gazette van lokeren.

waaslandca.front36.kunstmaan.be

gazette van lokeren.

Zondag 11 Juli 1875.

32« Jaar N° 1658.

GAZETTE VAN LOKEREN.

Men .chrijf, in te l.okeren bij den Uitgever en in alle PoHkantooren. - Deprij. der inschrijving U bij hel jaar A (rank, en vrachtvn, met den post 5 fr.; voor FranknjkH fr. „oor m ,

,„„, i » , i ^ *m,..r«»j..r.-,.««*!»«. Artikel,, Bekendmakingen en Geld moeten „rachnrij ,.oege,t»urd vorden. - Men vnrdt verzocht de bekendn^ngeu uuMuk ,n IHUOAO, voor den

l lag toe te uiden • de prijs h 12 cenlimen, rechterlijke aankondigingen, 40 tot 50 «mimen per drukregel; dikwijl, te herhaUne bekendmakingen betalen op „oor/mnd en worden by akkoord gedaan.

Lokeren 10 Juni.

POLITIEK OVERZICHT.

De repubilekeinsche leden der nationale verkering

van Frankrijk, die tol de overslrooniien

departementen behooren, hebben bij maarchalk

Mac-Mahon een bezoek afgelegd. Zij heblen

bun spijt uitgedrukt, dat zij van het bezoek

unner monarchislsche collegas, niet hadden ge-

»elen ; anders zouden zij zi-b bij hem aangesloen

hebben.

Dijnsdag heeft te Weencn de plechtige begrarenis

plaats gehad van bet stoffelijk overschot

ian keizer Ferdinand. Gansch het hof alsook de

iroonprinsen van Duilschland, Italië. Rusland

in andere vreemde prinsen, bijzondere vertegenwoordigers

der verschillende mogendheden, het

liplomatisch korps, al de ministers en hoogambenaren

des rijks, kardinalen, bischkoppen en een

root geul leden der geestelijkheid woonden de

reurige plechtigheid bij. Op den gansenen door-

[ocht stond er eene opeengedrongene volksmenigle.

De zoo dikwijls aangekondigde en dan weer

afgezegde reis van keizer Wilhelm naar Italië zal

bepaald geene plaats hebben, ten minste dan

wanneer bet waar is wat de Prov. Corr. bet officieus

dagblad hierover schrijft. In plaats van een

bezoek te ontvangen, zou koning Victor Emmanuel

een tweede bezoek brengen aan keizer Wilhelm.

De samenkomst, welke reeds sedert langen

lijd in dien zin moet beraamd zijn, zou in Baden

plaats hebben, tegen het einde van September.

VROEGERE OVERSTBOOMIN&EN.

Ter gelegenheid der overstroomingen welke het

zuiden van Frankrijk in rouw gedompeld hebben,

denken wij het niet onbelangrijk een kort overzichtmeêtedeelen

van de overstroomingen, welke

op vroegere tijdstippen de verschillende landen

hebben geteisterd.

Nederland werd het meest door de overslroomingen

beproefd. Meer dan zestig maal werd dit

land door de overstroomende zee gedeeltelijk verwoest.

De jaren 808, 1220, 1400 en 1421 hebben

daar eene treurige vermaardheid behouden. Door

de overstrooming van 1421 onlslondde Zuiderzee

waarin zestigdorpen verzwolgen werden. Die van

1446 kostte bel leven aan 100,000 personen; die

van 1521 vormde de golf Beesbosch, op plaats

zelve waar zich 80 bloeiende dorpen bevonden.

Daar waar hel meir van Haarlem zijne golven bewoog,

verhieven zich 400 dorpen in 1330. In 1352

1557'en 1378 hadden er nieuwe overslroomingen

plaats, waardoordegrootste vaartuigen in het binnenland

geworpen werden. Inl654verloren 7000

personen het leven en 50,000 sluks vee werden

door bet waler weggespoeld. Daarna komen de

rampen van 1641, KH7,1658,1671,1782, 1800,

1808 en 1812 welke telkens voor millioenen

schade veroorzaakten.

In Engeland hadden de ergste overslroomingen

pliats in 593, 1100, 1557, 1607, 1707, 1721.

1782, 1789, 1792, 1818en 1872. Eenieder weet

DE FORTUIN

KLOPT BIJ IEDER 10CH EENS AAN.

(3" vervog.)

Hoe kan dat eene redtzijn, Dr. John ?

Om mij te herinneren lal dikwijls een goed

lat klopt onder een leelijk dierlijk, dal schoonheid

iemand bet recht niet gfeft, dan minder bedeelde

te versloolen.en dalgten van Gods schepselen

doelloos in de wereld kvam.

Een verwijt, Dr. John ! zegde Amy onderdanig.

Neen, antwoordde de doitor, eene les, als

ge wilt. Jaren geleden was ik mderwijzer in de

natuurkunde in een hospitaal.


In één woord, liet feest is wel afgeloopeu ; en

wij hebben in het publiek meer dan eens hooren

zeggen, dat het zulke leesten gaarne bijwoonde ;

een bewijs dat de gymnastiek allengskens in de

zeden des volks J>egint te komen. Dat onze Turners

dan volherden, door liet feest van Zondag

nieuwen nioedi»>erkrijgen, en ons eerlang op nog

zulke feesten vergasten!

Dat liet publiek niet al te talrijk was, kwam bij

den regen. Edoch rond 6 1/2 uren was gansch de

hof bezet. Men heeft de gewoonte van te zeggen

dat liet regent, telkens er feest is bij den lieer De

Brabander, dal hij dus maar ongelukkig is. En

meermaals reeds is dit gezegde bewaarheid ;

doch, dat de lieer De Brabander daarom geen

moed verlieze :

Na lijden komt verblijden.

En na regen, zonneschijn.

Dat heeft hem reeds hel bal des avonds goed

bewezen ; want er was veel volk, veel gelach, en

bet heeft lang geduurd.

De prijsdeeling aan de leerlingen der gemeente

school van den wijk Roozen, zal plaats

hebben morgen, Zondag om 5 1/2 ure namiddag.

Men spreekt van een schrikkelijk feit deze dagen

te Exaarde hegaan. Een jongeling zou van

een zijner gezellen drie messteken ontvangen hebben.

De wonden zijn zeer erg, doch niet doodelijk.

Het parket is Woensdag ter plaats geweest.

Men voegt er bij dal de dader niet ten vollen van

zijne geestvermogens geniet.

— Men schrijft ons uit Blankcnberghe :

«lilankenberghe is reeds dooreen overgroot getal

badgaslen bezocht. Op de regenachtige dagen,

is een prachtig weer gevolgd en de bezoekers zijn

bijzonder talrijk geworden. De kursaal is geopend

men heeft er binnen, eenige dagen goede eu

sierlijke veranderingen aan toegebracht. De overige

uitspanningen vangen weldra aan. en zullen

dees jaar zich nog uitbreiden.

« Zij die sederl verleden jaar Augusti of September

niet meer te Blankenberghe geweest zijn,

zullen er bij hunne aankomst weer vele verbeteringen

vinden. Ge herinnert u hel Pauwels-d'Hondt

waar we soms verleden jaar 's avonds zoo zalig

gezeten waren : nel mi, sedert dien is het oude

hotel verdwenen, en daar nu een llinkernieuw gebouw,

met negentig kamers en salons.

