Te koop.

waaslandca.front36.kunstmaan.be
  • No tags were found...

Te koop.

Zondag 3 Februari 1946 1* Jaar Weekblad Nr 24Nieuwsblad van TemscheENOMLIGGENDENIEUWS- EN ANNONCENBLADAbonnementsprijs 60 Ir.UUREEL: KASTEELSTRAAT39 | DRUKKER J. SCHUERMAN -Verantw. UitgeirerAL. BUYIAERT | Hr. St-Niklaas 858 - TEL. 185TËMSCHE, 2 FEBRUARI 1946.Wekelijkschen AlmanakFEBRUARI 1946.i Zondag s Berlinda4 Maandag s Joanna5 Dinsdag s Agatha6 Woensdag s Amandus7 Donderdag s Romualdus8 Vrijdag 8 Joannes van Matha9 Zaterdag s ApoilomaHaan : den 2 Feb Nieuwe maan.Jaar- paarden- en veemarktenDen S : Schelle, Ninove — den 6 :Lanaken. — den 7 : Essen, Ruddervoorde,Tielt. — den 9 : Alverdingen,Schilde, Booischot.Wie denkt er op na ?" Een zelfmoord „ Ue genaamde n...heeft een einde aan zijn leven gesteldenz. nog een paar regeltjes en ziezoo't is als met kleine, heel kleine lettersonder de dagelijksche rubriek, ais eendoodgewoon gebeuren, krijgen wedergelijke berichten dagehjksch inonze bladen.Wanneer zelfmoord op een bepaaldtijds'ip of plaats meermaals ja zelfsveel voorkomt, dan noemt men dat ingeleerde termen eenvoudig een epidemieZielkundigen zijn buitengewoonverstandige menschen, die voor alleseen verklaring vinden, eenvoudigklasseeren als een boekhouder een'ïchestelsel. zoo zal men iemand dievolstrekt zijn vingeren niet kan Thuishoudenkleptomanie toeschrijven endaarmede is de zaak en rechterlijk en•wetenschappelijk opgelostEn toch, hebben in deze wereld,soms nietsb°teekende gebeurtenissenvoor de wereld zulke diepe beteekeniseti diepe grondenDieeene, die honderden, ja die duizendenin de gansene wereld, die zichzelf voor de wereld vernietigen, omdatde wereld hun met geeft wat ze ervan wenschen wat hi| hun heeft belooft,geven ons een blik op het bespottelijkevoor hen die er alles vanverwachten. Voor 'Ie wereld en wathij geven kan hebben ze geleefd, vanM'Dgelwerk van '[Nieuwsblad v. TemscbeAVONDSCHEMERINGoorspronkelijke, nog niet uitgegevenSCHELUENOl'feXLEdoor Lode SCHELTJENS.Met goed of tsgendunk moest KarelVerhoe en aan dit bevelgehoorzamen.Hij had hiermede nog niet gedaan,wanneer de vriend vau den huize deoud-onderwijzer, hem een telegrambraohl, dat zooeven was toegekomen.Karel Verhoeven liet het overigevan zijn eetmaal staan, brak het snelschriftopen en las met stralendeoogen van blijdschap : " Kom met uwmoeder in mij < autowagen dezen voormiddagbij L"; — de Directeur derScheepsweif „ .Als waanzinnig van vreugde spronghij van zijn stoel op en den oudenschoolmeester de beide handen in dezijne drukkende, nep hij uit : —" Mijnheer de onderwijzer, mijn moe»hem alles verwacht, tot ze onverzadigdof alles gezegd ontnuchteren enin' een uiterste wanhoop, het ONZEKE-RE, het EEUWIGE roekeloos instappen,hun tenslotte nog beroovendevan het al wat ze volgens hun opvattingbezitten : « het leven „Onschuldig, onbewust van zich zelf,zijn ze de wereld ingestapt, in zichdragende alle heerlijke gaven en karaktertrekkenom te worden gekneedtot de heerlijke sterke schakel die deenkeling in de samenleving kan enmoet bekleeden Tegen wat het leveneigenlijk is, moeten ze worden gesterkten opgevoed, hun opvoeding (de levenopvattmghedendaagsch enze modernebeschaving^ moet ze den weg toonenen omleiden tot het doel waarvoorde natuur (de Schepper) ze heeft bestemd.In zich zelf dragen ze de strafvan den eersten mensch, de benevelingvan het verstand, de kiemen vaneen zelfzucht ten koste van huns gelijkenondanks de natuur ze oii elkaarheeft