31.08.2013 Views

april PDF

april PDF

april PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hendrik Jansen van Gaaien 80 jaar<br />

Schoenmaker hanteert nood<br />

steeds -els en pikdraad<br />

In zesenvijftig jaar ie er weinig veran-<br />

derd in het schemerige werkplaatsje.


, KORTENHOEF — Gisteren vierde<br />

- —Praat je - -<br />

.. 1<br />

dorpsschoenmaker Hendrik Jansen<br />

van Gaaien — nog niet in raste — Maar het groeiende werk noodzaak-I,<br />

zijn tachtigste verjaardag. Hij werd te Van Gaaien toch ook wat machines<br />

geboren te Velp (bij Arnhem) waar aan te schaffen. Voor moderne bedrijzijn<br />

vader tuinbaas was op een groot ven doen ze misschien wat ouderwets<br />

landgoed. Toen deze op de bewuste aan, maar hij redt zich ermee.<br />

dag in 1868 zijn burenplicht ging ver- Wie de oude, krasse, kerngezonde<br />

%uilen met de vermelding van de ge- baas nog aan het werk ziet, krijgt<br />

boorte van een zoon, was de algeme- wel de indruk, dat hij nog niet op zijn<br />

ne gedachte aanvankelijk dat men laatste schoenen loopt. Hij denkt nog<br />

met een 1 <strong>april</strong>-grap te doen had; de niet aan stoppen, daar is het werk<br />

huilende baby thuis bewees echter het hem te lief voor. Voor elke klant is<br />

tegendeel.<br />

er• een praatje, of hij verstelwerk<br />

brengt of een paar veters koopt.<br />

Opgegroeid, bracht hij te Velp de Zo na zijn dagtaak staat hij altijd<br />

schooljaren door, welke met zijn even voor zijn huls, Het drukke ver-<br />

twaalfde jaar eindigden. Als knaap keer zint hem niet: met weemoed in<br />

.blaakte hij al van ijver. Hij zocht het hart denkt hij terug aan de rusti-<br />

'meteen werk. Een bordje in één der ge dagen van weleer, toen slechts een<br />

Velpse straten met ,.een schoenma- enkele boer met kar en paard paskr.releerling<br />

gevraagd", trok zijn aanseerde; verliest hij zich in herinnerindacht.gen<br />

aan de tijd, dat de jagertjes met<br />

Hij trok de stoute schoenen aan, het paard aan de lijn van de veer-<br />

meldde zich en werd aangenomen op schuiten van de Portengens, de Beel-<br />

een aanvangsalaris van een kwartje houwers. de Talings en schipper Sax<br />

per week, Tot zijn veertiende jaar (die hem altijd niet luide, gerekte<br />

bleef hij daar, In tegenstelling met zo- stem toeriep „Zo Jansen van Gaaveel<br />

