Nieuwsblad van Temse

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temse

Zondag 27 Mei 1951 8° Jaar*(90«) Weekblad NM2

Nieuwsblad van Temse is 90 Fr.

EN OMLIGGENDE

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUREEL: KISTEELSTRAAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantir. üitgesrer AL. BÜTfAERT | Hr. St-Niklaas 868 I TEL.185

Bij het eeuwfeest

van de Derde Orde

der PATERS CAPUCIJNEN.

Niettegenstaande het ongunstig weder

van Maandag, 14 Mei zag de

hoofdstad er als op de grootste feestdajen

uit ^

Heel vroeg in de morgen reeds, hadden

autocars en treinen talri)ke groepen

Derde-Ordelmgen naar Brussel gebracht

Ze met hun barrevoetsgaande

bestuurders aan 't hoofd door de straten

te zien trekken zou men zich in de tijd

van Sint Franciscus van Assisi hebben

gedroomd zodanig er baarden en pijen

en koorden in de wind flodderden Uit

alle ogen straalde vreugde, vrede en

vreugde

« Pax et Bonum », ging men aan t denken

En waarom ? Wel uit alle hoeken

van 't land uitVlaanderen uit Wallonië

van overal hadden Broeders en Zusters

van de Leken Derde Orde van Sint

Franciscus van Assise de oproep beantwoord

welke hen door het inrichtend

Comité voor het vieren van het honderdjarig

bestaan der drie Franciscaanse

sodaliteiten onder het gezag van de

Paters Capucijren van Brussel werd ge

stuurd

Sedert een eeuw, onderhouden de

sympathieke bruine Paters van de

« Oude Markt » alhier een spirituele

haard waarrond, in een grenzeloze liefde

in een ware geest van broederschap

groot en klein arm en rijk hun goede

wil tonen en door gebed, door boete,

door stoffelijke of geestelijke steun bijdragen

om de heiliging van eenieder mogelijk

te maken

__ Wie Maandag jong en oud, voor

eenzelfde ideaal gewonnen, heeft kunnen

nagaan, moet vaststellen dat, sedert

eeuwen, de geniale inspiratie waardoor

de Poverello van Assisi een Derde-Orde

stichtte voor hen die, door familie- huwelijks-

of beroepsbanden gebonden, de

wereld niet kunnen vaarwel heten niets

van haar grondige betekenis van haar

actualiteit van haar noodzakelijkheid

verloren heeft

Voorzeker vanaf de XlIIde eeuw tot

heden ten dage, ontstonden vele werken

waarvan niets meer overschiet Talrijke

bewegingen zagen het licht welke maar

ene Lente mochten beleven Maar ingericht

om de zeden te zuiveren om het

Evangelie opnieuw op de eerste plaats

te stellen tot stand gebracht om de wankelende

Kerk en de kwijnende wereld te

Mengelw van 't Nieuwsblad v Temse

1.)

Onweerstaanüare Jeugd

't Was niet denkbaar dat n verstandig

meisje als Helen zo iets zou doen maar

ja, een vrouw is een zonderling wezen

En Mrs Prockter was niet gek Zij leefde

wel met in zijn wereld, maar toch

Op dat ogenblik sluimerde hij in

Dien morgen aan het ontbijt zou hij

met Helen spreken Om half acht ging

hl) als gewoonlijk naar beneden Helen

was een verstandig meisje waarmee te

.praten was Maar hij zou taktvol te

werk moeten gaan natuurlijk De slapeloze

nacht had zijn zenuwen zo geschokt

dat hij liever van het onderhoud zou

hebben afgezien maar gelukkig was hij

een man die zich zelf m bedwang had

De post die in een grote stapel op zijn

lessenaar lag, interesseerde hem niet

Hij legde alle brieven in zijn mandje

En evemin was hij in staat om naar

ouder gewoonte een uur te gaan werken

in zijn boeken Zelfs zijn bankboek kon

hem niet tot handelen aansporen Het

stond wel vast dat hij erg van streek

was

Hij liep naar Helen's boeken die nog

altijd in een groten stapel in den hoek

van de kamer stonden, nam werktuigelijk

een van die boeken, ging zitten op

een stoel waarop hij nog nooit eerder

gezeten had en begon te lezen Het

slaan van de klok deed hem vlug opzien

Een half uur was verstreken zonder dat

hij er iets van bemerkte Hij ging eens

in de keuken kijken Geen spoor van

een ontbijt' Geen spoor van het nieuwe

dienstmeisje met haar gesteven schort

hervormen heeft de Derde-Orde bewezen

wat ze vermag Al te dikwijls wordt

ze met congregaties of liefdadigheidsverenigingen

verward In feite, gaat het

hier om heel wat anders, Moest men de

balans opstellen van wat de samenleving

aan de Derde-Orde te danken heeft,

dan zou er dienen nagegaan wat de Tertiarissen

in de Katholieke Actie, in de

Goede Pers rn de Sint-Vincentius a

Paulobonden, in de parochiale werken

presteerden Overal en voortdurend leveren

ze de goede strijd, omdat hun

apostolaat bezield wordt met een diep

innerlijk leven, met een geest van boete

en gebed Op de rots hebben ze immer

gebouwd daaraan is hun succes toe te

schrijven

Sedert honderd jaar lukten de drie

Brusselse sodaliteiten er in deze geest

van simpelheid, ootmoed, nederigheid,

van ware blijvende vreugde levendig te

houden en dat vooral moest gevierd

worden En te samen In familie

In de Sint Goedelekerk, vormden de

drie duizend deelnemers van de « Nationale

Franciskaanse Landdag » als het

ware maar een hart, een ziel meer

Z E P Martiniaan Provinciaal der

Paters Capucijnen van België, bijgestaan

door EE PP Fehcissimus en Gonzaga,

celebreerde het Heilige Misoffer met

pontificale assistentie van Zijne Eminentie

Kardinaal van Roey, Aartsbisschop

van Mechelen - Primaat van België In

het koor hadden Zijne Excellentie Mgr

Catry, Bisschop van Lahore dhr Minister

Behogne, alsook talrijke geestelijken

plaats genomen Aan de troon assisteerden

Mgr Boone Deken van

Brussel, en Mgr Leclef privaat-secretaris,

van Zijne Eminentie

Op het hoogzaal, onder leiding van

E P Osmond, voerden honderd zangers

der Franciscaanse scholae van

Aalst, Brugge, Herentals en Izegem de

driestemmige Mis van August De Boeck

uit Pater Michel-Ange bespeelde het

orgel

In beide landstalen hield E P Dewijn,

OP, de kanselrede waarin hij het

Derde-Ordelingemdeaal bedoelde

Na de Mis zong Zijne Eminentie het

« Te Deum laudamus » terwijl in menig

hart een warm zonnelied ten hemel

steeg

Zelden kon men zulke ontroerende

En dertig jaar lang had hi) precies om

acht uur ontbeten

En van Helen evenmin een spoor

Zou ZIJ boven in haar vuistje zitten

lachen' Behandelde Helen hem als

iemand, wien zij geen aandacht behoefde

te schenken ' Het was meer dan vreselijk

dat zijn ontbijt zo laat was Als zij

dacht dat hij dat zo maar zonder meer

maar neen hij mocht niet boos worden.

