Nieuwsblad van Temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temsche

Zondag & Januari 1947 2» Jaar Weekblad Nr 28.

Nieuwsblad van Temsche

Abonnementsprijs 60 Fr.

EN OMLIGGENDE

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUEEEL KASTEELSTRAAT39 | DEUKKEE J SCHUEBMAN - Vera'atw. Uitgerer AL BÜYIAEET | Hr. St-Nifelaas 858 I TEL. 185

TEMSCHE, 4 JANUBRI 1947.

Wekehjkschen Almanak

JANUARI

5 Zondag s Eduardus

6 Maandag H K. Drie Koningen

7 Dinsdag s Clelus

8 Woensdag s Gudula

• Donderdag s Julianus

10 Vrijdag s Blondina

11 Zaterdag i> Theodosia

Maan den 1 Jan Volle maan,

Jaar- paarden- en veemarkten

Den 6 Arendonk, Desscbe!, Gavere,

Geel'OoElerloo GeDk, Herenthals,

Luik, Meerhout, den 7 Schelle, Ninove

, den 8 Bil3en , den 9 Tonge

ren, St-Amandsberg, den 10 : Lam

pernissen , den II Alvenngem

RINGEN

Symbool van Huwelijkstrouw

Onder de sieraden waaraan wg

groote beteekems toekennen, mag in

de eerste plaats, de trouwring genoemd

worden Daarmede gaat immers

het begrip gepaard van het verbond

umi h»n iwee harten het b=>gnp

van echtelijke onverbreekbare trouw.

Als de ring aan den vinger moet de

lietde — lispelde

hij, terwijl zijn scherpziende

bruine oogen een zwarte menschengedaante

ontwaard» n boven het zwiepende

nel van den hoogen dijkrug

De waarschuwing zijner nu ht over

het onzinnig opz»t het oorverdnovend

wateroproei in zijn ranke boot te willen

trotseeren, deed hem een oogenbhk

een wijfelende houding aannemen

maar iijn bewondering voor het

heidhaf nge zusterke om bet leven te

redden van een ter dood veroorriealde

spijtshet gevaai om ie komen in den

tioofizetel van het Engelsche juwe-

Iier3\ak een bijzorder gebruik in

voor de keuze van verlovingsringen,

gegrond op het ouie vo ksgeloof dat

de steen der gebocrtemaand zijn drager

geluk aanbrengt

Dt, steen en werden aldus over de

maanden verdeeld Januari granaat

Februari, amethys , Maart hehotroop,

April diaman , Vlei smaragd, Juni

agaa h, Juli robijn, Augustus onyx,

September saffier, Ociober. opaal,

Noveti her topaas, December turkoois

Van den turkoois zegt het

volksgeloof, dat zijn klem verandert,

as de geefster ontrouw wordt of de

didgir ziflï.

Innoord-hjk Engeland, Schotland

en eemge streken van Amerika

heersen e lange jaien de eigenaardige

gewoonte, om aan he' bruidsmaal een

stuk van de bruiloftstaart in heel

smalle leepjes te snijden, deze door

den ring der bruid te halen, en, na

dit negen keeren gedaan te hebben,

de reepen aan de ongehuwde gasten

uit te deelen, die dan eveneens spoedig

tot een husvel jk zouden komen '

