Gazette van Lokeren

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Gazette van Lokeren

haar

in.

Zondag 26 Octotor 1913.

70* Jaar N« 3615.

AZETTE VAN LOKEREN

Bureel en Werkhuizen : Statiestraat, Lokeren.

Men schrijft in te Lokeren bij den Uitgever en in alle Postkantooren. - De prij. der inschrijving is bij hot jaar fr. 4 eu per port fr. 5 ; voor Frankrijk fr. 7 rooi*» te betalan. Men aanvaardt

dd t d d ij i 15 t nkondigingen m itad.manwa 26 MBUMM.

«eene inschrijvingen dan voor een jaar. - Men wordt verzocht de bekendmakingen den Vrijdag vóór den middag toe ta «enden, de prijg is 15 cntiemen, aankondigingen m stad.meuw* 26

rechterlijke aankondigingen of verkoopingen door failliet 50 centiemen, vonniwen 1 fr. per drukregel ; dikwijls te herhalen bekendmakingen betalen op voorhand en worden ky overeenkomst gedaan

Bij dit nummer behoort een bijvoegsel.

Lokeren, 25 Oct.

BERICHT.

Alwie met 1 Januari 19H «en abonnement

neemt op d* "Qautte van Lokeren"

satvangt van nu af om blad gratii.

Prijs per jaar : in stad 4, per post 5 fr,

Ben 8D ander.

— De slag bij Leipzig herdacht. —

Zaterdag heet't men op het slagveld bij

Leipzig, waar het leger van keizer

Napoleon, door Ruilanii, Oostenrijk en

Pruisen verslagen werd. *«n gedenktseken

onthuld. En al> 100 ji»r geleden

•tonden Ruasan, Oostenrijkers en Duitichers

op hut slagveld vergaderd. Keizer

WilUin II z*lf an «an aantal prinsen

der Ouitsctia bondstaten war^n bij do

plechtigheid aanwezig ; Oostenrijk had

ha«r kromihartog en Rusland groothertog

Cyrial ^«zonden.

Bovendien woonden een aantal afitammtlingen

van die officiers, dia

tijdens dan slas! bi) Leipzig bezweken,

ita onthulling bij ; man zag ar r.amalijk

ile York'». de. Blüchar's, de Bulow's,

da Schwarzenberg's, de Radetzky's en

anderen.

H«t ge lmkteeken is van den bouwkundige

Bruno Schmitz, dan bouwmeesur

van het KyfFhimerdsnkinal. In

1898 ward met den hou* begonnen, die

in hat geheel ongeveer ze,s mlllioen mark

hnaft gekost, welk bidrsn door giften

en door d» opbrandt van loterijen,

waartoe dn < Diiutsche P^triotanband >

gemachtigd warl, is bijeengebracht

Op Ust van den keizer werd het feit

in tiHt heele l»n I herdacht Zalerdag —

opl8 0.itoberJ8l3b.il de beslissende

•>iag plaats — vlug len alle openbare gebouwen

; in alle (iarnizoensplaatsen

werden godsdienstoefeningen gehouden

mi in da scholen had iu plaats van da

gewone lessen, dn her lenking van het •

historische fait plaats.

De aanwezigheid van vul» vorstelijke

personen heeft blijkbaar de politie U

Leipzig aanleiding gegeven tot zeer

strenge maatregelen vat' voorzorg, zooilat

da herdenkingsplechtigheid nllnen

door oen zaker aantal uitverkorenen kon

bijgewoond worden. Om het gedenkteukin

werd een terrein van ongeveer een

vierkanten kilometer uitgestrektheid

do'ir de pidicie afgezet en alleen houder»

van kaarten hadden hier toegang ; zelfs

de bewoners van het in het uitgestrekte

afgezette gebied gelegen buizen stonden

onder politietoezicht en moesten van 's

inorgends vroeg toegangun tot hun woningen

gesloten houden.

HET GEHEIM

van den Geneesheer

ROMAN UIT HET ENOELSCH.

11' Vervolg.