Moest kalm blijven en taktvol

Maar hij kon natuurlijk wel naar haar

kamer gaan en haar vertellen dat er nog

steeds geen ontbijt klaar was Zij zelf

was ook laat dien morgen Maar op dat

openblik verscheen zij toch

« Goeden morgen oom »

Zij was koel en uit de hoogte, ongenaakbaar

net als China, achter de Chinesen

muur

« Het dienstmeisje is nog niet gekomen

», zei hij zo kalm en vriendelijk

mogelijk Hij deed zijn best om niet te

laten blijken dat hem dat verwonderde,

maar het gelukte hem met helemaal

« Oh », antwoordde ZIJ rustig Het

scheen voor haar dus van generlei betekenis

te zijn dat zijn hele bestaan onderste

boven geworpen werd ' En koel

voegde ZIJ er aan toe « Dat verwondert

me eigenlijk helemaal niet Dienstmeisjes

zijn nu eenmaal nooit op tijd als zij

buiten huis slapen » En hier hebben we

geen ruimte om Georgina te laten slapen.

Georgina ' Belachelijke naam

« Mrs Butt was in den regel op tijd »,

zei hij « Dat moet ik haar nageven »,

Ogenblikkelijk zag hij in dat die opmerking

hee] taktloos was En toen ZIJ

vlug antwoordde « Ik weet zeker dat

Mrs Butt graag terug zal komen als u

het haar vraagt » zei hij niets

Wat hem het meest in opstand bracht

was het ongelooflijke feit dat zij er zich

niets van aan scheen te trekken dat het

zielenijver aanvoelen dan deze van de

groepen uit Brugge Boom Bergen

Verviers Doornik, Antwerpen Leuven,

Lommei Meerle, Mechelen Turnhout,

Herentals, uit het Vlaamse platteland,

uit het industriële Walenland Maken

we toch een uitzondei^ng voor die dertig

Italiaanse Tertiarissen» mijnwerkers

uit Charleroi welke, na hun nachttaak,

de ogen nog door Iw^lstof vergrauwd,

naar Bre"l tr"trV^-,«}m er 'de vreugde

te delen van de C^juCijnenfraterniteit

naast dewelke hun eigen Italiaanse sodahteit

het licht zag en voor alle uitwijkelingen

en gebannen bloeit

s Namiddags was iedereen weer op

post in de grote feestzaal van het Sint-

Michielscollege waar de academische

zitting plaats moest grjpen

Nadat dhr Desire Ligon prefect der

jubilerende sodahteit de drie duizend

aanwezigen welkom had geheten, dankte

hij allen die tot het welslagen van de

landdag hadden meegewerkt Dan, voor

de rechtstaande menigte, las Zijne Excellentie

Mgr Catry de boodschap welke

Zijne Heiligheid Paus Pms XII speciaal

voor deze landdag tot de Franciscaanse

Derde-Ordehngen had geadresseerd

Daarna trad dhr Behogne, Tertiaris,

Minister van Openbare Werken op het

podium Hij commenteerde de naastenliefde

in het licht van Christus en Franciscus

Hij wees er op De broeder die

op zijn broeder steunt is als een citadel »

Ten einde onderstreept spreker het feit

dat de goede burger deze is die zijn eigen

opoffert voor het algemeen welzijn

Door E P Albert, Commissaris voor

Wallonië, voorgesteld, werd dhr Minister

Behogne lang toegejuicht door de

toehoorders waaronder we de leden van

het Erecomite erkenden dhr. de Formanoir

de la Cazene, Baron en Barones

Houtart, Prinses Reginald de Croy, geboren

prinses de Lic-tv.. Barones Pena

randa de Franchimont, Gravin Georges

d Oultremont, Mw d Haene Verder zagen

we nog Z E P Prefect van het

Sint Michielscollege, al de oversten van

de Capucijnenorde, afgevaardigden van

de Minderbroeders en van de Minderbroeders

Conventuelen, Z E H Deken

van Sint-Kwmtens-Lennik, E H Calmeyn,

E P Pietro da Varzi, aalmoezenier

der Italianen, Advocaat Bini, bestuurder

van de O N A R M O , Erekolonel

Dokter E Warland, voorzitter

van « Pro Petri Sede » Vooraan hadden

ook plaats genomen de EE PP

Bartholomeus, Pesaire en Martial, bestuurders

van de drie Brusselse fraterniteiten

Het inrichtend comité was daar, geleid

door dhr Desiré Ligon, prefect,

ontbijt nog met klaar was en het was

al kwart over acht '

Op dat ogenblik kwam Georgina

binnen Zij had een sleutel van de achterdeur

en ging direkt naar de keuken

« Goeden morgen, Georgina »

Helen groette het meisje vriendelijker

dan zij het hem gedaan had en dat was

met eerlijk In plaats van haar n standje

te geven viel ZIJ het meisje bijna om den

hals! I

Een gaskachel is een wonderlijk iets

Zo n instrument behoeft men met aan

te maken met vochtig papier grote

stukken hout, die alleen maar roken en

met willen branden Binnen twaalf minuten

was het ontbijt niet alleen klaar

maar ook de keuken geveegd en stond

een vaasje met rozen op de ontbijttafel

James had zich gekalmeerd door n paar

bladzijden te lezen in het boek en het

wachten was hem buitengewoon kort

gevallen Toen hij naar het gebakken

spek en de rozen keek, Helen de kamer

binnen kwam en hem een vriendelijk

glimlachje schonk, lag zijn boek opengeslagen

naast zijn bord Zo kwaad

was het leven tenslotte nog niet

En zij glimlachte alweer toen zij hem

zijn thee reikte Zij scheen dien nacht

ook slecht geslapen te hebben Haar

gelaat was bleek en betrokken maar

haar blauw en wit gestreept japon

maakte een vrolijken indruk, De stof

was glad en zijde achtig en vleide zich

liefkozend om haar vormen Die japon

was in overeenstemming met haar humeur

en ook met zijn humeur Als verstandige

mensen keken zij elkaar aan

« Ik heb even in een van je boeken

zitten lezen », begon hij vriendelijk

« Dat is zo kwaad nog niet Bijna even

goed als de krant Het behandelt een

soort proces dat al jaren geduurd heeft

Het zal wel nietwaar gebeurd zijn, maar

door Mw Georges de Marneffe en Mffer

Pafenols dhr Delmee secretarissen,

dhr Delhaise, schatmeester, Georges-

Marie Matthijs, persafgevaardigde

Een legende van Constant Eeckels,

naarde « Fioretti », stelde het mystieke

huwelijk van Vrouwe Armoede met de

Poverello voor Onder de leiding van

dhr Carlos Van Lanckere oogste het

werk een welverdiende bijval

Door E P Adhemar, Commissaris

voor Vlaanderen gepresenteerd kwam

dhr Verbist, Tertiaris, oud Minister

voor Volksgezondheid en Familie aan

het woord Vol overtuiging schetste hij

de houding van de mens tegenover de

wereld, zijn evennaaste en God Hij besloot

zijn geestdriftige spreekbeurt op

een jeugdherinnering een ontroerend

portret van een Pater Capucijn, « Demosthenes

van het volk »

Ten einde werd tot de creatie overgegaan

van « Zangers van God », een

spel van Emile Schwartz Het gold hier

een schone brok franciscaanse literatuur

welke verdient meermaals opnieuw te

worden opgevoerd

Auteur en acteurs werden met een

lang applaus gefeliciteerd en, nadat een

telegram van dank en verkleefdheid naar

Zijne Heiligheid de Paus werd verzonden

hep de « Nationale Franciscaanse

Landdag » ten einde

Het was een dag uit de duizend

Georges-Marie Matthijs

in ons levens een zeer belangrijke plaats

in te nemen

Een zeventigtal kilometers buiten

Parijs ligt de plaats waar we een exhibitie

zullen moeten geven voor een verzamelde

groep Vlamingen uit Frankrijk,

terwijl de avonduren zullen gevuld worden

met iets dat tot nu toe nog een verrassing

genoemd wordt onder de naam

Vlaamse Kermis Dat kan alles willen

zeggen Wait and see ^_-J^

Op het gepaste late uur gaan we dan

weer de bus in en het is zo goed als zeker

dat niemand daarna nog zal zeggen

jamaar, ik ga nog niet slapen zulle

De Maandag zal de kwaadste dag

zijn, want dan beginnen we weer met

een rit in de bus naar Versailles Daar

zullen we t spel eens gaan bekijken om

daarna met veel moed en moede leden

de rit naar de heimat aan te vangen

Een korte berekening laat voorzien dat

we waarschijnlijk wel met om twee uur

in den achternoen zullen arriveren, zodat

het aan te raden is voor de thuisgeblevenen

om maar niet te wachten en rustig

te gaan slapen op het gewone uur Er

zal 's anderendaags nog tijd genoeg zijn

om te vertellen

Amedeke.

