oktober PDF - Historische Kring In de Gloriosa

hk.kortenhoef.nl

oktober PDF - Historische Kring In de Gloriosa

1

- Bij 300-jarig bestaan :

Men waande zich in de

Hervormde kerk als

in 1758

Boeiende reconstructie van oud-tijdse

kerkeraadsvergadering het hoogtepunt

van geslaagde jubileumviering

's-GRAVELAND — Gisteravond was het feest voor de Ned. Herv.

kerk: het driehonderd jarig bestaan werd gevierd. De gehele kerk was

verlicht, hetgeen een feestelijk cachet gaf.

Ds. J. A. v. Nie opende de samenkomst met gebeden deed psalm

100 vers 3 en 4 zingen. Ds. Van Nie richtte zijn welkomstwoord allereerst

tot de nazaten van de oude Amsterdamse patriciërs, omdat zij

het geweest zijn, die de kerk te 's-Graveland hebben gesticht. De

predikant haalde hierbij aan, dat de kerk destijds f 6.000,— gekost

heeft.

Ds. Van Nie vond het bijzonder jammer, dat één van deze nazaten,

de heer Van Dedel, wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. De heer

Van Dedel heeft namelijk juridisch er veel toe bijgedragen, dat de

Ned. Herv. kerk ter plaatse los is komen te staan van de „Polder",

welke het grootste gedeelte van de driehonderd jaar het heft in

handen heeft gehad. In dit verband, vertelde ds. Van Nie, dat hij de

eerste predikant te 's-Graveland is geweest, die alleen maar met de

kerkvoogdij te maken heeft gehad.

Voorzag de oude

dominee Lobé de

„samenvoeging

• ,,n

r

De hoofdingelanden van de „Polder"

heette de dominee tevens welkom. Hij

was verheugd dat door de bemoeienissen

van de „Polder" er nooit iets aan

het kerkgebouw is veranderd. Het gebouw

is tot heden in dezelfde staat

gebleven.

Als derde verwelkomde hij wnd.-burgemeester

mr. J. C. Blihrmarm en zijn

echtgenote. Een woord van dank werd

gesproken tot de milde gevers die het

organiseren van deze avond mogelijk

hadden gemaakt. Waarschijnlijk zal er

wat overblijven en dat zal de kerkvoogdij

ter hand gesteld worden.

Als laatste sprak ds. v. Nie een

woord van welkom tot de broeders van

de gemeente Ankeveen en Kortenhoef

en de afgevaardigden van het moderamen

van de classis Hilversum. Ds. Van

Nie besloot met het voorlezen van de

namen van de predikanten, die in

's-Graveland hebben gestaan; het waren

er 27.

Ds. Leliveld voerde namens de classis

Hilversum het woord en bracht zijn

gelukwensen over ook namens de gemeenten

Ankeveen en Kortenhoef. Namens

deze gemeenten waren ds. G.

Jansma en ds. v. Hunnik aanwezig.

, Burgemeester Bührmann sprak na-

ten", aldus de burgemeester, „want

men moet om een boom te rooien vergunning

hebben zowel van de gemeente

als van de „Polder".

Nieuwe kuseens en

avondmaalstafel

Hierna werd het podium betreden

door mevrouw Teeuw en mevrouw Van

Gammeren. Deze beide dames, de eer-

' ste modern gekleed en de ander in een

kostuum van 1756, hielden een samenspraak

en boden tenslotte namens de

vrouwenvereniging „Ora et Labora"

nieuwe donkergroene velours kussens

aan voor de banken van de kerkvoogdij.

Ook boden zij een 200-jarige oude tafel

aan, welke deskundig is gerestaureerd.

Deze tafel zal een plaats krijgen bij de

preekstoel en dienen voor voor de viering

van het H. Avondmaal.

De klok werd ;z00 jaar

teruggezet

De heer A. F. Verheule hield hierna

een inleiding over de . gereconstrueerde

heer Verheule, die vicaris is te Amsteram

maar in 's-Graveland woonachtig

is, is de geestelijke vader van deze

reconstructie.

Na de woorden: „Laat nu de 20ste

eeuw maar plaats maken voor de 18e

eeuw," kwamen statige figuren het podium

op en waande men zich in de 18e

eeuw. Nadat ds. Lobé (H. Loohuizen)

had, geïnformeerd naar de gezondheid

van broeder Kroon (P. v. Splunter) en

naar de toestand in de gezinnen van

de anderen, ging hij over tot het zake-

Het eerste vraagstuk betrof de bewoners

aan de andere zijde van de

's'-Gravelandse Vaart (Kortenhoefse

Rade). Ds. Loipe deerde mede, dat deze

bewoners zowel burgerlijk als kerkelijk

onder Kortenhoef horen en dat hij wegens

zijn minder goede gezondheid deze

mensen niet meer kon bedienen. Kortenhoef

daarentegen wilde deze mensen

niet accepteren en nam geen genoegen

met de overgezonden „attestatiën", Hij

had erin toegestemd, dat een delegatie

van Kortenhoef de vergadering bezocht

teneinde een oplossing te vinden. Dit

lokte Willem van Brink (B. Zaal) uit

te zeggen „Het zal niet wat worden

want die Boender is een ongemakkelijk

heer."

Hoewel op de achtegrond de Kortenhoever

s reeds wachtten werden eerst

de eigen zaken afgehandeld. De linnenverkopster

Anna de Leeuw (mevrouw

Roozendaal) had klachten over de linnenleverantie

aan de armen, omdat

Swaantje Smallenburg uit Vreeland de

helft leverde.

Na deze scène kwamen de „armenkinderen"

Grietje Suiderhuis (Hansje

Houthof) en Jan Rietgeld (Pieter v. d.

Broeck) voor het voetlicht. Dit was

nodig om te zien of de diakonale hulp

voor het bezoeken van de school goed

besteed was. De kideren zelden vlot

hun „a, b, c" op en met een geschenkje

en een nieuwe toezegging voor drie

maanden „schoolgang" verdwenen zij

weer.

Lustig dampend

Koster Willem van Wijk (Gijs Wijt)

diende vervolgens de koffie op en er

werd lustig gedampt uit de lange stenen

pijpen. Nu kwamen de Kortenhoevers

aan bod. Meindert Snel (J. v. d.

IPloeg) en Joost Boender (W. Haf-

' kamp) trachtten alle 's-Gravelandse

l

voorstellen te omzeilen en wezen alles

'van de hand. Het bleek een strijd te

,worden, waarbij Kortenhoef geen draad

toegaf, 's-Graveland moest de Rade behouden,

zeiden zij.

Opmerkelijk was dat ds. Jacobus

Verwoerd (J. v. 't Klooster) geen mond

opendeed: waarschijnlijk zag hij de billijkheid

van 's-Graveland wel in. Het

commentaar dat hij gaf was: „Heren,

wij hebben niets anders in commissie."

's-Graveland hield zich aan zijn

standpunt, waarmee de de Kortenhoefse

Rade de dupe werden,

Profetische dominee

Na het vertrek van de Kortenhoevers

bleef de kerkeraad nog even napraten:

ds. Lobé was van oordeel, dat de zaak

pas opgelost wordt, als de gemeente

Kortenhoef en 's-Graveland één gemel.nte

zullen gaan vormen. Rijmering

(K. Teeuw) dacht, dat dit wel nooit

zou gebeuren, maar ds. Lobé was optimistisch

en besloot met ,,Men kan

nooit weten, broeders."

Met deze kerkeraadsvergadering

waande men zich in 1758, terneer door

het prachtige kaarsenlicht. Het spel

werd opgevoerd onder de bekwame

regie van de hoorspel-actrice Nel Snel.

De noe niet genoemde Pieter de Haan

(J. v, d. Broek) vervulde ook prima

zijn rol. Het grimeren speelde bij deze

opvoering een grote rol en de heer

Griffioen met twee Amsterdamse collega's

legden hiermee eer in.

Ds. Van Nie dankte alle medewerkers

aan ditb ijzonder geslaagde feest,

waarna werd besloten met zang. .


n de Ned. Hervormde kerk te 's-Graveland werd dinsdagavond

een gemeenteavond georganiseerd in verband met het

3nn-jar1g bestaan van deze kerk. Zeven juli van dit jaar was het

3 jaar geleden, dat deze kerk hi gebrnik .werd genomen. Alle

Larsen van de kaarsenkroon ''brandden, • er waren talrijke

bloemstukken en het geheel maakte een Zeer feestelijke indruk.

- s. Van -Nie, Ned. Herv. predikant te 's-Graveland heette in zijn toes

aak de afstammelingen van de oude families, die deze kerk gebouwd

r ,ben. van harte welkom, evenals burgemeester Biihrman en vertegenwoordigers

van de Ned. Herv. Kerk Van Ankeveen, Kortenhoef en Hilver-

SUITi.

)aarna vertelde ds. Van Nie iets over de geschiedenis van deze kerk, die

1 1658 gebouwd werd door rijke Amsterdamse kooplieden. Zij kochten van

c— uitgestrekte grafelijke domeinen grond en namen de verplichting op zich

deze woeste stukken binnen 25 jaar te ontginr-.." 7^

2

Ds. Lobé, in die tijd predikant

van 's-Graveland, was In vergadering

met zijn ouderlingen en diakenen

bijeen. Anne de Leeuw (linnenverkoopster

aan de kerk)

kwam zich bij het kerkbestuur beklagen

over de geringe verdiensten

die zij genoot bij de verkoop aan de

kerk van rokken en hemden voor

de armen van de kerk.

, Na oplossing van deze kwestie kwamen

er twee armenkinderen binnen,

die, omdat zij op kosten van de diakonie

mochten studeren, iedere drie

maanden moesten vertellen, wat zij

op school geleerd hadden. Bleek, dat

de kinderen niet voldoende opgestoken

hadden op school. dan werd deze

hulp stopgezet.

Aan het slot kwamen ds. Verwoerd

en de ouderlingen van de kerk van

Kortenhoef, waarmee onderhandeld

moest worden over enige leden van

de kerk, die in de gemeente Kortenhoef

woonden en door de kerk van

's-Graveland verzorgd werden. De

's-Gravelandse kerkeraad wenste

hierin verandering te brengen en

deze mensen over te dragen aan de

kerk van Kortenhoef. De kerkeraad

van Kortenhoef voelde hier niets voor

en men kon niet tot overeenstemming

komen.

Ten slotte werden de Kortenhoe-

fers verplicht deze mensen over te

nemen, maar een oplossing van het

geschil was dit toch niet, volgens ds.

Lobé. Deze zou pas komen als Kor-

tenhoef en 's-Graveland één gemeente

werden. Dat zou wel nooit

gebeuren, aldus ds. Lobé.

Velen namen van 's-Gravr:

landers kwamen in dit stukje

voor. Door de vrouwenvereni-

G

ging van 's-Graveland werd de

Ned. Hervormde kerk een oude

nangoortafel aangeboden. Een

bijzonder aardige avond, waar

men zich even verplaatst kon

wanen in de tijd van honderd

jaar geleden.

4(°

• C\P)- • eic,\:)P,05

o •


\OSIC

0°111'1‘)

012) 111/4)

1

Men neemt. aan dat twee- '

honderd jaar geleden de do-

,' minee van 's-Grave/and met

1 (ree ouderlingen en twee dia-

"; ken (links op de foto) met de

5

dominee uit Kortenhoef en een

: onderling en een diaken uit

' Kortenhoef, ze , hun kerkeraadsvergadering

hielden. Een

der diakenen, die broodbakker

was, had in een mandje krentenbollen

meegebracht en een

ander had voor een tonnetje

tabak gezorgd.

Deze heren brachten een bedrag

bijeen van ƒ 6000.— en voor dit geld

werd 300 jaar geleden deze kerk gebouwd

door bouwmeester Stalpard.

Zo. werd de kerk van 's-Graveland

een kerk van de heren en bleef het '

tot voor kort. Daardoor bestond er

altijd een bijzondere band tussen de

Ned. Herv. Kerk en de ingelanden

van de polder. De heren moesten

zorgen voor de kosten van de kerk en

zo hadden de predikant en het kerkbestuur

daar weinig zeggenschap in

veranderingen aan de kerk.

Zo is deze kerk tot op heden bijna

onveranderd gebleven. Na een lange

juridische kwestie kwam daar verandering

in: nu moeten de lidmaten

van de 's-Gravelandse kerk kerkbelasting

betalen.

De eerste dienst in deze kerk

werd gehouden door dr. Menno

Johannes van Amsterdam, die een

preek van twee uur hield, met des

middags weer een preek van twee

uur door ds. Van Zanten uit Huizen.

Na de pauze werd er een spel opgevoerd,

een reconstructie van een kerkeraadsvergadering

uit 1850, die door !

de heer A. P. Verheul was samengesteld

uit oude notulen van die tijd. I

Regiseuse was Nel Snel. Alle rollen i

werden door 's-Gravelanders gespeeld.

De spelers waren gekleed in

oude kostuums uit deze tijd, er werd

met verif, rr; ,te-,hrevrn en uit langeIlUITATIE KERKERAADSVERGADERING UIT 1758

P

300-jar. bestaan van

Herv. Kerk herdacht

j 'S-GRAVELAND — De velen, die

gisteravond naar het hervormde kerkje

van 's-Graveland gekomen waren om

het 300-jarig bestaan van dit gebouw

te vieren, waren getuige van een in

1758 gehouden kerkeraadsvergadering.

Voor deze gelegenheid was nl. een

getrouwe reconstructie geschreven van

een vergadering van 's-Gravelandse

ambtsdragers uit dat jaar. Onder leiding

van de hoorspelactrice Nel Snel

was een vlotte en historisch verantwoorde

dialoog ingestudeerd.

Dat de namen van de 's-Gravelanders

nog niet veel veranderd zijn in

de loop der eeuwen, bleek in dit

stukje. Ook toen waren er al „Rijmerinks"

en „De Haans". Op een kerkeraadsvergadering

ging het in de 18e

eeuw heel anders toe dan thans. Ieder,

die een aangelegenheid met de ambtsdragers

te verhandelen had, verscheen

ter vergadering.