Zij glimlachte inat. maar zegde niets

en hegon voor Stephen de koffie in t«

schenken. De kolonel had dien morgen.I

eene spraakzame bui ; hij had Garth

allijil gaarne mogen lijden, en had zich

nu aan hem nog te meer gehecht, sedert

het gebeurde met Vivian. Hij scheen in

iel over spreken

— Maar dat moet gij ! antwoordde hij

heftig. Wilt gij mij ongetioord veroordeelen

? — Wat heb ik gezegd ?

Ge.noag — te veel !. Arme, arme

Vivian !

Zijn» tong was als verlamd Hij

trachtte U spreken, te vragen, — m«r

de woor len kwamen niet. Wat hem

verlamde, was het b«s-f, dat zij reeds

overtuigd was, en dat niets wat hij kon

nan voeren, deze overtuiging meer zou

kunnen schokken Voor hst eerat in

zijn liven, wensclue hij dat M.irion een

audar type van vrouw geweest ware —

het allelaat!»ch.- jo»g vrouwtje, dat gewatod

en gfluisterd en gedoofd /.ou hubben.

Hat was een ongeluk ! riep hij.

Ik zweer u. dat het «en ongeluk was.

Hij was dronken en hij viel. Mijne

eeniga zondn wis mijn zwijgen.

Zij antwoordde niet. ,

Geloof' (iij nnj niet, Mirion?

— En al* ik u geloof dan toch

_ het zwijgen — liet zwijgen ! O

niij.i God ! — en ik hid n zoo li«f!

_ WIJ uiwt-n simei door het leven

li^en, zeilde hij gebroken, en hij vatt

h .riband Gaandeweg zult gij - -

— Varg-ten ? Is dat het woord dn

gij z-gsjen willet. Ga weot wel beter

Si*|ih ii Er is si ciits éé i ding te doen

Gij moet bekenn.ui IUt is bet éc iij reeds

zijne schuldrekening opgemaakt en hem

gevonnisd

Daar gin» IU deur open, en kolonel

Carew stak zijn hoof I naar binnen-

Ah. zijl gij daar. Stephen I Zoudt

gij mij ook evmi met iets kunnen komen

belpen ?

Girth, wol genoodzaakt te volgen

verliet da l?am«r als in een droom. Marion

ril Ie als onder een» koude koorU

— Ballonramp. — De bestuurbare

Duitsche luchtkruiser < L 2 » is verleden

Vrijdag op 300 meters hoogte bovni

het vliegveld van .lohannisthal in brand

gevlogen en gansch vernield.

Al IU inzittenden ten getal Ie van 2S,

werden gedood.

— De mijnramp in Engeland —

Ten gevolge van den brand in de gaan

darijen heeft men de reddingswerken

moeten staken. De hoop om nog •" •

opgeslotene te redden is verloren

Cornelia zette 't op een loopken.

Raadt, vrienden, eens waarheen ?

Er eenen pakken van 't Wit Stoophoi ,

Want beter is er geen !...

Vieux-Systeme merk : < 't Wit Stoopke >

Jacques Neefs, Antwerpen.

8TADNIEUWB

Gemeenteraad.

Zitting van Zaterdag 18 Oct.''-' '<

De zitting opent om 8 1/'

avonds onder het VnorzitlTsc'r ;

den heer Raemdonck, burgern.-»»!"

De heeren Blancqua rt en I J

zijn afwezig.

Tegen den opstel van het pi".»~

verbaal der vorige vergadering wir.l.n

geene aaumerkingen gemaakt

DAGORDE:

1. Cinema. — Taks.

M. DE VOORZITTER Door hnt

stemmen der nieuwe lasten op de cinema's,

zijn de vroeger door den Ru i

gestemde taksen niet meer van krtclu.

Het Schepe- en College stelt voor !•.

vergoeding 75 ten honderd opcentiemen

te stemmen op de door den Staat i>

te heffen lasten.

Aangenomen.

2. Wet van 1 September 1913 -

Toepassing.

Om gelijke reden als voor punt 1

stemt de Raad db opcentiemen op Ie

patenten.

