Nieuwsblad van Temse

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temse

Zondag IS April 1988 7* Jaar (91«) Weekblad N*36

Nieuwsblad van Temse

EN OMLIGGENDE Abonnementsprijs 100 Fr.

NIEUWS- EN ANNQNCENBLAD

BUREEL: KASTEEL-STRAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. Uitgever AL. BÜTPAERT | Hr. St-Niilaas 858 | TEL.186

PASEN

Vandaag roept de H Kerk ons bij

een graf waarvan de profeet Isaias voorspeld

had dat het verheerlijkt zou worden,

het graf van Onze Heer Jezus-

„wChnstus,

We lezen gewoonlijk op onze grafzerken

« Hier ligt begraven », maar bij

het graf van Jezus spraken de engelen

« Hij IS verrezen ' »

Christus stierf op het kruis Pilatus

spande zijn zegels rond het graf en

plaatste er wachten bij die van kop tot

teen waren gewapend Maar als de derde

dag aanbrak, verdreef de lichtende glans

van het paasgraf de duisternis van de

dood Christus was verrezen, en sedert

2000 jaar blikken milhoenen mensen

met dankbare liefde naar zijn graf op en

zingen het lied van de zegepraal De

dood is overwonnen I Christus is verrezen

! Alleluia!

Dat Christus verrees, val» met te

betwijfelen Wie dat niet geloeft, ondervrage

de heilige vrouwen, die bij het

krieken van de dag met specerijen naar

het graf gingen om het lijk te balsemen

Hij ondervrage Maria Magdalena, die

bij het graf stond te wenen omdat het

lichaam van Jezus verdwenen was, maar

tranen openbloeiden in vreugde, toen ze

Hem erkende bij de verschijning en die

naar de stad liep om aan de leerlingen

te verkondigen « Ik heb de Heer gezien

I » Hij ondervrage de leerlingen

van Enimaus die Hem erkenden aan het

breken van het brood Hij ondervrage

Thomas, de ongelovige, die zijn hand

mocht leggen in het hart van de Meester.

Wie van de verrijzenis een sprookje

wil maken, heeft n-ets begrepen van

historische kritiek. Hij heeft het Evangelie

ilecht gelezen Hij weet niet dat

Jezus — als bewijs van zijn zending —

tot de Fanzeers zegde « Breekt deze

tempel af en in drie dagen bouw ik hem

weer op »

Christus was op aarde gekomen om

de wil van den Vader te volbrengen

« Niet mijn, maar Uw wil geschiede ' »

Omdat de Vader het wilde was Hij geboren,

had Hij geleden en was Hij gestorven

En voor hij de ogen sloot in de

dood, mocht Hij nog eens naar zijn Vader

in de hemel opblikken en getuigen

dat « alles was volbracht' »

Maar onschuldig bloed roept om

verheerlijking « Christus is gehoorzaam

geworden tot de dood van het kruis, en

daarom heeft God Hem verheerlijkt »

zegt St Paul us Daarom moest Hij verrijzen

Christus, eens gestorven, sterft niet

meer De dood krijgt hem niet meer m

Mengelw van 't Nieuwsblad v Temse

De Geldduivel

«Welnu, wat hebt gij dan aangevangen,

Nardus ? Waartoe verzoekt gij

mijn toestemming ? » vroeg de oude

vrouw, terwijl zij den knaap haar goedjongstig

doch bevreesd aangezicht toewendde

« Sinds vader en moeder gestorven

zijn, en alles voor de achtergelaten

schuld is moeten verkocht worden, »

antwoordde Nardus, « hebt gij zo al iets

afgezien, om er mij door te slepen »

't Is ook geen wonder, grootmoeder,

daar ik altoos hongerig ben, en het eten

eigenlijk niet helpt, dan om mij nog gedurig

hongeriger te maken »

« Zeker, zeker, goede Nardus, » sprak

de grootmoeder op weemoedigen toon

« als de maag nooit eens hare volle verzadiging

bekomt, dan blijft zij onophoudelijk

grollen Ik wenste wel u meer te

kunnen geven, maar t is toch niet mogelijk

»

« O grootmoeder lief, » antwoordde

Nardus « gij doet reeds veel te veel voor

mij Ieder in mijn plaats zou er zeker

mee toekomen , doch ik heb zo een ongelukkige

maag die nooit eens verzadigd

is En ware het nog de maag alleen ' Ik

scheur daarbij zoveel klederen dat het

een schande is 't Komt van springen, ik

weet het wel genoeg, maar denk er altijd

niet aan, en dikwijls, als ik er aan denk

en mij midden in de sprong inhoud, dan

kraakt het toch ergens en scheurt het

langs alle kanten »

« Ja ja, » sprak grootmoeder treurig,

't is wel zo, met dat kraken en scheuren,

doch gij hebt er de minste schuld aan.

zijn macht Op een vroege voorjaarsmorgen

is Hij uit het graf opgestaan

De zware sluitsteen werd weggewenteld

en de wachters werden verblind door

het bliksemende licht Christus' verheerlijkt

lichaam zweefde door de tuin van

Jozef van Arimathea

Die verrijzenis van Christus is het

voorbeeld en onderpand van onze verrijzenis

We hebben deel aan Christus'

goddelijk leven zoals de ranken die verbonden

zijn met de wijnstok Ook onze

zwakke sterfelijke lichamen zullen eens

uit hunne graven worden gewekt door

de bazumstoot van de oordeelsdag en

voor eeuwig glanzen in de schoonheid

en onbederfehjkheid der verrijzenis Het

geloof in deze waarheid is voor ons een

bron van blijde hoop en onverstoorbare

vrede « Als ge met Christus zijt verrezen,

zoekt dan naar wat hierboven is »

Weest bedacht op de hemel en niet op

de aarde,

Het is weer Pasen '

Milhoenen botten breken in de lentezon

open , de bloemen ontsluiten haar

kelken en heel de natuur zingt haar loflied

voor het nieuw-ontwakende leven

O, dat na de doodse Winter van het

graf ook voor ons een levensblije Lente

moge opdagen ' Het ledige graf van de

Heer staat er borg voor

Maar een zaak mogen we daarbij niet

vergeten « Zalig de doden die in de

Heer sterven»Om in de Heer te sterven

moeten we in de Heer leven

Zonder vroom-chnstehjk leven is onze

hoop bedrog

Zonder vroom-chnstelijk leven is er

van onze verrijzenis geen spraak

Zonder vroom-chnstehjk leven blijft

de verheerlijking weg

Laten we in ons leven denken aan de

dood, en wij zullen goed leven

Laten we in de dood denken aan het

eeuwig leven en we zullen goed sterven

Dan mag men op ons graf schrijven

« Hij rust in vrede », en zullen we op

onze Paasmorgen, in het licht van onze

verrijzenis, ons eeuwig-blij Allelui zingen

We weasen aan al onze lezersseo

en lezers een ZALIGE HOOGDAG

van PASEN

't Zijn ook allemaal oude lappen en lompen,

die niet meer aan elkander willen

houden Stel u maar gerust, uw vaders

zondagskleed is er nog Het moet toch

eens te voorschijn komen en dat zal niet

lang meer aanlopen Als mijn gezicht

maar zo veel betert, dan ik het naaien

kan »

« Neen, grootje hef, » viel haar Nardus

levendig in 't woord « dit kleed

mag niet versneden worden Het moet

in de kist blijven, totdat ik groot genoeg

ben, om het te dragen, gelijk het nu is

Ik heb een ander plan, om aan nieuwe

klederen te geraken Ook is het juist

daarover dat ik met u verlangde te spreken

Ik heb mij bij den Halveboze als

varkenshoeder verhuurd, en ga er reeds

morgen naartoe, zo gij er vrede meè

hebt »

Grootmoeder draaide zich op haar

bankje, staarde verwonderd op Nardus'

fris gelaat en vroeg hoe zulks mocht gekomen

zijn

De knaap nam grootmoeders dorre

handen tussen de zijne en vertelde haar

de zaak omstandighjk Met nadruk

meldde hij de twaalf daalders, welke hij

alsdan aan grootmoeder brengen kon,

en bad haar derhalve vurig, er zich toch

niet tegen te verzetten

Langen tijd zweeg grootmoeder, in

stilte het voor en tegen nadenkende

« Nardus, » sprak zei eindelijk, « ik

zou u een betere plaats toegewenst hebben,

dan bij den dnnkebroer, en echter

zou het zonde wezen, een gelegenheid

van de hand te wijzen die zich alle dagen

niet aanbiedt Bij den Halveboze zult gij

uwe maag kunnen verzadigen, en uwe

daalders, dat kan ik ook niet loochenen

zullen mij redden tegen het armhuis,

waarvan ik een onoverwinbaren schrik

heb Ga dus, en dat God u beware.

