Nieuwsblad van Temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be
  • No tags were found...

Nieuwsblad van Temsche

Zondag 13 Juli 1947 2« Jaar Weekblad Nr50

Nieuwsblad van Temsche

EN OMLIGGENDE

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

ijs 60 Fr.

BUREEL: KASTEELSTRAAT39 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. uitgever AL. BUTrAERT | Hr. St-Niklaas 858 | TEL.185

l'ËMSCHE 12 JULI 1947.

Wekelijkschen Almanak

JULI

13 Zjndag s Anaclefus

14 Maandag s Bonaventura

15 Dinsdag s Henricus

16 Woensdag s Eustachius

17 Donderdag s Alexius

18 Vrijdag s Fredenk

19 Zaterdag s Vincenüus a Paulo

20 Zondag ü. L. V. van Garmel

21 Maandag s Daniel

Begin der Hondsdagen.

22 Dinsdag s Mana-Magdale&a

2vt Woensdag s Liborius

24 Donderdag s Christina

25 Vrijdag s Jacobus

26 Zaterdag s Anna

Maan; den 18 Juli Nieuwe m.

den 24 Jufi Eerste kw.

Jaar- paarden- en veemarkten

JULI

Den 14 : Appels, Balen-Neethe, Luik

Peet — den 15 : Eekloo, Hoogstraten,

Lier, SiDaai, Tienen, Westerloo —

den 16 : Antwerpen, Diest — den 17 :

Diksmuide — den 18 : Doormjk, Elverdinge,

Ingelmunster — den i9 : Loo,

Veurne —den 20 : HoulveDne, Ingelmunster

— den 21 : Reue — den 22 :

Hirenthout —den 23 : Gutel, Tonge

ren — den 24 : Brugge — den 26:

Genk, Peer.

Kinder-praatje.

Da statistieken over de geboorten

in ons land brengen ons beschamende

cijfers onder de oogen : we gaan

met reuzensprongen den weg op

die Frankenjk ons sinds tientallen

van jaren voorging... den weg door

den Engelsen protestand Robert Malthuss

die dan nog « Dominee » was, i

aangewezen

Er wordt nochtans veel getrouwd,

en veel vroeger getrouwd dan in

Grootvaders tijd ' 't Is waar, dan

trouwden de jonge paren met heel

andere inlichten en met een heel

andere kijk op toekomst en huwelijk

dan de trouwertjes in onze dagen ;

trouwen was een ernstige zaak in

in vroegere tnden ; 't broodje werd

zoo gemakkelijk en zoo ruim niet

gewoDnen. . en men wist niet op voorhand

te berekenen hoeveel mondjesmeer

er zoudei moeten gespijsd worden.

Nu is trouwen een kinderspel

geworden in den vollen zin van 't

woord; maar grillig ook, als IMJ het

spel, zijn de te jong getrouwde kinderen,

het nieuws is er gauw van af

en 't spijt komt even gauw.

We hebben " echtgenoten „ genoeg,

maar " huisgezinnen „ te weinig. Man

en vrouw vormen niet wat men « een

gezin „ mag noemen ; dat begint

alleen met het eerste kind te bestaan

en daar waar 't kind ontbreekt is

't bandje dat man en vrouw samenhoudt

geweldig broos, dat zien we

Mengelwerkv. 'iNieuwsblad v. Temsche

6.

' t Goudbloempje van Leuven

door : Lode Scheltjens

— Keert Molinardi naar Spanje

weder ?

— Missehen reeds morgen.

— Maar dat mag niet.

— Waarom ?

— Thans meer dan ooit moet hij in

Brabant blijven.

De beul stapte gejaagd en inwendig

vloekend de kamer op en neer

Bernardo zag hem verbaasd aati.

Hi) kon niet begrijpen om welke reden

het vertrek znns meesters den beul

zoo kon ontroeren.

— Diavolo! raasde deze, zijn bezoeker

met vlammende oogen beziende :

waarom hebt ge dat mij niet eerder

aangekondigd ?

— Eerder aangekondigd, lachte

Bernardo Maar ik weet het slechts

van dezen morgen' En wist ik welk

belang gij bij dit vertrek kondet hebben

?

't Is waar, ik heb drie reden voor

u gehtjim gehouden, zei de beul nu

kalmer. — Maar nu ben ik verplicht

te aprelcen, Ga zitten

luister,

Bernardo en

dagehjks in onze omgeving. Elk kind

brengt zijn draadje mee dat den

huwelijksband versterkt, en legt zijn

knoopje.dat hem steviger vastmaakt.

Het gezin ie de cel van het maatschappelijk

lichaam, en de samenleving

is de uitbreidirg in werk, geest

en gezindheid, van wat de huisgezinnen

doen en zijn

In een talrijk huisgezin heerst doorgaans

werkzaamheid ; de ouders

kunnen immers met zonder vlijt en

spaarzaamheid voorzien in de behoeften

van hun kroost ; de kinderen

worden van in de wieg opgebracht

in dien geest en groeien erin op tot

noeste werkers en zuinige mensen.

Gelukkig volk dat vele grote gezinnen

telt, het is verzekerd dat de

toekomst hem toebehoort: de Deense

boer heeft veel kinderen, hij staat

bekend als de bestvarende boer ter

wereld. Een groot gezin is een leerschool

van onderlinge bijstand en

hulpvaardigheid : de grote kinderen

moeten de kleineren van jonsaf helpen

en zich met hen bemoeien ; zoo

leren zij van in hun prilste jeugd aan

anderen te denken en niet steeds

alleen met hun eigen " ik „ bezig te

zijn ; zij leren verdraagzaam zijn

jegens malkander en voelen met

het vertrouwen hunner ouders ook

hun verantwoordelijkheid jegens derden

aangroeien. Dat alles maakt de

jeugd, in een groot gezin opgebracht

meer gereed voor haar maatschappelijken

rol en geeft haar een ernstigeren

kijk in het leven

Een groot gezin is een last, dat staat

buiten kijf, en een last die soms zeer

drukkend is. Maar zie rondom u, naar

de grote gezinnen van voor twintig,

dertig jaar terug, en tel nu deze die

ten onder gingen ter oorzake van den

kinderlast; en ge zult met mij kunnen

vaststellen dat de overgrote-meerderneia

ei bovenop ia getaakt, en dat ae

vroegere last oorzaak werd van voorspoed

en welvaart

Kijkt nu ook even in 't verleden

waar eigenliefde en genotzucht de

wieg hebben ledig gehouden.. . Kijkt

naar die gezinnen die het bij een enig

kindje lieten . . e' menigmaal zult ge

moeten bestatigen dat het enig kind,

na in zijn jeugd vertroeteld te zijn, tot

dwingt land in het huis opgroeide, en

de nagel werd van de doodskist zijDer

ouders

Blijft nu nog een %oordje over oudejongmans

die hun eigen te geerne zagen

om zich den last van een gezin op

den hals te halen. De schone jaren

zijn in lustig, rustig leventje zoetjes

voorbijgegaan ; de rijpheid des levens

heeft al veel van dien lust weggeblazen,

en de nabije oude dag grijnst

hun aan met al zijn klein en grote

miseries, en, als enige troost, de

betaalde hulp van vreemden, of de op

erfenis beluste zorg van een of ander

familielid. Arme oude-jongmans ! —

Over oude jonge-dcchters zwijgen we

best, ze zijn het meestal zeer tegen

hun goesting...