beginnende jongeren, lapte hij ien") voorbij voer. Na zijn dagtaak<br />

het werk niet aan zijn laars, maar werkt hij nu ook in zijn tuintje, ook<br />

toonde zich een volijverig leerling, die 's zaterdags.<br />

de knepen van het vak spoedig onder Een waar paradijsje ligt er achter<br />

de knie had.<br />

zijn woning. Een gezellig kronkelend<br />

Toen het landgoed. waar vader paadje, een zitje hier, een scheefge-<br />

werkte, een andere bestemming zakt schuurtje daar en een stapeltje<br />

kreeg, zocht deze elders werk, weer houtblokken voor het potkacheltje el-<br />

als tuinbaas, nu op het buiten van ders,<br />

de familie Boot te 's-Graveland (nu Eénmaal in zijn leven heeft hij een<br />

Land en Bosch) en ging aan de Gooise<br />

Vaart wonen.<br />

-snoepreisje gemaakrifiefThijrrzoon-:4)-<br />

Weldra vond Hendrik werk bij een de grote vaart) per trein naar Ham-<br />

schoenlapper te Hilversum. De afstand burg, per boot naar Antwerpen, van-<br />

legde hij te voet af. Heel wat zolen daar naar Engeland. waar vooral de<br />

versleet hij, maar de reparatie was krijtrotsen en de pony's in het wild<br />

voor hem niet aan de dure kant. In hem bekoorden.<br />

1912 kocht hij een stukje grond aan Vier jaar geleden overleed zijn<br />

de Koninginneweg, liet er een dubbel vrouw en thans wonen hij en onge-<br />

woonhuis bouwen, nam, toen dit klaar huwde dochter samen; zijn verzorging<br />

laat niets te wensen over. De ver-<br />

• was, ontslag (hij was inmiddels gehuwd)<br />

en begon voor zichzelf te werjaardag is altijd een hoogtepunt in<br />

ken. Hij stond toen al bekend als een<br />

zijn leven, Kinderen, kleinkinderen,<br />

prima vakman en aan klanten zou het vrienden. Slechts één kleinzoon ont-<br />

hem niet ontbreken.<br />

breekt op het appel, die woont Rhodesië,<br />

Handwerk<br />

Een nadeel op die dag is het boord,<br />

dat om moet; hij voelt zich meer<br />

Een gedeelte der woning richtte hij , thuis in werkkiel en sloof.<br />

als winkel in. Daar stonden niet alleen<br />

naast laarzen en pantoffels, tientallen<br />

paren schoenen uit de Brabant.<br />

se fabrieken, néén, daar prijkten te<br />

kust en te keur ook door hemzelf vervaardigde<br />

hoge herenschoenen, zó netjes<br />

afgewerkt, dat ze het handwerk<br />

niet verraadden. •<br />

Ook nog met ronde knoopjes, welke<br />

met de. knopenhaak .,•,(er -.gratis bij)<br />

werden vastgehaakt. De prijs was<br />

ƒ7,- (13,- materiaal en "f4,- loon).<br />

's Winters sneed •hij riemen voor de<br />

;schaatsen (niet van andermans leer)<br />

44%!1 monteerde de gespen eraan.<br />

Al zesenvijftig jaar werkt de nu 80-,<br />

.,jartge .(n:hetzelfde knusse werkplaats-<br />

, Itlijpt°'nog 't elt ' Zijn- 'ritéesén op<br />

een ouderwetse slijpplank niet 'het al-<br />

;-1ériijakk 8,11j1Wnd,Jfzegnijdt bet; leer<br />

Uit de buiden nmeMei,yaite ' band:<br />

'-.• TlentalledItZien staatThetzeifile potkacheltje<br />

in één .der hoeken,. Op hetzelfde<br />

tafeltje waarmee hij begon, ligt<br />

zijn gereedschap en in ingelegde vak-<br />

, jes vele.soorten spijkertjes. Nog gaan'<br />

ellen pikdraad dagelijks door zijn<br />

handen en 'hangen nog niet als sym-1<br />

boten van. vergane glorie aan de<br />

wand,


Onderscheiding v oor<br />

kassier Amiro-bank<br />

• es•GRAVELAND — Burgemeester J.<br />

D. Janmen•van Graveland heeft gistermiddag<br />

op het kantoor van de<br />

Amro-bank aan de Hilversumse Sta-<br />

, tionsstraat de eremedaille in zilver,<br />

verbonden aan de Orde van Oranje<br />

Nassau, uitgereikt aan de heer P. J.<br />

van Splunter, als kassier aan de bankinstelling<br />

verbonden. Bij de uitreiking<br />

van deze koninklijke onderscheiding<br />

was Hilversums loco-burgemeester d r_<br />

P. 6. v.d. Vliet aanwezig, alsmede de<br />

districtsdirecteur van de Amro-banken,<br />

de heer B. D. Proos Hoogendijk.<br />

Op 1 <strong>april</strong> 1928 werd de heer Van<br />

Splunter aangesteld als jongste bediende<br />

bij de Nationale Bank Vereniging in<br />

zijn geboorteplaats Zierikzee.<br />

De Nationale Bank Vereniging werd<br />

na een jaar Rotterdamse Bank Vereniging<br />

en weer (vele jaren) later volgde<br />

de fusie met de Amsterdamse bank<br />

tot Amro-bank.<br />

In mei 1940 verhuisde het echtpaar<br />

Van Splunter naar 's-Graveland. Als<br />

wisselloper kwam de jubilaris in dienst<br />

van het Hilversumse . kantoor aan de<br />

Stationsstraat. Kort na de oorlog werd<br />

hij tot kassier benoemd. Als zodanig<br />

was hij het visitekaartje van de bank.<br />

Op de receptie van gisteren werd gesproken<br />

door mr. -H. J. A. S. Swanenburg<br />

'de Veye, directeur van de<br />

Amro-bank in Hilversum.<br />

'Burgemeesteè Jansen' noemdede ac-<br />

-.tivIteltsa van-,de ~1E•~ laag-<br />

IS bij, yom-betL ;Groens «ruis 's-Gravelluid<br />

actief 'geweest, terwljt hij ook<br />

kerkvoogd was. Sinds enkele weken<br />

woont het. echtpaar Van Splunter In<br />

Hilversum.


