalde keeren toegejuicht. devol zijn en als dusdanig erkend kunnen worden » En op p 14 vinden we de volgende ontleding « Cultuur is in de eerste plaats een bewustworden, een aanvoelen en een geestdriftig nastreven van waarden Cultuur is tweedens activiteit, krachtinspanning, schepping op gelijk welk zinvol gebied Cultuur is ten slotte een rijk zonder einde van concrete waardevolle werkelijkheden, die door de geschiedenis als cultuurgoederen worden bewonderd » En wat is lichaamskultuur ' De meeste mensen zullen u antwoorden « Wel, culture physique >, hchaamsoefeningen, lichaamsverzorging » Bij hen resumeert zich lichaamskultuur tot het opendraaien van de radio 's morgens 20 voor 7 of 20 voor 8 en dan op ritme van muziek en kommando te zwaaien met armen en benen, met benen en armen , daarbij nog van tijd 'n flinke wandeling, 'n beetje sport, vooral veel kijken en weinig doen, en bij de Dames tot het gebruik van 'n paar hoog aangeprezen schoonheidsprodukten met zeer verschillende namen, maar zeer gehjkenden inhoud Lichaamskultuur nochtans is meer dan dat, zo het werkelijk kuituur wil zijn, het is dan nl een beheersen van het lichaam dat wordt in dienst gesteld van de gehele persoon, van de ganse mens Zo wordt lichaamskultuur heel wat meer dan 'n lichaamsverzorging om redenen van gezondheid of van behaagzucht Het wordt dan een probleem en 'n probleem van brandende aktuahteit Het is 'n probleem, omdat de verhouding katohcisme-lichaamskultuur doorgaans negatief werd opgelost, nl door het prediken van onthechting daar waar eerst en vooral opbouwend zou moeten gewerkt worden om tot 'n sintese te kunnen komen Dr W B Huddleston Slater schrijft op pp 154-155 van zn prachtig boek « Ja, ik wil' » deze mooie en diepe passage « Opvoeders die den opwellenden drang van de puberteit van den jongen als de door Satan opgehitste vleesehjke lusten hebben beschouwd en hem het gebed hebben aanbevolen, maar hem niet hebben leren bidden om God te danken voor de groeiende kracht in de lendenen, waarmee de natuur de laatste hand legde aan de vervolmaking van het kunstwerk van zijn lichaam en waarmee hij later m staat zou zijn aan de eeuwige wetten van Gods schepping *e gehoorzamen, — de opvoeders, die het meisje hebben aangeraden de vruchten van het rijpende vrouwelijk lichaam weg te persen in het keurslijf der schaamte in plaats van haar die met wijd uitgestrekte armen te leren aanbieden aan den Schepper, Die zelfs den maagdehjken schoot van Maria gebruikt heeft om den Verlosser te doen geboren worden, — zij hebben naar hun beste mening gehandeld, maar in werkelijkheid behoorden zij tot degenen die u doodden en meenden een Godgevalhg werk te doen Zij zijn gestorven , hun tijd is geweest, en gelukkig ' Want zij hebben slecht werk gedaan » Lichaamsverwaarlozing kan maar in zeer uitzonderlijke gevallen leiden tot groot en schoon mens-zijn Het « mens sana in corpore sano », een gezonde ziel in 'n gezond lichaam, is zeker de meest wijze en voorzichtige raad die kan aanbevolen worden. Het lichaam speelt een — Dat is niet waar, mijnheer, ik zweer het bij mijn zielezaligheid steunde de poorter. — Cipier, doe de getuige binnen komen, beval Van Steelandt. Een slecht gekleede volksvrouw kwam voor de tafel, haar onbeschofte houding, haar uitdagende blikken en de grijnslach op haar dunne lippen waren de onmiskenbare kenteekens van dat soort vrouwen, die men klappeien noemt — Vrouw Verzwijvelt, zei de Hoofdbaljuw, gij hebt gisteren dien man bij de preek gezien 7 De vrouw herhaalde de beschuldiging door Van Steelandt uitgesproken en voegde er nog bijzonderheden bij, die den toestand van Sanders erg verzwaarden. Zij sprak schetterend en met rappen tongslag Toen zij haar getuigenis afgelegd had, nam een der schepenen van Rupelmonde het woord — Heer Hoofdbaljuw, zegde hij, hecht met te veel waarde aan de woorden van die vrouw , zij is gekend om haar leugentaal en kwaadsprekerij — En zij wil zich wreken, omdat mijn moeder geweigerd heeft haar geld te leenen, voegde de beschuldigde er bij, moed vattende omdat hij een verdediger had gevonden zeer grote rol in de uitbouw van de persoonlijkheid Wie daar niet van overtuigd is denke maar even aan de korrelasie die bestaat tuisen maagpijn en knorrig humeur, hoofdpijn en moedeloosheid, tandpijn en opvliegendheid, en leze « L'homme, eet inconnu » van Dr Alexis Carrel o o, p 169, waar ie schrijft « En reahte 'e corps tout entier parait être Ie substratum des energies mentales et spir ^tlles £a pensee est fille des glandes a secretion interne aussi bien que de 1 ecotre cerebrale L mtegrite de 1 organisme est indispensable aux manifestations de la conscience L homme pense, aime, souffre, admire et pne a la fois avec son cerveau et avec tous ses organes » Zo bekeken wordt lichaamskultuur n essensiele faktor in elke opvoeding tot groot en schoon menselijkheid ' J D C Onder de Slof. Het sloeg tien uren s avonds , ik wierp mijn kaarten weg, zeggende «ik ga naar huis, anders zit het er weeral tegen met mijne achtbare wederhelft » « Wat 7 vloog onze vriend Jef uit, » - wat ' ligt gij zo onder de slof 7 « Ja, jongen wij liggen allemaal zowat onder de slof, gij ook ' » En Jef weer, met de vuist op tafel slaande « ik onder de slof, ik 7 Nooit, jamais ' » 's Anderdaags ontmoet ik Jef zijn vrouw Wat onze Jef gisteren avond aan de hand had sprak zij weet ik met, hij is thuis gekomen, zo dwars als een dwars stuk hout , hij ging met zijn vuile schoenen op de stoelen staan tot op het wit tafellaken toe, terwijl hij gromde, « ik onder de slof, ik ? Nooit, jamais ' » Vriend lezer, hoe vindt gij onze Jef ' Belachelijk eh ' Zou het niet veel verstandiger zijn voor Jef wat meer onder de slof te liggen van r d^hikKeid en van zijn goede vrouw cidh^Cshdefc de slof van zijne verwaande eigenliefde en wat herbergspraat' 't Is aardig om na te gaan hoe gevoelig de mensen zijn aan het verwijt « ge ligt onder de slof ' » Ik zeg de mensen, maar ik zou moeten beginnen met de engelen Lucifer immers nep al uit ik wil niet onder de slof liggen ik dien mei Gij weet hoe hij gevaren is Voor zes duizend j