Nieuwsblad van Temse I

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temse I

Zondag 19 Februari 1950 5* Jaar (89°) "Weekblad

Nieuwsblad van Temse

I

EN OMLIGGENDE

ijs 80 Fr.

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUREEL: KASrEELSTRAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. üitgerer AL. BUYIAERT | Hr. St-Niklaas 858 | TEL.186

Volksraadpleging op Zondag 12 Maart. Perscommuniqué.

TEMSE 18 FEBRUARI 1950

Wekelijksen Almanak

FEBRUARI

19 ZONDAG s Eleonora

20 Maandag s Euchenus

21 Dinsdag Vastenavond

22 Woensdag Assewoensdag

23 Donderdag s Petrus-Dam

24 Vrijdag s Mathias

25 Zaterdag s Mattheus

MAAN de 25 Febr. Eerste Kwartier

Jaar- paarden- en veemarkten.

Den 20 Heist op den Berg, Herentals,

Leuven Lummen, St Truiden —

den 21 Beveren, Gooik, Neerpelt

Mevrouwen Mijne Heren,

WAAROM

1 De Belgen worden door de Volksraadpleging,

die zal gehouden worden,

keerde de Koning niet naar voor een zeer hoge morele verantwoordehjkheidjjep'/ïts*»-

België terug in 1945 ?

Daarom hebben alle koningsgezinden

van België, zonder onderscheid van

1 In April 1945, nog voor dat men De Koning bevond zich dus in de ma- opinie, stand of wijsgerige overtuiging,

de Koningskwestie uitgevonden had, teriele onmogelijkheid naar Brussel te gemeend zich te moeten verenigen buiten

het de voorzitter van het Internationaal gaan

en boven de politieke partijen

Rood Kruis van Geneve weten, dat de 5 Op 16 Juni, twee dagen voor de

Een Nationaal Comité van de Volks-

toestand gunstig was om de bevrijding datum die was vastgesteld voor de terugraadpleging

werd dan ook opgericht ten

van de Koning der Belgen en zijn familie keer van de Koning nam de Regering

einde de bevolking in te lichten over de

te bekomen Op 25 April 1945 nodigde ontslag en de heer Van Acker beweer-

zin de draagwijdte en de gevolgen van

de Heer Dronsart, Directeur Generaal de dat het hem onmogelijk zou zijn de

de volksraadpleging

van het Belgisch Rood Kruis, de Heer orde te handhaven, zo de Koning in het Het doel van deze voorlichtingscam-

Bolle, hoofd van het departement voor land zou terugkeren

pagne is Diet die van een verkiezings-

de betrekkingen met het buitenland uit, 6 Vier dagen later begon de heer

strijd, waarin partijen en candidaten

om onmiddellijk zijn Franse en Zwitserse Van Acker zijn chantagemanoeuver HIJ

tegenover mekaar gesteld worden

visa s te vragen Tegen de middag had dreigde onthullingen te doen zo de Ko- Het Nationaal Comité zal trouwens

de Heer Bolle zijn visa s en zijn paspoort ning geen troonafstand deed Maar zo ophouden te bestaan onmiddellijk na de

werd naar de Nationale Bank gedragen de Koning aanvaardde heen te gaan, volksraadpleging

om een checque te bekomen Maar een dan zou de regering Hem een eervolle 2 In de verwezenlijking van zijn

uur later deed de heer Van Acker het financiële toestand verzekeren, en de doelstelling zal het Nationaal Comité

paspoort in beslag nemen door de veilig- campagne tegen Hem zou dadelijk op- van de Volksraadpleging bewijs leveren

heid.houden

van de grootst mogelijke objectiviteit,

2 Op 10 Mei te Strobl, toen de Ko- 7 Doch de Koning hield stand We-

opdat de volksraadpleging zelf, in een

ning reisvaardig stond om naar Brussel tende dat niets Hem kon worden ver-

waardige atmosfeer en in volle eerbied

terug te keren verklaarde Hem de heer weten, weigerde Hij af te treden

voor de historische waarheid zou door-

Van Acker dat zijn terugkeer uiterst

gaan

8 Op 13 Juli, na verschillende perso-

ernstige onrust zou veroorzaken en de naliteiten ontmoet te hebben, die Hem

Het Nationaal Comité doet beroep

scheuring van het land zou betekenen de ware gevoelens der Natie bekend

op alle landgenoten, zowel op de tegen-

De Koning werd in onwetendheid gela- maakten, verklaarde de Koning dat Hij

standers als op de voorstanders van de

ten betreffende de dagorde door de de H H Pierlot en Pauwels wenste te

terugkeer van de Koning opdat in de

rechterzijde van Kamer en Senaat eens- ontmoeten Doch de heer Van Acker

voorlichtingscampagne alle persoonlijke

gezind gestemd op 8 Mei en die de zo verzette zich hiertegen formeel, omdat

aanvallen zouden geweerd worden

spoedig mogelijke terugkeer van de hij naar alle klaarblijkelijkheid de vor- 3 Ten einde over de nodige finan-

Vorst eiste

ming van een andere regering vreesde ciële middelen te beschikken om met

3 Gedurende enkele weken hield de 9 Op 19 Juli 1945 eindelijk, aan-

welslagen het gestelde doel te kunnen

regering de Koning afgezonderd, slechts vaardden de Kamers een wet, voorge-

bereiken, vraagt het Nationaal Comité

de personen die Hem zouden aanraden steld door de Regering Van Acker, die

de geldelijke steun van alle koningsge-

troonafstand te doen, konden Hem be- de onmogelijkheid te regeren door toezinden

Met aandrang wordt er genaderen

Op 14 Juni nochtans, gaf de doen van de vijand verlengde.

vraagd dat iedereen het zijne zou bij-

Koning aan M Van Acker het inzicht

dragen

10 Na dit alles durft de heer Van

te k»nnen met hem naar Brussel terug te Acker bevestigen dat er van een Ko-

Een oproep Verschijnt geregeld in de

keren De datum werd vastgesteld op ningskwestie met zou sprake geweest

pers

18 Juni, en de Heer Van Acker werkte zijn, indien de Koning onmiddellijk ware In een bijlage wordt de samenstelling

zelf met de Koning mede aan het opstel- teruggekeerd terwijl, het complot be- van het Nationaal Comité medegedeeld

len van de troonrede

doelend, de heer Spaak op 18 Januari Het nationaal karakter van dit Comité

Maar twee dagen vroeger was het 1948 aan de Koning verklaarde Men is een waarborg voor de methodes die

volgend militair bevel doorgegeven heeft van mijn afwezigheid gebruik ge- zullen toegepast worden

Military Government 12-VI-45 maakt om heel het geding terug op te In ieder arrondissement, in alle kan-

Gen N° 1641

rakelen

tons en omzeggens in alle gemeenten

van het land werden dergelijke comité s

Message

opgericht Nu de wet op de volksraad-

To CO . the Belgian Fusilier BIJTENDE SAUS. pleging goedgekeurd werd, zullen ze in

Battalion

Laat 5 of 6 sjalotten m de boter brui- werking treden

Should the Belgian King be seen by neren, meng er een lepeltje bloem on- 4 Het Nationaal Comité van de

your unit, he is to be detained, and this der , verdunnen met bouillon, er een Volksraadpleging doet eveneens beroep

headquarters is to be notified immediat- scheutje azijn peper en zout indoen, en op de pers, opdat deze zou medewerken

ly.