mogelijk is het toch De schrijver van

het boek wist in elk geval waarover hij

schreef »

« U bedoelt Jarndyce v Jarndyce' »

« Ja, ik geloof dat de naam zo is Hoe

wist je dat meisje ? »

« Ik raadde er maar naar U heeft

zeker met veel tijd om te lezen oom ' »

« Neen ik heb het altijd erg druk En

als je het nog met wist, kan je het vandaag

wel ondervinden »

« Ja, maar dat heb ik al lang gezien'»

riep zij uit « Maar u zult wel gelijk hebben

met zelf de huur te gaan ophalen

Als u het iemand laat doen loopt u altijd

de kans dat men uw geld verduisterd »

In haar stem lag een warme sympathieke

klank, die hem wel een beetje verwonderde

Zij scheen zich dan toch de moeite

te getroosten zich met zijn moeilijkheden

bezig te houden Het was heel

prettig een jonge vrouw in huis te hebben

die zulke dingen zo goed begreep

" Je hebt gelijk kind Die huizen geven

me heel wat werk Je bent eigenlijk

nooit klaar, zie je »

« Hoeveel brengen die huizen gemiddeld

op oom drie shilling six pence

per week ? »

« Ja ongeveer »

« Ik kan me niet voorstellen hoe u al

dat geld kunt meedragen Dat moet op

den duur toch wel vreselijk zwaar worden

1 »

« Ik zal je vertellen welke methode ik

volg Ik heb in elke straat een huurder

wonen dien ik kan vertrouwen en daar

laten de andere huurders hun geld en

huurkaart achter Als zij dat een hele

maand geregeld gedaan nebben, geef ik

elk van de kinderen een paar stuivers

En als zij het een heel jaar geregeld

doen, mogen zij de week van Kerstmis

voor mets wonen Dat komt me veel

goedkoper dan wanneer ik iemand zou

TEMSE, 26 MEI 1951.

Wekelijksen Almanak

MEI

27 ZONDAG s Lydia

28 Maandag s Germanus

29 Dinsdag s Theodosia

30 Woensdag s Ferdinandus

31 Donderdag s Petronella

JUNI

1 Vrijdag H Hart van Jezus

2 Zaterdag s Marcelhus

MAAN de 27 Mei Laatste kwartier

Jaar- paarden- en veemarkten.

De 28 Schellebelle, — de 29 Beveren-Waas,

— de 30 Kruibeke

't KRQNIEKSKE

NOUS IRONS A PARIS

Buiten het feit dat deze titel niet helemaal

origineel is, kan hij toch nog wel

eens dienst doen om het geval te bestempelen

waar wij op het ogenblik voorstaan

« Wi] » dat zijn een vijftigtal turners

van Willen is Kunnen en ik Uiteenzetten

hoe het zich voorgedaan heeft

dat ik daarbij gesukkeld ben, valt buiten

de kwestie Het bijzonderste is dat we

verwacht worden in Parijs en dat we ze

niet lang meer zullen laten wachten

Het ogenblik van ons vertrek hangt

af van het tijdstip waarop ge uw gazet

krijgt Als ge ze s Vrijdags al hebt, is

het morgenvroeg dat wij vertrekken, en

krijgt ge ze s Zaterdags dan zijn we al

op weg als ge dit begint te lezen

Het kan van weinig belang schijnen

om het te weten, maar we verplaatsen

ons per bus en zullen proberen zo rap

mogelijk ter bestemming aan te komen

Er bestaat in de betrokken rangen onenigheid

omtrent het juiste tijdstip van

aankomst Op een half uur na kan men

dat met zeggen op voorhand omdat het

een grote onbekende mag genoemd worden

wat er ons onderwege te wachten

staat Maar naar algemene verwachting

zal het wel laat in de achternoen zijn dat

ze in Parijs zullen zeggen kijkt, die

mannen van Temst zijn daar

Het zal natuurlijk geen wereldschokkende

gebeurtenis zijn als we de poorten

van de Lichtstad zullen binnenrijden,

maar toch mag verwacht worden dat

menig medereizende een gevoel van ontspanning

zal ondergaan als we er eindelijk

geraakt zijn, omdat de zetels van de

bus tegen die tijd wel hard zullen geworden

zijn Niet dat er iets aan die zetels

zou mankeren maar hard in de betekenis

die reeds vroeger, bij gelegenheid van

een kleir misverstand. *verd uiteengezet.

l JWat er later op de dag zal gebeuren

is nog een vraagteken Dat zal natuurlijk

afhangen van de omstandigheden ter

plaatse Uit de klap van een paar mannen

meen ik reeds verstaan te hebben

dat ze vroeg zullen gaan slapen omdat

er s anderendaags weer een zware dag

voor de boeg ligt Terwijl er langs de

andere kant oppositie daartegen kwam

vanwege voortvarende elementen die de

mening waren toegedaan dat men niet

naar Parijs moest gaan om te slapen

Beide meningen verdienen aandacht en

de ondervinding zal leren welke gedachtengang

het meest navolgers zal vinden

Voor de tweede dag staat op het programma

een morgen-rondrit door de

stad Dat zal een deugdelijke oefening

zijn voor de halsspieren, daar er langs

alle kanten wat zal te zien zijn Tegen

den noene beginnen dan de oefeningen

voor de maag en buikspieren Na het

eten moeten we dan weer in de bus Zoals

kan opgemerkt worden begint de bus

Vervolg hierneven

aannemen om het geld op te halen »

« Dat is een uitstekend idee », nep zij

uit « Maar draagt u het geld dan dien

helen dag bij u ? »

« Neen zodra ik op een paar adressen

ben geweest, breng ik het op de

bark Ik heb een bank in Bursley en een

in Longshaw, zodat ik het geld op alle

ogenblikken van den dag kwijt kan

Doorgaans haal ik alle huur op tussen

Maandag ochtend negen uur en Dinsdag

middag twaalf uur De slechte adressen

loop ik natuurlijk het eerst af Er

zijn mensen bij wie je beslist op Maandag

moet komen, wil je je geld krijgen »

« Het is bijna met te geloven dat u al

dat werk in anderhalven dag kunt doen.

Zijn er nu veel adressen ' »

« Ir Bursley twee honderd en veertig

en maar wat ik zeggen wil, heb je suiker

vergeten in de thee ? »

« En in Turnhill' » vroeg zij, terwijl

zij hem de suiker aangaf « Ik zal dat

stukje spek nog nemen als u er mets

tegen heeft »

« Honderd en twintig », antwoordde

hij

« Zo dan haalt u per week ongeveer

zestig pond op En allemaal m koper en

zilver Wat een vracht moet dat zijn ' »

« Ja, zeg dat wel ». zei hij, maar niet

zo geestdriftig als tevoren

« Dat is drie duizend pond per jaar »,

ging zij voort

ZIJ sprak over die financiële aangelegenheid

zoals zij gesproken zou hebben

over een hoed maar toch voelde hij dat

ZIJ hem in een val had laten lopen

Vervolgt.


Op Kijkuit.

