gazette van temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be
  • No tags were found...

gazette van temsche

Zondag 7 Januarij 1883.2^T Jaargang.)GAZETTE VAN TEMSCHEEN VAN HET KANTON.Dil blad veischijnl geregeld alle Zaturdagen. ABONNEMENTEN kunnen hel. heelejaar doorgenomen worden bij den uitgever en op al^le 1'oslkantoren des [ïijks. —abonnementsprijs, vooraf betaalbaar, per jaar: voorde gemeente 3 fr., Franco perpost: voor heel België Ir. 3.60; \oor liel buitenland Ir. b.SU — Enkele nummers 10 c.DRUKKER- •>, TC EVERSCHÏÏBRMAN-1 '~'Aankondigingen : 20 centimen den drukiegel. fteclamrn en/, t fr. de regel.Aankondigingen moeten voor den Vrijdag middag ter drukkerij bezorgd wordenBrieven en cóirespondentien franco. Allo innwondene stukken moeten geleekend zijnloor den schrijver. De strengste geheimhouding woidt gewaarborgd.BuitenlandschêNieuwstijdingenFrankrijk.DOOD VAN GAMBETTA.Gambetta, het hoofd aller republiekeinen enbyzonderlijk der Fransche republiek is opNieuwjaarsavond te Ville d'Avray overleden.Het overlijden van Gambetta is schier eendoodslag voor de Fransche republiek. Hij immerswas de man die ditregeeringstelsel staandehield, door de republiekeinen te belettenelkander te verscheuren en de prestige, het gezagdat hij bij het leger en zelts bij de landelijkebevolking verworven had.Be nalatenschap van Gambetta is open : menmag zich aan ruwe strijden verwachten tusschende partijen Ferry en Clemenceau omhaar te bemachtigen.De loopbaan van dien Jtaliaanschen Franschmanis uiterst zonderling geweest en gelijktveel aan eenen roman. De heer Gambetta werdden 20 April 1838 te Cahors geboren van oudersdie uit Genua, in Italië, afkomstig warenen in Frankrijk den kruidenierswarenhandelwaren komen drijven.Het afsterven van Gambetta, wordt in allelanden, met verschillige gevoelens ontvangen.— In hot busch van Maupas te Wassy, heeftzekere heer Pissot eendier geveld, welk hijzonder twijfel nooit gedacht had aldaar te ontmoeten,namelijk eene prachtige leeuwin. Mendenkt dat het beest uit het eene of het andere-Een-duiwlsche spotlach deed des moordenaarsaanzicht grijnzen; hij schoot...Jakob Weithal wankelde en bracht de handnaar het hart. Frans Wenzel, Frans Wenzel!srak hij. — Dan steeg er uit zijne horst nietsmeer op dan een doffe ratel en hij viel slaggelingster aarde..Zoo stil mogelijk was alles afgeloopen,Weithal had geenen schreeuw gelaten, niemandwas in het bosch ; en nogthans scheenr het aan den lindenboer dat het laatste woordvan zijn slachtoffer de gansche wereld vervuldhad en dat hemel en aarde hem er don weerklankvan terugbrachten. Bevend, sidderend,stond hij daar voor het lijk: want had hij zichaan menige wreede daad plichtig gemaakt,nooit had eene moord zijne hand en zijne ziel ', bevlekt, en vruchteloos zocht hij nu de verwijtendestem der gewetenswroeging te verdooven.Maar het was te laat! en nu viel er andersniets te doen dan te zorgen dat de vrucht vanzijne heuveldaad hem niet ontsnapte. Eerstvooral moest hij zich de kostbare papieren_,, toeëigenen, die schuldbrieven voor dewelke....Waar zijn zij ? daar in dien binnenzakder jas? Oh, ja! daar steekt eene dikgevuldebrieventesch in, met nog andere papieren!— Gered! sprak Wenzel stil, gered, uit de armoedeen uit de schande!Haastig stak hij de kostbare stukken in zijnenzak. Dan nam hij ook het goudeu uurwerk,de diamanten knopjes en het geld van den vermoorde.Kwam men het lijk te ontdekken,dan zou men al licht denken dat de rijke handelaardoor baanstroopers was afgemaakt.Maar het was toch bster het dood lichaamte doen verdwijnen! De lindeboer kende menigegoede bergplaats, waar men naar zijnslachtoffer nooit zou gaan zoeken. Hij nam danhet lijk op om het weg te dragen; maar nauwelijkshad hij het van den grond opgelicht ofhij kromp in een van angst en schrik : in deverte had hij stappen gehoord, stappen die totde plaats der moord naderden.Zou hij ondekt zijn?... Wat gedaan?... Eeneschrikkelijke huivering doorliep zijne leden.Maar hij overwon zijnen angst, en besloot hetlijk onder het kreupelhout te verbergen endan later, te midden van den nacht, het tekomen begraven. Hij nam dan het lichaam opzijne schouders en sleepte het achter eenenstruik. Daar liet hij het neerzinken en legdezijn hand op Jakobs borst: het hart van denongelukkige klopte niet meer, en nogtansscheen het Wenzel dat de doode zijne oogenopen spalkte en dat zijne bleeke lippen hetwoord moordenaar! mompelden. Hij slaakteeen vreeslijken angstkreet en liep dan in eena


