april PDF

hk.kortenhoef.nl

april PDF

Hendrik Jansen van Gaaien 80 jaar

Schoenmaker hanteert nood

steeds -els en pikdraad

In zesenvijftig jaar ie er weinig veran-

derd in het schemerige werkplaatsje.


, KORTENHOEF — Gisteren vierde

- —Praat je - -

.. 1

dorpsschoenmaker Hendrik Jansen

van Gaaien — nog niet in raste — Maar het groeiende werk noodzaak-I,

zijn tachtigste verjaardag. Hij werd te Van Gaaien toch ook wat machines

geboren te Velp (bij Arnhem) waar aan te schaffen. Voor moderne bedrijzijn

vader tuinbaas was op een groot ven doen ze misschien wat ouderwets

landgoed. Toen deze op de bewuste aan, maar hij redt zich ermee.

dag in 1868 zijn burenplicht ging ver- Wie de oude, krasse, kerngezonde

%uilen met de vermelding van de ge- baas nog aan het werk ziet, krijgt

boorte van een zoon, was de algeme- wel de indruk, dat hij nog niet op zijn

ne gedachte aanvankelijk dat men laatste schoenen loopt. Hij denkt nog

met een 1 april-grap te doen had; de niet aan stoppen, daar is het werk

huilende baby thuis bewees echter het hem te lief voor. Voor elke klant is

tegendeel.

er• een praatje, of hij verstelwerk

brengt of een paar veters koopt.

Opgegroeid, bracht hij te Velp de Zo na zijn dagtaak staat hij altijd

schooljaren door, welke met zijn even voor zijn huls, Het drukke ver-

twaalfde jaar eindigden. Als knaap keer zint hem niet: met weemoed in

.blaakte hij al van ijver. Hij zocht het hart denkt hij terug aan de rusti-

'meteen werk. Een bordje in één der ge dagen van weleer, toen slechts een

Velpse straten met ,.een schoenma- enkele boer met kar en paard paskr.releerling

gevraagd", trok zijn aanseerde; verliest hij zich in herinnerindacht.gen

aan de tijd, dat de jagertjes met

Hij trok de stoute schoenen aan, het paard aan de lijn van de veer-

meldde zich en werd aangenomen op schuiten van de Portengens, de Beel-

een aanvangsalaris van een kwartje houwers. de Talings en schipper Sax

per week, Tot zijn veertiende jaar (die hem altijd niet luide, gerekte

bleef hij daar, In tegenstelling met zo- stem toeriep „Zo Jansen van Gaaveel

beginnende jongeren, lapte hij ien") voorbij voer. Na zijn dagtaak

het werk niet aan zijn laars, maar werkt hij nu ook in zijn tuintje, ook

toonde zich een volijverig leerling, die 's zaterdags.

de knepen van het vak spoedig onder Een waar paradijsje ligt er achter

de knie had.

zijn woning. Een gezellig kronkelend

Toen het landgoed. waar vader paadje, een zitje hier, een scheefge-

werkte, een andere bestemming zakt schuurtje daar en een stapeltje

kreeg, zocht deze elders werk, weer houtblokken voor het potkacheltje el-

als tuinbaas, nu op het buiten van ders,

de familie Boot te 's-Graveland (nu Eénmaal in zijn leven heeft hij een

Land en Bosch) en ging aan de Gooise

Vaart wonen.

-snoepreisje gemaakrifiefThijrrzoon-:4)-

Weldra vond Hendrik werk bij een de grote vaart) per trein naar Ham-

schoenlapper te Hilversum. De afstand burg, per boot naar Antwerpen, van-

legde hij te voet af. Heel wat zolen daar naar Engeland. waar vooral de

versleet hij, maar de reparatie was krijtrotsen en de pony's in het wild

voor hem niet aan de dure kant. In hem bekoorden.

