Nieuws- & Aankondiping8blad van Temsche en Omliggende

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuws- & Aankondiping8blad van Temsche en Omliggende

Zaterdag 25 Fib 1928

ABONNEMENTSPRIJS

Temiche fr 16,00

België fr »

Buitenland fr 23 50

Alle inschrijvingen

eindigen met 31 December

Men schrijft in bij den

Drukker uitgever

£ DE LANDTSHEER

Omntraat 17, TEMSCMr

ai op all. Postburwka

Postcheckrekenmg Nr 9 2 5 2 2

Enkele Nummers

30 centiemen

Genot en werk.

Genot, dat 19 «en woord vol verleidenden

klank, dat nog alleen tot

de harten schynt te spreken — Heel

ons maatschappelijk leven rolt

slechte oog hier op veel wtrken,

Teel winnen, veel genieten '

Genieten ' 't Wordt de gevolgtrekking

van alles 't Is 't eeoigste wat

nog bij machte blijkt te zijn om onze

nijverheid met hare behoeften aan

warkenarmen en geesteskrachten

aaa den gang te houden in al haar

machiengedaver en haar koortsig

verkeer

Werken, omdat het een gebod ia

Werken uit plicht, om aan een

paar krank gezwoegde ouden met

het onmisbare levembrood den tol

van dankbaarheid te betalen

Werken uit liefde, om met dea

arbeid van zijn handen beminde weseni

in leven te houden en gelukkig

te maken

Werken uit een edelen sucht naar

lelfvoldoening, naar meer ontwikkeling,

naar meer ontzageen waarde

als meaich in de samenleving hoe

luttel denken daar oog aan 1

De geest van genot, m«t ZIJD iksucht,

met al zijna stoffelijkheid met

al iyn nonoluit, heeft al de klassen

der maatschappij aangetast, on ia

binnengedrongen tot in de hoeken

van onze kleinste Bteden en dorpen

Daarmee gaat alle schoonheid in

't leven te Diet. Daarmee an^dt men

de vleugels af aan al de idealen

Werken schijnt nog alleeu wet te

zijn voorgeschreven door dien tiran,

die in zoo vele harten ten troon cit

het genot.

En toch, dat niet moet het ideaal

zijn vaa onze betrachtingen en van

onzen arbeid

Het ideaal, het doel van onzen ar

beid moet allereerst zijn eeo gelukkig

t huiagezio Het huiagezio ia

trouwens het eigenlijk beginsel des

levena en de_grondwet der mensen

heid , het ia ds levenskring die de

mensen doet beseffen dat de zelfzucht,

de hebzucht en de zorg voor

het eigen ik wel naar het genot,

maar met naar het geluk leiden

In het huisgezin moet vooreerst

de liefde tusschen de echtgenooten

heerschen, die diepe, innige en trou

we liefde, die het huwelijk met als

een uiterlijk verdrag beschouwt, dat

men naar goedvinden sluit en ontbiedt,

maar als een gemeenschap

dBahartea, dat opbeurt zoowel in de

Mengelwerk van DE SCHELDE

Het Goudbloempje

van Leuven

looi IODI WIJK SGHFl IJENS

HOOI'DSIUK VI

DE PRBMEKfc» VI RFREK

Geert De Cretnei ha I hel klooster

dti Uenediktijnen met Haastige stappen

verlaten, de geestelijken in de» Refter

in bt>?oigde 1 ou Img acht^rl itende

Gabriel win^Ransbeke was hem spr -

keloos op dt hielen gevolg 1

In de vveikplaats pan dengoleetde

bleven beiden nog geiutm^n lijd til

met elkander piaien

Wat nwstei Geert ei den graaf me-

(»dpelle moest dezen \el pijnlijk tref

fen want loen hij een uur latei te lied

lag werd ?i|n,slaap door bansre dionmen

gestoord Het was nog vroeg in

den morgen, (toen hij lee Is zijn slaapvertrek

verliet en de huiskamer binnentrad

waar Kalhelijne be/ig was

het morKenmaal klaar te zetten

De jongeling bleef een nogenblik bi)

den ingang --laan H< t schaamrood

VERBBODEK NADRUK

Nieuws- & Aankondiping8blad van Temsche en Omliggende

kwade als in de goede dagen, en dat

ateeds re ir. ar en dieper wordt met

het toenemen der jaren en der gemeenschappelijke

levenservaringen

Daar moet men de beschermende,

de opvoedende ouderliefde zien troo

oen, de vaderlijke liefde meer

ernstig, de moederliefde meer zacht

en vriendelijk, en daar zal men ook

de kinderliefde aantreffen, vroohjlten

dankbaar, de liefde van broeders en

zusters, helpend en deelnemend

Zutk gezin alleen is het ware

vredesoord, waar mei het geluk met

volle teugen smaken kan, het ware

tehuis, voor zooveel dat kan bestaan

op den onrustigen tocht, dies

men het menschelyk leven noemt,

en daar alleen kan men steun en

troost vinden in alle omstandigheden

ea uitrusten vaa de zorgen vao den

str^d des levens

Ongelukkig lijdt tegenwoordig het

huiselyk leven — wie zou het durven

ontkennen ? — aan eenen buitensporige

drift naar genot buiten den

huize Ook heeft het veel van zijne

vroegere orde, van zijne tucht en

zijne kracht verloren

Het huisgezin staat niet meer zoo

op den voorgrond des levens, als bij

vroegere meer eenvoudige toestan

den het geval was drank en genot

hebben de liefde vervangen, en

het is nu buiten huis, buiten den

familiekring dat men vorstrooiing en

uitrusting zoekt

En ZLO ziet men er bn duizerd

tallen, die wroetea als slaven, met

de schouders gedwee gebogen ooder

het prangend juk veel werken, veel

winnen en veel genieten I

En heerscht er cu meer geluk op

de wereld dan vroeger'' —Doe uw

oogen open, ga zien ia de werkmans

huisgezinnen, en ook bij burgers

en rijken, -en spreek dan ' X

HET BEGIET AL

Het begint al.