aangewezen.Als mensch, in de oogen van degansche wereld, heeft over twintigeeuwen een eenvoudige timmermanszooneen levensopvatting zoo oud alshet bestaan der wereld verduidelijkt,bewaarheid, geleerd, zelt geleefd enaangewezen Zijn lser en zijn levenwas een leer van liefde, geeii nnnelijke lichaamsgenottende liefd-, maareen ware liefde van opoffering, eenoprechte, volmaakte, innerlijke totalles bereide liefde, die de moeilijksteomstandigheden van het leven tot eenmiddel van genot omschept, een levenvan opüenngen en geven, die het levenin ALLE omstandigheden tot eenweldaad, tot waar geluk en hoopvolletoekomst opvoert Hij noemde zichzelf Knning en Meester en noemdeALLE menschen Zijn kinderen Hl]weende en treurde om het verlies vaneén enkele der miljoenen. Geen enkelmaal, geen seconde van de :


Op Kijkuit.Edelachtbare vrienden gesalueerden veel geluk op uwe wegenik voel mij voldaan en vereerdomdat ge mrj hartelijk knikt tegendat is geen grootspraak of geen blufwant dat maakt soms de menseben sufdie veel nea en weinig prateDkijken niet blind naar het vernismaar zien door alles wel de gratenen t echte wat in 't potjen is[Jewel, da gaat er naar mijn bescheidenoordeel nog zoo slecht met met 'tweer . t was wat hard gevroaen en deregen heeft nu alles weer malsch gemaaktWa slagen en wa zalven zoozijn we 't donkerste van den winterdoorgeiaakt en als 't kort maandekenons geen parten meer speelt dan staanw' er nog zoo slecht wet voor. nemensen moet toch de zaken bezienlangs de vriendelijkste kant, ieder laattoeh zijn portret zoo maken 't Is maarvan do ministers dat er leelrjke portretiengemaakt worden 't is waarze kijken rjie.t sjoviaal en praten gelijkdictateurkens, want ge kunt tocb metgeen lachend gezicht aan 't publiekzure dingen vertellen, over de kolendie sebromelijkduur ingekocht wordenover eierpoeier waar 't publiek nietvan wil, over die en die aangekochtekuopwaar die bedorven ligt en waarhoopen geld aan verloren wordt, enzen de menschen altijd maar moed inpompen en 't geld uitpompen, da'sprecies niet geschikt om in t bovensteschof te liggen De menschen zijn allemaalwat op hun teenen getrapt en depolitiek zet zijn netten uit in dat troebelwater Ne mensch zou peinzen zezullen al te gaar 'n handje toestekenom de kar uit 't spoor te krijgen,maar de botten van Fransoo die vande regeenngspartijen vinden alles goeddie van den anderen kant vinden metgroote reden veel slecht, maar alsge spreekt van t land uit den nood tehelpen, kerdjillekes, daar zou'n z' hunallemaal voor dood praten, da klinktwel luk nen ezel die piano speelt maarzingt er dan eens op't zakeken't vol bakskenda 's voor't politiekschoone praatjes dag op dagen 't betalen van 't gelagda 's voor 't publiek't Publiek zal't op 17 Februari weldoen uit komen wie t verlrouwen genietwant als ze praten hên z' allemaalgeluk, gelijk Sanders die naar een tegensprekelijkemeeting stond te luisteren— Die vent heeft geluk, zeibanders, als den eersten gedaan hadmet spreken, en als den tweeden zrjnepistel had afgegeven zei Sandersweer, die vent heeft gelijk. — MaarSanders zei Lippens die nevens hemstond, waar zijde nu toch met uw gedachtenze spreken malkaar tegen enge zegt da'z alle twee gelijk hên —Hawel, zei Sanders, g' hebt ook gelijkLaat ons eventjes eens kijkenwat er zooal is gebeurdvan stelen, moorden, auto-lnkenof wie aan de liefde zijn broek heeftgescheurdwant al wordt het nu bedrevenmet een beetje meer fatsoen't is de slechte kant van 't levenen