10 minuten laten koken Voor het eten tot het scheppen van een hoogstaande

Commanding General Trier Sub Area

er een lepel verse boter bijdoen, niet in- nationale waardigheid

(Matchett)

eens, maar klontje na klontje, alsook 2 Het Nationaal Comité van de Volks-

(Zo de Koning der Belgen door Uw

lepeltjes gehakte augurken en 1 lepeltje raadpleging opgericht om de bevolking

eenheid wordt opgemerkt, moet hij wor-

peterselie en dragon, eveneens gehakt in te lichten over de zin de draagwijdte

den aangehouden, en moet dit Hoofd-

en de gevolgen van de volksraadpleging,

kwartier onmiddellijk worden verwit- Trouw aan de Zondagsmis. richt tot het land de volgende oproep

tigd)

laten ophangen, kapitein, als het nodig tooide studiën met het doktersdiploma in

Mengelw van 't Nieuwsblad v Temse is

den zak van Washington teruggekeerd,

— En ik, voegde Bill er bij, ik laat mij zodat de verwachtingen, die zijn vader-

5S levend op een rooster braden Indien ge lijke vriend en weldoener dokter Day

verlangt, dat ik mij de ogen uitruk, zal ik van hem gekoesterd had, niet beschaamd

het doen Capitola

werden

— Goed zo' glimlachte de kapitein Bij zijne aankomst schudde deze hem

tevreden Overvalt mij nu, dat is alles krachtig de hand en wenste hem geluk

De missie scheen mij de beste gelegen- wat ik van u verlang

met zijn behaald succes Niet minder

heid om bij u te komen In de laatste da- De bandieten volgden zijn bevel, voor hartelijk waren Clara's gelukwensen

gen was ik de gast der domme huishoud- zover de boeien het toelieten, terwijl de Ene onuitsprekelijke vreugde, ene stille

ster van majoor Warfield Op 't her- oude stramme grijsaard tegen den muur innerlijke zaligheid sprak uit hare ogen

haald verzoek dezer vrouw kwam ik leunde en luid om hulp schreeuwde De en verried duidelijk, dat zij gedurende

hierheen om u ene bekentenis af te dwin- bewaarder en mej Codiment snelden zijne afwezigheid aan Traverse Rocke

gen, en hier hier zijn de middelen, die dadelijk bij

gedacht had met gevoelens, die zij, als ze

ik u daarvoor meebreng Onderzijn lang — Weg met dien kerel brulde Dick, het bekennen moest, wel anders dan zus-

kleed haalde hij een paar vijlen enige of we rukken ons los en worgen hem ' terlijke genegenheid noemen kon En

valse sleutels en drie revolvers te voor- — Die bloedhonden' zuchtte mej Clara was zo oprecht, niet alleen jegens

schijn Hier, ging hij voort, zijn vijlen Codiment

haar zelve, maar ook jegens hare moe-

om uwe boeien te verbreken, sleutels om .— O laat mij gaan, smeekte de grijsderlijke vriendin, waaraan zij zich, sedert

de deuren te openen en deze drie revolaard bevende

't vertrek van den jongen student, nog

vers, die goed geladen zijn, voor de — Mijn God, wat heb ik geschrikt inniger gehecht had

wachters, die u de vlucht zouden willen Die rampzahgen '

beletten' Wat ik voor u doen kon, heb

Voor de weduwe was de liefde van

* * *

ik gedaan, de rest is uwe zaak Morgen

't jonge meisje geen geheim meer, al kon

is de missie gedaan, ik vertrek vandaag Hoe groot was aller verbazing, als Clare wegens maagdelijke schuchterheid

nog Dezen nacht moet ge vrij zijn en men des anderdaags vernam dat de drie er niet toe besluiten, rond voor hare

naar de Heksengrot komen De hut der bandieten uitgebroken waren en Mr gevoelens uit te komen Dat ware ook

oude Hat hebben wn verlaten want ze Gray, de vrome kluizenaar, niemand niet nodig geweest, want verliep er wel

scheen ons niet veilig meer Bedanken anders geweest was dan Mac Donald, een dag, dat Clara met hare vriendin

kunt ge mij later, zwijgt nu en verspilt de beruchte rovershoofdman

niet over Traverse sprak '

geen nutteloze woorden Ik moet maken In den beginne wilde men het niet ge- De toon waarop ze den naam Tra-

dat ik weg kom, doet alsof ge mij overloven, doch Mac Donald had een brief verse uitsprak, verried duidelijk wat er in

vallen wilt, dan zal ik om hulp schreeu- achtergelaten waarin hij de sluw over- hare ziel omging Eiken brief, die van

wenlegde

daad zelf bekend maakte. hem kwam, las zij twee tot driemaal met

vochtige ogen

.— Nog een woord, kapitein, eer ge TWEEDE DEEL.

Hoe mejuffrouw Rocke haren zoon bij

gaat 1 Geef ons de hand, opdat wij ze

I

zijn terugkeer ontving behoeven wij

kussen, zegde Steven die door de edel-

niet te zeggen Zij was immers zijne

moedigheid van den kapitein tot tranen

Rein Geluk.

moeder, dit zegt genoeg

toe geroerd was

In Willow-Height ten huize van dok- Zeker, Traverse kon over zijne ont-

— Neen, de hand wil ik niet kussen, ter Day heerste grote vreugde, want vangst in Willow-Heights tevreden zijn.

zegde Dick, doch ik zal mij in uwe plaats Traverse Rocke was na gelukkig vol- Allen wedijverden om hem attenties te

BELGEN

De Wetgevende Kamers hebben de

wet op de volksraadpleging goedgekeurd

Er zal u gevraagd worden of u wenst

dat Zijne Majesteit, Leopold III, de uitoefening

van zijn koninklijke functie herneemt

Het Vaderland doet op lT beroep om

het meest gewichtige vraagstuk van onze

nationale geschiedenis op te lossen

Bewust van zijn verantwoordelijkheid

tegenover het land, heeft ieder burger

het recht en de plicht, zonder acht

te slaan op lasterlijke propaganda buiten

en boven elke politieke invloed, vrij

zijn mening te kennen te geven Dit

wordt vereist door onze nationale

waardigheid,

Wat Koning Leopold III aangewreven

wordt is onrechtvaardig

In vredestijd was de Vorst bekommerd

met het sociaal welzijn van zijn

volk

Gedurende de 18 daagse veldtocht

redt de Koning de eer van het Belgisch

Leger

Door zijn tegenwoordigheid in het

land gedurende vier donkere jaren, tempert

Hij voor de bevolking de lasten van

een zware bezetting

Zoals Hij in het verleden deed, zo zal

ook in de toekomst de Koning over uw

haard waken

Ik geef me gans aan België" verklaarde

Hij Zijn belofte getrouw, volgde

Hij het spoor van zijn voorgangers

De Koning is de waardige voortzetter

van een roemrijk Vorstenhuis

BELGEN,

De Volksraadpleging is geen verkiezing

waarvan de verwezenlijking van

een politiek programme afhangt U

wordt voor een zware morele verantwoordelijkheid

geplaatst alleen de hogere

belangen van het land mogen u

lelden in het geven van uw antwoord

Voor een vrij en voorspoedig België,

zult gij in kalmte uw verantwoordelijkheid

opnemen, door het enig redelijk

antwoord te geven JA

Met zijn brede zin voor democratie en

vrijheid, zal het Belgisch Volk, zonder

aarzeling JA antwoorden

JA, de Koning komt terug '

•yVETTE-SAUS (voor soepvlees)

