Views
5 years ago

Nieuwsblad van Temse I

Nieuwsblad van Temse I

Nieuwsblad van Temse

Zondag 19 Februari 1950 5* Jaar (89°) "Weekblad Nieuwsblad van Temse I EN OMLIGGENDE ijs 80 Fr. NIEUWS- EN ANNONCENBLAD BUREEL: KASrEELSTRAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. üitgerer AL. BUYIAERT | Hr. St-Niklaas 858 | TEL.186 Volksraadpleging op Zondag 12 Maart. Perscommuniqué. TEMSE 18 FEBRUARI 1950 Wekelijksen Almanak FEBRUARI 19 ZONDAG s Eleonora 20 Maandag s Euchenus 21 Dinsdag Vastenavond 22 Woensdag Assewoensdag 23 Donderdag s Petrus-Dam 24 Vrijdag s Mathias 25 Zaterdag s Mattheus MAAN de 25 Febr. Eerste Kwartier Jaar- paarden- en veemarkten. Den 20 Heist op den Berg, Herentals, Leuven Lummen, St Truiden — den 21 Beveren, Gooik, Neerpelt Mevrouwen Mijne Heren, WAAROM 1 De Belgen worden door de Volksraadpleging, die zal gehouden worden, keerde de Koning niet naar voor een zeer hoge morele verantwoordehjkheidjjep'/ïts*»- België terug in 1945 ? Daarom hebben alle koningsgezinden van België, zonder onderscheid van 1 In April 1945, nog voor dat men De Koning bevond zich dus in de ma- opinie, stand of wijsgerige overtuiging, de Koningskwestie uitgevonden had, teriele onmogelijkheid naar Brussel te gemeend zich te moeten verenigen buiten het de voorzitter van het Internationaal gaan en boven de politieke partijen Rood Kruis van Geneve weten, dat de 5 Op 16 Juni, twee dagen voor de Een Nationaal Comité van de Volks- toestand gunstig was om de bevrijding datum die was vastgesteld voor de terugraadpleging werd dan ook opgericht ten van de Koning der Belgen en zijn familie keer van de Koning nam de Regering einde de bevolking in te lichten over de te bekomen Op 25 April 1945 nodigde ontslag en de heer Van Acker beweer- zin de draagwijdte en de gevolgen van de Heer Dronsart, Directeur Generaal de dat het hem onmogelijk zou zijn de de volksraadpleging van het Belgisch Rood Kruis, de Heer orde te handhaven, zo de Koning in het Het doel van deze voorlichtingscam- Bolle, hoofd van het departement voor land zou terugkeren pagne is Diet die van een verkiezings- de betrekkingen met het buitenland uit, 6 Vier dagen later begon de heer strijd, waarin partijen en candidaten om onmiddellijk zijn Franse en Zwitserse Van Acker zijn chantagemanoeuver HIJ tegenover mekaar gesteld worden visa s te vragen Tegen de middag had dreigde onthullingen te doen zo de Ko- Het Nationaal Comité zal trouwens de Heer Bolle zijn visa s en zijn paspoort ning geen troonafstand deed Maar zo ophouden te bestaan onmiddellijk na de werd naar de Nationale Bank gedragen de Koning aanvaardde heen te gaan, volksraadpleging om een checque te bekomen Maar een dan zou de regering Hem een eervolle 2 In de verwezenlijking van zijn uur later deed de heer Van Acker het financiële toestand verzekeren, en de doelstelling zal het Nationaal Comité paspoort in beslag nemen door de veilig- campagne tegen Hem zou dadelijk op- van de Volksraadpleging bewijs leveren heid.houden van de grootst mogelijke objectiviteit, 2 Op 10 Mei te Strobl, toen de Ko- 7 Doch de Koning hield stand We- opdat de volksraadpleging zelf, in een ning reisvaardig stond om naar Brussel tende dat niets Hem kon worden ver- waardige atmosfeer en in volle eerbied terug te keren verklaarde Hem de heer weten, weigerde Hij af te treden voor de historische waarheid zou door- Van Acker dat zijn terugkeer uiterst gaan 8 Op 13 Juli, na verschillende perso- ernstige onrust zou veroorzaken en de naliteiten ontmoet te hebben, die Hem Het Nationaal Comité doet beroep scheuring van het land zou betekenen de ware gevoelens der Natie bekend op alle landgenoten, zowel op de tegen- De Koning