't Een en 't ander

Om te voorkomen dat de melk aanbrandt

spoelt men den melkkoker

va ï te voren om met koud water en

bi,' groote hoeveelheden is het zelfs

aan te bevelen, vooraf een scheu'je

water u den melkkoker te koken en

dan daarbij de melk te gieten

Flnveelen Kleeren

zoowel zwarte als gekleurde, moesten

eigenlijk nojitmet gewonekleerborstels

worden afgeschuurd, want

de haren van den borstel drukken het

stof, althans gedeeltelijk, in het fluweel

en maken, als men te sterk

schuurt het Luweel vaal Heel gemakkelijk

en zonder het weefsel ie beschadigen

kan men fluweel reinigen

van stof, als men een stuk van het

slappe gaas, dat ais voering wordt

gebruikt to een bal rolt en daarmee

steeds heen en weei s rijkend, het

fluweel schoi n mi-akt Stof en pluisjes

hechten zich vast aan het pureuze

gaas en kunnen daaruit gemakkelijk

verwijdert worden

vreeselijken storm, overwon weldra

zijn aarzeling

Hi drukte zijn lederen helm dicht

g


Op Kijk uit. ,

Al te saam gesalueerd

met vriendschap en fatsoen

want al mijn lezers 4ijn het weeid

dat wekelyks eens te doen

en ieder geven naar zijn weerd

is eerlijk door de wereld gaan

maar k zegge dat het omgekeerd

meest wordt gedaan

We weten aan t begin van t jaar

da 't winter is volgens den tnd maar

aan 't weer is 't seizoen met geen

zrkerheid te bepalen want 't wisselt

af tusschen nat en droog, tusschen

zaeht en scberp terwnl t sneeuwt of

vriest komt de regen al aangedreven

om alles weg te spoelen . En zoo

komen ons verassingskes van alle kanten

toe . Juist als met die meuwjaarswenschen,

van onzen Bersten Piet die

er eigenlijk geen waren, maar verdachtmaking

en zwartmaking van

de CV P om al het misselijke en het

ongehoorde van de regeeringspartyen

te verdoezelen

De wereld die zit vol bedrog

men ondervindt het alle dagen

nu tienmaal meer dan vroeger nog

hoort men eenieder klagen

't bedrog vindt men bij groot en klem

in lompen en ook onder zrjen

maar touh zal steeds de uiUomst zijn

't bedrog zal niet gedijen

Ze zijn altijd zoo slim niet als snijmes

de mimaireD. doktoor, die won

altyjd als hrj wedde tegen generaal

Snor. Hrj werd ervoor naar de divisie

verplaatst van gennraal Zweep en

Snor schreef n briefke naar Zweep en.

fopt hem maar eens goed om hem da

wedden af te leeren Twee dagen

nadien telefoneerde de Zweep naar

Snor —Ik heb hem al gefopt, hij wedde

tegen mu voor duizend frank da'k

't speen had en 'k heb getoond da't

Biet waar is en hn is verloren. — Nee

millegusbij is gewonnen, tierde generaal

SDor door den telefoon, want

hn had tegen mij gewed voor twee

duizend frank dag' hem \an den

eersten dan uw bluot achterwerk zou

getoond hên.

Ge weet wat op ons wereldje

zuoal te vitideo is

zelden 'n zuiver pereltje

en heel veel ergernis

laat dus maar elk znn gangen gaan

en let op d' uw alleen

we in 'n anders weg met staan

botsen niet tegeneen

-—~\rVe komen in t Buitenland

Nederlanders zyu met een vloot

van negen sehepec ter walvischvangst

uitgevaren naar de Zuidelyke Ijszee

Dat heelt nayver verwekt in de landen

waar toi hiertoe aüt* walvisch-

te helpen by hun

jacht, hetgeen dan ook met gebeurt

Het gevaar voor 't uitsterven der

walvisschen is zeer groot en om die

diersoort te behouden zouden er minder

jagers moeten zijn dan meer

Ken der volgende dagen verwacht

Prinses Juliana van Nederland een

blyde gebeuitems Propaganda wordt

gemaakt om met duizenden Nederlandersdie

heuglijke gebeurtenis dan |

te komen feliciteeren ten paleize

Soestdijk

Maarschalk Montgomery zal dees

maand een be/oek brengen aan Moscou

Zijn verblijf aldaar zal vyf dagen

duren

Te Heidelberg, in de Ameriksansche

bezettingszone hebben de bioscoopen

en schouwburgen hun deuren

moeten sluuen, wegens gebrek aau

kolen

De uitrusting der Krupp-fabneken

lal binnen kort naar Engeland worden

overgebracht Dit zal de voornaamste

levering zjjn van Duitsch

materiaal, als heistelbetaling aan

Groot Bnttame

De verkeersongevallen hebben in

de Ver Staten, tijdens het jaar 1946,

den dood van 34."00 personen veroorzaakt,

aldus een mededeeling van den

nationaleD r*ad voor de veiligheid.

Alhoewel er 5 00' gevallen meer zyn

dan vorig jaar, blijft het totaal van

1946 beneden dat van het record|aar

1941, tijdens hetwelk 39 869 dcicdeljjke

verkeersongevallen plaats vonden.

En nu begin ik met de Binnenlandsche

sukkeldingen !

