Views
5 years ago

Nieuwsblad van Tem se

Nieuwsblad van Tem se

Nieuwsblad van Tem

Zondag 30 november 1958 (97«Jaarl4«) Weekblad N° 9 Nieuwsblad van Tem se EN OMLIGGENDE Abonnementsprijs 100 Fr. NIEUWS- EN ANNONCENBLAD BUREEL: KASTEELSTRAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. Uitgever AL. BLTTAERT | Hr. St-Niklaas858 | TEL. 710185 Schoolpact en nieuwe regering. Stadslichten* (UM) - Iedereen kent nu al stilaan de samenstelling van de nieuwe regering Deze heeft zopas haar opwachting gemaakt in het parlement waar de eerstemimster, dhr Eyskens, lezing gaf van de regeringsverklaring Zo er al dan enig enthoesiasme merkbaar is bij de liberalen, die alle redenen hebben om voorlopig te triomferen, bij de cvp wordt de regering onthaald op een welwillende berusting, Wel mag deze regering bogen op een eerste succes, namelijk het afsluiten van het schoolpact, alhoewel dit al evengoed op het actief van de homogene ploeg kan worden geschreven Het wachten is nu op de toepassing ervan en de cvp ministers zullen in ieder geval goed de ogen dienen open te houden op het ministerie van openbaar onderwijs, dat in handen is gevallen van een liberaal Gelukkig bestaat er nog zoiets als een geschreven regeringspact waarop de cvp ministers zich kunnen beroepen bijaldien de liberale minister van onderwijs het wat al te bont zou maken Ondertussen zat de regering reeds met een moeilijkheid van belang opgegescheept, namelijk de staking in de elektriciteitsbedrijven die talrijke andere bedrijven lam legt Daarmee staat dan de economische toestand van het land, die al niet bijster rooskleurig is, er nog slechter voor En nu wordt een nieuwe staking aangekondigd Het spreekt vanzelf dat de socialistische vakbonden thans plots allerlei grieven ontdekken, die ze vroeger oogluikend negeerden, toen hun eigen ministers aan het bewind waren. Men kan hierover tot in het oneindige epilogoren, maar het feit is er en de regering moet er rekening mee houden Welnu in onze moderne economie is de toestand zo dat een paar duizend mensen het hele bedrijfsleven van het land kunnen stilleggen Algemene stakingen zijn dus overbodig geworden, tenzij men revolutionaire bedoelingen zou hebben Maar waar het er om gaat een regering moeilijkheden te berokkenen, daar volstaat het de basisnij ver heden, zoals de electriciteitsbedrijvene'' een zijn, lam te leggen om honderd duizenden arbeiders tot werkloosheid te verplichten De regering moet hiermee terdege rekening houden en tevens met het feit dat de vakbonden noodzakelijkerwijze door elkaar op sleeptouw worden genomen De kostelijke vakbonden moeten aldus noodgedwongen de algemene tendens volgen en dit kan, in laatste instantie voor de regering gevaarlijk worden Inderdaad nu de schoolkwestie vooralsnog van de baan lijkt, doen zich weer stemmen gelden ten voordele van Mengelw van 't Nieuwsblad van Temse 17 De weduwe van de Grafmaker — Maar zeker doen WIJ aan niemand enig nadeel of ongelijk, niet meer dan gij verdraag ik het gemene en onze list is er gene, 't is enkel een bestuurlijke onregelmatigheid — Laat ons er mede eindigen Tien uren slaat de klok De keukenmeid gaat slapen en ik moet benedengaan om in de keuken wat melk te vragen voor de kleine, alsof zulks nog nodig ware , ik zal er van gebruik maken om haar aan te kondigen dat er beterschap is, dat de kleine veel beter gaat — Zeer goed Dus gij weet waar gij kunt vinden wat WIJ nodig hebben ' — Het toeval helpt ons, dat is het wat mij een beslissing doet nemen Op twee passen van hier zijn er mensen in de nood, ik geloof te zullen gelukken en de verwisselinge, nogal gelijkend op de dode, zal hier te midden van de nacht aangebracht worden, hetgeen onontbeerlijk is — Goed, goed GIJ gaat dan aanstonds vertrekken? — Ja, ik ga beproeven de vader en de moeder over te halen Gij zult waken, alzo beletten dat wie het ook zij in deze kamer binnendrmge en daarbij