Een Gebeurtenis in de Katholieke Perswereld.

Zijne Emmtntie Kardinaal Van Roey bezocht het

« STUDIECENTRUM VOOR ZIELZORG EN PREDICATIEF

te Antwerpen

Wie ietwat \ z \.~r uwd is met het katholiek

leven in ons land, kent ongetwijfeld

de grote invloed, welke - sedert

jaren reeds - via de pers uitgeoefend

wordt door het Studiecentrum voor

Zielzorg en Predicatie, Halewijnlaan 92,

Antwerpen-West Vooral de massale

invloed, welke langs de parochiebladen

haast in alle parochies wordt uitgeoefend,

is een ware zegen voor het

christelijk leven van ons volk

Het heeft dan ook niemand verwonderd

dat Z E P B Janssens, o p , de

stichter en directeur van het Studiecentrum

door Z Em de Kardinaal, op

12 Maart jl, benoemd werd tot proost

van de katholieke persactie. Zijne Eminentie

schreef als volgt

' Wij verklaren dat het Studiecentrum

voor Zielzorg en Predicatie (Halewijnlaan

92 Antwerpen W) door Ons

erkend is als het organisme voor de

katholieke persactie de Zeer Eerwaarde

Pater B Janssens, o p , bestuurder van

het gemeld Studiecentrum '

In verband met deze benoeming, viel

aan het Studiecentrum de eer te beurt,

het hoge bezoek te mogen ontvangen,

op 2 April, van Zijne Eminentie de Kardinaal

zelf, vergezeld door Mg' Leclef

en Z E Heer Kan Van den Bosch

Zijne Eminentie betoonde een bizondere

belangstelling, zowel voor de lokalen en

instellingen van het Studiecentrum (die

een juweeltje zijn van moderne en zakehjk-aangepaste

organisatie) als aan de

veelzijdige activiteit van dit groots

apostolaatswerk Gedurende meer dan

twee uren wei/ 'Joor pater Janssens,

de zeer dynamische bezieler van het

werk, uitvoerig uitleg verstrekt nopens

de werking der parochiebladen, der

perskeuringsdiensten, der talloze pastorale

uitgaven, der drukkerij enz

Zijne Eminentie betoonde tevens

bizondere belangstelling voor de werking

der katholieke pers in het algemeen

waarvan talrijke vertegenwoordigers

aanwezig waren Waren aanwezig,

vanwege het Studiecentrum voor Zielzorg

en Predicatie v z w o Adv J Demeester,

voorzitter, E P B Janssens

o p , bestuurder en afgevaardigde-beheerder

Hr Bnse, commissaris , E P

Van Helmond o p , lid , E P Emmeregs

o p , redactiesecretaris van het parochieblad

verder waren eveneens aanwezig

Z E P N Gobert o p provinciaal der

paters Dommikanen, Z E P L Quaghe-

Doch kunt gij het er niet uithouden, keer

dan maar gerust weder De goede God

heeft nog nooit iemand van honger laten

sterven »

Nardus kuste grootmoeders hand, welke

hij nog altoos omklemde, en huppelde

vrolijk weg, om den nodigen voorraad

aan hout tegen den volgenden dag aan

te halen

Als grootmoeder alleen was, wreef zij

met de hand over hare wangen , want

de tranen biggelden uit hare ogen , doch

het waren geen vreugdetranen over het

kwijtgeraken van dien hongengen kostgast,

neen t waren tranen der droefheid

van zich naar de strenge noodwendigheid

te moeten voegen Als Nardus zou

vertrokken zijn dan bleef er haar toch

niets meer over dan bleef zij moederziel

alleen in het oud vervallen huisje,

en zij beminde ook haar kleinzoon zo

zeer

Overigens moesten haar ook nog andere

gedachten door het hoofd zweven,

want op elk ogenblik wisselden zich de

gewaarwordingen op haar gelaatstrekken

af De vreemste mens kon bemerken

dat zi) met het afscheid van den goeden

Nardus niets gemeens hadden

Eindelijk gaf zij woorden aan hare

gedachten « Ja, » sprak zij, « over vijftig

jaren, dan zou ik 't nooit gedacht hebben

zo lang in armoede en ellende te moeten

verkeren Toen zwom ik in overvloed

en had noch het minste begrip niet van

armoede en ontbering Nood en schaamte

hebben mij uit het vaderland gedreven

om hier door harden arbeid een

schaars brood te komen zoeken Doch

wat helpt het aan verledene tijden terug

te denken ? Wat eens geschied is blijft

geschied

Nogmaals herviel zij in stille mijmering,

en sluimerde ten laatste zo diep in.

beur, overste van het klooster op Linkeroever

Uit de katholieke perswereld

noteerden wij volgende personaliteiten,

welke door Zijne Eminentie zeer hartelijk

werden toegesproken Alfr Somville,

lid van het Internationaal Bureau

der Katholieke Pers, bestuurder van de

Gazet van Antwerpen , M Van der

Straten, directeur van La Metropole,

H De Kimpe, secretaris van het consortium

der katholieke dagbladdirecteurs,

directeur van Het Handelsblad , J Claes

vanwege het christelijk syndicaat der

journalisten , H Van Vlierberghe, secretaris

der christelijke centrale der

Grafische en Papierbednjven , J M

Francotte, lid der syndicale kamer

der pubhciteitsagentschappen, F van

Erps, vertegenwoordiger der gerechtelijke

pers , J van Liempt, vanwege de

filmpers , R Lotigiers, vanwege de

sportjournalisten , J Halsberghe, vanwege

de fotoreporters , dhr Barbaix,

vanwege de katholieke persagentschappen,

directeur van Cip , J. Sansen, vanwege

de weekbladpers, directeur van

Het Wekelijks Nieuws te Popennge

Hadden zich laten verontschuldigen

Z E H Kan F Vercruyssen, Groot-

Vicaris te Gent, lid van het Studiecentrum

J Michiels, lid van de beheerraad

en M G Ruys, politiek redacteur van

De Standaard

Bij het einde van Zijn heuglijk bezoek,

gaf Zijne Eminentie andermaal blijk van

zijn-hoge waardering en bewondering

voor het prachtig werk, dat door het

Studiecentrum reeds werd gepresteerd,

nadat Hij, tijdens Zijn rondgang, niemand

had vergeten zowel het bediendenpersoneel

als de directie kregen van

de doorluchtige Kerkvorst een hartelijk

woord en Zijn vaderlijke zegen

Het bezoek van Z Em Kard Van

Roey was voor het Studiecentrum voor

Zielzorg en Predicatie een eindpaal en

een vertrekpunt Dat het hoogste Kerkelijk

Gezag in ons land zijn goedkeuring

en zegen schonk aan de apostolaatswerking

van het Studiecentrum, waar

leken en priesters voorbeeldig samenwerken

en reeds zeer veel bereikten, is,

naast een aanmoediging, ook een prikkel

om meer en beter te doen in de toekomst

In t bijzonder het contact, dat gelegd

werd tussen de vertegenwoordigers uit

de katholieke perswereld, was een eerste

doch wellicht zeer doelmatige stap, tot

samenwerking en christelijke efficaciteit

onzer reeds indrukwekkende katholieke

pers

Aan Z E P. B Janssens, o p , de nieuwe

proost der katholieke persactie wensen

wij 't beste toe. Dat onder zijn stuwende

leiding waar dynamiek en durf

zeker niet zullen ontbreken, onze katholieke

pers meer en meer moge werken

aan een gecoördineerde, doeltreffende

penetratie der christelijke gedachte

dat zij slechts ontwaakte, toen bij het

vallen van den avond Nardus uit het

woud terugkeerde, en onder helder gezang

een bussel hout afwierp

II.

« Nardus, » sprak de grootmoeder, na

het zeer eenvoudig avondmaal dat uit

een tas slappen koffie en een korst

zwartbrood bestond, « morgen zult gij

't brood van de Halveboze eten, en

slechts des zondags uwe oude grootmoeder

bezoeken Het ene is goed voor u en

mij, het andere voor ons beiden onaangenaam

»

« Ja grootje, » antwoordde Nardus,

« ik ook zou liever dagelijks komen maar

dat zal niet lukken Wel is waar ligt de

hofstede slechts een paar grote geweerscheuten

van het dorp verwijderd, en ik

denk wel als ik 's avonds mijn vee bezorgd

heb, zal er de Halveboze niets

tegen hebben, dat ik zo snel mogelijk

weg en weer ga om u drooghout te

brengen dat ik gemakkelijk bij de zwijnen

kan verzamelen, zonder iets aan

mijnen plicht te kort te doen »

« Gij zijt een brave jongen, » zeide de

grootmoeder diep getroffen en kuste

hem op 't voorhoofd « Zo mogelijk aanvaard

ik den hefdedienst met blijdschap

ofschoon gij u geen onaangenaamheden

moogt op den hals halen bij uw nieuwen

broodbezorger »

TEMSE, 12 APRIL 1952.