Gottekes menschen, mijn haar zou

te berge ryzen da'k geen kletskop

had Wa vreeselrjke moord is da te

Peronnes Een mynwerker kwam

daar thuis en vond daai ïu de keuken

zijner woning het bebloede lyk van

zijn echtgenoote De ongelukkige

vrouw had een diepe wonde aan de

keel. Hei slachtc ffer was moeder van

zes kinderen

Dieven durven toch alles ' In de

statie te Qjarpgron stond ne postbode

naar den trein te wachten om 7yn

postzakken ermee te verzenden Twee

schurken daagden op pikten nen

postzak natuurlijk deze die 'n groote

som geld inhield en gingen ermee

op de vlucht

Amai wat verschnkkelyken bots.

Te Corroy-le-Chateau kwam 'n auto

aangehold die tengevolge van den

yse' slipte en in volle vaart tegen

nen boom terechtkwam 't Gevolg

was wreed, want de drie inzittenden

werden op den slag gedood.

Een inwoner van Hoboken vond

het ongewoon dat zijn buurman, den

TOjangen Alfons Monyaert met meer

te zien was sednrt een drietal dagen

Dagelyks stak hy de gazet in de bus

en da


\andacht Aütovoerders.

^et uitrusten vao uw Antowagens met Hydraulische

kiptoestellen in Alle hefuracht, wendt u in

volle vertrouwen tot het gekende adres :

JOZEF DE MEYER

CONSTRUCTEUR

NIEUWE MOLENSTRAAT 72-74, ST-NIXLAAS.

VERDEELER DER GEKENDE TOESTELLEN DUMONT.

Vakkundige plaatsing in den kortst mogelyken tijd met waarborg.

PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE.

Om uit onverdeeldheid Ie treden.

OPENBARE VERKOOPING

van een

WOONHUIS

TE RUPKLMOHDE

KasteeUtraat 1.

De Notaris VAN GOEY te Rupelmonde

en VAN PUYVELDE te Haasdonckzuien

openbaar verkoopen met winst van

premie :

EENIGE KOOP

Een woonhuis met verdiep te Rupelmonde

Kasteolwijkslraat 4, eenige sectie

nr 336 exL en 356K groot ongeveer 2

aren.

Verdeelicg : gelijkvloers, gang, voorkamer,

achterkamer, keuken, WC.en

stal.

Op het verdiep 2 slaapkamers, verders

kelder en droogzolder.

Voorzien van pompwater en eleciriciteit.

Verhuurd zonder schrift aan Mr Jan

De Bouw mits 35 fr per week.

Slechts ingesteld 71.000 fr.

VERBLIJF 8 JANUARI 1947

om 3 ure te Rupelmonde ter feestzaal

i Flora» gehouden door Mr.Leon Vergauwen

aan de Kloosterstraat.

Voor alle verdere inlichtingen zich te

bevragen ter studie van den vsrkoophoudende

notarissen.

Te koop.

Schoone « Continu - hoog formaat

Te bevragen by Hector WAUMAN,

Hollebeek 1, Temsche.

HANDELAARS

TECHNIKA

«eitROEDER§ LKROY

«IGEMÈENE

Land- eu Tuinbouwonderneming

kondigt voor 't jaar 1947 aan :

Plaatsen van alle afsluitingen in

beton en draadslelsels (ursu«) kippenpolders,

hangars, — tuin- en boomgaardenaanleg.

Vraagt inlichtingen

en bezoek op aanvraag.

Zijn uw jo«ge boomen beschermd

tegen uwe dieren in den boomgaard ?

Zooniet eebruikt de boombeschermers

TECHNIEK, alle hougten en modellen

De winterTerzorging in uw boomgaard

of giertuin is dia reeds toegepast?

Vraag het gediplomeerd tuinboawkuadig

personeel van « Techmka »

die zorgen voor 'tsleunen, snoeien en

sproeien. — Wacht met want de opbrengst

van '47 hangt er van af.

Schrijf nog heden naarTBCHNIKA

Gebroeders Leroy,

Markt 1, RUPELIIOHDE.

Ben KOOPER, hoogste prijzen.)

Oud ijzer-Koper - Zink -Lood ,

en alle andpre metalen. ,

Jan Olieslagers,

Rozennljk S6, Temsehe.

Voor opvallende reklaam-letters aan Uw

handelshuis, harmonieerend met den bouw,

in een ver scheides heid van vorm en kleur

gebruikt U :

H10-ISTT8BS vao c.v.BTEBfilT

S5.ADPLEEG ONS

Depot ETERNIT Fa. A.VaD der Gucht & Zn

Kasteelstraat 126 Temsche

•e geven U zonder verbintenis alle gewetschte inlichtingen.