De twee Spanjolen schoven hun

stoelen naasteen en zetten zich terug

neer,

— Kunt ge zwijgen ? vroeg de beul,

na een oogeblik ir, peinzende houding

naar de vlammen te hebben gekeken.

— Lijk het grai, bevestigde de andere.

— En zweert ge mij, alles wat ik

u ga mededeelen, gebeim te houden ?

— Op mijn eer en le»en.

— Verneem dan, Bernardo, dat ik

niet naar België ben gekomen om

beul te spelen

— Waarom hebt ge dan dat akelig

bedrijf aangenomen ?

— Om des te zeker de oogmerken te

verduiken, die mij naar Leaven deden

komen.

— En die oogmerken zijn ?

— Den handel en wandel van uw

meester te bespieden en hem aan den

Leuvenschen grond vast te kluisteren.

— Valgama el demorio ! — viel

Bernardo uit, zijn landgenoot verbaast

beziende. — En de historie van die

diefte, waarvoor men u in Spanje

vervolgde»

— Was 'n fabel, die ik u wijs maakte

om toen maar 'n reden op te geven

van mijn reis naar hier. En hoe ik

beul geworden ben, dat weet, ge.

— Ja, ja, de goudmopjes zijn een

gierigaard altijd welkom, spoite Bernaido,

Dat de trouwlustige jongelingschap

dat alles maar eens aandachtig over.

denke .. en voor betere geboortestatistieken

zorge.

God zegene hun !

Belangrijk Bericht.

Uit oorzaak der betaalde vf rlotrfpgen

val ons blad toekomende

week niet verschijnen.

De School

voor het leven.

Zo luidde 't opschrift van het hoofdartikel

van verleden week in het

« Nieuwsblad van Temsche. » En waar

de steller van het artikel als motto

schrijft : « Moderne mensen vragen

een moderne vorming „ ga ik met hem

helemaal akkoord, maar met de voorbeelden

die hij aanhaalt kan ik niet

gfns instemmen.

Want de leesles die hij ons voorspiegelt,

kan wel die geweest zijn van

vóór vele jaren, maar beantwoordt

volstrekt niet meer aan onze tegenwoordige

leeslessen. die heel wat

methodiser gegeven worden. En wat

het schrift aangaat, de dagen zijn lang

voorbij * dat men er zooveel tijd aan

besteedde, > de school zorgt inderdaad

nu voor «een zakelijk, vlot uitvoerbaar

en leesbaar geschrift • dat nog

altijd zal gewaardeerd worden daar

wel op alle burelen maar niet in elk

huisgezin de schrijfmachine is ingevoerd.

Maar om zijn stelling te staven had

de schrijver van het artikel nog betere

voorbeelden kunnen aanhalen. De

opvoeding zoo beweren de pedagogen,

moet volledie zijn d. ï wij moe'en de

kinderen vorme-n zowel lichamelijk

ai" verstandig en zedelijk godsdienstig.

En laat het ons nu maar vlakaf

bekennen dat de lichamelijke opvoeding

vooral voor onze meisjes, zoowel

in als buiten de school geen gelijke»

tred houdt met de verstandelijke en

de zedelijke vorming De oorzaken

ervan laten wij onbesproken maar dat

ze dikwijls voortkomen uil »en verstokten

een puriteins traditionalisme

zal wel niemand loochenen. Aan dat

traditionalisme moeten we kunnen

verzaken en het is dan ook geen onverantwoordelijk

modernisme J maar

een eisch van den tijd als we vragen

dat aan de lichamelijke vorming van

onze kinderen in de school en daarbuiten

meer tijd en zorg besteed

wordt.

Wij beschikken o»er middelen genoeg

om de lichamelijke opveedmg te

bevorderen. Gymnastischeoefeningen

spel en gezond sport maar ook de

schooluitstappen inde vrije, gezonde

lucht Men moet stekeblind zijn of behebt

met vooroordelen om met te zien

of te willen zien hoe die uitstappen,

't ZIJ te voet of per fiets, de bloedsomloop,

de spijsvertering, de ademhaling

en de ontwikkeling der spieren in de

Wederom bezag de beul hem met

achterdochtige blikken, maar hij verbeet

zijn opwellende gramschap en

vervolgde, alsof by die beschimping

niet had gehoord :

— Molinardi de Logrono heeft in

Spanje geen grooter vriend dan mrjn

heer en meester Gaetano de Castella.

Zi] bezochten elkander dikwijls en

daar we onze meesters bij die gelegenheid

vaak vergezelden, weiden wij

ook vrienden.

— Inderdaad, bevestigde de andere

Spanjool.

— Ziehier nu mijn geheim, vervolgde

de beul: te Lognno woont een

edele jonkvrouw, die soms ganschs

dagen doorbracht in het kasteel van

Molinardi. Ore kent haar wel ?

— Of ik haar ken, lachte Bernardo.

Wie senora Paula eenmaal gezien

heeft, vergeet die jeugdige schoonheid

nooit.. een echt Madonagelaat. Het is

altijd den wenseb van zijn moeder

geweest, dat senor Isidore die jonge

schoone tot vrouw zou nemen

— Dat is het wat niet mag gebeuren,

viel de beul hem driftig in de rede.

— Waarom met ?

— Omdat Gaëtano de Castella,

mijD meester, smoorlijk verliefd is

op Senora Paula en haar als vrouw

wil bezitten. Het is waar, dat de jonkvrouw

meer genegenheid koesterde

TOOI Molinardi dan voor Gaëtano ;

hand werken en dus onze kinderen

lichamelijk gezond maken.

Ook de geest wordt bij zulke uitstappen

degelijk gevoed. Of is het

niet waar dat het boek der natuur een

groot boek is waarin men veel lezen

kan ? Waar beter dan in dat boek, dat

voor iedereen openligt, aiaar waarin

wij onze kinderen moeten leren kijken

kan men beter de planten en de dieren

zijn eigen gemeente en de omstreken

leren kennen ?

Ook de ziel vindt er baat bij ; want

op elke bladzijde van het boek staat,

door de schoonheid die ervan uitstraalt,

Gods stempel gedrukt Maar

die schoonheid moeten wij onze kinderen

doen aanvoelen, om door die

schoonheid hun geest te doen opstijgen

tot de Oppersie schoonheid God».

Maar, ja, niettegenstaande al de

voordelen van de schooluitstappen

zullen leerkrachten blijven vasthouden

aan de eens vastgestelde uurrooster.