Al de iepen, al de eiken, al de

abeelen, kanadassen en populieren

gaan reeds aan 't werk

't Is zeer schoon om te zien

Ge weet hoe naakt ze hebben ge

staan den gaoschen winter, zoo dat

ge 't zuiver niet kondt blijven aankij

ken Dit waren van die matte etsen,

zwart-grijs Al de scharminkels van

de onderwereld waren het en die op

gerezen waren klageltjk eo erbarmelijk

op de bovenwereld

Geen zier fotogeniseh

Maar nu begint het al

veilde 7i)n wangen en hij aarzelde v< 1

dei binnen te treden Het meisje inders

200 w< >1 k en IPVHII^IUSUL /1^

ei nu /O) b )i fil uil ZijvienJd h

hoofd om ii MI den jongen JVAÜI en

groeve zachi

— doodt n in 14 il (tahript

De aangesprokene bloosde steikei

f,n beantwoordde den groet met beven-

•dfl lippen

Tot nu hadden beiden elkandet met

hun doopnaam genoemd De bestendige

omgang vanGabiiel van Ransbeke met

De Ciemer's bimgennoten had alle

plichtplegingen aan bei ie kanten d «n

vtrgeten De jon^e elelman weid bij

mee^tfti Geert aanzien ah een kind

van den bui?e Hi| liep er in en uit

als in zijn vaders «lot eu schaamde zich

niet soms het ^chontsvel aan te tiele

ken en If n geleeiden aardrijkskundige

bij zqn nbeid tp helppn

De sclioone Kathehine wier hoof

vche manieren n verlokkende ich< on

hei I in l euven 700 spn ek^ooidohjk

waien geworden dat ZIJ ei den sliep

lenden bijnaam van het üoudbloempte

van Leuven had d 01 verworven,

koesterde voor den [ougen graaf een

zusteilijke genegenheid en noem Ie hem

zelfs, in het bijzijn \an vreemlen kortweg

Gabriel zonder te vermoeden, dat

die aiglooze vertrouwelijkheid u'eerad

Er komen op de twijgeu groen roze

dingen, die nog niet veel vorm hebben,

maar me voorkomen gelijk de

eerate stille bezoekera op een feest

Er wandelen duizend klassieke

poezekens aan, die voorzichtig op

duizend takken kruipen es dan stil

blijven, heel wijs en gezeghjk, wat

we van jong, onervaren goed met

gewoon zijn

Maar wat wil ik hier zoa iets

schrijven ?

Ik weet dat ge mi] voor fijt geweest

en dat ge vijf takjes met een

heele toovenj van die zyden minne

kens, in een warm gele vaas op uw

tafel hebt staan

Ze zijn uw blijheid en ze verklaren

uw kamer

Het begint al

En achter den zwarten muur, in

de kruinen, heb ik de eerste vogels

gehoord

Het kwinkeleerde, het vinkte,

het muschte en merelde er de vo

gels van Gezelle

Ik weet dat ik nu hun koor zal

hoorea lederen ochtend Tot het

groote koor zal loabreken, dat orgelt

in Mei

Het begint al, overal

Zie, mist drijft aao en hangt voor

den zwarten muur en de boomen

Maar ik hoor nog altoos de vogels

Zij zullen nu niet meer zwijgen

Hun tijd is gekomen

Zoo komt ieders tijd N K

Tentoonstelling van " Ais ick kan "

in de stedelijke feestzaal op de Metr

te Antwerpen

Van al de schilderij tentoonstel

hogen, die we den laatsten tyd bin

nen de stad Antwerpen te zien

hebben gekregen, is deze van de

groep « Als ïck kan » wel de merkwaardigste

in verscheidenheid en

kunstwaarde

Ingericht ter vereering van haar

stichter wylen Rene Bosiers, aan

wiens krachtig geborstelde doekan

het leeuwenaandeel werd gegeven

in de rotonde en aanpalende nevenzalen,

biedt deze tentoonstelling eeo

streelenden aanblik voor hem, die er

genot in viodt, het werk onzer beste

schilders in zijn verschillende nuan

ces te bewonderen Het bezoek aan

de prachtige verzameling doeken

van den meester R Bosiers is alleen

een reis naar Antwerpen overwaard

De synthesis zijner meeste werken

ligt in de afbeelding der « Doods

vrouw », waarvan de uitstralende

dramatische kracht geweldig aan

grypt Van schilderij tot schilderij

in de ooren van ie bezuekeis van haar

pleegva Ier mm si klinken

Had nipn haar hierop opmerkzaam

gemidkt, hel onschuldige meisje zou

ei Imtdiik om gelachen hpbl en Lu

hevi of 1de niet eeus dat die ongedwon

g( 11 wiendfcnap tusschen pnye lieden

v m \eischillende kunne licht o\ei helt

tot IILMP

))e |onge van Ran^beke integendeel,

voelde, wanneei die grooie blauwt

oogen hem lx ragen een w time/in 1e

ting dooi zijn lichaam loop^n i>at

m ioit menschenkmd vci wpkte in hem

die zoete bedwelming welke men ge

voelt wanneei de stikkende stadèLucht

pldtiis maakt vooi den vprliisschen len

gtur dei \elden Du zon ierling gevoel

was P> wrmpeidpiil $ind< lui len

harlskch! ken Ie van Molinaidi Ie

Logrono .joni De Ciemer's pi' egoocli

ter

Toen iie Spanjaard hem eenige dag^n

te voien hnd gevraagd om n)ti vooi

sprekei in /i]ii bij h« t Goud bloempje

van I tuven lnd hij onwillekeurig «ehuivpi

I Toch had bi) aai het verhngen

van zijn v 1 tend \oldaan Hij had

Kalheliine ovei Molinardis m7ichten

gesproken en nen inwendige vreugde

gevoelt) loen bet meisje hem onbe

•Aimptli haai afkeer voor den Spinjaaid

bekende

vindt ge altijd dat hoog verheven tra

gische achoone terug

Na hem citeeren we als het meest

verdienstelijke de doeken van Tony

Van Os, wel in een gansch andere

gamme geschilderd, maar treffend

door het paycologische gevoel, dat er

van uitgaat Tony Van Os ia de schil

der van onze Schelde by uitmun

tendheid, dat heeft hij m deze tentoonatelhig

nog eens te meer bewezen

in zijn apotheose van onsen

prachtigen stroom, gezien van op de

ruise van 's Gravenkasteel te Rupelmonde

Hier laat hij zich nochtans

is alles somber blauw bijna zondar

hcht

Armaod Maclot wil alle kleuren- i

overheerschiog io zijn verschillende

d lekeo beproeven , hier is hy ovorweldigend

blauw , daar komt het

brum boven alles uit, om verder eens

heel gewoon te doen, zooals de na

tuur ons gewoonlyk te zien geeft

Maar altijd ia hij knap in zijn weer- |

gave VHO 't behandelde onderwerp

46* Jaargang— H' 8

AANKONDIGINGEN

\ankondigingen fr 0 40 deregel

Reklamen fr 0 50 • .

\ nnissen fr 2 00

\lle andere aankondigingen

vilgens overeenkomst

Mie inlasschmgen

\OOR DEN \ RIJD \G MORGEN

in te ?ai 'en

Telefoon «-*• 155

Voor Aankondigingen van Gent en

Omstreken, zich te wenden tot

J De Vyaek, Papejaaistmat 49, Gmi

Heer Van Hove, leert ons 'n instrument

kennen dat de meesten nimmer.

