Views
4 years ago

Nieuwsblad van Temse

Nieuwsblad van Temse

Nieuwsblad van

Zondag IS April 1988 7* Jaar (91«) Weekblad N*36 Nieuwsblad van Temse EN OMLIGGENDE Abonnementsprijs 100 Fr. NIEUWS- EN ANNQNCENBLAD BUREEL: KASTEEL-STRAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. Uitgever AL. BÜTPAERT | Hr. St-Niilaas 858 | TEL.186 PASEN Vandaag roept de H Kerk ons bij een graf waarvan de profeet Isaias voorspeld had dat het verheerlijkt zou worden, het graf van Onze Heer Jezus- „wChnstus, We lezen gewoonlijk op onze grafzerken « Hier ligt begraven », maar bij het graf van Jezus spraken de engelen « Hij IS verrezen ' » Christus stierf op het kruis Pilatus spande zijn zegels rond het graf en plaatste er wachten bij die van kop tot teen waren gewapend Maar als de derde dag aanbrak, verdreef de lichtende glans van het paasgraf de duisternis van de dood Christus was verrezen, en sedert 2000 jaar blikken milhoenen mensen met dankbare liefde naar zijn graf op en zingen het lied van de zegepraal De dood is overwonnen I Christus is verrezen ! Alleluia! Dat Christus verrees, val» met te betwijfelen Wie dat niet geloeft, ondervrage de heilige vrouwen, die bij het krieken van de dag met specerijen naar het graf gingen om het lijk te balsemen Hij ondervrage Maria Magdalena, die bij het graf stond te wenen omdat het lichaam van Jezus verdwenen was, maar tranen openbloeiden in vreugde, toen ze Hem erkende bij de verschijning en die naar de stad liep om aan de leerlingen te verkondigen « Ik heb de Heer gezien I » Hij ondervrage de leerlingen van Enimaus die Hem erkenden aan het breken van het brood Hij ondervrage Thomas, de ongelovige, die zijn hand mocht leggen in het hart van de Meester. Wie van de verrijzenis een sprookje wil maken, heeft n-ets begrepen van historische kritiek. Hij heeft het Evangelie ilecht gelezen Hij weet niet dat Jezus — als bewijs van zijn zending — tot de Fanzeers zegde « Breekt deze tempel af en in drie dagen bouw ik hem weer op » Christus was op aarde gekomen om de wil van den Vader te volbrengen « Niet mijn, maar Uw wil geschiede ' » Omdat de Vader het wilde was Hij geboren, had Hij geleden en was Hij gestorven En voor hij de ogen sloot in de dood, mocht Hij nog eens naar zijn Vader in de hemel opblikken en getuigen dat « alles was volbracht' » Maar onschuldig bloed roept om verheerlijking « Christus is gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis, en daarom heeft God Hem verheerlijkt » zegt St Paul us Daarom moest Hij verrijzen Christus, eens gestorven, sterft niet meer De dood krijgt hem niet meer m Mengelw van 't Nieuwsblad v Temse De Geldduivel «Welnu, wat hebt gij dan aangevangen, Nardus ? Waartoe verzoekt gij mijn toestemming ? » vroeg de oude vrouw, terwijl zij den knaap haar goedjongstig doch bevreesd aangezicht toewendde « Sinds vader en moeder gestorven zijn, en alles voor de achtergelaten schuld is moeten verkocht worden, » antwoordde Nardus, « hebt gij zo al iets afgezien, om er mij door te slepen » 't Is ook geen wonder, grootmoeder, daar ik altoos hongerig ben, en het eten eigenlijk niet helpt, dan om mij nog gedurig hongeriger te maken » « Zeker, zeker, goede Nardus, » sprak de grootmoeder op weemoedigen toon « als de maag nooit eens hare volle verzadiging bekomt, dan blijft zij onophoudelijk grollen Ik wenste wel u meer te kunnen geven, maar t is toch niet mogelijk » « O grootmoeder lief, » antwoordde Nardus « gij doet reeds veel te veel voor mij Ieder in mijn plaats zou er zeker mee toekomen , doch ik heb zo een ongelukkige maag die nooit eens verzadigd is En ware het nog de maag alleen ' Ik scheur daarbij zoveel klederen dat het een schande is 't Komt van springen, ik weet het wel genoeg, maar denk er altijd niet aan, en dikwijls, als ik er aan denk en mij midden in de sprong inhoud, dan kraakt het toch ergens en