Die uurrooster is iets heiligs ;

daar m


Op Kijkuit.

Mijn oppeibeste vrienden,

'k groet u, da 's wel Lort en klein

maar laat het u Lehaaglijk vinden

't zeu langer soms 700 goed niet zrjn

in 't kort zo ben ik 't best geweud

in 't lang doet er bij mij

gelijk bij elk getrouwde vent

dal ander helltjea altijd bij

' Weer doel er ook wa bij, maar

't is geen zomerse specie, killig met een

gure wind da zal maar 'n afwisselingsken

zijn om ons de zomerse warmte

ineens niet beu te maken. Maar Petewa,

de meid van doktoor Piliekes die nan 't

zeggen, ze kwam kloppen — Menheer,

zei ze, daar zijn twee stomdoven die willan

onderzcc.ru worden — Zoo, zei den

doktoor, en zijn ze waarlijk stumdoof —

Ha, ze zeggen zij da toch. zei Petewa,

We vernemen uit 't Buitenland

Het aiowaakse blad « Sloboda » ver

haalt een gebeurtenis, die de dieogelongp

bevolking van Slovakye in

de hoogste mate heett ontvoerd Op

27 Juni zou de H. Maagd in het dnrp

Tvrdoroestia zijn verschenen aan dne

herdennnen respectievelijk U,l3eD

13 jaar oud, in aanwezigheid van

81,000 personen die uit alle hoeken

van S ovakije daarheen waien gekomen

Trjders de teestelrjkheden ter gelegenheid

van Independence Day be

richt men uit New York zijn 412 pertonen

door ongelukken om et leven

gekomen By autoongevallen werdeu

198 personen gedood, en 137 mensen

verdronken. Vijf personen kwamen

om het leven tengevolge van autoongevallpn

te wrjten aan vuurwerk

Een tieutal Japanse deskuodigen

die bekwaam zijn het geslacht van de

henneneieren te bepalen, zulleD op

het einde van het jaar op verzoek

onzer Regering naar België komen,

zo de bezettingsautonteiten hun zuiks

toestaan Ben dezer gele man lekeos

bepaalde tijdens een wedstrnd bet

geslacht van 100 verse eieren in vijf

minuten tijd '

Verscheidene provinciën van Zuid-

China pijn zwaai getroffen door oveistroomingen.

In Kwantoensr, Kwarsi

en Foekin zijn meer dan 7millioen geteisterden

Te Tsientoe zyn er ruim

100 000 personen dakloos

En hiei hebt ge nieuws uit 't Binnenland

Als't bier is in ile man, is '1 verstand

in de kan Dat was'1 geval mei

een inwoner van Betekom die verleden

Vrijdag een formidabel stuk in zijn

kraag had üijj kreee ruzie mei een

buurvrouw en bawerkte 't mens zodanig

met een mes dat men ze i j allernaast

naar een kliniek te Leuven

moest overbrengen De zatlap zit nu

in den bak

Bertha Nys viel te Leuven in haar

huis van den trap Ze rolde naar beneden

waa* ze levensloos bleef liggen

Het meDS had 'adubbele schede'breuk

opgelopen en stierf kort na het onge

luk

Zaterdag hebben de E Paters van

SchPUt een telegram ontvangen waarin

vermeld werd dat E Pater Feeraert

71 jaar oud.uit Anderlecht, in Puna

door bandiecen werd vermoord.

Dê vijfjarige Liliane Baetens vertoefde

aan de werkplaats van haar vader,

te Strijpen Plots werd het kind

gevat door een zware boom die van

een wagen rolde en algryselijk verminkt

aan den onderbuik Het ongelukkig

slachtoffertje werd dadelvjk

naarde kliniek te Zottegem overgebracht,

alwaar haar moeder jui«t liet

leven schonk aan een derde kind|e

Pierre HeDmy was dronken en reed

toch per auto te Charleroi Op zeker

ogenblik verloor brj zijn stuur en

kwam midden drie schoolkinderen terecht.

De lljange Yvette Boulard

werd gedood De zatte autovoerder

werd aangehouden

Adolf Heart reed met zrjn vrouw,

per tandem, naarde zee Hun achtjarig

dochtertje zat op de bagagehoud?r

Te Gistel werden ze doc r een auto

omvergersden De heei Heast werd

de beide beenen gebroken, zijn vrouw

liep 'fl schedelbreuk op en het m^isjf

werd licht gewond

De autowasser Urbain Corthals had

zich in eea garage te Antwerpen meeter

gemaakt van een auto en trok er

mee op reis. De 3 geeusters Anthoms

vergezelde 1 hem Te Diest gekomen

botstede auto met volle geweld t«gen

een huis en 't gevo'g was verschnkkelyk

Twee dfr gezusters werden op

den slag gedood ei de derde moesl in

der haast naar h-p gekomen

en toen hrj -ond 23 uur huiswaarts

keerde werd hij verrast door 'n tram

tn tegen d» straatsteenen geslingerd

De ongelukkige werd in allerhaast

naar een kliniek overgebracht, doch

overleed toen hij er aankwam

Om daar nu ineens ne komaf aan

Ie maken zal ik van wat anders beginnen

Pee Sjeneuvels was op nen Don lerdag

dood gegaan en zijn Sjoo won hem 's

Zaterdag» niet lalen begraven, 't mo st

's Maandags 7ijn —Maar Sjoo kind, ze

de pastoor wijiom zoolang waeht»n 't

is zom^r ea — Tatata, zei Sjoo, hij

heelt nooit ne Zondag willen thuisblijven

maar deze keei laat ik bem niet los.

Sleester Pennemans vroeg in de

scl ooi aan Kiksken —Wa verschil is er

tussen de biecht en 't huwelijk — Geen

meester, zei Riksken, 't zijn alle twee

sakramenten — Jamaar, wa ve"«cbil is er

tussen vroeg de meesier —Ilsvteelda

meesier, zei Seppekcn, dat in ile bifcht

't berouw op voorhaud ktuut en in 't

bouwelijk daarachter — Wiemaiktuda

wi|s, zei de meeste r — Mijn vader, zei

Seppeken

l)e pastoor van Kwikkelgem had gesercDoend

da ons Ileere* voor al ziju kinderen

zorgt en ze a eeft wa ze nodig hen

Nanlje Krot 'n a in sloeberke van tien

jaar die met zijn vauujen door zijn broek

liep vond da precies naar zijn gedacht

en h j lai 'n bnetken op de scliaal waarop

hij geschreven had Goede God ik moet

honderd frank hen voor 'n kosluum

moeder kan ze niet geven, zorgl Gij daar

eens voor De pistoor bad er djcigeleut

in maarhtj had ook genen overschot

hij scharte toch negentig frank bijeen

en zond ze IQ 'n paksken naar Nantje

's Anderdaags vond de pastoor weer 'n

briefken v \o Nantje 111 de schaal en deze

keer ttond er op : Goede God als ge nog

eens geld stuurt doet bet dan astuhhett

niet door menheer pastoor want er was

tien frank te kort

Vrienden laat imj toe da 'k sluit

of'k praat nog legen zin

want is 'u woord de lippen uit

dan wil 't er niet meer in

miju buurman is zwaar nek geweest

zijn vrouw klo"g ons haar lot

maar een op honderd die geneest

en dieis meest nog 701

t is om ne mens zijn hert te breken,

dood of zol zei Mie gevat,

'k weet van die ziekte mee te spreken

mijne man heeft z' ook gehad

'k was zoo slim van stil te zwijgen

't wonrd was eruit en t was

er toch met weder in te krijgen

houdt u allemaal wel te pas

Rn uu moet ge me niels meer vragen,

salu , tot binnen veertien dagen

Cies

't Hoekje van den Middenstand.