boorden Bij de zuiverheid der tonen,

in act leiiige der uitvoering op dit ?(er

moeilijke instrument, dp tagot, voelt

mei het werk van een begaafd maa,

met 'B leven vaa taaie studie — Z'Ü

Bommer voor saxefooo alto, *< rned

nogmaals den kiasteaaar — Hooien

blaas mstrumeatea, eckijnea voer Heer

Van Hove geen fekeimea meer te heb-

Over 't algemeen doen al deben

tentoonstellers eer aan hun meester Welkom was do beknopte uitleg op t

Rene Bosiers, wiens overschoone programma,voer ée stukjes, uitgevoerd

uitstalling van zijn gewrochten zij door do Harmonie, IB den laatstee helft

langs sen andere zijde kennen n 1 met hun kuastprc8tatnt's als met een van't feest — Zonder moeite volgde

als een knap sneeuw schilder Hoe oreaal omringen Mochten zij bijelkeen

de vordering der muziek, die

mooi dat besneeuwd verrezicht met deze gelegenheid veel koopers voor teer vsnorgd, werd ten gehosre ge-

het gouden licht der ondergaande hua kunstwerken aantreffen, dat is braebt - OP'N PERZISCHE MARKT

zon aan den horizon, het sprankelt ons aller wensen L S bood 'n kleurvol tafereel van Oonter

en tintelt als een vacht van herme-

sche peeiy — De karaktenatieke -PA

hja met diamanten bezaaid Kunst-uvond

TROUILLÏ ALBANAISE. met het

Posenaer is donkerder en eentoni-

pasaievelU -VESTRIS- DPI vac GIIIOB

DER KON HARMONIE «S"CECILU»

ger van kleur maar heeft een knappe

sloten op waardige wyie die keoglyke

hand in de samenstelling vau zijn De Temscher kuDstmiBBeaée kringen Feest av«ad

onderwerpen, die alleszins van goe- kwyten zich eervol van kun' vrijwillig De sympaUieke jongs leider en i'n

den smaak getuigen en uit denopgelegde

taak

verkleefde manekanten halea eer, teer

borstel komen van een hoogstaand Daarvan weerom, Uvart de Harmo v«el eer vae kus geiamentlyk werk,

kunstenaar

•ie eeo afdoende bewijs

en epefferiBg

Oscar Verpoorten is een groenzie- Hadden we dezen Winter ia onze ge 't Programma tat keurig meen, en

ner, droomeng en droevig tot zelfs meeote ware kunstpreitaties op tooaeel werd vlot en flink afgewerkt

in de groep Picnickers die niet het gebied, het mutikale gr halte was ook Er was grooten bijval op dian av«cd,

vrooluke uitzicht hebben van men niet on o vao eersten raag, op Donder tot clks tevredenheid en genoegen

scheo, die zich vermaken Zijn groen dag 16 11 ia de zaal "Ganmont»

G V

licht doet eventwel warm en stree 'n Smaakvol geredigeerd programma,

leed aan

gaf 'n voorproef vao hek mooie dat we SPORTNIEUWS

Gerard Baksteen is de aothou b joren zouden

Het is voor het sterk aangroeiend go

siaste, in schitterende kleuren af ZoiaU bet past op 'n kermiSTOor- tal sportheinebbers onzer gemeeut«

beelder van bloemen

avoad vol blijde verwachuug ioo ook veiht Dgeod to m >g^J v^sutellen, mti

Alf Van BaurdoD, vindt ZIJQ smaak Eelte d Harmunie nu lu met bet leven weikeu moed en standvastigb^id er door

in t koffie brum, dia de overheer dige, ïroohke « MONTREAL . van d't p Iers van dea gelitfduB 1< nascb*

bcheode kleur uitmaakt m al zijn meesttr Gileon

Spuriknng tbaBS gewerkt wordt om

doeken, zelfs in de naakte figuren, Hetpleohug p^ema - MARCHfe. PA aan deu kneg een eerzame plaats u '1

die anders prachtig zijn van lyn en NÉGYR1QUE » welgekozen, en vooral kampioenschap te bezorgen

vorm

gued weergegeven, bracbi de geweosch Over eakelen tijd bad men wel m«i

Julien Celos slaat Lichtjes over te stemmiBg om '» wondere om al het eeBigeo tegenslag te kampen, Leg«uslag

naar het blauw, dat to alle zijn kleu here der volgende DQmmarfe te genie dit, msustal iyo ourspiuDg vond, ID oor-

ren doorschemert en tot zijn voor- ten

laken die geheel en gaoseh onaftiaoLe

deel een doorschijnende tint geeft Omstandige ontleding vao clb num lyk warea vaa den goeden wil der spe

aan zijn in 't algemeen bekoorlijke mer leidt ons te verre , daaruua vatteo Iers, als oogesteklhe d, soldaat worden

schilderijen

we saam

en s\jn afwezigheid, enz ÖBZ ,waardeer

Marteo Mslsen is de scmlder van We durven gelooven 10 'o toekomst bet regelmatig elftal uitt steeds volle

het vFoolijke , een moderne Breughel voor Juffer Van Kerpel 'o Mooi buig dig kon eptredeo

vol leven en beweging

saam stemmetje De kenze der aaogeo Thans is da ploeg weer gebeid op

Leo Bervoets, komt ons v jor als deed ona oog eens gebouwen ia '1 RJ- dreef en de uitslagen van de matchen

•og niet vast 10 Zijn te volgen rich maotieke dar voorbye jarpn

der laai it e wekon, be wy ie n dat men

tiog Ia elke schilderij is er iets, dat Heer Pauly met 'a pracht vau reper weer cp baar kati vertrouwen

aan esa andere haad schijnt toe te torittm waario " LA FOLIA. • bewoo En todarJaad, was bet aiei m«t een

behoorco, alhoewel meest ^.al, zyo derdeu we deo («catiirker, die ï'n sWcbu l 1 dat men op het Audenaerd-

doeken iets grootsch in hun samen- apeeltsig teü volle bfheericht — Dit soae eigen terrein vtrluor uui tvgoa 1

stelling verraden

l«»k ODS wel wa* vpi IPVPII, nnj nipt epn Inrppr Nu hij heL (roudlriuemjt' de/en mot — Waarom noemt ge mij juffrouw !

meKje te zien trouwen

gen alleen in de bui^kamei a introf, Heb ik u iets mis laan om zoo koud

Du waren vooi ilen gevoeligpn jon la tide bet liefievuui mei moet kracht aangesproken Ie woiilen ?

geliug oogenblikken vau hepe ziele dan ooit in hem op Hij b|p< f bij de Van Ransbeke voelde bij «lie aanri-


Te Koop.

pen op de grauwe achtegreadea Als dracht gegtvtD worden

de Tirraiakte lijken van twee werk Studie va* den Notaris DESCHAEPgil,

iie zyae beiU ledea had «erondei

portretschilder neemt ha' eea vooraai- De ar Lodcwuk Scbeltieas zal lieden Het parket is ter plaats afge DRYVER, te Temsche

•m IE eea Tnealeamatch te trachtea

3 veasterranea net glaiea, 3 arduistaaade

plaats ia ender de hedendaag- haodeleo «ver Legendeo der stapt

Temiea* Sportkmg Teraietigend te

UIT TER HAND TE KOOP •ea derpels, 1 dubbele buitendeur aet

scbe kunstenaars

Schelde

VerbaegtaM , beschuldigd van Men HOFSTBBDJE mat 2 derpels 1 enkel glaien biaaeadeur,

T«nlatD ? I

De portretschilder Van Os lal ons Het koocert wordt gcgevcD met II Haasdoock ia den nacht van 39 30 grond en afhangen, te Tem 1 dubbel biaaeadeur kunnende dieien

En behaalde aei met den zege op

Van Dyek leeren kennen, de groete cüeliulp der heerco Deo Dat Ie, September braad te hebben gesi cht iche Deerastraat, Stetie C, Nra 1208a, veor mite Alles EOC geed als nienw kl|