mij een verborgen deur openen Kent gij een deur waar ik in het geheim en ongezien kan uit- en ingaan ' — Ja, ik zal u leiden en u komen halen een soort travaillistisch blok, dat tegenover het conservatieve blok zou komen te staan Een soort van politieke hergroepering dus op Engelse leest geschoeid, alhoewel het in Engeland herhaaldelijk is voorgekomen dat vele arbeiders ook conservatief stemden, zoniet waren de conservatieve successen niet uit te leggen Trouwens de electriciteitsstaking is niet de enige sociale moeilijkheid welke de regering te wachten staat Het spreekt vanzelf dat in de komende maanden de socialistische vakbonden verder zullen gaan met hun koude oorlog, waarbij de stakingen afwisselend in verschillende takken worden ontketend Of de regering hieraan ten lange laatste niet kapot gaat, is een andere kwestie, die we voorlopig nog onberoerd zullen laten Wij kunnen dus vooralsnog slechts de eerste minister Eyskens, die werkelijk een staatsman van formaat is, alle heil toeroepen en hopen dat hij zijn regeringsschuitje door alle klippen zal kunden sturen tot hij in betere wateren belandt Vooraleer hij er zal zijn geraakt, zal hij echter heel wat stormen te doorworstelen krijgen LB Tafels voor Kerst- en Oudejaarsviering. LANDELIJKE TAFELS Hoe vreemd het ook moge klinken, maar deze tafels passen uitstekend m een modern interieur en zijn vooral geschikt voor de appartementen, waar men over een minimum aan plaats beschikt voor een groot aantal personen Een landelijke tafel dient voornaam te zijn en daarom smaakvol gedekt Dit is alleen te bereiken door een vlashnnen tafellaken, waarvan het weefsel en de kleuren zo harmonieus en rijk zijn Een landelijke tafel geeft een vrnkaartje aan onze fantasie om allerlei landelijke tafereeltjes in de tafelversiering te verwerkelijken Bijvoorbeeld een kruiwagen met bloemen zal het midden op de tafel uitstekend doen Anderzijds kunnen heftsblokken op allerlei manieren aangewend worden als bloemenmand, fruitmand, geschenkenmand, als kandelaar, als standaard voor het menu, enzovoort Deze landelijke tafels brengen de gasten onmiddellijk in de atmosfeer, die voor een goede kerst of oudejaarsviering is gewenst Op Sint-Stefaan, sneeuw op de baan, Vuil om te gaan, koud om te staan. bij uw terugtocht, niemand zal ondertussen deze kamer binnentreden Wie hebt gij in het zicht, van welke streek zijn zij ' — Dat is mijn zaak Of ik gelukke of met, mijn poging moet een geheim blijven tussen mij en de ouders van de kleine Zo min als ik uwe naam zal kenbaar maken, zomin hebt gij het nodig te weten welke de hunne is Iedereen zal er bij winnen en men zal geruster zijn, noch nu noch later zullen er beschuldigingen, opzoekingen, vervolgingen kunnen plaats grijpen — Gi) hebt ten volle gelijk — Ik alleen zal de waarheid weten en daar mijn aanzien, mijn ambt en mijn vrijheid op het spel staan, kan men zeker zijn dat dit geheim in een graf zal rusten en dat het met mij ten grave zal dalen . Ik ga wat melk halen en met de keukenmeid spreken, daarna zal ik mij kleden, het lijk mededragen, een weinig geld zal ik nemen en weg zal ik zijn M, Wendel gans gerust gesteld, geheel blijmoedig, begon op en neder te wandelen alsof zijn dochter daar in haar wieg niet uitgestrekt lag en alsof de doodskist zijner vrouw enige dagen te voren daar niet was voorbijgegaan Hij telde in zijn geldbeurs Mad Javert kwam terug en M Wendel gaf haar drie duizend frank Met ongeduld wachtten zij tot het lantste licht op de zolderkamers der bedienden uitgedoofd was Het was koud, de aarde was vochtig, de hemel was overtrokken, maar het regende niet. Mad Javert bedekte haar hoofd met de kap van haar mantel in welks plooien zij het kleine ingewikkelde lijk deed ver.