1912 kocht hij een stukje grond aan Vier jaar geleden overleed zijn

de Koninginneweg, liet er een dubbel vrouw en thans wonen hij en onge-

woonhuis bouwen, nam, toen dit klaar huwde dochter samen; zijn verzorging

laat niets te wensen over. De ver-

• was, ontslag (hij was inmiddels gehuwd)

en begon voor zichzelf te werjaardag is altijd een hoogtepunt in

ken. Hij stond toen al bekend als een

zijn leven, Kinderen, kleinkinderen,

prima vakman en aan klanten zou het vrienden. Slechts één kleinzoon ont-

hem niet ontbreken.

breekt op het appel, die woont Rhodesië,

Handwerk

Een nadeel op die dag is het boord,

dat om moet; hij voelt zich meer

Een gedeelte der woning richtte hij , thuis in werkkiel en sloof.

als winkel in. Daar stonden niet alleen

naast laarzen en pantoffels, tientallen

paren schoenen uit de Brabant.

se fabrieken, néén, daar prijkten te

kust en te keur ook door hemzelf vervaardigde

hoge herenschoenen, zó netjes

afgewerkt, dat ze het handwerk

niet verraadden. •

Ook nog met ronde knoopjes, welke

met de. knopenhaak .,•,(er -.gratis bij)

werden vastgehaakt. De prijs was

ƒ7,- (13,- materiaal en "f4,- loon).

's Winters sneed •hij riemen voor de

;schaatsen (niet van andermans leer)

44%!1 monteerde de gespen eraan.

Al zesenvijftig jaar werkt de nu 80-,

.,jartge .(n:hetzelfde knusse werkplaats-

, Itlijpt°'nog 't elt ' Zijn- 'ritéesén op

een ouderwetse slijpplank niet 'het al-

;-1ériijakk 8,11j1Wnd,Jfzegnijdt bet; leer

Uit de buiden nmeMei,yaite ' band:

'-.• TlentalledItZien staatThetzeifile potkacheltje

in één .der hoeken,. Op hetzelfde

tafeltje waarmee hij begon, ligt

zijn gereedschap en in ingelegde vak-

, jes vele.soorten spijkertjes. Nog gaan'

ellen pikdraad dagelijks door zijn

handen en 'hangen nog niet als sym-1

boten van. vergane glorie aan de

wand,


Onderscheiding v oor

kassier Amiro-bank

• es•GRAVELAND — Burgemeester J.

D. Janmen•van Graveland heeft gistermiddag

op het kantoor van de

Amro-bank aan de Hilversumse Sta-

, tionsstraat de eremedaille in zilver,

verbonden aan de Orde van Oranje

Nassau, uitgereikt aan de heer P. J.

van Splunter, als kassier aan de bankinstelling

verbonden. Bij de uitreiking

van deze koninklijke onderscheiding

was Hilversums loco-burgemeester d r_

P. 6. v.d. Vliet aanwezig, alsmede de

districtsdirecteur van de Amro-banken,

de heer B. D. Proos Hoogendijk.

Op 1 april 1928 werd de heer Van

Splunter aangesteld als jongste bediende

bij de Nationale Bank Vereniging in

zijn geboorteplaats Zierikzee.

De Nationale Bank Vereniging werd

na een jaar Rotterdamse Bank Vereniging

en weer (vele jaren) later volgde

de fusie met de Amsterdamse bank

tot Amro-bank.

In mei 1940 verhuisde het echtpaar

Van Splunter naar 's-Graveland. Als

wisselloper kwam de jubilaris in dienst

van het Hilversumse . kantoor aan de

Stationsstraat. Kort na de oorlog werd

hij tot kassier benoemd. Als zodanig

was hij het visitekaartje van de bank.

Op de receptie van gisteren werd gesproken

door mr. -H. J. A. S. Swanenburg

'de Veye, directeur van de

Amro-bank in Hilversum.

'Burgemeesteè Jansen' noemdede ac-

-.tivIteltsa van-,de ~1E•~ laag-

IS bij, yom-betL ;Groens «ruis 's-Gravelluid

actief 'geweest, terwljt hij ook

kerkvoogd was. Sinds enkele weken

woont het. echtpaar Van Splunter In

Hilversum.


Met vreugde en dankbaar.

held geven wij kennis van

de geboorte van een gezonde

dochter

JUDITH ANNEMARIE

10 april 1968 /:.

De heer en mevrouw

J aa rsma-Wansink

Sam.