« Het geheel is reeds prachtig gemeubeleerd

en is den 4 Juli met eene «table d' hotel voor

de lekkerbekken, geepend. In de eetzaal kunnen

zoowat 500 personen plaats vinden ; men zal dus

zijne kaart voorafgaandelijk moeien nemen. Naar

oud Blanke;ibergsche gewoonte heeft hel middagmaal

ten 1 ure plaats. De « Vigie * kondigt de

menu van dit Lucullus-maal af:' t is inderdaad

koninklijk.

«Aan huizen en kamers tehuur is geen gebrek,

ten minste voor dit oogenblik niet ; de moeilijkheid

komt later in het saizoen.

Het schijnt dat men in het land van Waasbeweert,

dat er te Blankenberghe eenige ziekte heerscht :

het nieuws is van alle waarheid ontbloot; nooit

is de'gezondheidstoestand van Blankenherghezoo

uitmuntend geweest ; darin mag men den « Guide

du Baigneur » gelooven : of hij evenzeer geloof

verdient als hij de aankomst meldt van den sultan

ran Zanzibar, kan ik niet verzekeren. »

— Een droevig toneel had verleden zondag

morgend plaats, in een werkmanshuisgezin te

Brussel. Hond 9 ure 's morgends, was de vader,

een schoenmaker, aan hel werk, de moeder

verrichte het huiswerk, terwijl een achlienjarige

zoon nog te bed was. De moeder had hem reeds

verseheidene malen te vergeefs verzocht op te

staan enhadeindelijkhem waler in hel aangezicht

gesprankeld ; waarop de jongeling uit het bed

sprong, een schoenmakersleesl vatte en dien naar

het hoofd zijner moeder wierp. Hij irof haar niet

doch hij greep onmiddelijk eenen sloel waarmede

hij insgelijks naar zijne moeder wierp. De vader

dit ziende, sprong toe, en bracht den zoon twee

stekenmet een schoenmakersmes toe, waarvan de

een eene erge wonde veroorzaakte. Men heelt den

gewonde naar het gasthuis gebracht.

— Maandag avond rond vijf ure is de ketel gesprongen

van de stoommachien der koolmijn van

Florifïbrk te Namen. De machinist had zich voor

eenen oogenblik verwijderd ; dit was zijn geluk.

De werklieden waren eveneeus afwezig ; doch de

vrouw van den machinist, welke het avondmaal

van haren man bracht, werd op eenen afstand van

verscheidene meiers weggeworpen. Zij had afgrijselijke

brandwonden bekomen en dezeu morgend

had zij reeds opgehouden te leven. De stoffelijke

schade beloopt ongeveer 12,000 fr.Er zal een onderzoek

over de oorzaak der ramp worden ingesteld.

— Verleden Zondag nacht was de genaamde

F. K., metser van beroep, vergezeld van eenen

makker, teruggekeerd ineen in opbouw zijnde

huis der Eilandbrugstraat, te Luik. waarin hij gewerkt

had. Van dit huis gelukte hij er in door te

dringen tot in den kelder van een nevenstaande

huis, alwaar hij 21 flesschen wijn binnenpalmde.

Hij wilde de flesschen langs hel keldergat aan zijnen

makker overreiken, die in m. weduwe van Charles Pensaert,

Everslaar. — Isabella Rosalia Baetens, zonder

beroep, 75 j. Roomstraat. — Sophia van Lent,

zonder beroep, 85 j. weduwe van Matlheus Laurenlius

de Schryver, Kerkestraatje. —Alphonse

Marie Slabbaert, 1 j. 2 m. Roosen.

GEBOORTENS 11.

SCHIETING te Dacknam.

OP ZONDAG 18 JULI 1875.

Vooruit fr. 100. — N» I f.'. 50. — N"2en 3 fr.

25. — 2 vrijpelolons ieder van 4 mannen. — Inleg

fr. 7. — Terug fr. 6. — Begin om 4 uren om ten 7

uren Ie eindigen

Pijlrapersgeld IS centiemen.

De Secretaris, I)e Voorzitter.

P. VERMEERSCI1, D, VAN SLYCKEN.

Ter gelegenheid der Kermis van Seveneecke

HAHDB00GMAATSCHAPPIJ o:

SEBASTIAAXS-GILDE.

SCHIETINGEN,

2" Zondag 11 Juli 1875, zijnde Hoekslraatheni

Vooruit 50 fr. verdeeld in 5 oppervogels.

Inleg fr. 5 50. — Terug fr. 5. — mits een vrij

loton van 6 mannen. — Begin om 3 ure juist

te eindigen om 6 1/2 ure.

Telkens 15 centiemen pijlrapersgeld.

Conditien volgens gewoonte.

Maatschappij L'Union. Hotel den Spiegel.

Kampstrijd met Duiven

ZONDAG 18 JULI 1875.

.Inleg fr. 5-00 per duif waarvan slechts

frank voor de reiskosten en vier franks voor pri

Brenging Donderdag 15 Juli van 6 lot 8 i

voormiddag.

gels

en

De vreemde liefhebbers kunnen op hunne k Itm

ten een afgevaardigden bekomen.

ilen

en,

Gelieft het voorts te zeggen,

TE KOOPEN,

uit er hand eenen PAUW met vollen staart en ee

PAU WIN, beide gereed om Ie kweeken.

Zich Ie adresseeren len bureele vau dit blad.

A. STURM,

maakt het geëerd publiek bekend, dat er bij he

Ie bekomen zijn, alle soorlen van KUNST-PO!

TKEl'TKN in KOOLPRINTING volgens hel laai!

nieuw stelsel, {photographic arlislique au chark

inalterable.)

TE KOOP.

Eenen KALANDERMOLEN, zoo goed als nieu

Zich te beviagen bij de gebroeders NIMMËGEEI

Lindeslraat.

SINDS F MEI LAATSTLEDE

HEROPENING

der herberg van ouds gekend

E

ïlle

wel

[si

f II O

lelt

r.i

Veemarkt, 7 Lokeren.

door

BERNARD VAN PETEGHE

•"

STAD LOKEREN.

KOSTELOOS ONDERWIJS

Het Collegie van Burgemeester en Schepen

der stad Lokeren ;

Gezien de §§ d en 2 van het art. 5 der wet van den iet

September 1842, luidende als volgt:

§ 1. Do behoeftige kinderen worden kosteloos ondi

wezen. ^,

§ 2. De gemeente ïs verplicht alk behoeftige kinden .„]

wiens ouders zulks vragen, te doen onderwijzen, hetzij *>

hare gemeenteschool, het zij in de scholen daartoe stri )e

kende, of in alle andere, bijzondeiiük te dezen einde do n e

haar, overeeukomslig de artikels 3 en 4, aangewezen.