3 Stadsrekenecbap. — O.ii,b..«

posten.

Bepaald vastgesteld.

Op voorstel van dan heer VOORZIT

TER wordt er bij dringendheid "i.«

verandering gebracht aan het taii«f

voor het keuren van het slachtvlersrii

De kosten per jaar boloopen 449i I 1

f'., de gemiddelde ontvangsten 4OÜ5 Mi

fr Ondanks de hoogere uitpaven st• !i

het College voor de taks als volgt ie

verminderen :

Slieren van 1,50 op 0,75 fr., zooals

voor ossen en vaarzen.

Schapen en lammereu ir.n 50 op 30

centiemen.

Geiten en speenvarkens vin 30 op 25

centiemen.

Aangenomen.

M. SPITAELS De Brugstraat varkeert

in eenen erharmelijken toestand.

Zelfs nu nog kon zij het nauweli]ks gelooven.

Misschien, als Stephen den

moed had gehad om alles stontwep ie

heeten liegen, zou zij zijn woord h«bli-


ZEEP POEDER

VAN O EN

KTHOMPSON

I ERNEST Si EG ÜN BRUSSEL

Rellend als bet beste,

ioedi;oo;)stc en £>eïnaliHilijHslcwascbcn

rfcini§inijsiv»5tlde1.

Is uitmuntend voer

bet wasseben van

vloeren, deuren, vensters,

enz. en wordt

overal verfcoebt aan

den prijs van 20 C"""

bet puit van 1 4- kilo.

D" THOMPSON

ZEEP POLDER

Merk: • Ut

Spr*>k*r vraagt «art het College om

7O

1 I OU00

Ot

Gent, Kortrijksche stnat, 2

en VAN BENIDEN te Schaerbeek.

Lijnkoak

Kempkoek

.19 0)1 ('OOI

. 00 00 00 00

DE RAZVITE

om zich in een oogwenk te

scheren zonder zeep, zonder

water, zonder maoseering-,

wordt bestreken aU ean gchnonhcidszalf

tn verdacht de hairen

oogrnblikkelijh fi> Jaat nidus ton

zich in ééntn.ial t« scheren, :il

stijgende en il.vlende fi\ i• 1 weg

Verzacht en verfdscht dn huid

De groote doos : 1,60 Fr.

Verkoop voor Lokprwn : VAN

DEN DRIESSCHK, 51. Groot»

Markt — Verkoop in 't groot :

ROB DR WANDER, 57, Hooikani,

57, Brunei

AGENTEN WORDEN QEVRAAQD

JAARLIJKSCHE VENDITIB

van

Kaphout & Boomen

t« MOIÏRBEKE Wan)

Etbosch en & teen enbrug.

OINW 'l hMtuur van C.VAN WINC-

KEL IIAVKRRbKK, te Ln^T«n, zsi ec

door hux'f-gil nnibt p»»v^i| 1 w orM^n :

Manndag 10 November 10 3.

Voor Madame Ituoms :

.'ÏS knojifri kftphout,


Bijvoegsel der < Gazette van Lokeren > van Zondag 26 October 1913.

M. PALTZER

13, rue du Brabant, 13,

G A N D.

Chaussures de Luxe et de grand usage

marque « Le Dragon »

(MANUFACTURE a ISEGHEM).

Seule Maison rendant les chaussures avec garantie :

< entièrement cousues a la main >.

- Modèles exclusifs. -

Spécialité : Chaussures sur mesure

sans augmentation de prix.

Belgische Hypotheekmaatschappij

en Spaarkas

naamloos vennootschap — Kapitaal 5,000 000 frank

Zetel te ANTWERPEN, N* 71, KUNSTLEI.

Behe«rraad : MM Baron FRHDBGAND COGELS, voorzitter, LDOU^RD THÏS, ondervoorzitter,

ULLENSDE SCHOOTEN, LEON VAN DEN BOSCH. HENRI J I^NGEI*-.