Kortenhoef, Moieneind 32


Jaar met aftrek

•• •

geelst voor

auto-inbraken

BORTENHOEF — „Deze verdachte

heeft het Gooi gedurende lange'

tijd onveilig gemaakt en ik vind, dat

de maat zo langzamerhand wel vui

is", zei de officier van justitie hij

de Amsterdamse rechtbank gister

middag van een 37-jarige buffetbediende

uit Kortenhoef.

Verdachte stond terecht wegens

een hele serie door hem gepleegde

diefstallen uit geparkeerde auto's,

waarin hij in de meeste gevallen bin -

nendrong door een ruitje stuk te

slaan. Slechts dire diefstallen werden

hem overigens ten laste gelegd. Bil

de eerste, in Laren, was de opbrengst

gering; slechts een portemonnaie mel

Pi en een portefeuille met f 25. 3ij

de tweede diefstal, eveneens te Laren,

bedroeg . de buit f 200 en bij de

derde te Blaricum f 115.

In alle gevallen ging verdachte op

dezelfde wijze te werk,„

Vooral in auto's, die 'Voor begraaf•

plaatsen of op de hei geparkeerd

stonden, had J. zich gespecialiseerd.

Nadat de politie hem tenslotte !n Blaricum

door middel van een politiehond

gearresteerd had, bekende hij

vlot nog twee auto-inbraken in Blaricum

en dertien auto-inbraken la Hil.

• versum. Als verklaring voor zijn da •

:den voerde verdachte aan, dat hij gehinderd

door vorige gevangenisstraffen,

niet aan het werk kon komen.

De officier van justitie eiste tegen

verdachte — gezien zijn niet bepaald

smetteloos verleden een gevangenisstraf

van één jaar, :net aftrek

van de voorlopige hechtenis. De rechtbank

zal over veertien dagen uitspraak

doen.


Heden overleed zacht en

kalm onze lieve zorgzame

moeder, grootmoeder;

,en overgrootmoeder

GEERTJE MOERMAN

weduwe van

Jacob Portengen

in de ouderdom van 76 j.

Ankeveen:

D. Portengen

E. Portengen-Zwep

Hilversum:

E. van Eekeren-

Portengen

H. van Eekeren

's-Graveland:

G. Portengen

G. Portengen-

Brouwer

Geertruidenberg:

G. Roth-Portengen

J. F. Roth

Ankeveen:

E. Koelewijn-

- Portengen

D. F. Koelewijn

kleinkinderen en

achterkleinkinderen

's-Graveland, 18 april '68

Noordeinde 259

Geen bloemen.

Gelegenheid tot condoleren

's avonds na 8 uur.

De begrafenis zal plaatshebben

maandag 22 april

a.s. om 1 uur op de algemene

begraafplaats te

's-Graveland.

•■~1~..~111at,

■■


Lit veiligheidsoverweging

brug gesloopt

KORTENHOEF — Uit veiligheids-

, overwegingen heeft de gemeente de

brug in het Moleneind gesloopt. De

palen die de bovenbouw steunden heb-

. ben van een aantal aanrijdingen zoveel

te lijden gehad, dat het niet uit-

' gesloten was dat de hele klap naar

beneden kwam als een auto passeerde.

In het begin van deze week stelde

.de technische dienst naar aanleiding

van een recente aanrijding opnieuw

een onderzoek in naar de toestand van

de brug. De rapporten waren zo nega-

tief, dat het handhaven' niet meer verantwoord

was. • *

Gisteren zetten de gemeentewerklieden

de bijl en de zaag in het houtwerk.

De brug die haaks op de vaarweg,

maar schuin in de rijrichting van liet

wegverkeer ligt heeft reeds herhaaldelijk

aanleiding gegeven tot ongevallen.

Uit veiligheidsoverwegingen heeft de

gemeente al eerder het gewicht uit de

klap verwijderd. In de loop van dit jaar

zal er een nieuwe brug komen.


2.-Z

Voor de vele 41 en hartelijke,

bewijzen van sympathie, in

cie vorm van bezoeken en

brieven, bij het heengaan

van onze lieve vrouw en'

moeder

GERRITJE

VAN DE VELDEN

geboren Ten Haken

betuigen wij u onze oprechte

dank.