scheurt het langs alle kanten » « Ja ja, » sprak grootmoeder treurig, 't is wel zo, met dat kraken en scheuren, doch gij hebt er de minste schuld aan. zijn macht Op een vroege voorjaarsmorgen is Hij uit het graf opgestaan De zware sluitsteen werd weggewenteld en de wachters werden verblind door het bliksemende licht Christus' verheerlijkt lichaam zweefde door de tuin van Jozef van Arimathea Die verrijzenis van Christus is het voorbeeld en onderpand van onze verrijzenis We hebben deel aan Christus' goddelijk leven zoals de ranken die verbonden zijn met de wijnstok Ook onze zwakke sterfelijke lichamen zullen eens uit hunne graven worden gewekt door de bazumstoot van de oordeelsdag en voor eeuwig glanzen in de schoonheid en onbederfehjkheid der verrijzenis Het geloof in deze waarheid is voor ons een bron van blijde hoop en onverstoorbare vrede « Als ge met Christus zijt verrezen, zoekt dan naar wat hierboven is » Weest bedacht op de hemel en niet op de aarde, Het is weer Pasen ' Milhoenen botten breken in de lentezon open , de bloemen ontsluiten haar kelken en heel de natuur zingt haar loflied voor het nieuw-ontwakende leven O, dat na de doodse Winter van het graf ook voor ons een levensblije Lente moge opdagen ' Het ledige graf van de Heer staat er borg voor Maar een zaak mogen we daarbij niet vergeten « Zalig de doden die in de Heer sterven»Om in de Heer te sterven moeten we in de Heer leven Zonder vroom-chnstehjk leven is onze hoop bedrog Zonder vroom-chnstelijk leven is er van onze verrijzenis geen spraak Zonder vroom-chnstehjk leven blijft de verheerlijking weg Laten we in ons leven denken aan de dood, en wij zullen goed leven Laten we in de dood denken aan het eeuwig leven en we zullen goed sterven Dan mag men op ons graf schrijven « Hij rust in vrede », en zullen we op onze Paasmorgen, in het licht van onze verrijzenis, ons eeuwig-blij Allelui zingen We weasen aan al onze lezersseo en lezers een ZALIGE HOOGDAG van PASEN 't Zijn ook allemaal oude lappen en lompen, die niet meer aan elkander willen houden Stel u maar gerust, uw vaders zondagskleed is er nog Het moet toch eens te voorschijn komen en dat zal niet lang meer aanlopen Als mijn gezicht maar zo veel betert, dan ik het naaien kan » « Neen, grootje hef, » viel haar Nardus levendig in 't woord « dit kleed mag niet versneden worden Het moet in de kist blijven, totdat ik groot genoeg ben, om het te dragen, gelijk het nu is Ik heb een ander plan, om aan nieuwe klederen te geraken Ook is het juist daarover dat ik met u verlangde te spreken Ik heb mij bij den Halveboze als varkenshoeder verhuurd, en ga er reeds morgen naartoe, zo gij er vrede meè hebt » Grootmoeder draaide zich op haar bankje, staarde verwonderd op Nardus' fris gelaat en vroeg hoe zulks mocht gekomen zijn De knaap nam grootmoeders dorre handen tussen de zijne en vertelde haar de zaak omstandighjk Met nadruk meldde hij de twaalf daalders, welke hij alsdan aan grootmoeder brengen kon, en bad haar derhalve vurig, er zich toch niet tegen te verzetten Langen tijd zweeg grootmoeder, in stilte het voor en tegen nadenkende « Nardus, » sprak zei eindelijk, « ik zou u een betere plaats toegewenst hebben, dan bij den dnnkebroer, en echter zou het zonde wezen, een gelegenheid van de hand te wijzen die zich alle dagen niet aanbiedt Bij den Halveboze zult gij uwe maag kunnen verzadigen, en uwe daalders, dat kan ik ook niet loochenen zullen mij redden tegen het armhuis, waarvan ik een onoverwinbaren schrik heb Ga dus, en dat God u beware. Een Gebeurtenis in de Katholieke Perswereld. Zijne Emmtntie Kardinaal Van Roey bezocht het « STUDIECENTRUM VOOR ZIELZORG EN PREDICATIEF te Antwerpen Wie ietwat \ z \.