* — Een ajumtje fijn hakken, hem

in een pannetje leggen, er een

deciliter azijn op gieten, een snuifje peper

bi|doen en de vloeistof op een hevig

vuur laten verdampen Giet er dan 3 deciliters

bouillon bij, bind met een lepeltje

bloem gemengd met dezelfde hoeveelheid

boter laat koken

Voeg er nog een lepeltje mostaard

bij, 1 lepeltje tomatenpuree, fijn gehakte

pickles of augurken in ringetjes Opdiebewijzen

Allen waren vol lof voor hem,

zelfs op t gelaat van den minsten neger

las men genoegen over de terugkomst

van den schonen jongen, die door zijne

oprechtheid en bescheidenheid aller genegenheid

genoot

Na enige dagen in jubel en vreugde

doorgebracht keerde de vroegere rust

weer terug, die het leven kenmerkt van

mensen, welk hunne genoegens met zoeken

in wereldse vermaken, maar in den

huisehjken kring

In t vroege ochtenduur een wandelnt

met Clara door de gezegende landstreek,

waarin Willow-Heights lag,

daarna de voortzetting der studiën met

dokter Day, of enige zieken bezoeken,

waarbij Traverse zijn ervaren vriend

vergezelde, terwijl Clara zich met enig

handwerk bezig hield en eindelijk na

een eenvoudig doch gezond maal ene

gemeenschappelijke wandeling in den

tuin, ziedaar den levensloop dezer gelukkigen

Dit was hunne dagelijkse bezigheid

die 's avonds met wat lezen van

degelijke werken besloten werd

Traverse bezat niettegenstaande zijne

jeugd de wilskracht van een bedaard

man en hield streng de belofte, die hij

eens aan zijne moeder gedaan had, zich

zelf met zorg te bewaken en nooit tot

Clara een woord te richten, dat haar

zijne liefde zou kunnen verraden Met

schaamte onderdrukte hij de gevoelens

in 't hart en legde zich het zwijgen op,

wanneer 't hart hem tot spreken wou

dwingen

Clara had reeds lang gezien, welke

gevoelens haar vriend voor haar koesterde,

en achtte hem om zijne terughouding

nog hoger. Met vertrouwen zag zij de

toekomst in en vergenoegde zich met

't KRONIEKSKE

De aether en ik

Er is mij het verwijt toegestuurd dat

het tegenwoordig zo droog gestaan en

gelegen was met de producten die hier

worden te berde gebracht Wat heel

waar is Maar een konijn kan ook droog

zijn als ge het moet opeten 't Is daarom

dat er saus uitgevonden is En nu versta

ik niet hoe de openbare opinie zich tegen

mi) kan keren als ik een droog artikelke

over een nat onderwerp ter wereld

breng Dat is toch ver 't zelfde als

dat konijn met die saus

Natuurlijk we verstaan dat goed, die

vergelijking gaat niet helemaal op, want

om twee zo verschillende onderwerpen

als ohysisch en psychisch voedsel met

elkaar te vergelijken moet ge al eens wat

door ae vingeren zien En den ene keer

kan t al eens wat slechter zijn als den

andere, kwestie van kolones en vitaminen

Ne mens moet al eens wat variatie

hebben, want anders blijft het te

rap op de maag liggen

Maar dat er in t verleden hier dingen

verkondigd zijn die heel constant voedsel

waren, dat bewijst het kleine toeval,

dat dezelfde woorden die hier ooit dit

kolommeke gevuld hebben, reeds hun

weg gevonden hebben door de aether

En als ge toevallig verstaat wat de

aether is, dan weet ge dat het dat grote

ding is dat rond de wereld zweeft, en

waaruit tegenwoordig zoveel nattigheid

valt (Voelt ge, hier is weer een beetje

saus) Die aether wordt ook misbruikt

door het radiozendstation dat zich op

ons vaderlands grondgebied bevindt, en

dat soms eens heel toevallig beluisterd

wordt door de mensen die betalen voor

de instandhouding ervan

Als ge in die toevallige toestand

waart verleden week Donderdag, een

kwartier voor het tiende uur van den

nacht, dan kondt ge mensenstemmen

horen, waarvan ge zoudt gezegd hebben

maar waarom staan die zo te brullen

t is precies of dat ze nog maar

voor den eersten keer van hun leven

voor de radio spreken

Wat ook toevallig het geval was, en

ge dus juist geraden hebt Voor wie de

ondergrond van die zaak kende, was het

ten andere heel duidelijk dat er tussen

die stemmen een was van enen temsten

jongehnck die ge sublet zoudt kennen

als ik hem moest noemen Maar dat komt

er niet zozeer op aan De hoofdzaak was

wat hij daar allemaal stond te verkopen

En ge moogt mij geloven of niet, maar

dat was nu juist hetzelfde als wat hij van

mij reeds gekocht had, uit een van de

eerste bijdragen, en dat getiteld was

Het Ei en ik toen het ging over de vraag

wat er nu eigenlijk eerst bestond, het ei

of het kieken Hoe die koe eigenlijk gebonden

lag, weet ik niet juist meer En

die geachte spreker evenmin

Amedeke

het zalige bewustzijn, bemind te worden.

Op zekeren dag kwam Traverse in

het kabinet van dokter Day

Traverse wilde zich in Staunton vestigen,

zodoende was hij niet ver van

Willow-Heights en kon hij zijne ledige

uren in den familiekring doorbrengen

Dokter Day hoorde den jongen man

aan, zonder hem m de rede te vallen,

terwijl zijn welwillende blik op hem rustte,

tot Traverse geëindigd had

— Beste vriend, zegde hij daarna, gij

vertrouwt mij, met waar Gij wilt mijne

inzichten vernemen en daarom kan ik

openhartig tot u spreken Ik zou u ten

zeerste afraden u in Staunton te vestigen

— En waarom dan, beste dokter?

— Wijl nog niemand profeet in zijn

eigen land geworden is

— Ik begrijp u, hernam Traverse blozend,

de mensen hier kenden mij nog

als kleine jongen en zodoende zullen ze

geen vertrouwen in mij hebben

— Zo is het, mijn zoon, en ik blijf u

borg dat ge in Staunton geen geluk zult

hebben

— Maar waar zou ik dan heengaan '

vroeg Traverse

— Dat zal ik u zeggen, mijn lieve

vriend, ge moet u naar het Westen wenden

— Naar het Westen' Zou ik mijne

moeder verlaten en van u scheiden .

nep Traverse verschrikt

Vervolgt.


Op Kijkuit.

Lezers, met 'n vriendelijk groetje

kom ik voor ulien

om u mijn wekelijks groetje

hertelijkaan te biSn

-wie korte komplimenten doet

brengt niemand in protest

'n slot op 'n deur is goed

'n slot op den mond is best.

Qe voelt altemets eens de winter

door't weer en dan voorzegt de radio

'n licht vorstje met de nacht, maar

we krijgen geen open luchtje, 't blijft

dik en gesloten boven ons en die gestadige

mengelmoes van nat en droog

en windig, zaait de griep onder de

mensen, zodat de doktooren d'apo

thekers en de lijkbidders niet weten

da 't krisis is . Polleke Spriet, die had

de gewoonte van alles op een ander

te steken en zo kwam hij eens uit de

school met zijn broek in zijn handen

— Gij sakkerse vullen djanter keel

moeder — 't Heeft de meester geweegt,

huilde Polleke

En zo komen we weer aan de

meuwskes van de week .

Sedert Dinsdag lijdt Z. H de l'aus

lichtjes aan griep en had in de loop

van de nacht koorts Op advies van

zijn artsen verlaat hij zijn particuliere

vertrekken niet Voor de eerst komende

dagen zijn alle audiënties opgeschorst

De hoofdingang van het Fins parlement

18 Dinsdag morgen door 'n born

in puin gelegd en richtte in de wijk

grote schade ann Een beloning van

50 uOO Finse mark is uitgeloofd aan al

wie inlichtingen kan verstrekken die

tot de arrestatie van de dader kunnen

lelden.

Het ge7al Fuchs — Fuchs was een

Duits communist die op de vlucht

sloeg voor Hitler en in '948 Brit werd

genaturaliseerd Deze man is een zeer

bekwaam geleerde en de Engelsen

namen bem in dienst op een pUats

waar hij in ontelbare staatsgeheimen

werd ingewijd Hij werkte op voorbeeldige

wijze, doch nu ïs't uitgekomen

dat hij hoogstbeUngnjke geheimen

heeft medegedeeld aan de

Sovjet Unie De man vliegt in de doos

en tbana is zijn proces aan gang

De spoorlijn Martigny (Zwitserland)

Chamomx (Frankrijk) is ingevolge

overvloedige sneeuwval geblokeerd.

In Nieuw-Mexico is een vliegtuig te

pletter gestort Drie politieofficieren

van de atuomveiligheidsdienst zijn

omgekomen

In Hongarije is de groothandel, die

practisch althans voor een groot gedeelte

in handen van de Sovjet was,

DU volkomen genationaliseerd

In Litauen is een geheime weerstandsbeweging

gesticht die men wel

de naam van boerenopstand of boerenkrijg

mag heten, want hij werd ingericht

om have en godsdienst te beschermen

tegen de Russische bezetter.

Prof. Linus Pauling heeft verklaard

dat het gebruik van de waterstofbom

" dood, vernieling en de volledige ondergang

van de beschaving , zou betekenen.

Een veertigtal waterstofbommen

zou volstaan, om een milliard

mensen te doden

Ook in Nederland stijgt de werkloosheid

Te Drente telt men 65 werklozen

op 1000 inwoners

De ferry boat • Essex Ferry », die

voor herstellingen in het droog dok

te Zeebrugge was gesleept, is opnieuw

in dienst genomen zodat er van heden

af alle dagen twee afvaarten zullen

zijn Een loodgieter, die een onderaardse

waterpijp te Londen herstelde, heeft

voor meer dan een ton zilveren munten,

samengepakt in oude zakken, gevonden,

ter waarde van 840 OOo fr

Men vermoedt, dat de schat daar was

verborgen door een vishandelaar, die

in het huis gewoond heeft en er vorig

jaar is overleden

Het echtpaar Maurits Goethals-

Tuytschaever keerden 's nachts te

Asper van 'n feestje terug Ze gingen

gearmd langsheen de Schelde en geraakte

tewater Niettegenstaande hun

zoon en andere personen toesnelden

kon het ongelukkig echtpaar met gered

worden.