werd in onwetendheid gela- maakten, verklaarde de Koning dat Hij standers als op de voorstanders van de ten betreffende de dagorde door de de H H Pierlot en Pauwels wenste te terugkeer van de Koning opdat in de rechterzijde van Kamer en Senaat eens- ontmoeten Doch de heer Van Acker voorlichtingscampagne alle persoonlijke gezind gestemd op 8 Mei en die de zo verzette zich hiertegen formeel, omdat aanvallen zouden geweerd worden spoedig mogelijke terugkeer van de hij naar alle klaarblijkelijkheid de vor- 3 Ten einde over de nodige finan- Vorst eiste ming van een andere regering vreesde ciële middelen te beschikken om met 3 Gedurende enkele weken hield de 9 Op 19 Juli 1945 eindelijk, aan- welslagen het gestelde doel te kunnen regering de Koning afgezonderd, slechts vaardden de Kamers een wet, voorge- bereiken, vraagt het Nationaal Comité de personen die Hem zouden aanraden steld door de Regering Van Acker, die de geldelijke steun van alle koningsge- troonafstand te doen, konden Hem be- de onmogelijkheid te regeren door toezinden Met aandrang wordt er genaderen Op 14 Juni nochtans, gaf de doen van de vijand verlengde. vraagd dat iedereen het zijne zou bij- Koning aan M Van Acker het inzicht dragen 10 Na dit alles durft de heer Van te k»nnen met hem naar Brussel terug te Acker bevestigen dat er van een Ko- Een oproep Verschijnt geregeld in de keren De datum werd vastgesteld op ningskwestie met zou sprake geweest pers 18 Juni, en de Heer Van Acker werkte zijn, indien de Koning onmiddellijk ware In een bijlage wordt de samenstelling zelf met de Koning mede aan het opstel- teruggekeerd terwijl, het complot be- van het Nationaal Comité medegedeeld len van de troonrede doelend, de heer Spaak op 18 Januari Het nationaal karakter van dit Comité Maar twee dagen vroeger was het 1948 aan de Koning verklaarde Men is een waarborg voor de methodes die volgend militair bevel doorgegeven heeft van mijn afwezigheid gebruik ge- zullen toegepast worden Military Government 12-VI-45 maakt om heel het geding terug op te In ieder arrondissement, in alle kan- Gen N° 1641 rakelen tons en omzeggens in alle gemeenten van het land werden dergelijke comité s Message opgericht Nu de wet op de volksraad- To CO . the Belgian Fusilier BIJTENDE SAUS. pleging goedgekeurd werd, zullen ze in Battalion Laat 5 of 6 sjalotten m de boter brui- werking treden Should the Belgian King be seen by neren, meng er een lepeltje bloem on- 4 Het Nationaal Comité van de your unit, he is to be detained, and this der , verdunnen met bouillon, er een Volksraadpleging doet eveneens beroep headquarters is to be notified immediat- scheutje azijn peper en zout indoen, en op de pers, opdat deze zou medewerken ly. 10 minuten laten koken Voor het eten tot het scheppen van een hoogstaande Commanding General Trier Sub Area er een lepel verse boter bijdoen, niet in- nationale waardigheid (Matchett) eens, maar klontje na klontje, alsook 2 Het Nationaal Comité van de Volks- (Zo de Koning der Belgen door Uw lepeltjes gehakte augurken en 1 lepeltje raadpleging opgericht om de bevolking eenheid wordt opgemerkt, moet hij wor- peterselie en dragon, eveneens gehakt in te lichten over de zin de draagwijdte den aangehouden, en moet dit Hoofd- en de gevolgen van de volksraadpleging, kwartier onmiddellijk worden verwit- Trouw aan de Zondagsmis. richt tot het land de volgende oproep tigd) laten ophangen, kapitein, als het nodig tooide studiën met het doktersdiploma in Mengelw van 't Nieuwsblad v Temse is den zak van Washington teruggekeerd, — En ik, voegde Bill er bij, ik laat mij zodat de verwachtingen, die zijn vader- 5S levend op een rooster braden Indien ge lijke