die is er niet af te doenWe krijgen voor 't eerste schotelkenveelte zwarei kost om goed te zijn't Is een zaakje uit't onderste scholdat bloeddorstig is afgeloopen te Antwerpen.Cecilia Gnetens wonende in'tscbipperskwartier had een geallieerdsoldaat op haar kamer genomen Rond11 uur 's avonds werden twee schotengehoord en toen men in de kamerdrong werden het meisje en de soldaatdood weergevonden De soldaat had 'tmeisje neergeschoten en dan zelfmoordgepleegdIn 't vrijen vindt men ja gewisveel kwasten zonder verstandomdat hun liefde niet treffelnk isof zonder ne goeien trantwant zit er voor de ioete minin 't hert der vnjelmgenmeer als zuivere liefde in't komt uit op wreede dingenWat voor schromelijk schelmstukhebben we hipr nu op den wijk Heiveldete Belsele vond men Zondagmorgen het lijk van Anna Van Der Steen,ze lag in de poort van haar huis, gedooddoor een slag op het hoofd Demoord werd door de kinderen dervrouw ontdekt, die seffens op zoekgingen naar hun vader Leon De MaereZe vonden hem op een zevenhonderdmeter van het huis, totaal onkennelijk,met bijlslagen afgemaaktdader is tot nog toe geen spoor en watde oorzaak der misdaad is kan menniet denkenIn 't leven ?ijn veel duistere zakenwaar ze maar niet uit wijs gerakenAls ne mensch op 't straat is kuntg' uw oogen met genoeg doen rondzienom terug thuis te geraken. MevrG was te Leuven op wandel toen iealmeteens in de Brussselschestraat ondernen auto geraakte. Men bracht deongelukkige, die erge verwondingenhad opgeloopen, seffens naar een kliniek,waar ze, niettegenstaande debeste zorgen overleed Hel slachtofferlaat vijf kinderen naDat rappe autosporten al wat stinkt en snortzet daarvoor uw oogen op^n *zet dan maar uw voetjes lichtnijpt dan maar uw neasken dichtwant al dat stinkt en snortmaakt het leveu soms kortAmai, was me dat Zondagmorgen,rond 1 uur, te Gent, 'n afiaire Eensklapsweerklonk brandalarm, want'twas volle gas aan 't|branden in hetgrootwarenhuis " Sarma „ op den hoekder Koommarkt De nachtwaker dieverrast werd door de plotse uitbreidingvan den brand, toen hij zich op de bovenverdiepingbevond, moest een uitwegzoeken op tdak waar hij door eenbrandweerman, op gevaar van diensleven, uit de bakgoot werd gebaaldDe spuitgasten hebben den ganseliennacht moeten werken om het vuur tebestrijden en de aanpalende gebouwonte vrijwaren Het vuur zou ontstaan ZIJQia de pasteibakker». De schade wordtop verscheidene millioenen geschatAan branden doet ge geen profijtge zijt koopwaren en centen kwijtWat vraagt ge ? of er geen nieuws isin 't Buitenland ? Leker ' Hier hebtg' erDe aarde heeft gebeefd in Zwitserland,Gansch den Zondag zun in hetkanton Waadtland aardschokken gevoeldIn de stad Siorre alleen is voofmeer dan 500OOÜ zwitsersche frankschadeDe Siameesche tweelingzusters zijnin Engeland overleden inden onderdomvan 82 jaar Het fortuin van MissCharlotte Garter bedroeg 12 6oO 000 fren dat van haar zuster Miss Rose12 7^0 000 fr zij hebben talrijke giftengedaa" en er moeten meer dan 5 millioeaaan erfenisrechten betaald wordenZondag morgen zijn boosdoeners inde keik van Sevilla (Spanje) gebrokenen hebben een zilveren vergulde .kroonuit de 14e eeaw geroofd van onschatbarewaarde alsook andere juweelenvan de H Maagd van Gratie De dievenhebben de Heilige Hostien ontheiligden twee kostbare kelken ontvreemd.De politie zou op het spoor der heiligschenders zijnIn Parijs is er «taking in het drukpersbedrijfVerscheidene dagen hebbende Parnzenaars het zonder