Wekelijkse Almanak

APRIL

13 ZONDAG PASEN

H Maandag s Ludwina

15 Dinsdag s Octavia

16 Woensdag s Christina

17 Donderdag s Rudolphus

18 Vrijdag s Idesbaldus

19 Zaterdag s Usmarus

MAAN de 17 April Laatste kw

Jaar- paarden- en veemarkten.

De 14 Kallo, Nieuwkerken-Waas

Waasmunster, Pamel — de 15 Beervelde,

Waarschoot, Tienen, Kaster-

Iee — de 15 Herzele

De strijd tegen de

Kinderverlamming.

De poliomyelitis, gewoonlijk kinderverlamming

genoemd, tast zowel volwassenen

als kinderen aan en is onbetwist

een der geduchtste gesels van onze

hedendaagse wereld, gesel, waartegen

momenteel geen enkel voorbehoedmiddel

noch waarlijk doeltreffend geneesmiddel

bestaat. —•

Hoogstens kan men, om te vermijden

deze aandoening te krijgen, de noodzakelijke

hygiënische voorzorgsmaatregelen

nemen en indien men er het slachtoffer

van is, zich onder de gewoonlijke

geneeskundige behandeling stellen, welke

helaas steeds uiterst duur is,

Ten einde de ongelukkige slachtoffers

van deze ziekte en hun huisgenoten,welke

zich hebben laten aansluiten, behulpzaam

te zijn in het dragen van zulke hoge

kosten te dragen, en diensvolgens aan

eerstgenoemden toe te laten de zorgen

die hun gezondheidstoestand vergt te

blijven verkrijgen, is ongeveer vier jaar

geleden de Vereniging « HOOP - Belgisch

Verbond tegen de Poliomyelitis »

gesticht, waarvan de Hoofdzetel gevestigd

is Waterloolaan, 72 te Charleroi

Bij het aantal uitvoeringen, welke het

tot stand gebracht heeft, heeft dit Werk

dat reeds verscheidene ziekenhuizen van

het land voorzien heeft van physiotherapeutische

toestellen en stalen longen,

bestemd om hun geneeskundige uitrusting

aan te vullen voor de strijd tegen de

kinderverlamming, een bibliotheek van

documentatie en vulgansatiewerken geopend,

die al de voornaamste werken bevat,

die tot nu toe over de poliomyelitis

uitgegeven werden

Zij heeft in het bijzonder een boekje

uitgegeven «Dokter wat kan ik tegen

de kinderverlamming doen '» hetgeen

alle nuttige inlichtingen inhoudt betreffende

de wijze, waarop men zich tegen

deze ziekte kan wapenen, evenals de zorgen,

die aan haar slachtoffers gegeven

moeten worden

Daar dit boekje van het allerhoogste

belang is voor laatstgenoemden, alsmede

voor hun huisgenoten, zal het de

vereniging een genoegen zijn dit gratis

aan te bieden aan een ieder, die haar de

aanvraag hiervoor zal toenchten.

Zij verzoekt dringend en in het bijzonder

de verwanten, vrienden en kennissen

van elk slachtoffer van de poliomyelitis

haar zonder vertraging naam en

adres van de betreffende zieke mede te

delen, ten einde in staat te zijn bovengenoemd

boekje aan deze te kunnen toezenden

en dankt hen hiervoor bij voorbaat.

Alle correspondentie over dit onderwerp

is te richten aan « HOOP » •

Belgisch Verbond tegen de Poliomyelitis

Waterloolaan, 72, te Charleroi

Nog menige zaken werden er opgehaald,

doch de samenspraak werd weemoediger,

want belden waren droef over

de scheiding van morgen Grootmoeder

het vooral diepe zuchten , ja, bijwijlen

repte ZIJ een woord, hoe zij in vroegere

jaren nooit gedroomd had, dat haar

kleinzoon nog eens zou verplicht zijn de

varkens te moeten hoeden

« Is dat dan zo ongelukkig ? » vroeg

Nardus « Vader en moeder hebben het

toch ook druk moeten overleggen, om

de twee eindjes aan elkander te spinnen »

« Inderdaad, mijn kind, » gaf grootmoeder

tot antwoord, « uw vader heeft

het bijna niet beter gehad dan gij maar

grootvader was rijk »

« Zo dikwijls gij van grootvader

spreekt, lopen u de open over, » onderbrak

de kleine « Vertel mij toch iets

van hem ! »

« Ik was voornemens het vandaag te

doen, J> antwoordde zij, « maar gij zijt

nog te jong, en de geschiedenis is zo

treurig, dat ik vrees uw hart er mede te

verwonden »

« Ach, grootmoeder, ik ben reeds bijna

veertien jaar oud, » sprak Nardus,

« gij zoudt mij wel een en ander kunnen

vertrouwen Daarenboven gij weet ook

dat ik zwijgen kan, laat mij dus dit droevig

verhaal eens horen »

Grootmoeder het nog een diepen

zucht aan hare borst ontglippen dan begon

zij Ik heb niet altijd in dit dorp

gewoond , toen uw grootvader en ik het

huwelijk aangingen, leefden wij verre

van hier in groten welstand Aan geld

en goed ontbrak het ons niet. Hof en

erven bossen en velden waren groot

genoeg voor een vorst geweest Alsdan

kwam uw vader ter wereld en ons geluk

kende geen palen » V.


Op Kijkuit.

Mijn voorname lezerschaar 'k. buig

vriendelijk mijn aanschijn ter uwer

ere en groetems, om u met een feestelijk

aangezicht, met 'n blijmoedig

hert en met alle weimenens ne Zaligen

hoogdag van Pasen te wensen.

Ne mens zijn gemoed gaat open lijk

'n zonnebloem bij /.o 'E hemels weerken,

de voering van onze konsiensie is

in 't niet gewassen, of tnj de laatheren

ligt z' al te week want 't uiterste

puntje van zijn geloof laat toch geen

ene kristene mens m de steek,. . en zo

is ieder welgezind als de klokken

viktone luiden over d' herlevende

velden .. Och, of ne mens ouwerweta

of modern is, of ge gaat of ge staat of

vliegt, Pasen is en blijft, 't feest van

de Verrijzenis, 't begin van 'n schoon

blij leven voor mensen en natuur, en

nen tijd van verlof en rust voor al wie

niet gewoon is van zere te werken.. .

En Madam had opgemerkt dat haar

meid omgang heeft met een soldaat en

maakt zich hierover enigszins bezorgd

— Marie, zegt ze, ik heb u gisteren

arm aan arm met een soldaat over

straat zien lopen, wie was dat 1 — Dat

was miin broer, madam — Och zo, en

hoe heet hij — Hij heeft mij gezegd

dat hl] Louis heet madam

En hier zijn de meuwskens :

Ze zoeken tegenwoordig naar van

alles en vinden ook van alles Het

kuneuste dat ie nu gevonden hebben

zijn geraamten van mensen en beren

die over 10 000 of over 15 000 jaren

geleefd hebben. Deze vondst werd gedaan

in de grot Pas-de-Juhe, in het

Trevezedal, nabij Trèves De geleerden

onderzoeken nu de geraamten

van deze voorhistorische vondst

En ze woiden ook al langer hoe

slimmer .De 51 jarige Zwitser Arthur

Suben, had reeds 46 minuten opgehouden

te ademen en zijn hart stond

reeds een kwartier stil. Toen opende

professor Scavo de borst \an de

« overledene» en ging over tot een

hartmassage waardoor de patient

terug tot het leven kwam

Zaterdag is een vrachtvliegtuig in

een dichtbevolkte wijk van New-York

te pletter gevallen, JÏr waren 5 doden

20 gewonden en 6 huizen gingen in de

vlammen op Het aantal slachtoffers

van luchtrampen in het stadsgebied

van New-York steeg sedert December

j.l tot 124 De bevolking is ten zeerste

verbitterd en protesteert tegen de

nabijheid van de vliegpleinen, nabij

de stad.

Minister Eden belicht de Britse Bui

tenlandse politiek en zegt dat door de

samenwerking der volkeren het oorlogsgevaar

in Europa is afgenomen

Te Kairo stortte onverwachts een

huis in en 10 mensen werden onder

het puin bedolven.

Maandag lieten geleerden te Glasgow

een stratosfeerballon op die volgens

hun berekeningen 30 000 meter

hoog zou stijgen en die geleid werd

door Radar. Men kon hem volgen tot

op 16 60U0 meter en dan stortte hij

naar beneden en verdween in zee

Ge moet maar geluk hebben ! Een

50 jarige Britse kuisvrouw, die 16 fr

per uur verdiende, heeft 10.500 0C0 fr

gewonnen met een voetbalpronostiek.