Collagio der Comm»s»aris»«n . MM JBAN DEI r *. FAII LI ns LEVKRGHKM, voorzitter,

^af ADRIEN DE BORCHGXAVE D'ALTBNA, LEON COLLIVET 1'IISSIRT, Baron ALGVSI DELBEKE,

^PP JOLÏ , de Graaf OSCAR LF GREL^E

SPAARBOEKJES aan 3.60 •/.

Renteboekjes op Kaam met zwmaandtl^jkiche coupons aan 4 "„

Uitgifte van Grondobligatiën aan 4 •/•

LEENINGfEM OP HYPOTHEEK - VOORSCHOTTEN OP TITELS

AGENTEN :

Calcken : Remi De Gelder, onderwijzer. Wachtebeke ( dorp ) : Th. Baert, onder-

Exaerde-Doorslaer : Edm. Van Damme, wijzer.

eigenaar.

Wachtebeke-Overslag : Edm. Noé, han-

Lokeren . Paul DeMunck, sladsbediende. delaar.

Overmeire: Ch. Meire, gemeentesecretaris.

Safftlaere : H. Der Kinderen, handelaar.

Seveneecken : Ch. Boonen, koster.

Sinay : Edg. De Waele, bakker.

Wynckel-Ste-Kruis : J. Depaepe, onderwijzer.

Zele en St Anna-Hamme : Alfr. Menens,

kandidaat notaris.

Rijwiel- en Motofabriek

< Scaldis >

1 aainl'ioze venroodchnp. Kapitaal 500,000 Franken.

Bestuurder : JOS. VAN DER WIELEN.

Fabriek en Bureelen :

22, Bleckerijstraat, Antwerpen

AFÜKKMNG I. Fabricatie van rijwielen in alle soorten en aan all»

pri|nii Fijne afwrking, sierlijke molellan, 2 jaren waarborg tegen all*

fouten vin e nstructifl, behalve dn normal* sleot der banden. Lattste nieuwigheden

Lux) rijwielen met ringvormige loopvlikken doorons gebreveteerd

in 1911 en sinds door aiideie huizen nageaapt. Wacht U en :

i en 2 3/+ H P. m 't of 1 'inter vrijlnopunden ra 'tor — Talrijke prijten in

rewlrnati^h-i Is en snelli-i Iskoersen, op «ffaii i.f bemachtige wegnn.

"batali'peii gratis op aan traag Meer dan 700 agenten in hut land. Goe.le

santen gevraagd waar nog m«st verlagen ioordigd

AFDEELIXG II Artikels voor rijwielhandelaars. Groote voorraad

van stukken en garniluren uurk Ürijtanl (ziet afbeeldsel hierboven) en B S.

A Kettingen RenoU en Applehy, z» lels Ntgel, Cririsly en Brooks, naven

^igi.', Bi,lie «11 Torpedo, raimn.n B iw.lnn «n Tour.it, banden Ivigleoert,

nicc.irdi buizen en alU an Ure Mebahoortnn in alle soorten en prijzen.

Prii'i-n imiteii alle concurrentie — Algemeen agentschap der beroemd»

Snlir lintnarn». Prachtige geïllustreerde kataloog, uitsluitend voor rijwielmakers,

gratis op dezes aanvraag.

AFDEEUNG III. — P.ilij«ten, verkoperon «n vernikkelen van alle metalen

Verlakken van alle voorwerpen en in all» kleuren. Grootste inrichting

van het vlaatnsche land. Rip en onberispelijk werk. Zeer lage prijzen voor

kwantiteiten.

WINTERSEIZOEN VAN 1913-1914.