- n n Nee, dat is geen titel van een film in de aard van Citylights, maar wel beogen we hiermee enkele inlichtingen te gevtn over wat er zoal rond en om de stadsverhchting gaande is De tijd ligt al ver achter ons dat er in de straten van onze goede steden slechts hier en daar een eenzaam ohepitje brandde, iO^at deze straten veelal niet geplaveid en zonder voetpaden meer op gevaarlijKe steegjes leken dan wel op behoorlijke rij- en wandelwegen Het was trouwens toen zo dat wanneer een koets voorbijkwam, de mensen snel ergens schuil gingen, omdat de paarden het slijk deden opspatten en de zweep van de koetsier wel eens de ene of andere waaghals raakte Toeu, nu zo wat honderd jaar terug, is de gaslantaarn gekomen Voor onze voorouders was dit een hele luxe, want plots kregen de vroeger zo gitdonkere straten toch opeens wat schijn van licht Maar dan werd het gas weer op zijn beurt verdrongen door de elektriciteit Wij die gewoon zijn aan buislampen en sodiumverlichting, waarbij men in bepaalde straten gemakkelijk 's avonds zijn krant kan lezen, kunnen ons helemaal niet meer inbeelden dat we het ooit met gaslantaarnen hebben moeten stellen, laat staan met ohepitjes ,^- Maar dat zo'n straatverlichting wel heel wat om het lijf heeft bewijzen cijfers als die voor Brussel en Parijs In Brussel, dus niet de talrijke voorsteden, dienen 240 km straatweg te worden verlicht Daartoe werden 12 500 lampen aangebracht die samen, per jaar zowat 8,160,000 kwu verbruiken Maar daarmee is niet alles gezegd Want het volstaat niet lampen te hebben, uien moet ze onderhouden. Gemiddeld dienen onze straten per jaar gedurende 4 000 uren te worden verlicht Welnu een lamp heeft een gemiddelde it-^rsduur van 1000 uren In Brussel dient men aldus jaarlijks 33 000 lampen te vervangen Maar lampen dienen ook rein te worden gehouden, of tenminste zouden het moeten zijn, want met al het stof dat in onze straten door het drukke verkeer wordt opgewaaid, raken ze snel vuil en een vuile lamp verliest de helft van haar helderheid Spijtig genoeg vereist het reinigen van lampen op straat veel personeel, dat men niet heeft in onze steden, en een boel wagens met ladders die trouwens minder en minder kunnen worden aangewend, omdat ze het zo al onontwarbare verkeer stremmen Toch worden in Brussel per jaar 8000 lam'pen gereinigd Verder worden er ook per jaar 1200 palen geschilderd Verder bieden onze steden een hele schakering van alle soorten lampen en palen, omdat men voortdurend nieuwe dingen uitvindt en ook omdat men, om dwijnen en ging met onderdrukte stap de trap af Wendel sloot de deur der kamer en volgde haar Onder aan de trap ontstak hij een lichtje en gedurende vijf seconden slopen de twee nachtwandelaars door de gang In plaats van naar de grote ingangsdeur te gaan welke op de grote koer uitgaf, wende M Wendel zich naar een kleinere welke tot de tuin toegang gaf Het licht doofde uit Maar buiten had men voldoende licht om de bomen te vermijden en de dreven te volgen Op een 50tal meter achter een struikgewas, stond in deomheimngsmuur een kleine deur welke op de buurtspoorweg naar Humecourt uitgaf en langs dewelke M Drouot eertijds, ongemerkt door de knechten, ter jacht ging, zodat deze hem steeds in de brouwerij aanwezig meenden De sleutel dezer deur hing steeds aan een nagel in de muur gevestigd Wendel opende dezelve, lichtte ze op om alle gerucht te vermijdenen stiet mad Javert op de weg naar Humecourt Deze keek eerst voorzichtig naar alle kanten rond en draaide dan rechtaf Maar bijna ogenblikkelijk kwam zij op haar stappen terug, Weadel had de deur nog met gesloten. — Alles goed bedacht, zegde z« met zachte stem, geef mij de sleutel en ga ogenblikkelijk terug naar huis, ik zal slechts vertrekken wanneer gij weg zult zijn en bij mijn terugkomst zal niemand op mij moeten wachten, ik wil in het geheel met dat gij weet waar ik naartoe ga. gelijk de anderen ook niet zullen weten van waar ik kom en waar ik te rugkeer — Dat is uw recht en 't is nog beter, financiële redenen, verplicht is oud materiaal op te kalefateren