Met vreugde en dankbaar.<br />

held geven wij kennis van<br />

de geboorte van een gezonde<br />

dochter<br />

JUDITH ANNEMARIE<br />

10 <strong>april</strong> 1968 /:.<br />

De heer en mevrouw<br />

J aa rsma-Wansink<br />

Sam.<br />

Kortenhoef, Moieneind 32


Jaar met aftrek<br />

•• •<br />

geelst voor<br />

auto-inbraken<br />

BORTENHOEF — „Deze verdachte<br />

heeft het Gooi gedurende lange'<br />

tijd onveilig gemaakt en ik vind, dat<br />

de maat zo langzamerhand wel vui<br />

is", zei de officier van justitie hij<br />

de Amsterdamse rechtbank gister<br />

middag van een 37-jarige buffetbediende<br />

uit Kortenhoef.<br />

Verdachte stond terecht wegens<br />

een hele serie door hem gepleegde<br />

diefstallen uit geparkeerde auto's,<br />

waarin hij in de meeste gevallen bin -<br />

nendrong door een ruitje stuk te<br />

slaan. Slechts dire diefstallen werden<br />

hem overigens ten laste gelegd. Bil<br />

de eerste, in Laren, was de opbrengst<br />

gering; slechts een portemonnaie mel<br />

Pi en een portefeuille met f 25. 3ij<br />

de tweede diefstal, eveneens te Laren,<br />

bedroeg . de buit f 200 en bij de<br />

derde te Blaricum f 115.<br />

In alle gevallen ging verdachte op<br />

dezelfde wijze te werk,„<br />

Vooral in auto's, die 'Voor begraaf•<br />

plaatsen of op de hei geparkeerd<br />

stonden, had J. zich gespecialiseerd.<br />

Nadat de politie hem tenslotte !n Blaricum<br />

door middel van een politiehond<br />

gearresteerd had, bekende hij<br />

vlot nog twee auto-inbraken in Blaricum<br />

en dertien auto-inbraken la Hil.<br />

• versum. Als verklaring voor zijn da •<br />

:den voerde verdachte aan, dat hij gehinderd<br />

door vorige gevangenisstraffen,<br />

niet aan het werk kon komen.<br />

De officier van justitie eiste tegen<br />

verdachte — gezien zijn niet bepaald<br />

smetteloos verleden een gevangenisstraf<br />

van één jaar, :net aftrek<br />

van de voorlopige hechtenis. De rechtbank<br />

zal over veertien dagen uitspraak<br />

doen.