Zo kwam gisteravond Anna de

Leeuw, een linnenverkoopster (mevr.

Loohuizen-Roozendaal) haar ontevredenheid

over de diaconale leveranties

uitspreken. De diakenen, De Haan (hr.

J. v. d. Broek) en Rijmerink (hr. K.

Teeuw) lieten zich echter niet door

haar overbluffen en Anna keerde

onverrichterzake huiswaarts.

Twee „armenkinderen", wier school-,

geld door de diakonie betaald werd,

Grietje Suiderhuis (Hans Houthoff) en ,

Jan Reetgeld (Jan v. d. Broeck), kwamen

laten zien dat ze op de school'

goed hun best deden.

Ruzie

Ten slotte werd nog een ruzie met

de gemeente van Kortenhoef uitge-;

vochten over de vraag of de „Korten-'

hoefse Rade" (thans Koninginneweg)

al dan niet onder opzicht van de

gemeente van 's-Graveland hoorde te

staan. Ds. Verwoerd (J. C. v. d.

Klooster) verscheen daartoe met zijn

twee ouderlingen (de heren Hafkamp

en J. v. d. Ploeg). In een vinnige dia-

loog met hun 's-Gravelandse arnbts.

broeders (de heren B. A. C. Zaal er

P. J. v. Splunter) trachtten zij hur

gelijk te bewijzen.

Ds. Lobé (hr. H. Loohuizen) besloo•

het stuk met de profetische woorden

dat het geschil met Kortenhoef we

niet eerder zou wor4en opgelost voordat

Kortenhoef en 's-Graveland éér

gemeente zouden vormen.

De rol van de koster werd door d(

heer M. J. Gijsweit gespeeld.

De avond werd geopend door ds

Van Nie, die in een toespraak d<

predikanten, welke de gemeente in dit

drie eeuwen hadden gediend, herdacht

De Hervormde Vrouwenverenigim

„Ora et Labora" bood een avondmaals•

tafel aan. Deze tafel past geheel ir

de stijl van de kerk. Het is nl. eer

antieke „oortafel", zoals die vroege:

in de bedlendenvertrekken van d<

herenhuizen gebruikt werd. De dame,

Teeuw en Van Gammeren boden na

mens de vrouwenvereniging nog do

nieuwe kussens aan, die reeds groten.

deels de kerkbanken sieren.

Ds. Lelyveld feliciteerde namens do

classis Hilversum en burgemeeste

Bührmann deed dit namens de burger

lijke gemeente.


. . . . .

. _

• - "Julileumvienng


Kerkeraad als in

e9

1758 bijeji

frote 01 1.$4 4. • 0.44

's-GRAVELAND. De viering van

het 300-jarig bestaan van het kerkgebouw

der Nederlandse Hervormde kerk

te 's-Graveland heeft in een boeiende

, reconstructie van een kerkernadsverga-

'dering van 200 jaar geleden een wel

zeer geslaagd hoogtepunt gekregen. Onder

leiding van hoorspelactrice Nel Snel

hadden enkele gemeenteleden zich gezet

aan het ten tonele voeren van een vergadering,

zoals die zich 200. jaar geleden

I zou hebben kunnen afspelen.

Het spel, dat qua entourage en aankleding

een bijzonder verzorgde indruk

maakte, bracht omstandigheden en men-

'sen — zoals die het 's-Graveland van

.toen uitmaakten — naar voren: er was

een dame, die kwam klagen over de lakenleveranties,

die aan „iemand uit een

andere gemeente werden gegund", twee

larmenkinderen kwamen proeve van bekwaamheid

afleggen verkregen door

studie op een — door de diaconie betaalde

— school en als hoogtepunt was

daar een strijdvraag tussen de kerkeraden

Van 's-Graveland en Kortenhoef,

waar,nu eigenlijk de bewoners van de

Kortenhoefse Rade kerkelijk onder ressorteerden.

In dit verband werden de toenmalige

predikant, ds. Lobé, de volgende woorden

in de mond gelegd: „Mannen broeders,

deze vraag zal niet eerder opgelost

kunnen worden of 's-Graveland en

Kortenhoef zullen één moeten zijn". „Dat

zal nooit gebeuren", voegde een der kerkeraadsleden

hem toe.

De mise-en-scène was zeer verzorgd.

Het officiële gedeelte van de avond

werd geleid door de plaatselijke predikant,

ds. A. J. van Nie. Verder waren

predikanten uit de omtrek aanwezig,

alsmede de hoofdingelanden van de

I, polder.

, Hierna werden — op een originele manier

— door twee dames, gekleed anno

1758 en 1958 — geschenken waaronder

kussens voor de banken der kerkvoogdij

en een antieke avondmaalstafel, overhandigd.


g.ij;rmseiami 9

Eerste prijs voor

Vlaamse Reus

'a-GRAVELAND — Op de te Kortenhoef

gehouden jong dierendag van

de- Kortenhoefse Konijnenfokvereniging 1

behaalde onze plaatsgenoot M. v. Rijn

I een le prijs met de vermelding van het

i

mooiste ingezonden dier.

Hij had ingeschreven met een Witte

Vlaamse Reus ( vcedster ). »


■ , ,.. 1 , a .1 1: , , ; ,. i.. n . j• .' :::' :-:, ,','• ,' ','"",','

" » t ?~ li''-) 1

II • • ...,,t'1,),,.., -!,( ' .4.‘o, 1.1" ? - j ''. — 1 ..,:r .::. ■'.5.2... • .,.

B ijna lw ecreeuweni-geleden

vierden Duitse turfstekers

voor, het eerst kermis

ANKEVEEN — Gisteravond maakte

het kermiscomité het programma voor

volgende week bekend. Op dinsdag 7

oktober is er prijsbiljarten in het Wapen

van 4nkeveen en op donderdag 9

oktober in 't Centrum.

De kermis draait op vrijdag 10 en

zaterdag 11 oktober. Zoals men weet

wordt de kermis gehouden op het terrein

ten zuiden van de r.-k. kerk.

Op het terrein zullen dit jaar te

vinden zijn een zweefmolen en een

draaimolen, ballen- en zaagselsport,

wijzerspel en niet te vergeten de kop

van Jut. Tevens zijn er diverse veranaperingskramen.

Met deze kermis

zal een nieuwe periode worden Ingeluid.

De kermis is volgens overlevering

ontstaan in 1769. In die tijd kwamen

Duitse turfatekersr polder van Ankeveen

ontvenen."'". De e arbeiders zochten

na hun z-war,....arryeid ontspanning en

vonden die in de sáfé's. De eerste „kern-lissen"

bestonden dan ook hoofdzakelijk

uit dansen. :

Zo op de helft. van de 19e eeuw werd

liet anders en verschenen de eerste'

!kramen, waar men met petroleumlampen

werkte. Luc. Visser kwam met ,

zijn koekkraam en het rad van avontuur,

terwijl ook Hein Kasterman zijn

koekehakkersartikelen aanprees.

In die tijd was de vreugde 't grootst

bij de schooljeugd, want zij hielpen op

hun manier de kramen opbouwen en

zagen de kermis met lede ogen vertrek-

ken. Vooral het koekhappen was toen

een grote attractie.

De grote reorganisator van de Anke-

, veense kermis is Willem de Bree ge-

!weest. De Bree was kastelein, boer,

bakker en ook nog wethouder. In zijn

tuin stond de zweefmolen, op het terrein

voor de Hervormde kerk de vele

andere attracties. Door het hele dorp

stonden gezellige kraampjes.

Dit kertnisvieren geschiedde van de

eerste dinsdag in oktober tot en met

de eerste daaropvolgende zondag. Pas

op 27 maart 1925 viel de zondag af en

sedertdien is het aantal dagen steeds.

minder geworden. Gedurende de tweede '

wereldoorlog was er geen kermis. In

1916 kwam de kermis weer te voorschijn.

B. en W. namen toen het besluit dit

alleen te doen op de eerste vrijdag en

zaterdag in oktober. In verband met

het in 1951 gehouden muziekconcours

wilde men de kermis een jaar overslaan.

Een handtekeningenactie van

vele inwoners maakte dit besluit echter

ongedaan.

Week vershoven

De kermis is vanaf 1954 vanwege

Leidens ontzet verschoven naar de

tweede week in oktober. De laatste 25

jaar had de kermisviering plaats bij!

het Centrum en werd georganiseerdi

door de (inmiddels vertrokken) heer A. ,

v. Vliet.

Door affiches en andere mogelijkheden

maakt het kermiscomité bekend

dat men niet van plan is de kermis te

laten afzakken. Wanneer in 1960 de

kermis 200 jaar bestaat, zal alles worden

gedaan om dit historisch feit met

en grootae .1grrsiis te vieren.


'-Craelarid

Bromfiettseursus zal -

N-ob-ende week

begin ' nen ,

's-GRAVELAND — De reeds door de

Vereniging van Veilig Verkeer aangekondigde

bromfietscursus zal donderdag

9 oktober aanvangen om 8 uur

's avonds in het St.-Lambertushuis aan

de Kerklaan te Kortenhoef.

Het is thans definitief dat de opperwachtmeester

der Rijkspolitie G. F. v.

d. Berg het theoretische gedeelte zal

verzorgen en de heer T", Heijer het

technische.

Op deze eerste avond kan men zich

nog opgeven voor de cursus, die plm.

3 maanden zal duren.

Na het behalen van het diploma worden

de geslaagden Ir de gelegenheid gesteld

een reactietest te ondergaan,

/0- M,5'


Kortenhoel

-

L KM/ opende .feizoen met .

. . jaarvergadering

KORTENHOEF — Deze week heeft

!de K.A.V. ,. afd. 's-Graveland—Kortenhoef

ter opening van het winterprogramma

haar jaarvergadering • gehouden.

De voorzitster mevr. De Groot was

verheugd over de grote opkomst, wat

volgens haar wel een bewijs is dat er

belangstelling is voor het werk van de

K.A.V. In parochieel verband. Spr.

hoopte dat het Yezoek aan de ontwikkelingsavonden

van deze winter even

groot zal zijn. Uit het verslag 'van de

penningmeesteresse bleek dat er een

saldo was van ƒ30.—. Er werd besloten

deel te nemen aan een vormingscursus

In het K.A.B..-gebouW te Hilversum.. ;,.,

aarderend !woord van de ,

ieestelrjk • adviseur, pastoor A. , C.

Oomes, sloot de voorzitster deze ver- .

gadering.


Te hard het paleis

voorbijgereden

KORTENHOEF — Voor het Amersfoortse

kantongerecht verscheen gisteren

een garagehouder uit Kortenhoef,

die voor paleis Soestdijk de maximumsnelheid

had overtreden. Verdachte vond

het blijkbaar niet zo'n ernstig feit, want

na het voorlezen van de tenlastelegging

was zijn reactie „Wat een kwajongen

hè?" De als altijd slagvaardige

kantonrechter, mr. Vonkenberg, had

zijn antwoord direct klaar: , Dat oordeel

laat Ik graag aan uzelf over!"

Daarna betrachtte de garagehouder de

nodige ernst en verklaarde dat de auto

waarin hij reed nu niet bepaald In een

voortreffelijke conditie verkeerde. Hij

was bevreesd geweest, dat „het kreng"

zou stoppen juist voor het paleis en dan

zou hij het stopverbod hebben overtreden.

Overigens beweerde hij niet zo

erg hard te hebben gereden, want hij

werd nog ingehaald door een Franse

wagen. Over de wijze, waarop hij door

de politie gedwongen werd te stoppen,

was hij helemaal niet te spreken. „Ze

sneden me gewoon de pas af, ik ben

toch geen kwajongen!" En direct reageerden

de officier van justitie en de

, kantonrechter: „U hebt straks opgemerkt

dat u wel een kwajongen was..."

Verdachte beweerde toen, dat hij het

niet zo had bedoeld. Hij zei maar wat.

In de loop van de ochtend had hij al

' enkele zaken als getuige gevolgd. Daarbij

had hij zoveel smoesjes aangehoord.

„Dat u dacht: nu is het mijn beurt,"

' veronderstelde mr. Von kenberg.

De garagehouder ging door met zijn

verweer, waarin hij meende te moeten

opmerken, dat hij lessen in veilig verkeer

gaf. Weer een gelegenheid voor

de kantonrechter om te repliceren: „Dat

doen er meer, desnoods dronken achter

het stuur." De man uit Kortenhoef deed

er tenslotte het zwijgen toe. Hij kon

huiswaarts keren met de wetenschap de

Staat der Nederlanden f 25 schuldig te

zijn, eventueel te vervangen door vijf

dagen „brommen"

- .


Vier jubilarissen hij

een stioomwasserij

1 's-GRAVELAND — Gis' •ravond werden

vier personeelsleden van de Stoomwasserij

, Aan 't Vlot", die in de loop

van het jaar hun jubileum vierden, in de

záal van Van 't Klooster gehuldigd.

Mej. C. v, Esch was dit jaar 25 jaar

aan het bedrijf verbonden, terwijl mevrouw

Windt-de Boer en de heren B.

Vos en G. Slappendel hun 121/2-jarig

jubileum vierden. De directie had voor

deze jubilea een feestavond georganiseerd,

De directeur, J. Hafkamp, bood

aan de jubilerenden namens de Bond

van Wasindustriëlen een getuigschrift

aan. Namens het personeel, dat voltal- 1

lig aanwezig was bood J. Simmerrnan 1

zijn gelukwensen aan en overhandigde

geschenken. Het geschenk van het bedrijf

ontvingen zij al eerder op de jubileum-datum.

Met een muziekje en het

optreden van de amateur-goochelaar v.

Wageningen uit Bussum verbleef het

gezelschap gezellig bij elkaar.

2 ..... -


Heden nam de Here tot

Zich, geheel onverwachts

onze innig geliefde zorgzame

man, vader, behuwd-

en grootvader

Johannes van Rijn

in de ouderdom van ruim

59 jaar.