Tekenen protest aan '

Het Actiecomité van hut Nationaal

Christen Middeuslandsverbond hieft

heden kennis genomen van de schik

kingen van het f s,kaal ontwerp n° 59 e^

ile amendouiei Uu door de Regering aan

dit ontwerp voorgeste d

Het tekent mei kraebt protest aan legen

de absolute miskenning van de gewettig Ie j in de St Joriaslraji, ter gelegenheid van

belangen van de middenstanders het

d-ukt zijn vciwondering uil over de

passiviteit die de beroepsverenigingen

Ineromtrent ver onen Hel betreur! dat

H Volksvertegenwoordiger Philippart

tijdens zijn gegroi.de tussenkomst niet

meer sleun ontving vanwege de partijen

die de middenstand verdedigen

Het roept alle middenstandsorgsnisa

ties van het land op om de stemming

van de nefaste gedeelten van rilt ontwerp

te beletten

Het Actiecomité verneemt d„t 111 de

hogere administratie besprekingen ge

voerd wordpn bttrelfeude de uitbreiding

van de socule veiligbeid tot de met - loontrekkenden

Het is de tjlk van al de

middenstanders wanueer h»t verklaart

dat JIJ zich met kracht sullen verzeilen

tegen de oplichting van elke nieuwe

li cgeen kostelijkesiaatsinslel mg

l)e Mladeustandeis wensen veeleer

dat de openbare instanties hen /ouden

helpen om bescbermmgsmaatiege en

te treffen legen eventuele noodtoestanden

in plaats van nieuwe fiscale en sociale

lasten op hun schouders te drukken

Ten slotte betreuren de Mid fenstanders

het leit dat de belangrijkste beslissingen

van de nationale Arbeidsconfederatie

getroffen werien zonder

da organisaties van het ambacht, de

kleinlnndel ol nijverheid te hebben

raadgepleegd Zij klagen het schijnbaar

systematisch negeren van de middtnstaa

ders door d' otficiele instances nogmaals

aan,

De baudeU en landbouwfeor

van Waasland wordt een succes 1

I\aar WIJ vernemen op het secr tariaat

van het u tvoerend Comité der Handels

en Landbouwfoor, vordert de locatie

der stands buitengewoon snel . zelfs

buiten verwachiing

Verschillende Firma's, niet alleen uit

St Niklaas of het Gewest laten hun toetreding

geworden, doch ook Firma's vau

Brussel, Antwerpen, Gent en elders,

zullen deelnemen

Deze eerste Handels- en Landbouwfoor

van na de oorlog zal aantonen, en dit

door de verscheidenheid van geëxposeerde

objecten, welke krachtinspanningen

onze nijveraars ea handelaars hebben

gedaan.

Inlichtingen kunnen stfeds bekomen

«orden, met zich schriftelijk te wirden

tot het Uit' oerend Goiniie der Foor

Middenstandsbond, Grote Peperslraat 59

te M Niklaas-Waas.

Wie gaat er mee naar de

TfcSTOOV*. I ELLIIti

dei werken van de leerlingen der

iwee afdeelmgen Handelschool, Knip

en Coctec ie van de ^eroepschool Ste

Amelberga, Gasthuisstcaat a, Tem

sche, op Zondag 13, Maandag 14 en

Din«dag 15 J-a II aanstaande van 10 tot

12 en van 3 tot o uur

Maandag en Dinsdag morgend van

10 tu iZ uur /.uilen de leerlingen aan

't werk zrjn

Op Maandag 14 Juli om 4 uur zal de

UITREIKING DER DIPLOMA'S plaats

hebben in de bovenzaal van den Kath

Werkmamskring, Akkerstraat. Tot

deze pleehtigreid worden alle mensen

die belang stellen in bet onderwijs

en de opvoeding van onze meisjes

vriendelijk uilgenood gd Ze zullen

er geen spijt over hebben

GEMEENTE TEMSCHE

Kermisfeesten 1947.

Zaterdag 12 Juli

Om 20 uur, op de kirsk ter Markt.

Groot Muzikaal Concert door de Kon

Harmonie « St-Ceeilia >

Zondag 13 Juli

Tentoonstelling *an de wei ken der

leerlingen in de Vak- en Ambachtschool

Open van 10 tol 12 uur en van 14,30 tot

17 uur Te 17 uur, P echtige Prijsuitdee

lmg en uitreiking der diploma s in de

fetslzaal van de Kalh Werkmanskring

Tentoonstelling der werken van de

leerlingen der Beroepsschool « bt-Amelberga

» Gasthuisstraat 2 Werken van de

leerlingen der Handelsschool tn van kle

dingstukken vervaardigd door de leerlingen

van de Leroepsschool Zalen open

van 10 tot 12 en van 5 lot b uur en dit op

Zul dag Maandag en Dinsdag, 13, 4 en

15 Juli Maandag en Dinsdag zullen de

leerlingen der beide afdelingen aan het

werk zijn in de voormiddag vanaf 10 uur

tot 12 u Maandag om 4 uur, uitreiking

der diploma's

Te 16 uut, Plechtige Inhuldiging van

drie Wandelpaden, ingericht door de

Tounog Club v in België, met de medewerking

van de plaatselijke afdeling van

de ( Vereniging tol Bevordering van het

Vreemdelingenverkeer en net Toerisme»

Te dezer gelegenheid heett een toeristische

Tentoonstelling plaats vau de « Touring

Club van België » in liet Museum

van Temscbe en de Schelde, Markt Deze

tentoons'elling is toegankelijk voor hel

publiek de Zendag 13 Maandag 14 en

Dinsdag 15 Juli, telkens \an 10 tot 1 en

van '1 tot 6 uur

Maandag 14 Juli

In de namiddag alle-hande Volksspelen

' de Gouden Bruiloft der echte ingtn_Van

der Herten-De Meulenaer

Dinsdag 15 Juli

Om 'S uur grole koer» voor Beginnelingen

- 3000 fr prijzen - Inschrijving

en vertrek bij Aug De Bondl, ^chelde-

Slraat

Woensdag 16 Juli

Om 14 uur, groote Wielerkoers voor

Beroepsrenuers. — Inschrrjviog en aankomst

bij Jules De Schepper Kasteelslr

2S 000 fr prijzen fpremien niet inbegrepen),

Afstand ISO Km. |

Om 15 uur, allerhande Volksspelen in

deRupelmondestraat, wijk Vierslraal

Donderdag 17 Juli

Om 15 uur.