't Mens is gehuwd en het echtpaar is

van plan een woning te kopen die

voorzien is van allermodernst comfort

en verder een auto Alia proficiat

In Rusland zijn ze zo verdraagzaam

dat ze de elektrische stroom uitschakelen

op de uren dat de " Stem van

Amerika , haar uitzendingen houdt.

Vader Cats, die 83 jaar oud werd,

was de populairste dichter uit zijn

tijd Van sommige zijner werken werden

25 000 tot 60 000 exemplaren verkocht

Hij werd vertaald in het Engels

het Deens, het Zweeds en nagevolgd

in het Duits

Wist gij dat van 13 tot 15 Augustus

1693, tijdens de beruchte beschieting

van Brussel door de Fransen, onder

Villeroi m onze hoofdstad met minder

dan 3830 huizen en een groot aantal

kunstwerken werden vermeld ?

Dhr Trifon Varhaeghe vergezeld

van zijn echtgenote en twee vrienden

reed verleden Zondag van Maldegem

naar Wetteren om er de aankomst der

Ronde van Vlaanderen bij te wonen.

Gekomen op het gehucht " Bierstal .

te Gent slipte de auto op de tramsporen

en geraakte in het kanaal

Enkel de vrouw kon gered worden

Hier hebt ge weerom bewijzen hoe

gevaarlijk het is de regenputten te

laten openliggen Te Waasmunster

geraakte, het 2 1/2 jarig zoontje van

dhr Frans Van Ha»er, al spelende, in

de put en verdronk

En te Bornem was het vrouw Boeykens-Van

Pellicom die in de waterput

sukkelde en er het leven hij inschoot.

Dinsdag zijn uit de gevangenis te

Leuven drie opgeslotenen ontsnapt.

Ze zoeken naar de kerels.

Jan Van den Abeele woonde te Asse

in bij zijn dochter en schoonzoon, en

toen hij Maandag avond naar huis

kwam vernam hij dat ze uit hun

woonst waren ^ezet De ongelukkige

man kreeg een vlaag van wanhoop en

liet zich op de lijn Brussel-Dendermondedoor

een trein overrnden.

Jozef Van den Bynde reed per fiets

door Tremelo en geraakte onvoorziens

in het water van de Laar De ongelukkige

verdronk ellendig

Vrouw Balham was te Verviers bezig

was te smelten toen de ketel vuur

vatte en de vlammen zich meedeelden

aan haar twee kinderen De vrouw

trachtte da vlammen te doven en

werd hierbij erg verbrand. Een der

kinderen overleefde zijn brandwonden

met.

Rond half tien begaf Leon Prevenier

zich, te St Niklaas, naar zijn slaapkamer

Door een onbekende oorzaak

viel de man van de trap, liep een

schedelbrauk op en overleed een uur

na het ongeval

Twee arbeiders moesten Zondag in

een koolmijn te Aiseau een toezichtronde

doen en moeten hierbij door

mijngas verrast zijn, want Maandag

morgen vond men hun twee lijken.

De Duitser Hans Kolk wilde 17 kgr

koffie smokkelen en nabij Montzen op

een trein springen die naar Duitsland

reed Hij sprong verkeerd en kwam

onder een wagen terecht. De ongelukkige

werd een been afgereden.

We gaan nu nog eens lachen.

De Jef is op bezoek gekomen bij

zijn vriend Charel, die ergens op een

mooie villa in de Ardennen wooni Na

over koeikens en kalfkens te hebben

gesproken zegt de Charel ineens —

Welnu, ik heb daarstraks, toen ik hier

aankwam gezien dat ge in uw tuin

vallen hebt geplaatst f — Ja, dat is

om vossen die af en toe naar mijn

kiekens komen te vangen — Och zo .

In uw plaats ging ik dan maar eens

ziens, want ik geloof dat ge ia die

éne, vlak bij de ingang, al een telegramdrager

hebt gevangen

Den Amedee zijn vrouw is zoeven

begraven en tijdens het traditioneel

« koffiefeestje» betuigen familieleden

en vrienden hem nogmaals hun innige

deelneming — Och, zegt Amedee door

zijn tran°n heen ik wou dat ik al een

week ouder was — Een week ? Waarom

1 — Omdat ik er dan niet meer zal

aan denken

Twee heren die elkaar niet kennen,

gaan ongeveer samen een restaurant

binnen en zetten zich elk aan een afzonderlijk

tafeltje neer De kellner

komt bij de eerste . — Een varkenskotelet

Hij komt bij de tweede —

Ben varkenskotelet . en goed mals

a.u b De kellner gaat m de richting

van het buffet en roept zijn bestelling

— Twee varkenskoteletten

waarvan een mals

'k Heb er mets meer bij ie zetten

ik ga dus naar huis

want ik moet op mijn woorden letten

of 'k krijg nog abuis

lijk gisteren bij mijn lieve vrouw

we spraken over vroeger dagen

en 'k zei den dag van onze trouw

gaf meer geluk als ik dierf vragen

mijn verstand stond ervan stil

zo was ik door 't geluk genegen

en, zei ze, 'k heb met alle wil

uw verstand niet meer in gang

gekregen

ik laat da verder onverlet

maar 'k wens u zonder vragen

schoon weer en deugdelijk verzet

met die twee Pasendagen

Cies.

Kon. Nederlandse Schouwburg

Comedieplaats, Antwerpen.

Het Belang van Ernst.

" The importance of being Earnest .

18 een van Wilde's meest gewilde stukken

De Gebroeders Thinng, te Berlrjn

John Gielgud te londen, Orson Welles

op znn tournee, het Theitre National

en dichter btj ons dr J. Oscar De Grujter

en zelfs onze studio van het Nationaal

Toneel namen dit blijspel op hun

repertoire < Het Belang van Ernst »

speelt in de Londense society van het

einde der 19" eeuw en brengt ons een

paar jongelui ten tonde die elk een

ingebeeld persoon hebben uitgedacht

om zich aan hunsociety-verphchtiogen

te kunnen onttrekken Dat brengt een

massa vergissingen mede die de vrolijkheid

ten top drvjven Maar alles

komt natuurlrjk terecht en wij waren

getuigen van een fijn en spiritueel blrjspel.

Edward Deleu msceneert • Het Be

lang van Ernst „ en speelt zelf ' Algy •

Met hem treden op de dames Stella

Blanchart, Jeanne de Coen, Netly Hart

Ketty Van de Poel en de heren Hector

Camerlynck, Marcel Cauwenberg, Jos

Mahu. enz

" Het Belang van Ernst, brengt een

vrolrjke Paasstemming in de K N S

van Zaterdag 12 tot Donderdag 17

April — Extra-matinee Maandag 14

April te 15 uur,

Plaatsbespreking alle dagen, begalve

Vrrjdag, van 11 tot 16 uur —

Tel 33 15 00,

Apotheker van dienst.

Zondag 13 April

Maandag 14 April

J. De Leenheer, Markt.

Een " Azaleasalon „ te

ANTWERPEN.

Het is voor de eerste maal dat te

Antwerpen, tijdens het voorjaar een

grote bloemententoonEtellmg wordt

gehouden

Het is ook voor de eerste maal dat

de stad Antwerpen in de gelegenheid

is een « Nationale Azalea Tentoonstel

lieg » in te richten

Dank zij het Gentse " Verbond der

Bloemisten „, dat, samenwerkend met

de Brugse bloemisten, en de Nationale

Dienst voor de afzet van land- en tuin'

bouwproducten, ruim 2000 azalea's

van verschillende soorten en variëteiten

ter beschikking van de stad heeft

willen stellen, zal 't eerste Antwerpse

" Azaleasalon , tot een groot succes

uitgroeien

De inrichters maken thans bekend

dat de azaleaplan ten, welke brj het

sluiten van de tentoonstelling nog m

vollen bloei zijn, ten geschenke zullen

gegeven worden aan de Antwerpse

ziekenhuizen, wezenhuizen, tehuizen

voor oude lieden, schoolinriehtingea

en liefdadige instellingen,

De Antwerpenaren zullen dit edelmoedig

gebaar alleszins op prvjs stellen

en graag hun medewerking verlenen

om het Azaleasalon de bijval te helpen

verzekeren, waarop de inrichters terecht

aanspraak mogen maken

De Azaleatentoonstelling zal voor

het publiek toegankelijk zijn tot 14

April.