In het groot Wit Kruis

Wollen- en Katoenen

Dekens,Witteen gekleurde

Spreien, Gewatteerde

Spreien, Paardensargiën,

Baai, Flanelle, Molton,

Dimiet, Rokken, Onderhemden

en Onderbroeken,

öordijnen, Mijsteren,

fleddegoed, Storsen, Fran -

jen, Tafeltapijten, Meu-

belkatoenen, Meubelstoffen,

Tafellinnen, Handdoeken,

Hemden voor

Damen, Heeren en Kinderen,

Hemdborsten,

Krawaten, Zijden Halsdoeken,

Cols, Manchetten,

Zakdoeken, Piqués,

Bazijns, Zwitsersch rood

katoen, Vlagjendoek,

Hemdentijk, gedrukte

Katoenen, Katoennette,

Voorschoote»,Fluwijnen,

Lijnwaad, Baaikatoen,

Madapolam, Perkal, Jaconat,

Neteldoek, Cretonne,

Shirting, Voering,

Borduursel, Lint, Kant,

Cachemire, Fluweel, Sa.

tijn, Satinette, enz.enz.

Allerhande gemaakt goed Toor Weldadigheidswerken.

Het huis verkoopt zonder kwakzalverij

noch zoogezegde uitverkoopen.

FABRIEK VAN PIANOS

HUIS

Gebroeders VAN HYFTE

opvolger» van J. VITS A Cie

Gouden Letuirplaats, 10

GENT

(bij de Poaillemarkt A de Sta.lh uiut«ge)

De pianoi VAN HYFTE, Gebroeiff*,

on'itrtcheiden zich (ioor hunne

welluiilendheid en dutfrzaanibMi.i ;

zij zijn voorzien van alle l»atit» volmaaktheden,

frantche mr>kameken,

enz

10 jaren waarborg.

Huarpianos a^n alle piij/en, prnote

keus van oecasiepianos ; verkoop ;

ver»is««lin)i ; vsihuring ; ai-curdsglén

en reparatién.

Qroot g*mak Tin btU!in{, ook ptr

aaaii.

Bij uiticheiding van bedrijf.

Uit der hand te koop

Eenen scliooncn ElOBNliOM, met

aanpalende inat>szijhen,mcerich en hof,

dienstig voor alle beriii|veii. > root ongeveer

35 aren, g»l»g»n le Lokeren, eimle

Zelettraaljangiheen d* livi^rtie lïuriue.

Zich te bevragen liij den eigenaar

heer Th De Bus tn Lnki-ren, ZanH, of

ten kantore van deli lieor Nolans UE

BEULE te I.nkeren, Kerkstraat.

Te Huren of te Koop

tegen 15 D«cfml)pr aanstaand*», fabriek

mtt Stoomtuig, dynamo, enz., ^raccordöerd

aan den ijzerftn weg, nu verhuurd

aan BoisseUcrie, Gazpstrait

Zich te Ijpvragen a'in Mr Eini^l De

Pdimenaer, Hoeksken.

GARAGE DE LOKEREN

ROOMSTRAAT, 61.

Verhuren van Automobielen

Essenci — oliën — banden

en toebehoorten.

Reparation.

Zich te bevragen: Lindestraat 47.

Gronddomein van M' & M* Poullier-

Ketele te W*chUbek«, Peene.

JAARLUKSCHE

OPENBARE VERK0OPING

van

Gevelde Sparren

sparrenbrotsen en brandhout

TE WACHTK13EKE.' PEENE.

D« Notaris P. TEIRLINCK te Wvnkel

verblijvtnde, zal ten verzoeke van

den heer Stephana Pouliier-Litz, te

Wachtebeke, wijk Peene, openbaar

verkoopen :

OP MAANDAG 3 NOVEMBER 1913.

(St. Hubertusdag) om 12 ure 's middagt.

60G0 jpinsen droog brandhout van

allereerste hoedanigheid.

23 mijten beste sparrenbrotsen.

1 koop gevelde sparren.

Alles zich bevindende op de eigendommen

van M' en M"'- Poullier-Ketele,

te Wachtebeke, Pexne

Te vergaderen Ier herberg «Het Vosken»

bij Jan De Mey, Peene.

Tijd van botaling voor koopers voorzien

van een« goede en gekende borg.

— Degene, ten achteren aan voqrgaande

venditien, worden niet aanvaard.

De Ruchtbaarheid.