Allerlei VolkÊspel^n in de Schoolslraa

4000 fr prijzen

Om -'0 uui op de kiosk ter arkt Groot

Muzikaal Concert door de Harmonie

»Moed en Volharding »

Zaterdag 18 Juli

Om S uur op de kiosk ter Markt Grote

Muzikale uilvoenng door de harmonie

« Willen is kunnen i

Zondag 20 Juli.

Om 11,30 uur op de kiosk ter Markt

Zanguitioeringen door de maatschappij

Vlaamsen en Vrij

Maandag 21 Juli

Herdenking der inhuldiging van de

Eersleu Koning van België L M Leopold

1 Stichter van het koninklijk Stamhuis.

Om 10 uur in de Dekanale Kerk alhier,

Plechtig Te Deum waartoe al de maat-

KChappijen der gemeente worden uit

genodigd

Vergadering om 9,30 uur voor het

gemeentehuis

Om 19 30 uur op de kiosk ter Markt

Groot Muzikaal Concert door de Harmonie

« Recht door Zee »

Kunst GoQcert

Op Zaterdag 12 Juli 1947 om 8 uu'

's avonds zal de Kon Harmonie i Ste

Cecilii » op de kiosk der markt, de

Kermisfeesten inzetten met een prachtig

Concert. De leiding is toe ertrouwd aan

d»n ongeëvenaarde CHEF MEES, hetgeen

een waarborg daarstelt voor een pulk

en verzorgd programma

De eere'eden en supporters onzer

Harmonie worden langs dien weg uitgenodigd

lot hel bijwonen van dit Concert

Hunne tegenwoordigheid is steeds 'n aanmoediging

voor bestuur en muzikanten.

Verschillig Nieuws.

Morgti) Zocdag reist de harmonie

• Recht door Zee» naar Biankenberge,

waar ze Maandag een Coucert zal ge

ven

— De Unrgerkrlng op reis op 27

Juli aanstaande — Leden, houdt die

Zondag vry '

Vprdere inlichtingen worden TJ

eerstdaags toegezot den

Hoogesctaool, Leuven — M Firmin

Van Daele hs^tt ZIJG. exiam afgelegd

2' kandidatuur artsenrjberetdkunde

M Jean Lambert en M, Karel Vercouteren,

lf-gden hun exaam af Eerste

kandidatuur in Wijsb egeerte en Letteren

Hartelijk proficiat

Het Postkantoor zal ter geleg en*

held van kermis op Maandag 14 Ju

gesloten zyn vanal 12 uur

Voor KERMIS jonge Haantjes,

en krieken, rechtstreeks van den

boom Prijzen zeei goedkoop

Gasthuisstraat. "9, Tel. 30d Temsche.

De inanneubouden van 't U Hart,

naar het II Blocdspel te Brugge

op Donderdag, 14 Augustus 1!)47.