vriend en weldoener dokter Day verlangt, dat ik mij de ogen uitruk, zal ik van hem gekoesterd had, niet beschaamd het doen Capitola werden — Goed zo' glimlachte de kapitein Bij zijne aankomst schudde deze hem tevreden Overvalt mij nu, dat is alles krachtig de hand en wenste hem geluk De missie scheen mij de beste gelegen- wat ik van u verlang met zijn behaald succes Niet minder heid om bij u te komen In de laatste da- De bandieten volgden zijn bevel, voor hartelijk waren Clara's gelukwensen gen was ik de gast der domme huishoud- zover de boeien het toelieten, terwijl de Ene onuitsprekelijke vreugde, ene stille ster van majoor Warfield Op 't her- oude stramme grijsaard tegen den muur innerlijke zaligheid sprak uit hare ogen haald verzoek dezer vrouw kwam ik leunde en luid om hulp schreeuwde De en verried duidelijk, dat zij gedurende hierheen om u ene bekentenis af te dwin- bewaarder en mej Codiment snelden zijne afwezigheid aan Traverse Rocke gen, en hier hier zijn de middelen, die dadelijk bij gedacht had met gevoelens, die zij, als ze ik u daarvoor meebreng Onderzijn lang — Weg met dien kerel brulde Dick, het bekennen moest, wel anders dan zus- kleed haalde hij een paar vijlen enige of we rukken ons los en worgen hem ' terlijke genegenheid noemen kon En valse sleutels en drie revolvers te voor- — Die bloedhonden' zuchtte mej Clara was zo oprecht, niet alleen jegens schijn Hier, ging hij voort, zijn vijlen Codiment haar zelve, maar ook jegens hare moe- om uwe boeien te verbreken, sleutels om .— O laat mij gaan, smeekte de grijsderlijke vriendin, waaraan zij zich, sedert de deuren te openen en deze drie revolaard bevende 't vertrek van den jongen student, nog vers, die goed geladen zijn, voor de — Mijn God, wat heb ik geschrikt inniger gehecht had wachters, die u de vlucht zouden willen Die rampzahgen ' beletten' Wat ik voor u doen kon, heb Voor de weduwe was de liefde van * * * ik gedaan, de rest is uwe zaak Morgen 't jonge meisje geen geheim meer, al kon is de missie gedaan, ik vertrek vandaag Hoe groot was aller verbazing, als Clare wegens maagdelijke schuchterheid nog Dezen nacht moet ge vrij zijn en men des anderdaags vernam dat de drie er niet toe besluiten, rond voor hare naar de Heksengrot komen De hut der bandieten uitgebroken waren en Mr gevoelens uit te komen Dat ware ook oude Hat hebben wn verlaten want ze Gray, de vrome kluizenaar, niemand niet nodig geweest, want verliep er wel scheen ons niet veilig meer Bedanken anders geweest was dan Mac Donald, een dag, dat Clara met hare vriendin kunt ge mij later, zwijgt nu en verspilt de beruchte rovershoofdman niet over Traverse sprak ' geen nutteloze woorden Ik moet maken In den beginne wilde men het niet ge- De toon waarop ze den naam Tra- dat ik weg kom, doet alsof ge mij overloven, doch Mac Donald had een brief verse uitsprak, verried duidelijk wat er in vallen wilt, dan zal ik om hulp schreeu- achtergelaten waarin hij de sluw over- hare ziel omging Eiken brief, die van wenlegde daad zelf bekend maakte. hem kwam, las zij twee tot driemaal met vochtige ogen .— Nog een woord, kapitein, eer ge TWEEDE DEEL. Hoe mejuffrouw Rocke haren zoon bij gaat 1 Geef ons de hand, opdat wij ze I zijn terugkeer ontving behoeven wij kussen, zegde Steven die door de edel- niet te zeggen Zij was immers zijne moedigheid van den kapitein tot tranen Rein Geluk. moeder, dit zegt genoeg toe geroerd was In Willow-Height ten huize van dok- Zeker, Traverse kon over zijne ont- — Neen, de hand wil ik niet kussen, ter Day heerste grote vreugde, want vangst in Willow-Heights tevreden zijn. zegde Dick, doch ik zal mij in uwe plaats Traverse Rocke was na gelukkig vol- Allen