Hilversum:

R. van Rijn-Knecht

Baarn:

C. Vrugte-van Rijn

A. J. Vrugte

Amsterdam:

H. A. Kist-van Rijn

H. P. Kist

Jonette

Linda

Hilversum:

R. Hovius-van Rijn

W. Hovius

Hilversum, 4 okt. 1958

Stationsstraat 10

Geen bloemen

De begrafenis zal plaatshebben

woensdag 8 okt.

a.s., om 1 uur op de

Noorderbegraafplaats te

Hilversum. Vertrek 12.45

, uur van het sterfhuis.

10•11~

Met oprechte deelneming

geef ik hiermede kennis

van het plotseling verscheiden

van mijn zeer

gewaardeerde medewerker

en trouwe vriend

de heer

Johannes van Rijn

Fa. P. C. Lasonder

en Co.

A. J. de Jong.

Hilversum, 4 okt. 1958

Stationsstraat 10

Heden nam de Heere tot E

Zich, geheel onverwachts

onze geliefde broeder,

zwager en oom

Johannes van Rijn

in de ouderdom van ruim

59 jaar.

Uit aller naam:

J. van Rijn

's-Graveland, 4 okt. 1958

Zuideinde 428

De kerkeraad van wijkgemeente B van de Herv.

Gemeente Hilversum geeft met diep leedwezen

kennis van het plotseling overlijden van haar

scriba, de heer

J. VAN RIJN

Met grote dankbaarheid gedenken wij het vele,

dat de overledene als ouderling, scriba en beheerder

verjaarsdagsfonds in het belang van de

gemeente heeft gedaan.

Namens de kerkeraad:

Ds. E. E. de Looze, praeses

G. Beukers, sub-scriba

Hilversum, 4 oktober 1958


Korienhoef 1/-1 - 5- C7

Te hard gereden

KORTENHOEF — Door de Rijkspolitie

van de groep Kortenhoef werden in

de gemeenten 's-Graveland, Kortenhoef,

Ankeveen en Nederhorst den Berg in

de afgelopen maand 8 automobilisten, 2

motorrijwielbestuurders en 3 bromfietsers

verbaliseerd wegens het overtreden

van de maximum snelheid,


EHBO-diploma aan

14 leden' . iiitlie-ilirt

's-GRAVELAND. — -Ten huize van

dr, C. Ruijs werden de EHBO-doploma's

aan de leden, die deze zomer met goed

gevolg hun examen aflegden, uitgereikt.

Voorzitter, de heer A. J. v. Klaveren.

wees de nieuwe leden op de noodzaak

van de EHBO-er. Hierna was het woord

aan dr. Ruijs, die de eenheidsdiploma's

uitreikte. Hiermede was het officiële

gedeelte ten einde en werd de verdere

avond gezellig doorgebracht. De nestor

van de vereniging, de heer Windsma,

bleek een goed voordrachtskunstenaar

te zijn, Voorzitter Van Klaveren en het

duo Van Klaveren gaven hun aandeel in

de vorm van zang en muziek. Mevr.

Rijntjes leidde met assistentie van haar

zoon een spelletje her'sengyrnnastiek.

Zuster Haveman droeg een gedicht voor.

Namens de gediplomeerde leden bood

de heer J. Bestebroer dr, en mevr. Ruijs

en zuster Haveman 'geschenken aan als '

waardering voor het vele . Werk dat zij

voor deze cursus gedaan • hebben. Deze

Intieme- feestavond , Van de .- thans • 38

leden tellende verrilging ,was bijzonder

keslgagcl,.• Weer.,r 14.' ,Yrreutve

EHBO-schilden bijkornen aan -de 'huizen

• van de nieuwe - gediplomeerde EHBO-ers.••


JeucYdeentrale niet

forum over Zaaier

,Jongeren spactrden voor dominee

een projector bijeen

's-GRAVELAND — In de zalen van

de Geref. kerk heeft de feestelijke openino.

plaats gehad van de Gereformeerde

b Jeugdcentrale. Ds. A. Wiersinga

ging voor met gebed en het zingen van

psalm 150 : 1 en gezang 23 : 1.

Interessant was de hierop volgende

discussie over de gelijkenis van de

Zaaier waarvoor een forum onder voor-

, zitterschap van da. Wiersinga was samengesteld.

Het hierna opgevoerde

lekenspel „Totdat de oogst komt" van

Wim Gispen naar het motief van Lucas

8 : 4-15 was zeer toepasselijk op het

forum-onderwerp van de Zaaier. De onderwijzeres

Gerde Voorman (mej. M.

Snapper) verricht als onderwijzeres op

1

een christelijke school belangrijk evangelisatiewerk.

Het ene deel van het

zaad viel op een rotsbodetn en verdorf

de, het andere kwam tussen doornen

i en verstikte maar het zaad op goede

:aarde bracht honderdvoudige vrucht

op. Dit kwam in het lekenspel goed tot

uiting. De leiding was in handen van

de heer J. van Ee. De regisseur ontving

als waardering een geschenk, terwijl

mevrouw v. Ee bloemen werden

aangeboden.

Namens de jeugdverenigingen bood

S. Pelsma ter gelegenheid van de verbouwing

van de kerk ds. Wiersinga een

dia-projector aan als vertegenwoordiger

van de gemeente.

Om tot de aanschaf van dit apparaat

te komen, was heel wat werk verzet.

De jongeren deden „een heitje voor een

karweitje", terwijl de oudere jeugd

naast karweitjes, zelfs het roken staakte

en gedelten van het loon afstonden.

De jongensclub Jongenstrouw verdiende

met de uitbeelding van het

spreekwoord: Die aan de weg timmert,

heeft veel bekijks. een le prijs. In de

zaal moest men raden welk spreekwoord

uitgebeeld werd.

Verder werkte aan deze avond mede

Miepie Wallenburg en Marleentje

Smallenhurg met de voordracht „Beleefdheid";

enige meisjes van 14-16

jaar met een humoristische negerdans

en „The musical friends"-band, gevormd

uit leden van de jeugdverenigingen.

Vocale medewerking verleende

mej. M. Snapper. C.? – /- — ) : : .7'7


Sloot voor Ger. kerk

ordt „overkluisd"

's-GRAVELAND — Bij de aankoop

van de berm voor het kerkgebouw van

de Gereformeerde kerk is bedongen, dat

oe kosten van het onderhoud van de

noksloot en de verbindingen daarover

met de kerk en pastorie voor de helft

gedragen dienen te worden door de

gemeente.

Nu de kerkeraad een gedeelte van de

sloot wil dempen teneinde een betere

toegangsweg te krijgen, deelt 't college

van B. en W. de raad mede, dat demping

door de hoge kosten niet uitvoerbaar

kan worden geacht.

De technische dienst heeft evenwel op

verzoek van B. en W. een minder kostbaar

plan ontworpen. Hierbij worden de

weerszijden van de brug over een lengte

van zeven meter overkluisd door het

plaatsen van wanden van betonpalen

met tussenliggende planken, waarover

een deksloof gestort wordt. De totale

kosten hiervan bedragen f 3.670,— Een

krediet voor vijftig procent wordt nu

aangevraagd. -1— -- 1


D. J. v. Vredendaal 40 jaar

op landgoed Boekestein

Al Altijd in de tuin land.

gewerkt

• • 1 •

• koptelefoon naar de stem van Enge-

's-GRAVELAND — 22 oktober zal

het 40 jaar geleden zijn dat de toen

23-jarige D. J. v. Vredendaal in dienst

kwam op de buitenplaats „Boekestein"

De eerste familie waar v. Vredendaal

werkzaam was, was de Pam. Hartsen.

Dit duurde maar kort want in 1921

kwam c'e eigenaar van de buitenplaats

Jhr. 3. A. Wiel!, zelf op Boekestein

wonen. Bij deze familie heeft de jubilaris

dan ook het grootste gedeelte van

de 40 jaar doorgebracht. Zijn taak bestond

voornamelijk in het onderhoud

van de tuinen die de villa omringden.

Ook kon men hem zaterdagsavonds dikwijls

bezig zien met het wassen van de

auto's, soms tot 's nachts over 12 uur.

In die tijd moest hij om de 14 dagen

op zondag zorgen voor het , vee" van

de buitenplaats: het voeren vim de kippen,

konijnen en de fretten.

In 1945 kwam Jhr, Wielt te overlijden

en In 1947 zijn echtgenote, nog

werd de band niet verbroken, want de

dochter van Jhr. Reel!, mevr. Hooft-

Graafland-R5ell nam haar Intrek op

Boekestein. Maar in 1949 nam de familie

Mien afscheid van Boekestein.

Sinds 1950 zit op de buitenplaats Philips

R.oxane. Ook jubilaris Vredendaal

moest met de tijd mee en werd werkzaam

op de proeftuin. Hier worden allerlei

proeven genomen met bespuitingen

e.d. Vredendaal heeft in zijn ambtsperiode

4 tuinbazen meegemaakt, t.w.

J. v. d. Bovenkamp, D. Kooij, D. Rijnsburger

en de huidige bedrijfsleider van

de proeftuin de heer J. v. Gammeren.

De jubilaris Is een liefhebber van

knutselen, vooral op radiogebied. Gedurende

de oorlogsjaren had hij dan ook

een toestelletje onder de vloer van zijn

huisje aangebracht en luisterde met een

Op 22 oktober zal de 63-jarige ongetwijfeld

nog wel eens terugdenken aan

we t hij op Boekestein meegemaakt

heeft.


Insfrumenfen in de „motteballen"

Fanfare Vriendschapskring

komt longen te kort

Fusie niet BMOL wordt niet

ANKE VEEN Ankeveen, een rustig dorpje

_net een volkomen eigen sfeer en rustiek karakter,

worstelt met een probleem. Waar de schroeiende

adem van het wereldgebeuren het dorpse leven

nauwelijks weet te beroeren, is het fanfarekorps

De Vriendschapskring, wier glimmend gepoetste

instrumenten bij gebrek aan voldoende muzikanten

in de „motteballen" zijn gelegd, er in geslaagd,

middelpunt van discussie te zijn. Maar

discussies in mineur.

Wie zullen straks de op-

geborgen instrumenten

bespelen?

Jeugd kan redding

brengen

Vroeger tetterde en

schetterde De Vriend-

• schapskring op gepaste

— en zo nodig op geim-

• proviseerde hoogtijdagen

— er lustig op los. De

muzikanten bliezen hun

marsen en walsen weg

als vogels vrij in de

lucht. De Vriendschaps-

• kring was een kleurrijk

patroon in het dorpse leven

van Ankeveen; door

de jaren is zij een begrip

geworden. Even

vertrouwd met de landschappelijke

stoffering

als de koeien in het weiland

en de grappige

draai- en ophaalbruggetjes

aan de dorpse wegen.

Maar nu is dat anders

geworden. Nadrukkelijk

heeft „ome Piet" (Taling),

actief voorzitter

en een der oudste leden

van de fanfare de waard

van het Wapen van Ank-eveen

medegedeeld, dat

er op de zolder maar

wat. ruimte moest. Werden

.vrijgemaakt voor de

instrumenten. Het zal

hem zeker niet gemakkelijk

afgegaan zijn afscheid

te nemen van de

bugels, de grote trom en

de andere koperen •instrumenten,

die j- -en

lang in zijn leven en in

dat van Ankeveen zo'n

belangrijke rol hebben

gespeeld. Vooral niet, indien

men bedenkt, dat de

68-jarlE.,e oude baas van

1907 af de fanfare onverdroten

heeft gediend

en tot voer kort nog —

ondanks het klimmen

der jaren — met zijn instrument,

een struise bariton,

een behoorlijk partijtje

meeblies.

Indrukwekkende

prijzenkast

De heer Taling kan er

niet genoeg van krijgen

de historie van De

Vriendschapskring uit

de doeken te doen en

daarbij de glorie van de

inhoud van een enorme

prijzenkast aan medailles,

trofeeën en lauwertakken

bloemrijk te onthullen.

In Ieder geval is

wel duidelijk geworden,

dat de Ankeveense longen

tot artistiek ge- •

waardeerde prestaties

in staat waren. ' Daar

getuigt de volumineuze


prijzenkast van!

De geschiedenis gaat

dan terug naar 1 september

1906, toen De

Vriendschapskring in alle

enthousiasme, waarover

men maar beschikken

kon, werd opgericht

Toen waren de leden het

er over eens, dat een

• beetje „meziek" in het

dorp wel te gebruiken

was. Menige Ankeveense

moeder of verloofde

werd met zorg vervuld

wanneer haar man of

jongen zich aan Euterpe

ging wijden; want dat

betekende elke avond repetitie,

een bevordering

van de uithuizigheid, en

thuis ent heleboel lawaai,

Vooral wanneer de

partituur voor de grote

trom bestemd was. Maar

bet is allemaal best gegaan.

De geschiedenis

wist in ieder geval niet

te vertellen dat de liefde

er niet tegen opgewassen

bleek, Het eerste

-optreden naar .: buiten

was de sensatie .van de

eeuw, Ook al 'hadden

nieuwsgierige oren het

gehele repertoire, reeds,

maanden lang kunnen

beluisteren, ook al nam

men • de dissonanten en

het onwelluidend bijgesnuif

van de trompet op

de koop toe. De Vriendschapskring

had een glorieuze

intree gemaakt en

daarbij zoveel populariteit

gekweekt, dat de

muzikanten wel met een

bijzonder (jaloers) oog

werden bekeken.

Maar in 1932 verstomde

de muziek even, er was

een tekort aan blazers.

In 1933 was dit tekort

opgeheven en ging men

weer braaf door met musiceren.

De oorlogsjaren

owongen de instrumenten

tot diep stilzwijgen.