Lekerea met 2 1 bet Lokorschc elftal

portretschilder uit bet gouden tijdperk cell st, Fraos Fiten, violist en Maur io de scbuur en stalbuiteo 'aü Ka 1203b, 1209a ea 1210a, groet 9 area

Fr CLAYÉ H1IRBAUT,

4at au ze» «er geoefead SD gedrild

der Vlaamsohe knnst

Cordeeli, pianist van het AUcmeen miei Boeyé, werd door bet Aisiseo 92«eatiarea

KasUeltraat, 60

wordt •• heel wat sterker staat dan

A• toon Van Dyck is de meest voor- liDdcoTcrboad vae Vlaaodercn bof van Oost Vlaandaren veroor-

Toor eakeie • naden ? Da aeerlaag

BewoeBd deer dea verkoop» r Mr

aanstaande oDfller de leerhagea van Ru- Prijsen der plaatsco i CD I fr deeld tot 4S jaar dwangarbeid ea

T«or Lokerea wai Biet terpletteread ,

Aleyi Vaa Wallo-De Keyter

bens ea ijvert met san meester m Hel geheim vaa den TaoruilgaDf eener han levenslange oottepging van tija »Hr-

i& iwakaeid vao d«n arbiter wat bier-

faam Rubeni x'n invloed blijft laag liztik ligt nogal dikwqli ID de bank betrek gerreebteaaan

ook aiet vreemd waDt tw< i grove

ROOZELAARS

ogen ran den raoruiU enden fabrikant of

voelbaar ID t'o kuest Het groote,

peialtys 10't toordflwl van Tem^cheS

ndalaar

macbtige, teugelloosvrije leven dat

— GOEDE WAAR prijat «ch zelf, Studie van des Notans De Schaepdrv- DOORNSTBAAT16, TEMSCHE

werden Biet toegekend 0*engeB8 WHB

WeadlUtoteenderwiDksttenderBANQUË

Runeas'werken kenschetst beneld eeo

dat vreten alls gebruikers vaa varfco ver, teTetasehe

CENTRALE DE LA DENDRE waar men U

T S meester o^er het tem in iek r de

tijd lang — alhoewel in minder mate — idwilhü zal mlichien over alle baikbewer vArnu die bij B»ad«l gekocht asbbes

3/4 van den duur van t spel

het werk van z'a leerling Laogsamer

kingen, ïnkasseenng van wisiala en kwnibne

Uit ter hand tl koop

Te huur gevraagd

Morgei Zeadag wordt er naar Sotte

in in alle itcden en dorpen,geipak van krediet BANQUE D ANVÏÏRS

WONING minstens 4 woonplaatsen

hand nee we dip karaktertrekkea ver

gaan gereild en ran daaruit kamt men

uta •retei* te kamen voorwaarden, voor- Naamlooze Vennootschap — Meir Een eigetiddB bestaaada uit HERBERG

stailetjcs en kelder

minderen ender den ïavleed v&a het :hollen op titelt enz

•et de 2 putjes aaar aan Daar zorg«n

48 Filiaal der Sociét* Générale éc afhingen, iDrijpoiri ea «peujgrend, aet

Brieveo Van Gelder, Clemeoceau-

milieu waarin de schilder vertoeft We De Tölatrskte gabeitnbavding il verzekerd

de maaaea Teer «a hunne Tnenden stel

Bel^ique

een eapervlakte van 5 area 30 ceitureo

laan 43, Brussel

sien hem beurteliags ia Italië ea £n Rik«niB|sn nf licht 2 00 •/(

Lea alle Tertrenwea ID dan goeden

Kapitaal fr 10 milheeo te Teauie, KasKtlitraat, ir 50

geland Aaa het Ëegelscb bof is hy de Halfraaasd«L|kiehê rekeningen, tegenwoor

oitilag

Reserven fr M milhoen Bienitig veer alle njverhsid en handel

ig »>4«0/9

groete guastehag vu Karel I Zin

• • •

Storting op f, gaar met gemak Tan terugtrek TeertiendugMke B»keHiDK«n Oaaiddellqk besebikbaar

kuast kemt geheel los vaa 't geweldige,

Stilaaa nadert den dag waan p mee

ki*g 5,59 O/o

loteres^ vergoed *,»• O/o bruto

wordt deftiger, fijaer, meer arutotra

de Termeedelyke kampioenen 19 7 '28

— De Commissie van Opeobarea Destortiogen kwanengedaan wer

tiscb IB een serie keurig gekotea

der 2e divisie, op bet itadium *an f S

Oodsrstaod ootviog; met dank, voor den op de postehtekrekemng nr 144 OPENBARE VERKOOPINO

. "V»i» Hyfte

hokkbeeiiec kregea we een senej>or

gaat ontvaageo Op 4 Maju-t a s komt

het WeezKD fonds, eea e som vaa - Eé"n Engelsch autordawïfer^ta-

•y - Rederkopter, 3(, - 9ENT

tretteu dl* de grootheid uitmaken van

d ebt bi; het Palcis van Justtcic

Aali?naa> hirt A welheht zal T S

90 fr vanwege derj Vlaamsen-o piteio Campbell is er ID geslaapd

Van Dyck, wiens roem als partretichil

Beste ZAAILAND

doer lya spel besliuea of Aalst t epadld

ToeriBteabood en vaa fr 73 90 san bet wereldrckord der uursnelbeid

Oudite fabriek van België eo ook

der steeds «at blaten voortleven

en welgelegen

aaar promotie overgaat ef mat Wast

wepe dec Social stiscben Vrouwen nog te verboogen door 33t km

de goedkoopste Altnd kent TaD 36 ca

het sportminneod publiek van Tem LAND- EN TUINBOUW — NOORSTAR met een gMamtalijk

iche , toedoende zal er ook bier getoond

Willy Robert ên Marcel Bertrand PhilippaerI

' ïQgosteld 5 000 fr

Diepte van toepassing der meststoffen kapitaal eu reserves vaa ruim ZESTIG Sehooltlraal —Joanna Maria Huys m ieder Koope» 2, 3, 5 tot en met 14 (Bouw Men vraagt

worden dat T S door de b**olkiag N el alleen hot Igdstip waarop de handels MILJOEN

huta — Margaretha Van S«n Veldalraal — groDdea)

met geaegenheid omringd wordt

seffens te koopen, opbreDge«de of

meitc-ffen lotgepast maar nog de di«plc waarop

Armasd Petrus Van Mcle moederbma —

Aalst is gekend oua SIJB « fair v spel ^^ ia «en grond gebracht worden met hel oog

KASBONS 6 maaadt» op aaaat ef

ingesteld opnc«tel)k 3000 fr 4500 fr

Chnaiianc Ctaarmc De Maere Moederhim —

penOLglilke eigeodsramen als DIJ

en het publiek is er teer sympathiek •p hunne goede verspreiding doar de bouw-, aaa drager 6 O/o bruto of 5 01 O/o aatto