•beginnen met 5' Januari 1883,De hqqspensweiien, te beginnen met den 10°«Ier/elfde maand— Het pirket van Gent is maandag te Deinzeafgestapt, en naar Grammene geweest, alwaareene wreede moord is gepleegdDe herbergier De Busseie en 7yne vrouwwaien zondag morgend naar de Mis gegaan1 e huis gekomen was er kwestie van een kasken,dat de man 7egde vooinemens te 7ijn aan7ijne moedei te geven die het zeer gaaine hebbunzouDe vrouw antwoordde, dat zij het lievei aaneenen vreemden mensch zou geven, dan aan?ulk slecht volkDie woorden dpden den man m woede ontstekenHIJ liep naar de schouw, greep 7ijngeweei dat geladen was en schoot het op zijnevrouw af, die badend inbaar bloed neeivielWeinige oogenblikken later was zy een lijkHet was toen ongeveer 9 ureHet slachtoffer \an een haastig wooidenvan de opvliegendheid van haren man verkeeidein een gezegenden toestand en had bovendieneen kind van nauwelijks 16 maandenoudDe mooidenaai heeft zich gevangen gegetenen is ter beschikking van den prokureurdes konings gebteld Voor het lijk zijner vrouwgebracht, toonde hij geen het minste leedwezen,naar men zegt Er heeischte sedert langmisvei stand tusschen de ecnteliedenDein7een omstieken zyn ovei ditschnkkelijkvoorval in gioote opschudding— Eene mooi d is zondag avond tusschen 11ure en middernacht, JU eene hei berg tp Ronsegepleegd Kenige peisonen die met de kaaitspeelden, kiegen twist, die weidia 700 hoogliep dat een der spelers, een 18jange jongeling,eenen zijner tegenstrevers eenen messteektoebi acht in de richtingvan het hait,welke eenen bijna onmiddellijken dood ton gevolgehad— Op t gehuchtBattel onder Mechelen heeftmen zondag namiddag, in de Dijle, op eene/andplaat, het onderste gedeelte van eenvrouwenlijkgevonden, dat in gevorderden staatvan ontbinding veikeeide Ten der voeten was•van het lijk geiukt, deandeie was geschoeidniet een fantaisiebottien— De Journal d'-Invet s, die het 7evenügstejaar van zijn bestaan had bereikt heeft 7ateidagaangekondigd dat hij ophoudjt te \eischijnenen dat zyne ïnschnrteis vooitaan dooide r^cput /uilen bediend woiden 'f-— De homngV~* te aieuwjfcu eeue-verkoudheidopgedaan dieeigegevo'fen had kunnenhebben In den nacht van maandag op•dn^dag leed hl] 700 hevig aan koorts dat menvooi eene fleuiis beducht was Men had deBrusselsche dagbladen v ei zocht er niet overIe «pieken IS u is alle ge\ aai geweken— Zateidag heeft te Maaseik een schrikkelijkongeluk plaatsgehad Een wild valken,dooi de wateien der Maas aldaai aan land gebi acht, heeft op het grondgebied van Heppeneeitteiplaatse genaamd de Wieivel, eenenbesseirbmder van Maaseik, Ch Couleu, diedaai aan t weik was, aangevallen en hem eenstuk uit de bil gebetenliet si ichtoflei heeft ten gevolge van oveivloedigbloedveihes, de ijselijke wonde nietlango\eileefd— Voor den eeisten dag van hel jaar, ib dekionijk dei misdaden en ZPlfmooiden goed gevuldWij hebben vooieeist /eenen mooid temelden, die zich in tamelijk zonderlinge omstandighedenvooidoetZondag moigend, lond 7 ui e, vond men oppenen onbebouwden giond, in de Zomeistiaat1e Antwerpen, tusschen de huizen 21 en 17,het lijk liggen van eene vrouw, wiei kleederengeheel veischeuid, beslijkt en half van het lijfvlucht, ovei veld en weide, naai zijn. hof,