Gezien het koninklijk besluit van den 26 Mei 1843

onder ander, de artikels % 3 en 4, S1, houdende:

Art. 2. Hebben recht om het kosteloos onderwijs

ontvangen : 1° de kinderen van personen door het annl

stuur ondersteund ; 2° de kinderen van werklieden i

alleen de opbrengst van hun dagloon tot inkomst hebbc '"

Art. 3. Opdat het kosteloos onderwijs als een ree lo

kunne worden gevraagd, noct het kind, ter welks guns

die vraag geschiedt, devo'gende voorwaarden vereenigei

4° dat het ten minste zewn en ten hoogste veertien jar

oud zij; 2° dat het de koepokinenting nebbe onderstaan

de kinderpokjes gehad htbhe; 3" dat de personen die o

zichtens hetzelve het vaserlijk gezag of de voogdij uitoefe -

in de gemeente woonachJg zij.

Art. 4. Jaarlijks, vanien 1" tol den 30" Juli zullen er, t s

iedere gemeente, door ie zorg van het collegie van Burg

meester en Schepenen en onuer bewaking van den kanii

nalen Opzichter van ret lager onderwijs, twee registei

worden geopend voor de aanvragen tot inschrijving, '

eene voor de jongens, ie andere voor de meisjes.

BESLUIT.

De Gemeente Onderwijzers, ieder voor hunne seclie, zij

belast lot de inschrijimg over Ie gaan der behoeftige kindf

ren dezer slad, voor welke het kosteloos onderwijs, te

laste der gemeente, ial worden aangevraagd. De belang

hebbenden mogen zch alle dagen, buiten de schoolure

bij de hoofdonderwijers aanbieden.

Een register is insjelijks geopend Ier aangenomene schol

van het gesticht var 0. L. V. Presentatie.

Art. 2. De stukfcn op het oogenblik der inschrijving

voor ieder kind, OOT te leggen zijn: 1» een uittreksel o »>

zijn geboorte akte 2" een getuigschrift vaststellende di

het de koepokinoning onderstaan of de kinderpokjes gehai

nebbe.

Art. 3. De insclrijvïngsregisters zullen den 30 Juli ge

sloten worden er de ouders welke zouden verzuimd heb ,

ben hunne kindo'en vóór dit tijdstip te doen iusehrijve» *"

zullen, gedurend( het schooljaar 1878-1876, hunne rechte;

op het voordeel wn art. 2 der wet verliezen.

Art. 4. Do venrdeningon van het tegenwoordig besli

betreffen de kimeren niet welke de gemeenteraad bepaal V

deliik hoeft weglaten, om, gedurende het schooljaar 187i

1875 hetkostelios onderwijs te genieten; de inschrijving

dezer kindereiual ambtshalve worden vernieuwd, volgens

de lijsten overplegd door den onderwijzer en voorafgaandelijk

door da heer kantonalen Opzichter van het lager

onderwijs voo gezien geteekend.

Art. S. De knderen welke hun ZESDE jaar bereikt hebben,

zullen insgeüis ter inschrijving mogen aangeboden worden.

Dezelve «Hen aangenomen worden voor zooveel de

beschikbare [. latsen het zullen loslaten:

Aldus grlaan ten Sladhuize {van Lokeren, den

2G Juni lffa. '

Van wege t Collegie :

De Secrlaris, Burgemeester en Schepenen,

AD, HIRMÉ. C. F. VAN GOETHEM,


OPRECHT HUIS VAN VERTROUWEN.

DEN BAZARBIJ

SMETS-DE HAUWERE,

Groote Markt, n° i, Lokeren, n° 4.

er wederom eenen alleraroolslen keus van

rode verschillige nieuwe Meubelpnpierrn,

rden, Schouwslukken, geschilderde Storsen,

ekomen uit de voornaamste fabrieken des rijks

ALSOOK:

soorten van schoone, rijke en kostelijke Meubejie

er te Parijs, Brussel of elders gemaakt worzoo

als : coulisse- en andere tafels, beddens,

els, nachllafels, lavabods, commoden en alle

idiillige kassen, in accajou, in notelaar, enz ,

Is, stoelen, wiegen, wolle en andere matrassen,

[dpeluwen, kussens, enz., bedderessorts, met

woord al wat er noodig is voor logeerkamers,

pkamers, spreekplaalstn, eelplaalsen, salons,

te meubeleeren.

DAN NOG:

«els in alle soorten, grootteen hoedanigheden,

en zonder frontons, met honderde verschillige

luren van baguetten voor caders en lijsten voor

ilen en schilderijen, alle soorten van loilen,

loile mélalique voor jaloujien, vloer, trap,

in alle verschillige stoffen en soorten van

tapijten, een groot assortiment van mallen, hoegenaamd

deweUe gefabriceerd worden, verfwann,

vernissen, lerpentijnen, droog en gereed gemaakt,

vensterglas, enkel, dubbel, vitrage voor tribune,

glaze breede voor glazen daken en plancheen, gebloemd,

gekleurd, mat en photograplie glas, glaze

pannen, diamanten, erz.

Al wat erin Duitschland of Frankrijk (Parijs)

gemaakt wordt van Kinder Speelgoed of andere

schoonheden van nésairen, albums, veel schoone

verschillige doozen met werken voor jonge jnffeis

en jongs lieeren, alle soorten van porlemonaien en

duizende andere artikelen voor eerste Communie.

Fabriek van liorslels.

N. B. Bij akkoord aanvaardt hij de wei ken van

glaze daken, hel plaatsen en leveren van groole en

ordinaire ruilen voor geheele batimenlen, tribunen,

enz , en levert het glas en vitrages aan den prijs

der fabrieken, om den vreemden hier uil ome stad

en omliggende plaatsen weg te zenden. Hierdoor

durft hij hel verhopen de gunst van eenieder te verkrijgen.

VASTE PRIJZEN EN COMPTANTE BETALING.

Vrijen ingang op de Groote Markt bij het Stadhuis, den Bazar.

n° 4, LOKEREN, n° 4.

STAD LOKEREN.

ERMISFEESTEN.

PROGRAMMA.

tt Collegie van Burgemeester & Schepenen ;

'illende de feesten en vermakelijkheden regewelke,

gedurende de Kermis van 1875/zullen

ts hebben ;

elioordde verschillige maatschappijen der slad;

elt hel volgend programma vast.

'. 1. Het gemeente-feesUal, den ZATERDAG,

7 AUGUSTI, door het luiden der klokken

en hellosbranden der kanons, worden

aangekondigd.

Ten 9 uren 's avonds, zal de toonkundige

maatschappij S'° Cecilia, eenige muziekstukken

op den kiosk, ter Groote

Meikl, uilvoeren.

r. 2. Den ZONDAG, 8 AUGUSTI, len 6 ure

's morgens, zal het feest nogmaals, door

't klokkengeluid en 'i kanongeschut worden

bekend gemaakt.

De nationale vlag zal, gedurende de

feesten, op kerkloren en stedelijke gebouwen

wapperen.

T. 3. De feesten en vermakelijkheden zullen

plaats grijpen in de volgende orde ;

Zondag 8 Augusti.

Luislerlijke Ringschieling,

iet lokaal der maalschappij WiUtm-TM.

Twee geldpremiën, van fr. 31 en van (r 20, door

stad geschonken, zullen worden uilgereikl.de

ie aan het talrijkst, de andere aan het verst afegene

genootschap.