ALLO ! ALLO i Allen naar de

WASSCHERIJ aLUXOR»

Eeckhoutdriesstraat 45 - TEMSCHE

W aarom

thuis nog dien slavenarbeid willen verrichten

en heel uw huis overhoop zien liggen !

Lf omt er mede bij LTJXOR, op een paar uur bent U

•* klaar alles is,zoo wit als SDBUW.

ACHT NIET U TE LATEX INSCHRIJVEN,

W schrijft in op vnorhand.

Het aantal plaaUea is beperkt. Afhalen ea bestellen ten huize.

OPENBARE VERKOOPING

van een

WOONHUIS

Ie Teinscbe, Oeverstra it-l.ci 44L

De Notaris HELLEBAL'r te Temsche,

zal openbaar verkoopen met

winst van pi emie. op de hierna vermelde

dagen :

Een huis ie Temsche. Lei 44, gekadastreerd

sectie B, n° 1127ex, groot

1 are 10 centiareu

VerdeeliDg van het huis : heneden

Ü kamers, kelderkeuken en kelder.

Boven open zolder.

Waterleidmg. Electriciteit.

Bewoond aonier schrift door Mr

Jos. Van Overschelde

Slechts ingesteld 25, 00 fr,

VERBLIJFMaandag 6 Januari 1917,

ter herberg - Sportlokaal-> bij Kamiel

VanOverschelde, Houtkaai, om 2 uur

namiddag.

OPENBARE VSRKOOPING

van het

IJzeren Sleepschip < EDANI >

Door het ambt van Deurwaaider JAN

SNOECK toTemscbe, zal Scbeepsmakelaar

JEAN DE RYCK, openbaar

verkoopen :

DeSleepapits -Edan I» metende 388

ton • lengte 38mö8 - breedte 5mO2,

herbouwd in 1946 ter werven « De

Durme» te Tiehode.

Thans gemeeid liggende aan de

Groote Kaai te Temsche.

Beschikbaar bijbetaling der koopsom

TWEEDE ZITDAG .

Maandag 11 Januari 1947, om 3 a.

in het calé < P.Uingshuis » bij Arthur

verstraeten, Gmote Kaai, Nr 10, te

Temaehe.

Voor bezichtiging eu inlichtingen

zich wenden tot: Scbeepsmakelaar

JeanDeRyck, Pastoor Boelstraat, J]

te Temsche,

Bericht.

Voor het Besproeien uwer Fruitbramen

eo velden wendt. U in vertrouwen

tot

Albert Verheggen

14KAAK 7 BAZEL.

Trouwe en spiedige bediening.

Wie zelf wil sproeien kan alle benoodigheden

bekomen op bovenstaand

adres.

Annonceort in liet

Nieuwsblad van T«msclie<

Het

HnisA. BRÜYNEEL

Uasleelstraat 95, Temube

beveelt zich aan de gunst van het

publiek voor zijn HJne dranken en

rookrrsarttkelen. — Nuttige geschenken.

Ter gelegenheid van Kerstdag en

Nieuwjaar krjjgt men bij eiken aankoop

van minstens 10" fr. waarde

een gratis lot voor Tombola. Verscheidene

prijzen in dranken, pijpen,

enz. Trekking uiterlijk op 6 JaD. '47.

OPENBARE VERKOOPING

van een

HANDELSHUIS

en

twee Woonhuizen

en BOUWGROND

te K1IERDOHP

Cielaagatraat en Steraat.

De Notaris FLORIMO^D VAN GOEY.

te Rupelmonde zal openbaar verkoopen >

Koop één : Een woonhuis te Steendorp

Gelaagstraat Nr ]37 sectie C nr 81S

a groot 48.55 m.

Bewoond door Mr Blommaert-Van

Rossen,

Ingesteld 80,000 fr.

Koop twee : Een perceel bouwgrond

te Steendorp Gelaagstraat, groot 148,09

mi.

Ingesteld 41500 fr.

Koop drie : Een handelshuis te Steendorp

Sterstraat nr 6 sectie C no 813w en

groot 252,28 m2.

Verdeeling : gang, winkelplaats, voorplaats,

keuken en salon, achtergebouw

en koer, op het verdiep verseheidene

slaapkamers.

Bewoond door M»j, Van Rossen.

Ingesteld 100,000 fr.

Koop vier : Een woonhuis te Sleendorp

Sterslraal Nr 4, sectie C nr 8l3w en 813r

groot 112,61 m2.