dagbladmoeten stellen Of er daar naar hetradionieuws geluisterd werd moet geniet vragen 'De jaarlijksche bedevaart van hotvliegwezen te Lourdes die sinds 1940niet meer gehouden werd zal dit jaarvan 28 Juni tot 1 Juli plaats hebbenTijdens den oorlog hebhen de dienstenvan het Amenkaansche RoodeKru s te New-York 6f ?712 liter bloedgegeven door 1 274,444 personen, ontvangenEen vliegtuig van de militaire luchtvaartis in de nabijheid van hel vliegveldvan Mont de Marson neergestorter waren drie doodenEn daarmee valt 't gordijn om achterde schermen van die treurtooneelennog eens te kunnen lachenMieke Poels, 'n meisken in de modernetrant was overlegt getrouwd entante Fie kwam heur eens bezoekenZe moest 't huis pens afzien en in deslaapkamer en In 't salon sloeg z' heurhacden te gare — Wel, wel, riep tanteFie ge zrjt schoon ingespannen —En hier is de keuken, zei Mieken, n tafel, 'n mes en sardien doosken watheeft 'n mensch meer van doenSooi Lavets was aan 't leuren en PeeSpille kwam hem tegen. — Ge wordttoch zeker met zot, zei Ppe, 't is winteren gekurt met vliej;evangers wabrengt dat op — Slim zijn is maar'n weet, zei Sooi, 'k heb nu geen kon-Van denkurrensie in mijnen artikelFransoo lag ziek Ie bed en zijn vraen zijn zeuntje zaten hem te troosten— DA zal wel beteren ze' 3Vjn vra, gemoet aiaar koeragie hen— Och zeiFransoo, 't is al den tweeden keer daze mvj zoo liggen hem, als ik officierwas heb ik ook eens zoo slecht geweest— Zijde ay officier geweest vaderzei de kleinen, dan zullen er veelsoldaten naar uw benrafems komenGoeie vnendeo 'k zeg mersieen k ga mijn stuur nu neerenwant kmoetthui« nu mrjn partienog eens gaan repeteeren7oo was mijn Mie ne keer aan 't razenz houd van geen muziek'k was op noiju instrument aan('t blazendat 't haar kitteloorig miek'k geloof dat g' uw tiompet zoo zei zeliever dan uw vrouwke ziet'k zei 'k kan er 't mondstuk toch('afvijzenmaar van mrjn vrouwke metmaar och, wat minbt is te weerleggenwordt met meest protest gedaanlaat u vrienden dat gezeggenen dat 't u wel mag gaan.CiesBericht aan de Bedrijlsleiders vanalle Nljverheldsinrichtingen vanens genestDe economische eropleving in al de Uk.ken onier nijverheid laat zich geleidelijkgevoelen en binnen at/ienbaren tijd zalZIJ alle beschikbare geschoolde krachtenopeischeoHel rationeel inschakelen van deze beschikbarearbeidskrachten in de onderscheidene bedrijven 1» toeveitrouwdjan het Steuntonds voor OnvrijwilligeWcrkloozen (vroeger genanmd NatinnaalDienst voor Arbeidsbemiddeling enWerkloosheid) van; hei Ministerie vanArbeid en Sociale VoorzorgDaar de Uliicieele Pla ilsingsdienstenzieh met enkel vergenoegen met het inschrijven en plaatsen van vergoede werkloos"^,maar er ook naar streven nietvergoedenvolgens hun heroepsbekwaamhedenen moreele hoedanigheden te bemiddelen,zoo zijn wij tevens ook bestgeplaatst om aan alle werkgevers diearbeidskrachten te bezorgen die zij wenschenOm U Ie overtuigen van de goede werkingvan onze diensten volstaat het ievolgende cijfers te vergelijken, in v rbandmet de plaatsingen gedaan in het ambtsgebiedgedurende 1945Verweienllijkte plaatsingenVergoede werklooienMannen 6 865Vrouwen 1 844Niet vergoede werklooz^nMannen 175Vrouwen 15o8 049U kunt zich dus in volle vertrouwenwenden lot! onze diensten die volledigkosteloos werken.Vereert ze met uw bezoek, waar U benevenseen overzicht over de beschikbarewerkkrachten, al de noodige inlichtingenzult bekomen,riet groot getal geplaatste werkkrachtendoor onze