1. van de Velden

J. van de Velden

Kortenhoef, april 1968

Kortenhoefsedijk 90


Op de voorgrond de totaal Ing, enkte

personenwagen van de heer,opdie

zaterdagmiddag bij een ongeval, op' de

Vreelandseweg"om het leven kWam:

Daarachter de sportauto, die het ,

ongeval veroorzaakte•


e bid botsing op

ádalidsewég

HIEVERS17112. Zaterdagmiddag

onisireekit half drie Is de 58-jarige Amnterdamse

'genneepteainbtenaar E. J. W.

ToP bij een ,-yèrkiberiongeval om 'het

.levenekorneánti,.**I.v,~^-

Zijn „autootjekwain'Ifonklál

sing niet een,,Snalle`Spoit-Wagen;die op

de 'linker Weghelft', terecht was`geko-,

Men,'De bestuurder imn de sPaitanto,

de .18-jarige E. 'J. Amsterdam, '

,moest krachtig remmen vdor een sta-

tiloncari die hem reed en,lehnog-

.te van he benzineponiP.1' titick„,hij de,,

Iiilveráfilrige,sPorthaven afilténIttepe 1,

wagen :,Van S. ging slippen 'en

,op de,ándere weghelft tereát. De auto

alt de heer Top goeg-Ockir botsing

nycin:ifehoot tegen en 71felitr4st van

het :benzinestation De 'die

beklemd zat in de aut `erliéd kort

na het bngéval.

Sinds 1 januari is ,d% et derde ongeval

inet,dodelijke aripd 0" de Yree-

. landseweg. . J


ceryit Hagen (71) overleden

eer.dan halve, eeuw leven

en werken in de polder

KOSTENHOEF Op 71-jarige leeftijd

is Gerrit Hagen, .telg uit een plaatselijk

oud geslacht, overleden. Zijn

grootvader, naar wie hij was genoemd,

oefende naast polderwerit ook het beroep

van stoelenmatter. uit. Zijn vader

Pieter 'Hagen, leerde dit in zijn

jeugd ook, maar . wendde zijn kennis

ten eigen balentan.'1>leter Hagen was

alleen polderwerker.

Zijn moeder was een Veluwse. streng

in de leer en met veel gevoel voor

orde en gehoorzaamheid in het grote

gezin waarin elk der kinderen zijn

taak te vervullen had.

Ze was een harde werkster, Veluw-

,se jeugdgewoonte getrouw rooide ze

in het najaar de aardappels voor de

winter (de. mannen padden daar geen

tijd voor).

Direct na de schooljaren moesten de

jongens werken, ook Gerrit dus. Plaatselijk

werd er turf gebaggerd, gras

gemaaid voor de boeren en in het na

jaar veel ruigt gesneden. Een vaste

jaarlijks terugkerende bezigheid was

het schoonmaken en uitbaggeren der

tochten (vaarten) die de aangrenzende

polder de Horstermeer doorsneden.

Per roeiboot trok Gerrit met vader

.de polder over, Meerdijk was de

aanlegsteiger en dan moest er nog

een behoorlijke afstand gelopen worden

naar het werk, want de oude hield

van goed en hard werken.

Hagen had een plaatselijk record op

zijn naam staan. Hij stond er om bekend,

dat hij in de kortst mogelijke

tijd in de polder in augustus een emmer

„breumels" (bramen) kon plukken:

Bij zijn huwelijk liet Gerrit op

grootvaders erf aan het Moleneind een

huis bouwen. Toen een zijner zoons.

niet tegen de vochtige omgeving bleek

te kunnen, verhuisd hij op dokters- ,

advies naar het nabije hoger gelegen

's-Graveland en werd plaatswerker op

het buiten Spanderswoud.

Levenswil

Sindsdien heette hij • Gerrit uit het

bos" (mede ter onderscheiding van

nog een *zoon- Gdrit). De zoon -knapte

op, naar omstreeks de dertiger

jaar werd de vader ziek. Ernstige

rug- en 'later ook nieraandoeningen

zouden'hem voor de toekomst het werken

beletten. Meermalen kuurde hij

in sanatorium 'Hoog-Laren. Dan was

hij weer jaren thuis en reed in een

invalidewagen familie en vrienden

langs. De laatste jaren kenmerkten

zich ..door ernstige inzinkingen. Maar

door de 'taaie levenswil kwam hij er

telkens weer boven op.