Maria ü'Hooge ging water putten

in de Molenbeek te Aalst, ze gleed in

het water en verdronk ellendig

Maandag nacht reed Harold Buyse,

uit Eeklo, vergezeld van zijn echtgenote

en tante, met zijn auto door Adegem

Plots is de auto in volle vaart op

een boom terechtgekomen Pas'wee

uur later werd het ongeluk ontdekt.

De echtgenoten waren dood en de

tante stierf bij haar aankomst in de

kliniek

OmarSerner was te Geldenaken in

zijn garage aan het werk met een soltieerloestal

Plots ontplofte het toestel

en de ongelukkige werd zo erg verbrand,

dat hij aan de gevolgen der

opgelopen wonden overleden is

Het Etormweder heeft in ons land

lelijk huisgehouden Te allen kanten

hoort men van afgerukte daken en

afgewaaide pannen In het Luikse hadden

grondverzakkingen plaats In de

streek van Virton staan honderden

hectaren weiland onder wale,r Verscheidene

rivieren zijn in d'Ardennen

buiten hun oevers getreden Door de

overstromingen in de provincie Luxemburg

zijn tal van muizen en veldmuizen

die de streek teisterden, verdronken

Mgr Calewaert, bischop van Gent,

zal zich eerlang naar de Belgische

bezettingszone in Duitsland begeven

om er het H Vormsel toe te dienen

aan kinderen van Belgische militairen.

Mgr. Kerkhofs, 88' bisschop van

Luik heeft verleden Woensdag zijn

72° verj iardae gevierd Hij werd geboren

op 15 Februari 1878 te Valmeer

in Limburg Zaterdag vierde hij zijn

zilveren Bisschopsjubileum. De eerbiedwaardige

en geliefde jubilaris

droeg een pontificale mis op en wijdde

zichzelf, zijn bisdom en al depnesters

van zijn bisdom toe aan de Moeder

Gods

Verleden Zondag had te Oostende

de eerste steenlegging van het Kursaal

plaats Zes ministers hadden er

aan gehouden de plechtigheid bij te

wonen

28.600 paar nylonkousen die uit de

Verenigde Staten in België waren

binnengesmokkeld, zijn in een winkel

te Antwerpen in beslag genomen.

Flauwe grappen

dwaze lappen

vrouwen en bier

't is op te pasfen met die vier

gelijk met d' autos op de baan

de dood heeft weer haar reis gedaan

\erder heeft het wat gebrand

mijn Mie klaagt van nun hollen tand

ik zit hier met 'n droge keel

wat is de wereld 'n treurloneel

En nu komt d' histone van menheer

Pak, nen rijke van na den oorlog,

die bij bankier Zak aan tafel was

geweest. — 't Was er prachtig en fijn

zei Pak, tegen zijnen anderen helft,

't is spijtig dat dien bankier zo ne

kwezeleer is — Wa da ge zegt zei

Corneille met opge'rokken neusken.

— Zwijgt eraf, zei Pak, lederen keer

dat hij 'n fles aftrok hoorde 'k hem

zeggen, Sint Emilion, Sint fSstephe,

Sintjulien en't was altijd nen andederen

heiligen, tegen mijn gedacht,

maar om beleefd te zi]n heb ik iedere

keer dan toch maar gezeid, bid voor

ons Peeke Prat had 'n oogsken op uffra

Smoelekes omdat ze veel spijkers

had HIJ ging er bij zitten in de cinema

om heur'n komplimentjete maken

— Och uffra, zei Peke met 'n

lieftallig gezicht wat hebt ge toch

schone kleine handjes, als gegaapt

moet ge zeker alle twee uw pollenes

gebruiken om uwe mond te dekken.

Seppeken was getrouwd met 'n

popken met geverfde lippen — Sapperdeminnebol,

nep Seppeken als hij

gisteren thuis kwam wie heeft er

mottebollen in mijn schoenen gestoken,

'k heb er mijnen kleinen teen op

kapot gelopen — Ik heb da gedaan,

zei 't' raken g' hebt gij de Tiot in uw

kousen, want er zijn altijd hollen in.

En nu mijn allerbeste mtnsen

keer ik weer rechtsom

zonder al te veel te wensen

want da 's soms niet wellekom

'k kreeg zo van Mie 'n kwade noot

ik zei zo dood gewoon

als ons huishaan nog vergroot

wens ik ne jongen zoon

altijd verkeerd dat mannenras

zei Mie, mijn vader ook zo is

die wenste da k ne jongen was

ik ook, zei 'k en 't was mis

ne mens mag nog met altijd luid

zijn wensen openbaren

maar 'k wens u toch cu dat ik sluit

gezondheid en welvaren

Cies.

Kon. Nederlandse Schouwburg

Comedieplaats, Antwerpen.

THEOPHANES

Theo Lingen, de welbekende Oostenrijkse

filmartist, is met alleen actief

op het witte doek en op de planken

Hij heeft zich ook gewaagd aan

toneelwerk en dan natuurlyk aan hpt

blijspel De K. N S. heeft voor de Karnavalweek

van Zaterdag 18 tot Doe

derdag 23 Februari zijn " Ttuophsnes,

geprogrammeerd, een zeer plezierige

parodie die op onsa dageD, dan weer

in het oude Rome speelt, maar een

Rome waar de telefoon, de electnci

ten, de 4C urea werk en de algemene

werkstaking geen onbekendon zijn.

Men begrn.pt tot welke verrassende

en onweerstaanbare komische resultaten

zulk thema lelden kan.

Als men weet dat blnspplaeteurs als

Robert Marcel, Recé Bertal, Fanny

Winkeler, Jan Camman», Cara van

Wersch, Marcel Hendnekx, Lode van

Beeck, enz in dit stuk zullen optreden

dan kan men gerust van na af noteren:

Carnaval vier ik in de K, N S I

Plaatsbesprek'Dg alle dageD, behalve

Vrijdag, van 11 tot IS uur Tel. 315 00

Plaatst uw

AANKONDIGING

in het

NIEUWSBLAD van TEMSE

JC WEKELIJKSE ;fc

WIELERKLANKEN

Temsche renners op het voorplan

te St-Niklaaa.

Zondag had er te St-Niklaas een oefenwedsttnd

plaats voor al de renners

uit Waasland, Er waren 60 vertrekkers,

die een ronde van 45 Km moesten

afleggen

Hier volgen de prestaties onzer renners

in deze koers

Karel Smet moest, zoals naar gewoonte,

nog »an znn rijwiel werken

toen de renners startklaar stonden Hy

vertrok dan ook als laatste man van

de bende, en nep naar zijn supperters:

" da's meks, 'k zal straks den eerste

zyu ' , Én werkelijk aan den draai, op

ongeveer 300 niet» van de meet, draaiden

4 renners bijna tegelijkertijd. Het

waren W Van de Velde, (2 x kampioen

van België - spurt) Van de Voorde O

Van der Wreken en Don Carlos Smet,

Tot op 100 meter va^n de meet reden

deze vier renners zijtle aan zijde. Het

ogenblik was gekomen en Smet haalie

er iijn laatste maar ook vernielende

jumps uit en won met meer dan een

volle lengte Er was tevredenheid bij

de talrijk opgekomen Temse sportmannen,

maar deze werd nog verhoogd

toen een tweede peleton binnen

kwam en, Arie Van Vliet, oh pardon,

Hubert Daelman al lachende.de spurt

won,waarin Miei Van Hul 3» eindigde

Toen kwam het groot peleton binnen

en hier was het " de ster „ der Krrjgsbaan,

Marc Rooman, die nogmaals bewees

sputter8l£Walit8iten te bezitten.

Hy liet de gereputeerde Gebr E«ekman8,

Engels en Co met meer dan 2

lengten achter zich

G Van Nuff^l had deze oefennt ter

harte genomen om zich soepel te draaien

en had het verzet 48x31 gestoken,

wat ons inziens te klein is om zyn kans

naar behoren te kunnen verdedigen.

Jov.

Op Zondag 5 Maart reist WSC O K

Temsa naarde "Omloop van het Volk,

te Gent waar benevens de aankomst

van de 4 wedstrijden, waaraan Isi De

Ryck, Hub Daelmao K. Smet, Van

Hul, Van Nufiel en Mare Rooman vast

gaan deelnemen, ook nog een grote

wedstrijd achter motoren plaats zal

hebben.