Heden overleed zacht en<br />

kalm onze lieve zorgzame<br />

moeder, grootmoeder;<br />

,en overgrootmoeder<br />

GEERTJE MOERMAN<br />

weduwe van<br />

Jacob Portengen<br />

in de ouderdom van 76 j.<br />

Ankeveen:<br />

D. Portengen<br />

E. Portengen-Zwep<br />

Hilversum:<br />

E. van Eekeren-<br />

Portengen<br />

H. van Eekeren<br />

's-Graveland:<br />

G. Portengen<br />

G. Portengen-<br />

Brouwer<br />

Geertruidenberg:<br />

G. Roth-Portengen<br />

J. F. Roth<br />

Ankeveen:<br />

E. Koelewijn-<br />

- Portengen<br />

D. F. Koelewijn<br />

kleinkinderen en<br />

achterkleinkinderen<br />

's-Graveland, 18 <strong>april</strong> '68<br />

Noordeinde 259<br />

Geen bloemen.<br />

Gelegenheid tot condoleren<br />

's avonds na 8 uur.<br />

De begrafenis zal plaatshebben<br />

maandag 22 <strong>april</strong><br />

a.s. om 1 uur op de algemene<br />

begraafplaats te<br />

's-Graveland.<br />

•■~1~..~111at,<br />

■■


Lit veiligheidsoverweging<br />

brug gesloopt<br />

KORTENHOEF — Uit veiligheids-<br />

, overwegingen heeft de gemeente de<br />

brug in het Moleneind gesloopt. De<br />

palen die de bovenbouw steunden heb-<br />

. ben van een aantal aanrijdingen zoveel<br />

te lijden gehad, dat het niet uit-<br />

' gesloten was dat de hele klap naar<br />

beneden kwam als een auto passeerde.<br />

In het begin van deze week stelde<br />

.de technische dienst naar aanleiding<br />

van een recente aanrijding opnieuw<br />

een onderzoek in naar de toestand van<br />

de brug. De rapporten waren zo nega-<br />

tief, dat het handhaven' niet meer verantwoord<br />

was. • *<br />

Gisteren zetten de gemeentewerklieden<br />

de bijl en de zaag in het houtwerk.<br />

De brug die haaks op de vaarweg,<br />

maar schuin in de rijrichting van liet<br />

wegverkeer ligt heeft reeds herhaaldelijk<br />

aanleiding gegeven tot ongevallen.<br />

Uit veiligheidsoverwegingen heeft de<br />

gemeente al eerder het gewicht uit de<br />

klap verwijderd. In de loop van dit jaar<br />

zal er een nieuwe brug komen.