Einde van Mei

steertje van de Winter

zegt het spreekwoord. Laat ons hopen

da't waar zal zijn. Volgens de voorspellingen

van 'tNIK, en die zijn haast

nooit niet mis !, staan we voor warme

dagen, en terzelfdertijd klappen ze

van cicloons en anticicloons. en zeggen

ze dat we zullen geplaagd worden

met onweders, en da's ook niet

alles. Ne mens moet wa diplomatiek

zijn in die zaken, gelijk Wies Paljas

die zijne pacht ging betalen en o\er

noen en al optrok omdat hij 'n uur te

voet moest gaan, hij zag scheel van

den honger als hij daar aankwam.

Meneer zat juist aan tafel en Wies

peisde da zal hier goed zijn, maar hij

mocht waterbekken. — Geen nieuws

op 't dorp, vroeg menheer. — Niet

veel, zei Wies, maar 'k heb 'n aardig

geval op mijn hof, mijn peerd gaf

gisteren twee veulens en 't kan er

maar een spenen. — Zo, zei menheer,

en wa doet 't tweede veulen. — Ha,

zei Wies, da staat daar met ijonger op

te kijken lijk ik hier.

De bijzonderste nieuwsjes van de

week volgen hier :

Bij de tornade die in 't begin dezer

maand Noord-Bengalen heeft geteisterd

zijn 500 doden en 2000 gewonden

te betreuren.

Twintig Engelsen - zestien mannen

en vier vrouwen - zijn Zondag scheep

gegaan om in de Zuid-Chinese Zee te

zoeken naar een verborgen schat, die

2S0 jaar geleden door de Zeerover

Kidd daar moet zijn begraven. De

schat zou 33 millioen frank bedragen.

President Truman bestudeert op het

ogenblik de mogelijkheid binnenkort

een reis naar West-Ëuropa te ondernemen

om het Atlantisch bondgenootschap

te verstevigen.

Nooit sedert de verwoesting van

Carthago werd een land door de oorlog

zo vernield als thans met Korea

het geval is. Men schat de schade in

de nijverheidcentra van Zuid-Korea

op meer dan 8 milliard dollar. De laatste

maand zijn 1300 Zuidkoreaaose

vrijwilligers van honger omgekomen.

De Amerikanen maken gebruik van

een nieuw wapen dat bommen uitwerpt

die over 80 m2 knetterende

vlammen van 16 m. hoogte verwekken.

Gegevens omtrent dit nieuwe

wapen worden vanzelfsprekend niet

verstrekt. En generaal Bryan heeft

verklaard dat nog twee nieuwe

schrikwekkende wapens gaan gebruikt

worden.

Op 3 Juni aanstaande zal Paus PiusX

zalig verklaard worden.

Tienduizenden boycotteerden Dinsdag

te Madrid vervoermiddelen, winkels

en zelfs hun stamcafé's bij wijze

van lijdzaam protest tegen de hoge

levensduurte in Spanje.

28 personen, onder wie 24 kinderen,

hebben de dood gevonden bij een

brand, die de dorpsschouwburg te

Hamanaka, in Japan, heeft vernield.

Dr Frederick J, Brady verklaarde

onlangs in de Universiteit van Cornell,

dat ongeveer de helft van de wereld

ziek is. Ongeveer 300 millioen personen

hebben malaria en nog 300 millioen

hebben TBC. 12 millioen mensen

in Egypte en milhoenen meer in

Centraal Amerika en het Oosten lijden

aan een ziekte die Schistqsomiasis

geheten wordt. Er zijn vijf nnlhoen

gevallen van melaatsheid, ongetelde

millioenen lintwormlijders en

een hele reeks andere ziekten waarvan

vele kunnen voorkomen worden.

Depeniciline kan in vele gevallen genezing

brengen.

Het pok kengevaar in Holland verminderd.

In de provincie Noord-Brabant

alleen werden meer dan 500 (00

personen ingeënt. De toestand ontwikkeld

zich in gunstigen zin.

De gezondheidstoestand van Maarschalk

Pétain gaat geleidelijk achteruit.

De gevangene Leemt praktisch

geen voedsel meer.

Te Marehienne-Dochene heeft men

de 81 jarige weduwe Lust in haar

woonst vermoord gevonden Het

slachtoffer was met een stomp voorwerp

het hoofd ingeslagen. Diefstal

schijnt de oorzaak van de misdaad.

Zondag werden aan de kust twee

auto's gestolen. De eerste werd gepikt

te Knokke en de andere te Blankenberge.

Beide auto's waren geparkeerd

terwijl de eigenaars een wandeling

deden. Dus autovoerders opgepast

want men denkt met een georganiseerde

dievenbende te doen te hebben.

In een vlaag van jaloersheid heeft

de 21 jarige Jean Nys, te Brussel, zijn

£7 jarige vriendin Julienne Lootens

verscheidene messleken toegebracht

en zich daarna de keel overgesneden.

Beiden werden in onrustwekkende

toestand naar het gasthuis overgebracht.

Adelson Capette was te Dour aan

het werk op het dak van een klooster.

Ingevolge een onbekende oorzaak is

de ongelukkige van een hoogte van

15 me'er gevallen. De man overleed

in 'n kliniek.

Tijdens een koers voor Nieuwelingen

te Hmgene reed de renner Rene

Adriaenssens, die een minuut voorsprong

had, over een kat en plofte

zwaar ten gronde In het gasthuis te

Niel stelde men een hersenschudding

en lichte schedelbreuk vast.

Hubert Bleus werkte te Bommershoven

op het dak van een woning.

Plots raakte hij de electrische leiding

en plofte ten gronde. De ongelukkige

was op slag dood.

- Vrouw Brulemans heeft te Moigne-

lée haar echtgenoot met een karebijnschot

neergekogeld. Het slachtoffer

werd geraakt in de ruggegraat en

overleed kort nadien. Öe vrouw is

aangehouden.

De 37 jarige J. L. Van Strydonck is

Ie Hechtel met zijn sportvliegtuig te

pleiter gevallen. Toen de piloot kon

bevrijd worden had hij reeds opgehouden

te leven.

Voor de voetbalmatch Belgiè Schotland

waren 62 000 liefhebbers opgekomen

en werden 2700.O00fr. ont-

vangsten geboekt.

't Is op en weg, laat ons van den

liak op den tak springen en van 't

droef in 't leutig,

De meester gaf les in de gewichten.

Veronderstel nu eens, zei hij tegen

Peerke Spek,dat iemand bij uw vader

om vijl pond vlees komt en hij kan

maar vier pond en half bestellen, wat

moet hij doen. — Zijn hand op 't vlees

leggen als hij weegt, zei Peerke.

iioerBeetwas naar de stad geweest.

— Wel Trien, zei Beet, nu heb ik daar

wa gezien. — Zo, wa was 't, vroeg de

vra. — Havvel gij zijt mager he, en ik

ben ook mager, zei Beet, maar 'k heb

ginder ne gardevil gezien die nog magerder

was als wij met ons tween.

Loebeke lag in 't hospitaal en hij

was er toch zo goed verzorgd. — Wel

maseurken, zei Loebeken, gij zijt toch

goed voor ing, och God, och God. —

Wa wilt ge loch i an God, zei vriendelijk

't masoeurken. zeg 't mij maar, ik

ben toch zijn dochter. — 't Is maar,

zei Loebeken, 'k zou zijne schoonzoon

willen zijn.

Lees 't ander op 't gemakske voort

dan kan ik verder gaan

en komt ge somtijds aaa 'n woord

dat ge niet kunt verstaan

zeg met, dal zal 'n drukfout zijn

of ge zijt somtijds mis

't kan kongolees zijn of latijn

want weet ge wat 'n drukfout is

't is dat g' uw schoonmoeder omhelst

in pUats van uw vrouw

nu weet ge «at dat woord behelst

spreek dus van drukfout niet te gauw

laat ieder woordje dus maar staan

al staat 't soms wat verkeerd

tracht zelf geen drukfout te begaan

ge zijt gesalueerd. Cies.