3300 fr 3000 fr - 2000 fr 2000 fr

L«a Auguata Viaene Uilatr — Maria Waya,

verhedeD ia allea aard Hoeves ka-

laag het gevaar »oar uitltogiag, hunne tan

T S zal als altijd aan de beaoekers

KaiboQs 3 maaadei op aatoa aan raoerferhuia

2600 fr 2100 fr 2100 fr - 2200 fr

stceleü brouwenjerJ, eoz KapitalsD

eigenbaarhaid eai i> *an kipitkal belang

toonen, dat men bier eerli|ke tegenstre

drager 5,50 0/0 bruto of 4 69 1/4 0/0

Overledene

l 3100 fr - 3000 fr

voor commaod , declgesoot Plaat

Over het algemeen IUIIID gteae me«toff«o

vers op deielfde waardige manier ea

aetto

Laurert Aloys Domien Petert c •> oud 5 VEHBLIJF 37 E.bruan 1928 siog van titels Schrijven Baoque

te ëiep ondcrgewerltl worden H )e opper-

jtarachtg van Ellaa Adelaia Diertckx Paafoorvriendelijk

weet te oatvaagea

vlakkiger td«gepa»t hoe ipoedigerig werken HANDELSBANK N V Kalaader

iijnds een UadBéag OBI 3 ure i aaiddag d'Etudas, 13 Aveoue de )HID,Brussel

Bseiairaat

• • •

boe dieper bot nter geraar er feealaat voor borg 1, Goitoa al hars Agaatithappoa

i in den c Burgerkring» te Temsche

uitloogUg varzunng of «noploabaar worden ea bijkantoren door gaaich hat Vlaam-

I Grotte Kaai

Wij vernemen dat ook diec dag het Wg weten, dat de iwaveliure ammoniak

'CASINO"

schs Laad

' Vcrdni' iiilic>tisgen te brkoteen ter UIT TER HAND TE KOOP

honderdste lid (eene dame) van den het euparfoafaal, ds chloorpotaich an de zwa

veorfaeen oinema "GaumoDtn

Snpportersclnb Pbihppaert, tijdens de velzure potaic» meer oppervUltkig din da

Abonaeert U op de BEURSBODE,

studie van vooneemde notarissen

E DE BOCK, Siai estraat

Een Sehoon RtnttDierthqis

rust, op 't plein, sal gehuldigd worden staalilakkaa en de syMoiet zullen Ivegepait het vertrouwbaaritt wtekblad v»or

worden, eo omgekeerd Andeizgds hoe meer fiaanci»»l« ea «eoooHaisahe b«Iaag«B Zaterdag 8 Zondag 4 8, Maandag 8 uur

ook kunnende aieren voor alle be

Das een volledig feest m 't verschiet

diepworielend gewaa, hoe diepet de inwerking ProefausiMori ep aanvraag Abonse- Steedi de achoo ale program-Has om on»

dni(, groot '60 m2 beoedeD gaog.

ia den gro>d, en eraneens omgekeerd

mest tot «lid» 1928 fr 15

talryk khenieel t< Toldjtn

, de enrstige peinzende kop lemsfonds de IV» KoDcert Voor

sik tal verbaasd t|>

onder bet puin baalde meo weldra

Bewoood door Mr Gerard Van der VOOR HET HUISHOUDEN

Verders eene lijzondere klucht in 2 deelen

Guebt

' Herateillngen lUtij» prijzen

gestre leo ontwaakt? met zio\eelpe Die jjloeWolle liefdeverklanng had Een zcirgwekkende gedachte moest

i Bfide buiten ter besebikkicg der

weid dal hij er ganscta door ntze op hel Goudbloempie van Leuven een

Mamdag groale doorioopende VariooDlogeo

hem opeens, te binnen schieten, want

koópers uiterh k drie maand na het

{ van half 6 tot 11 ure en fee gin van de ophe'

nuwd weid Hem gin« het met als hij niet te besclnijven uitweiksel Haai 7icb naat Gat» tel van Ransbeke wen

verbluf

makelde nieuve ssfiefilm

1 LofMMÉgmnl

de dolle verliefden in de n Idenomans fijn ?ijig gelaat werd eerst bleek als dende, vervolgde hij

DE KONINGIN VAN DÊFAR WEST |

VOOR UWK

die hun gevoelens ID wehpifkpn Ie itaCvan een doode , baar landen klap — Ik verzoek u mogmaa^ Gabriel, het grootste avonlurer ct\ heldoostuk dat g ]

VERBLIJF 27 Fl%UJARI 1^8

woor len lan de voeten hun net bemin ntt^ea op elkaar en liaat blauwe ain de moedei van mijn kinderen niets ooK zult gezien hebban van dea dappere Ruth

REOISTBRJ

rie uitstorten Hij stond oogen vestigden 7ich ondei \ ragen 1 op

Roland

rifnde een Maandag, om 5 uur ca-

van die kelterhislone te vertellen

middag ici den Bur^erkru^ te Tem^clie

schaam I, als een onbeholpen kind die van i!en edelman Zijn smeckende

E DE LANDTSHEER

Mijn goede vrouw is gelijk Kathelijne,

Het meisje had voor den i nigen blikken deden haar de waai hei 1 begnj te ce\oehg van natuur om zich bij dit

Koninklijke Vlaamsche OPERA van Groote Kaai

Otvtntnai IT, TEMSCHt

edelman een gaosch an^er*- gplaante pen Van blpek wprf hiai iange?icbt

— *ia t werpn —

belachelijk oieuws geen akelige droom-

aangenomen dan vroeger toen /IJ met nu eensklaps rood en zeker zou zij in

ZüidagmiddagvertooEirg te 2 3/4 uur

beelden te scheppen en ge kunt u voor-

•••••••••••••••••••••«B

baai ongedwongen en als met een ef*n lastig parket zijn gelvomeo, zoo stellen wat al jammerklachten er dan - DRIEMEISJESHUIS -

zustei over allerlei zaken re


Allerbeste Giw Kolen

»i] SCHELTJENS Gebroeders

— Zoatinaerij au KoUnaaodel —

STEEIDOBP

aaa de volgende voordeehge pi ijzt-D

Tout Veiaet 10/60 fr «0» p 1000 ks

Grove zonder gruis • StO » > •

Stakk«lcD (met de

hand geladee) fr S40 D 1090 ks

(ZONDER VERBINTENIS)

aan de Ztatktet f«nomu

Ook Anthracietea voor alle doorbraadeDde

vureo aan de veordeelip

sle prijzen

De kolen worden ©p aaavraag door

ons to takkcQ t buis pebracbt, mits

verhaogiag der vervoerk«stea, die

!•• voordeelig mogeli|k geitelt ZIJD

Steeadorp en Rupelnoode 10 fr 00/0

Tcmscbe,Basel,Cruybeke « fr >

biQDeo de kom der geneeDieo, TOOT

al andere nebtiDgeo, overeen te ko

men pnjBtn

V*or beiteÜingec die per post

gedaan worden, beleefa verzoek het

adres dmdeliik met straat CD num

mer ep te gevee

DADELIJKE BBDIENIHG

GEWAARBORGD ALLEREERSTE KWALITB1T

VERZEKERD GEWICHT

BERICHT

Wilt ge uwe o»geo besparen ?