Ingests.ri 41,000 Sr.

Bewoond door Mr Gustaaf Van Kosten

De Bouwgrond onmiddellijk beschikbaar.

Koop een en dris binnen de maand en

koop vier binnen eenige maanden.

TWEEDE ZITDAG :

Op Maandag 6 Jannarl I94T

«ui nre te Steendorp ter herberg

«De Tramstaliet gehouden door M. Cvriel

VanWouwe.

Voor alle verdere inlichtingen lich te

bevragen ter studie van den verkoophoudenden

notaris.

BERICHT aan de LANDBOUWERS.

Ondergeteekenden bevelen zich aan voor het leveren van

alle soorten Meststoffen en veevoeders

tegen officieele voorwaarden. Gewaarborgde kwaliUit. Trouwe bediening.

Wed.J. VAN BRUSSEL ócZoneq

Oostberg — TEMSCHE - Tel. 310

HANDEL IN MESTSTOFFEN EN VEEVOEDERS.

var. hede» af verkrijgbaar: kitenkiidsehe plantaardappelen,

eerstelingen, muizen, enz.

Mekanieke Wagen maker ij- Carrosserie

KABIENS — CAMIONS in ALLE MODELLEN.

HERSTELLINGEN — DROOG H0ÜT — VEILIGHEIDSGLAS.

Jacques HEMELAER-VANROSSEN

Hoogkamerstraat 193, Temsche

VERZORGD WERK — MATIGE PRIJZEN.


RADIO'S

Altijd nieuwe modellen in voorraad. J)ER

Alle merken.

Alsook Rlc-cnps automatique.

G. Baeck-Hemelaer

Vrliheldalr. 94, TEMSCHE Tel- 292

Benrüvaii Antwerpen.

van 24 December

Belgische Rent 1937, s 1T2 o[o 83,4c

„ . 1943 , 78,60

rfBlgische r«m •?,' reeks 89,7:

4 t. h. Geiimri. staatsscn, 1° r 9 p,60

4 t. h. Qeanifl. Staatssch. 2' r. 90,60

Loten d. Verw. streken 18214*/. 237,00

> , 1922 4 0/0 2S7.0Ü

1923 4 o/o 623,00

Bevrijdingeleening 4 0(0 88,60

Loten 1932 6O|O Bf3,00

Loten 1953, 4 ojo 1078,0f

Loten 1938 3 Ij2 op 504,00

Loten 1941 3|OO 918,(0

Belgische Spoorwegen bev. 53S.O0

Belgische Spoorw. obl. 1937 95u,üi'

, i 11)43 96U,uu

Schatkistbons 1940/50 99,95

Anüu< venen 91.1&

liomejatekrediet 5 0/0 8Ü,50

4 0/Ö 29

Sent 1930

gent 1936 8y,76

Sent 1937 **,7

Sent 1343 96.(j

Lttik 1913 »22

Luik 1919 4 oio 90,3

Luik * O/O 192» «8,5

L*ik » 4 O/o 1930 89.9

L»ik 1936 91.5

L»ik U37 91,1

L»ik kasbons 1942 4 Ojo 99,5

Brussel 1SS0 4,00 o/o 90,ö

itisbous 1946 40/o 96,00

» Kasuous 1943 4 oio 91,E>l

Brussel 1943 4 o/o 9l,fl

Brussel U27 4 o/o 90. lf

„ 1942 99.&0

Aatweipen 1887 91.6C

> 1903 15,75

Br«ssel 1902 87,75

Brussel Zeehaven 72,M

Qostends 189H 72,80

Sohaerbeeck 1891 72,50

Wittock-Van Laudeghem ora 435,Of

div 680,00

Bacca *2ï>>60

Aankoopen verkoop van alle loteD

en fondsen

Dagelijksch beursbezoek.

Ia SOUUEKMAN, Wiaaelagcnt,

Tel. 31. Katteeljtraat 79, Temt oh e

Voor Uwe Electriciteit

Motoren, Vuren, Bakovêns

Bobinage van Motoren aller grootten.

Electnek licht - Krachtleidingen

EEN en GEKEND HUIS

G. Baeck-Hemelaer

Vrljlieldatr 34 TEMACHE Tel 29^

AANKOMST

NIEUWE MODELLEN

1947

RADIO A REL

Belgische fabrikaat - Alleenverkoop bij

August M A D 0 U

"*^"' • KA8TEKLSTRAAT 47, TEMSCHE.