Trouwens, heel ons land lijdt aan senratische neigingen, want iedere gemeente wil palen en lampen van een speciaal model hebben, zodat alles ten slotte veel duurder uitkomt omdat niet in serie kan worden geproduceerd Men wil vu hier bij ons precies hetzelfde niet hebben als de buur Wat zouden de kiezers wel denken van de burgemeester die dezelfde lampen heeft als in de nabiie gemeente, die men altijd de loef wil afsteken' Bart Claire De industrie in functie van de arbeid of omgekeerd ? (UM) • Een eeuw geleden zou dergelijke vraagstelling op schouder ophalend gelach onthaald geworden zijn In het toen volop heersende liberalisme was het immers een uitgemaakte zaak dat de nijverheden zich daar moesten vestigen waar dit, uit economisch oogpunt gezien en uitsluitend vanuit dit economische oogpunt, voor de industrie het voordeligste was Daardoor ontstonden dan die overbevolkte industriesteden, waar de arbeiders m kleine krotten dicht op elkaar samengedrukt leven, om maar steeds zeer nabij hun onderneming te wonen Hieraan kwam een zekere verandering naarmate de transportmogelijkheden veranderden en het openbaar vervoer tegen redelijke prijs werd ingericht Wel was er nog geen verandering te bespeuren in de opvattingen der nijverheidsknngen, maar de arbeiders waren al minder verplicht onmiddellijk rond de industrie samen te drummen en kond al meer naar buiten uit gaan wonen , het is toen dat de agglomeraties ontstaan zijn en dat de middelgrote gemeenten een opgang hebben gekend Thans wordt het probleem heel anders gestald Bij de oprichting van de nijverheid wordt thans ook de menselijke factor in acht genomen Enerzijds ziet men thans industnen ontstaan daar waar een ruime arbeidsmarkt is - wat dan niet zozeer te wijten is aan het feit dat de nijverheid rekening houdt met de gevoelens der arbeiders maar wel aan het feit dat omwille van het bestaan van sterke arbeidersorganisaties die hun voorwaarden opdringen en veralgemenen, de ni|verheid naar plaatsen zoekt waar het arbeidsaanbod hoger ligt dan de vraag, 't is te zeggen waar vanwege de arbeiders de voorwaarden minder strikt worden in acht genomen Hoe dan ook, dit betekent in ieder geval een stap voorwaarts, des te meer daar, anderzijds, nu ook de overheid stilaan open oog krijgt voor sommige toestanden in bepaalde streken en tracht in die streken een nijverheid op te richten. ziedaar de sleutel Daarna verdween hij in de dreef die naar de andere zijde der boomstruiken leidde Mad Javert verliet dan slechts de hof, sloot de deur, stak de sleutel op zak en nam dan op de rechterzijde, gelijk pas geleden, de weg naar Humecourt Zij ging bijgevolg naar dit dorp Nochtans kon men het nog niet weten, want twee honderd meter verder eindigde de weg die naar de bareel van de ijzerenweg leidde en waarmee wij reeds kennis maakten, toen wij M Hendrik die weg zagen kiezen om terug in de brouwerij te komen op die schrikkelijke eerste nacht weg die evengoed toeliet in Morangen rond te gaan als wel naar de « Rode Struik » Op drie honderd meter rechts van de weg naar Humecourt liep een voetpad naar de smederij der Sluizen en naar het dorp Longbrug dwars door de weiden Onmogelijk daarom te zeggen welke richting madame Javert zou nemen Zij haastte zich, overtuigd van het te late uur om haar onderneming tot goed einde te leiden en tevens met vrees bevangen onbescheiden personen tegemoet te komen Nochtans om elf ure 's avonds scheen het gevaar van die kant met groot maar gevaar is er altijd voor onvoorzichtige mensen En mad Javert dacht er des te meer op, daar zij zich op dit ogenblik in valse omstandigheden bevond Humecourt lag daar, bijna recht voor haar op twee kilometer afstand Met de spoed waarmede ze zich voorthaastte, zou het niet lang meer duren aivorens het dorp te bereiken er stil te staan en in een der woningen te verdwrj- TEMSE, 29 NOVEMBER 1958 Wekelijkse Almanak NOVEMBER 30 Zondag s