Kostbare Onachtzaamheid,

Er wordt aan de kopers van biljetten

van de Koloniale Loterij opnieuw gemeld

dat zij met eenzelfde biljet verscheidene

loten kunnen winnen, vermits

het kumuleren toegelaten is

Er gaat geen tranche voorbrj of bil

jetten die ieder meer lotea winnen

worden aan de kas aangeboden voor

slechts het kleinste lot

Herhalen wrj dus voor de klanten

van de Koloniale Loterij dat zij het

nummer van huD biljetten moeten vergelijken

met allen die by de trekking

zrjn uitgekomen

Als voorbeeld : de bladen hebben

gemeld dat bn 'n kortelings gehouden

trekking de biljetten waarvan de

nummers eindigden met 4350 twee

maal 2600 fr. wonnen

Bn dezelfde trekking won het biljet

nummer 848*17 niet alleen 1 milll*en

maar bovendien 5000 fr. met de

finale 891T

Opgelet dus, verknoei Uw kans niet

zie zorgvuldig de uitsla n der trekkingen

na en herinnert uat een biljet

verscheidene loten kan winnen.

De volgende trekkin^zal doorgaan

Ie Cuesmes op Dinsdag ©• April

Kon. Vlaamse Opera

Frankrl|klel, ANTWERPEN

Zaterdag 12 April te 20 uur

Hoffmann's VertellHngen

van Jacques Offenbach

Zondagmiddag 13 April te 14 uur

DE ROZENCAVALIER

door Richard Strauss

Zondagavond 13 April te 20 uur

De Bazige Held

door Q B Pergolesi

BALETTEN Chout, van Prokofieff

Namouna van Ed Lalo

Dinsdag 18 April te 20 uur

FALSTAFF

door Qaiseppe Verdi

Donderdag 17 April te 20 nur

De Bazige Meid

van G. B Pergolesi

BALETTEN Chout, van S. Prokofieff

Namouna, van Ed, Lalo

Bespreekbureau . Alle dagen (behalve

Woensdag) van 11 tot 15 u Tel.

33 66.85 uitsluitend van 12 tot 15 uur

Avondkas een uur voor het begin van

dn vnoratellinff.

Verschillig Nieuws

Kunslconcert — We herinneren

er aan dat het groot Kunst-Concert der

Kon Harmonie Ste Cecilia doorgaat op

Donderdag 17 April a s om 8 uur,

in de feeerzaal van het Gemeentehuis

Het programma omvat onder meer

werken van Gilson, Bizet, Lilai, P

Benoit, Ketelbey

Bovendien krrjgen we onze dorpseenoot

Aehiei Vermeiren te horen,

die werken zal voordragen van Vieux

Temps, Pugnam, Kreisler, Sarazate

Hevr Allee tin ftallegbem coloratuur

zarjgeres, een alomgewaardeerde

artiste steeds in Brussel en

Antwerpen gevierd om haar mooie

stem en schitterend spel, zal dit programma

aanvullen met haar mooiste

liederen.

Voorwaar een avond in 't vooruitzicht

van ware Kunst en hoogstaand

genot, de aloude naam en faam onzer

Kon Harmonie waardig.

Parlementaire zltdagen:

Heden Zaterdag, van 17 tot 19 uur,

zal dhr Senator Van Peteghem zitdag

houden in het Gilden buis te Krnlneke

Dbr Sehator Van Gerven zal zitdag

houden op 2* Paasdag van 17.J0 tot

IS,30, in het Gildenhuis te St Niklaas

Tentoonstelling — Op 1° en 2'

Paasdag, Tentoonstelling tot bevordering

van de Watersport en het Toerisme,

inde feestzaal van het Gemeentehuis

De bezoekuren znn als volgt: van 10

tot )8 en van 14 tot 20 uur

De tentoonstelling wordt ingericht

doof f Temse Watersport Vereniging»,

Ons oud Temse.

Wie vroegertijd veel had misdreven

Die ging nen aardigen toer beleven.

Tot op de Krekel ging men dan,

Te voet mei zulk beruchte man.

Daar aan een paal in grijze steen

Bond men de man met ieder been.

Met dikke koord ook aan zrjn hals

Op't pleintje, nu café Suf Bals

De man wierd daar ten toon gesteld

En door de omstaanders uitgescheld.

De « Oogstafspoeling » 'n oud gebruik,

Wanneer de boer de laatste stuik

Der granen binnen had gehaald

Werd op een Zondag wel bepaald

Dan deed men veel aan voJksspelen,

Er waren prrjzen te verdelen

Voor 't kaartspel en het meetje

schieten,

Het mastbeklimmen, 't vogelpikken

De Temstenaars lijk oude Belgen

Konden die dag veel bier verzwelgen.

Toen Holland hier de meester wa»

(1817)

Deed Temse zaken in het vlas.

Het werd met grote kwantiteit

In ons gemeente toen bereid.

Van als 't gedaan was met het roten

Laadde men 't vlas op vele boten

Die om ende weer naar Holland dreven

Daar werden guldens voor gegeven.

De Belgisch onafhank'lykheid (1830)

Bracht uu alvast een andre ujd.

Wie aan " De Kaaskop „ had verkocht

Ward in die dagen opgezocht

En hun getal was zeventien

Zo de annalen laten zien.

Ze kwamen er wel goed van af

Want de enige gegeven straf

Bestond uit zitten in de wacht

Een hele dag en hele nacht.

Men was daar toch niets mee vooruit

Want mosselhengsten bleven hier uit

Voorheen kwamen die afgevaren

By avondglans op gulden baren

De mosselsloep met brede zwaai

Voer in de richting onzer kaai.

Op 't water prijkte toen nog boot

Van visser, met een nettenschoot

Waar vis als diamantgeklater

Werd opgehaaM uit 't Scheldewater.

O Vlaamse visser aan ons kaai,

De gulden oogst straalt uit uw waai,

En van Napoleon zijnen tyd

(1799-1815)

Is Temst al zijn papieren kwnt

Behalve één dat ik eens vond

En waar zijn handteek'nmg opstond.

In ons museum wordt 't bewaard

Met andre stukken daar vergaard

Dat men er wille zorg voor dragen

Bevrijd van stof en 't licht der dagen.

't Was voor een honderd twintig jaar

't Begin van Boele's zaat was daar.

In de oude Katholieke Kring

Kwam onze Broedersschool nu in (1968

Door fère Laurent mei zorg bestuurd

Meer dan een halve eeuw reeds duurt

De Kerstboomjaarhjks werd gezet

Door toedoen van Mynheer PonDet

Met prijzen voor zijn patronage

Dat gaf de kinderen courage,

Men speelde " stHkskes „ ofte toneel

De meesters namen er aan deel

Mynheer Albert in 't komisch spelen

Was de vedette van zeer velen,

En als 't gordijn viel voor de planken

Kwamd Onderpastoor't volk bedanken

De Roste Mien, 't is speciaal,

Wat hier ru volgt in mrjn verhaal

Hij maakte deel uit van de bende,

De grootste die ons Temst oo.t kende

De Flip de hoofdman van dat ras

Kreeg 'n scheut in zrjn been alras.

Mien was gepakt bij donkere nacht

EG opgesloten zonder goe' waeht.

In den bak van 't oude laadhuis

Waar hu zich voelde seffens thuis

En overdacht zrjn avontuur

Een ladder buiten aan de muur

Nabi] de cel waar hij nu zat,

Zag Mien door 't venstert en hij had

Algauw 't idee om te ontvluchten.

Met veel gedald en grote zuchten

Trok hrj de ladder tot znn cel,

Zo kon hij buiten en 't ging snel

En 's anderdaagskeek aardig op

Agent Vercauteren die zat in 't slop

Want hrj was zijn plakleerken kwijt,

en daarmee ook zijn klein profrjt,

Dit is gebeurd, 't is zorder liegen

De rappe vogel was gaan vliegen.

Ons vaderen in vroegere tijden

Die lieten vaak hun woning wrjden

Waar aan de gevel in een nis

Nog 't oude beeld te vinden is,

Hier praalde ene Lieve Vrouw

In 't midden van een Vlaamse bouw,

Ginds zag men Amelberga staan

Met een antiek lantaren aan

De koddige tud der créoliecen (1850)

Liet onze winkels goed verdienen

Die hoepelrok was breed en lang,

Drie ellen stof voor ene frank

Bij rijke lui kwam in hun bol

De aankoop van een parasol.

En elk van ons kent de oude gravuur

Van die kledij —'t Was peperduur

De heer droeg toen een redingot,

Bij uitgang was 't zrjn daaglrjks lot,

Van grijs koleur een boge hoed,

Eo kerselairstok, dat ging hem goed

De kinderen speelden met een top

En litten papieren vliegeis op

n Brandende kaars in holle raap

Waar oog en mond, door guit'geknaap

Als aangezicht was uitgesneden,

Was 't lichtend spook in hel verleden,

'k Meen goed te doen van in dit werk

De Suisse te noemen van ons kerk

Fons als pollies reeds zoveel jaren

Van als wn jonge snaken waren,

Van 's morgens vroeg al in de weer

In staatsierok als prjken heer

Zijn voorzaat hebben wn gekend

Maar weten niet meer daaromtrent,

Rechtover Fons zvjn dagelnks werk

Aan de overzijde van ons kerk

Is het bureel van de politie

Met laag gewelf, geen ambitie.