Het instrumentarium

werd opgeborgen, de

Duitsers lagen op de

loer om de instrumenten

van De Vriendschapskring

in de smeltkroes

te stoppen. En dat kon

men uiteraard niet goed

vinden. Na 1945 presenteerde

de fanfare zich

weer met dezelfde liefde

en toewijding, met hetzelfde

. enthousiasme wan

weleer werd er weer lustig

geliefhebberd. ,

Maar de liefhebberij is

ten derde mate op retour.

Er hebben weer enkele

,eden bedankt. De een

had geen tijd, een ander

moest in militaire dienst,

een derde ging studeren.

Er was voorts nog een

lid, dat bedankte omdat

er zo weinig belangstelling

bestond. De Vriendschapskring

leed 'n kwijnend

bestaan Er was

gebrek aan fris bloed.

Hoe komt dat? Hoe is

het te verklaren dat enige

kilometers verderop,

in 's-Graveland, wel een

bloeiend fanfarekorps

B.M.O.L. aan zijn (harmonie)

trekken komt ?

Waar blijft de Ankev

eense jeugd?

Heeft het aan de opleiding

gelegen of hebben

de jongeren in Ankeveen

meer oog voor de snorrende

bromfiets? Of is

het zo, dat het gegil van

jukebox en radio hen

liever in de oren klinkt

áan het sonore geluid

van trompet of trombone?

Zo er bezwaren zijn

tegen het bestuur, ome

Piet laat zijn vuist op

tafel vallen wanneer hij

zegt: wij zijn bereid de

plaat te poetsen wanneer

anderen het werk

willen overnemen. Wij

zullen lid blijven, want

een eigen muziekkorps

is ons veel, heel veel

waard.

Een fusie met B.M.O.L.

wordt om allerlei redenen

niet Wenselijk geacht.

Men vreest dan dat

'de zelfstandigheid wordt

prijsgegeven en er nooit

meer iets van zal komen

om tot een eigen muziek_

korps te geraken. Dit

mag wel een beetje ongerijmd

klinken, maar

het is nu eenmaal de

grilligheid van het dorps

chauvinisme, wanneer de

Ankeveners van een muzikale

aansluiting met

s-Graveland weinig willen

weten.

De aroma van leven

Intussen liggen de koperen

instrumenten boven

de zolder te vachten

op nieuwe muzikanten.

Iedereen betreurt deze

gang van zaken, iedereen

vindt het jammer,

dat er straks niet meer

ouderwets „gehoempa.ad•

kan warden. Maar de

tragiek wit nu eenmaal.

dat men er weinig aan

doen kan. Men houdt 't

oog gericht op de jongeren.

Want die moeten

straks het enthousiasme

en de adem kunnen opbrengen

om de Ankeveense

luchten weer te

laten trillen van vrolijke

marsen en leuke deuntjes.

Want muziek is,

ook voor Ankeveen, de

aroma van het leven.


Kerinisp.tegenvaller

Zweefmolen draait

met omdat grond

J -.7p

te week is '71-

ANXE'VEEN — De Ankeveense kermis

begon gisteren de eerste avond met

slecht weer. Toch waren er in het begin

van de avond ondanks de stromende regen

velen even naar de kermis getrokken.

Zoals andere jaren was ook deze

vrijdagavond dr kermis al vroeg afgelopen.

Het terrein was prima bezet. Er

was tussen de kermisattracties door

grof zand gestort, waaroverheen een

dikke laag houtmot, Het zal de kermisgangers

wel opgevallen zijn dat de

zweefmolen nog .maar half overeind

staat en dus niet draaide. De eigenaar

van deze zweefmolen deelde ons mede,

dat hij op deze slappe grond er niet aan

dacht zijn molen op te bouwen. Bij de

opbouw was de molen al verzakt en stalen

platen konden evenmin het euvel

verhelpen. Hij zat dan ook gisteravond .

met zijn personeel maar in zijn wagen,

terwijl de kermis al draaide. Over de

medewerkin2- , vanwege het kermiséOrnité

was hij overigens wel te spreken. Al

het mogelijke is gedaan Ik hoop van-'

nacht, aldus de ,eigenaar, met behulp

van platen mijn wagen weer op de, weg

te krijgen en dan vertrekken we weer

naar Alkmaar. Dit is wel bijzonder jammer

voor het kermiscomité, dat in de

afgelopen week zoveel moeite gedaan

heeft om een zweefmolen te krijgen.

Nog in de afgelopen week kwamen er

diverse a nbiecikggp"win

tracties ze.werderk. en' gunste

van_ t ewezen

.g..


Ned. Herv. Diakonie bespreekt

plannen voor bejaarden-

centrum

ANKEVEEN — De diakonieën van de

Hervormde gemeenten Ankeveen,

's-Graveland en Kortenhoef vergaderden

gisteravond voor de tweede maal

over het plan van de stichting van een

bejaardencentrum.

Aanwezig was de heer mr. A. Frank,

secretaris van de sectie Bejaardenzorg

van de algemene diakonale raad van de

Ned. Herv. kerk om in deze van voorlichting

te dienen.

Uit de aard der zaak konden geen

beslissingen worden genomen. De diakonieën

zullen zich nu, elk voor zich,

beraden over deelneming in dit project

en over de plaats van vestiging,

/


's-GrarPland /5". / iij 5--cr,

- I

Kinderen €11 Ouderen!

zagen dor psfilm

's-GRAVELAND — Dinsdagavond'

werd in hotel Ruimzicht de deze zomer

opgenomen film van 's-Graveland vertoond.

De organisatie van deze film

was in handen bij de Christelijk gemengde

zangvereniging Excelsior.

De film over 's-Graveland is bijzonder

geslaagd. Deze rolprent heeft een

lengte van plm. 1 uur. Alle activiteiten

van de plaatselijke verenigingen en in

de openbare gebouwen werden op deze

film vastgelegd. Interessant waren de

opnamen van inwoners in hun dagelijkse

doen, waarbij de trucjes van de filmoperateurs

soms de zaal lieten brullen.

Zo zag men o.a. oud-slager G. Smit met

zijn fiets achteruit rijden.

Er bestond veel belangstelling voor

deze film. Zowel bij de kindervoorstelling.

als bij de beide avondvoorstellingen

was de zaal propvol.

De film zal in 's-Graveland blijven

door aankoop van de Filmorganisatie.

Hierdoor zal het mogelijk zijn de film

nog eens te vertonen_ Het commentaar

bij de film werd goed verzorgd door de

heer J. van 't Klooster.


4nker « n

Uit de begroting

Inrichting kerniis,

terrein geraamd op

f 2.100.-

ANKEVEEN. — Op de begroting is

voor het onderhoud van de 37 lantaarns

een bedrag uitgetrokken groot f 2.500.

Vorig jaar was de raming ƒ 1400. De,

memorie van toelichting zegt, dat in de

loop van 1957 een gedeelte van de lantaarns

vervangen is door lichtmasten

met t.1.-buizen.

Voor het onderhoud van wegen --

bedoeld zijn de Dorpsweg, Cannenbur-

,gerweg en de Stichtse kade — is een bedrag

uitgetrokken van f 4.000.

.Voor de schooltandverzorging is

ƒ 178,50 uitgetrokken. De subsidie per

kind bedraagt 17 cent.

De begroting vermeldt een bedrag

ad ƒ 1000 voor de aanschaf van een

motorgrasmaaimachine ten behoeve van

het plantsoen aan de Herenweg.

Voorts is op de begroting ƒ 2.100 geplaatst

voor de inrichting van een kermisterrein.

De bedoeling is voor dit geld

een kabelkast in te richten en het terrein

van een hekwei :k te voorzien.

Zoals wij reeds berichtten vertoont

de begroting een nadelig saldo van

7.000.

1-


Noordereind wordt in april

geasfalteen d f 90.000)

.

ampelediseussies werd besloten de leges

9 rl voor de particuliekampeerder te dben

s-braveiandse vaart Ver vállen bi:pla:ats ,daarvan de ex-..

".. ' " • " -‘• ploitatié van • .kainpeerterrein de -

leges ad /10 .per seizoen te doen be-•

.- met Kerstmis < talen. ,-

Conform het voorstel van B. en W.

. .

werd een krediet groot f 15.500 goed-

•schoongebaggerd uk)

gekeurd voor het baggeren van do

's Gravelandsevaart tussen de Smids- -

's-GRAVELAND •

— Gedeputeerde brug en de Claertjesbrug.

Staten hebben in principe geen bezwaar De aanbesteding kan dezer dagen

om het Noordereind te asfalteren. B. tegemoet gezien worden. Omstreeks

en W. stelden in de gisteravond gehort- Kerstmis hoopt men er gereed mee te

den raadsvergadering voor een lening zijn.

groot 190.000 aan te gaan teneinde de Brug, bij kerk

verbetering van het Noordereind — De aanleg van een nieuwe brug ten

die niet eerder 'dan in april zijn beslag ibehoeve van de gereformeerde kerk,

zal krijgen — te kunnen bekostigen. waarin de gemeente voor de helft van

De restauratie van de Theekoepel is ' de kosten participeert, deed de heer

begonnen. Het verzoek van de land- Hafkamp opmerken of het niet voorbouw-onderwijscommissie

om een bij- deliger zou zijn dit werk uit te bestedrage

ad ,f 68.25 per leerling te mogen den. Nadat de heer Endendijk (wethouontvangen

als bijdrage in het tekort der) had opgemerkt dat het dan duurvan

de lagere landbouwschool te Ab- der zou kunnen worden en het voorstel,

coude — die door vier leerlingen uit dat het kerkbestuur dit werk particu-

's-Graveland wordt verzocht — werd lier zou doen uitvoeren waarbij de gezonder

hoofdelijke stemming aangeno- meente zou bijdragen tot maximum

men. De kampeerverordening bracht be- 1 1835, geen aanhang vond, werd bezwaren

van de heer Tuinter (I'vdA) sloten de werkzaamheden in eigen benaar

voren. De door B. en W. voorge- heer te nemen.

stelde leges op de kampeervergunnin- Voor de verbetering van de elektri-

,

gen achtte hij onbillijk. Degene, die ge- sche installatie werd f 3000 gevoteerd.

legenheid tot kamperen biedt moet de Op cle bovenverdieping komen de techrechten

maar betalen, aldus spreker. Na nische afdeling, het kantoor van de

maatschappelijke werkster en de B.H.

De voorzitter kondigde aan dat E. en

W. de raad om medewerking zouden

vragen voor de aanleg van centrale

verwarming. Na het stookseizoen zou

de raad nadere voorstellen tegemoet

kunnen zien.

Aan de oprichting van de Gavogo

wordt. medewerking verkend, hoewel de

heer Hafkamp (AR) betoogde dat het

van weinig democratische zin getuigde

dat Loosdre.eht slechts tléri aandeel had

tegenover Hilversum 25.

1Voningbouw

Ten aanzien van de geruchten over

het bouwen van 30 woningen in cornbinatie

met Kortenhoef, deelde de voorzitter

mede, dat Kortenhoef — in de

veronderstelling verkerend dat Loosdrecht

geen terreinen meer beschikbaar

had — 's Graveland verzocht had tot

een gecombineerde bouw van 30 woningen.

B. en W. stellen zich evenwel op

het standpunt dat 's Graveland nog

grond voorradig had om er 24 woningen

neer te zetten. B. en W. was de mening

toegedaan dat, met waardering overigens

voor de geste, het verzoek niet

moest worden

De rondvraag bracht de heer Tuinter

in het geweer met de opmerking dat

op de plaats waar eens de Oude stallen

stonden nu braak liggend terrein is ontstaan

dat er weinig fraai uitziet. Deze

plaatsen zijn door de vele scherpe voorwerpen

die er liggen een gevaar voor

de spelende jeugd. De heer Hafkamp

vroeg of er geen autogarages op deze

plaats gebouwd zouden kunnen worden.


Kamercommissie vraagt zich af :

Moeten Hilversums grenzen

l ••• t •• -•

niet ge ijk ijdig met andere

gemeenten worden herzien?

's-GRAVELAND — De vaste commissie voor binnenlandse zaken uit

de Tweede Kamer deelt in haar voorlopig verslag over het wetsontwerp

tot opheffing van de gemeente Ankeveen, 's-Graveland,

Kortenhoef, Weesp en • Weesperkarspel en vorming van nieuwe

gemeenten 's-Graveland en Weesp, alsmede wijziging van de grenzen

der gemeenten Hilversum, Naarden en Ouder-Amstel mede, te hebben

kunnen instemmen met de opheffing van de gemeenten Ankeveen,

's-Graveland, Kortenhoef, Weesp en Weesperkarspel en de vorming

van de nieuwe gemeenten 's-Graveland en Weesp. Zij zou gaarne

vernemen of de inwilliging van het bij de bevolking der gemeente

Kortenhoef levende verlangen tot handhaving van de naam Kortenhoef,

b.v. door de nieuwe gemeente de naam 's-Graveland-Kortenhoef

te geven, bij de minister bezwaar ontmoet.

Een lid der commissie stelde echter de vraag, of een streekplan

hier niet voldoende uitkomst had kunnen bieden,

Naam Kortenhoef

graag behouden

sterdam erop zal neerkomen, dat Am-

sterdam de zaak opknapt, in welk ge-

val van het gemeenschappelijke en

van het Diemense aandeel weinig te-

recht zal komen. Dit lid zou hierom-

trent gaarne het oordeel van de be-

windsman vernemen, alvorens zijn

De uiteenzetting in de memorie mening te bepalen.

van toelichting, waarom aan de

verdergaande wensen van de gemeente

Hilversum geen gevolg is

gegeven, had enige leden der

commissie niet kunnen bevredigen.

Zij vroegen, of naar het oordeel

van de minister een oplossing

voor het steeds nijpender

ruimtegebrek van Hilversum niet

tot een spoedige herziening van

de grenzen dezer gemeente zal

dwingen, indien men althans het

deze gemeente omringende natuurschoon

zoveel mogelijk zal

willen sparen. En zo ja. of daartoe

de thans aanhangige grens- ,

wijziging niet ware te benutten.