Andreas DECEMBER 1 Maandag s Elooi 2 Dinsdag s Nathaha, Bibiana 3 Woensdag s Franciscus-Xaver 4 Donderdag s Barbara 5 Vrijdag s Sabbas, Crispma, 6 Zaterdag s Nicolaas MAAN de 4 dec laatste kwartier Jaar', paarden- en veemarkten De 1 St Niklaas, Neerpelt Ruisbroek — de 2 Kruishouten) Dat hierbij ook weer niet te ver kan worden gegaan, blijkt duidelijk uit het voorbeeld dat een koolmijn slechts kan worden opgericht daar waar kolenlagen voorhanden zijn Simplistisch lijkt dat, maar wat waar is voor kolen is het eveneens voor andere nijverheden Het volstaat niet ergens een fabriek neer te zetten Men moet eerst precies weten of er concurrentiemogelijkheden bestaan, of er transport is, of de transportkosten eventueel niet te hoog zullen zijn Bij de steeds om zich heen uitbreidende ingebruikneming van mazout ziet men dan ook de nijverheden dichter bij havens aanleunen, bij rafinaderijen en dergelijke Dit is een economische wet waaraan men nooit zal ontkomen De ideale oplossing is dan ook een compiomis tussen beide opvattingen . levensmogelijkheden voor de nijverheid en tevens in achtneming, en maximale inachtneming van de mens, want nogmaals de mens is er niet om de fabriek te dienen, maar wel omgekeerd Wat niet betekent dat men alle realisme mag prijs geven, want nijverheden oprichten die nadien tot ondergang gedoemd zijn, betekent nog meer schade toebrengen aan de mensen dan er geen oprichten Dit is een wijs standpunt dat men niet mag verwaarlozen, vooral nu er zoveel gepraat wordt over streekeconomie Ook hier geldt de stelregel in medias res De gulden middenweg blijft nog steeds de beste ook in de economie Luc Barthelemy. BERICHT. Wie een abonnement neemt op het " NIEUWSBLAD VAN TEMSE " voor 1959 ontvangt het van nu af tot Nieuwjaar GRATIS - Prijs 100 fr Gelieve ons te verwittigen en wij zorgen ervoor dat U het regelmatig ontvangt. Een dezer dagen zal het kwijtschnfe voor 1959 door de briefdrager aan onze abonnenten voorgelegd worden Gelieve het geld klaar te leggen want de post biedt slechts eenmaal het kwijtschrift aan Wij hopen dat onze trouwe lezers het kwijtschrift zullen voldoen, waarvoor wij hen op.voorhand danken ^.($1 !r^t~ De Uitgever Want Humecourt was wel de uitgekozen plaats waar zij hoopte de koop te doen waarmede zij belast was, en welke plaats zij wilde geheim houden Hoe kort de afstand ook was, weinig tijd liep er voorbij genoeg nochtans om mad Javert vrees aan te jagen en haar te bevangen met die plotselinge aandoeningen waarvan men niet sterft maar welke men des te beter zich in het geheugen terugroept Die dag washet donderdag, marktdag van Morangen en bovendien nog lentefoordag Mad Javert welke St Donaas bewoonde wist zulks niet of ten minste had dit uit het oog verloren Ook spitste zij de oren wanneer zij achter zich stappen van paarden meende te horen, die zich insgelijks naar deze zude richtten Een kar zonder twijfel welke dan ook zeer langzaam zou gaan ? Maar neen, verdubbelde stappen, los en zwierig, een gerucht van ijzer, een zilverklank welke zonder ophouden hernieuwd werd Mad Javert, fi'n geslepen, bedroog zich niet over de herkomst dezer lichte paardenstappen en het herhaald lied der ijzers Degenen die haar volgden waren ruiters en meer nog mannen der landwacht Koud zweet bevochtigde haar het voorhoofd onder haar kap, terwijl haar armen en handen het overleden kind nader tegen zich aanpersten De landwacht en op dit uur ' Het kon niet anders of zij werd achtervolgd En wanneer men niet gerust is van geweten ziet men overal de straf in Deze vrouw bedacht niet dat het onmogelijk was dat iemand haar onderhoud met M Wendel kon afluisteren, hun voornemens raden en dezelve reeds kenbaar maken aan iedereen en bijzonder aan die mannen, Zij schrikte en verloor het hoofd erbij. Vervolgt.

Open Vld Temse, programma gemeenteraadsverkiezingen 2018
VeBrüeuflaaocü li, pwi aai Se oiSerlie opoeSi Ser vrouwen.