Daar passeerden vdör zoveel jaren

KOSTUMES

GABARDINBN

SPORTKLBDIJ

UU&.UAUriAM

AUQ.WAUTER45TRAATm9

TEHSCHE

Grote keus. Kleine prijzen.

Agenten waar WIJ bang van waren .

Juul de sjaaipetter, Fons De Baer,

Den Dobbeleir, Amedé De Maer

Zij zrjn allemaal al lang dood

En ander winnen daar nu 't brood

Verboden nadruk,

ü. Van Schelderode.

Markt te Temse, 11 April

7060 eieren aan 1,90 • 2.00 fr.

80 kgr boter aan 85 - 90 fr.

Uurregeling der Buurtspoorwegen

Van Temse statie naar Antwerpen

o o

4,54 4,54 5 24 5,51 6,24 6,54 7,24 8,09

w

8,39 9,09 9,39 10,09 10,39 11,09 11,39

w zw xn zw xn

13 09 12,89 13,09 13,24 IS 39 13,54 14,0»

zw xn zw xn zw xn zw

14.14 14,89 14,54 15,09 15,24 15,39 18,54

xn zw xn zw xn zw zn

w

18 69 16,54 15,39 16,54 17,09 17,24 17,39

zw sn zw in zw xn zw w

17,54 18,09 18,24 18,39 18,54 19 09 19,24

xn zw xn zw xn zw xn

19,39 19,54 20,09 20 24 20,39 20,54 21,0»

zw xn z

21,54 22,09 22,54

Van Temse statie naar Hamme

6 15 8,45 7 15 7,45 8,15 8,45 9 IS 9,45

10.15 10,45 11.15 1145 11,15 12,45 12 45

w w

xn zw xn zw xn zw xn

11,15 13.24 13,45 13 54 14,15 14 24 14,45

14.54 15,15 15.24 15,45 16,15 16,24 16,4*

w w

xn zw xn zw xn zw xn

16 54 17,24 17 S0 17,54 18,00 18,24 18,30

18 54 19,00 19,24 19,30 19 45 19,54 20,15

xn zw xn zw xn zw xn

20,24 10,45 20,54 21,15 21,45 21,54 22,15

zw xn zw xn zw z

22 24 ïï,06 33,01 23 45 23 54 0,54

w betekent aansluiting met tram voor Wetteren

en van Wetteren

z betekent enkel op Zon en feestdagen

o betekent afgeschaft op Zon en feestdagen

zw betekent 's Zondags en 's Zaterdags ook

xn betekent s Zondags en 's Zaterdags niet

De trams vertrekken in de week, te Antwerpen,

vanaf 5,30 uur, elk half uur, tot 23 u

De trams vertrekken, s Zondags, te Antwerpen

vanaf 6,30 uur, elk hall uur, tot 23 uur en

dan te 24 uur

Hinderlijke Zwaarlijvigheid

verdwijnt door het enige VLOEIBARE

vermagenngsmiddel

BonKora.

VOLKSAPOTHEEK

J- Be Leenheer, Markt, Tcmse.

Burgerstand van Temse

Van af 3 tot en met 10 April.

Geboorten :

De Coster Rita Margriet, Hamme, Kaai

slraat, 5 — Verstraelen Mare Aloys,

Baze', Kerkslr 74 —Van Couwenberghf

Lydia, Hamme, Achterholslr. 24 — Verhoeven

Pdlmyre Rere-, Hamme, 3 Goten-'

Kouter, 96 — Vjn der Heyden Maria

Christiana, tldmme, Veldstr t> — Boone

Erik, Hdmme, West, 7. — De Geest Mar

cel Achiel, Hamme, Damputstraai,26 —

Pellecom Mare Alfons, Vrijheidstr 40. —

De Sm t Werner, Boodisstr 46 — Colman

Sonia, Rupelmonde, Veldstr S6, —

ü Uor.dt Edward Maria, Hamme Veldstraat,

100 — Allen in hel Moederhuis

Overlrjdens

De Coster Julia Maria Celeitma, I b

50 j echlg van Meersman Albert, Gebr.

Van Rairndonckstr 51 — Van der Vreken

Marie Virgioie, 75 j Gaslhuisstr. 7Ï

— Van Puyoibroeck Petrus Alojs Jozef,

86 j «ed van Bocklandt Christina Clementina.

Oeverstr. 22. — i levensloos

geb kinderen vaD Isidoor Smet-Verhoosel

wonende St Niklaas, Hogen Heirweg.

— Een levens), geb kind van Louis De

Slaelen.Buys Steendorp - Smet Leo, 75 J.

ectatg van Van den Berghe Maria Celest

Hofslr 1 — Kegels Henri Constantmus,

gepensionneerde, 78 j echtg van Liekendael

Adele Maria, Ph Haumanstr. 35

Huwelvjken :

VaD Britsom Arthur, mjgazrjnier,

echtgescheiden van Van Roy Maria Ph.

en Van den Branden Juliette Pbilomeno,

wed van De Bomlt Augustien Joief Maria


Electrische Afsluitingen

ELAF alleen kan U een blijvende voldoening

geven door lijn 20 jaren specialisatie

op dit gebied.

Er is een tevreden ELAF gebruiker in

UWE omgeving. Hieronder enige adressen

uil de (luizende tevreden klienlen.

Doe zoals ZIJ en scbenk Uw vertrouwen

aande Etablissementen ELAF

J. Van Poucke

Oosthoek WAKKEN.

Henri ChapeMe Albert Schmetz, Vix Leopold,

HerenthalS Van Mol Alluns, Herve

Moor Eug., Ue Fourny, Herzele De Urabander

Km., Heusden Minnn Henri, Heule

Van Fleteren tug., Hoevenen Pauwels,

Holsbeek Orabbé Wingoerijk, Hooglede

Wwe Van Thuyne, Hoogstraeten Sods

Louis, Houdeng - Aimeries Baron Boel,

Dupire Jules, Houdeng-Goegnies G Maerfranck,

Houtaye Lootens Michel, Jandrensuille

Bourguigoon Luc, Wiluquel Marcel,

Jodoigne Beguin Georges, Julemont-

Trembleur Hogge, Ingooigem OraayeAcbiel

Kalln De Bock Ll>"i l'ynd , Roeselare

T.ilp- Fn m.i, Roeulx C >r 1 er, Rotse-

/aar Ve. b"rk Wwe Wuulers. Dunnrtx

G., Rayen Van de M^ulebroeck Rollegem

Castelle Re'é, Saintes D'TnuldT Fr.

Henry Armand, Santhoven H*rnims Jos.

Sart-Walhain Galouue I m , Sawvenlère

Gilson Lémard, Schelle Oulfumns, Lamoen,

Schrieck Van Looy Seilles-Andenne

Collée Jo5/b groot 313 mi met

25,72 m. aan de straat.

Koop vijf: Een perceel grond te

Temse, St-Jorisstraat, sectie D delen

LO tO5E>/b groot 158 m2 met 15,12 m.

aan de straat, palende Oost en Zuid

Jw. Madeleine De Dycker.

Kopen 1 tot en met 5 z;jn allen

onmiddellijk beschikbaar.

Kojp zes : Een peiceel bouwgrond

te Temse, Hollebeekstraat, met 36.60

m. aan zeilde st'aat, kadastraal sectie

D no 1*54 ea delen no 16"3en 1955

groot 28 -i 8-1 ei pal ndr. Noord : volt'endj

koop O< s Mi L uts del'Ai-rre

te Ronse Zuil M' Kaniel vj.^e sp^tt»

Van de Veld.-'. W-H i]e «.trapt,

K"p ',e en: Een peic «•! bou vdoi.d

1 1'eins-», 11 jlwbeeksti,.al. ai t

53,l'6 m. aaii d- straal, kaustral

stc ie D DO Hiró/c en 1957 en de'en d«r

ars 19 3 en 19&Ï strooi -2 '< 8üoa pa

lende No wd M J .leg Wi lv< ck Hnoi

ie Tielrod •, Oost Mi Fi,» , Smet. Tem»

se. Zuid koop zes en weit (je straat.

Bmmprys voor kopen 6 en 7 :

:? 10' fr.

Beide kopen zijn in gebru'k hij Mr

Bauwehcckx.