wedijverden om hem attenties te BELGEN De Wetgevende Kamers hebben de wet op de volksraadpleging goedgekeurd Er zal u gevraagd worden of u wenst dat Zijne Majesteit, Leopold III, de uitoefening van zijn koninklijke functie herneemt Het Vaderland doet op lT beroep om het meest gewichtige vraagstuk van onze nationale geschiedenis op te lossen Bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover het land, heeft ieder burger het recht en de plicht, zonder acht te slaan op lasterlijke propaganda buiten en boven elke politieke invloed, vrij zijn mening te kennen te geven Dit wordt vereist door onze nationale waardigheid, Wat Koning Leopold III aangewreven wordt is onrechtvaardig In vredestijd was de Vorst bekommerd met het sociaal welzijn van zijn volk Gedurende de 18 daagse veldtocht redt de Koning de eer van het Belgisch Leger Door zijn tegenwoordigheid in het land gedurende vier donkere jaren, tempert Hij voor de bevolking de lasten van een zware bezetting Zoals Hij in het verleden deed, zo zal ook in de toekomst de Koning over uw haard waken Ik geef me gans aan België" verklaarde Hij Zijn belofte getrouw, volgde Hij het spoor van zijn voorgangers De Koning is de waardige voortzetter van een roemrijk Vorstenhuis BELGEN, De Volksraadpleging is geen verkiezing waarvan de verwezenlijking van een politiek programme afhangt U wordt voor een zware morele verantwoordelijkheid geplaatst alleen de hogere belangen van het land mogen u lelden in het geven van uw antwoord Voor een vrij en voorspoedig België, zult gij in kalmte uw verantwoordelijkheid opnemen, door het enig redelijk antwoord te geven JA Met zijn brede zin voor democratie en vrijheid, zal het Belgisch Volk, zonder aarzeling JA antwoorden JA, de Koning komt terug ' •yVETTE-SAUS (voor soepvlees) * — Een ajumtje fijn hakken, hem in een pannetje leggen, er een deciliter azijn op gieten, een snuifje peper bi|doen en de vloeistof op een hevig vuur laten verdampen Giet er dan 3 deciliters bouillon bij, bind met een lepeltje bloem gemengd met dezelfde hoeveelheid boter laat koken Voeg er nog een lepeltje mostaard bij, 1 lepeltje tomatenpuree, fijn gehakte pickles of augurken in ringetjes Opdiebewijzen Allen waren vol lof voor hem, zelfs op t gelaat van den minsten neger las men genoegen over de terugkomst van den schonen jongen, die door zijne oprechtheid en bescheidenheid aller genegenheid genoot Na enige dagen in jubel en vreugde doorgebracht keerde de vroegere rust weer terug, die het leven kenmerkt van mensen, welk hunne genoegens met zoeken in wereldse vermaken, maar in den huisehjken kring In t vroege ochtenduur een wandelnt met Clara door de gezegende landstreek, waarin Willow-Heights lag, daarna de voortzetting der studiën met dokter Day, of enige zieken bezoeken, waarbij Traverse zijn ervaren vriend vergezelde, terwijl Clara zich met enig handwerk bezig hield en eindelijk na een eenvoudig doch gezond maal ene gemeenschappelijke wandeling in den tuin, ziedaar den levensloop dezer gelukkigen Dit was hunne dagelijkse bezigheid die 's avonds met wat lezen van degelijke werken besloten werd Traverse bezat niettegenstaande zijne jeugd de wilskracht van een bedaard man en hield streng de belofte, die hij eens aan zijne moeder gedaan had, zich zelf met zorg te bewaken en nooit tot Clara een woord te richten, dat haar zijne liefde zou kunnen verraden Met schaamte onderdrukte hij de gevoelens in 't hart en legde zich het zwijgen op, wanneer 't hart hem tot spreken wou dwingen Clara had reeds lang gezien, welke gevoelens haar vriend voor haar koesterde, en achtte hem om zijne terughouding nog hoger. Met vertrouwen zag zij de toekomst in en