TE KOOP.ecnc nieuwe lKEi> vooi MIOOI, Vodden en Pipier te piessen/ith te bevragen ten buieüe dezeiISA Vtfl OOZEMAAI SCHAPPIJLLOÏD BrLcr||AISVCRSvan verzekering op vaste premienTE(,ri\ BRANDlohbantmgiftn Bliksem Ontplt fliïnq van Ga*ui s/» mge» tan Stoonil elclsii uwte Antwerpen Sclioenmiikl, 16/ügemachtigd hj koninklijkebesluiten van 17 Julil&üd 28 fioieml el 1859 14 luni 18(ü en1 Se] tembei 18 2Maatschappelijk hipil.nl 4 000 000 FrBrSTLLRRAADCommissansbenMM Bo Const de Caters c lief van liet 1 andelslmis O J M De W olf BanlueiO Günter chef van het handelshuis Cornehus David ko puianCh Buiige chef van het handelshuisBung & ODirecteur M W EngelsHoofdagentschap te Temsche, Schoolstraatn° 9 — M Wittock, greflieihoofdagentIJZERWINKEL.CH Sli DE ROECh te lemsohe heeft zijnenUzerwmkel veimeerdtit met den haidcl ingevlochte netten in ijzerdraad van allegioollen dienstig vooi kiekenrennen vogelkooijen,vensteischijnen en \liegsclnpia-iien, Ie bcginnen \an 60 centinien den vieikanlen meter,alsook ijzere ornementen voor hooiden vanJjloempeikenoonen, S-noie , Koode en- Wmekoolplantcnen meei andue planten volgens SaisoenBoek- en Steendrukkenj.Men gehst zicli len Buieele dezei met Jledrukwerken als Ticluien, Cnculaiien, Phk-Jineven (Aflichm) vin alle grooltens Progiammas Huvveii|ksbueven Gebooilebncljes, Rouwbnevcn Adres- cn Visielkiailen, Spijskmltn(Menus) Snten, Metnonen labellen, Rouvvheeldekeni>vvaaivan een sclioone keus \ooihinten isBureelbehoeften Reukwater Zeepen enzElschenBoonstaken,te koop bij BERMRD V4N IIOEYIANDTI eie TemscheBÜITbI\Gn\OI\EVergrooting van HandelszakenHuis WAUTERS-DE BEER Oeverstraat n° 63, te Temsche,zijne SUCCIRSAAI sedert mee laren in de KaMeelstnat ge\estigd is overgebracht in zijn oud en ilomgekend Huis in tic OEVERSlhAAl n" 03 lielwük nu voor opschnft herftIN DEN GOEDKOOF.Deze veigrootins; vin zaken shagt op alle de ïrtikels welke de twee huizen behelsden zoowel deCEWAAK1L hLEEDI^GSJLKkEN als dndcieDe eeduri£;e uitbieiding welke liet Huis WALïi'RS-DE BEER sedei! lansejirenian zijne Inndelszakengetft en nu wederom een gioot nieuw lokaal vooAMans & Vrouwartikels opent bevuj/en ie meei den\oorkeur welken het genitl, en dit door vooi Lieflölijkhud zijner Stollen, deGrooteKeus alsook de buitengewone goedkoope en waie \ ast^eslelde Pi ijzenLEhS AflG VERDERDoor gevolg dezer \cranduing zal ei i>edurendfe eemgen lijd ain Groote VERMINDEliII\G \ in PRIJSsolde) te koop &.esteld v\oic(n, \elc Gemaakld Kleedercn bcsl lande m Paletots Vestons BroekenCilets Rokken \oorschooten, Hcmdens, enz ertk'Huis van vertrouwen.3csi.aS3fee(fsooncnM i l l I I IE-er •, 00 OC OC CS Oi OS COCw 4, « t.P ï_ Ü ïï ro - o JH -: E t- t? CL CQ fc- eftVerkoop | |* groot & in 't klein. — Vaste Prijzen.l>- !>. 00 Cl OSGOOCOOOOOOSMlOIOtQg-g e^ ||.QJ O 3 -^ « OH CQ &. jgHg:ï •*• SS lt>O0QC 00 GO CC OÜ OS OS'jSri-* ^iStoomtootmaatschappijSchelde & RupelJohn Wilford James Barber &C

More magazines by this user
Similar magazines