bemiddeling te werk gesteldtoont ten overvloede aan dal velewerkgeveis en werknemers reeds overtuigdZIJQ \an bet economisch, sociaal ennationaal belang van onze plaatsingsdienstenDoor U tot ons te wenden helpt u onsin het vervullen van on7e maatschappelijkeplicht werkzoekenden ie plaatsenen hierdoor aller welzijn te bevordeipnZoodoende helpt U zelf rechtstreeksmede aan den opbloei van onze nationaleeconomieADRESGewestelijk Bureau voor ArbeidsbemiddelingSt Niklais Plezantsraat, 7. Tel 777Bureau voor ArbeidsbemiddelingDendermonde, Koornaard, 33 Tel 129Lokeren, Romestraat, 34 a 13S.Temsche, Schoolstraat « 108.Openstaande betrekklngen te begeven bij het Gewestelijk Bureau voorArbeidsbemiddeling van St. Niklaas otzijn kantoren Dendermonde, Lokeren enTemscbeMANNFN .Ousjree Manluye 120 losse aibeiders— 10 piswerkers — 8 machinisten voorelei tr sche rolbruggen — 8 monteerdeisvoo- constructieMijnen — Mauiage —Jumet — EisdenGe choolde en ongeschoolde arbeidersVermeulen Si Niklaas 1 halve gastdrukkerVROUWENGroote slukkenbreisteis nr 10 — beenbreisternr 10 en \t — voelenbreistersnr. 10 en 12 — leermeisjes mtassters enlinkeer'- — tabakbewerksters — opraapsters nr 12 — roud-breisters dubbelcylinder L/L — weefsters voor mourzoukstopslers voor pluche — losse arbeidstersvoir Gent en Burglit — werkvrouwen —meiden.Het hoekje vande K. S. V.Wedstrijden ProvinciaalUitslagenBeveren Gerda 2-1Nsderbrakel Meulestede uitgZele Eekloo 8-1Gavere Scela 5-oOudenaerde-Wetteren 2-0Deinze-Ninove 3-1Temsche-Lokeren 10-0Deiderleeuw Sparta uitgK S V Temsche - Lokeren 1O-ODe wedstrijd had niet veel om hetlijf en de behaalde overwinning kanniet dienen als maatstaf voor de nogte spelen matschen. Iets is zeker degoede carburatie van in 't begin van't kampioenschap is ioek en er zalveel verbetering moeten komen, endit dadelrjk om den begeerden Kampioenstitelte veroveren Het is niet voldoende om overwinningen te behaleneen kwartier met schoon voetbalspeluitte pakken, en daarna spelen of hetde eerste maal is dat de elf samen uitkomenZooals er nu doorgaans gespeeldwordt is het juist ot na 15 of Utminuten spel de fut er uit is Misjongensi Ge kunt spelen pn waarom doetge 't niet« Wat hapert er ? Laat Zondagte Eekloo eens zien dat ge 'n heelematch goed kurt spelen ' \ls ge datdoet komt ge met de puntjes naarhun, en andeis is 't van « vaarwelKampioensdroom '•Kampioenschap Provinciale AideelingRANGSCHIKKING1 Oudenaarde 21 17 3 1 72 21 352 K S V Temsche 21 16 4 1 86 27 333 Meulestede 20 IS 4 1 81 37 314 Beveren 21 14 4 3 62 35 315SI Zeil 19 12 6 1 71 34 556 Eekloo 21 8 7 6 5~ 26 227 Wetteren 20 8 6 6 44 37 328 Deinze 21 9 8 4 65 44 229 Denderleeuw 20 s 8 4 51 49 2010 Scela 21 8 10 3 41 53 1»11 Ninove 20 6 10 4 39 63 1612 Gerda 21 7 12 2 39 67 1613 Gavere 21 7 12 2 49 71 1614 Geeraardsbergen 19 3 13 3 25 58 915 Nedeibrakel 17 3 13 1 24 80 716 Lokeien 21 1 20 0 26 128 iVoor ZondagII ProvinciaalDenderleeuw-DeinzeEekloo-TemscheLokeren GeeraardsbergenGerda-SeelaZele-WetterenMeulestede-QavereNinove-OudenaardeNederbrakel-Beveren1" ploeg,Vercauteren Pepermans De Wilde,Weyn Em , Hulin Jos. De Winter BBrouwers Van de Perre, Cools W.Peersman, Herman MWedstrijden der overige M. S Velftallen.Res A, KSV-Rupelmonde, te 3 uScholieren, KSV-Kruibeke te 10 u.Binnenbrengen.Men gelieve de spaarboekjes binnente brengen der Antwerpen's Mij vanDeposito s en hypotheken voo" lietI Jjschnjven der miresten over *946I. 8CHIJERHAJV,WisselkantoorKasteelstraat 79, Temsche.