De Indische Ivoorkunst.

Het meest gebruikte ivoor is dat der

slagtanden der olifanten ; men raamde

enkele jaren geleden dat alleen de stad

Sheffield reeds de slagtanden van 22,000

olilanlen nodig had.

De aanwending vau ivoor is zeer veelzijdig

: messenheflen, biljartballen, toetsen

van muziekinstrumenten, rekenlalten,

enz. Ivoor werd in India reeds in de

vroegste tijden aangewend bij de vervaardiging

van een bijna oneindige reeks gebruiks-en

luxevoorwerpen.

De verwerkiDg en voorbereiding van

het bewerken van ivoor vergen uitzonderlijke

zorgen. De «ivoorzaag» bestaande

uil een ongeveer 80 cm. lange metalen

bandje ter dikte van hoogstens een halve

miliinett-r, wordt opgespannen lussen

een metalen bestel. Ivoor is niettegenstaande

zijn hardheid zeer sprokkig en

dient dus kunstmatig verzacht te wolden;

nochtans dient men er een grote zorg

voor Ie dragen hel karakter van Je stof

zeil niet Ie veranderen, Het meest gebruikte

procédé is wel de omwikkeling

met steeds opnieuw bevochtigd linnen.

De .slagtanden worden alsdan op vereiste

leegte gesneden, waarna met een

stilt de gewilde tekening er op aangebracht

wordt. Volyens de tekening worden

dan de kleine gaatjes geboord waarna

de eerste grove uitsmjding volgt. De

tweede uilsnijding dienl door een meer

bedreven hand uitgevoerd te worden.

Eens de uitbeitehng voleindigd wordt

het ivoor met lijn glaspapier en rijstpelletjes

afgesebuurd en mei zeep gewassen,

waarna het in de zon gedroogd wordt.

Ivoor wordt geverfd bv. bij middel van

panamabout; soms wordt ook nog wel

potassium gebruikt, dit vooral om een

kersenkleur te bekomen.

De bewaring van ivoor wordt verzekerd

door de aanbrenging van een laagje

was, hetgeen een al te snelle vermindering

van de vochtigheidsgraad vermijdt.

Het verval van de voorwerpen ia ivoor is

gewoonlijk voornamelijk te wijten aan

het feit dat ZIJ blootgesteld zijn aan de

open lucht. Wanneer de ontbinding nog

met Ie ver is gevorderd heefl Dien een

goede kans ze te herstellen door ze in gelatine

af te koken.

De Indische ivoren voorwerpen geDieten

ID gans de wereld een zeer goede

iaam ; de befaamdsle centra zijn ongetwijfeld

: Mysore, Madras en Travancore.

Mysore is een centrum dal reeds sinds

eeuwen voor deze specialiteit gekend is,

voornamelijk voor de Chalukyan stijl ;

doch de meesterwerken van de Hoysalas

hebben Mysore juweeltjes van architecturale

en aculpturele schoonheid bezorgd

welke zeer gezocht zijn in de ganse wereld.

In Mysore, is de centra, Soraba en Sagara,

zijn de leden van deze gemeensch.ippen,

gekend onder de benaming

« Gudigars » en « Chitragars >, bij overlevering

kunstenaars bij bun geboorte.

Als hun grootste meesterwlrk vermeldt

men de ivoren troon welke verschillende

tafereien uit de Mahabhorata en de Ka-

moyana voorstelt ; dit is waarlijk een

echt kantwerk van ivoor, een zeldzaamheid,

een unicum ter wereld.

Groot Ruitertornooi

B. J. B.

op Zondag 3 Juni 1951

op het terrein KSV Schoolstraat.

Verhoging van Telefoon- en KOSTUMES

£ WEKELIJKSE £ Telegraaf tarieven

GABARDINEN

WIELERKLANKEN met ingang van 1 Juni.

SPORTKLEDIJ

De nieuwe huurgelden en taksen

voor de Telefoon worden, vanaf 1 Juni,

In de derde ril van de Ronde van Bel- als volgt vastgesteld:

gië onlsnaple IS1 DE RÏCK aan km 10 a) jaarlijks abonnementshuurgeld;

samen niet De Mulder, Mathieu en Ver- Io8u fr.

meersch. Had dit viertal samen kunnen b) gewestelijke gesprekken (zonder

blijven dan hadden zij zek°rmelóa6 beperking van duur): 1,70 fr.

minuten voorsprong de aankomstlijD be< c) interlocale gesprekken (per ge-

reikt ; maar aan km 96 verloor De Mulder sprekken van 3 minuten; : 2,60 fr.

contact wegens derailleurbreuk waar hij — tot 20 km.

5 mm. mee verspeelde, aan km 110 viel — meer dan 20 tot 40km.: 4,50fr.

Mathieu door bandbreuk weg en Ver- — meer dan 40 tot 60 km. : 7 fr.

meersch mocht aan km 115 Isi alleen — verder dan 60 km. : 10 fr.

laten dooigaan. Na 135 km koers telde De telegraaftaks wordt gebracht op

Isi reeds 8 min. voorsprong op 3 achter- 10 fr, voor de eerste tien woorden,

volgers en 11 min. op de grote groep. Hij plus 3 fr. per bijkomende serie van 5

reed gedurende 100 km alleen voorop, woordeo.

maar het slechte weder en sterke tegen Deze nieuwe tarieven zijn nog zeer

wind kwamen zijn kans op de zegen ver- gematigd. Vergeleken met die van '40

hinderen. Slechts op 17 km van de aan- staan zij gemiddeld aan een coëfficiënt

komst werd De Ryck door de groep over- 3,30, dan wanneer de uitgaven rond

stoken. Hij behaalde de 38' plaats. coefficient 4 schommelen.

In de vierde rit werd Isi 44'.

UUB.UAUriAM

In de vijlde en laatste etappe leed hij

aan kin 55 bandlireuk, kwam verder Verschillig Nieuws AUQ.WflUTERó5TRftATnïl9

weer post vatten ie de groep, doch een

weinig later gaf bi) de strijd op.

Processie. — Morgen Zondag, na

RENE DAELMA';» behaalde Zondag J.l. de Hoogmis, zal onze prachtige pro-

bij de Onal'hankelijfcen te Ruisselede de cessie volgende straten doortrekken : TEHSCHE

7" plaats op eeu lor van 30 renners. Obverstraat, Houtkaai, School-, Past.

Verleden Dinsdag te St-Katelijne-Waver Boel-, Akker- en Kasteelstraten, Kas- Grote keus. Kleine prijzen.

waren 52 Onafhankelijken opgekomen. teel, Kasteelstraat, Veerstraat, Kaai

Deze koers was rijk aan ontsnappingen, en Markt.

Apotheker van dienst»

maar geen eokel renner kon bel volnnu- Laat ons hopen dat het goed weder

Zondag 26 Mei

den alleen legen de jagende groep. De van de partij zal zijn.

laatste ronde giDg met 19 renners in. * Kunst-Koncert. — Donderdag

E. Van Daele, Schoolstraat.

Leon Delalhouwer won de fel betwiste aanstaande zal de Kon. Harmonie

eindspurt voor Moons die 2' en René " Ste Cecilia „ een Kunst-Kqncert ge-

Daelman die 3' werd

ven, ten gemeentehuize alhier, te 20 BEDANKING

HUBERT DAELMAN wer.l verleden uur. Medewerker t Jhr Alfons Maes, De familie B»eyken»-Vau Cleemput

Zondag bij de Liefhebbers te Hiogene l.V accordeomst.

bedankt de vele vrienden en k enmssen

Verleden Zondag waren te Haasdonk Aan alle muziekliefhebbers ten zeer- om de binken van genegenheid en

11 Nieuwelingen opgekomen. OSWALD ste aanbevolen. "~TS-- deelneming hun betoond bg het af-

SMET behaalde er een mooie 2' plaats. Bels. — De turners van • Willefl is iterven van hun beminde vader,

Maandag j.l. Ie Kemzeke-Waas ver- Kunnen > zijn voor drie dagen naar schoonvader, grootvader, oom, grootoverde

Oswald er de 6' plaats. — FRANS Parrjs. Heden Zaterdag morgen zyn' ze oom en bloedverwant

SERNEELS werd e' rn< oi 3'.

venokken en Maandag komen ze terug Mijnheer Jozef Boeykens.