Je schieting zal des morgens, om 10 ure, begini

en 's namiddags worden voortgezet

N B. Afzonderlijke brieven zullen de verdere

nkkingen, dezer en der hierna vermelde schiegen,

bekend maken.

CONCERT,

s middags, op den kiosk, ter Groole Merkt, door

loonkundige maalschappij S" Cecilia.

tiiisler/ij/ieschietinj,

12 ure's namiddags, in'l lokaal der maatschappij

Edele Handboog. Vooruit fr. 230. Inleg fr. 13

irug fr. 10.

nee geldpremiën van fr. 30 en van fr, 20, door

! slad geschonken, zullen worden uitgereikt, de

ne aan het talrijkst, de andere aan hel, verst afilegen

genootschap.

Schieting met de bolpijp,

i het lokaal der maatschappij Het Vies Gespan.

Doruit fr. 100 Inleg fr. 5. Terug fr. 4

(rij geldpremiën, van fr. 15 van fr 10 en van fr

door de slad geschonken, zullen worden uilge

ikl, de Iwee eersle aan de talrijkste genootschap

andere aan hel verst afgelegene.

GROOT BAL.

Ten 9 ure. in de feestzaal der Academie|door d

latschappij De Casino.

Maandag 9 Augnsti.

Zane-en Toonkundige morgendslond ten II ur

i de zaal der Academie, door de Koorzangmaalaappij

: 'Jeene Kunst iondcr Nijd.

Luis e lijke schietingen.

n hel beluik der maatschappij hel grool Hof van

'laanderen.

1> 's Voormiddag» : Vooruit fr. 100. Inleg fr. 7

Terug fr. 6.

2° 's Namiddags : Vooruit fr. 250. Inleg fr. 12.

Terug fr. 10. Met uitreiking van twee geldpremiën

van fr 30 en van fr. 20, door de slad geschonken,

de eene aan hel talrijkst, de andere aan hel versl

afgelegen genootschap.

Schieting mei debolpijp, om 3 ure, in het lokaal

der maalschappij de Leeuw van Vlaanderen. Voorl

fr. 50. Inleg fr. ?«">0. Terug fr. 3.

Maatschappelijk Ba/,

ten 9 ure, in liet lokaal der Kooriang-maalschappij

Getne Kifflrt *mfa W-

Dinsdag 10 Augusti.

Zang-en Toonkundige Morgendstond, ten H ure,

in de zaal van den kalholijken Kring, door de rouziekale

afdeeling van den Burgerkring.

Schieling met den handboog, des namiddags, op

het plein der maatschappij hel Grool Hof van Vlaanderen.

Vooruit fr. 100. Inleg fr. 7. Terug fr. 6

Tombola-schieling in hel lokaal der maatschappij

Wilkm-Tell.

Schieling met de bolpijp, in het lokaal der maatschaapij

het Viet Gespan. Vooruit fr. 15. Inleg fr. 2

Terug fr. ï.

Prijsschieting, in de Bolpijpmaalschappij Jher en

Eendracht.

Volksfeesten op den wijk Bergendries

CONCERT,

ten 5 ure in hel lokaal der maalschappij de Casino

door het toonkundig genootschap S'° Cecilia.

Woensdag 11 Augusti.

Senieting niet de bolpijp,

in hel loknal der maatschappij de Leeuw van V/aan

deren. Vooruit fr. 100. Inleg fr. 5. Terug fr. 4.

Twee geldpremiën, van fr 15 en van fr. 10, door

de stad geschonken, zullen worden uitgereikt, de

eene aan hel talrijkst, de andere aan hel versl afgelegen

genootschap.

Schietingen met den handboog, in het lokaal der

maatschappij het Groot Hof van Vlaanderen.

i" 's Voormiddags : Vooruit fr. 100. Inleg fr. 7.

Terug fr. 6.

2» 's Namiddags : Vooruit 200 fr. Inleg fr. il

Terug Ir. 10.

Volksfeesten op den wijk Roosen.

Maatschappelijk Bal,

len 9 ure, in hel lokaal dep maatschappij de £de/e

Handboog.

Donderdag 12 Angssti.

Volksfeesten op de wijken Boxlaar en Evefslaar,

Tombola schielingen onder de leden der maatschappijen

rfe Edele Handboog, en het Groot Hof

van Vlaanderen.

Maatschappelijk Bal,

ten 9 ure in het lokaal der maatschappij de Gouden

Duif.

Zondag 15 Angusti.

Schieting met de bolpijp.

des namiddags door de maalschappij Uver en

Eendracht. Vooruit fr. 50. Inleg fr. 3-50. Terug

fr. 3.

Twee gcldpremiën van fr. IS en van fr. 10, door

de stad geschonken, zullen worden uitgereikt, de

eene aan het tali ijkste, de andere aan hel verst

afgelegen genootschap.

Schieting met den handboog.

door de m.ialschappij de Edele Handboog. Vooruitfr.

100. Inleg fr. 7. Terug fr. G.

HARMONIECONCERT.

ten 4 ure, op den kiosk, Ier Groole Merkt, door

de toonkundige maatschappij Si. Cecilia.

Luchtbal,

ten 3 ure, terzelfde plaals, opstijging van den heer

GLOR1EUX, met zijnen nieuwen luchtbal

Le Zéphir.

Prachtig Vuurwerk.

len 9 ure, door den heer CHARLIER, vuurwerkmaker

der stad Gent.

Maatschappelijk bal.

ten 9 ure, door de maatschappij Willem-Tell, in

de zaal der afspanning de Hen.

Haandag 16 Augusti.

Kaluit- en lombola-schielingen, in ;de verschillij

genootschappen der slad.

Maatschappelijk feest en bal,

in hel lokaal der koninklijke rhetorijke maatschappij

Vreugd in Deugd.

ALGEVEENE SCHIKKINGEN.

ART. 4. Ingevolge beslissing des Gemeenteraads,

van 29 November 1811, zijn de Barakken

vrij van alle plaatsrechten ; de Kramen

zijn er slechts den Woensdag aan onderhevig.

ART. 5. Op bovengemelde dagen zal het luiden

derpolilie-klok geene plaats hebben.

ART. 6. De politiebeambten zullen hunnen bijstand

en hunne ma«;ht verleenen, zoo ter

uitvoering des programmes, ais ter handhaving

der oi de.

Geilaan ten sladliuize van Loketen, in zitting

van 3 Juli 1875.

Bnrqemeesttr en Schepenen,

C F. VAN GOETHEM.

De Gemeente-Secretaris,

AD. HERMÉ.

TE HUREN.

Een schoon en gerieflijk HUIS met LUSTHOF,

geslaan aan de Groote Kaai, te Lokeren, om met

1 Mei in gebruik Ie komen.

Zich te bevragen bij den heer eigenaar Guslaaf

Van der Auwermeulen.

CH. BRAERI

kuiper, heeft de eer het publiek on zijne talrijke

kalanten bekend le maken, dal hij zich komt te

vestigen in den Gouden Leeuw, op hel Zand.

Door zijne goede bediening verhoopt hij de

gunst van eenieder.