De Mannenbonden van liet H llarl bereiden

op hel ogenblik een enig schone praestaue

oi- üONuEltDAO, U AUbUMUS (daags voor

0 L Vrouw Hemelvaart) beeft liet bekreianaat

der Bonden van hel H Hart een ganse opvoe

ring afgehuurd van het weieldberoemde 11

BLOEDSPLLte BRUGGE

De 10 000 zitplaatsen zullen dus ter beschik

king staan van de Bondsleden uit gans het

Vlaamseland, die er aanhouden hunne Bonden

gelrouw ie blijven

s tvond* rond 19 30 u wordt een grole

Bondabelogmg op touw gezel me ala decor

de Grole Markt van Brugge en het Beltort

« zmnenbeeld van t verleden » Daarna van 9 u

tot II 50 u ineen feeerie van licht, muztek en

toneel (2000 =peiers en 800 deelnemers aan

orkest en koreu) woidt het H Bloedspel vei

loond in zijn ongeëvenaarde scBoonheid en

pracht

Het bekretanaat der Bonden biedt lan de

leden van de Mannenbonden gelegenheid om

deze plaaisen te bekomen met een verminde

ring van 30 °\o Op dit ogenblik zijn ei nog

beschikbare plaateen te bekomen langs de

Bondsbestuuiders om, oj> bei Sekretanaat vac

Mechelen, Korle Scüip^traat, 16 Hier volgen de

verschillende prijzen met toevoeging van 3 Fr

voor het BETOblMiSBOIiKJk, verplicht voor

ieder deelnemer

Tribunes in plaais van 130 Fr aan 110 Fr

Efi"lerang 100 fr K F-

Tweede rang - 75 Fr 57 50 Fr

Deiderang UITVERKOCHT

Viel de rang in plaats van 30 Fr aan 26 Fr

Kosteloos nacüuej blijf en ontbijt wordt aan

geboden loor de Brugse Bondsbroeder:»,

Verschillende [speciale treinen zullen na de

ve loning de deelnemers aan deze betoging naar

huis voeren iOp„du ogenblik zun er reeds 125

autobussen verwacht, Vai de 10 000 plaatsen,

znn er nog een kleine 3000 beschikbaar Alle

verdei e inlichtingen te beviagen aan de Bonds

bestuurders en Ijveraars

GEMEENTE ERU1BEKE

Slaand JLLI

Geboorten

Maes Roger Kamiel Boomgaardstr 36 Burcht

— De Wreede Armand Antoon Anna, Langeslr

119b — Nielandt Gabnelle feimonne Eatien=tr

73 — Van tuemdonck Mai ia t idelia, Kromstr

IP —Van Eynde Ruddy Gustaaf, Kaltenslr 5 —

Servaea Emma Jacqueline, Bazel» r 77 —

Lardon Roger Altons, kerkslr IS — Foubert

INicole Emmerence Roger, Hendr Merlen»sir

28 — Buyens Rila Maria Jozef, Gildestr 13 —

Stevens Franciscus Ludovicus, Heikant 26 SI

Amands (Puurs) — Lngels Amedeus Fraciscus

Jean, Vi edelaan 28 — Ghys Theo Maria Oildestiaat9

— De bchepper Alois CarolinaMana,

Nieuwebaan 60, Ba^ei — De bmedi Marcel Flo

rent Louise, Lange&tr 74 — Cooreraan LiseloWe

Msna rranciscus, Cliurctnllpl 39, Burghl —

Heirbaut Mathilde Clementina Vossenstr 6b —

MaUieeu^sen Willy Franclscus, herkstr 37 —

Windey Hei man Jozel, kapelslr 81 ïileendorp

— ue oendt Christine Rosalie Maria Hendr

Merlenfastr 51 — Snret ftorberlUh Louis Alfons

Kattenstiaai 17 — Van de vyver Maria, Lanj e

straat 29 — MaervoelGonda M Mercatorstr J9

— Bui sens Godelieve, Qastliulssti U

Oveilijdens

Veyt Maria Theresia, "chtg van Roels Bene

diklus Jozef, b8 j Hendrik Mertensstraal, S3 —

Van hynde llutly Gustaaf b d Kaitenstraat 5 —

Truyman Kaïel 29 j Doornslraat, D —Truyman

August, 50 j Pnemsiraat, 153 Melsele —

Verstraeten Meiania, weduwe Truyman Vital

langestraat 20

Huwelijken

'an Boeyen Alfons metaalbewerker te

Burchten Vermeiren binma Fiancma, cor

setmaaksiei —De Gendt Kians autivoerder

te Borgerhout en De Jonghe Maria J z b

te Kruibeke — Van Lombergen Marcel A

Metaalbewerker te Temsche en Engels Elza

fabnekwerksler te Kruibeke

GEMEENTE RUPELJIONDE

Maand JULI

Geboorten

Sloop Anmta Llisa, d v Joztf Matheus en

Vercauteren Gudula Sroeckstraat -47 —

Engels Jeanine Maria Joseph, d v Ludovicus

en De Jonhge Maria Joseph, \ederstraat 39

Overl^dens

Ledenl Alfred nijver 29 j echtg. Antoinette

Cecile Sabatier, overleden 21 October 1946 te

Bouake Ivoren Kust Oost Afrika Ledent Armand

nijveraar 58 j echgenoet Van Hul Victonne

overleden il Januari 1947 1e Bouakê

Ivoren Kust, Oosi-Afnka — De Jonghe Franciscus

Jacobus loodgieter 71 j weduwraar van

D Hertog Hononne Bazelstraat, 124

Huweluken

Cools Frans Maria schipper te Puurs en

Vertauleren Maria Josephine schippenn,

alhier —Mees Victor, schrijnwerker weuuw

naai van Vei helst Julia Caiola, en De Roeck

Madeleine Lucie naaister, beiden alhier —

Gosselin Georges Jan, metaalbewerker te

Temsche en Van Heeylandt Clementine Cesanne,

werkvrouw, alhier,


GEMEENTE STEENDORP

Maand JULI

Overhjdens :

Brynaert Maria Elisabeth z b. 70 jaar.

Geboorten:

Van Hoyw^ghen Cehna Augusta A. v.

Eduard en van Buylaerl Maria. — Van Mans

Lisette Alois d. v, Ttieodoor en van De Wit

Norm».

Huwelijken

Rilke Alfred paswerker en Bnjs Y\onnez. b.

beiden te Sleendorp. — De schrijver Omer

elecmeUasser te Kruibeke en De Staelen Maria

dienstmeid te Steendorp.

Burgerstand van Terneene

Van 4 tot 10 Juli 1947.

Geboorten :

Van Broerk Mane Jeanne Gilbert, Hamme.

Posthoornstr. 50 — Pochet Marie Paula Fredenca

Margaretha, Steendorp, Warandestr. 27 —

De Genrft Jeannme Agnes Lutgarde, Bazel

Kruibekestr. 27 — Baecke 5 ane Paule Godelieve

Albenc Statiesir. 3 — Osselaer Rosetta Suzanna

Tielrode, Kaaislraat 6 — Meersman Josephine

Maria, Gauwerburg « — >an Duysen Rudy

Aloys Mane, Welvaartstr. 4 — Duymelinck Rita

Fernanda Maria, Lelestr. 30. Allen moederhuis.

Huwplijken :

Le Due Constant Hubert Agnes, bakkersgast

te Wilrijk en Huys Philomena Eduarda, fab».

albier.

Gevraagd

Jonge meid, voor huishouden zonder

kinderen. Zich wedden Mark 19a

Temsche.

Gevraagd

Bekwame meld voor hotel-restaurant.

Adres ten burele.

Te koop

Electrlscbe ponipjin goede staat te

bevragen bureel dezer.

Plantaardappelen.

van Friese oorsprong

Alle soorten varkrijgbaar. Z

Inschrijvingen bij :

Wed. Van Brussel & Zonen

OOSTBERG 108, TBMSCHB - Tel. 310

'n Fijne goedkope Likeur !

U kunt ze zelf vervaardigen met

Kreken eo onze zuivere FB*WSEM

(inlegbrandewrjn) aan de rek'aamprjjs

vattaf 89 fr. per liler.

Steeds in voorraad:

alle soorten wijnen, likeuren,

Champagne. Groseilles,

Grenadine aau 37.5O per liter.

Orote keus in PIJPEN

en ALLE ROKERSARTIKELEN.

Huis A. Bruyneel

Kasteelstraat, O5.

Te koop

Ren partij beste Kaapzaad, bij de

Bock Frans, Rupelmondestraat, 4,

Temsche.

Te koop.

Een beste jonge vlaamse zeng,

einde dracht, bij Petrus Vpn Duyse,

Lindmolenstraat 12, Temsche.

AUTQ-TAXIS

Doopcn,

Huwelijken,

Plecfallge Communie, enz.

Alle personen vervoer

Moderne Wagens. - Spoedige bediening.

Richard De Ryck-Troubleyn

- Café de la Gare -

Statiestraat 16 - TEMSCHE

Telf 245 — H, K. 1S5.25

Te koop

IJzeren pontrels : 2 van 6x12 —

4 van 5x12 — 6 van 7x12

Te bevragen by Arthur Van Raemdonk,

Markt - Temsche.

Levensverzekering.

Eerste klas maatschappij welke meer

dan 100 jaar bestaai, zoekt voor Temsche

en omliggende

VERTEGENWOORDIGERS

met'goede relaties, voor 't bewerken

van' klienten gedurende vrije uren.

Z interessante voorwaarden. Schrijven

: Remi De Potter, Linrienstraat

130, Zwtjndrecht, Telefoon 17247 Antwerpen.

277.

Te huur

Schoone groole magazijnen gelegen

aan de Schelde te Steendorp, dienstig

voor alle bedrijf. 248

Te bevr gon bij Juf. Angelique Va:

e Velde, Lepelstraat 28, Steendorp.

d ___---_-----.-_--_•_•«

WOONHUIZEN

te TEMSCHK, Lele.

DeNotaris PAUL VAN DE PERRE

te Temsche zal openbaar verkoopen

op Ulnsaagen 39 en «9 Juli 1917

om 3 uur namiddag ter herberg « De

Meuwe Ster » bü dame wed. Alfons

Martens te Temsche.

2 Woonhuizen met athangen, schuur

stalling en grond le Temsche, Steeu-

^.egnaar Tielrode, groot jSüf en 193

mz, be#ooad iloor Alf. Meersman

(vroeger Mr August Verdickt) en

Gerard Moonen.

Verdeeld in 2 Koopen.

Zie vet der de plakbneven.,

Inlichtingen ter studie _van no

tarii» Van de Perre. ^ _.. .

Om uu onverdeeldheid te scheiden.