De laatste jaren werd hij zeer lief-

derijk verzorgd door een zijner in Kortenhoef

wonende zusters.

Onverwacht kwam een dezer dagen

het einde. Gisteren werd hij op ht

kerkhof aan de Berensteinseweg ter

aarde besteld.

Heden is vim ons weg

genomen onze geliefde

vader, behuwd- en groot.

vader

GER_ 1IIT HERMANUS

• •

weduwnaar van'

Pieternella. de Kloet

in de ouderdom van ruim

jaar.

Ankeveen:

P..7. Hagen

Hagen-Holdinga

's-Graveland:

A. Hagen

A. Hagen-Slappendel

en kinderen.

Kortenhoef, 21 april 1988

Kortenhoefsedijk 121

Geen bloemen.

De begrafenis zal plaatshebben

donderdag 25

april a.s. om 11.30 uur

op de algemene begraafplaats

te 's-Graveland,


„Tante Aartje” in

bloemetjes gezet

's-GRAVELAND — „Ik thle ifnijn

werk graag. Echt, ik zou het wel dag

en nacht willen doen", zei mej. A.

de Kloet gistermiddag. Zij heeft he.

wezen dat ze plezier In baar werk

heeft: al veertig jaar lang strijkt en

mangelt zij bij wasserij Reymerink aan

het Zulderelnd. Ter gelegenheid vult

dit jubileum werd „Tante Aartje" zoals

ze door de jongeren wordt genoemd,

letterlijk en figuurlijk flink in

de bloemetjes gezet.

's Morgens begon het feest met een

huldiging op de wasserij, waarbij de

jubilaresse van de directie een televisietoestel

kreeg en van het personeel

een enveloppe met inhoud. Bovendien

overhandigde burgemeester J. D. Jansen

de zilveren eremedaille Oranje

Nassau. 's Middags was er in de woning

van zestigjarige Aartje de Kloet,

gelegenheid te feliciteren. Hiervan

werd dankbaar gebruik gemaakt; niet

alleen door vrienden, buren en tarntbe,

maar ook door mevrouw Reymerink

en door de directeur van de firma,

de heer A. Oosterman en zijn

vrouw. Tante Aartje heeft dan ook

hert voor de zaak: vroeger liep » ze,

als het vroor dat het kraakte en de

. bussen niet meer reden, over 'iet ijs

er, de polders naar de wasserij. Nog

altijd zo'n uur lopen.

Tot besluit van de feestdag ging

Aartje met het hele personeel een

avond uit in Amsterdam, waar men

de musical „Ja, ik wil" bezocht in

theater Carré.

. een hand,dr-ik ven de directeur .. .

Hiermede wil ondergetekende

aan de heer Oosterman

haar welgemeende dank betuigen

voor de onvergetelijke

dag die hij van haar

40-jarig jubileum gemaakt

heeft.

Mej. A. Der n.L.,OET

Eremedaille voor

mej. De Kloet-,

'S-GRAVELAND Omdat mee A.

de Kloet te Kortenhoef veertig jaar in

dienst is geweest van Wasserij Reymerink

ontving zij vanmorgen uit handen

van burgemeester J. D. Jansen

een onderscheiding. Mej. De Xloet

werd onderscheiden met de zilveren

eremedaille verbonden aan de orde

van Oranje-Nassau.

Ter—gelegenheidvan het

40-jarig jubileum van

mej. A, DE KLOET

bij de firma Reymerink te

's-Graveland, is er gelegenheid

tot feliciteren op

23 april, des middags van

2 tot 4 uur, Kortenhoefsedijk

71, Kortenhoef.

's Avonds, afwezig.

Mej. A. DE KLOET,


Heden -ging 'vredig' van

ons heen onze zorgzanie

vader, behuwd- en grootvader

.-- - •

GERRIT VOORN

weduwnaar van

Gerrit je Hagen

in de ouderdom van 85 j.