Er zijn te bekomen alle soorten van wijnvaten,

tonnen, kuipen, enz , enz.

TE KOOPEN.

Een overdekt vaarluig, zijnde een Ollerschip,

genaamd « de Jonge Cliai les, » in goeden slaat,

metende 37 tonnen, met of zonder inventaris, naar

verkiezing.

Te bevragen bij den eigenaar Bernardus Marquenie,

schipper te Exanrde-Dam, en bij den Notaris

Haverbeke, ook Ie Exaarde.

Openbare verkooping

van eene

^W» ^^r ^rm* ^ Juli 1875.

Vei blijf 14 )

Telkens eenen Woensdag om 3 uren namiddag,

ter herberg DE PLOEG, bewoont door sieur Sacys,

te Waasmunster, lleesdonckwijk,

Gelieft hel voorl Ie zeggen.

Verkooping

van eene

TE S1NAIJ, AAN DE LEESTRAAT.

De Nolaris VAN HEVELE, te Sinaij, zul met

gewin van inslelpremie opcnbaarhjk verkoopea :

Eene wel gebouwde Hofstede, met nieuwe

schuur en verder aankleven en erfgiond, le Sinaij,

wijk Klein Ast, kadastraal seclieC, n°ö57, 357BIS,

359 en deel van n»3ö8, grool 27 aren 60 centiaren,

daaraan palende noord August Leys, oost de Leestraat,

zuid Charles Louis Poppe en west de weezen

van Augustin Zaman en Auguslin Verlcnten.

In gebruik bij de verkooper Mallheus Joos, tot

1 November aanstaande

De kooper zal op agrealie der eigenaars in pacht

mogen aanvaarden circa 4 hectaren Zaailand.

ZITTINGEN :

Instel Donderdag 8 ) , ,, ,o-j.

Verblijf Donderdag 2*2 ) '"" ""''

Telkens ten 3 ure namiddag, ter herberg van

Jan Michiels, le Sinaij, aan den Molenhoek.

Nadere inlichtingen zijn inliisschen le verkrijgen

bij gezegden Nolaris VAN HEVELE.

Veiling op rechterlijk vervolg.

Veiling

van

MEUBELEN,

Landbouwershalm,

2 KOEIEN, OSKEN, PAABD EN

VRUCHTEN TE VELDE,

TE LOKEREN-HILLAARE.

Deurwaarder HELLEBAUT, zal openbaar verkoopen

op Woensdag 14 Juli 1875 om 9 ure voormiddag,

Meubelen en voorwerpen van huisraad, als tafels,

stoelen, horlogie mei kas, plinten, kommode, kasken,

kleerkassen, geleier lm-, aarde- en ijzerwerk,

enz.

Landbonwerhalm, loofmolen, windwan, snijpaard,

2 karren, e^den, ploeg, korlenwagen, ladder,

graanmaat, dotschkleed, kuipen, rieken, mest'

haken, strooi, mest, enz.

Dieren VJn den Akkerbouw, een Sjarig merrie

paard, 2 koeien en 1 osken, 12 kiekens en haan.

Vruchten le velde, beslaande in : Omlrent 45

aren tarwe, 48 aren aardappelen, 4S aren vlas, 1

hectare 55 aren koorn, 4.1 ai en haver, 20 aren

geëist en 50 aren klavers

Allrs rechterlijk aangeslagen op Placide Tolle

naere, landbouwer te Loket en Hillaere.

De veiling geschied met gereed geld, zonder ongeld

voor de koopers.

OPROEPING.

Bij Uslament verleden voorden Nolaris Vermeer»rti.

Ie Krlveldeden 25 November 1865 heeft

MONICA VAN BEVEKEN weduwe van Pieter Joannes

de Djljbetoere, overleden In Ertvelde den 1

Mei 1875, !>eleg.leerd aan deafslamlingen, bij vertegenwoordiging

van haren broeder Pieter Cornelis

van Beveren, eene som gelijk aan 5/52 van het

zuiver bedrag hurer nalatenschap.

Degene welke vermeenen daarin gerechtigd Ie

zijn worden verzocht zich Ie vervoegen ten kantore

van den Nolaris VERMEERSCH, Ie Ei tvelde.

Openbare verkooping

TE LOOCHRISTIJ.

DeNolaris HENRI ONGHENA, verblijvende te

Loochristij, als daarloe in rechte, benoemd, zal ten

overstaan nn den bevoegden heer Vrederechter,

in het openbaar te koop aanbieden :

Een schoon en geiieffelijk Burgershuis, met medegaande

grond en groenselhof, gestaan en gelegen

binnen de gemeente Loocbrislij len dorpe, geteekend

liltera A, n" 151, bekend op den cadaslralen

legger siclie C, nummers 315 en 516, groot vier

ai en zeventig centiaren. palende len vooi hoofde

den steenweg van Antweipen op Geni, van achter

Pelrus en Pauline Ongena, Ier eendere Petrus

Scheislraele, en len andere Amandus Evraert.

Bewoond door de weduwe Matheus Vervaet aan

fr. 223 's jaars boven alle lasten lol 1 Mei I8T>.

Hel huis is zichtb'ar den Maandag en Dijnsdag in

e ke * eek vau 9 ui e 's morgens tol 's middags.

Z1TDAGEN.

Instel Maandag 12 ) , „ ,gjg

Verblijf » 2b )

Telkens om 5 ure namiddag ter afspanning de

Znven Sterre, bewoond door llenri Geldolf, le Loochrislij

doip.

Alle inlichtingen zijn le bekomen ter studie van

bovengenoemde!) Notaris ONGHENA.

Studiën der Notarissen GHEYSENS en

PAUWELS, le Antwerpen.

Openbare verkooping

vau beste

BOUW- EN WEILANDEN,

onder de gemeentens

CLINGE, KIELDRECHT EN VERREBROECK.

De Notarissen GHEYSENS en PAUWELS, le

Antwerpen vei blijvende, zullen op Vrijdag 16 en 30

Juli ISIS, telkens om 10 uren voormiddag, ter

verkoopzaal, Prinseiislraal, 14, le Antwerpen, met

winst van premie, openbaai lijk le I, oop aanbiede/i:

Verscheidene perceelen besle Bouw- en Weiland,

samen groot 15 hectaren 57 aren 50 cenliaten,

gelegeu onder de gemeenten Clinge, Kieldrechl

en Verrebroeck, verdeeld in ii koopen.

Het alles, zooals hel zelve op de grondleekening

met label is aangeduid.

De ingenoltreding is bij de veilingvoorwaarden

bepaald.

Voor alle inlichtingen zich le bevragen ten kantore

der notarissen GHEYSENS Markgravenslraat

12, en PAUWELS, Keizeistraat, 9, le Antwerpen,

alsook ten kantore van den Nolaris "GEENE, le

Hl Hulst.

Bij Woonslverandering.

Openbare verkooping

TE LOKEREN-MARKT.