Koopt das een

Bril of Pince-Bez

met kristallen glazen

dis bet gcsicbt versachteo

eo verbeteren bij

Üeofiies De Baef-Foabert

VÈ.LOSTRAAT 139 TEM8CHE

Alle speciale voorschriften vaa de

Heereo Dokters-Oogmeesters wor

den met de meeste zorgen uitge

voerd

GLAZENSLIJPERIJ

Greote keus van brillen LD piece

• ez m alle modellen, Jumelles Ba

rometers Termemeters,Melkwegers

volgens de wei, Beerwegers, Termo

meters voor te boteren,Loepen voer

diamaoishipers

MCD aanvaardt allv, berstelliogeo

Alles wordt eigeabandig eo met de

meeste sorg uitgevoerd

t^r De bril die niet voiaout wo.at

terueger omen

GROOTE AFSLAG

Beste Stukkoleo SO It

Beste Braiseltcn 40/30 25 fr

Vcrdcrs op alle sooiteo GROOTE

PRIJSVERMINDERING

Alle fsortea kolen m Magauin

ANTHRAGIET

50/80 («r CodiD) 30/80 (Martiu enz )

Ï0/J0 (SI Godin) 8/(8 (Cadé)

Etablissements

G. VAN EMMERIK

N V. GROOTE KAAr

Tentoon 59 Temsche.

LEOPOLD FELIX

mee. Tandroc*stet>

RAADPLEGING

Diuidag van 2 tot i 1/2 ure

Vrijdag >aa 9 tet 12 ur<

BIJ

Arthur Borg-ligravi

KASTEELSTRAAT, 88

Temsohe.

hypotheekbank "ïooroitzteht'

bmaslan *irsra»tTi»t l intwarjisr.

GE''- ^CHAP TC S>O.i

BSNOIT YAH BRITSOM

Nohool»traat, 56

Intresttn verleend op spaargeld

Spaarboekjes

aai

fr. 8,28 - fr. 6.00 - 7,60 0

Brutto intrest

DIAMANT

H- Geerts-Mnys

•-CHOOLSTRAAT 30, TEMSCHF

hm (i het geacM pub ifk ter U • is da

Inj ïich gelast uiet den verkoop v ir g< u

i*en ringen broclieD, aorltllai, lueda

lief spelden andiamanleu of hnllar Ivi

bezet All«s naar keus vaa den kuoper

Ook kan men afreorjeuijli fct-slepei

DIAMAM SN en BRILLANTEN ierkr(

geo per stuk ea gewieltt aan de groolsli

eti voerdteligsie pnjzeu met trouwt* b«

dietiiitfr

Onmogelijke Concurrentie !

UIT TER HAND TE KOOP

Schoon gerieflijk

WINKELHUIS

uitent wel «elegen aan d« Markt, «er

geschikt mr alten handel ONMIBÜE

IJK BESCHIKBAAR Te bevragen

Qemslraat 8

Waterorganen

Nieren

Gmtskaidlg Kabinet tl GENT

SAVAANSTRAAl, 52

Kaadplefing door Dokter Specialist den

VRIJDAG, ZATERflAG & ZONDAG

van 8 tot 14 Hre

Radikalt gener-iag vait Nier en >aii

BlaaaziekMn, Troebele Waters. Uitleesmgen

en alle nieuwe tn veratiaerae

Geheime Ziekten, Verliezen, Verzwak

king, Witte vloed, Yrouwenziekten

Mekauieke Werkhuizen

I. DE BRUYKER & F. DUTftY

NAAMLOOZF VENNOOTSCHAP

eime en occasie MACMENKN voor

IJZEB A HOÜTBEWHBriHOBN

WMÏP1T0ÜWEN van alle Steliels

Alte deelea roor transmissies

MOTOREN STOOMaUCMEHEN,

LOCOMOIIELEN

— Bepsntlei en Tnaninlsfn —

Vtrktifnagaajjn T.iai..n nos

©ENT

ea UzwgUterlj

POSTHOORNSTRVATM LEÏIEI1S

KlüYerzaad

Aan de Httrtn Landbouwer»,

Het seizoen saderd ona Uwen aan

koop te doeo der noodige laadbouwzaden

vo»r aamtaaade Lente

Hatisia uw «!(*• belang de uit-

slagen der voorgaande jareo oa te

gaaD, om U te ©vertuigen, dat enkel

cadeo TBB 4C hoedaaigheid de TOOT*

deeligste es goedkoopste zi,a Wilt

ge in alle vertrouwen ea met alle

vaarborgcD de noediffe zaden aao

scbafieo zonals KLAVERS beeun

Regelmatige AUTOBUSDIENST

TEÜSCHE SI NIKLAAS

Uit TIHSCHE

Maandag 8,50 14,10 U SO 18.S0

Dicsdag • • > »

Woensdags vertrek reehlstreek» naar

Gent ae 9,00 > Terug vertrek »it Gent

om U me »p de Veemarkt

Naar Si Niklaas e na 4,00 en '8 SO u

Denderdag 6,30 8 t.. 10,M 14,30 18,31

Vrndag 6,30 S «0 11,10 1*,3° 18,30

Zaterdag i n * »

Uu IT NIKOLAIS

Maauddg 18 10 11 50 16 45 19 IO

Dinsdag • • > •

Weensdag > »

Denderdag 10,00 11,15 •

Kard Merciernl > •

Vrijdag (T,00 Hard Memeipl)

l»,10 11,50 16,45 1940

Zaterdag » » • »

ZO.NDAGD1ENST

Uit Temsene

8,5» 11 10 14 16 16,00 18 30 S0,30

Uil St Nlkelaas

10,10 11,50 15,00 16 45 19,16 21 IS

KOLERHANDEL

Ach VERUAUWBN

T 6

Magazijn PA1EKSSIRW!

Prijslijst (vrijblaveiid)

Hmakelen Teut-VeDiut 80 •ƒ. fr

glukkolen fr

Iraiselttu (duifelljes) fr

Anthracieleti 11/10 te bekenen

Deze nrqzen gelden Teer leveringen

reehtstreekB v3o de Statie

Iknad Udungeid aao van nu af reeds

uw wintttrvoerrddd op Ie deen

Ewjhtelten n giwlihi gtwinbiigd

Te bekomen ALLERBESTE

ROOKS & WITTE AARDAPPELEN

Handel in Bommaieriaal

Alle saortea van BoomscBeD steeo

PaoDea, Plaveien en Ticbels

— CEMENTEN DALLEN -

VOOR TOBTPADEK

Scheldezaoa IOI bi) scbippcr

Aohl»l DE VREE.

