Views
5 years ago

Zondag 30 Mei 1880. Jaar N° 1938. Lokeren

Zondag 30 Mei 1880. Jaar N° 1938. Lokeren

Zondag 30 Mei 1880. Jaar N° 1938.

Zondag 30 Mei 1880. Jaar 1938. l/en sch) ijft in te Lokeren bij den Uügevei en in alle Postkanlooren — De pi ijs der inschnji mg « bij het jaar i fi anks en irachlinj met den post j [r , lonr t rankrijk 7 fr, vooru t te betalen I en aamaardl geënt inschrijvingen dan wor eenjaar — Men uordl verzocht de bekendmakingen uiterlijk den Vrijdag voor den middag toe te zenden, de prijs is 12 cenlimen, n htcrltjke aankondiiimjgm 10 lot 50 cenlimen , lonntssen fr. I 50 per drukt egel, dikwijls te herhalene bektndtrakmgen betalen op loorhand en worden bij akkoord gedaan Lokeren STAATKUNDIG OVEPZICBT De heer Leun Say is AA oensd ig voorzitter \an nfian«chen Senaat gekozen Er waren 27b irnnii', doch het getil uitbel lachle stemminlidricgmau 155, devi]l er 121 witte of I ge bneljts vuren De volstrekte mei rderbtid is dus 78 De 1 ter Leon Say bekwam 147 stem en, de heer Lc Rojer 4, de heer Pelletan 2 de ;er Jules bimon 1 t;n de betr t.e Gaiardie 1 In de zitting van Woensdag vin de fransche imer der afgevaardigden werd de beraadslaging irnomen van tiet wetsontweip rakende de titcn van bel vvaamheid vooi het lager onderwijs reischt De drie eerste artikelen van het wetsitwerp werden aangenomen De stedelijke raad vin Pirijs heeft Woensdag n gevolge eener ondervragu g \an d> n heer i»elhard, de volgende digorde gesiemd «De ad laakt den 1 eei Andneux, uni m den dag van 'il 23» lan de pohc eagenlen bevelen gegeven te :bben, wier uitvoering, eene \ trmcuwii g w s ir vei ichleh|ke hu t"elv\i]ze van bel ke 7em k ï ernstige ml reuk n ail te op dt vrijlud i'er irgtrs • Len telegram uit Hcrae van AA eersdie; nieldt, t cp 140 nieuwe uitsl pon \an kit/mgen er igunstig/IJÜ lan r*e mimsterietlin 45 aan de nstnutionneelm en 20 am de diss denten De aonrede, die bij de opening dei nieuwe K. mer luit„>esprolun Horden zal kort i jn 7ij z I lan iKmier de aanbeveling tioen om de al=clnlfing n het madrec'it te stemmen, i's jok de kies'ierrming De hoofden der dissidentea zullen in in avond bijeen komen cm zich te verdaan over houding ttge over het Kabinet te nemen ]>ne depeen uit Constantinopel meldt da' (ksohe troepen, die baanstroopers najaagden n veertiglil gneksche soldaten hebben ont oet, die over de .zrens gekomen zijnde op de ïrken schoten Deze laatsten vuurden weder solücier, die over de cineksche soldaten het »el voeide, heeft verklaaid dat hij insgelijks de anstoop rs naiaa^de en is met zune soldalen getiokleu Lenige uren lalei verscheen het Ifdtkoips vo)r de Tuiden en een nieuw ge :cht gi tep plaats De Gritken werden over de ens gedreven De turl sclie itgeering heeft te- !n die schending vanhaar grondgebied pi O-te^t ngetee,kend Ons laid is, over gansch het grondgebied, in eshewcr tnyen verslonden Tei luuwernood n de provinciale kiezingen geëindigd of men reekt van niets anders meer dan vin de groote orstehngeii van 8 Juni a ihst anfte voor de ka ere Zulks blijkt genoegzaam uit tie hieronder aande tabel Ziehier de lijst der verschillende kandidaten, lor de aans aaude wetgevende kiezmg van 8 mi Ptonncie Antwetpen Arrondissement Antvlerpèn .THOUJKfc.k.vNDIDATEN L1PER1L1 KANDIDMTN •whs, Hi Wail altiedend lid, Wemans, Allewaert, 3 Decker, Lynen, e Laet, Pechei, iyot, Van Beers, eeus, aftredende leden, A an den Nest, svde Ujchen, A n der Taelen Arrondissement Mechelen ekeickhove Bergman, ifebre, De Jode, oteliers, aftred leden. A erhaegen Anondissement Turnhout oomans Geënt, lijst Zerezo, [othomb, aftred leden Piomncie Brabant Anondissement Brussel rg

Zondag 25 Januari 1880. 37» Jaar N° 1920. Lokeren 24 Januari.
_ Zondag 6 Mei 1877. 34* Jaar N° 1759. Lokeren 5 Mei. 'wee maal ...
Zondag 10 Februari 1878. 35« Jaar N« 1800. Lokeren 9 Februari. In ...
Zondag 20 Mei 1894. 51-Jaar N« 2636. Lokeren 19 Mei. an Keizer ...
Zondag 20 Mei 1888. 45- Jaar N° «334. Lokeren 19 Mei. s Zwarte ...
65» Jaar N° 3335. WïVa Werkhuizen : Statiestraat, Lokeren. *T ...
Zondag 7 Mei 1899. 56° Jaar N° 2859. Lokeren 6 Mei. 4 GOEDE ...
Zondag 28 Juli 1867. U\ Jaar N." 1193. Lokeren 27 Juli. JONATHAN ...