Bijlmermeerpolder

Hetgeen de commissie tijdens een

bezoek aan het betrokken gebied op

20 juni 1958 hoorde en zag. heeft hu

haar de mening doen postvatten. dat ,

de passage in de memorie van toelichting

met betrekking tot de in het

uiterste westen de - gemeente Weesperkarspel

gelegen Bijlmermeerpolder

geen juist beeld van de situatie

geef t.

Indien al moe..worderi toegegeven,

dat dit th -ariS -iio,g agrarisch gebied is, .

met aan. z,2kerhigt grenzende waarschijnlijkheid

zal'' het nagenoeg 'geheel

worden aangewend voor stedelijke

bebouwing. ter huisvesting van

de groeiende bevolking van Amsterdam.

Het 'bestuur van deze gemeente

heeft na overleg met het gemeentebestuur

van Weesperkarspel reeds

besloten, over te gaan tot aankoop

van gronden in de Bijlmermeerpolder.

De commissie .kon het derhalve niet

anders zien, dan dat aan 's ministers

voorstel om deze polder voorshands te

voegen bij de gemeente Ouder-Amstel

de feitelijke grondslag — de agrarische

bestemming van de polder — is

komen te ontvallen. Dat de minister

in deze nieuwe omstandigheid geen

aanleiding had gevonden om het onderhavige

voorstel te herzien, had de

commissie enigermate bevreemd.'

Haar inziens ware de Bijlmermeerpolder

te voegen bij de gemeente Diemen.

Overheersing

Een gemeenschappelijke regeling

tussen Amsterdam en Diemen

ten aanzien van de woningbouw

en 'industrievestiging in de

Bijlmermeerpolder, zou dan tot

stand dienen te komen.

Een lid der commissie tekende

hierbij aan, dat, als Diemen een bevolkingsaanwas

van 7000 tot 90.000

zielen krijgt op te vangen, een gemeenschappelijke

regeling met Am-

/5,-10 -19 5-9


1

Kortenhoe

Jongeman plotseling

in koplicht van

autobus

ƒ 20.- boete voor deze

onvoorzichtigheid

KORTENHOEF — De weinige passagiers

van de NBM-autobus, die op een

zaterdagavond in mei tegen middernacht

over de Herenweg door Kortenhoef

reden voelden plotseling een schok

omdat de chauffeur hevig remde Met

een boos gezicht er. verbolgen klom de

bestuurder uit zijn cabine en voegde de

jongeman, die zo ineens voor zijn bus

in het felle lichtschijnsel verscheen, toe

dat hij zoiets niet verwachtte van

iemand die de volwassen leeftijd al

heeft bereikt.

„Oh... sorry", had de jongeman, een

student-broodbezorger gezegd. „Je mag

blij zijn er heelhuids van af te zijn gekomen",

vond de officier van justitie

bij de Hilversumse kantonrechter, waar

hij gisteren terecht stond. De verdachte

trachtte de kantonrechter omstandig

duidelijk te maken dat er van baldadigheid

of treiteren helemaal geen sprake

was geweest. Hij liep met enkele vrienden

uiterst rechts van de weg en die

hadden hem nog moeten wegtrekken

om hem voor het naderend onheil te behoeden.

„Misschien heb ik een verkeerde

beweging gemaakt want natuurlijk

schrok ik geweldig van die plotseling

opdoemende bus". De student, die inmiddels

het broodbezorgen heeft gestaakt,

bood alsnog zijn excuses aan

voor het feit dat hij op zijn beurt de

chauffeur had laten schrikken. Niettemin

werd zijn avondlijke overlast

voor het verkeer gestraft met twintig

gulden of 4 dagen. / /)


'Inkt>, n i

Winterproorannna

KAB begint al

deze week

ANKEVEEN — Het bestuur van de l

plaatselijke KAB heeft thans haar

winterprogramma bekend gemaakt. Nog

deze week zal de eerste ontwikkelingsavond

gehouden worden. De heer

Heijnen zal vrijdag spreken over het

onderwerp „Euromarkt". Deze avond

wordt voorafgegaan door een korte

ledenvergadering.

Begin november volgt een filmavond

van Herwonnen Levenskracht. Een wel ,

zeer interessante avond staat te wachten

op 28 november a.s. Dan komt de

sportverslaggever Jan Cottaar spreken

over het onderwerp „sport en spel".

Voor december staan een St. Nicolaaskaartavond

en het kinder-kerstfeest op

het programma. Op 16 januari '59 volgt

een ontwikkelingsavond door Toon

Kortooms over het' onderwerp „Humor

in de Literatuur." Na de gebruikelijke

vastenavond-kaartavond wordt op 1

maart een toneelavond gehouden. Tot

slot van het winterprogramma wordt de

jaarvergadering gehouden op 20 maart

en op het feest van de arbeid (1 mei

volgt de definitieve sluiting niet. een

H. mis voor de KAB.


4nher

Begroting 1959 aangenomen

Witte Kruis krijgt

klaslokaal

Raad bezorgd over doling

grondwaterstand

ANKEVEEN. — In de gisteravond

gehouden raadsvergadering is de begroting

1959 in vlot tempo behandeld en

aangenomen. Maar daarvoor nam de

raad enkele belangrijke beslissingen. Zo

werd besloten contact op te nemen met

het polderbestuur teneinde over de

grondwaterstand. die zo laag gedaald is

dat de raad hierover zijn bezorgdheid

uitte, te gaan spreken.

Nu de verbetering van de Dorpsstraat

nog enige tijd op zich zal laten wachten

werd in principe besloten nu reeds de

t.1.-straatverlichting aan te brengen.

Het muziekkorps Vriendschapskring

krijgt zijn f 100 voor het onderhoud

van de nuiziektent; de jaarlijkse subsidie

ad f 300 blijft gereserveerd totdat de

fanfare weer herboren zou worden.

De heer J. Romviel (Arb.) pleitte

(weer) tevergeefs voor subsidie voor

het humanistisch thuisfront.

Een voorstel om het leegstaande klaslokaal

van de o.l. school om te bouwen

in een gymnastieklokaal stuitte af op

bezwaren van B. en W. Men heeft deze

ruimte gereserveerd voor het Witte

Kruis, het consultatiebureau en kleuterzorg.

Wanneer het Dorpshuis gereed is zal

de zaak nog eens bekeken kunnen worden

of het klaslokaal tot gymnastiekzaal

kan worden omgebouwd.

Het ontwerp van ir. C. W. Rooyaards

voor de restauratie van het Regthuis is

gereed, het ministerie van 0.. K. en W.

zal 60 Ankeveen 25 % en de pro-

vincie 15 van de kosten dragen. De

raad nam ook het besluit de verbindingsweg

eerst te gaan verbeteren en

dan pas de Dorpsweg. De rondvraag

bracht de kermiskwestie op het tapijt.

waaruit wel bleek dat de verkiezingstegenstellingen

nog niet geheel bijgelegd


Ter vrome Herinnering aan

HELENA JOHANNA BUS

•chtgenote van

HENDRIKUS BERNARDUS MEESTER

geboren le ffilvereum 6 Febr. 1890, &verleed 19 Oei.

1953 zeer plotseling na t, zijn voorzien gun hit H. Oliesel.

Zij werd begraven op hei R.K. Kerkhof te Anke-veen

23 Octoin, il.a.v.

Met Helena Johanna Bus is van ons been gegaan

een vrome godedien•tige vrou., een trouwe echt.

getinte en een rorgs•rne bloeder. Ijverig in baar

huishoudelijk werk kenden hare banden geen ledig-

heid.

Een plotselinge dood is een ramp voor de sonda•r,

co••r voor de rechtvaardige een verrassende over.

gang tot een beter leven bij God in de hemel.

Dierbare echtgenoot en kinderen, familieleden,

vrienden en kenniasen vaart wel, blijft aan snij

denken en vergeet mij Met in Uwe gebeden.

lieer geef haar de eeuwige rust.

En her E...trager 1.arht versehajne haar.

Dat zij runt In vrede. Amen.

Onze 1 ader — Wee, geput,:


Begroiing 1959 aangenomen

Is kermisterrein te gebruiken

als sportveld?

Poli Gek ge harre» ar

in' rondvraag

ANKEVEEN. -- In de raadsvergadering

van vrijdagavond (de belang - -

rijkste besluiten publiceerden wij reeds

in onze editie van zaterdag j.I.). is wel

gebleken, dat de politieke tegenstellingen

die tijdens en na de raadsverkiezingen

ontstaan zijn, nog niet bijgelegd

zijn. De leden J. H. Portengen (CH) en

H. J. Torsin,g (KVP) legden een opmerkelijke

strijdlust aan de da... b en attaqueerden

de wethouders J. Schoenmaker

(CH) en W. G. de Kwant (KVP).

Mr. J. C. Bührmann wist tactisch de

scherpe kantjes bij te vijlen, zodat de

vergadering, waarin de begroting 1959

werd goedgekeurd, in harmonieuze sfeer

kon warden gesloten.

De heer Portengen achtte het niet

verantwoord dat het waterpeil zo was

gedaald (25 cm onder A.P.). Wanneer

des zomers brand zou uitbreken, is het

leed niet te overzien. En zijn kritiek

ging ook uit naar de wethouders, die

dit toch hadden moeten zien. Wethouder

De Kwant wees er op dat hij bij het

ontwerp nieuwe kern reeds van zijn bezwaren

heeft doen blijken. Tenslotte

zegden B. en W. toe contact op te nemen

met het polderbestuur.

TI -verlichting voor Dorpsweg

Nu de verbetering van de Dorpsweg

nog enige tijd op zich zou laten wachten,

hebben B. en W. geen bezwaren om

de straat van t.1.-verlichting te voorzien.

Maar eerst zouden B. en W. technisch

advies moeten inwinnen.

De heer J. Romviel (arb.) deed vergeefs

een poging het humanistisch

thuisfront in de subsidie te doen delen.

De sportontwikkeling kwam ook nog

ter sprake. De raadsleden spraken zich

uit over de wenselijkheid buitensporten

als de zogenaamde zaalspoi ten een onderkomen

te geven.

De heer H. J. Winthorst (KVP) pleit.

te voor een voethalterrein, diverse clubs

hebben geen gelegenheid tot training,

De heer Jansen (arb.) schetste de treuringe

situatie op de school, waar een

gymnastiekzaal ontbrak. De heer Rom

viel vroeg of het kermisterrein geer

Mogelijkheden bood. De heer Torsing

meende een oplossing te zien door hel

leegstaande lokaal van de lagere schoo

te verbreden tot een gymnastieklokaal

Het Witte Kruis, de afdeling voor kletr

terzorg en het consultatiebureau moetei

dan maar elders een onderkomen ziel

te vinden.

De heer Portengen zag in de discus

sies aanleiding om het tekort aan ver

gaderruimte aan de orde te stellen. Aai

dit tekort is het te wijten, dat tal vai

verenigingen een weinig florissant be

taan leiden. Wethouder De Kwant

eas van oordeel, dat de beide hotels

net hun faciliteiten ruimschoots volloende

waren. Tenslotte werd men het

!eis. Het klaslokaal komt ter beschik-

:ing aan het \Vitte Kruis, consultatie-

>ureau en kleuterzorg. E. en W. zouden

nagaan of dit lokaal eventueel oin

)Ouwen is tot gymnastieklokaal.

Wanneer het Dorpshuis gereed zou

sijn, zouden deze instellingen naar het

)orpshuis overgeplaatst kunnen worden.

fe zijner tijd zouden B. en W. de raad

.ran hun bevindingen In kennis stellen.

De begroting 1959,

De behandeling van de begroting veriep

vlot. Het uitbreidingsplan van de

leer Wissing kan binnenkort de raad ,

:er kennismaking-, worden aangeboden.

Rondvraag. I

Nadat de begroting 1959 was aangenomen

vroeg de heer Portengen wat de

bedoeling was van de in het dorp aangebrachte

bulletins, waarin werd ntedegedeeld

dat de kermis doorgang zou

vinden. Spreker had namelijk niet gehoord

dat de kermis zou zijn afgelast. i

De heer Romviel deed de zaak uit

de doeken. Teneinde de geruchten die in

het dorp de ronde deden, als zou de

kermis door tal van moeilijkheden geen.'

doorgang vinden, de kop in te drukken,

werden enkele bulletins verspreid.

De heer Torsine was de mening toegedaan

dat het op de begroting uitgetrokken

bedrag van f 2100 voor de In-

richting van een kermisterrein niet ver-1

antwoord was. De voorzitter deelde hier--

op mede, dat de begroting reeds was!

aangenomen, zodat het weinig zin had

er nog aandacht aan te schenken.

laar in dit bedrag is begrepen de

aanschaf van een schakelkast. En daar

kunnen de ijsclub en de zomersportféesten

ook profijt van trekken. Wethouder

De Kwant vond de kritiek van de heer

Torsing onbegrijpelijk. Hij had notabene

zelf aan de samenstelling van die post

meegewerkt. De burgemeester merkte

op, dat de kermis een succes is gebleken.

„Ik dacht dat u een kermisklant

was, Hoe komt het dan dat ik u gemist

heb?" aldus mr. 13illirmann tot de

heer Torsing. Deze laatste antwoordde

hierop dat hij iaog steeds van de kermis

hield. „Maar daar ik niet meer met

de leiding was betast, heb ik dit keer

verstek laten gaan".

Nadat de heer Romviel de heer Torsing

verweet spijkers op laag water te

zoeken, sloot de voorzitter met de opmerking

„Komt heren, de sfeer is zo

goed gebleven" haastig de vergadering.

Rest ons nog te melden dat in de adviescommissie

vvoonruimtel.vet 1947 zitting

zullen nemen de heren Boekschoten,

Wesseling, Romviel, Hilhorst en Hol-

din" 2D--/o -19 5-19


Koninklijk brons voor

tuinman v. Vr e den daal

's-GRAVELAND. — Vanmiddag heeft

de waarnemend burgemeester 'mr. J.