K, W. Voorn

W. Voorn-Kobesen

Marijke

Hilversum, 23 april 1968

Condoleantieadres: I

Hugo de Grootstraat 26,

's avonds na 7 uur.

Geen bloemen.

Geen toespraken.

De overledene is opgebaard

in de rouwkamer

Van den Brink. Spoorstraat

4 te Hilversum.

Bezoek aldaar 's avonds

van 7-8 uur.

De begrafenis zal plaatshebben

vrijdag 26 april

a.s. om 11.30 uur op de

algemene begraafplaats

te Kortenhoef. Vertrek

11 uur van Hugo de

Grootstraat 26 te Hilversum.


Dauwtrappen voor restauratie

van herv. kerk

HAGEPREEK op

Hemelvaartsdag

KORTENHOEF — Op Hemelzullen

ds. A. Klamer,

oecumenisch medewerker bij het

radiopastoraat, en de dichter Gabriël

briël Smits een hagepreek ver- ►

zorgen. De hele dag staat in het

teken van de restauratie van de

hervormde kerk.

Van zonsopgang af kunnen liefhebbers

dauwtrappen door de

mooiste gebieden van het Kortenhoefse

polderlandschap. De wandelaars

gaan door nagenoeg ongeiepte

natuurgebieden, via het

Oppad, de Kromme Raai naar het

Moleneind.

De start van de ongeveer twee

uur durende tocht is bij de jeugdherberg

Karekiet. Voor het

restauratiefonds wordt een inschrijfgeld

gevraagd. Bordjes geven

de route aan.

Om acht uur begint de hagepreek

op eèn terrein aan de Kortenhoefse

vaart bij de kanaalbrug.

Het blázersenseMble van Amicitia

zal de zang begeleiden. Waarschijnlijk

zal ook het koor van de

St. Antoniusschool de dienst opluisteren.


Dodenherdenking bij

nieuw monurnént •

's-GRAVELAND — Bij het geceen:.'

tehuis wordt een monument geplaatst

voor de dodenherdenking. Op de avond

van 4 mei vertrekf de stoet vanaf le

r.-k. kerk te KortenNoef om 19.30 uur

in stilte naar het 's-Gravelandse gemeentehuis.

Men kan zich onderweg aansluiten hij

de Srhidsbrug en de Nederlands hervormde

kerk te 's-Graveland.

Om 19.45 uur zal na aankomst burgemeester

J. D. Jansen een krans leggen

bij het monument. Tijdens net spelen

van een treurmars door de 's-Grrivelandse

harmonie BMOL wordt netpubliek

in de gelegenheid gesteld b:nemen

neer te leggen.


Eremedaille in goud

voor B. Roozendaal

'S-GRAVELAND — Burgemeester J.,

D. Jaarsop heeft vanmorgen aan de

heer B. Roozendaal de eremedaille

verbonden aan de Orde van Oranje

Nassau in goud uitgereikt. Ruim dertig

jaar geleden werd hij benoemd tot

organist van de Ned. Herv. kerk en

veertig Jaar geleden begon hij met het

werk van de zondagsschool.

De heer Roozendaal stimuleerde het

jeugdwerk van de kerk in belangrijke

mate. Als organist volgde hij de heer

H, Birkhoff op. Tweemaal zondag& begeleid

hij de kerkgangers bij de ge.

zangen. Naast zijn zakelijke beslom-

meringen is hij thuis menig uurtje achter

het orgel te vinden. In de gezellige

woning staat een gedeeltelijk zelf ont-

werpen elektroniseh orgel waarop hij

naar hartelust zijn muzikale gaven:

verder kan ontplooien: Joh, S. BacD 1

is zijn lievelingscomponist.Gerrit „van de sluis" overteden :

Oude tol beheerste lan2e

tijd het dorpsbeeid

tiPP,TEmipuF..-. BS-jarige leef-

lijiepverieed.,"alitiet een dor ruudste

Mailllelijkelawapera Gerrit Voorij. Hij

was . een der vijf zoon» van Krijn

Voorn („de Eenduim"). Deze verdiende

de kost met ruigt en riet snijden,

grasniaaien, jagen en vissen. Gerrit

hielp zijn vader tot zijn huwelijk niet

Gerritje van de Sluis, die met haar

moeder-weduwe in het polderhuis in

de bocht naar de Meent woonde. De

weduwe exploiteerde in dienst yan de

polder Kortonboet de sluis, was brugwachtster,

pachtte van bet wegenfonds

de tol aldanr en luierde, .• '