OPENBARE VEKKOOP1NG

van een welgelegen

HOFSTEDEKEN

met

stalling en boomgaard

te RUI IUEÜE

lleihoekstraal, 16 ('Platte put)

^Notaris VAN PUYVEL.DE te Haasdonk-Waas,

zal met tusschenkomsl

van zyn ambtgenoot, notaris VËR-

MOELEN te Hoboken-Antwerpen, met

winst van 1/2 o/o insielpre.ie, openbaar

te koop stellen :

Gemeente Kruibeke

EENIGE KOOP : Een holstedeken,

bestaande uit woning, stalling,

boomgaard en hofland, te Kruibeke,

aan de Heihoekstraat (Platte put) 16,

ten kadaster bekend bektie C, Nrs

1005/d, 1.06/b, 1007/D. groot 36 aren

K0 centiaren,

VERDEELING ; Gelijkvloers : gang

vier woonkamers, verkenshok, keet,

grootestal met BChuur, W.C. kelder,

boomgaard en holland, boven : opene

zolder.

Voorzien van electriciteit, pompen

regenwater.

Onmiddellijk beschikbaar,

Oorlogsschade vergoedmg voorbehouden.

Z1TDAGBN

IN'TEL 14 . , ,

VERBLIJF Ï8 ^ü ""

telkens een Maai dag, te 3 uur 's namiddags

ter herberg « Rubenszaal -,

gehouden dooi Victor De Backer-

Ghys, herbergier te Kruibeke, Kapellr>straat.

Voor alle verdere inlichtingen zich

te bevragen ter studie van den verkoophoudenden

notaris.

KAPITALEN

evraagd en gewaarborgd op hypo-

'heek 1' rang,

Zich wenden ter studie van notaris

('ANGOBYte

Van heden af te bekomen

Frlesse Plantaardappelen, alle

ioorten, btj Jan Rezaer, Staiie&traat Bel-

:eie. _ Verdere inlichtingen en van nu

af inschrijven bij ALFONS VAN GAEVER

Ruisstraat, Tielrode.

. '".' VERKOOPING VAN

TOEMAATGRAS

& RIET

te TEHSCHE

De notaris A. HELLEBAUTte

Temsche zal openbaar verkoopen, op

Dottderdag 94 Juli 19*7 om 2 1|2

uur namiddag:

a) Het toemaatgras wassenie op de

meerschen van Schouselbroekpolder.

b) De noten staande op den dijk van

Schouselbroekpolder evenals van

verschtllige eigenaars.

c) Het riet wassende op de schoren

van den polder.

Veigaderiag op den dijk aan het

melkschoor waar de voorwaarden

zullen bekend gemaakt worden.

Na de grasverpachting vergadering

ter herb«rg " Den Oostberg „ bij Mr

Rooman, waar de noten en het riet

zullen verkocht worden en waar men

ook kan betalen de aankoopprijzen en

kosten.

HKÏ AANGEWEZEN MATEKAAL VOOR

PLAF«1»D5 en SCHSIDINGSMUREN

Te koop.

Electrlscbe naecbmaenlen merk

1 Flandria » in besten staas.

Te bevragen: Kasteelstraat 78, Temsche

Te huur.

Groot magazijn met koer.groot

2 aren. gelegen Veerstraat 7 Temsche,

TE KOOP mandenmakerswagen.

Te bevragen Kouterstr. 46 Temche

Uit ter hand te koop

Een boolmeers gelegen in Tielrode

broek. — Te bevragen brj No aris Van

de Perre te Temsche.

Te huur.

Gront magazijn met verdiep, in de

kom dertgemeente. Aanvragen na 18 uur.

Adres ten burele dezer.

ZIJN DE

ISOLATIE & DECORATIE PLATEN

TREETEX-KATRINITE & UNALIT

(Zweedsch fabrikaat)

Deze zijn te bekomen, in '.ersehillige

afmetingen en aan effieieele prijzen, bij

Ad.Poort-Wauters & Zoon

Oeverstraat 16 TEMSCHE Tel. 74

VRAAGT PBIJZEN EN STALEN.

Wonderbare Geneesmiddel tegen

Hoold- en Tandpijn, Griep en Hoort», Rhumatlsme,

[rijnen der Maandstonden.

CACHETTEN

D^MANN

DANK ZY TOEVOER UIT AMERIKA THANS IN ALLE APOTHEKEN

TEMSCHE

AUG. WAUTEKSSTRAAT Tel. 231

BEVEREN

MAKKTTel. 6

BRUIDSTÜILEN vanaf 150 fr.

Corjagsn roor brsüsklstderen -Tersiering vai feeittalels,^kerken en zalen

BleemKitidjes, tuilen en gatvea

DAGELIJKS VÏRSCHE SNIJBLOBMEN — KRANSEN en GARVEN

VOOR BE8RAFENIS3EN — PALMEN VOOR SPORTFEESTEN.

I

Van fabrikant rechtstreeks aan verbruiker.

K. Todts-Van der Borcht

Edgard Tinelplaats, 4a - TEMSCHE

halt tam St. Niklauie Steenweg - Telefoon 243.

Bezoekt onze nieuwe toonzalen

en onze moderne ingerichte werkhuizen.

HONDERD MODELLED Set- en slaapkamers, keukens, oosycorners, divans en zetels,

^ • • • • • B H I I B H H F I *"' kleii-meubels. — Matrassen, (kwaliteit iets eenig.)

LEVENSLANG GEWAARBORGD.

Engelse plaatbsdden, allernieuwste mudellen — Alle menbeles desgewsBst naar tekening.

Volledige Café installatie — Burelen enz.

• Een kwaliteit de beste. - Een prijs de laagste.

Alle

valsels los rerkrijgbaar.

Alles wordt kosteloos per auto t' huls galeverd en («plaatst

over ganseh het land.


••«r« van \ntwerpeu.

ran 10 Juli

BtlfiMka Reut 1937, 3 Ij2 ojo

, . 1943 ,

Belgische r«mt 2* reeks

4 t. n. Geuaifl. Scaatssch, 1° r

4 t. h. Geuniü. Staatssch. 2' r.

Lotend. Verw.streken 19214°/,

1922 4 0/0

1923 4 o/o

Bevrgdingsleening 4 0(0

Loten 1932 5 o|o

82 45

78,7t

91,00

92,45

92,4?

237.UI

258,110

628,00

89,25

Kf>8,00

Loten 1053, 4 0(0 1093,0(

Loten 1038 3 Ii2 o|o

Loten 1941 3|oo

Belgische Spoorwegen bev.

Belgische Spoorw. obi. 1937

• > 1943

» » 1946 4 o/o

Schatkistbons 1940/51)

Annuïteiten

Oemejntekrediet 3 0/0

4 0/0 1912

Gemeentekrediet 4 0/0 1919

» 4 o/o 1830

1931

9 25

89,90

90,75

9E.00

89.95

94,70

92,5(

91,25

91 00

9T.ro

87.Ï.0

76,00

86,25

70,00

69,00

70,(0

. 280,00

405,00

330,80

•*«o»

Aankoepen verkoop van alle lotei

•n fondsen.