TOONEEL-OOEDE;WAAR PRIJST ZICH ZELVEDat! is] weer eens waar voor het hoogstaandeen boeiende dramaWALTER VAN N1EUWENHOVEdat verleden Zondag, voor een bomvollezaal, door onze B.J. Bers, met veel toewijdingen talent, in nieuwgeborstelde decors,werd opgevoerdOns volk heeft met spanning en ontroeringden strijd voor den heropbouw van« Nieuwenhove » gevolgd, den haat zienverkeeren in liefde, en geestdriftig ingestemd met de overwinning van den jongenboer en zijn trouw aan den vadergrond enaan het geloof.Dit machtige stuk wordt Zondag toekomendennog eeDb opgevoerd in den Kring,Akkerstraat, evenals het lollige blijspelDE SLIMME SCHAPER.De vertooning zal weer gelijk verledenZondag ZEER STIPT om 5 uur beginnen.Men doet goed zijn kaarten op^voorhandte nemen bij den Eerwaarden Heer NyssensProost, en bij de leden en 2e den Zondagvoormiddag *e laten nummeren van 10 tot]2 uur m den kring.VELDLOOPENMOOIE PRESTATIE !Zcndag morgend hebben twee jongensvan Temsica Athietiek Club dekleuren onzer gemeente met klankverdedigt te Lokeren.Bij de kadetten behaalde VictorWittock een mo«ie 4' plaats op 47deelnemers, en Jozef De Leenheerwerd by de scholieren eervol 10° op42 vertrekkers.Hst was een ongewoon z-waar parcours,en de respectievelijke afstanden1500 en 3000 meter waren dan ookgeen gezondheidswandelingetjes.En toch ei zoo na bezorgde FikkeWittock ons een overwinning maareen spjjtige vergissing wierp roet inhet etenVoorwaar twee ihnke prestatie's.We wenschen dan ook deze beidejongens van harte geluk en dat nognieuwe eereplaatsen hun eeb aanmoedigingmogen worden.G.C.Bridge-prijskampop Zondag 3 Februari te 14 30 uur, ingenchldoor den Bridge-club « Excelsior»in hel safe • De Belgische Leeuw », Kam.Waulersstraat, Temsche.Gralis Vooruit 150 fr.Burgerstand van TemicneVan 2 > tot 3 L JanuariGeboorten.Boilaert Maria Tonka, Hoogkamerslr. SI —Wats Leon Ernest Eduard, Kasleelstr. 63 — DeFerreneRudy Werner Eslïier, Veldstr 164 Hamme— üeerts Mai ry Juliana sliertlie Nijverrieidstr.8a — De Kerf Renald Albert Augusta, Veersir.5— Engels Mareella Maria Leon, Akkeistr.9 — Rombaut James Juiiith Polydoor Nelly,Gebr. Van Raemdonckstr. 33 — Hujs MoniqueCe-janne Raphael, Palei>lr. 3 — Van KeruraRaoul Üustaaf, Fonteinstr 38 — Peersman AndréFrans Celine, Ehersele. Doi|i i. Allen moederhuis.— Janssens Euenne Kamiel Loime, 'Krekel, S.Overiijdens.Vercauteren Maria Colela, z. b 81 j. wed. vanBujtaert Petrus, Pastoor Boelbtr. 16. — VercauterenAipbonsus, z. b. 75 j. ongeh. Gasthuis. —Van Nuffelen Hosalie huish. 77 j wed. EngelsAntoon Ghisleen. St. Jonsstr. 89. — BrymeitMaria Amelberga, z. b. b5 j. ongeh. Eigenloo, 1.— rroualeyn A jgusta Amelia, z. b. 62 i. onsei)Gasthuis.'Huwelijken.Derkinderen Gasion Jozef Leander, metaalbewerker,en De Geest ehira Theophiel Alfred,tabnekwerkster, beiden alhier.Vergetenten onzen bureele : een paar lederenKinderbaadschoenen - een paar gebreideOameshandschoeaen. Ze liggen Ier beschikkingder eigenaars.Handelaars, aandachtVoor Uw Papieren Zakkenwendt U tot het gekend huisEMIEL MAES-DE MTTYNXAkkeratraat 141, Tcinsche.Alle soorten : Sulfite en andere.Officieele prijzen.Te koop.1OO Wligcn polen bijKAMI EI, SEGHURS. Laagstraat l,Temsche.LAADISOIJ W ERSPLUIIITEEIIOUÜFRSBestel van hedeD at uw ku>ke"sWitte Leghorns ol Khode Islander»op het stamboombedrijt, allebloedonderzochte en onder Controlestaande dieren