De herstellingen worden aan huis uitgevoerd.

Bericht tegen Sterfgeval

voor Temscbc en onillggende.

Deze rouwkapel plaatst men Gratis

bij bestelling van een Olinen of

Eiken DOODKIST.

Verhuring van Rouwkapel.

Magazijn van Doodkisten,

Grafkronen, Grafkrnisen Zerkplatèn,

Fotos, enz.

SPECIALITEIT ie Bloemen, Kronen,

Trouwbouquets, Bouquets voor Jubilee's,

Palmen voor wedstrijden.

Aanneming van alle Schrijnwerk. •

~Hiiis H. GYSELINCt en Zoon"

. ^tkkeratraat 5U, TEMSCHE.

Cooreman

OEVERSTRAAT 15, TEMSCHE

Groote keus van

OCCASIE-MEIBBLEH

PIANO'S EN NAAIMACH1ENEN.

Altijd voorhanden: slaapkamers, eetkamer», S»1OD»,

kassen, stoelen, keukens, vuren, spiegels, sehiUerijeii, «bir

bureaux, en alle huisbenoodigheden, te lang om te melden.

1Allo! Allo!

Hier iets voorde Handelaars

Vervoer per Kamion is voordeelig.

Maar snel, goedverzorgd en voordeelige

prijzen is onovertrefbaar, en zulk» vindt

men slechts bij : _

| Henri Van Acker I

I

Groote Kaai 14 - TEMSCHE Teleioon 14 I

VERVOER PSE KIPWAGEN IN ALLE EICHTIN9BN |

Te Koop.

Ben Kallraara. tin de dracht, brj de

Weezen SMET, ö-liuizen 6, Temsche

Occasie.

Te koop aeboon gegraveerd grlaia

85x89 cm. Adres ten bureele.

bevraagd.

Keukenmeid en Bsvenaaeld. Goed

loon. — Grciole steenweg 454, Pulhof,

BKRCBEM-Antwcrpen.

Gevraagd

Een hovenier, goed op de hoogt a

van het vak,

Te be vragen ten bureele dezer.

Men vraagt.

Jong meisje, 14-16 jaar, voor hulp

in jong huishouden. Kleinen onderhoud

Adres bureel blad.

Te koop.

PAARDEAI44R, in goeden staat

draagvermogen 1000 kgr. by «!••

Ollealagera Rozen wij 15, 36, Temsche.

Nieuwe RADIO'S

RADIO'S NIEUW

Altijd nieuwe toestellen in vooraad

Alle merken, aan officieele prijien

plaatsen gratis.

Alsook Pic-cups-autoaulique, lusters

Lanopadaires en alle Eleclrische beuoodigheden.

Te bekomen brj

FRANS MAES

St Jorlaalraat 67, Temache

Aan de Landbouwers.

Wilt ge Uw aardappeloogst voor het

volgend jaar verzekeren bestelt dan

van heden af uw plantaardappclcai

aan affleieele voerwaarden, rechtstreeks

by

Selecteer E. Vercautera

Landmolenstraat 5, Tcmtckt.

Landbouwers !

Het meest opbrengende machien in uw

bedrijf is een

MAALMOLEN « Excelsior >

met de platte en vermaarde

JAIPEHUTEBNEIII

10 jaar waarborg

in alle maten, voor alle H. P.

Breed- en Plndoracbera

met dubbel reiniging en trieur.

Inlichtingen en in werking te lien bij

FRANS ANNÉ

«reenen Baonigaard, TIELKODE

Landbouwmachienen

ALFONS BOEL

Hoogstraat 7K, BAZEL

HUIS VAN VERTROUWEN.

Van nu af te verkregen:

A roomers Persoons, Mélotte

Botervaten Kneeders

Enkele en dubbele ploegen

Kop- en Breeddorschmachieiien.

Alle merken, alsook van :

Pikmachienen en Aaipappelrooi«rs

Oliën en Vetten.

Alle soorten van,: Beerpompen

Raapmolens, StrooisnrjderB.

Scliroefe s met en zonder wielen

Zaai- en hakmachieneu

Fornijjen en Stoomketels

Alle soorten ZADEN, ZAAlQRANEN

Voor uwe Verzekeringen

wendt U in volle vertrouwen tot het

ZELFDE ADRES,

Leven — Brand — Ongevallen

H.R. St-Niklaas 159 7e.

More magazines by this user
Similar magazines