De Notaris VAN LANDEGHEM, le Lokeren,

zal, ten aanzoeken van wien het behoort, in openbare

verkooping aanbieden •

Een schoon en gerieflijk Woonhuis, met Erf en

Jour, gestaan en gelegen le Lokeren. aan de

Groote Markt, sectie E, n' 6-21, groot in uitgestrektheid

1 are 40 cenliaren, palende ter eendere

hel huis van M' Rooms-de Moor en van achter den

heer Louis de Lagey, Ier andere aan de juffers

Lapeer-Anthuenis en met den voorgevel aan de

Iroole Markt.

Bewoond tot 1° November 1&75, bij de verkooper

heer Gustave Broeckaerl-Rodenbach.

Deze verkooping zal plaats hebben le Lokeren,

in hol ho'el DF SPIEGEL, bij M' Slragiers-Blancquaert,

mei het houden van

EENEN Z1TDAG :

WOENSDAG 14 JULI 1875.

om 4 uren namiddag.

1875.

Groote Jaarlijksche

GRAS-VENDITIEN,

TE MOERBEÏE,

ETBOSCII EN STEEISENBRUG.

De Gemeentesecretaris VANDENDAELE, Ie

Moerbeke, zal, namens zijne principalen, de heeren

A. en E. Lippens, Burgemeesters te Moerbeke

en Saffelaere, mijnheer de Kerchove-Lippens,

grondeigenaar, ook le Moerbeke, door

bevoegd ambt, openbaar en op lijd van betaling

verkoopen:

En0onderdao15^


Openbare verkooping

van onroerende

GOEDEREN

gelegen te

Cveimeire, Uitbergeo, Zeis eo Berlare.

De Notaris VAN CROMPflAUT, leOvermeire,

zal, met liet houden van twee Zildagen, en op gewin

vau 1 2",', iiislelpremie, openbaarlijk verkoopen

de volgende onroerende goederen, te «eten :

, gersten koop.

Een parceel .La..d, gelegen te Uitbergen in de

Slrijpe, sectie A, n" 578, groot 40 aren 10 cenliaren.

palende oost den volgenden koop, zuid

mijnheer den graal Van den Steen de Jehay, west

de burgerlijke Godshuizen van Dendermonde,

noord Serapbin van Hoeymissen en consoorten,

iu gebruik bij de kinderen Colman Ie Uitbergen.

Tweeden koop.

Een parceel Land, gelegen alsvoren sectie A,

n" 579, groot 71 aren, palende oost Charles de

Bock en Emmanuel Bujle, zuid mijnheer den

graaf Camille de Lichtervelde en Victor Uorion,

west voorgaandeü koop, noord dheer Joseph de

Smet Ie Calckeu, in gebruik hij Jacobus Rlancquaert

te Uitbergen.

Derden koop.

Een parceel Land, gelegen alsvoren sectie A,

n° 396, groot 79 aren 50 centiaren, palende oost

den armen van Uitbergen en Constant Van de

Wiele, zuid Benoil de Bock, west mijnheer Sleeman

te Uitbergen noord den armen van Uitbergen

en d'heer Joseph de Smet te Cacken, in gebruik

bij de kinderen Verbeken te Uitbergen.

Vierden koop.

Een parceel Boomgaard, Tuin en Huisgrond,

waarvan de batimenten daarop staande behooren

aan Jan de Vos, gelegen alsvoren, sectie A, u°'

479, 480en 481, groot 7 aren 80 centiaren, palende

oost Joseph Malthys te Overmeire, zuid

denzelven. west de straat, noord Seraphin van

Hoeymissen, iu gebruik bij Jan de Vos, te Uitbergen.

. , Vijfden koop.

- Een parceel Hooiland, gelegen te Uitbergen

in d'Hemelscherij, sectie B, n°' 575, 570 en 577,

groot 50 aren 50 centiaren, palende oost de heer

Éduaïd van Kerckbove te Lokeren, zuid de gemeente

van Berlare, west Josephus de Rycke en

Juliaan Banwens te Berlare, noord de Loopsloot,

in gebruik bij Charles de Graeve te Uitbergen

Doock.

Zesden koop.

Een parceel Land, gelegen te Berlare sectie A,

n*' 1454 en 1455, groot 56 aren 50 centiaren,

palende oost den negenden koop, zuid mijnheer

Teltelin te Lokeren en Joseph de Letter, west de

kinderen Nicodemus Dauwe, noord het Broek

van Berlare, in gebruik bij Pieler de Meyer, te

Uitbergeo Donck.

Zevenden koop.

Een parceel Land, gelegen alsvoren seclie A.

n° 1451, groot 55 aren 40 centiaren, palende oost

de heer Dalacave te Dendermonde, zuid mijnheer

Teltelin te Lokeren, west den negenden koop,

noord het Broek van Berlare, in gebruik bij Francies

Goossens te Overmeire, Klappelslraat.

Achtsten koop.

Een parceel Land, gelegen alsvoren sectie A,

o° 1520, groot 61 aren 50 centiaren, palende oost

Jan van Raemdonck te Zele, zuid de heer Charles

van Mossevelde te Dendermonde, west jufvrouw

Elisabeth Mutliilde Vandevoorde ie Dendermonde.

noord den armen van Schellebelle, De Rycke te

Uitbergen en mijnheer Landuyt te Zele, in gebruik

bij Charles de Grauwe te Uitbergen-Donck.

Negenden koop.

Een parceel Land, gelegen als voren in het

Broeck, sectie A. o"' 1452 en 1455. groot 45 aren

40 cenliaren, palende oost den zevenden koop,

zuid mijnheer Tettelin te Lokeren, west den zesden

koop, noord het Broek van Berlare, in gebruik

bij Henri de Meijer.

Tienden koop.

Een parceel Land, gelegen alsvoren sectie A,

n°'1209, 1212 en 1214, groot 57 aren, palende

oost Petrus Kranciscus Coppieters te Zele, zuid

Van Lahgenhove te Zele, west Benoit Polfliet ook

4e Zele, noord de Gemeentestraat, in gebruik bij

Jan de Grauwe te^üitbergen-Donck.

Elfden koop.

Eene parlij Land gelegen te Overmeire, seclie

jB, p" 251, groot 77 aren 20 cenliaren, genaamd

fjdejVaBldrf, palende oost Joseph Malthys, zuid de

kinderen Van Peteghem en andere, west Agnes

Verceken en Charles Louis van Driessche, noord

Benediclus Oosterlinck, in gebruik bij Petrus

Joseph van Driessche.

Twaalfden en laatsten koop.

Een perceel Land, gelegen te Zele, Galghoeken

sectie D. n° 712, groot 47 aren 40 cenliaren palende

oost mijnheer Van Weddingen-De Wilde te

Wetteren en Bernard Neus, zuid Frederic Broeckaerl

en Van den Abeele te Berlare, west de gemeente

van Overmeire, noord Bernard Neus te

Overmeire, in gebruik bij de kinderen Francies

Goossens te Overmeire, Boschstraal.

Om van de voorschreven goederen in het gebruik

Ie komen met kersavond aanslaande.

ZITDAGEN :

Instel Maandag 5 ) , ,. ,„.„

Verblijf id 19 ) •""'' *->-

Telkens om 2 uren naar middag ter herbergden

Hoorn, ie Overmeire in 't dorp bewoond door

Leauder de Bock. Elk zeg bet voorts.