C. Bührmann aan de heer D, J. van

Vredendaal de koninklijke onderscheiding,

de bronzen medaille verbonden

aan de orde van Oranje Nassau, uitgereikt.

De heer Van Vredendaal is 4 0

jaar werkzaam geweest als tuinman

op het landgoed _Boekestein. In die

functie heeft hij verscheidene families

gediend. Sinds 1950 is het landgoed

in handen overgegaan van

Philips Rarane en jubilaris Vredendaal,

een man die met zijn tijd meegaat,

is nu werkzaam in de proeftuin.

Burgemeester J. C. Bührmann heeft in

een hartelijke toespraak de 63-jarige

gelukgewenst met de koninklijke

2 1 _ t> onderscheiding. /9 .5--8


• • • • • .•,

Grenswijziging had uiterlijk

• vandaag als wet moeten

61 1

zijn afgekondigd

iv r met betreking tot de onderhavige ge-

‘%ordt dus niet. meenten van zulk een noodsituatie

sprake was, stond voor dit lid niet vast.

• • Waarom, zo vroeg dit lid, zou een

pe r 1. anu jari

streekplan hier niet voldoende uitkomst

kunnen bieden? Tot zover het voorlopig

ve rslag.

van kracht Inmiddels is het reeds 21 oktober

1958 en is het onderhavige wetsontwerp

KORTENHOEF. — Zoals reeds eer- nog niet door de Staten-Generaal beder

vernield, is het voorlopig verslag handeld. Deze datum is de „fatale" daverschenen

van devaste Commissie tum! Immers, wilde de opheffing van

voor Binnenlandse Zaken uit de Tweede de genoemde gemeenten en de vorming

Kamer der Staten-Generaal, die zich he- van de nieuwe gemeenten 's-Graveland

zig houdt »iet het wetsontwerp Inzake de en Weesp 1 januari 1959 ingaan, hetopheffing

van de gemeenten Ankeveen, geen men van hogerhand van plan was,

's-Graveland, Kortenhoef, Wees') en dan was het noodzakelijk, dat de betrek-

Weesperkarspel en vorming van nieuwe kelijke wet uiterlijk vandaag in het

gemeenten 's-Graveland en Weesp, als- staatsblad was geplaatst.

niede wijziging van de grenzen der ge- Nu dit niet liet geval is, kan met

meenten Hilversum, Naarden en Ouder- zekerheid worden gezegd, dat de samen-

~stel. voeging in ieder geval later dan J ja-

Met betrekking tot de opheffing van nuari a.s. zal plaats vinden.

meergenoemde gemeenten en de vor- Wanneer is evenwel niet te bepalen,

ming van de nieuwe gemeenten 's-Gra- temeer daar diverse factoren nog een

veland en Weesp • blijkt uit dit verslag>, belangrijke rol spelen is het geenszins

dat de commissie hiermede wel kan in- ondenkbaar, dat dit nog wel enige

stemmen, zij het niet eenstemmig. Int- tijd zal duren' ,1

• "'"

mers één lid der commissie stelde de 21-17)-/i; , //

vraag of de bevolking van de samen te

'voegen gemeenten eensgezind kan worden

geacht. Dit lid, aldus het verslag.

,was de opvatting toegedaan, dat de bestuurskracht

over een gemeente minder

afhankelijk is van het zielental dan

van de persoonlijke hoedanigheden van

cle bestuurders. Opheffing van een gemeente

was voor dit lid slechts bij

uiterste noodzaak aanvaardbaar; dat


In kassen van proeffuin

Jubilaris Dirk Vredendaal

heeft nooit een plantje

laten bevriezen

Stookte 's nachts

- als liet vroor -

de kachels op

's-GRAVELAND — Zoals wij gisteren

reeds hebben gemeld. werd

Dirk Vredendaal onderscheiden met

de bronzen medaille verbonden aan de

Orde van Oranje Nassau. Burgemeester

J. C. Bührmann werd alvorens hij

de jubilaris de koninklijke onderscheiding

opspeldde, ingeleid door dr.

Hartwig, die verbonden is aan sociale

zaken van Philips Roxane. Dr. E. H.

Reerink, directeur van Philips Roxane

te Weesp, schetste de jubilaris als 'n

uitzonderlijke kracht. Vooral de omschakeling

in 1950 op het werk van

Philips Roxane dwingt bewondering

af. Spr. wees op het eigenaardige feit

dat Philips Roxane nog geen 40 jaar

bestaat, en nu toch al een 40-jarige

jubilaris huldigde. Men moet dit zien,

aldus dr. Reerink, als een jubileum

van de buitenplaats Boekenstein. Dr.

Reerink overhandigde de jubilaris

de buitenmodel-medaille van de uitgereikte

onderscheiding en een enveloppe

met inhoud. Tevens gaf hij Vredendaal

een week extra vakantie.

Jhr. ir. J. Rbell sprak namens de

oude familie die jaren op Boekesteijn

gewoond heeft. Hierna was het woord

aan de chef van de proeftuin. de heer

J. v. Gammeren. Deze schetste de jubilaris

als een man met een prettig

karakter, wie niets te veel is. Hij

bracht even in herinnering dat Vredendaal

als het vriest, eigener beweging

's nachts en soms wel tot driemaal

toe de kachels langs gaat. Aan

deze medewerker met hart voor zijn

werk is het te danken, dat er op de

proeftuin nog nooit een plantje is

bevroren.

Geschenken

De heer J. Daams, hoofd van liet

laboratorium, sprak namens het laboratorium,

de velddienst en het

pluimveeproefbedrijf. Hij overhandigde

de jubilaris een televisietafel. De

heer G. Kostelijk, schetste de jubilaris

als een bereidwillige collega en over-

' handigde namens de collega's van de

proettuin een elektrisch scheerappa-

raat. 22 -1c ../f5W

Op de hierna gehouden receptie was

het voltallige personeel van Philips

Roxane, zowel van Boekensteijn als

van Goollust, aanwezig om felicitaties

aan te bieden. Nog was het feest niet

afgelopen, want toen Dirk met zijn

familie en collega's het feest vierde

op de boerderij van de proeftuin,

kwam de 's-Gravelandse Harmonie

een serenade brengen.

Uit alle toespraken en felicitaties

bleek wel overduidelijk welk een

plaats Dirk Vredendaal inneemt

Vooral zijn collega J. Verkaik, voorman

van de plantenkweek heeft veel

bijgedragen tot het slagen van het

feest. Het levende schilderij, vervaardigd

van mos en bloemen en omlijst

met honderden kastanjes In de afmeting

van 1 1.. bij 1 meter was nier wel

een bewijs van. Ook de vele bloemstukjes

had hij gemaakt.

Wethouder Endendijk en gemeentesecretaris,

de heer Bazen, waren eveneens

aanwezig bij de uitreiking van de onderscheiding.


4riker' n

Causerie voor de ouder-

C011111118511C

ANKE VEEN — Voor de ouderavond

die gisteravond door de oudercommissie

van de St.-Josephschool werd georganiseerd,

bestond veel belangstelling.

De voorzitter var. de commissie, de

heer P. Veenman, opende de avond met

een kort woord. Hierna gaf hij het

woord aan frater Aarnink S. J., die

sprak over het onderwerp „Samenwerking

tussen gezin en school". Hieruit

bleek wel dat het gezin een grote

plaats inneemt in de vorming van liet

kind. Als ouders moet men het kind

helpen en interesse hebben voor zijn

werk op school. Gedurende de pauze

werd de aanwezigen koffie geserveerd

Na de pauze werd het woord gevoerd

door de pastoor A. J. Leber, die pater

Aarnink bedankte voor het interessante

onderwerp. De nu ongeveer een jaar

geleden opgerichte oudercommissie kan

, terugzien op een wel zeer geslaagde

avond.

0/. – -•


Juf

op school

begon op een

Molenschot

school in de Jordaan

ij Weer feest

• . 7

AT- 2 .,••

••

is veerug jaar mi

HOM 1s• • • •

timmeren

KORTENHOEF — Deze maand Is er

weer een bijzonder feestdag voor de St.-

Antoniussehool aan de Kerklaan. Nog

vers In het geheugen ligt het 40-jarig

jubileum van juffrouw J. G. Jansen en

III1 zal het 1 november 40 jaar geleden

zijn, dat „juf" Molensehot 40 jaar het

onderwijs heeft gediend.

Mej. A. J. Molenschot werd op 1 oct.

1898 te Amsterdam geboren, haar vader

was daar architect. Geslaagd als onderwijzeres

begon ze haar loopbaan aan

een inmiddels verdwenen school in de

Jordaan. Ze heeft aan deze school nog

prettige herinneringen en vooral de in

die buurt bekende persoonlijkheid, meester

Mok, 13 haar goed bijgebleven.

Na aan nog enige andere scholen in

, Amsterdam les te hebben gegeven, ging

de jubilaresse naar Tilburg, waar zij

maar kort verbleef. Juist voor de tweede

wereldoorlog kreeg zij een benoeming

in het schilderachtige dorpje Nistelrode

in Oost-Brabant. In 1942 ging zij naar

Voorhout bij Leiden.

In mei 1949 kwam juffrouw Molen- ,

het onderwijs 2_s -JO-19 .5'e)

schot naar Kortenhoef: de St.-Anto-

niusschool en — naar de jubilaresse

.verklaarde — een der prettigste scho-

!len uit haar loopbaan.

Zélf timmeren

Wat juuffrouw Molenschot in haar

vrije tijd doet? Zij woont met haar zus-

'ter in een tuinhuisje achter „Stadswijdt"

in 's-Graveland. Altijd is zij bezig

in dit kleine huisje. Alles wat er van

binnen getimmerd is, is haar werk.

Zelfs de wanden van het huisje heeft

zij met board dubbelwandig gemaakt.

Verder maakt zij handgeslagen koperwerk.

Kinderen vieren mee

Op zondag 26 oktober zal het jubileum

feestelijk worden herdacht. Om

10 uur wordt een H. Mis van Dankbaarheid

opgedragen in de parochiekerk,

waarbij de schoolkinderen een meerstemmige

mis zullen zingen.

Na de kerkelijke plechtigheid volgt

een receptie in de St.-Antoniusschool.

's Avonds wordt door de kinderen een

toneelstuk opgevoerd: „Het geheim van

de zilveren hoed''. Zo nemen de kinderen,

die in het leven van deze onderwijzeres

altijd zo'n grote rol hebben gespeeld,

intensief deel aan „het grote

feest van hCzn juf".

__mijn enige hobby: t14.qm,n de

kinderen ....

!


Kortenhoef

Klaverjaschth in KAB-verhand

opgericht

KORTENHOEF — De leden van de

plaatselijke K. A.B.-afdeling die een

klaverjasclub wilden oprichten, zijn

deze week in hun opzet geslaagd. In

het. parochiehuis werd een bestuur gekozen:

R. van Vliet, voorzitter; J, v.

Bijleveld, penningmeester en R. Stuijver,

secretaris. Als voorlopige klaverja.avonden

werden gekozen 29 okt., 5, 12

en 25 november. Het resultaat van de

eerste avond was•

1. P. Kempers 4883 pnt. 2. H. Oud

4819 pot. 3. G. Slappendel 4740 pnt. 1.,

W. Koot 4693 pnt. 5. W. Brandsen 4635 ,

pnt. 6. L. Degenkamp 4591 pnt.


'g-Craveland

Receptie en feest

van jubilerend

Excelsior

's-GRAVELAND. — De christelijke

gemengde zangvereniging „Excelsior'

zal woensdagavond 29 oktober in

„Ruimzicht" een jubileumuitvoering ge-

, ven. Excelsior bestaat 1 november 70

jaar. Deze avond is het sluitstuk van

het jubileumjaar.

De avond begint met een receptie in

„Ruimzicht" van 5-6 uur. Om 8 uur

begint de uitvoering met enkele zangnummers

door Excelsior, waaronder het

bekende „Klokke Roeland". Hierna voeren

de leden van het kinderkoor een

zangspel van Stien de Bruijn op, getiteld

„Viola's Vleugels". Het programma

wordt vervolgd door het kinderkoor

met het zingen van 7 vrolijke liedjes,

w.o. de Tiroler houthakkerpolka. Het

koor besluit de avond met een drietal

bekende nummers, „Rozen in Tirol" van

Carl Zeller; „Palgrimskoor" van Richard

Wagner; het lentekoor uit „Die

„Jahreszeiten" van Joseph Haydn.

Het koor staat onder leiding van haar

dirigent Pieter de Hoog niet begeleiding

van Kees de Wijs (piano).


4nker n

KVP houdt voortaan jaar-

Verpadering in oktober

ANKEVEEN — Gisteravond heeft de

KVP haar jaarvergaderino- in 't Wapen

van Ankeveen gehouden. b Voorzitter C.

H. de Groot sprak een speciaal woord

van welkom tot de zeereerw. heer

pastoor A. J. Leber voor zijn trouw

bezoek van alle K.V.P.-vergaderingen.

In het vervolg zal de jaarvergadering

gehouden worden in de manad oktober.

Voor de bestuursverkiezing werd de

heer W. G. de Kwant herkozen. Ook de

heer W. Stalenhoef, die aanvankelijk

niet herkiesbaar was, werd herkozen.

Het bestuur zegde de heer Stalenhoef

toe zijn taak gezamelijk te zullen verlichten.

Vele vragen die wethouder De Kwant

gesteld werden, ondermeer samenvoeging

woningbouw, werden beantwoord.

De raadsleden H J. Torsing en H. J.

Winthorst waren verhinderd deze vergadering

te bezoeken,

25.-10-195.$9


's-GEAVELAND

Chr. Vrouwen --kie De Ned. Chr. Vrouwenbond

afd. Kortenhoef—'s Grav eland'

zal maandag 27 oktober een vergadering

houden om 8 uur in de Kleuterschool

aan de Koninginneweg. D.

Veldkamp van Hilversum die deze avond I

zou spreken is echter plotseling ver- 1

hinderd. Nu zal mevr. Oosterhage van

Hilversum spreken over: ,Wat rnoe-i

derliefde vermag.