Dinsdag tekende te Moerbeke 34 ren- Zondag geven ze een turnfeest te Sa- Zij verontschuldigen zich tevens bij

ners het slarlblad Oswald Smet reed eeu hns (Montereau) voor de Vlamingen deze die bij verbetenheid geen doods-

prachtige wedstrijd en werd 3".

der Belgische Missie, en dit op verzoek bencht zouden ontvangen hebben.

Wil. van Z. K H. Hlancquaert, Bestuurder

van het Werk. Ruim 600 Vlamingen,

leden, van alle kaaien, komen daar

Vertrekaren der treinen.

bijeen om hun " Joutiiéa Beige „ by

Kon. Nederlandse Schouwburg te wonen.

Vertrek te Temse.

Comedieplaats, Antwerpen. Het feest voor die mensen begint te Uur

10,30 uur met een plechtige Hoogmis. 6 58 aansluiting te St Niklaas vour

— Te 11 uur, Feestvergadenng. — Te Antwerpen en GeDt.

13 uur Banket (bij inschrijviDg). —Te 7.34 aansluiting Ie Si Niklaas voor

14,80 uur, Turnfeest. — "TB 18,30 uui, Brussel, Antwerpen, Gent en

Vlaamse Kermis.

Dendermonde.

We wensen ons mannen veel sueces

en een aangename reis.

12.28 aansluiting Ie St Niklaas voor

Brussel, Antwerpen, Genl en

> KvnlngsTegcl. — Maandag laatst üendermunde.

werd in de hand boog maatschappij «St« 17.35 aansluiting Ie Si Niklaas voor

Joris », albier, de KonmgsvoKel ge-

Gent en Dendermonde.

schoten. De vogel werd neergehaald

door de flinke schutter M. Louis Ver-

18.35 niel 's Zaterdags

meulen, die hem tijdens de eerste (rijdt naar Moerbeke/

scheut loszette en tijdens de ö' scheut 19.33 aansluiling te Si Niklaas voor

de genadeklop gaf.

Antwerpen, Genl, Dendermonde

Proficiat Sire.

Brussel.

Oochct. — Zaterdag de 2 Juni 1951 Verlrek te St Niklaai.

gaat in de feestzaal " De Belgische Vertrek Aankomst Temse

Vlag», Kasteelstraat 75, alh. 's avonds Uur Uur

om 8 uur, een Grote Monster Cro- 6.40 6.50

Knobbeltje i^ 2» week. chet door.

7.21 7.31

Zaterdag j.l. begoa KNOBBELTJE

Er zijn verschillende mooie en grote 12.10 12.80

een succesvolle r«eks in de K.N.S.Wie

pruzen te winnen, waaronder chrono- 17.20 17.30

meters, bekers, geldprijzen.

18.23 (niet 's Zaterdags) 18.33

Insehrrjvingen van zangconcurenten 19 09 19.20

Belangrijk : Alle reizigers verkeer

per trein is op Zondagen en wettelijke

ieestdagen afgeschatt tussen Temse-Sint

Niklaas en omgekeerd.

is Knobbeltje ? Knobbeltje is de bijnaam

vaD de acteur Tony Varlet, die

door diverse omstandigheden in zijn

pnve leven voor de situatie komt te

staan identiek aan degene die bij in

zijn rol moet 'spelen. Deze comedie

van André Roussin heeft al de charme

van het lichte genre : vlot, elegant,

spiritueel, gevoelig,

Daardoor verschaft deze comedie

een werkelijk verfijnd genot De grote

bijval die KNOBBELTJE te beurt viel

heeft de K.N.S. er dan ook toe aangezet

deze knappe comedie een 2' week

door te spelen, van 26 Mei tot 31 Mei,

in regie van Edward Deleu Hector

Camerlmck speelt de titelrol.

Plaatsbegpreking : alle dagen, bahalve

Vrijdag, van 11 tot 15 uur. —

Tel. 33 16 00.

Kon. Vlaamse Opera

Frankrijklel, 4XTWEHPEI

Programma van de week:

Zaterdag 26 Me:, te 20 uur

Travlata

van Guiseppe Verdi.

Zondag 27 Mei, .e 14,30 uur

Zwarte Kooltjes

van August Mor et. Muziekbewarking

van Leo tob naar Chopin.

Zondag 27 Mei, te 20 uur

De Graal ram Luxemburg

van Franz Lehar

Dinsdag 29 Mei te 20 uur,

Samson en Oallla

van Camille Saint Saens.

Gala : Algemene Belgische Persborjd.

Donderdag 31 Mai, te 20 uur

Cnrallerla Itustlcana

van Pietro Mascagni,

Vooraf: «Houten Prins» van B.Bartok.

Daarna: " Hongaarse Bruiloft „

van Zoltan Kodaly.

Bespreekbureau : Alle dagen (behalve

Vrijdag) van 11 tot 15 uur. Tel.

33.66.85 uitsluitend van 12 tot 15 uur.

Avondkas één uur voor het begin van

do voorstellins.

vooraf te sturen naar " De Belgische

Vlag », Kasteelstraat 75, Temse, of ook

nog dezelfde dag tot 7.30 uur.

Deze crochet wordt muzikaal omlijst

door het gekende orkest - The Boston

Boy's - zodat succes verzekerd is.

lngangskaarten zijn tevens vooraf

verkrijgbaar. Inkom tegen 20 fr, (genummerd)

en 15 fr.

Voetbal.

Jeugdtornooi

1

2

3

4

5

6

te

te

ALGEMEEN KLASSEMENT

White Star 2 2 0 0 13 2

Beerschot

3 2 1 0 9 5

R«d Sur

3 2 1 0 9 9

Rode Duivels 3 1 1 1 5 7

Witte Duivels 3 0 2 1 3 10

Standaard

2 0 2 0 1 7

Heden Zaterdag :

16.30 uur: Standaard trgen White Star

17.45 uur : Beerschot tegen Red Star

4

4

4

3

1

0

Burgerstand van Temse

Vanaf 18 tot en met 24 Mei.

Geboorten :

Moens Hilda Edwardine Elisabeth, Gasthuisstraat,

97 — Van San Jean Pierre, Houtkaal, 29

— Vinck. Eiidy Etlgard, Steendorp, Gelaagstraat

171. — Huylebroeck Mane-Christine Arthur

Louise, Hamme, Damsir. 20. — Willaerl Henri

Ruddy, Hamme, 3 Gotenstr 40. — Colman Theo

Rene Üdile, Hamme, Posthoornplein. 7. — Colyn

Lucien Hecior Amede, Eeckhoutdriesstr. 25. —

Weyn Ria Emma Alfons, Knjgsbaan, 1J2 —

Teugels Mare Alfons August, Steendorp, Gelaagitraai,

55. — Benrard Chnstiaan Raoul Maria

Jean, Hoogkamerstraat. — Allen in het Moederbuis.