2.-Z<br />

Voor de vele 41 en hartelijke,<br />

bewijzen van sympathie, in<br />

cie vorm van bezoeken en<br />

brieven, bij het heengaan<br />

van onze lieve vrouw en'<br />

moeder<br />

GERRITJE<br />

VAN DE VELDEN<br />

geboren Ten Haken<br />

betuigen wij u onze oprechte<br />

dank.<br />

1. van de Velden<br />

J. van de Velden<br />

Kortenhoef, <strong>april</strong> 1968<br />

Kortenhoefsedijk 90


Op de voorgrond de totaal Ing, enkte<br />

personenwagen van de heer,opdie<br />

zaterdagmiddag bij een ongeval, op' de<br />

Vreelandseweg"om het leven kWam:<br />

Daarachter de sportauto, die het ,<br />

ongeval veroorzaakte•<br />

•<br />

e bid botsing op<br />

ádalidsewég<br />

HIEVERS17112. Zaterdagmiddag<br />

onisireekit half drie Is de 58-jarige Amnterdamse<br />

'genneepteainbtenaar E. J. W.<br />

ToP bij een ,-yèrkiberiongeval om 'het<br />

.levenekorneánti,.**I.v,~^-<br />

Zijn „autootjekwain'Ifonklál<br />

sing niet een,,Snalle`Spoit-Wagen;die op<br />

de 'linker Weghelft', terecht was`geko-,<br />

Men,'De bestuurder imn de sPaitanto,<br />

de .18-jarige E. 'J. Amsterdam, '<br />

,moest krachtig remmen vdor een sta-<br />

tiloncari die hem reed en,lehnog-<br />

.te van he benzineponiP.1' titick„,hij de,,<br />

Iiilveráfilrige,sPorthaven afilténIttepe 1,<br />

wagen :,Van S. ging slippen 'en<br />

,op de,ándere weghelft tereát. De auto<br />

alt de heer Top goeg-Ockir botsing<br />

nycin:ifehoot tegen en 71felitr4st van<br />

het :benzinestation De 'die<br />

beklemd zat in de aut `erliéd kort<br />

na het bngéval.<br />

Sinds 1 januari is ,d% et derde ongeval<br />

inet,dodelijke aripd 0" de Yree-<br />

. landseweg. . J


ceryit Hagen (71) overleden<br />

eer.dan halve, eeuw leven<br />

en werken in de polder<br />

KOSTENHOEF Op 71-jarige leeftijd<br />

is Gerrit Hagen, .telg uit een plaatselijk<br />

oud geslacht, overleden. Zijn<br />

grootvader, naar wie hij was genoemd,<br />

oefende naast polderwerit ook het beroep<br />

van stoelenmatter. uit. Zijn vader<br />

Pieter 'Hagen, leerde dit in zijn<br />

jeugd ook, maar . wendde zijn kennis<br />

ten eigen balentan.'1>leter Hagen was<br />

alleen polderwerker.<br />

Zijn moeder was een Veluwse. streng<br />

in de leer en met veel gevoel voor<br />

orde en gehoorzaamheid in het grote<br />

gezin waarin elk der kinderen zijn<br />

taak te vervullen had.<br />

Ze was een harde werkster, Veluw-<br />

,se jeugdgewoonte getrouw rooide ze<br />

in het najaar de aardappels voor de<br />

winter (de. mannen padden daar geen<br />

tijd voor).<br />

Direct na de schooljaren moesten de<br />

jongens werken, ook Gerrit dus. Plaatselijk<br />

werd er turf gebaggerd, gras<br />

gemaaid voor de boeren en in het na<br />

jaar veel ruigt gesneden. Een vaste<br />

jaarlijks terugkerende bezigheid was<br />

het schoonmaken en uitbaggeren der<br />

tochten (vaarten) die de aangrenzende<br />

polder de Horstermeer doorsneden.<br />

Per roeiboot trok Gerrit met vader<br />

.de polder over, Meerdijk was de<br />

aanlegsteiger en dan moest er nog<br />

een behoorlijke afstand gelopen worden<br />

naar het werk, want de oude hield<br />

van goed en hard werken.<br />

Hagen had een plaatselijk record op<br />

zijn naam staan. Hij stond er om bekend,<br />

dat hij in de kortst mogelijke<br />

tijd in de polder in augustus een emmer<br />

„breumels" (bramen) kon plukken:<br />

Bij zijn huwelijk liet Gerrit op<br />

grootvaders erf aan het Moleneind een<br />

huis bouwen. Toen een zijner zoons.<br />

niet tegen de vochtige omgeving bleek<br />

te kunnen, verhuisd hij op dokters- ,<br />

advies naar het nabije hoger gelegen<br />

's-Graveland en werd plaatswerker op<br />

het buiten Spanderswoud.<br />

Levenswil<br />

Sindsdien heette hij • Gerrit uit het<br />

bos" (mede ter onderscheiding van<br />

nog een *zoon- Gdrit). De zoon -knapte<br />

op, naar omstreeks de dertiger<br />

jaar werd de vader ziek. Ernstige<br />

rug- en 'later ook nieraandoeningen<br />

zouden'hem voor de toekomst het werken<br />

beletten. Meermalen kuurde hij<br />

in sanatorium 'Hoog-Laren. Dan was<br />

hij weer jaren thuis en reed in een<br />

invalidewagen familie en vrienden<br />

langs. De laatste jaren kenmerkten<br />

zich ..door ernstige inzinkingen. Maar<br />

door de 'taaie levenswil kwam hij er<br />