~r uwd is met het katholiek leven in ons land, kent ongetwijfeld de grote invloed, welke - sedert jaren reeds - via de pers uitgeoefend wordt door het Studiecentrum voor Zielzorg en Predicatie, Halewijnlaan 92, Antwerpen-West Vooral de massale invloed, welke langs de parochiebladen haast in alle parochies wordt uitgeoefend, is een ware zegen voor het christelijk leven van ons volk Het heeft dan ook niemand verwonderd dat Z E P B Janssens, o p , de stichter en directeur van het Studiecentrum door Z Em de Kardinaal, op 12 Maart jl, benoemd werd tot proost van de katholieke persactie. Zijne Eminentie schreef als volgt ' Wij verklaren dat het Studiecentrum voor Zielzorg en Predicatie (Halewijnlaan 92 Antwerpen W) door Ons erkend is als het organisme voor de katholieke persactie de Zeer Eerwaarde Pater B Janssens, o p , bestuurder van het gemeld Studiecentrum ' In verband met deze benoeming, viel aan het Studiecentrum de eer te beurt, het hoge bezoek te mogen ontvangen, op 2 April, van Zijne Eminentie de Kardinaal zelf, vergezeld door Mg' Leclef en Z E Heer Kan Van den Bosch Zijne Eminentie betoonde een bizondere belangstelling, zowel voor de lokalen en instellingen van het Studiecentrum (die een juweeltje zijn van moderne en zakehjk-aangepaste organisatie) als aan de veelzijdige activiteit van dit groots apostolaatswerk Gedurende meer dan twee uren wei/ 'Joor pater Janssens, de zeer dynamische bezieler van het werk, uitvoerig uitleg verstrekt nopens de werking der parochiebladen, der perskeuringsdiensten, der talloze pastorale uitgaven, der drukkerij enz Zijne Eminentie betoonde tevens bizondere belangstelling voor de werking der katholieke pers in het algemeen waarvan talrijke vertegenwoordigers aanwezig waren Waren aanwezig, vanwege het Studiecentrum voor Zielzorg en Predicatie v z w o Adv J Demeester, voorzitter, E P B Janssens o p , bestuurder en afgevaardigde-beheerder Hr Bnse, commissaris , E P Van Helmond o p , lid , E P Emmeregs o p , redactiesecretaris van het parochieblad verder waren eveneens aanwezig Z E P N Gobert o p provinciaal der paters Dommikanen, Z E P L Quaghe- Doch kunt gij het er niet uithouden, keer dan maar gerust weder De goede God heeft nog nooit iemand van honger laten sterven » Nardus kuste grootmoeders hand, welke hij nog altoos omklemde, en huppelde vrolijk weg, om den nodigen voorraad aan hout tegen den volgenden dag aan te halen Als grootmoeder alleen was, wreef zij met de hand over hare wangen , want de tranen biggelden uit hare ogen , doch het waren geen vreugdetranen over het kwijtgeraken van dien hongengen kostgast, neen t waren tranen der droefheid van zich naar de strenge noodwendigheid te moeten voegen Als Nardus zou vertrokken zijn dan bleef er haar toch niets meer over dan bleef zij moederziel alleen in het oud vervallen huisje, en zij beminde ook haar kleinzoon zo zeer Overigens moesten haar ook nog andere gedachten door het hoofd zweven, want op elk ogenblik wisselden zich de gewaarwordingen op haar gelaatstrekken af De vreemste mens kon bemerken dat zi) met het afscheid van den goeden Nardus niets gemeens hadden Eindelijk gaf zij woorden aan hare gedachten « Ja, » sprak zij, « over vijftig jaren, dan zou ik 't nooit gedacht hebben zo lang in armoede en ellende te moeten verkeren Toen zwom ik in overvloed en had noch het minste begrip niet van armoede en ontbering Nood en schaamte hebben mij uit het vaderland gedreven om hier door harden arbeid een schaars brood te komen zoeken Doch wat helpt het aan verledene tijden terug te denken ? Wat eens geschied is blijft geschied Nogmaals herviel zij in stille mijmering, en sluimerde ten laatste zo diep in. beur, overste van het klooster op Linkeroever Uit de katholieke perswereld noteerden wij volgende personaliteiten, welke door Zijne Eminentie zeer hartelijk werden toegesproken Alfr Somville, lid van het Internationaal Bureau der Katholieke Pers, bestuurder van de Gazet van Antwerpen , M Van der Straten, directeur van La Metropole, H De