Kcop acht 1 Een beste iaailand te

Temse, w\jk Kattenberg, sectie D no

1852 groot 73 a. 60 ca. palende Noord

Mr Joseph Verheyen -Van Osselaer,

Temse, Oost Mr Achiel Hellebaut te

Temse, Zuid Mr Edgard De Graeve en

Juliaan Van der Gucht, beide te Temse,

West Mr Theophiel Van Goidsenhoven

te Esemaal.

Boompr^s : 14.000 fr.

In gebruik bQ Mr Albert Brjs te

Temse.

ZITDAGEN i

INSTEL: ai APRIL ,„„

VERBLIJF: 5 MEI '^*

telkens een Maandag om 3 uur namiddag

ter herberg iDe Belgische Leeuw

hij Mr Seger», Kam. W

Studie van Notaris BOHYN Kemzeke.

Bij Liciiatie

OPENBARE VERKOPING

van TWEE BESTE

en zeer goedgelegen

ZAAILANDEN

Ie TKHSE-iKUÜ

Verdeeld in 14 loten.

De Notaris 80BYN te Kemseke,

daaitoe in rechte benoemd, zal ten

overstaan van dhr Vrederechter van

het kaDton M-Qillis-Waas, openbaar

verkopen :

Gemeente Temse-Velle.

Koop een : Een perceel weiland,

wijk \elie, Kadaster Sectie C, deel van

Nr 1132fa, groot volgens meting 35

aren 60 centiaren.

Belast met overweg.

Boomprijs 1.080 fr.

Kopen twee tot en met veertien :

dertien percelen bouwgrond, hebbende

een breedte aan de Vellestraut van

12 m. tot lo in., en een oppervlakte

van 60) m2 tot 2176 m2. Kadaster Sectie

C, delen van nummers 1137/a, 1)33

en 1134|a.

Voor nadere beschrijving, plan en

boomprijs, zie aanplakbrieven.

Al deze percelen vormen twee zaaien

weilanden, gebruikt door Mr Hypoliet

Van Mele.

ENIGE ZITDAG :

MAANDAG 21 APRIL 1952

om 3 uur namiddag, ter herberg • De

Zwaan» by Juffrouwen De Cock, te

Kemseke, Dorp. 40.

By Licitatie

OPENBARE VERKOPING

van BESTE

ZAAILANDEN

te TEMSE-Vclle

en W44V1IU!lWTER-ltollewiJk.

De Notaris BOHYN te Kemseke,

daartoe in rechte benoemd, zalten

overstaan van dhr Vrederechter van

het kanton St Gillis-Waas, openbaar

verkopen :

Gemeente TEMSE.

Koop een. Een be3te en welgelegen

zaai-en weiland Dooreawjjk, Kadaster

Sectie B, Nrs 82/a en 82, samen

groot 69 aren 5o centiaren.

Boomprijs : l.000,CO fr.

Koop twee. Een besteen welgeleen

zaailand aldaar, kadaster Sectie

i. Nr 70, groot 66 arnn 30 centiaren.

Boomprijs: 1.000,00 fr.

Koop drie. Een beste en welgelegen

laailand aldaar, kadaster Sectie B, Nr

81, jrrool 42 aren 50 centiareD.

Boomprijs : 8*'0,0o fr.

Alle drie gebruikt door Mr Petrus

Tboen met koop 5, samen mits 4.400

fr. 's jaars.

Koop vier. Een beste en welgelegen

jaailand aldaar, kadaster Sectie B, Nr

74, groot 80 aren 5o centiaren.

Boomprijs : QOOfr.

Gebruikt door Mr Frans Van Remoortel

mit» 1.620 fr. 's jaars.

Koop vjjf Een beste en welgelegen

zaailand, wtfk den Have, kadaster

Sectie B. Nr 152/0, groot 39 aren 30

centiaren.

Gebruikt door Mr Petrus Thoen,met

kopen 1, 2 en 5.

Koop zes. Een beste en welgelegen

zaailand, wijk Lindmolen, kadaster

Sectie A, Nr 687, groot 52 aren 50 centiaren.

Boomprijs : 1.450 (r.

Koop zeven. Een beste en welgelegen

zaailan, wyk Landmolen, kadaster

Sectie A, Nr 70n, groot 48 aren 80

centiaren.

Boomprijs; SJO Ir.

Beide gebruikt door Mr. De Beleyr,

mits 2.050 fr. 's jaars.

Koop acht: Een beste en welgelegen

zaailand, in de Krekelwjjk, kadaster

Sectie C, Nr 1247, groot 49

aren.

Boomprys : 50- •> >

K-d sier S c !«•« N

6.( arpn s> f"iiL>..r< 11.

o • 1 '^' n ^^f^hm 'ü 1 .r 1 Bt-rr a .

llundrrd.tg H Uei lO.Vi

om n uu namirtii'ig, 'ei h rbfrt» "De

Z


Reizen Van Royen

ANKERSTRAAT.73-75

ST. NIKLAAS-WAAS. Tel. 2318.

Autocarprogramma'».

Autocarreuen :

Vanaf 11 April tot einde April dagelijks naar de

Rolschaatsen revue

73 fr. alles inbegrepen, besie plaiutn aangekocht

voor onze deelnemers.

Zocdag 13 April Fasen .

Verrassingsreu 1U0 fr.

SB. April

8 dagen naar liourdes 1' rang 3250 Ir.

Ï6 April

i Uagen Keulen 650 Ir.

lngangikaart voor Jaarbeurs in paiorikoslen

inbegrepen slsoook eente rangs hotel.

Rijsel, Frankrijk, Floraliën 90 fr.

S Hei ,

H. Bioedproce»» e te Brugge en de

Kust • 86 Ir.

Beurs van Antwerpen

f«n 10 April

Belgische Rent 1937, i lis v\o 78,80

, , 70,75

b «lgiscrie t«nt 2' reets 88,15

4 t.ü. Geuniü. Staat«3ch, l"r. 88,c5

4 t. a.. Üewufl, Slaatsscn. z' r. 8».0o

Loten d. Ver w.streken 18214*/. 21»,oo

, , 11K22 4o/o ü28,ut

1»23 * O/O 473.UU

Loien Wederopbouw Ie sneue wsi

» , Z » li/Ol

, , i » K03

Sevrijdingsleenmg 4 U[0 SÖ.ÜJ

Loten 194Ü o o/o 4IW,oi

Loieu Itó3, 4 oio '•"•"

holen 19JS ï i[ü «io 4s9,ut

Loten l»»l 3loo 8tfy,uL

f. latü a.öu on» lto.ao

19*4 3.&U O O

1«47 4 O[O

MS 4 010 1UI.35

ïy-iW 40(0

Belgiscüe apoorwegea uav. 44^ ut

Belgiseüe öi/ouiw. ooi. i«37 an.ou

Begie Tel. Tel. 194J

, » JU47

4 1|2U|

„ . 19ÖU 4 O|O

• • 1961 4,ÜU op

Annuïteiten

Krddiot Nuvecü.1947 4.5u üjo

, 194B ,

a lt.4U >

» 1VO1 ,

Gemeentekreditst 3 oio

» ie reeks

» 2e reeks

• 4e reeks

1948

Qemeeiitekredlet, loten 1938

Antwerpeu mening iviv

» 1919

193U 4 U/0

19»! 4 O|U

1930 4 0/0

1937 4 0|o

1927 4,OU ojo

1943 4 O|0

Antwerpen kasoons 194«/Ë6

lat. 1/60

1947

Aatwerpen 1918 oio

«ai,uu

l«4ö UÖJ.OU

194» 100 ÖO

i>8,55

l»5u Ö5.6U

1^0(0 /C.7D

9b.-

I'S,UU

99.bó

»9.7u

99.U0

64.

B4.uu

i>o.4U

«O.4D

4ti7.uc

'JZ,lu

93. Ü5

66.öi,

8»,7u

«4 40

"Wilt U een goede

VULPEN

der beste merken : Waterman - Sheaffer's - Tigre

Pelletier - Onoto?

Wendt U dan tot

J* Schuerman ~ Stevens

Kasteelstraat 27, Temse- Tel. 185

N. V. Gesticht in 1881

(Privateondernemmg beheerd door het

K. B. van 15 December 1934).

BEHEERDE KAPITALEN

Meer dan twee Milliard Frank-

Bericht aan de Spaarders.

De intrest op de grflze boekjes

bedraagt 3 o/o tot fr. 75.C00 -

(vroeger fr. ÖO.OÜO)

vanaf 1 Januari 1952.

Vertegenwoordigers :

TBMSE Mr Cyr. aovaert,

Franklin Rooseveltstraat, 43.

BAZEL Mr Remi Qeerts,

Rupelmondpstraat 26.

KRUIBEKE Mr Frans Verbruggen,

Bazelstraat 145.