telkens weer boven op.<br />

De laatste jaren werd hij zeer lief-<br />

derijk verzorgd door een zijner in Kortenhoef<br />

wonende zusters.<br />

Onverwacht kwam een dezer dagen<br />

het einde. Gisteren werd hij op ht<br />

kerkhof aan de Berensteinseweg ter<br />

aarde besteld.<br />

Heden is vim ons weg<br />

genomen onze geliefde<br />

vader, behuwd- en groot.<br />

vader<br />

GER_ 1IIT HERMANUS<br />

• •<br />

weduwnaar van'<br />

Pieternella. de Kloet<br />

in de ouderdom van ruim<br />

jaar.<br />

Ankeveen:<br />

P..7. Hagen<br />

Hagen-Holdinga<br />

's-Graveland:<br />

A. Hagen<br />

A. Hagen-Slappendel<br />

en kinderen.<br />

Kortenhoef, 21 <strong>april</strong> 1988<br />

Kortenhoefsedijk 121<br />

Geen bloemen.<br />

De begrafenis zal plaatshebben<br />

donderdag 25<br />

<strong>april</strong> a.s. om 11.30 uur<br />

op de algemene begraafplaats<br />

te 's-Graveland,


„Tante Aartje” in<br />

bloemetjes gezet<br />

's-GRAVELAND — „Ik thle ifnijn<br />

werk graag. Echt, ik zou het wel dag<br />

en nacht willen doen", zei mej. A.<br />

de Kloet gistermiddag. Zij heeft he.<br />

wezen dat ze plezier In baar werk<br />

heeft: al veertig jaar lang strijkt en<br />

mangelt zij bij wasserij Reymerink aan<br />

het Zulderelnd. Ter gelegenheid vult<br />

dit jubileum werd „Tante Aartje" zoals<br />

ze door de jongeren wordt genoemd,<br />

letterlijk en figuurlijk flink in<br />

de bloemetjes gezet.<br />

's Morgens begon het feest met een<br />

huldiging op de wasserij, waarbij de<br />

jubilaresse van de directie een televisietoestel<br />

kreeg en van het personeel<br />

een enveloppe met inhoud. Bovendien<br />

overhandigde burgemeester J. D. Jansen<br />

de zilveren eremedaille Oranje<br />

Nassau. 's Middags was er in de woning<br />

van zestigjarige Aartje de Kloet,<br />

gelegenheid te feliciteren. Hiervan<br />

werd dankbaar gebruik gemaakt; niet<br />

alleen door vrienden, buren en tarntbe,<br />

maar ook door mevrouw Reymerink<br />

en door de directeur van de firma,<br />

de heer A. Oosterman en zijn<br />

vrouw. Tante Aartje heeft dan ook<br />

hert voor de zaak: vroeger liep » ze,<br />

als het vroor dat het kraakte en de<br />

. bussen niet meer reden, over 'iet ijs<br />

er, de polders naar de wasserij. Nog<br />

altijd zo'n uur lopen.<br />

Tot besluit van de feestdag ging<br />

Aartje met het hele personeel een<br />

avond uit in Amsterdam, waar men<br />

de musical „Ja, ik wil" bezocht in<br />

theater Carré.<br />

. een hand,dr-ik ven de directeur .. .<br />

Hiermede wil ondergetekende<br />

aan de heer Oosterman<br />

haar welgemeende dank betuigen<br />

voor de onvergetelijke<br />

dag die hij van haar<br />

40-jarig jubileum gemaakt<br />

heeft.<br />

Mej. A. Der n.L.,OET<br />

Eremedaille voor<br />

mej. De Kloet-,<br />

'S-GRAVELAND Omdat mee A.<br />

de Kloet te Kortenhoef veertig jaar in<br />

dienst is geweest van Wasserij Reymerink<br />

ontving zij vanmorgen uit handen<br />

van burgemeester J. D. Jansen<br />

een onderscheiding. Mej. De Xloet<br />

werd onderscheiden met de zilveren<br />

eremedaille verbonden aan de orde<br />

van Oranje-Nassau.<br />

Ter—gelegenheidvan het<br />

40-jarig jubileum van<br />

mej. A, DE KLOET<br />

bij de firma Reymerink te<br />

's-Graveland, is er gelegenheid<br />

tot feliciteren op<br />

23 <strong>april</strong>, des middags van<br />

2 tot 4 uur, Kortenhoefsedijk<br />

71, Kortenhoef.<br />

's Avonds, afwezig.<br />

Mej. A. DE KLOET,


Heden -ging 'vredig' van<br />

ons heen onze zorgzanie<br />

vader, behuwd- en grootvader<br />

.-- - •<br />

GERRIT VOORN<br />

weduwnaar van<br />

Gerrit je Hagen<br />

in de ouderdom van 85 j.<br />

K, W. Voorn<br />

W. Voorn-Kobesen<br />

Marijke<br />

Hilversum, 23 <strong>april</strong> 1968<br />

Condoleantieadres: I<br />

Hugo de Grootstraat 26,<br />

's avonds na 7 uur.<br />

Geen bloemen.<br />

Geen toespraken.<br />

De overledene is opgebaard<br />

in de rouwkamer<br />

Van den Brink. Spoorstraat<br />

4 te Hilversum.<br />

Bezoek aldaar 's avonds<br />

van 7-8 uur.<br />

De begrafenis zal plaatshebben<br />

vrijdag 26 <strong>april</strong><br />

a.s. om 11.30 uur op de<br />

algemene begraafplaats<br />

te Kortenhoef. Vertrek<br />

11 uur van Hugo de<br />

Grootstraat 26 te Hilversum.