Dagelijksoh beuribezoek.

I» SGHIJERMAlt, Wleselacent,

T«l. 31. Kuieelttrut 79, Tmtehe

Leen- en Rypotheekkas

MEDEBÜR3KRS,

Wilt gij voor uwe spaargelden «en

T«ri«kcrde en goedsbslegging!

PI»*Ut ie dan op Ie Rang Hypotheek

ot in Hypotheek-Obligaties aan

t lll^of 4 o(o intrest.

W»E*cht gy te bouwen of uwe

itkexi uit te breiden, gebouwen of

Uoéeo aan tekcopen, schulden af te

'•f?•" ' ^

Men leent U tfet noodige geld, afiositsg

op 5-10-15 of 20 jaar.

ZeT matigen intrest.

Seheimhouding verzekerd.

Wendt U in volle vertrouwen tot

Fr. MASSART

Priester Poppestraai 1

TEHMHE

Bericht tegen Sterfgeval

vo»r Temscho en omliggende.

Deze rouwkapel plaatst men Gratis

bij hfstelliDg van een Olmen oi

Eiken DOODKIST.

VerhuriDg van Rouwkapel.

Magazijn van Doodkisten,

Grafkronen, Giafkruisen Zerkplatèn,

Fotos, enz.

SPECIALITEIT ir; Bloemen, Kroneii,

Trouwbouquets, Bouquets voor Jubilee's,

Palmen voor wedstrijden.

Aanneming vnu alle Schrijnwerk.

Huis H. GY8BUB0K en Zoon

AkLerstraat SO. TEHSCIIE.

KREDIET

KOMPTAWT

Radio

FLUWEïïLERT

AR EL

^"^••^^

Aleenverkoop bij •^•••••••s^

August MAD0U

Kasteelstraat 47, TEMSCHE

De hertellingen worden I

aan huis uitgevoerd. |

M T Z

Nieuwe Modellen.

Mekanieke Wagenmakerij- Carrosserie

KABIENS — CAMIONS in ALLE MODELLEN.

HEESTELLINGEN — DR003 HOUT — VEILIGHEIDSGLAS.

Jacques

MONSTER

HEMELAER-VANflOSS

Hoogkamerstraat 193, Temsche

VERZORGD WERK — MATIGE PRIJZEN.

Huis Cooreman

OEVERSTRAAT 15

TEMSCHE

GROOTE KEUS VAN

OCCASIE-MEDBEIEK

PIANO'S en NAAIMACHIEWEN.

Altijdvoorhauden : slaapkamers, eetkamers, salons, clubs,

kassen, stoelen, ke . ens, varen, spiegels, scbilderijsa, Chiuavazen

bureaux, badkamers, cafe isstallatie, t*tr«iititoelen en alle buis

benoodigbeden te lang om te melden.

Cuisiiyère Motoren

Radio's

EEN EN GEKEND HUIS

G. BAECK-HEMELAAR

Vrijheidstraat 24 - Telf. 292 - TEMSCHE

BOBINAGE - CONSTRUCTIE

Komptant - Krediet

TOMBOLA

BEN KOOPER Tan

Oude Metalen

Uzer, 7ink, Lood, Koper, Afvalgoed

oude auto's, ma,"hienen, enz. '

Aanneming van afbraak yzeren gebinteu,

enz. 2311

HOOGSTE PRIJZEN.

Alles wordt ten buize afgehaald.

Jan Olieslager

Ileislraat •!. Temscbe-Veile.

RADIO S

Voer uw defecte radio is er sleohts

sec adres.

Voor uw aankoop is er maar een

adres waar u het voordeeligst bediend

wordt.

Steeds een groote keus van Radiotoestellen

aller merken in voorraad

Te bekomen bij

FRANS MAES

( Jorisstraat 67, Temscbe

KOMPTANT ! '276 KREDIET

Landbouwers, Fruitkweekers.

Vooreen doalmatigp bestrijding van

uw aardappelveld tegen de plaag en

coloradokever ;

Voor de noodzakelijke

Zoinerbesproenng

uwer boomgaaiden tegen

de gevieesde scburftilekte bij appelen

en perenmaden ;

Voor hei vry waren van ziekten in

uw wljmbossen

wendt U :n volle vertrouwen tot

Gerard Blommaert

•loogkamerstraat 335, Temaehe

De besproeiingen met de Phytophaimaceutische

producten van de

» Union Chimique Beige > tegen ziekten

en insekten mogen niet verwaarloosd

worden.

Spoedige en verzorgde uitvoering.

Alle sproeiprodneten zijn aan

bovengemeld adres verkrygbaar.

StempelCaoutchouc

in alle vormen, ten bureele dezer.

Landbouwmachienen.

Maalmolens « Excelsior »

met de vermaarde Jasp»rssteenen

met groote waarborg.

Dorsehmachionen met reiniger

dubbel reiniger en tneur « Van der

%elde, n « Clacys » en anilere.

Maai- en Oogstmacbienen.

Aardappelmiroeiers - Schroeffelaa s

Verschillende typen Aalpompen,

motoren, alle Wisselstukken

en&. enz.

METS DAN GOEDE EN GEKENDE MERKEN !

FRANS ANNE-HEMELAER

Groenen Boomgaard «9, Ticlrode.

H. R. M-Niklaas 18610.

HUIDZIEKTEN

Alle huidziektenspoedig en zeker genezen

mal de huidzimerende zalf van

Dr Huidarts DACKSON

Zelfs de oudste en wederspannige gevallen

moeten genezeD. De eersie pot zal

'I u bewijzen. Doe proef ! Qij zuil tevreden

zijn !

In alle Apotheken. Indien uw Apotheker

de echte DACKSON zalf niet heeit

bestel ze dan zelf bij ,

Opgelet : In geval van schurft, krasselavondjeukingen

\raagt een llesch Gall.

Kraa. Genezing op 24 u, zonder pyn,

zonder ontimeuing. Prys de llesch So fr

APOTHEEK F. MISSOTTEN - GEBL

De pot 30 fr. tegen remboursement.

HANDGEKN00PTE

KUNST-

TAPIJTEN

Alle teetreningen, kleuren eo maten.

E. Van Hoorick-De Nayer

Statiestraat 45, Waasmanster

Telfoon 474 226

G. BAECK-HEMELAER V r y h e i d s t r a a t, 24

.^--.^...MWKWHiwiH^i TEMSGHE - Tel. 292

Electro-Technieker

Gedeeltelijke opbrengst voor het ROODE KRUIS VAN BELGIË.

Electrische Guisinière, 2 Radio's Murphy, Lusters, Lampe a daire, Strijkijzers,

Scheerapparaten, Kookvuurtjes, Verwarmingskussens, enz. enz.

Priji per lot 10 fr.

Loteo te bekomen ten burele dezer.

More magazines by this user
Similar magazines