Feestelijke dag voor

jubilaresse mejuffr.

Molensehot

KORTENHOEF. — Het feest ter gelegenheid

van het 40-jarig jubileum van

mej., A.. .1. Molenschot. werd gisteren

geopend mei een H. Mis uit dankbaarheid,

opgedragen door pastoor A. C.

Oomes. Hierna ging het gezelschap naar

de St.-Antoniusschool. Op het schoolplein

zegden de leerlingen lokaal voor

lokaal een berijmd vers op. De kinderen

overhandigden de jubilaresse een woordenboek

en een wereldatlas. Hierna was

er receptie in een der lokalen. Namens

het schoolbestuur sprak het hoofd der

school, de heer Blommesteijn: spreker

was vol lof over mej. Molenschot als onderwijzeres.

Pastoor A. C. Oornes overhandigde de

jubilaresse als voorzitter van het schoolbestuur

een bijbelatlas. Op de receptie

die door vele parochianen werd bezocht.

merkten wij o.m. op burgemeester D.

Wildeboer en echtgenote, dokter Hemmes,

de heer Th. v. Keulen, oudhoofd

der school en de heer S. v. Dijk, hoofd

van de christelijke school.

De heer A. Jacobs bood tijdens het

hierna volgend diner namens de collega's

een polshologe aan.

De velen die 's avonds naar botel

Ruimzicht gingen om ter gelegenheid

van 't jubileum de schooluitvoering mee

te maken, zullen zich ongetwijfeld afgevraagd

hebben wat hun nu weer voor

geschoteldzou worden. Het werd een

avond die lang zal bijblijven, want de

heer Blommesteijn met zijn naaste medewerkers

brachten een kindertoneelstuk

van Stien de Bruijn, alsof het dagelijks

werk was.

Na de opvoering van het stuk werd

juffrouw Molenschot door 2 Indianenhoofdmannen

het podium opgehaald. De

heer Blommesteijn overhandigde eerst

een sierlijke vaas namens de kinderen

en daarna namens al de prochianen

van Kortenhoef-'s-Graveland een radiotoestel.

Pastoor A. C. Oomes besteeg

hierna het podium. Vanavond wordt het

avondprogramma weer in Ruimzicht

herhaald. Het programma werd uitgevoerd

door 60 kinderen en is in 5.,}veken

ingestudeerd. 27


Kortenhoef

Be stuur sfrnu talie si

bij KVP

KORTENHOEF. — In zijn openingswoord

op de KVP-vergadering betreurde

voorzitter mr. Z. Kolk het, dat de doorsnee

katholiek zo weinig interesse heeft

voor de politiek.

Het voornaamste agendapunt was de

bestuursverkiezing om te voorzien in

twee vacatures, ontstaan door de gemeenteraadsverkiezingen.

Als eerste

kandidaat stelde het bestuur voor de

heer S. Jansen, oud-raadslid van 's-Gravelend.

Deze aanvaardde zijn benoeming

en pleitte vervolgens voor de oudpenningmeester,

de heer B. Goedemans.

De heer Goedemans voelde er echter niet

veel voor, omdat het conflict, ontstaan

voor de gemeenteraadsverkiezingen nog ,

niet opgelost is. In het bijzonder de

heer Wezenberg pleitte voor het bijleggen

van de moeilijkheden. Voorzitter

Kolk zag gaarne, dat het conflict hiermee

opgeheven was en vroeg de heer

Goedemans of hij zijn functie weer wilde

aannemen. De heer Goedemans hield

dit nog in beraad.

Van de gelegenheid tot vragen stellen

aan de KVP-fractie werd dankbaar gebruik

gemaakt.


's-Grareland

-4j1P

's-Graveland aan de leiding

Drie spelers wegens

ruw spel van , het

veld gezonden

-

's-GRAVELAND — 's-Graveland is

door ecn overwinning tegen Gooische

Boys te Hilversum leider geworden van

haar afdeling . De wedstrijd te Hilversum

was er een om maar gauw te vergeten.

Aan de zijde van Gooische Boys

werd er bijzonder ruw gespeeld, waardoor

enige 's-Gravelanders het voorbeeld

volgden. Scheidsrechter Akeroijd nam

vaak eigenaardige beslissingen, wat de

sfeer niet bepaald ten goede kwam.

Halverwege nam hij evenwel een juiste

beslissing om twee kemphanen van het

veld te sturen. Even later moest ook

Van Sas (G, Boys) wegens natrappen

het veld verlaten.

De wedsi:rijd begon pittig, met aardig

opgezette aanvallen.

Grooische Boys overrompelde in deze

fase wiak een onzekere 's-Gravelanddefensie,

Op spil Nieuwenhuijse strandde

menige aanval. Na vijftien minuten

was het Van de Brink (G. B.) die een

hoge bal voor het doel bracht. Keeper

Leisner sprong naar de bal, maar werd

gehinderd door een medespeler, zodat

cie bal ongrijpbaar in het net verdween.

1-0 . Tien minuten later liep Schuur

goed door, maar zijn schot stuitte af.

op het lichaam van de keeper.

Het schot was schijnbaar in de maagstreek

tel echt gekomen, want hij bleef

liggen. Onderwijl belandde de bal bij een

der achterspelers van G. Boys, die het

leder had moeten buitenschieten, Van

Elk wist echter de bal te bemachtigen

en uit een moeilijke positie gelijk te

Maken. Van onsportiviteit was geen

sprake, omdat hem een niet te missen

kans werd geboden.

Na rust werd het spel er niet mooier

• -n:), maar de gasten waren nu duidelijk

meerdere. Bij een dezer aanvallen

was liet Ant, van Houten die goed doorliep

en zijn club de leiding gaf. Groot

was c1,2 vreugde bij 's-Graveland, toen

Van Elk even later wederom in moeilijke

positie de voorsprong vergrootte.

Wingelaar (G. B.) verkleinde de achterstand

tot 2-3. 's-Graveland trok

bijna geheel in de verdediging, waardoor

er soms nog gevaarlijke momenten ontstonden.

De stand veranderde niet meer,

waardoor de technisch hetere ploeg de

zeer harde wedstrijd won.

De verdere uitslagen waren: 's-Graveland

2-1,,V.V. 2 2-3; Olympia 3—

's-Gravelancl 3 2-2.


Kortenhoef 1-tj

Dronken op de !Iet::

KORTENHOEF — Opnieuw zijn gisteren

drie verdachten door de politierechter

te Amsterdam veroordeeld, die

dronken op een fiets, al of niet met

hulpmotor, hadden gereden. Een 43jarige

fabrieksarbeider uit Kortenhoef,

die al eerder voor hetzelfde delict gestraft

was, werd veroordeeld tot f 50

boete of tien dagen plus twee weken

voorwaardelijk met een - proeftijd van

drie jaar. Dat hij niet tot een onvoorwaardelijke

gevangenisstraf werd veroordeeld

had hij te danken aan het feit

dat hij nu onder toezicht van het Medisch

Consultatiebureau voor Alcoholisme

van zijn drankzucht poogt te ge- I

nezen.

Tot f 50 werd een Weespenaar veroordeeld,

die in kennelijke Staat op zijn :

fiets was gaan zitten. Het was de eerste

maal dat hij er voor geverbaliseerd was.

Dezelfde straf werd een 18-jarige

bankwerker uit Naarden opgelegd wegens

het berijden van zijn bromfiets

in dronkenschap.


'N.1; ra relan gs)

„Gezochte aanklacht"

vond, de rechter

's-GRAVELAND — „Een gezochte

aanklacht', noemde de politierechter te

Amsterdam de klacht, die in juni een

dertigjarige huisvrouw uit 's-Graveland

bij de politie tegen een 54-jarige fabrikant

uit Hilversum had ingediend: binnendringen

van haar woning.

Ter zitting bleek, dat de huisvrouw

„thuiswerkster" was geweest van de

fabrikant, die een damesconfectiebedrijf

in Hilversum heeft. Daartoe had de

fabrikant haar destijds een naaimachine '

gegeven. Later verwaterde dit thuiswerk

en werd de relatie verbroken. De

vrouw, die nog enig loon tegoed had,

stuurde de machine echter niet terug.

Tenslotte ging de fabrikant die zelf

halen. „Kom maar terug als mijn man

thuis is", had de getuige gezegd en ze

wilde de deur dicht doen. Toen had

de fabrikant zijn voet tussen de deur

gezet, er was ruzie ontstaan en tenslotte

zou de vrouw kwaad gezegd hebben:

„Haal die machine dan maar weg,

ik wil dat ding niet meer zien". •

Dat was dan ook geschied, maar volgens

de klacht was de fabrikant

„binnengedrongen".

De politierechter achtte evenals de

officier _het bewijs daarvan echter niet '

geleverd én sprak de fabrikant vrij.


Korten hoef

,.Wilde Vaart — met een

nieuw decor

KORTENHOEF. — Door de toneelvereniging

,D.O.S' wordt zaterdag 1

november a.s., 's avonds 8 uur, in de

zaal van hotel • Ruimzicht", alhier, haar

eerste winteruitvoering gegeven. Voor

het voetlicht zal worden gebracht het

toneelstuk „Wilde Vaart" van Tom

Dekker. De regie berust bij de heer J.

N. Fokker. Aan dit stuk, dat zich afspeelt

in een café aan de haven van een

grote stad, is door de regisseur veel werk

besteed. Zo zal een geheel nieuw decor

in gebruik worden genomen, waarbij

men een kijkje zal kunnen nemen in

café „De Duccialf". De toegang is uitsluitend

voor personen ouder dan 14

Jaar. isy 5 Jey


's-Grarelond 4-

Ned. Herv. gemeente:

Foto's en ve erslagen

in, enveloppe

Te openen in.... 2058!

's GRAVELAND — Wanneer ds. J.

A. v. Nie in mei a.s. definitief afscheid

neemt, zal hij in de historie van de

Ned. Herv. Gemeente toch nog lets per- ,

sconlijks az:hterlaten. Ds Van Nie heeft

namelijk het plan opgevat, de feestviering

van het 300-jarig bestaan der kerk

vast te leggen voor het nageslacht.

In samenwerking met de kerkeraad

zal de tekst van de•kerkeraadsvergadering,

de namen van alle medewerkers,

persverslagen en een foto in een grote

enveloppe worden gedaan. Deze wordt

verzegeld, waarop zal worden geschreven:

„Niet openen voor 7 juli 2058".

Op deze datum zal de kerk dan 400;

jaar bestaan en ongetwijfeld zal het i

dan te vormen comité nogmaals opvoeren

wat dit jaar de stof was voor een,

waardige herdenking. Alle deelnemers'

die medegewerkt hebben aan het 300-

jarig bestaan van het gebouw, ontvangen

als herinnering een originele Goudse

pijp, versierd met een herinneringslintje,

Ds. Van Nie zal vanaf 1 novembei

als hulpprediker twee dagen per week

werkzaam zijn in de buitenwijken van

Utrecht.

Gedurende de tijd dat Ds. Van Nie

afwezig is, zal Ds.. G. Jansma van Ankeveen

diens taak te 's-Gravelana

waarnemen.


4nker n

uselub gaat vrijdag nieuw

bestuur kiezen

ANKEVEEN, — Vrijdagavond houdt

de Ankeveense ijsclub haar jaarvergadering

in het Wapen van Ankeyeen, Na

de jaarverslagen volgt . de bestuursverkiezing.

De agenda vermeldt onder meer

het periodiek aftreden van de heren J.

Ketelaar en A. Koster, die beiden herkiesbaar

zijn. D. Hilhorst is ook aftredend,

maar niet herkiesbaar wegens gezondheidsredenen.

Als aanvulling op dit

punt volgt nog dat wegens onenigheid

in het bestuur aftreden de heren J.

Kastermans, A. Koster, J. H. Portengen

en J. Torsing. Verder is er nog de buffetverpachting

en de gratis verloting.

.

-


-t-

ree »rome herinnering aan

HENDRIKUS VAN DER VEN

Weduwnaar von

MARIA JOHANNA KLERKX

vlieren t• Nieuvikuik 24 nor.inber 1869, no

zijn vooriaian von hu ti. Ofideel en no meerdere

m01.0 pawki tv zijn von th 11. Cornmunir uter•

laad hij i• Ank...n 20 juli von hoi jour 1958

dm werd al• 23m. juli begraven op hm R.K.

k.riencifio Ankemen.

_

Flo•tig «1 opgeruimd area tiju leven en overgegeven

een God. Heilige Wil is bij tut reu

beter leven overgeg••ei.

Hier op aarde genoot hij de kalme ruilt van

de Vriendaelap Code door de Heiligniakende

genade. Nu in de Hemel ia dat genodoloota

overgegaan naar de Zalige Codailaiwebouwing.

Del. 88-jarige grij•aard verspreidde door de

tevredenheid met siju levenslot een oreer van

gemoedelijke vriendsch•p om zich br.s. Die

van nabij met hela omgingen sullen zijn gezel•eb•p

misten.

D•nkbaar wa• bij steeds voor da bigde aangeboden

dienaten V CID die becn van nabij omringden.

Hij aal er dankbaar voor blijven hierboven.

Ho.v golf hein rum.

En hdi NUSOigr hoÂi vi•raehvn• luns,

dor hij mat. in oriBile. Amon. •

Ona.• Vader - prooi

Mijn bormhortigh.iáll


2

Merringsv'ersehil over

elftalcommissie

I`oorzitter v.v. 's-Groveland

legt functie neer

's-GRAVELAND. -- Een meningsver-

..4chi1 tussen de voorzitter van de voetbalvereniging

's-Graveland, de heer N.

Broerse en de overige bestuursleden is

er oorzaak van, dat de heer Broerse na

een maandagavond gehouden bijzondere

bestuursvergadering zijn functie ter beschikking

heeft gesteld. Deze Vergadering

was uitgeschreven door de voorzitter

zelf om zijn zienswijze over de bevoegdheden

en het beleid van de elftalcommissie

kenbaar te maken.