Dauwtrappen voor restauratie<br />

van herv. kerk<br />

HAGEPREEK op<br />

Hemelvaartsdag<br />

KORTENHOEF — Op Hemelzullen<br />

ds. A. Klamer,<br />

oecumenisch medewerker bij het<br />

radiopastoraat, en de dichter Gabriël<br />

briël Smits een hagepreek ver- ►<br />

zorgen. De hele dag staat in het<br />

teken van de restauratie van de<br />

hervormde kerk.<br />

Van zonsopgang af kunnen liefhebbers<br />

dauwtrappen door de<br />

mooiste gebieden van het Kortenhoefse<br />

polderlandschap. De wandelaars<br />

gaan door nagenoeg ongeiepte<br />

natuurgebieden, via het<br />

Oppad, de Kromme Raai naar het<br />

Moleneind.<br />

De start van de ongeveer twee<br />

uur durende tocht is bij de jeugdherberg<br />

Karekiet. Voor het<br />

restauratiefonds wordt een inschrijfgeld<br />

gevraagd. Bordjes geven<br />

de route aan.<br />

Om acht uur begint de hagepreek<br />

op eèn terrein aan de Kortenhoefse<br />

vaart bij de kanaalbrug.<br />

Het blázersenseMble van Amicitia<br />

zal de zang begeleiden. Waarschijnlijk<br />

zal ook het koor van de<br />

St. Antoniusschool de dienst opluisteren.


Dodenherdenking bij<br />

nieuw monurnént •<br />

's-GRAVELAND — Bij het geceen:.'<br />

tehuis wordt een monument geplaatst<br />

voor de dodenherdenking. Op de avond<br />

van 4 mei vertrekf de stoet vanaf le<br />

r.-k. kerk te KortenNoef om 19.30 uur<br />

in stilte naar het 's-Gravelandse gemeentehuis.<br />

Men kan zich onderweg aansluiten hij<br />

de Srhidsbrug en de Nederlands hervormde<br />

kerk te 's-Graveland.<br />

Om 19.45 uur zal na aankomst burgemeester<br />

J. D. Jansen een krans leggen<br />

bij het monument. Tijdens net spelen<br />

van een treurmars door de 's-Grrivelandse<br />

harmonie BMOL wordt netpubliek<br />

in de gelegenheid gesteld b:nemen<br />

neer te leggen.


Eremedaille in goud<br />

voor B. Roozendaal<br />

'S-GRAVELAND — Burgemeester J.,<br />

D. Jaarsop heeft vanmorgen aan de<br />

heer B. Roozendaal de eremedaille<br />

verbonden aan de Orde van Oranje<br />

Nassau in goud uitgereikt. Ruim dertig<br />

jaar geleden werd hij benoemd tot<br />

organist van de Ned. Herv. kerk en<br />

veertig Jaar geleden begon hij met het<br />

werk van de zondagsschool.<br />

De heer Roozendaal stimuleerde het<br />

jeugdwerk van de kerk in belangrijke<br />

mate. Als organist volgde hij de heer<br />

H, Birkhoff op. Tweemaal zondag& begeleid<br />

hij de kerkgangers bij de ge.<br />

zangen. Naast zijn zakelijke beslom-<br />

meringen is hij thuis menig uurtje achter<br />

het orgel te vinden. In de gezellige<br />

woning staat een gedeeltelijk zelf ont-<br />

werpen elektroniseh orgel waarop hij<br />

naar hartelust zijn muzikale gaven:<br />

verder kan ontplooien: Joh, S. BacD 1<br />

is zijn lievelingscomponist.