Gerrit ging hij zijn schoonmoeder Inwonen

en met haar verscheiden erfde

hij de boerderij, Werd brug- en sluiswaphter,

nam de pacht van de tol over

en heette voortaan „Gerrit van de

sluis", MI was de enige van de vijf

zoons die voor de jacht voelde.

Hij kocht jaarlijks zelf een jachtakte

waarmee hij op zijn bezittingen in de

polder jaagde.

Daar de wei- en hooilanden geer ver-

Spreid in de polder lagen, was hij

vaak van huis. De zorgen voor de

sluis, brug en tol kon hij dan gerust .

aan zijn vrouw overlaten, daar die al

van jongs af Yertr94W4 was flergPillt

met het werk.

De entourage von Gerrits woning

Was een aehilderaehtig . hoekje in' het

dorpsbeeld. De rtistieke ophaalbrug,

het kleine sluisje, de tolboom met de

poort voor de fietsers en het hekje

voor de voetgangers, de petroleumlantaarn

en alles overhuifd door grote

kastanjebomen, de oude woning met

Gerrit en Gerritje die voor elke passant

een praatje over hadden.

Verdwenen

Maar allengs verdween alles. Hel

vervoer per schuit van de turf als

brandstof werd minder, dat van fbi

tukkehossen voor de bakkers in

veland verdween, dat van de „manen"

in de polder gevist voor de kwekers

aan de Loodijk en elders, raakte uit

de mode.

De zanderij in 't Spanderswoud werd

stopgezet en de schutten verdwenen en

toen ook Henkie als zoon van Krijn

de 'kweker wegens inkrimping van de

tuinderij zijn groenten geen drie keer

per week meer via de sluis per roei=

beat naar de veiling aan de Merensteinseweg

vervoerde, viel de klap.

De sluiskolk werd gedemp, de mooie

ophaalburg gesloopt. Door de aanleg

van het kanaal verdween de toi een

de Zuwe. en korte tijd daarna ook

Gerrits tol en het schilderachtige Kortenhoef

was een pittoresk bezit armer

geworden.

4.

sleet er zijn voorhuwelultselijd:. Jager

Winkler ontbrak zeld,en, op het appel.

Vijf jaren geleden overleed Gerritje,

dat was een gevoelige klap voor nein,

Wat gezelligheid betrof. Zijn potje kon

hij zelf wel koken, dat had hij in de

jaren '14-1.8 wel geleerd toen hij kok

in 't leger was te Muiden. Zienderogen

werd hij de laatste jaren minder, hulpbehoevender.

Dezer dagen overleed hij plotseling.

De blinden van zijn huis zijn ,zesloten.

Doodsé rust heerste in en om het huis.

waar vroeger zoveel druk en gezellig

vertier was. Op het kerkhof achter het

oude kerkje is het stoffelijk overschot

Van Gerrit Voorn in 't fainillegraf bijgezet.

A0111001)

Met het bereiken der leeftijd der sta--

ken beperkte hij zijn bedrijf tot een

koe, die melkleverancier werd voor

eigen gebruik. Vele jaren was Voorn

bestuurslid van het Oranjecomité, hij

het verlaten daarvan kreeg hij een

zilveren tabaksdoos aangeboden, Tal

van jaren zat hij in het bestuur een

le ijsclub, Zelf was hij een veedi'

schaatser In hardrijden won hij vele

prijzen. Lang zat hij het besteir (1, 1

ried. herv. kerk als diaken en verzorgde

hij de uitbetaling van huizen.

Vele slamgesten kwamen nij hem

oplopen. Burgemeester Wildeboer, zijn

. buurman, was een dagelijkse gast. polderwerker

Luyer dronk er altija de

ochtendkoffie. Willem de Kloet var-

More magazines by this user
Similar magazines