vergenoegde zich met 't KRONIEKSKE De aether en ik Er is mij het verwijt toegestuurd dat het tegenwoordig zo droog gestaan en gelegen was met de producten die hier worden te berde gebracht Wat heel waar is Maar een konijn kan ook droog zijn als ge het moet opeten 't Is daarom dat er saus uitgevonden is En nu versta ik niet hoe de openbare opinie zich tegen mi) kan keren als ik een droog artikelke over een nat onderwerp ter wereld breng Dat is toch ver 't zelfde als dat konijn met die saus Natuurlijk we verstaan dat goed, die vergelijking gaat niet helemaal op, want om twee zo verschillende onderwerpen als ohysisch en psychisch voedsel met elkaar te vergelijken moet ge al eens wat door ae vingeren zien En den ene keer kan t al eens wat slechter zijn als den andere, kwestie van kolones en vitaminen Ne mens moet al eens wat variatie hebben, want anders blijft het te rap op de maag liggen Maar dat er in t verleden hier dingen verkondigd zijn die heel constant voedsel waren, dat bewijst het kleine toeval, dat dezelfde woorden die hier ooit dit kolommeke gevuld hebben, reeds hun weg gevonden hebben door de aether En als ge toevallig verstaat wat de aether is, dan weet ge dat het dat grote ding is dat rond de wereld zweeft, en waaruit tegenwoordig zoveel nattigheid valt (Voelt ge, hier is weer een beetje saus) Die aether wordt ook misbruikt door het radiozendstation dat zich op ons vaderlands grondgebied bevindt, en dat soms eens heel toevallig beluisterd wordt door de mensen die betalen voor de instandhouding ervan Als ge in die toevallige toestand waart verleden week Donderdag, een kwartier voor het tiende uur van den nacht, dan kondt ge mensenstemmen horen, waarvan ge zoudt gezegd hebben maar waarom staan die zo te brullen t is precies of dat ze nog maar voor den eersten keer van hun leven voor de radio spreken Wat ook toevallig het geval was, en ge dus juist geraden hebt Voor wie de ondergrond van die zaak kende, was het ten andere heel duidelijk dat er tussen die stemmen een was van enen temsten jongehnck die ge sublet zoudt kennen als ik hem moest noemen Maar dat komt er niet zozeer op aan De hoofdzaak was wat hij daar allemaal stond te verkopen En ge moogt mij geloven of niet, maar dat was nu juist hetzelfde als wat hij van mij reeds gekocht had, uit een van de eerste bijdragen, en dat getiteld was Het Ei en ik toen het ging over de vraag wat er nu eigenlijk eerst bestond, het ei of het kieken Hoe die koe eigenlijk gebonden lag, weet ik niet juist meer En die geachte spreker evenmin Amedeke het zalige bewustzijn, bemind te worden. Op zekeren dag kwam Traverse in het kabinet van dokter Day Traverse wilde zich in Staunton vestigen, zodoende was hij niet ver van Willow-Heights en kon hij zijne ledige uren in den familiekring doorbrengen Dokter Day hoorde den jongen man aan, zonder hem m de rede te vallen, terwijl zijn welwillende blik op hem rustte, tot Traverse geëindigd had — Beste vriend, zegde hij daarna, gij vertrouwt mij, met waar Gij wilt mijne inzichten vernemen en daarom kan ik openhartig tot u spreken Ik zou u ten zeerste afraden u in Staunton te vestigen — En waarom dan, beste dokter? — Wijl nog niemand profeet in zijn eigen land geworden is — Ik begrijp u, hernam Traverse blozend, de mensen hier kenden mij nog als kleine jongen en zodoende zullen ze geen vertrouwen in mij hebben — Zo is het, mijn zoon, en ik blijf u borg dat ge in Staunton geen geluk zult hebben — Maar waar zou ik dan heengaan ' vroeg Traverse — Dat zal ik u zeggen, mijn lieve vriend, ge moet u naar het Westen wenden — Naar het Westen' Zou ik mijne moeder verlaten en van u scheiden . nep Traverse verschrikt Vervolgt.