Sportliefbebbers i e wensen deze

reis mee te maken, scurijven in bij Isi

De Ryck Aug Wautersstr. ofwel by

Kamiel Meaus, Gasthuisstr Prys 45 fr.

GEMEENTF. JAZEL

Maand Januari

Oeboorten

Smet Godelieva Yvona, d v Alois en v Van

den>B< sch Elza — Colman Maria Leona d van

Karel en T. Thys Anna — Verhulsl Leon Alfons,

z v Albert en v Vennens Irma — aorrebeeck

Monique Gerntaine d v Allons en v Ghys Clo

thililis — Verbruggen Monique Fidelia Alphon

sine, d. v Eimel eu Aunaert Joamia — Buytaerl

Godelieve, d v teorgius en v Golman Anna

Overlijdens

Vercauleren Zoe Cloiliilde 67 j echtg van De

Doncker Desire Benedikt - Buytaert Leootine

62 j echtf? van Haes Jozef — Vyi Pi«ier Joaanes

77 j echtg ran Vonck Maria Hortensia,

Huwelijken

Bosman Hilaire Frans Sotia en Colraan José

Fidelia — Ver*iaeghen Albeit nugustien en

Branders AdrlaDa Clementina — Hiels Juliaan

Frans Ehsa en Os» Germana Blondina Maria

GEMEENTE HAASDONK

Maand Januari

beboorMn

Luc Frans Brys, z v Leo en v Blondina Boons

uorpitr 345a — Cecile Clementina Smel, d van

Florent en Jozeiien Staes Heirbaan 5 — Ene

Van Letvelt z v Jozef en Magdalena Pieler»,

Dorpsiraat HO — Gilbert Jozef Maria Pauwels

z v. Reue en v Magdalena Kusè, Ztolatr. 110.

Overlydens

Schakers Aloys, uorpstr 2 door Mare D'Hondt zal worden

opgevoerd.

Dit stuk, in het teken van het Heilig

Jaar, is een verheerlijking van het

Kruis en de dapper» Spaanse veldheer

Alexander Farnèse, hertog van Parma

die om zijn strijd voor Gods Kruis

alom vermaard werd Honderden personen

zullen in dit stuk optreden. Da

hoogtepunten van dit spel zijn: De

bedevaart van Alexander-Farnese

naar de kapel van O L Vrouw van

Gaverland , de veroordeling van de

Schepenen van Stekene , de aanval op

het fort, de doorvaart van Parma'i

vloot, de hulde aan het Kruis Kleurrijke

lichteffecten, schitterende costumes

en toverachtige kunstvuren,

zullen deze heerlijke omgeving ineen

ware sprookjesBacht herscheppen De

regie is in handen van dhr. Karel

Lockefier, de zo talentvolle regisseur

van de Koninklijke Opera van Gent

en van het Lam dodsspel.

Voor alle inlichtingen zich wenden

tot het secretariaat van het farma-

Spel Tetoonstellinglaan, 27, Gent.

Tel 341 31.

MODERNE STEDEN in INDIA . BOMBAY.

Wanneer een Indiër het leven wat

te eentonig begint ie voelen, dan begeeft

hu zich, wanneer hn enig initiatief

beeft naar een van India's moderne

steden om znn geluk te zoeken;

en van alle steden worden in Bombay

zeker de meeste avonturen beleefd

Inderdaad, wanneer men over Bombay

spreekt, denkt men met steeds

aan de Eiepbama grotten welke zich

op 'n eiland in de nabnheid van Bombay

bevinden. Deze grotten hebben

gedurende eeuwen wonderbaarlijk uitgevoerde

rotsfiguren bewaard, welke

allerlei opvattingen uit de Hindoe

godsdienst voorstellen, waaronder de

meest bekende voorzeker, de voorstelling

van Shiva is,de «Macht van de

Vernielende Schepping »

Hetzvjn echter niet de Eiephanta

grotten welke de geest van het moderne

India weergeven, doch wel de

bedryvige katoer spinneryen, zeep- en

oliefabneken, de moderne flatwoningen,

de wolkenkrabbers waar de burelen

gevestigd zijn van de firma's

die over gans de wereld gekend zijn,

zonder het groot aantal moderne hotels

te vergeten

Bombay, na Calcutta de tweede

grootste stad in India, geeft 'n indruk

van veel meer bedrijvig te znn. De

stad is, zoals New York, op een eiland

gebouwd; op de gronden die op de

zee veroverd werden heeft mee de zo

bekende " Marine privé „ aangelegd.

Waar eens de golven beukten, vervoeren

nu elke dag de plaatselijke electrische

treinen miljoenen van en naar

hun werk.

Van het kleine stadje Mumbai. zoals

het door de lndierB soms noggenoemd

wordt, heaft Bombay zich ontwikkeld

tot het hart van India's katoennijverheid,

de bedrijvige havefc. waar de

vlaggen van alle natiën napperen, het

centrum van de Indische tilmnnverheid,

en de plaats van samenkomst

van alle letterkundigen in India- Het

is 'n kunstcentrum dat bogerj kan op

de " Bombay School „. In de universiteit

en in de verschillende moderne

colleges worden alle moderne wetenschappen

onderwezen. Bombay is ook

de plaats waar westerse en oosterse

kunst elkander ontmoeten.

Te Bombay komt de Indiër in aanrakiDg

met de westeree kuituur, en

zelfs al vlucht hy dit om iets meer substantieel

te zoeken, toch zal hij er

steeds nieuwe inspiratie vinden Al de

verschillende volksgroepen welke

men er aantreft hebben er natuurlyjk

niet weinig toe bngedrahen, Bombay

•«yn kosmopolistisch karakter te geven

In Bombay vindt men ook de belangrijkste

parsi gemeenschap, die

uiteraard zeer ingewerkt is in handels-

en finantiele ondernemingen

Te Bombay wordt tevens ook de

voornaamste effektenbeurs gehouden

en is bij uitsek de plaats van samenkomst

van alle bandelslui in Ie dia

Burgerstand van Temse

Vanaf 10 tot en met ld Februari.

Geboorten :

Haes Magda Julia Raymond, Tielrode, Oud

Gelaag, 158 — Muys Amta, Gebr Van Racmdonckstr

54 — Maes Hugo Karel Emiel Josephine,

Brandslr 6 — De Munter Andre Rosa,

Hamme, Klein Hulst. 5 — Pelrsman George

Jozef Mathilde Vital, Smesstr. »9 — De Ben

Roger Franp Alice, Krulbeke, Bazelstr 71 —

Cop Robert Louis Juhen, Boom, Kaaistr 3 —

De Roeck Marie Jeanne Leontine Alben Kamiel

Wauter*=slr 11 — De Keyzer Marleen Irma Jozef,

Fr Roosevellstr t7 — Be Wnte Achiel Ju

ha, Haatdonckse Stwgr65 — De Grave Jean

moe Rachel Desiré Hamme, Buntstr 49 —

Heylen Anue Hanp Lodewrjk, Ph Haumanstr.

13 —\an Brussel Enk Rosalie Marcel, Rtipelmonde,

Veerslal, 20 — Alltn in het Moederhuii.

OverlvjdenB.

Van den Eynde Maria Alois, 6 dafn, Cauwerburg,

28 — Tindemans \irginia, zb 8f jaar,

wed van Petrus Frans Reynier*, Haasdonckse

Steenweg, 45 — De Middelaer Amelberga Hargareia,

z b 54 j wed in Ie huwelyk van Van

Eynde Sylvester Andreas, in 2e huwelrjk, echtgenote

van De Loose Benedikl, Paterstr 60 —

Smet Mathilde, z h 58 j echig van Van Lom

bergen Fmiel, Haasdonkse Stwg 7.

Gevraagd.

Goede meld boven de 18 jaar, niet

in post slapen Adres ten burele.


Landbouwers.

Vrijdag 3 Haart met Auto-car

naar de

Fokveedag te Andenaarde.

Inschreven bij :

C. Meeus

Schoolstraat TEMSE Tel. 191

ROME

Prachtreis van 14 dagen.

doorheen Frankrijk,

Italië en Zwitserland.

Iu kleine moderne lux-autocar

- SCHELDEBOORDEN »

Prjjs 7.000 fr.

Prima Hotels.

Vertrek op Zaterdag 9 April

tot en met 21 April.

• Inschrijven bij:

Cyriel Meeus

Schoolstraat 127 TEMSE - Tel. 191

Reisprogra oma verkrijgbaar.

Hallo, Hallo, Sportmannen I

De langverwachte

SPORTAVOND

met Wereldkampioenen.