GENT, Lange Munt, 45, 47, 49. GENT.

t

Studie van M


Wisselkantoor RAYMOND EVERAERT ^p^^at, 84, GENT. Telefoon 1791.

teloor in^PhHiTrino. xro "f* **"-^'^ JJ V UIlUJJll 1 —Publieke fondsen, Munten, Wissels.

teiooze mscür^vmg vanille uitgaven. Belgische hypotheekwaarden van 3,60 0|Q tot 4 0Q intrest.

Geneeskundig Cabinet te Gent

64, Savaenstraat, 64.

WATEB-

ORGANEN

KIEREN

Raadpleging door Dokter Specialist

den ZONDAG, DINSDAG

en VRIJDAG, van 9 tot 12 ure.

Radikale genezing van Nier- en

Blaaaziekten, Troebele waters,

UitloopiDgen en alle nieuwe sn

verouderde Geheime ziekten,

Z»adv«rli«s, Varzwakking,

Witt« vloed, Vrouwenilekten.

Uit der hand te koop

Eene MEESTERWONING mot oprt(i«,

gsjschikt voor all» bedrijen, te

Lokeren, Rounutraat.

Zich (« bevrapen ter studie van drison& W'aih^r kan per maand of ppr »p#k b^taal'1 wtrdnn.

Vra,"i)r het hoekje nummer 569 met uitlas en prijzen aan

J. L. MORISONS, 109, Dambruggestraat, Antwerpen.

A V I U 1-,M L \ i.|o |l.,i„„ ,sii 1 14,^

Alle /i'inl^KC' van i) 1' tt i ule , ch* 1.MJ Jp'i'au^n i n u l I 13 urpi

de D\n-* en Za.t-i J,ij;cn i a i i : . i„' l.-t y 1,2 u f 11 's a.optk

DE PILLEI VAN B" CODERRE

T60R ËLMCMOreM M ZWAHK Y»MWK.\

lijn MH 8*nutinlëdel Mnder weergc vo»r

•Me bljawnaere ziekten ttor waww.

X*ët*ktie Ttéfitfinfm ptr brief «f mtmietmgt.

•e PHtea va» SeMer Co««rre *eufeai vooi

Treawea vaa alle> eaderdem ea slag: sej Resrr«' Codfrre, indiea gij draHiïn(r«.n,

duizoligUedeu, warmte, bloedoiidrang, bloed»tortiiiï«n en andere erger oagevallem wilt

vermijden.

En op dei oudordoiu dat het blood veriULt en ajjueii looi> door ket lichaam vertrauRt

op laten ouderdom, lullen de vrouwen 111 de I'illea «au D' Coderre nog een wonderbaren

levens- en kraohthersteller vinden, bek» aam h«n nog dgn indruk te gers* der terutr

gevonden jeugd.

Een kabinet van kosteloze raadi.legingen, bestuurd door geneesheercn ipeeialintes

van onbetwistbare ervaring, i» gehecht aan de burcelen der Pillen van D' Coderre

103, Zennelaan, Bruaael. Alle zieke vrouucu, en vooral


GBN|T

Overjas 2 rijen knoopen in

ratlr« zwjrt, blauw of grijs,

mosko va in *le?clWe kleuien ook

in schoone enjelsch» fantasie met

of zonrlei rol in velours waim

grvocrd, gofdc s icde.

Oausch gemaakt.

(1. 70 Co 5o 45 40 35

39 fr.

Op maat en in byzomieie stoffen

van af 45 fr

Margarine bereid uit Oostersche vruchten

Vejldstraat

verdeelt onder haar

verbruikers

30 series van 12 prachtige beeldeken.' k-revei s schoor 9 alkirs om z» in te plikken.

Groote Wedstrijd met 1000 stuks prachtig speelgoed

Ulster met eene of Uvee rijen

knoopen in bijzondere stoffen

(double face) /eer gtschikt voor

i eizen.

Dezelfde 111 Raglan voim

Gansch gemaakt :

{1. ;5 63 55 So 45 40 35

38 fr.

Op maat van af 46 fr.

v.or d« kiidereo die deze bechleke'S in onze albums verzamelen.