• CatéZEFDIJK • 3 — TFMSCHf-

graszaden CD alles wat de 'andbouw Wij geven hoogste prijs voor

bereft, be'refl, richt nebt U IJ tot het eekcnHe utkcnr'e huis | [\ J "I L II

PBüYTAERT&zooN-Uude eiken balken

ZAAOHAW L

rr-msebestfenwefe THIBLEODR

Vcrteecnw Kam el SMET

Kromme Nstelaar, THM«!CHE

Meubelfabriek

Speoialitelt vaa EEUEBNMBÏÏBELEN

ALGEMEENE ONDERNEMINGEN

Karel OUYVER

11» 12V, VAN ARTBVELDESTRAAT

— BRUSSEL -

Hma «alier.1 H90

Spiookdraad Brunei S81 t«

BUHLIS W«lt.l ..T DIKSMUIPtN

Mekanieke Houtzagerij

Van de R»es

MACZIiN VeldstraaL 143, Temsche

Te verkrijgen, aan voordeelita piijzet

Timmir ec ScürljDiertersbont

in alle suertes ei maten

ANTWERPEN'S g

BOUW- &

NAAHLOOZX 1UATBCHAPPIJ

GESTICHT DEN 3t li 19 ^

ZEI KL Marir-Taerfsialfi

AMMttRPEN

ipT^Rlaal

TfcLFONKK «•«* s«St

VERZEKERDE PLMTSIHGEK

Sp«*rboek|«8.5,00 6 26*6,7B',

Nederitggingik*» 1 jaar 6 0tf/.|

Kt»t-nn« op »sam aar 6 O/o

Obligaties naii dr&get 7 O/o

N dt kggjng voo ln„,r.ndtsf i

.rngerde inirestec. » i t> tot * 0|o

1 c=nli«i:n o, Hjr|">'

Vo cholte of

\CH^

P S -Ir elke gemeente waar Je

Blak rut mei Teel gx.i nourdigd s

waaideerdc persjnen zich aaobitdca G

O» •!• AOENT of to Irtder Gemak g

keiytc weinig waikcVloorend, io-ider

verphc Hing ervoer rond te gaan

Vergt Biet de mmete «ttofnia in znn

le

i in zware dikten voortkomend

van afbraak, enz

Vooraanbod, bureels dezai

Boekhouding-

Briefwisseling.

BijlioiKJer vi» boekt n alie schrijfwerk

enz aan zt>er ioordeeligi„ voorwaardeii

Getietoahotte)it g verzekerd

Sthrigven J R bnrfel gazei

VOOR UWE REIZEN

UITSTAPPEN HUWELIJKFN,

DOOPEN HHPEVAARTEN Enz Erz

WEWDT U DAARV X R TOT

J Doorastfaatljemsehe Telf 6

I VERVOER MET

Automobiel en Voituren

Uatlge prljitu Tmwe bsdlsning

GEVHAAbll

Kleine Meid

(l;,-16ja»r) toor^ HiiisBiitidelqk werk

kunnende oak wat selinjfwprk verrichten

Zich te wenden Bureel van 't blad

IAAT UWE

Piano Accordeeren

doer H. Ds Tos Orgelist, Lokcren

H«i


ALLERBESTE HUISKOLEN!

GroTe STUKkolen St«O fr. per looo lfil«yr.

Braisetten 20/30 3OO ft-. " "

van de beste Belgische mijnen, VRIJ T HUIS GELEVERD.

T« butelUn bij : B. DE WOLF,

Viadno,

BOUWMATERIALEN

EVRARD TEUGELS, Krijgsbaan Temsche, brengt

ter kennis aan Metsers, Aannemers en Belanghebbenden, dat

«rbij hem te verkrijgen zijn : ceramieke-, cement- en betonvloeren,

tegels voor muurbekleeding, facadesteen in alle

kleuren, fabrieksteen (dalles d'usines) buiien in beton en

Terra-Cotta, sluitpannen, grint der steengroeven en van den

Ryn

— Oemen' ka.lk in sakken en iB brokken

schallen, pannen, asptialtpapier, plefonneerlatten, koehaar,

plaasteren platen en asbestplaten voor vocht'iz» muren, enz. _

— Prijzen en stalen op aanvraag •—

Men gelast zich met het legeer, der vloeren.

Voordesllgt Frljnn. Baste Warei. Trouwt Bedierlog.

Evrard TKUGEI.S,

KHIJGSBAAN -'- TEMSCHE

HANDELSBANK

(Naamlooze Tenmoetsokap)

Kasteelstraat N' 60, TEMSGHE.

©

B Wij vergseden velfteBas iDireiten : B

Op 7iebt 3 »/0 Bedrijt>r

IOW Dronwers. Maulóir», Smaden,ToerlT

Ssatilsn, u» — De TunijMiOBer; die «ader tlkind.

de kolen W.IUD omvingen eer mins'cn» lö 900 K. BOtlen bij 01

r«f wagen minaret 2»»fr rrtn betalen d»- bij T«ortTerkoope

— Telefoon 51664 —

Ijl let *"* verscheidene Beste Merken

- in d«»ii 1 Papierhandel

E. DE LANDTSHEER Otvmtiut 17, TEMSCHE.

P.ViüWanwe-MaerYoet

••TSlK-HlHDBLiAE

ICHOOLSTBAAT Vt S, • TEUSOHE.

Socc^litpit in lege-en van

CEMENT- & CERAM1EKVLOEREN

Plastsr» vanMUURSTEENTjrS

(lr< alia ••arteu e» klturen)

Metsenikalk, cement-arlificiel wit

sel, plaaster, plafoadlatteo, net,

•aar eni.

Terra-eotta buigen, Dalsteeion,

Pannen. Plaveien.

Plaatsen van Sekaliën -

ALLERBESTE JLEINE PLEH

Gemaakte jrocdcr*-B, Kinderarlikeles.

Breiwerken em. Hani io/kcp.

Zakboeken Bcdst-reirn

- MERCERIES ENZ -

K. 7. 3tc«Bb»9iia"

WINTERDIENST

Vanaf lt lipt. 1817 t«t S April 1(98

Al.LE WERKDAGEN-

Ve'lrek van Trm^chr r-m 6, — urr

• • Aüiw rpen om '3, - urr

N B Hat bejtuur behoudt ricb het reebt

ten allpn tgae dfie area ta Taruawn of af te

200 het neodig ia

DAGELIJKSCHE

Goedcrea- en Passa^iersdicnst.

Temsctie vertrek 6 SO 's mor^ends

Antwerpen » : , pannen, Asphalt, enz

Volgende materialen zijn ook bij mij verkrijgbaar.

Sluitpannen van Marcke-bij-Kortnjk, Facadesteen in alle kleuren

, cementen-, ceramieken- en betoavloeren, Fabneksteen

«dalle» d*usine», tegels in porcelein en grés voor muurbe •

kleedingjarduin voor openbare of private werken, borduren

in klein graniet; kasseien voor voetpaden en steenwegen in

gréi en porfier; griat der steengroertn en v.d. Rijn; buizen

is beto» a Ten«-Ootta — CEMENT, KALK in KLUI-

TEN en ZAKKEN.Alles herkomstig der beste huizen.

N. B. — ASBESTPLATEN voor VOCHTAFWERINO,

schallen «Eternit» in alle formaten, pannen, facadesteen, aaphaltpapier,

kasseien voor voerpaden, plafonneerlatten, enz.

heb ik altijd voorradig in mijne naagazijnen, gelegen

Antwerpsche «teenweg 68

fr PRIJZEN en STALEN op eerste aanvraag gestuurd.

Handel in Kolen, Briketten, Kalk, Cokes en Anthracieten

van alle herkomst en hoedanigheid.

Ik hoop de genegenheid van't gderd publiek te blijven

verwerven door mijne voordeelige prijzen, trouwe bedie -

niag en baste wam

• Vincent Cruyssaert •

BIJZONDERE AOENT der < Belg. Maatschappij van Algemeene

Assurantiën» tegen Brand, ongevallen en op't leven

REOENTIESTRAAT 4 5, • ST. NIKLAAS.W.