Karel Kaeri, Rik Van Steenbergen,

Ronderenners,

o. a. Stan Ockers.

Voetbal Interuat'onalen

Vicky Mees, Bert De Herdt e. a.

komen naar

TEMSE

met afwisseling van :

Rolkoersen,

Harmonika-Virtuoos.

ea Intervicuws,

op DONDERDAG 2 MAART

Te koop.

Beste kallvaara, einde dracht, bi

de Weezen Smet, Vijfhuzenstraat "

Temse.

Gevraagd.

PlaaUell|ke verkoper voor meubelen,

radio's, velo's, naaimachienen

wasmachienen,enz.

Verkoop op krediet.

Schrijven aan : JOZEF BRAËM

Kruibeeksesteenweg 142

Beveren-Wass.

PROFITEERT!

PROFITEERT !

prijsverlaging in

WITTE WAS

de

gedurende de maand

Februari.

Al Uw wasgoed «Ready, thuis aan

12.50 ir. de kilo.

Voorbeeld : In onze nieuwe dienst

•RKEADY» kosten :

Vroeger

6 kg. 96 fr.

7 kg. 117 fr.

8 kg. 128 fr.

9 kg. 134 fr.

10 kg. 15u Ir.

Vast recht 6 fr.

Supplement, OVERHEMD 5 fr.

FRAKV00RSCH0OT 5 fr.

— Snelle aflevering.

— Prima strjjkwerk

— Kraakheldere was

Nu

75 Fr.

86 fr.

95 Ir.

105 Ir.

llotr.

— Gratis halen en brengen.

Kasteelstraat 26

Temse- Tel. 117

Ene Zaak !

Ene Toekomst !

Zser grote BR0UWURIJ beschikt

over ene plaate vaa UITZETTER

voor Temse en omliggende.

Verkoop verzekerd onnodig zicb

aan te bieden indien niet bedrijvig

mar.

Adre» opgeven ten burele van « Het

Nieuwsblad van Temse » Kasteelstr.

27, Temse

Te koo p

Beste Katfvaara einde dracht 1

Maart. Bij Joannes DAÜWE Hoogkamerstraat

145 TËMSE.

Gevraagd.

Een goede wasvrouw.

Adraa un burela dezer .

Studievan Notaris MlSONNEte Temse

Openbare Verkoping

vaij een best gelegen

HOFSTED E

te TEM BK

N otaris A. MISUNNJi ie Temse,83,

Kasteelstraat, zal openbaar verkopen

met wiost van 1/2 0/0 inslelpremie :

ENIGE KOuP.

Een prachtige en Desigelegen hofstede

aan hel Ki uispuul van dn Kleine

en de Grote Uweaiasaaai, bestaande

uit iiuis - iweewoonst - elkeen van

Tier ruime plaatsen, droge kelder en

zolder, twee schuren, stal, afhangen

en boomgaard op en met grond te

Temse (irole Dweerslraai 20, ten kadaster

bekend S16 ts DIS 42» h en 432

b,groot 27 aren üu centiaren.

JÖËSGH1H.BAAK op t MAART a.S.

Slechts Ingesteld lüÜ.OOO fr.

ZITÜAU :

VERBLIJF : 2z FEBRUARI 1950

telkens op een Woensdag om 3 uur

namiadag ter herberg « dulden Cop -

Kasteelsiraat 1, te Temse,

Te bezichtigen de 3 eerste dagen

der neek 's> voormiddag».

Veruere inlichtingen ter siudie van

öen verkuophoudenae notaris.

Studie van Notaris MIS0NNË - Temse

VENDITIE

op Donderdag ltt Februari I95O

om . uur ten huue bewoond aoor de

Heer Jozef Meis te 1 emse, 9 Statiestr.

van huismeubelen en huisgerief.

Zie plakbneven.

Studie van Notaris Misonne te Temse

OPENBARE VERKOPING

van een

Perceel Bouwland

te TEMHE

De Notaris A. MISuNNE te Temse,

83 Kasteelsiraat, zal openbaar verkopen

met winst van 1/2 0/0 ïnsielpremie:

Enige Roop.

Een perceel bouwland te Temse in

de Krekelwijk gekadastreerd Sectie

0 nr LI fe2, £ rooi s8 aren sO ca ; palende

Aug. Van Meervenne, Flor. Van

Landeghem, Albert Roels, Gebr, en

Zusier Van Remoortere en Alfons

Van Osselaer.

In gebruik bij Alfons Van Meervenne

ZJTDAoEN :

INSTEL 28FKBRUARI 1950

VERBLIJF 7 MAART I95U

ielkens op een Dinsdag ter herberg

«supporters Huis » te Temse Kasteelstraat

9o.te 3 uur.

Ialicutingen ter studie.

Studie van notaris MISONNE-Temse

VKlfDITIE

van

HUISMEUBELEN

en Huisgerief

op Maandag 9© Februari 195O

om 2 uur ten huize bewoond door Jw

Maria De Bruyne te Temse, Grote

Dweerssiraat 20.

Zie plakbrieven.

HUIS VAN VERTROUWEN

Jan Rossaert & Zoon

BELSELE.

Nog te verkrijgen:

Friesse Plantaardappelea

voederbeten, atroo en alle

sproelstoltcn.

iich wenden tot

Alfons Van Gaever

Ruisstraat, 65, Tielrode.

Te koop.

Partij wilgen polen bij Jos. Romam,

Hoogkamerstraat 202 Temse.

OPENBARE VERKOPING

van epn

WINKELHUIS

Langestraal »(Markt)

ÜD en Zaailanden

bLattenstraat te KICUIHËUE

e«n Heers te BAZEL.

De notaris FL0R1M0ND VAN G0EY,

te Rupelmonde zalmet tussenkomst

van notaris VAN QOKY te Exaarde

openbaar verkopen met winst van

premie: Gemeente Kruibeke.

Koop een - Een winfcelhuis met tuin

Langstraat nr 8 (Markt; sectie B No

2U5 d groot ongeveer 491m2.

Verdeling: gelijkvloers,gang, winkelplaals,

2e plaats, keuken, op het

verdiep : 2 slaapkamers, verders zol.

der, kelder en tuin.

Voorzien van pompwater, gaz en

electricileit.

Verhuurd aan Mr Jos De Gecdt,

electneker.

Kopen 2 tot en met 9 : percele

bouwgrond,gemiddeld breed 8 meter

en groot 260 toi 479 ma.

Koop 10 - Een perceel zaailand met

uitweg Kattensïr. sectie C No 281 en

groot 38a. V2ca. zoals afgebeeld op

plan, het alles in boom waarde 1.50 >fr

Koop U - Een peroeel zaailand met

watei i ut, wjjk Hoogenakker seciie A

No «73 - 973/2 groot I Ha 41a. 20ca.

Verhuurd eouder schrift aan de wezen

Maes te Kruibeke, mits 1350 fr.

Op te leggen boomwsarde IOHO fr.

Koop 12- Een perceel schorlacd te

Bazel sectie B No 480 groot 72a. 2uca.

palend» aan de Schelde, de Familie

Vilain XUII te Bazel, Van Kaemdonck

te St. Niklaas en Mr Kolden berg-Diricki.

Visschers Henri te St-NikJaas.

In gebruik bjj Mr Smet, landbouwer

te Kruibeke. ZITDAüEN :

VEBBLIJF : 11 JPEBRÜARI 1950

telkens enen Maandag om 3 uur te

Kruibeke ter herberg " Nova » Bazelstraat

gehouden door Mevr. De Prics.

Voor plans en alle verdere inlichtingen

zich te bevragen ter studie van

de verUoophoudende notarissen.

OPENBARE VERKOPING

van een

Renteniershuis

te BUPELHOSOG,

liederatraat 39.

De notaris FLORIMOND VAN GOEY

te Rupelmonde zal openbaar verkopen

met winst van premie :

Enige kocp.

Een renteniershuis-te Rupelmonde

Nederstraat 39, enige sectie No 619.

623 h ex groot ongeveer üf o m2.

Verdeling : gelijkvloers : gang, sa

Ion suite,voorkamer, trapkamer, keuken,

achterkeuken, washuis, W Cen

koer.

Op verdiep B grote slaapkamers.

Onderaards gans ondeigekelderd.

Overbouwde uitweg naar de straat.

Voorzien van pomp- en regenwater

gazen electiicitfit.

