31.08.2013 Views

augustus PDF

augustus PDF

augustus PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Heden overleed geheel<br />

Onverwachts, onze lieve<br />

man, vader, behuwd-,<br />

groot- en overgrootvader<br />

Johannes van Drie<br />

in de ouderdom van 79<br />

jaar.<br />

Uit aller naam:<br />

N. van Drie-Vossepoel.<br />

Hilversum, 25 aug. 1965.<br />

Correspondentieadres:<br />

Begoniastraat 49.<br />

De overledene is opgebaard<br />

in de rouwMmer<br />

Van den Brink, Spoorstraat<br />

4 te Hilversum.<br />

Bezoek aldaar 's avonds<br />

van 7-8 uur.<br />

De begrafenis zal plaatshebben<br />

zaterdag 28 aug,<br />

a.s. om 11 uur op de begraafplaats<br />

„Zuiderhof"<br />

aan . de Kolhornseweg te<br />

Hilversum.<br />

Vertrek 10.45 uur van<br />

Begoniastraat` 49.


Me Silderhet opper-best<br />

3111,-,/<br />

bij Ankeveense bevolking<br />

•• jubileum. De jubilaris recipieert in het<br />

Donderdag viert hij Wapen van Ankeveen van 4 tot 6 uur,<br />

waarbij men tevens afscheid kan nezilveren<br />

jubileum men van deze sympathieke politieman.<br />

die 12 jaar lang lief en leed met de<br />

ANKEVEEN — Morgen zal de opper- bevolking heeft gedeeld.<br />

wachtmeester der Rijkspolitie M. A.<br />

Silder na 12 dienstjaren als postcommandant<br />

te Ankeveen worden overgeplaatst<br />

naar Loosdrecht, In Loosdrecht;<br />

ligt zijn taak echter in een geheel ander<br />

vlak, want daar is het een zes. : g?<br />

manspost. Hoewel het werk veel meer:<br />

van hem zal vergen. kan hij zijn talenten<br />

daar ten toon spreiden, want daar.;<br />

over beschikt deze allround politieman.<br />

Toch zal hij met enige weemoed Anke- 1<br />

veen verlaten: ,N heeft hier 12 jaar<br />

doorgebracht en zich vele vrienden ver.'<br />

worven. Niet zonder recht verklaart hij<br />

dan ook dat Ankeveen een meegaande<br />

en prettige bevolking heeft, waar ook<br />

'een waarschuwing- Ier harte.genomen<br />

wordt. Ook de jeugd heeft in dit kleine<br />

Gooise dorp zich tegenover hem van<br />

le sportieve kant laten zien. Nee, moeilijkheden<br />

heeft hij hier niet veel gehad.<br />

Een onafscheidelijke vriend van de<br />

opperwachtmeester is zijn trouwe politiehond<br />

Prins, met wie hij meestal op<br />

patrouille ging. Prins is uit het goede<br />

hout gesneden en weet zeer goed wat<br />

de politieman van hem verwacht. Uiter-.<br />

aard is opper Silder met zijn hond aan-!<br />

gesloten bij een politiehondenvereniging<br />

om daardoor deel te kunnen nemer aan.<br />

wedstrijden en de conditie van hond en<br />

baas te kunnen opvoeren. In die wedstrijden<br />

is gebleken dat Prins behoort<br />

tot de beste politiehonden van Nederland.<br />

Doordat opperwachtmeester Silder'<br />

hier in de omgeving blijft zal hij ook'<br />

bij de politiehondenvereniging „De Waker"<br />

blijven, die in hem tevens een toegewijde<br />

secretaris heeft.<br />

In zijn vrije tijd kon men Silder al-<br />

'Itijd aan of op het water vinden om te<br />

proberen een visje te verschalken en<br />

, ook op dit punt was hij een expert. In<br />

de winter wanneer de polders dichtgei<br />

vroren zijn dan kan men hem op de<br />

;chaats vinden op de Ankeveense plassen.<br />

Beide liefhebberijen zullen door zijn<br />

overplaatsing niet teloorgaan want ook<br />

Loosdrecht heeft veel water. In zijn<br />

Ankeveense tijd heeft hij ook veel gestudeerd<br />

en de moderne talen onder de<br />

knie gekregen. Op politiegebied is hij<br />

een vakman, die bijzonder goed van alle<br />

zaken op de hoogte is. Door zijn optre-i<br />

den en zijn tactvol omgaan met publiek;<br />

zal hem de zwaardere taak die hem on-!<br />

getwijfeld in Loosdrecht wacht geen<br />

moeilijkheden geven. Zijn 10-jarig lidmaatschap<br />

van de afdeling 's-Graveland<br />

en omstreken van de Kon. Ned. Ver.<br />

voor EHBO zal hij niet opgeven en daarc<br />

door in 's Graveland blijven oefenen om<br />

ook op dit gebied in vorm te blijven.<br />

Voordat hij deze week Ankeveen verlaat<br />

zal er eerst nog feest zijn. Want<br />

op donderdag viert hij zijn 25-jarig amts-<br />

• . op patrouille met Prins

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!