Huwelijken :

Van de Vyver Alois Petrus, landbouwer, te

Krulbeke, en Maria Philomena Van Raemdonck,

z. b. alhier. — Van Goelhem Jozef Domien Anna

beenhouwer en Mane-José De Nil, z. b. beiden

alh. — De Wit Roger, fcasseilegger te Steendorp

•n Maria Van Overloop, z b. alhier.

Over te nemen.

Moderne Wasser!) ia volle werking,

gelegen oentrum Antwerpen.

Zich te bevragen bij Jean De Ryck-

B&uer, Pastoor Baelstraat 9, Temse.

.Harkt te Temse, 95 Mei

6500 eieren aan 2.00 - 2.l0fr.

175 kgr. beter aan 68 - 66 Ir,

Uurregeling der Baartsp»»rwegea

Van Temse statie naar Antwerpen

o o

4,24 4,54 5,24 5,54 6,24 6,8* 7,24 8,09

w

8,39 9,09 9,39 10,09 10,39 11,09 11,3»

11,0» 13,39 13,09 13.39 14,09 14,8* 15,0»

W w

15,39 18.09 15,39 17,09 17,39 18,09 18,31

w i

19,09 19,39 J0,09 20,39 21,09 M,69 23,09

Van Temse statie naar Hamme.

oo w

6,15 «,45 7.15 7,45 8,15 8,45 9,15 9,45

10,15 10,45 11.15 11,45 11,15 12,45 11,15

13,45 14,15 14,45 15,15 15,45 16J5 16,4»

w

17.J0 18,00 18,30 19,00 19,30 19,45 J0.1S

20,45 21,15 21,45 32,15 21,01 23,45 0,45

o betekent: afgeschaft op Zon- en feeBtdagen

w betekent: aansluiting mei tram yoor Wetteren

en van Wetieren.

x beiekent. enkel op Zon- en feestdagen.

De trams vertrekken, in de week, te Antwerpen,

vanaf 5,S0 uur, elk half uur, tot S3 u.

De trams vertrekken, 's Zondags, te Antwerpen

vanaf 6,30 «ur, elk half uur, lot 23 uur en

dan te 24 uur,

Ken nnltige wenk.

Dames, die, zonder geheel vakkundig

te lijn, tocb zelf kledingstukken willen

maken, kunnen zich de moeite van het

zogenaamde « doorslaan » der patronen

besparen.

Het papieren patroon wordt zorgvuldig

gespeld op de dubbele stof. Dan neemt

men de naaimachine conder garen en

stikt met den groten steek nauwkeurig

langs de kanten van het papier. Na verwijdering

van spelden en papier «al het

patroon dan keurig doorgeslagen op de

beide stolfen staan. Natuurlijk komen

niet alle stolfen voor zo 'n machinale beprikking

in aanmerking, maar voor het

a. s. zomerseizoen van tobralco, eatoen,

crépe. eni. zal men er veel pleuer aan

hebben.


Gevraagd.

Goede meld voor Waasmunster bij

MmePHËTEKS, Potaardstiaat.

Bij uitseheidiag van bedrijf.

Te koop.

Prachtig Plck-Up meubel, zo goed

als nieuw. Te bevragen ten barele of

by ACH1EL WBYN, Kasteelstraat 82.

Uit er hand te koop.

Een gerieflijk woonhuis niet bol,

thans dienstig tot musenm, te Teaase,

Markt, Nr 22, groot 410 m2.

Kortelings beschikbaar.

Zich te wenden ter studie van Notaris

VAN DE PERRE te Temse.

Te koop.

Luxe-4uto in zeer goede staat. Onmiddellijk

beschikbaar, en bereidbaar

zonder onkosten. Zeer voordelige prrjs

Te bevragen ten burele dezer.

Bij Licitatie.

OPENBARE VERKOPING

van

Zaailand, Wijmland

en Bos.

Notaris CHARLES P1EN, ter standplaats

Bazel, zal ten overstaan van de

Heer Vreierechter en rie Heer Griffier

van het kanton Temse openbaar

te koop stellen :

Gemeente KRUIBEKE.

LOT EEN : Een perceel zaailand,

gelegen Hollebeekhoek. gekend ten

Kadaster Sectie C nr 6b7, groot 72 a.

80 ca.

Palende ten noorden aan heer De

Drjcker-Van Bogaert Camiel, landbouwer,

Kruibeke, en aan heer Uu Laet»-

Cortebeecs Benedikt, werkman Kruibeke,

t n Oosten en ten |Zuiden aan

heer LM Maeyer Lodewijï Juannes,

landbouwer, Kruibeke, ten Westen

heer Bolsens-Van Bogaert Alfons,

landbouwer, Kruibeke.

Verhuurd aan heer Meyvis Victor.

Gemeente BAZEL.

LOT TWEE : Een perceel wijmland

in de fierste Broeckwijk, Sektie B nr

391, groot 39 a. 10 ca. Palende Noord

lot drie. Oost Zuid en West, Burggravin

G. Vilain XIIII, Bdzel.

Verhuurd aan Lijssens Frans.

LOT DRIE: Een perceel bos en

wijmland in de Eprste Broeckwrjk,

Sectie B nr 3«6/a, 396/b, 396|c, 396/d

en 396/e, samen groot 1 ha. 59 a. Kca.

Palende Noord Burggravin G. Vilain

• XIIII en de CO.O. te Bazel ; Ojst de

beek, Zuid Wittock Ludovicus, landbouwer

Bazel, Burggravin VilainXIlII

en lot twee ; West Heyrman Bernardus

Hanoié, Bazel.

Verhuurd aan Lijssens Frans voor

wijmland.

BOS ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR

Enige Zitdag :

Woensdag ..O Mel I951

te 10 u. in de voor.niddag op het Vredegereebt

te Temse, Schoolstraat 15.

De kopers worden verzocht zich te

voorzien van hun trouwboekje ol uittreksel

uit d« geboorteakte.

Te Koop.

4 Naalutaeblenen luaecaale.

Met ronde spoel, stikken voor en achteruit.

Ook een Kleermakersnaaimaehien

Singer. Allen in nog nieuwen

staat.

BERN. VAN BOGAERT, Dorpstraat,

171, Haasdonk. 3-6-51

Landbouwers.

Koopt iü volle vertrouwen een goed

LAiVMUOI WMA4 HIE\ bij

FRANS ANNE-HEMELAER

Rnysstraat 34, Tlelrode,

Telefoon Temse 386.

H. R. St-Niklaas 18610.

Agent voor Temsa en omstreken :

der O1TROHERS

PERSOONS

— de best gekende,

— de eenvoudigste om te

monteren en te reinigeD,

— alles in onroestbaar

staal,

— ingebouwde Electr.

motor of met de hand,

— de onversiytbare,

— geheel automatische

smering,

— 100oorkamer, slaapkamer,

kelder en Zulder, stal en hef.

Verhuurd aan August De Staelen,

mits 50 fr. per week.

Koop zes : Een woonhuis Kerkhofstraat

No 66 gekadastreerd seclie C

No 1148 c|I en d|I deel groot 146 M2.

Bestaande uit: voorkamer, kelder

en zolder, stal en hot.

Vfirhuurd aan Louis Van de Perre

mits 40 fr. per week.

ZITDAGEN :

INSTEL 2

VERBLIJF 9

telkens een ZATERDAG om 3 uur namiddag

te Steendorp, Ster, in de herberg

gehouden door Mr Cynel Van

Wauwe.

Voor alle inlichtingen en plans zich

te wenden ter studie van de verkoophoudende

notaris.

S udie van Notaris

PAUL VAN DE PERRE te Temse.

De Tijdgrasverkopingen in 1951

zallcn plaats hebben ala volgt:

I. Op Maandag S8 Hei om 3 uur, in

de Schoren van Tielrode-Broeek.