Gedeeltelijk verhuurd zonder schrift

aan Mr Arthur De Lamper mits 60 fr.

per week voor 2 beneden plaatsen, en

slaapkamers, op bet verdiep, het

overige beschikbaar.

Ingesteld 130.0CO fr.

ZITDAGEN :

INSTEL * ifi (

VERBLIJF : 23 ( FEBRUARI 1950

telkfii s enen Djcderdag om 3 ure te

Rupelmonde, Nederstraat.ter herberg

geh uden door Mr Frans Van Bogaert

Voor alle inlichtingen nch te bevragen

ter studie van de verkoophoudende

notaris.

Studie van Notaris VAN GOEY

te Rupelmonde.

Voorlopig Bericht.

OPENRARE VERKOFING

in de maand April 1950

van een

Renteniershuis

te TEH1E Kasteelstraat S7

Groot 220 m'2.

Zeer gunstig gelegen als handelshuis

Voor alle inlichtingen zich te bevragen

ter studie van de verkoophoudende

notaris.

Zoekt niet langer

£ voor uw Feesten

M Diners

•K Gezellig Samenzijn, enz.

Dit biedt U het best geschikte

Café Hotel Scaldis

J. VAN ACKER-SMET

Wilfordkaai 1, TEMSE

Telefoon 412

aan voordelige prijzen.

Verzorgde Eetmalen en Dranken.

Tevens bechikken wij over welingerichte slaapgelegenheid, voorzien vaa

volledige badkamer. - Speciale prijzen voor langdurig verblijf.

Drinkt de Bieren der gekende Brouwerij

Cammaert-Poppe N.V. Bornem

LUX - LUXPILS

ZAAILAND

en Hooimeers

te TEMSE

De Notaris PAUL VAN DE PERRE

t^ Temse zal openbaar veikopen, op

Maandagen 97 Februari en 4>

Haart 19&O, telk^Ds om 3 uur namiddag

ten lokale "Hollands Hof. te

Temse aan het Gemeentehuis :

Gemeente Temse.

Koop 1. Een perceel zaailand aan

de Land molenstraat, in de wijk voor

de Lsndmolen, Sectie C no 187. groot

27 aren 70 centiaren, palende noord

de heer De l'Arbre, oost de straat,

zuid de heer Jozef De Malsche-Van

Landeghem, west dame wed. Waterschoot.

In gebruik bij Petrus Meersman.

Koop II. Ken hooimeers in de Es-

polder, genaamd < De Streng • Sectie

B no 1160 B, groot 28 aren fcO cent.,

palende oost de heer Jaak Ferrant.

zuid de dreef, west de heer De Wilde

Ferrant.

In Regie.

HALLO! HALLO!

GROTEN trgUtt OP

Vers Inlands Vlees

bij beenhouwer

FRANS DE BOCK

VIERSTRAAT TEMSE

Rnndstleea.

1ste kwaliteit per Kgr. Fr. 65

Stoof en soepvlees . BS

GehaKt 40

Varkenvlees.

1ste kwaliteit braadvlee» en kort 55

Stoofvlees 47-50

Gehakt 40

Gerookt spek 30

Vet spek 25

Dagelijkse bestelling ten huize op

aanvraag.

Komt zien en het zalü overtuigen.

30-2

Te koop

Camion Renault (Tolé) in uitstekende

staat.

Zich wenden bureel blad.

Te koop.

Een allerbeste keukenstool

ovens. Zo goed als nieuw.

Adres ten burele dezer.

Medeburgers,

met

Men leent U het nodige geld om

te bouwen, landen ol huizen te kopen,

of om oude schulden af te lossen.

Matige intrest.

Met groot gemak van afbetaling

op 5 — 10 of 18 jaar.

Seldplaataingea :

Eerste rang Hypotheken,

Obligaties 4 1/2 è 8 1/2 O|o intrest

Gewettigde waarborg.

Geheimhouding vcriekerd.

Meo wendde zich:

llypotbeekkanloor

Mr Frans Massart

Pr. Poppestraat 1 TEMSE

Studie van Mter FRANZ DIERICKX

Notaris, MELSELE.

Uit ter hand te koop

BOUWGRONDEN

Gemeente BEVBREN, aan de Kalloobaan

en de Kasteeldreel.

Gemeente BURGHT, aan de Statiestraat.

Gemeente MELSELE, aan de Grote

Baan en de nieuwe straat.

Gemeente ZWIJNDRECHT aan de

Grote Baan, de Leopold-, Adhémar

Borin- en Statiesttaten.

Het kostbaarste op

aarde •??...

't U ran Dw op!

BEWAAR en VERSTERK ZB

TIJDIG

Voor elk oog een passend glas.

Voor elk aangezicht een

harmoniërend montuur.

Een adres :

HÉ De Baer Foubert

Markt, 5, Temse

OPTIEK - HERSTELLINGEN

Erkend door de Beroepsvereniging vaa

de Optiecieasïan België.

Te koop

Pereeel bouwgrond in de Hoogkamerstraat

Temse. Voorgevel 7,20

m. diepte 50 meter.

Adres ten burele dezer.

Alle Huidziekten

Oude wonden aan benen, Kiema,

Zilt, Baardtiekten, Zweren, Kinderbrand

in 't gezicht en op 't hoofd,

ontst. snywonden, enz. enz., rullen

spoedig met zekerheid en zonder gevaar

voor binnenslaan genezen met

de wonderbare huidzuiverecde zall

van Dr DACKSON, de enige zalf die

de elter, materie en ziltwateruit de

wonden trekt. Zelfs de oudste en wederspannigste

gevallen moeten genelen.

Doe pmef.

In alle apotheken. Indien uw apotheker

de echte DACKSON niet heeft,

bestel ze dan zelt bij

Apotheker MIsaotUn.Gecl.

De pot 30 fr. tegen remb. (Koste,

loze inlichtingen op vraag).

Te huur

Kruidenierswinkel met groot

woonhuis en hof van 38 aren. schuur

en stalling dienstig voor alle bedrijf.

Kortelings beschikbaar.

Te bevragen bij Alton* Japjssens,

Lauwersboek 13 Temse.

Landbouwers.

Voor uwe NOODGESLACHTE of

IN NOOD TE SLACHTEN dieren

wendt u in volle vertrouwen tot

Hector

VLAEMINCK

VEE- en VLEKSHANDELAAR

Dorpstraat HAASDONK

Tel. Bev. 88

Vlugge handeling.

Voordelige, concurerende prijzsn.

Men vraagt.

Goede dienstmeid, Uaverstraat 91

Temse.

Gevraagd.

voor Temse in klein gezin deftige an

en werkzame meld tenminste 17 jaar

Adres ten burele dezer.

Te koop

Ken party gekeurd klavsrzaad

(De Waasse Klavers) bü HENRI VAN

RAEMDONCK, Ëeckhoutdriesstraat 86

Temse.

Gemeente TEMSE

Zaal Werkmanskring - Franklin Rooseveltstraat

Zondag 26 Februari om 5 1/2 u.

CPOOT iklHWm

door de K. Harmonie

«RECHT DOOR ZEE»

Prijzen der plaatsen 20-15-10 fr.


Beurs van tnlner|i«u.

van 16 Febrnuari

Belgïgeae Rent 1937, 3 1J2 oio 79,10

. 1943 . 78,90

Belgische rent 2" reeks s8,&5

4 t.a. Geünifl. staatssch, l°r. 9J,.ü

4 t. h. Geumfi. Staatssch. 2'r. 89,IU

Loten d. Verw. streken 19214"/. 237, uu

» , 1922 4o/o ï4*.ut»

1923 4 o/o SU,Uu

Loten Wederopbouw Ie snede 1U04

10C, 9

8K.6C

i>33,tC

iOEi)

» a 1843 3.PO0|O

1944 3.50 o.o

. 1947 4 ojo

» .194» 4 U[ü

» 1949 4u|O

Belgische Spoorwegen Dev.