Poüenbakk^rij

Y«rvaarii(;iRf! van alle soorten baksteen,

pliveien, ueliels, dekpannen en vorsten,

Fabriek fan Cemente Vloersteenen

in allegklevrsnjixtet en zsnder tetkeningen.

Fabrikatie \an cementCR ineenslmteïtdp dakpainen ea vorsten

a\\ soorten gebakken scbouwbuuen.hof

vaien, b^-elticn, bloempoitpn, enz.

Fabnkatie va» alle soorten bulnnartikels, zooals : buizpn, reservoirs,

paarden- en koeknbbm, pomp- en regenputten, mtiurdeksels, e11?.

Magjs^i \an cemeot, plaaster,plafoadlatten, haar,kalk,faieree, muurtictipti^érsmif

ke ^-loeren en alle artikt-U die at bouwnijverheid aangaan

vraagt prijzen, albums en stalen aan

L. SCriEERDBRS VAfl-KBRCHOYü

Fabriek WESTSTATIEPLEIN, St-Niklaas (Waas)

Het meest) beroemde OotTaoffsttoe&tel voor Draadlooze Telefonie

QNDOLINA

in groot* reeks vervaardigd door de

belgische M" Radio-électrique S. B. R.

NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ - KAPITAAL 4.000.000.

^estichc met Radio Bel^iqur, die de coocertiB uc Brussel ui.zccüi.

OJKDOL1NA is het

Sterkste,

Klaarste,

' achoonotvoorgi «1«»1n kinderen

Irv^.'c r-u- van Werkfelee JcrcEi xooals : Veloerea- demieteo- eD garea

' "'-' -t Kil**!* *•' "4'en, w,>i ïials, stofiassro, khati, mohair IBI.

Üt.l-OHE SOLDEN OVEEPElïKEN (Pardaïsna)

Specialiteit ia Empermeftbela

.a.

«lioic

•t-elllit

Sl.Ulk.lii.

Tttlcak

TIBUIII

hnha

ThiiKll

Muhalan

Bruml »

av RERLAAM>COLII

Vrachtvrij opgezonden met uitgekozen veracheieenheden,

die nooit de minste teleurstelling geven

14 dwergrozelaars \an de

schoonate soorten 50 fr.

25 » » 90 t

100 » » 340 j

12 klimrozelaars 50 fr.

5 hoogatgmmige 70 »

10 > 135 >

7.halfhoog 80 »

- GEÏLLUSTREERDE KATALOOO OP AANVRAAO. —

SPOORWEGEN

ZN. Z.

C.1I1MI Ml 1.1148.19

9,1111,91 1,11 l,l< 18,38

- ' 1 1,» uiiiii

I,UMI ,M,

1,1111,14 li,» 11,3118 e<

1,ni),ll 14,41 IT.iSU.O»

f,M 11,11 U,IO 17,5» 19.14

t.n 1.1» U,M li,H 11,01 \S K

l,0< «13 HM I»,I6 11.14 19.31

«,11 141 lt.IT I3,U U,« 1*46

I.1B « II M,|l 15.43 M.ST ll.M

«,H 9.0111,43 l«,il 11.41 50. I

>,4< «II 11,11 («,(• 19,91 «0. I

7,«l t.1115,01 l»,ll 18.91 W 13

7,11 « it 13,15 16,81 19,4B Sl.il

Thlmll

Willcbrotk

ruen

Botnkoa

Tinicki!

Sl.Klkoli..

•«Irak

Sl-Ollll.

KtiKga b. d

Huilt

KijkiiM

iiel

TarncuMü

5,21 8,01 1,41 1J,C» 11,39

«.it s.3o m,n 11,51''U,H

!,!• t.il 11.41 14,»l H,H

I,H 1.19 U,4t 14,11 11,41

t.lt 1,17 II M 1411 ll.lt

,» » »0« il0> , 14,tl 19,«

>,(4 t.4i 11.11 14,89 1»,«9

1.1? • 11 U,SI U.S» il.lt

I,1B U,M 1B.11 19,11

7,31 11.11 11,19 19.19

1,13 11,11 11,19 19. 3

Ml I, 3 4,91 1,14

»,tl 1,11 4,01 1.41

»4I », 1U 4, T. a.lt

Hakt, «ir 449

KtaBdimae 4.il

•oeL doty 4.11

flnartffika, dorf S.H

•mht, terp a.ii

l.ll

l.»4

lis 1 II

1)9 7.01

111 i. al

1.9» 7 19

M» 7.27

9.10 T.3i

«,»< 1.89

1,11 1.11

9.13 9.07

l.ll

l.ll l.tl

11,1» ll.il 14 M i.t.| II 31 • •

11,11 19.9' 19 41 SB'n 19.47

ll.tl 15.07 lf.iS f;']' H.BI

11 08 •' 11.0»

I.IS ll.M IS.ID 19 II 11.10 11.11

>,»» ll.le lo.iE 17,11 19.11 19.11 11.91 HU

9,47 11.IB IS.D3 1} 11 19.» 10.11 11 95 11.«0

19,09 41.41 19.11 -1».«8 19.iS II II

11,14 ll.il (S.M I»." 18.il 11,11

10.11 11.11 1140 11,91 10.45 11,91

U.8T 13.19 II.l» IS.11 20.11 14,91

••.49 13.31 1I5S ll.H ».>3 K.11

VlaaauakkwM

glglrKM. J,J»I

llr^akaTiwp l«!l

Busl, darp 8,1»

Rup>lma>«a i.9T |e,4l|

•taamdosp, a>tp a.ll l.4(

TaaiAUHCa 4.11

TaaneBaiwstt.

TUdrala aatf

Blvatatie, d«Tf

• . n. Zoaaag slat.

Tvmauitia - Htmtii

Uil I9.llaill.il

ao.to' ii.ii

11.11 19.51 1t.il

19.11 31.1' 11.»

1» II il 19 11.01

1» 33 1«,18 II.U

19.19 11 li H.l»

II 5> 21.45 I2.lt

10 li*

10,11

11.11

BUURTSPOORWEG Siat-NIkolaas • Ki.letreoht • Doel

St-Nikolaaa saatk Terar.

Hitukorkco ata»

I.4T 10.10M

l.ll 1« M

11.»1

11,1?

U.BI

16.tl

19.10

ll.M

Vracane it-Hs

Vairabroack

1.41

i.ll

10.4S11.11

1941 11.44

11.91

11.11

19H

11,99

KiaMiwhl italu

Doal darp aank.

9.11

9.S7

14.1111.11

11.SB1»,»

(«.II 10.40

lt.ll 10.41

Daal 4«rp rarlr. 1,15 9 H ll.ilMI II.» (1.14

Ktaldraeht atatx l.al 19.4T ll.M M.H 11.11

Verrabroeck

Viacae atatle

Nieukarkcn ilatk

It. Ntkatoai HMtt aaaa.

9.U 19.84 (I 41 (4,11 11.49

l.li Uit 11 SI (4.11 1I.H

1.19 4A.H11.43

|4.t> IS.I1

«.al 11.Hlkte

ïi.H ll.H

More magazines by this user
Similar magazines