1000 STUKKEN NERINOS IN ALLE KLEUREN EN PRIJZEN'

Spaarzame Huismoeders !

Met deze duure tijden is het eene noodzakelijkheid

geworden voor iedereen de huizen op te zoeken waar

men de goedkoopste en beste koopwaren kan koopen.

— Het GOEDKOOPSTE en BESTE HUIS gekend is het huis

ANTOON VAN BOECKEL en O, Lange Munt n° 5,

TE GENT.

Huis van Vertrouwen. Vaste Prijs.

Al de koopwaren van dit huis zijnde van eerste keus, ten gronde gewateerd,worden

aan vaste prijs op vertrouweu verkocht EEN VIERDE BETERKOOP

als elders. -- Gemaakte Waterproefs voor damen en kinderen, laatste modellen

van Parijs. Nieuwigheden voor broeken en paletots, fransche merinos, zwart

laken voor mantels, zwarte zijde voor kleeren, baai, flaneel, orléans, moiré voor

rokken, cols, cravatten, foulards, cachenez, apaga, paramathas, enz., enz.

Lange Munt, n° 5. - In het nieuw magazijn. - Vrijen ingang.

WOONSTVERANDERING

vaa de Roomstraat, a" 6,

naar de Veemerkt, n° 26.

De wed. S. VAN DE VELDE & KIMDEEEN,

brengen ter kennis van het publiek dat zij hunne

woning komen over Ie brengen op de Veemerkt.

Huis van 45 JAUEN beslaan's : gekend voor

den- schoonsten keus der nieuwste Mode-sloffen

voor mans- en vrouwkleeren, alsook voor den

buitengewonen goeden koop en de sedert bijna

eene halve eeuw gekende voortreffelijkheid zijner

artikelen.

Daar zij hunne inkoopen tegen comptante betaling

doen in de beste fabrieken, en nog reizigers,

comies of winkeldochlers te belalen hebben, zijn

zij in staat al hunne koopwaren zonals de hoogste

nieuwigheden in al wat nians^ en vrouwsloflen betreft

even als de courante artikelen zooals Lakens

(male) of blinkende, fransche Mérinos, Paramatas,

Orleans, Moltons, zwarte Zijde in alle hoedanigheden

en breeden, immers al wat hunnen verkoop

betreft aan de allervoordeeligste prijzen te verkoopen.

Opening van hun nieuw haiMaandag 19 April.

Van heden zijn er ook gemaakte Lakene Manleis te

verkrijgen van alle prijzen.

DDÜTT17CKT "' nioeielijksle, de oudste en

DIlljUtkljHa de gewichtigste volkomenlijk

genezen, door de HIEUW E BUEUKBANDEN van

J. WAARSEGERS, Zoon,

Gediplomeerde Breukmeesler van de Godshuizen en

van hel leger, gebreveteerd van verscheide hoven,

Commandeur en Ridder van verschUlige orders,

Sehoenmerkt, 25, Antwerpen.

De wonderbare Breukband, heeft de goedkeuring van de

bevocste mannen verworven; uit hoofde van een eenvoudig

vernuftig en krachtdadig werktuig, kan de zieke zelf aan

de pelote de best gepasie richting en drukking geven, de

peloten zijn met luclit gevuld en behouden steeds denzelven

vorm zij drukken zaclileren regelmatiger, zij verhinderen

de zieke in geene zijner bewegingen. Vijf-honderd getuigschriften

van genezeue personen, de verslagen van koninklijke

academiën van geneeskunde, eere-diplomas, dankpenningen

en eervolle moldingen in algemeene tentoonstellingen

bekomen, ziedaar de vergeldingen door den uitvinder

van dit wonderbare werktuig reeds bekomen.

Specialiteit van Breukbandeu voor vrouwen en kinderen,

banden voor bevruchte vrouwen en teedere personen, op

eene wonderbare mannier uitgewerkt.

De personen die onderworpen zij n aan moeilijkeof gevaarlijke

breuken, en van de breukmeesters verlaten, worden

buzonderlijli uilgenoodigd om zich tot mij te wenden onmiddellijk

zullen zij verzachting bekomen. — Vervaardiging

van werktuigen om de imsinaaUlheden en lichaamlijke gebreken

der kinderen te verbeteren zoo als ruglijf (corsets)

om de al wijking van het ruggebeen te doen herstellen; artificiële

lidmaten, arms, beenen enz., de natuur volmaakt

Werktuigen om de beenen der kinders recht te brongen.

— Al de werktuigen uit mijn gesticht \oorlkomende, zijn

door mij zelf of onder mijne bijzondere waakzaamheid vervaardigd

en volkomen benevens hunne volmaakte uitwerking

van al de vereiscülen der wetenschap.

Eene DAME ervaren in de brsukkunde, is aan net gesticht

vastgehecht, ten dienst der personeu van haar geslacht.

DUIVEPART,

CHURIGIJN-TAMDMEESTÉR,

LANGE STEENSTRAAT, N" 26, TE GENT.

Bericht het publiek en zijne talrijke klienlen,

dat hij voortaan zal te spreken zijn bij de weduwe

SEGHERS, Luikslraat, n° 10, te Lokeren, den

eersten Woensdag van iedere maand.

Gunstig bekend voor zijn gebreveteerd Tandenslelsel,

welk op het pijnlijkste landv'leesch gezet

wordt, zonder haken of veren, noch zonder dat

liet noodig is de landen of wortels te trekken.

Verders voor alles wal lot de kunst van Tandmeesler

behoort.

LOTTREKKING

volgens de Hieuwe Wet van 18 September F873.

J. ROBERT,

UEVE-VMÜWESTRAAT, R° 12, TE ST. HIKOLAAS.

Er worden geene betalingen gedaan of naar dal

den milicien geramplaceert is of vrij is, zelfs worden

alle stortingen gedaan door .1. Robert Men

gelast zich ook met alle milicie-zaaken voor beroep

en herzieuingraad. Men kan alle inlichting bekomen

bij J. Robert, in persoon of per brief, aangaande

de Nieuwe Wel. 1. ROBERT.

Reeds 4 Eervolle Meldingen ontvangen!

Aangevraagd door hel Museum van Soulh Kensinge

Ion. Bekroond te Weenen in 1873 met de Medalii>an

Kerdienste .'

Verbeterden ZWARTEN INKT, allerbeste zwarten,

communicativen inkt, rooden inkten blauwen

tanpon inkl van alle hoedanigheden, uit de Belgische

Fabriek van

E. Planche, Zoon,

leveraar aan de Ministeriën en alle groote Besturen

onzes Lands ; Molenbeek-straat, 108, LAEKEN-

BRUSSEL.

Al die inktsoorten hebben eene schoone kleur,

eeneonverguanbare vloeibaarheid, laten nooit geen

droesem in den inktpot, verdikken niet en doen

de pennen niet roesten, 't Zijn die hoedanigheden,

die hun bijna universeel succes hebben veroorzaakt.

TE BEKOMEN TEM BUREELE DEZES BLADS

en bij al de Boekhandelaars des Lands.

RAS DHR EIGENAARS,

(CAISSE DES PROPRIÉTAIRES.)