Uelgiscne bpoorw.obl. 1937

, » 1943

, . 1946

> > 1948

. 1949

Schatkistbons I9io/5O

AuauUBHen

. 4 U/0 1912

Uemeentekrediei 4 0]u 1919

» 4 0/0 1930

> 1931

Gemeentekrediet 4 o[o 1932

uemeeutekreaiet I93t> 4 oio

1937

1942

1943

1944

• IMS

1948

Gemeentekrediet, loten 1938

Antwerpen mening 1917

» 1919

1930 4 0/0

L931 4 o|o

1930 4OJO

1937 4 0[0

1 1927 4,UU O|O

1943 4 010

Antwerpen kasbons 1948/66

1947

Aatwerpen 1948 4,5 Oio

öeut 1914 4o/o

ttent 4 oio 1027

Sent 192»

Gent 1930

Gent 1936

Gent 1937

Gent 1946

104.2J

iUZ.'ib

97.15

9Ö.7&

1UJ.7U

98.ÖD

408 UL

887.UÜ

8s8,U0

968,00

1UO

10U.1S

9K.O0

76,40

88.3J

S8.0»

SS,45

88.4U

8s.2&

88.;o

99.9s>

ÊÜti.UU

92,2b

90.42

Wl.Uu

88,80

88,4ü

9U.90

91.&0

89,0a

&ö,«f

99 60

,

10U.0U

88,110

94.80

88.6U

8«,0b

88,60

89.60

96.45

Gent 194i,[>4 9i.9i

Luik 1913 88,1G

Luik 1919 4 oio 88,8o

Luik 4 o/O 192» 88.do

Luik • 4 0(0 1930 88.65

Luik 1936 88,60

Luik 1937 92,25

Luik kasbons 1946/56 4 CjO 96,50

Luik 1U47/S2 4 Ojü 99.10

Luik 1848 4,50 0|0 99.Ü»

Luik 1949 4.50 Ojo 99.90

Brussel 1930 4,00 0/0 88.8Ü

, Kasbons 1946 4 o/o 96,65

. Kasbons 1943/68 4 oio 91,00

Brussel 1943/73 4 o/o 89.0»

Brussel 1927 4 o/o 88.7E

, 1947/62 99 IC

Brussel 1948)53 4.50 O[0 100.00

Antweipen 1887 89.75

• 1903 69,25

Brussel 1902 78,25

Brussel 1905 68.7a

Brussel Zeehaven 63,£ö

Luik 1897 66.25

Oostende 1898 65,?>0

Gent 1596 67.50

Schaerbeeck 1897 66.50

Wittock-Van Landeghem ord. 180,CO

• div. 220,00

Dacca 2lE>,0t

Aankoopen Terkoop ran alle loten

en fondsen.

Dagelijkse!) beursbezoek.

Is SCHUERMAN, WtsselafCBt,

Gemeente TEMSE

Dc Vreemde

Hopman

Verkennersspel in 3 bedrijven.

L. SERNEELS

Aannemer van alle VERVOER, Verhuizingen

Bode op Antwerpen

Seheldestraat 63 Tem «e, Tel. 180

Brandhout en Gerielhout.

VEEHAlVDEIi

Karel Glaus-De"Witte

Rooden Hengst, 85 STEENDORP.

Telefoon 58 Rupelmonde.

VOLLE en GEKALFDE VAARZEN.

Wendt U in volle vertrouwen tot

bovenstaand adres.

Bericht tegen Sterfgeval

TOOIT Tem»e en omliggende.

*^B Deze rouwkapel plaatst men Gratis

bij bestelling; van een Olmeo of

Eiken DOODKIST.

Verhuring van Rouwkapel.

Magazijn van Doodkisten,

Grafkronen, Grafkruisen Zerkplater,

Fotos, enz.

SPECIALITEIT ir. Bloemen, Kronen,

Trouwbouquets, Bouquets voor Jubilee's.

Palmen voor wedstrijden.

Aanneming van alle Schrijnwerk.

Huis H. GYSBLIBCK en Zoon"

Abkeratraat 5O, TKIISK.

Bericht

aan Tuin en Landbouwers.

Met den aanvang van het nieuwe

jeiioen laat ik u weten dat er te bekomen

is bij mg

Henri Pauwels-^erhulst

Rnpelmondestraat 1, (Vierstraat)

te TEMSE,

Inlands klaverzaad - Beetzaad - Holen

Landt>ouw2adec.

GrasmPGKelwgen voor alle gebruik

en afzonderlijke soorten.

Het alles van het oud gekend huis

Firma Peleinnn'Moortgat

St-Amands-Pnnra.

Voor Uw beeldekens

en alle geschenken

wendt men zich tot

J* Schuerman-Stevens

Kasteelstraat 27 - T E M S E

RADIO'S.

Voor uw defecte radio's is er slechts

een adres.

Voor uw aankoop is er maar een

adres waar u het voordeligst bediend

wordt.

Steeds een grote keus van Radiotoestollen

aller merken in voorraad.

Te bekomen by

FRANS MAES

St Jorisstraat 67, Temse

KOMPTANT ! KREDIET

Telefoon 355, 305

Annonceert in het

Nieuwsblad van T»mge»

HUIS COOREMAN

Oeverstraat 15 Temse

GROTE KEUS VAN

Occasie-Meubelen

PIANO'S en NAAIMACHIENEN.

Altiju voorhandtn : slaapkamers,

eetkamers, salons, elubs, kassen, stoelen,

keukens, yuren, spiegels, schilderijen,

Chinavazen,bureaux, badkamers

cafèinstalatie, terrasstoelen en alle

huisbeuodigbeden te lang om te melden

RADIO'S

MOTOREN, CONSTRUCTIE HUIS

G. Baeck-Hemelaer

gespecialiseerd in RADIO- en

MOTOREN BOBINAQE.

Eenig op Temsehe.

Allerlei soorten PIC-CÜPS.

Vrljfaeldstr. 34, TEMSE Tel. 292

Zondag 19 Februari

in de zaal

Werknianskring

PRIJZEN DER PLAATSEN

20 - 15 en 10 Fr.

Deuren 5.30 u. Begin om 6 u.

Voor het komend seizoen koopt Uw

V ELO

het voordeligst i n h e t H U I S

FRANS MAES

St. Jorisstraat Nr 57, - TEMSE.

Elke Velo is'gewaarborgd en vervaardigt met de best gekende

materialen.

Rollement Torpedo (merk Arend) * Banden Translux of beste

Crepe - Zadel in beste leder - Spatborden enz... zijn uit aluminium/

dus geen roestige veto's meer.

De prijs is enkel (2350 fr. Toerist) (Baanvelo 2300)

Ondanks de lage prijs zijn alleen beste onderdelen gebruikt.

Wie beter kwaliteit kan aanwijzen krijgt dit gratis toegevoegd.

Vergelijkt enkele van onze prijzen

Beste licht kompleet vanaf 255 tot 330 fr.

Translux banden 90 fr.

Crèpe 80 fr.

Gewone banden 65 fr.

Beste lederen zadels 115 tot 205 fr.

Verder RADIO'S van alle merken, uitsluitend alleenverkoop van

ULTRA en DECO Radio's Officieel erkende verdeler en Service

Station van PHILIPS en BELL TELEPHONE fabriek.

Lusters - Electriciteir in al zijn toepassingen.

Ijskasten, Wasmachieuen en bijhorigheden.

Gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Komptant en Krediet.

Radio's - Elcctriciteit - Veto's

Huis Frans Maes

St. Jorisstraat 57 Temse Tel. 355

Voor uw Drukwerken een adres

J* Schuerman Kasteelstr. 27 Temse*

I EZHeu^belfa^briefe:

A. Todts-Van der Borcht

Edgard Tinelplaats, 4a - TEMSE

halt tram St. Niklaasse Steenweg - TelefooD 243.

Van fabrikant rechtstreeks aan verbruiker.

Bezoekt onze nieuwe toonzalen

en onze moderne ingerichte werkhuizen.

HONDEED MODELLEN Eet- en slaapkamers, keukens, eosycorners, divans en zetels,

^s^B^BHsjB^B^BjB^B^Bfcs^Bi ji]g kleia-meubels. — Matrassen, (kwaliteit iets eenig.

LEVENSLANG GEWAARBORGD.

Alle vulsels los verkrijgbaar.

Engelse plaatbedden, allernieuwste modsllen — Alle menbelen desgewenst naar tekening.

Volledige Caféinstallatie—Burelei enz.

Een kwaliteit de beste. - prijs de laagste.

LA

A

A

Alles wordt kosteloos per ants

OTer gaosefa

A

Mevrouw,

t' bals geleverd m

bet land.

(«plaatst

Voor het KUISEN,

HEROPMAKEN, alsook

voor de AANKOOP van

een N I E U W E

Lama-Matras

is er geen beter adres dan de

Firma Lambert

Viaduc 21

Boodtstraat

TEMSE Tel. 67

GRATIS afhalen en afleveren aan huis.

More magazines by this user
Similar magazines