Kimpe, secretaris van het consortium der katholieke dagbladdirecteurs, directeur van Het Handelsblad , J Claes vanwege het christelijk syndicaat der journalisten , H Van Vlierberghe, secretaris der christelijke centrale der Grafische en Papierbednjven , J M Francotte, lid der syndicale kamer der pubhciteitsagentschappen, F van Erps, vertegenwoordiger der gerechtelijke pers , J van Liempt, vanwege de filmpers , R Lotigiers, vanwege de sportjournalisten , J Halsberghe, vanwege de fotoreporters , dhr Barbaix, vanwege de katholieke persagentschappen, directeur van Cip , J. Sansen, vanwege de weekbladpers, directeur van Het Wekelijks Nieuws te Popennge Hadden zich laten verontschuldigen Z E H Kan F Vercruyssen, Groot- Vicaris te Gent, lid van het Studiecentrum J Michiels, lid van de beheerraad en M G Ruys, politiek redacteur van De Standaard Bij het einde van Zijn heuglijk bezoek, gaf Zijne Eminentie andermaal blijk van zijn-hoge waardering en bewondering voor het prachtig werk, dat door het Studiecentrum reeds werd gepresteerd, nadat Hij, tijdens Zijn rondgang, niemand had vergeten zowel het bediendenpersoneel als de directie kregen van de doorluchtige Kerkvorst een hartelijk woord en Zijn vaderlijke zegen Het bezoek van Z Em Kard Van Roey was voor het Studiecentrum voor Zielzorg en Predicatie een eindpaal en een vertrekpunt Dat het hoogste Kerkelijk Gezag in ons land zijn goedkeuring en zegen schonk aan de apostolaatswerking van het Studiecentrum, waar leken en priesters voorbeeldig samenwerken en reeds zeer veel bereikten, is, naast een aanmoediging, ook een prikkel om meer en beter te doen in de toekomst In t bijzonder het contact, dat gelegd werd tussen de vertegenwoordigers uit de katholieke perswereld, was een eerste doch wellicht zeer doelmatige stap, tot samenwerking en christelijke efficaciteit onzer reeds indrukwekkende katholieke pers Aan Z E P. B Janssens, o p , de nieuwe proost der katholieke persactie wensen wij 't beste toe. Dat onder zijn stuwende leiding waar dynamiek en durf zeker niet zullen ontbreken, onze katholieke pers meer en meer moge werken aan een gecoördineerde, doeltreffende penetratie der christelijke gedachte dat zij slechts ontwaakte, toen bij het vallen van den avond Nardus uit het woud terugkeerde, en onder helder gezang een bussel hout afwierp II. « Nardus, » sprak de grootmoeder, na het zeer eenvoudig avondmaal dat uit een tas slappen koffie en een korst zwartbrood bestond, « morgen zult gij 't brood van de Halveboze eten, en slechts des zondags uwe oude grootmoeder bezoeken Het ene is goed voor u en mij, het andere voor ons beiden onaangenaam » « Ja grootje, » antwoordde Nardus, « ik ook zou liever dagelijks komen maar dat zal niet lukken Wel is waar ligt de hofstede slechts een paar grote geweerscheuten van het dorp verwijderd, en ik denk wel als ik 's avonds mijn vee bezorgd heb, zal er de Halveboze niets tegen hebben, dat ik zo snel mogelijk weg en weer ga om u drooghout te brengen dat ik gemakkelijk bij de zwijnen kan verzamelen, zonder iets aan mijnen plicht te kort te doen » « Gij zijt een brave jongen, » zeide de grootmoeder diep getroffen en kuste hem op 't voorhoofd « Zo mogelijk aanvaard ik den hefdedienst met blijdschap ofschoon gij u geen onaangenaamheden moogt op den hals halen bij uw nieuwen broodbezorger » TEMSE, 12 APRIL 1952. Wekelijkse Almanak APRIL 13 ZONDAG PASEN H Maandag s Ludwina 15 Dinsdag s Octavia 16 Woensdag s Christina 17 Donderdag s Rudolphus 18 Vrijdag s Idesbaldus 19 Zaterdag s Usmarus MAAN de 17 April Laatste kw Jaar- paarden- en veemarkten. De 14 Kallo, Nieuwkerken-Waas Waasmunster, Pamel — de 15 Beervelde, Waarschoot, Tienen, Kaster- Iee — de 15 Herzele De strijd tegen de Kinderverlamming. De poliomyelitis, gewoonlijk kinderverlamming genoemd, tast zowel volwassenen als kinderen aan en is onbetwist