Vanden Berghs Limited

de Rue

GENT

Kostuum ve»ton met dubbele

rlje knoopen in engelsche

nieuwigheid en mode kleuren,

laatste Enede, \erzorgd maaksel

Garich gemankt.

fr 75 65 55 5o 45 40

35 29 25 fr.

Op maat van af 48 fr

Groot assortiment van GEMAAKTE BROEKEN

fr. 17,50 14,90 12, «O 10,90 8,90 6,90

De Bijzondere Afdeelingen voor Hemden, Halsbanden,

Krawaten, gebreide Goederen, Hoeden, zijn

inggelijks wel voorzien en aan voordeelige prijzen.

Geen. Grijs Haar

MEER IH

Londofe»

nJ«4 karoo kaetua •»v«r4wi)M«t,

naaktj|«|

aé «n M«*t, beirt £•*

M mat 4e pellrtje*

kat k—H -wee

Ba*** BurMuteir ui 21. ft* ffNM

J

't rwfc ****** r lx», wttttwi* *•«*)

SS

«0 O»

o

n n f*

X


9.05

821

10 04

8.14

s

Oi

»

«o

10 08

10 18

8

5.SS

n t*n

r;

9.46

00

7 24

7.33

7 44

re

SR

s

4 04

4.09

11.40

il 44

9.56

IA >rS

10 S7

o o

o

>'6 44! 7 51

5,58 6,60 8 1>

f),09|7,0l| 8,23

Ö 13|7,OB

6,19 7,11 8.32

6,26 7.20

rt,47

7,27

7,ót3

8,39

8.53

9.34

10,04

8,11

8,31

8 34

8.42

8,52

9,03

9,1?

10,14

8.12] 111,2911,27 4.52'7 05'

».i2| |12.47i2,I0 5.49'8 03

9.23| |l?.58 2,21|5.50',8,14

9.32 | 1 07 2,30,6 09 8.23

10 3lll2.41| 1 10 4,017.18'8.38

10 39 12 49 1 19 4,12i7 27|8 46

10 11 12 54 1 24 J7 ?2i

10,51 I 00i 1,31 4 2i7 43,8.56

11,02 1 II! 1,42 4 34 7,54 9 07

11 0« I '4 39 7 59'9 12

11,12 1 20 1,51 4 45 8 05'n 18

11,19 1 27 1,5S 4,R2 « ]•> q 25

11.2" 1 33 2.17 5,?Q831

r>,ll7 1 59 3 OOfi 10

12.41 2 18 3.31 6,39 9 16

We werkdagen vertrekt er een trein s morgend» uit Lokeren om ^,54. 7e!e 4 o5

Huyvelde 4 1,1 (.r«inb«rK 4 16 D«nd«rm a»nk 4 ?3 vertrek 4 40 Brujuel 5 49

Maison de Confiance.

AU TIGRE ROYAL

RT7E DU PARADIS, 13, GAND.

V Aim. .VAN SCHOOR

Boas, Etoles et Écharpes en plumes d'autruche

et autres, Fourrures, Pelisses & Manteaux,

Reparation et Conservation, Laines etc.

— Prix defiant toute concurrence. —

Fabrique de Chapeaux de Paille & Feutre

R. ALEXANDRE

RÜE DU SOLEIL, 3, GAND.

Modes & Deuil. — Grand choix de modèles

garnis.- Spécialitéde véritables dentelles.

JflIS - BIJOUX POUP OEUIL.

ZENUWLIJDERS!

STAAT OP!

UW HEIL IS NABIJ!

De Woiib, fr 6 25 do 6 doozen of zesdubbele doos

OPGELET — Aanmanii geen amteic dooien dan deze omringd met ttnm

naartn>rqbund>en een uit knus mnbint Andreas tusschenVlaamschen en Fransehen

tekst, boven of onder de doos dragen tt

DEPOTS ;

M COOLS, Uknrpn. ROMAN en VAN

DER MYNSBRUGGEN, DenHprmond«

Mikameke Boek-en 0E SV1ET-THKM0V,

More magazines by this user
Similar magazines