•<br />

Gerrit „van de sluis" overteden :<br />

Oude tol beheerste lan2e<br />

tijd het dorpsbeeid<br />

tiPP,TEmipuF..-. BS-jarige leef-<br />

lijiepverieed.,"alitiet een dor ruudste<br />

Mailllelijkelawapera Gerrit Voorij. Hij<br />

was . een der vijf zoon» van Krijn<br />

Voorn („de Eenduim"). Deze verdiende<br />

de kost met ruigt en riet snijden,<br />

grasniaaien, jagen en vissen. Gerrit<br />

hielp zijn vader tot zijn huwelijk niet<br />

Gerritje van de Sluis, die met haar<br />

moeder-weduwe in het polderhuis in<br />

de bocht naar de Meent woonde. De<br />

weduwe exploiteerde in dienst yan de<br />

polder Kortonboet de sluis, was brugwachtster,<br />

pachtte van bet wegenfonds<br />

de tol aldanr en luierde, .• '<br />

Gerrit ging hij zijn schoonmoeder Inwonen<br />

en met haar verscheiden erfde<br />

hij de boerderij, Werd brug- en sluiswaphter,<br />

nam de pacht van de tol over<br />

en heette voortaan „Gerrit van de<br />

sluis", MI was de enige van de vijf<br />

zoons die voor de jacht voelde.<br />

Hij kocht jaarlijks zelf een jachtakte<br />

waarmee hij op zijn bezittingen in de<br />

polder jaagde.<br />

Daar de wei- en hooilanden geer ver-<br />

Spreid in de polder lagen, was hij<br />

vaak van huis. De zorgen voor de<br />

sluis, brug en tol kon hij dan gerust .<br />

aan zijn vrouw overlaten, daar die al<br />

van jongs af Yertr94W4 was flergPillt<br />

met het werk.<br />

De entourage von Gerrits woning<br />

Was een aehilderaehtig . hoekje in' het<br />

dorpsbeeld. De rtistieke ophaalbrug,<br />

het kleine sluisje, de tolboom met de<br />

poort voor de fietsers en het hekje<br />

voor de voetgangers, de petroleumlantaarn<br />

en alles overhuifd door grote<br />

kastanjebomen, de oude woning met<br />

Gerrit en Gerritje die voor elke passant<br />

een praatje over hadden.<br />

Verdwenen<br />

Maar allengs verdween alles. Hel<br />

vervoer per schuit van de turf als<br />

brandstof werd minder, dat van fbi<br />

tukkehossen voor de bakkers in<br />

veland verdween, dat van de „manen"<br />

in de polder gevist voor de kwekers<br />

aan de Loodijk en elders, raakte uit<br />

de mode.<br />

De zanderij in 't Spanderswoud werd<br />

stopgezet en de schutten verdwenen en<br />

toen ook Henkie als zoon van Krijn<br />

de 'kweker wegens inkrimping van de<br />

tuinderij zijn groenten geen drie keer<br />

per week meer via de sluis per roei=<br />

beat naar de veiling aan de Merensteinseweg<br />

vervoerde, viel de klap.<br />

De sluiskolk werd gedemp, de mooie<br />

ophaalburg gesloopt. Door de aanleg<br />

van het kanaal verdween de toi een<br />

de Zuwe. en korte tijd daarna ook<br />

Gerrits tol en het schilderachtige Kortenhoef<br />

was een pittoresk bezit armer<br />

geworden.<br />

4.<br />

sleet er zijn voorhuwelultselijd:. Jager<br />

Winkler ontbrak zeld,en, op het appel.<br />

Vijf jaren geleden overleed Gerritje,<br />

dat was een gevoelige klap voor nein,<br />

Wat gezelligheid betrof. Zijn potje kon<br />

hij zelf wel koken, dat had hij in de<br />

jaren '14-1.8 wel geleerd toen hij kok<br />

in 't leger was te Muiden. Zienderogen<br />

werd hij de laatste jaren minder, hulpbehoevender.<br />

Dezer dagen overleed hij plotseling.<br />

De blinden van zijn huis zijn ,zesloten.<br />

Doodsé rust heerste in en om het huis.<br />

waar vroeger zoveel druk en gezellig<br />

vertier was. Op het kerkhof achter het<br />

oude kerkje is het stoffelijk overschot<br />

Van Gerrit Voorn in 't fainillegraf bijgezet.<br />

A0111001)<br />

Met het bereiken der leeftijd der sta--<br />

ken beperkte hij zijn bedrijf tot een<br />

koe, die melkleverancier werd voor<br />

eigen gebruik. Vele jaren was Voorn<br />

bestuurslid van het Oranjecomité, hij<br />

het verlaten daarvan kreeg hij een<br />

zilveren tabaksdoos aangeboden, Tal<br />

van jaren zat hij in het bestuur een<br />

le ijsclub, Zelf was hij een veedi'<br />

schaatser In hardrijden won hij vele<br />

prijzen. Lang zat hij het besteir (1, 1<br />

ried. herv. kerk als diaken en verzorgde<br />

hij de uitbetaling van huizen.<br />

Vele slamgesten kwamen nij hem<br />

oplopen. Burgemeester Wildeboer, zijn<br />

. buurman, was een dagelijkse gast. polderwerker<br />

Luyer dronk er altija de<br />

ochtendkoffie. Willem de Kloet var-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!