». Op Donderdag 31 Hel »m 2 1|2

uur in Scbouselbroeckpolder. Samenkomst

op de dijk aan de Melkschoren

5. Op Maandag 4 Juni gans ds dag,

te vergaderen om 9 1|2 uur ter herberg

"De Warande „ bij Mr Heirwegh

te Tielrode en om 1 Ij2 uur namiddag

ter herberg " De Ploeg „ te Tielrode,

Antwerpse uteon weg.

4. Op Woensdag 6 Jnni om 1 1/2 u,

te vergaderen Ier herberg « Huis ten

Halre • reebt over de Steenbakkerij

te Tielrode.

Op beide dagen namens de Eigenaars

in Tielro


Ueui'8 vau :lutwurpen

rai; 24 Mei

tJai^isoaeRent 1.937, i 1(2 O|o 7x30

„ , ia« . 70,(50

Belgische rent 2' reeks 8H,50

4 t.b.. öeiimii. Staausch, 1° r. ac 4;»

4 t. h. Qeamü. Staatssch. 2'r. f>6.45

LHeod. Verw.strekeu 19214°/. 210,UO

, . ma 4 o/o 220,01)

. . 1923 4 o/o 453,00

Loten Wederopbouw Ie suede 947

Beviydingsleeuwg 4 D|0 ïö,au

Loteu

i. ü!;vciln

TOI. lel.

le4J 5.00 OjU lUO.iO

1 tf4ö i oil) tJö'tu

iy-*y 4u|o u4.yu

/l'W OftöAl UOV. -i->£

. uui. iWi öi*s

47 4 l|ï

oo 4 u|u

4 u,u it

4 O/O

1WÖ

0[0 i

iVSU 4U/U

iyai 4 o)u

ÏV30 4O/O

1927 4,OUU|O

194Ü 4 O[0

Aaiwerpea kasbons L946/ÈË

194Ü/&I

1947

Antwerpen 194b 4,5 Oio

S) in,UU

«7,6C

vo.üo

til.ii

ö4,oU

b7. i J

S.P.Z

S4.ll)

' s4, o

yj. ^

9J iü

67.ÜO

94,15

98,40

98,4U

Geul iyi4 4 o/o XÜ,5U

Uent 4 ÜJO 1927 ÜÓ.4Ü

Gem 192D iö.l»

Geni löao 8&,&o

Qeut 1936 88,30

Gent 1937 91,80

Gent 1946 94.45

Uent 194é[b4 4 1[2u|0 98.10

Luik 191» 8i),4o

Luik 1919 4 OIO 8ö,S5

Luik 4 o/o lȕk 84.9U

Luik • 4 O|O 1930 *6 5S

Luik 1936 87,91*

Luik 1937 91,EO

Luik kasbons 1946/56 4 ojo 94,30

Luik 1947/68 4 0|0 97.85

Luik 1948 4,50 0|0 97.95

Luik 194» 4.50 o/o 97.7s

Brussel 1930 4,00 0/0 85,30

. Kasbons 194ö 4 u/o 94,70

. Kasbons 1943 ,68 4 oio 90.0C

Brmsel 1943)73 4 o/o 87.80

Brussel 19*7 4 o/o 84.90

, 1947/52 98 35

Biusael 1948|B3 4.500[0 97.83

Antwerpen 1887 76.00

> 1903 ö3,hO

Brussel 1902 70,25

Brussel 1905 «2.50

Brussel Zeehaven 58,50

Luik 1897 «8.25

Oostende 1898 f»,so

Gent 1896 58.5C

Sohaerbeeck 1897 89.75

Wittock-Van L&ndeghem ord. 180,00

div. 240,00

Dacca 200,00

Aankoopeo verkoop van alle loten

•• fondsen.

Dagelijksch beursbezoek.

Ia SCHUERMAlt, Wlnetai|«l,

TEMSE - Grote Markt

CIRCUS DE JOMGHE - HJicnagene,

Zaterdag 26 Zondag 27 en Maandag 28 Mei

CUSPARADE

= 1951 =

ELKE AVOND TE 20 UUR.

Zondag 27 Mei, namiddagvertoning te 15 uur*

Bezichtiging der Menagerie van 11 tot 13 uur.

Kaarten op voorhand van 11 tot 13 uur en^vaoaf 17 uur aan het Circus.

RADIO'S.

Voor uw defecte radio's is er slechts

een adres.

Voor uw aankoop is er maar een

adres waar u het voordeligst bediend

wordt.

Steeds een grote keus van Radiotoestellen

aller merken in voorraad.

Te bekomen by

FRANS MAES

SI Jorlsatraat 67, Temse

KOMPTANT !

Telefoon 355.

KREDIET

305

HUIS COOREMAN

Oeverstraat 15 Temse

GROTE KEUS VAN

Occasie-Meubelen

PIANO'S en NAAIMACHIËNEN.

Altiju vooroand«n : slaapkamers,

eetkamers, salons, clubs, kassen, stoelen,

keukens, Turen, spiegels, schilderijen,

Chinayazen,bureaux, badkamers

cafèinstalatie, terrasstoslen en alle

huisbenodigheden te lang om te melden

RADIO'S

MOTOREN, CONSTRUCTIE

HUIS

G. Baeck-Hemelaêr

gespecialiseerd in RADIO- ea

MOTOREN BOBINAQE.

Eenig opTemsche.

Wrljheldslr. 31, TEMSE Tel. 292

Plaatst uw

AANKONDIGING

in het

NIEUWSBLAD van TEMSE

Radio s - Radio's

Velo's - Velo's

Radio's - Electricitcit - Wasmachienen - Motoren -

Lusters - Ijskasten - Velo's

koopt U het voordeligst in het huis

FRANSMAES

St Jorisstraat 57 TEMSE Tel. 355

20 Jaar aan de spits der Meubeln ij verheid

Ditig een onbetwistbare waarborg voor de kliënt.

Wilt U aangenaam en gezellig wonen, koop dan Uw

MEUBELS Jf"intL©th.uis

K. Todts-Van der Borcht

Edgard Tinelplaats, 6 - T E M S E - Tel. 243

Bezoek onze toonzalen eerste verdieping

Grote keus in :

ü Eetkamers en slaapkamers,

C=) keukens, burelen, zetels,

ö cosy-corners,

1=4 Divans en klein-meubels

1=1 Matrassen in alle merken.

SENSATIE..

SENSATIE..

Iedereen spreekt er van.

Bezoekt

Prijzen buiten alle concurenüe.

Kwaliteit ongeëvenaard

Alles wordt koateloas geleverd en

geplaatst ten huize.

5 ojo vermindering voor de leden van den

bond der kroos'ryke gezinnen, invalieden en

staatsbedienden.

Wat er zoal te zien is ?

— Ken ongelooflijk uitgebreide collectie inlandse

en tropische vogels, lazanten, zwanen,

sierduiven, oenden, enz.

— Een massa wilde dieren, zoals : tijgers,

leeuwen, beren, panters, kamelen,

wolven, lama's, apen, antilopen,

herten, ara's, enr, te veel om op te noemen

allen in hun catuurl: k element.

U kunt er enkele uurtjes aangenaam wandelen,

terwijl de ki-jderen in een speciale speeltuin hun

hartje kunnen ophalen.

"Vazoo Dierenpark

Dendermondse Steenweg 27

St. Niklaas

op enkele minuten van de stad in

een heerlijke omgeving-

Het ideale doel voor een uitstap ! !

Ëu de prijs van dit alles is bespottelijk laag :

Volwassenen 10 fr. Kindeien 7 fr.

(Vermindering voor groepen).

Dus allen, in massa naar

Wazoo Dierenpark

Deidermondse Steenweg 27, St-Niklaas.

More magazines by this user
Similar magazines