Maatschappij ingericht bij koninklijk besluit van

8 Juni 1835, voor

gevestigd Leopoldstraat, N" 7, te Brussel.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : 3,000,000, FRANKEN.

De Kas der Eigenaars geeft obiigaliën uil, welke

nlresten opbrengen als volgt:

Op termijn van 5 jaren, 4 IS %

Idem 10 jaren, i 3/4 %

Obligai iên met premiën, 41/2 •/.

Gelijkweerdig aan 5 % als men rekening houdt

der premie van aflossing.

Leeningen bij jaaiiijksche afkorting voor langen

termijn (van 5 a 20 jaren), op hypotheek.

Zich te bevragen ten kanloore van den Notaris

VAN LANDEGHEM, te Lokeren.

Postbureel Lokeren.

VERZENDING DER BRIEVEN.

1" verzending, 5 u. 10 m. 's morgens.

Naar Si. Nikolaas, Slckeue, St. GiIli»-\Vuns, Tmiisclie,

Hulst, Aid. Itreikei», IJieiidijk, IJ •veren, Antwerpen,

IS.MI.ii. Conlich, Duffel, l.ier.Turuhoul, Mrclielen, Vilvoorde,

2" verzending, 6 u. 10 m. 's morgens.

Naar Gent, Loochristi, Biuggt», Veuniu, Ueijnze, Bousselaare.

Thi.lt. ulnukeubergo, Moesereen, JIi-.iicn, Mperen,

Oostende, Nimtjiurt, Tlioiiimil, Aiidunuardo, Gtieraardbergen,

Blelle. Wetteren. Ninovp, Lessen, Alli, Leuie, Rouise, Frankiijk

(nooidui) Engeland.

3° verzending, 6 u. 00 m. 's morgens.

Naar Hoinbeke, Seltaule.

4" venending, 6 u. SO m. '* morgens.

Naar Zete, Denderinonde, Aalst. Buissel (nooden), fiuggenhout,

Londerzeele, llamme, Vilvoorde, Mechttlan. Leuven,

Thienen, Landen Luik. Spa, Veniuis, Uoei, Hasselt,

St. Truijen, Tonüoien, illal, Broine-le-Comte, Ei.|;hieu,

S>ignies, Wavor, Cliarleroi^ Erquelinne.9.

S" versending, 10 u. 15 's morgens. - naar Zelzaete.

6° » 11 u. 15 m. s' morq. als 1 verz.

"• « 12 u. 10 's middags als 2 verz. uitgezonderd

Loochristi.

8' verzending, 1 u. 50 m. 's namiddags als 4 verz.

uitgezonderd Zele en Aalst.

9" verzending, 3 u 25 's namiddags als \ verz. uitgezonderd

Beweren.

10' verzending, 3 u. 25 in. 's namiddags als 2 verz.

uitgezonderd Beveren.

11* » 4 u. 45 m. 's namiddags als 5 verz.

alsook Stekene en Erlvelde.

12" » 4 u. 50 m. 's namiddags als 4 verz,

met Engeland Brugge en Oostende.

13" verzending, 5 u. 55 m. 's avonds als I verz.

11° » 7 u. 40 m. 's avonds als 8 verz.

15* > 8 u. 10 m. 's avonds als 1 verz.

De brieven moeten 20 minuten voor het verzendingsuur

in hei bureel besteld zjn, dus 30 minuten

in de bmien der stad,

ü 3

3 "•

a

= >

3 5-

( uur s 1

1


SS! 'Jt Z i.»^ O'.

0C CC 00 X OC CC ~J

01 IS "^

ëë'V

£)ï O §w

tets

— 1

10.10 1

*- Cl


%\

ill

SU? o ~

1 jj'l «1

Ui Ol ts

9.55

10.!5

9.45

a

8!S 5

9.25 1 1.20

ons

9.101

1.40 1.00

!S

— 1

8.50110.50 3.45:

1.10

: i>! *» IS

:c OCR

9.101

9.35

iel

» a 3

a 1 o o o cc co

3 ~ SSSSSS^^SS

5. I s êgsgggiigSgfe

i oi c> a os

gi OOOOCC0BOCMM-JMC3 fel ë' s' i è;

tub»!® — »*-w — »w

&. w (- *. l® -• o

j.. S ' 3 ' S» ' SX W ' O!

Ijzeren Weg

van Lokeren naar Sehi

Vertrekuren van den 1 Januari 187

VAN LOKEREH NAAR SELZAATE.

Lokeren, vertrek

Exaarde,

Moerbeke,

Wachtebeke

Selzaate, aankomst

6.00

6.09

6.17

6.25

6.55

10.25

10.35

10.43

10.52

11.00

VAN SELZAATE NAAR LOKEREN.

4.4

4.54

5.0(

5l)i

5.1!

Z(

ene in

Udag,

B

Ass

aandas

nderei

Ghevi

ir voor

,De:

de

.'• Fe.

il het

., zekt

trance,

naarü

iiiiget

ie h(

hij de

len,

ir, aa

Colli

had

in ha

wer

dat o|

ifgege

aam a

len a;

naar I

lord i

Ij hei

door

n de

in etii

len s

ader

istbo

idez

Selzaale, vertrek 9.04 1.30 8.30

Wachtebeke 9.13 1.39 8.3

Moerbeke, 9.22 1.48 8.4. en.

Exaarde,

9.29 1.55 8.56 lytie

Lokeren, aankomst 9.40 2.05 9.08 idvei

De treinen die uit Lokeren vertrekken o voor

25 m. & 4 u. 45 m. en die uit Selzaate < De

10 m. zullen te Dacknam, 's Woensdag stilh 9 a o

Bijgevoegde ireinen : Ferfrefc uit Loket'. jne i

Diinsdao IUI4U W auond V ** F» W »* om wr *^.%^K^- 9.30. — .-^I*> Vertrek ^ IW WWW uit P 1 «rd

den Woensdag morgend om 5.10, stilsiaa

alle statien.

1

-i

. . '. B

OCR CCR

D Ï S Ï

licie

onlv

Ier (

MARKT-PRUZEN.

ÜNDESUONSE, 5 JULI.

Raapolie per 138 liter»

Kempolie • >

fr. Vol

nh

Lijnolie > >

Raapkoek de 100 kilo» .

Lijnkoek » »

Kempkoek > »

.


e

la:

100

do

LOKEREN, DEN 7 JULI. rin

Per IQö liters.

fbi

Wille tarwe

Koode tarwe . .

.

.

jlei

fr. 21-50

in

21-25

Rogge, oude

15- M)

Gerst . . . .

Boekweil . . . •

Haver

Aardappelen per 100 kilos

15-50

ÜO-OO

H-26

5-00

nee

|me

ST. NICOLAAS DEN 8 JULI.

Per hceloltler.

Wille larwe .

Roode tarwe .

Rogge . . . .

Boekweit

Haver . . . .

Gerst . . . .

Duiveboonen. . - .

Aardappelen per 100 kilos

Mekacieke Boek- enSleendrukkerij

van wed. OU SMKT-THEMUN, Stations»

o* 31, Lokeren.

fr.

More magazines by this user
Similar magazines