terKECRKWEEKERIJAch. t'Felt-PoodtsHospitaalstraat 41 - STEEItHORPTelefooD 49 Rupelmonde.Bestei onmiddellijk want duizendenzijn reeds besprokenVERKOOP VAN POELJEN't Huisbesielling.OPENBAREVERKOOPINGvanEEN WOONHUISIe Teinscbe,Eekbonldriesstraat 59.De notaris Florimoud VAN GOEY teRupelmonde zal openbaar verkoopenmet winst van premie.Een woonhuis te Temeche Eekhoutdnesstraat,F>2 gebouwd op 100 mtcynsgrond sectie B n' 965 H3 in cijnsgehouden tot 24 12-19&4 mits Utr.'sjaars.Verdeeling: gelijkvloers: gang,keuken, koer, stal, en W. C boven :slaapkamer en zolder Voorzien vanpompwater en eimriciteit. Bewoonddoor Mr. Jozef Maes mus 35 fr. purweek.Ingesteld 37.000 fr.ZITDAQEN :INSTEL: 28 JANUARI )VERBLIJF: 4 FEBRU4RI )Telkens eenen Maandag om 4 uree Temsche ter herberg De Volle Tongehouden door Mr. Hyacinthe RoosenAugust Wautersstraat. Temscho.Voor alle ïnlich'ingen zici bevragenter studie van den verkoopendennotaris.itudie M Mter FRA.NZ D1SRICKXNotaris te Melsele.Uit ter hand te koopSINT N1K.L,«4SEen nette Burgerswoning aan deMindarbroedeisstraat Nr 34 Voor alleinlichtingen rich wendou ter studieFan notaris Dienckx te Melscle.Te koop.Beste Haifraars, bij de baat. Zi'-hwenden Pr D'UONGHE, BazelstraatP4, Drijhoek. RupelmondeBERICHT.Voor bel opbouwen en herstellenvau nw buizen en stallingenwendt u in volle vertrouwen totDés. De CiercqMetser-AanmmerGebr. Van Raeuidouckstraat, 33,TEMSCHE.Te koop.Een rijtuigje, voor gebrekkige menscbea,zoo goed als nieuw, Te bevragenHoogkamerstraat 79, Temsche.Te huur gevraagd.Wtnkelbuis of Burgershuis geschiktvoor winkel. Schrijven bureel bladVoor Vervoer in a'le richtingenCyriel Van BogaertLauwershock H Teinscbe.Telefoon 190Headrix' Veevoeders.KOEMEEL - VARKENSVOEDERPAARDENVOEDER-HOENDERVOEDERBeste kwaliteit. !Verkrijgbaar bijIVan WolvelaerUvllebeck 3, Temsche.OPENBARE VERKO0PINGvsn EENHERBERGTV TEiiS iïliStatieslrant, 15De notaris E. VERL1NDEN-DE SCHEPPER, ie M-Niklans verblijvende zal met! winst van 1|2 ten honderd inslelprc-mie,i openbaar verkoopeD :Gemeente TEMSCHREenige Koop :Een Herberg genaamd « Minerva » metafhangen en grond gestaan en gelegenaan de Stiliestraal, ]5, ten nadaster bekendsectie D l\r IB7S/I, voor een«groottevan 70 eentiarenIn huur bij E. Dfclercq.Ingesteld 180,000 fr.N. B. De herberg is vrij vanbrouwer.S* Z1TDAG 5 FEBRUARI 1946telkens Dinsdag, om 3 ure namiddag, inhet Café « De Hoop » aan de KardinaalMercierplaats, te Sl-Niklaas,Studie van Notaris DIERFKXte Melsele.OPENBARE VERKOOPINGvan eengoedgelegenE I G E N D O Mte ZWIJXBKECHTMoortclstraat 77.De Notaris FRANS DIËRICKX teMelsele verblijvende, zal, met hethouden van twee zitdagen en g9w:nvan i|2 oio instelpremie openbaarverkoopen:Eenige Koop.GEMEENTE Z WIJN D RECHTEen goedgelegen en stevig geoouwdeeigeodum, zijnde drjjwoonst, met-;rond en afhangen, gestaan en geledente Zw^jndrecnt, Moortelstraat 77,ten kadaster bekend Sectie A 59P/F/2en 599 G/2 groot 7 aren 90 centlaren.Verdeeling:Huis met half verdiep - Voorplaatsmet gang, bovenkamer, keuken, boventwee kamers.Achter: 2de Huis: twee plaatsen,verdei stallage, kamer boven, veider :keuken, slaapkamer,zolder.Hof met tien fruit boomen.Verhuurd zonder schrift beschiklaarvolgens de wet.Te bezichfigen mits te bevragen bijloeef De Caluwé, MoortelstraatZITDAGEN :IS FEBRUARI en 4 MAART 1946.telkens een Maandag ie 3 u^e namid- |dag ter herberg . Het Leeuwken» bij |;