een der geduchtste gesels van onze hedendaagse wereld, gesel, waartegen momenteel geen enkel voorbehoedmiddel noch waarlijk doeltreffend geneesmiddel bestaat. —• Hoogstens kan men, om te vermijden deze aandoening te krijgen, de noodzakelijke hygiënische voorzorgsmaatregelen nemen en indien men er het slachtoffer van is, zich onder de gewoonlijke geneeskundige behandeling stellen, welke helaas steeds uiterst duur is, Ten einde de ongelukkige slachtoffers van deze ziekte en hun huisgenoten,welke zich hebben laten aansluiten, behulpzaam te zijn in het dragen van zulke hoge kosten te dragen, en diensvolgens aan eerstgenoemden toe te laten de zorgen die hun gezondheidstoestand vergt te blijven verkrijgen, is ongeveer vier jaar geleden de Vereniging « HOOP - Belgisch Verbond tegen de Poliomyelitis » gesticht, waarvan de Hoofdzetel gevestigd is Waterloolaan, 72 te Charleroi Bij het aantal uitvoeringen, welke het tot stand gebracht heeft, heeft dit Werk dat reeds verscheidene ziekenhuizen van het land voorzien heeft van physiotherapeutische toestellen en stalen longen, bestemd om hun geneeskundige uitrusting aan te vullen voor de strijd tegen de kinderverlamming, een bibliotheek van documentatie en vulgansatiewerken geopend, die al de voornaamste werken bevat, die tot nu toe over de poliomyelitis uitgegeven werden Zij heeft in het bijzonder een boekje uitgegeven «Dokter wat kan ik tegen de kinderverlamming doen '» hetgeen alle nuttige inlichtingen inhoudt betreffende de wijze, waarop men zich tegen deze ziekte kan wapenen, evenals de zorgen, die aan haar slachtoffers gegeven moeten worden Daar dit boekje van het allerhoogste belang is voor laatstgenoemden, alsmede voor hun huisgenoten, zal het de vereniging een genoegen zijn dit gratis aan te bieden aan een ieder, die haar de aanvraag hiervoor zal toenchten. Zij verzoekt dringend en in het bijzonder de verwanten, vrienden en kennissen van elk slachtoffer van de poliomyelitis haar zonder vertraging naam en adres van de betreffende zieke mede te delen, ten einde in staat te zijn bovengenoemd boekje aan deze te kunnen toezenden en dankt hen hiervoor bij voorbaat. Alle correspondentie over dit onderwerp is te richten aan « HOOP » • Belgisch Verbond tegen de Poliomyelitis Waterloolaan, 72, te Charleroi Nog menige zaken werden er opgehaald, doch de samenspraak werd weemoediger, want belden waren droef over de scheiding van morgen Grootmoeder het vooral diepe zuchten , ja, bijwijlen repte ZIJ een woord, hoe zij in vroegere jaren nooit gedroomd had, dat haar kleinzoon nog eens zou verplicht zijn de varkens te moeten hoeden « Is dat dan zo ongelukkig ? » vroeg Nardus « Vader en moeder hebben het toch ook druk moeten overleggen, om de twee eindjes aan elkander te spinnen » « Inderdaad, mijn kind, » gaf grootmoeder tot antwoord, « uw vader heeft het bijna niet beter gehad dan gij maar grootvader was rijk » « Zo dikwijls gij van grootvader spreekt, lopen u de open over, » onderbrak de kleine « Vertel mij toch iets van hem ! » « Ik was voornemens het vandaag te doen, J> antwoordde zij, « maar gij zijt nog te jong, en de geschiedenis is zo treurig, dat ik vrees uw hart er mede te verwonden » « Ach, grootmoeder, ik ben reeds bijna veertien jaar oud, » sprak Nardus, « gij zoudt mij wel een en ander kunnen vertrouwen Daarenboven gij weet ook dat ik zwijgen kan, laat mij dus dit droevig verhaal eens horen » Grootmoeder het nog een diepen zucht aan hare borst ontglippen dan begon zij Ik heb niet altijd in dit dorp gewoond , toen uw grootvader en ik het huwelijk aangingen, leefden wij verre van hier in groten welstand Aan geld en goed ontbrak het ons niet. Hof en erven bossen en velden waren groot genoeg voor een vorst geweest Alsdan kwam uw vader ter wereld en ons geluk kende geen palen » V.

Ontdek onze campagnebrochure! - Open VLD Temse