De tweede voorzitter, de heer A.

Brakel, zal nu tijdelijk als eerste voorzitter

optreden, totdat in de vacature zal ,

zijn voorzien.

Het is nog niet bekend op welke punten

meningsverschil bestaat. Voorzover

wij kunnen nagaan zullen er geen redenen

aanwezig zijn om de geschillen in

een spoedeisende bijzondere algemene

vergadering te bespreken. -


Schoolhoofd 11. Molsbergen

— afscheid na 45 jaar —

trok vaak de polder in

En leerde de kinderen

de natuur kennen

ANKEVEEN — Het hoofd van de

openbare school, de heer H. J. Molsbergen,

zal morgenmiddag in de school, na

een arbeid van 45 jaar, afscheid nemen

van Ankeveen en gaan genieten van een

welverdiend pensioen.

De heer Molsbergen begon" zijn loopbaan

als onderwijzer in Smilde (Dr.) in

1913. In 1914 vertrok hij al naar Baarn,

alwaar hij tot 1921 verbleef. Het grootste

deel — van 1921 tot 1946 — bracht

hij door In het toenmalig Nederlands

Indië. Gedurende de tweede wereldoorlog

werd de thans vertrekkende door dei

Japanners in een concentratiekamp ondergebracht.

In 1946 kwam hij weer op

Nederlandse bodem en tot 1947 kreeg

hij M het vaderland een verdiend verlof.

Sinds 1947 is de heer Molsbergen

hoofd der . openbare school in Ankeveen.

Tot voor kort heeft hij in één lokaal

de hele school onderwezen, zowel de

eerste als de hoogste klas. Zijn prettige

omgang met de kinderen is algemeen

bekend en als men eens onverwachts

zijn lokaal binnenstapt, vindt men hem

niet bij zijn lessenaar, maar 9 van de

10 maal boven op een bank bij een leerling.

De heer Molsbergen nam vaak

voor de natuurkundeles zijn pupillen

mee de polder in, om hen bij te brengen

wat de natuur zoal biedt.

De vertrekkende was gedurende zijn

tijd in Ankeveen penningmeester van

het Witte Kruis. Wanneer morgen om

half vier de afscheidsreceptle begint,

zullen ongetwijfeld vele Ankeveners de

„meester" een hand komen drukken.

Donderdagavond zal hij voor de kinderen

met hun ouders lichtbeelden .vertonen

over Oostenrijk, de Riviera en

Noorwegen.

Het officiële afscheid van de kinderen

vindt vrijdag plaats. De heer Ilifolsbergen

zal omstreeks december Vertrekkeni

naar Amstelveen, om te genieten van

een welverdiende rust. Hij denkt zich

in geen geval te gaan vervelen, want het

is mogelijk als hij er dan zin in heeft,

dat er nog wel eens een beroep op hem

gedaan wordt. -1

,(y-/1)-i9 5-8


R.0 ra relmi 3D--M-

- •

Pieter. de sHoog .nu

Ë:ïeelsior

's-GRAVELAND — Velen die Excelsior

kennen zal het zijn opgevallen

Jat Gert Nagel, de dirigent die het

kerkconcert op 5 juni J. nog leidde,

er niet meer is. Zes weken geleden

werd het verband verbroken.

Het actieve bestuur trok toen direct

een andere dirigent aan en vond deze

in de persoon van Pieter de Hoog uit

Hilversum.

De in Oosterhout (Nbr.) geboren

heer De Hoog, nu 30 jaar oud, kreeg

zijn opleiding aan het conservatorium

te Utrecht en was dat jaar de beste

leerling. Het zat hem dan ook in het

bloed want zijn vader was ook dirigent

van een zangkoor. Hij is als leraar

verbonden aan het Goois muzieklyceum

te Hilversum, bovendien geeft hij nog

privé-lessen. De heer De Hoog is voorts

dirigent-organist van de .H.-Hartkerk

te Hilversum.

Uit het optreden van zowel het kinderkoor

als van de groten in het concert

van gisteravond bleek dat hij beide

koren reeds geheel in de hand heeft.


K orten ho e f

Kantonrechter:

„Blijf vaii bromfiets

ar, is advies aan

een 78-jarige

KORTENHOEF — Mensen van 70

jaar en ouder moeten van bromfietsen

afblijven. Dat is geen leeftijd meer In

het huidige drukke verkeer op een voor

hen veel te snel vervoermiddel te zitten,

aldus de kantonrechter en de officier

van justitie bij het Hilversumse

kantongerecht: Dat lieten ze een 78-

jarige bromfietser onomwonden blijken.

De man had op 16 juni 's morgens

vroeg de Vreelandseweg in Kortenhoef

overgestoken en had er geen erg in

dat op vrij korte afstand een auto naderde.

Een Hilversums technisch

hoofdambtenaar was de bestuurder. Hij

slaagde er nauwelijks in de bejaarde

man te ontwijken, maar door zijn uitwijkmanoeuvre

botste hij tegen een

tegenligger. Gevolg: hersenschudding,

shock en verwondingen voor de Hilversummer

en ook wat lichte verwondingen

voor de bestuurder van de tegenligger.

Tien gulden vroeg de officier. „Dat

is honderd gulden te weinig", meende

de kantonrechter, die wel begreep dat

het tientje voor de man al erg genoeg

!was: hij leeft namelijk* van zijn ouder-

' domsuitkering, „Blijf toch van bromfietsen

af. U riskeert het leven van anderen.

Veel te oud voor een brommer".


Velen wensten 70-jarig

Excelsior geluk

's-GRAVELAND. — Tot besluit van

het jubeljaar van de 70-jarige chr, gem.

zangvereniging „Excelsior" vonden gisteren

een receptie en een feestuitvoering

plaats in hotel" Ruimzicht aan - de Kerk-

laan. Van de gelegenheid om de jubilerende

vereniging, die voor deze gelegenheid

eens feestelijk in de bloemetjes was

gezet te feliciteren werd dankbaar gebruik

gemaakt. Onder degenen die hun

felicitaties aanboden merkten wij o.m.

op ds. J. A. v. N.ie en echtgenote, ds. A.

Wiersinga, oud-dirigent W. M. Miltenburg

en echtgenote en verder afgevaardigden

van de kerkeraad der Ned. Herv.

Gemeente, dameskoor T.O.G., chr. man- ,

nenkoor Creseendo, harmonie B.M.O.L..

Crescendo (Kortenhoef), Floralia, gymnastiekvereniging

0.D.I.S., Ned. Herv.

vrouwenvereniging „Ora. et Labora".

Voor de jubileumuitvoering bestond

hierna grote belangstelling.

Ds. J. A. v. Nie sprak in zijn openingswoord

er zijn vreugde over uit dat er

zoveel belangstelling was voor de 70jarige

„oude dame".

De meeste gemengde zangverenigingen

die met Excelsior in die tijd opgericht

zijn, aldus spr., bestaan niet meer.

Excelsior daarentegen heeft bewezen

zijn plaats waard te zijn, aldus ds. v.

!Nie, getuige de grote belangstelling van

kerkelijke zijde.

Hierna opende ds. v. Nie de avond met

gebed en zong Excelsior o.l.v. Pieter

de Hoog een viertal nummers. Na dit

succesrijk optreden kwamen de kinderen

van het kinderkoor voor het voetlicht

met een zangspel van Stien de

Bruijn, getiteld „Viola's Vleugels".

Dit spel met kaboutertjes en elfjes

was voor dit feest een mooi succes en

werd door de aanwezigen erg op prijs

gesteld.

Het kinderkoor zong vervolgens a.t.v.

Pieter de Hoog een zestal liedjes en dit

optreden billijkt te zeggen dat Excelsior

een goede toekomst heeft. Het kinderkoor

dat plm. 40 leden telt had met

zijn optreden van zangspel en als koor

dan ook een prachtig succes. Tot slot

zongen de groten • nog een drietal helderen.

Muzikale medewerking aan dit

Concert gaf de heer Witma kers ( piano

die de heer Kees de Wijs wegens omstandigheden

verving.

De heer W. M. Miltenburg, oud-dirigent

van Excelsior, biedt ter receptie

zijn gelukwensen aan. Achter de tafel

r.l.n.r. de bestuursleden: merr,f-l_d_.

'Herr. B. 2mat1en-

bur2:1_11anz11.. J. Bestebroer.

zendaal (achter

dirigent Pieter de _Hoog

nier Voor de tafel de heer W. M.


Nieuw schoolhoofd

gaat in december

trouwen

ANKEVEEN — Tijdens de afscheidsbijeenkomst

van schoolhoofd Molsbergen

nam het nieuwe schoolhoofd, de

heer P. L. Spoor, de kans waar om zich

aan désitffw-e-zigen voor te stellen. De

heer Spoor vond het zo prettig dat er

,in en rond de school zo'n prettige sfeer

heerst. „Dat was ik in mijn vorige gemeente

ook zo gewend". Spreker had

goed begrepen dat zijn voorganger in

I

de dorpsgemeenschap niet licht in het

vergeetboek zou raken, .maar ik zal

toch proberen hem in veel dingen na te

volgen".

4De heer Spoor zal met de kinderen

zijn verjaardag een dag eerder vieren

dan de heer Molsbergen: de heer Spoor

werd namelijk op 3 september geboren

en zijn voorganger verjaarde op 4 september.

In Oegstgeest ging hij op de

lagere school, in Leiden bezocht hij de

mulo en voor onderwijzer studeerde hij

op een Haagse kweekschool. En nu na

vier jaar onderwijzer te zijn geweest in

Hekelingen, schoolhoofd in Ankeveen.

De heer SpOor -hoopt in het huwelijk te

treden, zodra de woning van de 'heer

Molsbergen begin december leeg komt.

De schooljuegd heeft dus nog een grote

gebeurtenis in het verschiet. Hij zal

beginnen met eenendertig leerlingen,

samen met mevrouw Gouwens. De heer

Molsbergen begon in 1947 met twaalf

leerlingen. Uit alles bleek dat de heer

Spoor het best met zijn kinderen en ook

met de ouders en allen, met wie hij als

schoolhoofd te maken zal krijgen, zal

kunnen vinden.ji--/0- , .7 J


n

Weerzien van meester

en oud-leerling

ANKEVEEN — Tijdens het afscheid

van de heer Molsbergen was er gisteren

een bijzonder blij weerzien tussen een

leerling en zijn meester. De thans al

acht jaar in Naarden woonachtige 32-

jarige heer R. Minnaart wilde zijn onderwijzer

uit Temangoeng nog wel eens

terugzien en toevallig hoorde hij van

i zijn afscheidsbijeenkomst. Beiden heb-.

ben in de Jappentijd in hetzelfde concentratiekamp

gezeten. Dit weerzien

was voor de vitale onderwijzer, die 25

jaar in Indonesië werkzaam is geweest,

een pracht verrassing. •

j/-. /0- i9j-c9


Hartelijk afscheid van

schoolhoofd Molsbergen

ANKEVEEN — Het is gisteren nog' Mevrouw Gouwens was woordvoerster

eens ondubbelzinnig gebleken welke namens de leerlingen. Meisjes uit de

bijzondere plaats het hoofd van de eerste klas boden mevrouw Molsbergen

openbare lagere school, de heer H. J. bloemen aan en Guus Kuyvenhoven gaf

Molsbergen, in de dorpsgemeenschaP het schoolhoofd een snelkookpan. Dat

heeft ingenomen. Zijn afscheid is daar- was door Guus allemaal zelf bedacht.

van de beste getuigenis geweest, want uit Mevrouw Gouwens kwam weer aan

alle kringen van het Ankeveense leVen bod en toonde een door haar zelf van

kwamen de vrienden en bekenden van vilt vervaardigd bloemenmeisje met

dit schoolhoofd naar zijn school om af, parasol dat zij als collega aanbood.

scheid te nemen. Een aardig moment De heer G. v. d. Broeck sprak tot

daarbij was toen de heer Molsbergen penningmeester :Molsbergen van het

zelf aan het woord kwam en telkens Witte Kruis en bood een bon aan voor

verrassend uitriep: „Hé... de doktoren een grammofoonplaat.

Hemmes en Ruys zijn er ook. En de zus- Onder de aanwezigen bevonden zich

ters Havemans en Spapens van de ook de wethouders Schoenmaker en

kruisverenigingen". Op deze manier Kwant, baron B. A. P. van Harinxma

verwelkomde hij ook andere bekende thoe Slooten en diens echtgenote, de

figuren. Ds, G. Jansma was er en de heer Scherpenhuyzen namens de toch-

; heer Fennls, hoofd St.-Tozefschool, nische dienst en het nieuwe hoofd, de

raadsleden, gemeente-secretaris Valkier heer P. L. Spoor en verloofde. Ouders

en gemeentebode De Weijer, die te horen van schooljeugd, oud-leerlingen, vele

kreeg: „Zonder jou was ik er nooit ge- buurtgenoten waren tevens aanwezig.

komen". In de ochtenduren had de heer J. C. v. d.

Kortom, een bijzonder hartelijk af- Bosch, inspecteur l.o. al afscheid gescheid,

waarbij burgemeester J. C. nomen. In de avondbijeenkomst vertoon-

Bührmann de tolk was van het ge- de de heer Molsbergen lichtbeelden over

meentebestuur. Hij schetste de heer een aantal Europese landen en een film

Molsbergen als een vaderlijk vriend en over zijn periode in Indonesië.

zo zal hij in het dorp blijven voortleven.

„Nu de nieuwe schoolmeubelen zijn Burgemeester J C_BiLlamaran orergekomen

kunt u nog de kroon op uw handigt namens de gemeente een

werk zien". De burgemeester overhan- radiotafel aan de heer .111o2slle,rdigde

éen radiotafel, blijk van erkenning gen, hoofd der openbare school, op

van het gemeentebestuur. diens aischeidsrcceptie.

More magazines by this user
Similar magazines