RUPELKONDE Mevr. M. Van Glabek»-

Plasschaert, Kerkstraat ti.

T1ELH0DE Mr 1. Donckerwolck,

Kerkplein i.

Plaatst UW-

AANKONDIGING

in het

NIEUWSBLAD van TËMSE

Schoenmaker ij

R KOCH & Zoon

Oeverstraat Temse'

Alle reparation van schoenen

in leder en crèpe

Maatwerk.

Handwerk.

Grote keus in mansschoenen.

HUIS COOREMAN

Oeverstraat 15 Temse

GROTE KEUS VAN

Occasie-Meubelen

PIANO'S en NAAIMACHIENEN.

Altrji voorhandin : slaapkamers,

eetkamers, salons, clubs, kassen, stoelen,

keukens, vuren, spiegels, schilderijen,

Chinavazen,bureaux, badkamers

eafèinstalatie, terrasstoelen en alle

87,40 hHisbenodigheden te lang om te melden

'..- Wiaterbespuitingen in Fruitteelt

pg

blijven noodzakelijk.

KEUZE TUSSEN :

CARBOLINEUM

SANDÜZ KLEURSTOF

GELE OLIE 2 o/o.

Uitgevoerd ia beate technische voorwaarden.

Gebr. Rombaut

Tel. 433. Temae, Jloogkauicrslr 202

Aan de landbouwers

Ondergetekenden beschikken thans

weer, zoals voorden oorlog, over de

bekende Pern-finano.

Ook zvjn er lenteiaaliadem voorhanden

zoals Zomergerst (Kenia) -

Zaaihaver Espoir de Gembloux

Troubleyn Gebr.

4 TEMSE

4,50 OIO

Ueut 1W14 4 o/o

Uenl 4 0(0 1027

9o.DO

üeul 1929

Sa.40

Genl iU30

Qeat 1936

üent 1937

Qent 1946

80,60

91.UC

«a.7ó

Uent 194V[t>4

9Ü.60

Luik 191d

89,30

Luik 1918 4 OJO

85,70

Luik 4" O/O 1»*»

Luik • 4 O/o 1930

Luik 19JË

Luik ll»37

Luik kasbons m6/5ö 4 C]0

83.70

üö.10

8b,60

91,00

Luik 1947/82 4 0(0

Luik 1848 4,50 0(0

Luik 1949 4.50 o/o

1Ü0.00

99.20

98.45

Luik 1951 4 50 oio

90.10

Oostende 1951|61 4.50 o[O 97.50

brusiel 1980 4,00 0/0

8ö,10

95,55

. Kasbons 194d 4o/o

. Kasbons 1943 /Ö8

4 oio 9C.65

Brussel 1943)73 4 o/o 88.35

Brussel 1927 4 o/o

84.S0

, 1947/&2

99 85

Bi ussel 1848|53 4.50 O[0 99.15

Antwerpen 1887

85.00

. 1903

06,75

Brussel 1902

69,75

Brussel 1905

62.50

Briuiel Zeehaven

K9.50

Luik 1897

62.5C

RADIO'S

MOTOREN, CONSTRUCTIE

HUIS

G. Baeck-Hemelaêr

gespecialiseerd in RADIO- eo.

MOTOREN BOBINAGE.

Eenig op Temsche.

Vrljheldstr. «», TEMSE Tel- 292

Oostende 1898

Gent 1896

Sehaerbeeck 1897

Wittock-V»n Landeghem ord.

. > div.

61,25

0

E8.S0

10,20

1510

Te koop in occasie.

4 Naalmacbienen Sirgerfn Pfaf,

invallend, en twee met kas, waarvan ^

een kleermakersmachieD, vanaf 1250

Aankoop» verkoop van all» Iotas

SB fondsen.

Ir. Naaimachienen i

Bern. "Van Bogaert

Dagelijksch beursbsïoek. j Dorpatraat 171 Haasdonk

Ia- SCHUKMMAlf, Wlssclageat, j Tel. 787837 P-4

Bericht aan de Landbouwers.

Met het begin van het nieuwe seieoen

is er te verkrijgen bij

Henri Pauvv«-l»Verliul»t

V1KRSTRAAT

alle soorten ZADEN

van do ougsgekende firma PELEMAN

-M00RTGAT.

Goede en trouwe bediening. 30-3

VOOR UW

Drukwerken

EEN ADRES

J» Schuerman

Kasteelstraat 27 — TEMSE

Alles voor het bureel.

Duplicatenrs - Stalen meubelen

Schrijf- Rekenmachines

Doet Uw keus uit 2 wereldmerken :

Smith ' Corona en Hermes.

Draagbare schrijfmachines van

al 3.650 Ir.

Telmachines met bandpapier

van at5.95Cfr.

FIRMA

Bogaarts & Zoon

Ankeratrnat 79 - Tel. 971

St-NIKL*AS Waas.

Herstellen en verhuren

van alle machines. 10-8

Naaimachienen.

De meest GECOMBINEERDE

van DUITS FABRIKAAT met

rechteen xig-zag steek.

Grote keus (alle wereldmerken.)

Speciaal werkhuis voor alle herstellingen

en benodigdheden voor alle

naalniaehleneu.

Moteurs, lampen, zig-zag aparaten,

enz.

(Krediet zonder Bank.).

Bern.Van Bogaert

Dorpstraat 179 Haasdonk

Tel. 757837. 6-4

I

ALLE GELDLENINGEN

op huizen, gronden, schepen.

Overname van bestaande schulden, aan zeer

vooidehge voorwaarden, terugbetaalbaar op

op 5 • 10 of 15 jaar.

Geldplaatsingen.

i* op eerste raag hypotheken,

J« spaarkas op zicht,

ep termijn.

3" obligaties.

Verzekeringen.

Brand. Ongevallen (Auto's, Moto's, Arbeidsongevallen,

persoonlijke ongevallen) Leven

Pensioenverzekeringen, enz... Transport en

Casco, enz...

Expertisen.

Auto's - Schepen • Schattingen v»n branden

enz...

Zaakwaarnemingen.

Aan- en Verkoop. Huizen, gronden, scbepen

enz...

Strikte geheimhouding.

Voor \LLB kosteloze inlichtingen

wendde men &ich tot:

Jean De Ryck-Bauer

Pastoor Boelstraat 9, Temse Telefoon 45

MB U lisigrade

DOOR DE STAAT GEWAARBORGD

VRIJ VAN MOBILIËNBELASTING

OBLIGATIES i

RENDEMENT VAN ï» o/o DAADWERKELIJK OVERTROFFEN

op 5 jaar 4,5 o/o uitgegeven a 970 voor 1000 fr. nominaal

op 10 jaar 4 5 o/o uitgegeven a 960 voor 1000 fr. nominaal

op 20 jaar 5 o,'o uitgegeven a 980 voor 1000 fr nominaal

KASBONS I op 1 jaar 3,5 o o uitgegeven a pari door

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid

fwet van 16 Maart 1919)

Waterloolaan 16, Brussel — Tel. 13.19.10 — P. C. R. 305.00

Zich ook Wenden tot

NATIONALE BANK VAN BELGIË

en al de banken en wisselagenten.

De makelaars op co-nmissie die hun diensten aanbieden worden verzocht te

schrijven naar Waterlolaan 16, te Brussel.

Kuisen en heropmaken van

Wollen en Hazen haren

M A T R A S S E N

• = ENIG ADRES : •==

LAMBERT Gebrs.

Viaduc 21 TEMSE Boodtsstraat 40

Alsook nieuwe

LAMA MATRASSEN

in alle maten en prijzen.

Radio's - Radio's

Velo's - Velo's

Radio's - Electriciteit - Wasmachienen - Motoren -

Lusters - Ijskasten - Velo's

koopt U het voordeligst in het huis

FRANSMAES

St Jorisstraat 57 TEMSE Tel. 355

20 Jaar aan de spits der Meubeln ij verheid

Dit is een onbetwistbare waarborg voor de kliënt.

"Wilt U aangenaam en gezellig wonen, koop dan Uw

MEUBELS jï in K©t Kuis

K. Todts-Van der Borcht

Edgard Tinelplaats, 6 - T E M S E - Tel. 243

Bezoek onze toonzalen eerste verdieping

Grote keus in :

ö Eetkamers en slaapkamers,

ta keukens, burelen, zetels,

ö cosy-corners,

d Divans en klein-meubels

ca Matrassen in alle merken.

Prijzen buiten alle concnrentie.

Kw^aliteit ongeëvenaard

Alles wordt kosteloos geleverd en

geplaatst ten huize.

5 O[o verrrrndenng voor de leden van den

bond der kreostryke gezinnen, invalieden en

staatsbedieiden.

More magazines by this user
Similar magazines