« Spa Monopole »is terug te verkrijgen bijROBERT R00SEN-0NGENAHoogkamerstraut 67,'TEMSCHE.'t Is ook het beste adres voorLekkere "Wijnen enFijne Likeuren."ALLE BÖËKËN"(e bekomen bijJos. SCHUERMAN - STEVENSKa«teelstraal,39 TeniscbeTe huur,Café en kleine Bnrgerswoning op11 Lauwershoek, Temsche.KOOPT EENgoede VULPENTen bureele dezer.VROUWEN - PILLENregelen de Maandstonden.Apoth. Michel. Wetstr. 102, Brussel.Tegen te.-ugbetaling van 60 fr.Verzekeringen.Voor uwe verzekeringen - alle risico's- brand, ongevallen, diefstal,braak, sociale verantwoordelijkheid,enz. enz.Wendt U invertrouwen totA.V.Raemdottck-Van BrenseghemEcckbontdricsslraat, 43, TemsiheAgent der gekende maatschappij«. Het Belgisch Ar.ker -.•Enorme AfslagOp al onze Kinderwagens en Matrassen.KINDERVOITURENNieuw model 1946 — dikke bauden — kap in vooroorlogschtoile-ciréekapspanners,wieltoppen en duwer vercikkeld, afgewerkt met aluminium baiidvan af 1250 Fr.MATRASSENin de beste kwaliteit tijk — gsvuld met voorooriogsche kwaliteit floeongansch doorstoken — volleêig met peluw en oorkussen :van af 1000 Fr.-: Bazar St. MICHEL : —PLEZANTSRAAT 153 | 159 ST. NIKLAAS.Huis CooremanOEVERSTRAAT 15, TEMSGHEGroote keus vanOCCASIE-MËUBBLBIPIANO'S EN NAAIMACH1ENEN.Altijd voorhanden : slaapkamers, eetkamers, salons, clnbs,kassen, stoelen, keukens, vuien, Bpiefcels, schildeiijer, Chinavazenbureaus, en alle huisbenoodigheden. te lang om te melden.g : jJUit Temsche : MAANDAG en DONDERDAGvoor 12 ure Uit Antwerpen : DINSDAG, en VRIJDAGAaolegplaats: Verbindingsdok Nr 3Vervoer en VerhuizingenALLE VRACHTENFRANS SMET - VAN GOETHEMHaasdoDcksclie Steenweg, 2b"TEMSCHE Tel. 120Leen HypotheekkasMedeburgers !Wenpcht gij een goede en verze.kerde geldbelegging : plaatst dan uwgeld op 1" rang Hypotheek ot' in Hypothekeobligaties.Zeer loonende Intrest.Hebt gij geld noodig om eigendommenof gronden aan te konpen ? Zakenuit te breiden of schulden al telossen ?'t Is te bekomen, met gemak vanterugbetaling in 5, 10 tot 20 jaar,raar keus Matigen intrest.Geheimhoudii g veizekerd.Wendt U totM. Frans MassartPriester Poppesïraat, 1, TemscheLandbouw-machienen.ALFONS BOELHoogstraat 7», B4ZEL.Huis van vertrouwen.Van nu al verkrijgbaar :Elecirische Waschmacbienenen Boterkarnen.Enkele en dubbele ploegen.Dorschmachienen en Moteurs.j Beet-en Stioobusselsnijders.i Alle soorteri Beerpompen., Oogstmachienen - Aard-jppelrooiers.! Zaaggmachienen en Alroomers.' Eggen en SchroefMs. Zaaimachienen., H. R. St. N. 15976.|i Bericht.De ondergeteekende beveelt zich aan voor, Vervoer en Verhuizingenj in alle richtingen met kamion van 7 ton.J Zeer stipte en verzorgde bediening.I Frans Smet'Van «ïoethem,! Landmolenstraat t", TEMSCHE.j Tel. 151 (Meersman, Temsche).Aandacht! Aandacht !'nor alle Vervoer Verhuizingenslechts EETX JXDRES\ CYEIEL ANMÉ-MEEUSTladnc, 9, TEMSCHE.: Telefoon 1(5.Landbouwers, Veehouder.Will ge Uw vee verkoopen, vrijzooals vroeger, U kunt rechtstreeks handelen metVlaeminck GustaafTE ItUPELMONUEerkend vceliandelaar aangeduidevleeschgrossGst voor marktgebiedSt-Niklaas,die l) dd hoogste prijzen betaald zondereenigen aflrokot onkosten.Vleeschleveringen worden loorhem ook gedaan aan de voor U voonleeligstevoorwaarden.Boterpapierverküjgbaar ten bureele dezer.Beurs V»D Antwerpen.van Hl Jan.Belgische Rent 1937,3 Ij2 oio 9.I.3J„ . 1943 , 8

More magazines by this user
Similar magazines